Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2018/2019

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie rekrutacja 2018 - zasady rekrutacji na PWST w Krakowie 2018/19

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019 w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2018.

Uchwała nr 27/2016-2020 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie z dnia 18 września 2017 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na rok akademicki 2018/2019.

Działając na podstawie: art. 45 ust1 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie oraz art.169 ust.2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t j. Dz.U. 2016, poz.1842 z późn. zm.), niniejszym:

 

§1

Mając na celu usunięcie wątpliwości kandydatów na studia odnośnie zapisów w dokumencie „Zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego przy przyjęciu na I rok studiów Wydziału Reżyserii Dramatu PWST w Krakowie na rok akademicki 2018/2019. Kierunek: Reżyseria. Specjalność: Reżyseria Teatralna" przejętych uchwałą Senatu PWST nr 19/206 - 2020 z dnia 15 maja 2017 - nie zmieniając warunków i trybu w/w zasad, uściśla się i precyzuje, że:

  • PRACA PISEMNA powinna zawierać: autorski projekt spektaklu tzw. egzemplarz reżyserski, stworzony na podstawie dowolnego dzieła literackiego wraz z eksplikacją reżyserską, opracowanym tekstem dramatu lub adaptacji, zamysłem inscenizacyjnym, analizą scen i tematów aktorskich. Wskazane jest zamieszczenie projektów, szkiców lub zdjęć scenografii i kostiumów, a także pomysłów lub inspiracji muzycznych.
  • III etap - kandydat przeprowadza z aktorami próby sceny wybranej z przesłanego na egzamin egzemplarza reżyserskiego. Następnie odbywa się pokaz przygotowanej sceny i jej obrona przed komisją.
  • IV etap - obejmuje sprawdzian wiedzy, umiejętności i predyspozycji kandydata do studiów reżyserskich.

 

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

TRYB POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZY PRZYJMOWANIU NA I ROK STUDIÓW NA WYDZIALE AKTORSKIM PWST IM. L. SOLSKIEGO  W KRAKOWIE W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019.

Niniejsze warunki i tryb dotyczą rekrutacji na stacjonarne jednolite studia magisterskie na Wydziale Aktorskim w Krakowie, kierunek: aktorstwo, specjalność: aktorstwo dramatyczne oraz specjalność wokalno — aktorska.

Termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego: 09.04.2018 r.

Termin zakończenia postępowania rekrutacyjnego: 30.09.2018 r.

Elektroniczna rejestracja: 09.04.201$ r. — 10.06.2018 r., godz. 23.59.

Kalendarz rekrutacji ustala Dziekan Wydziału Aktorskiego.

Szczegółowe informacje dotyczące trybu i sposobu składania wymaganych dokumentów, wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia umieszcza się na stronie internetowej Uczelni.

 

Dokumenty wymagane od kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym:

1. oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości, a maturzyści z roku 2018 zaświadczenie ze szkoły o przystąpieniu do egzaminu maturalnego;

obywatele polscy z zagraniczną maturą: dokument wydany za granicą, będący odpowiednikiem świadectwa dojrzałości wraz z tłumaczeniem przysięgłym lub dyplom IB wydany przez organizację International Baccalaureate Organization (matura międzynarodowa) wraz z tłumaczeniem przysięgłym,

cudzoziemcy: kserokopia paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, wiza lub karta pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Karta Polaka jeśli kandydat ją posiada, wydane w Rzeczpospolitej Polskiej świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów; lub świadectwo i inne dokumenty wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i rozwoju (OECD), państwa członkowskiego Europejskiego porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w tych państwach; lub dyplom IB (International Baccalaureate) wydany przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie; lub dyplom EB (European Baccalaureate) wydany przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich; lub świadectwo lub inny dokument wydany za granicą przez szkołę lub instytucję edukacyjną uznawaną przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działa, uznane za potwierdzające w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe zgodnie z art. 93 ust. 2 albo 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, lub świadectwo maturalne wydane za granicą, uprawniające do ubiegania się o przyjęcia na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo, uznane- na podstawie przepisów o nostryfikacji świadectw - za równorzędne świadectwu dojrzałości wydanemu w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie

Komentarze (0)