Zasady rekrutacji na ASP w Krakowie 2018/19

Artykuł archiwalny

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie rekrutacja 2018 - zasady rekrutacji na ASP w Krakowie 2018/19

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019 na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2018.

Załącznik nr 4 do protokołu z posiedzenia Senatu ASP 30.05.2017

Znak sprawy: DN-420-12/2017

Uchwała nr 24/2017 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Iana Matejki w Krakowie z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji, wtym limitu przyjęć oraz w sprawie zakresu egzaminu wstępnego na I rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a, art. 8 ust. 3 oraz art. 169 ust. 2, 2a, 4 i 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z póżn. zm.) oraz 11 pkt 5 Statutu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (zwanej dalej ASP), Senat ASP ustala niniejszym warunki i tryb rekrutacji, w tym limity przyjęć oraz zakres egzaminu wstępnego na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia oraz studia drugiego stopnia prowadzone na poszczególnych kierunkach studiów w roku akademickim 2018/2019.

 

§1

Określa się szczegółowe warunki i tryb rekrutacji, w tym limity przyjęć oraz zakres egzaminu wstępnego na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych na poszczególnych kierunkach studiów, wymienionych w załącznikach 1A-9B do niniejszej uchwały.

 

§2

1. Podstawę przyjęcia na jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego stopnia w ASP stanowią wyniki egzaminu wstępnego kandydatów, którzy posiadają świadectwo dojrzałości uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w szkołach wyższych.

2. Podstawę przyjęcia na studia drugiego stopnia w ASP stanowią wyniki egzaminu wstępnego kandydatów, którzy posiadają tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny tego samego kierunku studiów lub kierunku pokrewnego wskazanego przez Wydział prowadzący kształcenie, uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia.

3. Podczas egzaminu wstępnego kandydat przedstawia lub wykonuje prace świadczące o uzdolnieniach artystycznych lub szczególnych predyspozycjach do podjęcia studiów na danym kierunku, niesprawdzanych w trybie egzaminu maturalnego.

4. Określone niniejszą uchwałą postępowanie rekrutacyjne obowiązuje również obywateli polskich i cudzoziemców posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą.

5. Określone niniejszą uchwałą postępowanie rekrutacyjne obowiązuje również kandydatów, których egzamin maturalny jest przeprowadzony w ramach programu Matury Międzynarodowej, którego zdanie potwierdza dyplom IB (International Baccalaureate).

 

§3

Szczegółowe zasady przyjmowania na studia dotyczące laureatów oraz finalistów Olimpiady Artystycznej stopnia centralnego Sekcja Plastyki, laureatów lll etapu Ogólnopolskiego Przeglądu Plastycznego, laureatów Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz, a także osób, którym potwierdzono efekty uczenia się określają odrębne uchwały Senatu ASP.

 

§4

 Senat ASP upoważnia Rektora do:

1) podniesienia limitu przyjęć na studia stacjonarne w ASP nie więcej niż o 2% ogólnej liczby studentów studiów stacjonarnych przyjętych na studia stacjonarne w poprzednim roku akademickim, przyjmując kandydatów o których mowa w 11 ust. 6 oraz kandydatów, których odwołania od decyzji Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych (zwanych dalej WKR) zostaną uwzględnione przez Uczelniana Komisję Rekrutacyjną (zwaną dalej UKR);

2) podejmowania wynikających z bieżących potrzeb postępowania rekrutacyjnego decyzji w zakresie:

a) zmian limitów przyjęć określonych niniejszą uchwałą (na pisemny wniosek WKR),

b) zawieszenia rekrutacji na kierunek, poziom lub formę studiów w przypadku gdy liczba zarejestrowanych kandydatów nie gwarantuje przeprowadzenia konkursowego egzaminu wstępnego (na pisemny wniosek WKR),

c) nieuruchamiania studiów niestacjonarnych, jeżeli liczba przyjętych jest niższa niż ustalony dolny limit przyjęć, z zastrzeżeniem @ 10 ust. 3,

d) innych zmian wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

 

§5

1. Na studia zostaną przyjęci kandydaci, którzy:

1) przystąpili do określonego dla kierunku, poziomu kształcenia i formy studiów postępowania rekrutacyjnego;

2) wzięli udział we wszystkich etapach/zadaniach egzaminu wstępnego i uzyskali wymaganą liczbę punktów;

3) w ramach limitu przyjęć zajęli najwyższe kolejne miejsca na liście rankingowej ułożonej według wyników uzyskanych przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie na dany kierunek, poziom kształcenia i formę studiów:

a) przy równej liczbie punktów uzyskanych za trzyetapowy egzamin wyższą lokatę (miejsce na liście rankingowej) zajmuje kandydat wyżej oceniony w etapie II;

b) przy równej liczbie punktów uzyskanych za trzyetapowy egzamin wstępny oraz za etap II egzaminu wyższą lokatę zajmuje kandydat wyżej oceniony za zadanie/przedmiot kierunkowy wskazany we właściwym załączniku do niniejszej uchwały, dotyczącym egzaminu na danym kierunku, poziomie kształcenia i formie studiów;

c) przy równej liczbie punktów uzyskanych za dwuetapowy egzamin wyższą lokatę zajmuje kandydat wyżej oceniony w etapie praktycznym, w dalszej kolejności wyżej oceniony za przedmiot kierunkowy;

d) przy równej liczbie punktów uzyskanych przez kandydatów zdających egzamin jednoetapowy złożony z kilku zadań - zadanie punktowane priorytetowo określone we właściwym załączniku do niniejszej uchwały stanowi o wyższej lokacie zdającego;

4) złożyli dokumenty określone w 5 9 ust. 1 w terminie określonym w odrębnych przepisach.

 

§6

1. Kandydaci będący osobami niepełnosprawnymi przystępują do postępowania rekrutacyjnego obowiązującego ubiegających się o przyjęcie na wybrany kierunek, poziom kształcenia i formę studiów.

2. Do daty zakończenia rejestracji na studia kandydaci wymienieni w ust. 1 powinni złożyć we właściwym Dziekanacie orzeczenie o rodzaju i stopniu niepełnosprawności. ASP w miarę możliwości technicznych i lokalowych postara się uwzględnić szczególne potrzeby kandydatów będących osobami niepełnosprawnymi.

 

§7

Szczegółowe zasady podejmowania studiów przez cudzoziemców zostały określone w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały. Kandydatów cudzoziemców obowiązuje tryb egzaminu określony w załącznikach 1A-9B do niniejszej uchwały.

 

§8

1. Wszystkich kandydatów na pierwszy rok studiów, o których mowa w §1, obowiązuje rejestracja w systemie rekrutacji online na stronie internetowej: https://rekrutacja.asp.krakow.pl, za pośrednictwem którego są realizowane procedury określone dla postępowania rekrutacyjnego.

2. Rejestracja w systemie rekrutacji online oraz termin złożenia dokumentów dotyczy również wszystkich cudzoziemców oraz kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na podstawie szczegółowych zasad ustalonych odrębnymi uchwałami Senatu, określonymi w §3.

3. Kandydat winien postępować zgodnie z informacjami otrzymywanymi na konto indywidualne w systemie rekrutacji online oraz bezwzględnie przestrzegać podanych terminów.

4. Kandydat może zarejestrować się w systemie rekrutacji online i zdawać egzamin tylko na jeden kierunek wybrany z oferty ASP prowadzony jako studia stacjonarne.

5. Kandydat może zarejestrować się w systemie rekrutacji online i zdawać egzamin na więcej niż jeden kierunek wybrany z oferty ASP prowadzony jako studia niestacjonarne.

6. Rekrutacja na studia w ASP w roku akademickim 2018/2019 rozpoczyna się nie wcześniej niż 21 maja 2018 r. i kończy nie później niż 21 września 2018 r.

Szczegółowy terminarz rekrutacji określa Rektor w drodze zarządzenia.

 

§9

1. Kandydaci na studia mają obowiązek dostarczyć do właściwego Dziekanatu następujące dokumenty:

1) kserokopię świadectwa dojrzałości (maturzyści 2018 składają kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej lub zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości) - w przypadku kandydata na jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego stopnia;

2) kserokopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (z suplementem do dyplomu), studiów drugiego stopnia (z suplementem), jednolitych studiów magisterskich (z suplementem) lub innego równorzędnego - w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia;

3) osobowa ankietę rejestracyjna (wydruk z systemu rekrutacji online po zalogowaniu się i wypełnieniu ankiety);

4) kserokopię dowodu osobistego lub paszportu;

5) laureaci i finaliści Olimpiady Artystycznej stopnia centralnego, Sekcja Plastyki kserokopia zaświadczenia wydanego przez Komitet Główny Olimpiady Artystycznej;

6) laureaci III etapu Ogólnopolskiego Przeglądu Plastycznego z roku 2017 - wynik, potwierdzony protokołem jury i podanie kandydata o przyjęcie na studia stacjonarne na jeden z kierunków dyscypliny sztuki piękne: malarstwo, rzeźba, grafika, prowadzony w ASP w Krakowie w formie jednolitych studiów magisterskich;

7) laureaci Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz - kserokopia dokumentu potwierdzającego zdobycie Grand Prix Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz (Nagroda Rektora);

8) kandydaci, którzy brali udział w procedurze potwierdzania efektów uczenia się kserokopię decyzji odpowiedniej komisji oraz podanie o przyjęcie na wskazany kierunek studiów.

Osoby przyjęte na studia mają obowiązek dostarczyć:

1) poświadczona przez ASP kserokopię świadectwa dojrzałości lub odpisu wydanego przez OKE (Dziekanat lub Sekretarz WKR przyjmujący dokumenty może poświadczyć zgodność kserokopii pod warunkiem okazania oryginału) - w przypadku osób przyjętych na jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego stopnia;

2) poświadczona przez ASP kserokopię dyplomu ukończenia studiów potwierdzająca uzyskanie tytułu zawodowego magistra, licencjata, inzyniera lub tytułu równorzędnego - w przypadku osób przyjętych na studia drugiego stopnia;

3) aktualna kolorowa fotografię;

4) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku studiów (skierowania na badania wydaja Dziekanaty);

5) oświadczenie gotowości podjęcia studiów w ASP od 1 października 2018 roku.

3. Poza dokumentami, o których mowa w ust. 2, osoby przyjęte na studia prowadzone wjęzyku angielskim mają obowiązek dostarczyć dokument potwierdzający znajomość języka obcego wymieniony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

 

§10

1. W razie niewypełnienia limitu przyjęć na studia stacjonarne lub dolnego limitu przyjęć na studia niestacjonarne ASP może ogłosić dodatkowy termin naboru na studia.

2. ASP nie jest zobowiązana przyjąć na I rok studiów stacjonarnych liczby studentów określonej limitem, jeśli kandydaci nie będą prezentować wymaganego poziomu wiedzy oraz umiejętności i nie zdobędą wymaganego minimum punktów określonego dla poszczególnych poziomów i kierunków studiów.

3. W przypadku, gdy nie zostanie osiągnięty dolny limit przyjęć na studia niestacjonarne WKR, przed ogłoszeniem wyników postępowania rekrutacyjnego, może wnioskować do Rektora o uruchomienie studiów.

4. Kandydat, który zdał egzamin wstępny na studia stacjonarne w ASP w Krakowie, ale nie zmieścił się w limicie przyjęć, może ubiegać się o przyjęcie na studia niestacjonarne prowadzone na tym samym kierunku bez zdawania egzaminu wstępnego.

5. Kandydat, o którym mowa w ust. 4, jest zobligowany do dokonania rejestracji na wybrany kierunek studiów niestacjonarnych, ponownego złożenia wymaganych dokumentów (kandydat nie wnosi drugiej opłaty rekrutacyjnej) oraz kserokopii decyzji WKR uzasadniającej odmowę przyjęcia liczbą punktów niższą od ostatniej osoby przyjętej wlimicie. Kandydat spełniający wymienione warunki zostaje przyjęty na studia niestacjonarne i otrzymuje decyzję właściwej WKR o przyjęciu.

6. Kandydat, który nie zdał egzaminu wstępnego na studia stacjonarne w ASP w Krakowie może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego na studia niestacjonarne na jeden zkierunków prowadzących tę formę studiów (wnosi obowiązującą opłatę za egzamin).

7. Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do innej szkoły wyższej - bez względu na wynik postępowania rekrutacyjnego przeprowadzonego w tej szkole - zdają egzamin do ASP w Krakowie, obowiązujący na wybranym przez kandydata kierunku i poziomie kształcenia oraz formie studiów.

8. Absolwenci studiów pierwszego stopnia, którzy uzyskali tytuł zawodowy licencjata w ASP w Krakowie, przystępują do postępowania rekrutacyjnego obowiązującego wszystkich kandydatów na studia drugiego stopnia.

9. Kandydaci na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie, którzy zdali egzamin wstępny na studia stacjonarne, a liczba uzyskanych przez nich punktów pozwoliłaby zmieścić się z limicie przyjęć, ale nie zostali przyjęci na studia z powodu niezłożenia w terminie kserokopii świadectwa dojrzałości, w przypadku gdy wynik ich egzaminu maturalnego został podwyższony w wyniku odwołania, mogą ponownie ubiegać się o przyjęcie na studia składając podanie do UKR nie później niż do dnia zakończenia rekrutacji, o którym mowa w §8 ust. 6.

Decyzję o przyjęciu na studia podejmuje UKR w porozumieniu z Rektorem.

 

§11

1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne powołane przez Dziekanów dla poszczególnych kierunków, poziomów kształcenia oraz form studiów oraz Uczelniana Komisja Rekrutacyjna powołana przez Rektora.

Zakres obowiązków Komisji oraz zasady postępowania rekrutacyjnego określa Rektor w drodze zarządzenia.

2. Imienne listy kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów (II i III) egzaminu obowiązującego na poszczególnych kierunkach zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń w gmachu głównym ASP odpowiednio po I i II etapie. Dziekanaty wywieszają listy jw. na wydziałowych tablicach ogłoszeń.

3. Kandydaci w trakcie postępowania rekrutacyjnego otrzymują na konto indywidualne założone w systemie rekrutacji online informację o dopuszczeniu do kolejnego etapu egzaminu, bez podania liczby uzyskanych punktów za poprzedni etap.

4. Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego wyniki rekrutacji są podawane do wiadomości kandydatów za pośrednictwem konta indywidualnego w systemie rekrutacji online. W gmachu głównym ASP wywieszane są listy rankingowe dla poszczególnych kierunków, poziomów i form studiów uwzględniające wyłącznie kandydatów, którzy zdali egzamin wstępny (uzyskali wymagane minimalne liczby punktów za poszczególne etapy/zadania egzaminu wstępnego) oraz złożyli wszystkie wymagane w procesie rekrutacji dokumenty.

5. Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne przyjmują na studia na I rok studiów liczbę kandydatów określoną limitem przyjęć, z zastrzeżeniem §10 ust. 2 i 3. Imienne listy przyjętych są wywieszane na wydziałowych tablicach ogłoszeń oraz w gmachu głównym ASP.

Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne składają do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej wnioski w sprawie przyjmowania na studia poza limitem laureatów III etapu Ogólnopolskiego Przeglądu Plastycznego oraz laureatów Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz, których dotyczą odrębne zasady rekrutacji.

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna rozpatruje wnioski w porozumieniu z Rektorem.

 

§12

1. Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne prowadzą tradycyjną i elektroniczną dokumentację procesu rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, poziomy kształcenia i formy studiów.

2. WKR prowadzą elektroniczną dokumentację wykonanych przez kandydatów zadań specjalistycznych, prac i obiektów.

3. Dokumentację postępowania rekrutacyjnego egzaminu wstępnego, wyniki i kopie decyzji przechowuje właściwy Dziekanat.

4. Kierownik Działu Obsługi Informatycznej ASP obsługuje system elektronicznej rekrutacji i ustala zakres dostępu pracowników do wiadomości stanowiących informacje podlegające ochronie w przebiegu postępowania rekrutacyjnego na studia.

5. Dokumenty procesu rekrutacji są archiwizowane zgodnie z obowiązującym w uczelni jednolitym rzeczowym wykazem akt.

 

§13

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Komentarze (0)