Ogólne zasady rekrutacji 2018/19

Artykuł archiwalny

Akademia Muzyczna w Katowicach rekrutacja 2018 - zasady rekrutacji na AMUZ w Katowicach 2018/19

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019 na Akademii Muzycznej w Katowicach. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2018.

 

UCHWAŁA SENATU Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w roku akademickim 2018/2019.

Senat  Akademii  Muzycznej  im.  Karola  Szymanowskiego   w   Katowicach zgodnie z postanowieniami art. 169 ust. 2 i 2a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku ( Dz. U. 2016 poz. 1842 z późń. zm.) postanawia:

przyjąć dokument:

Warunki  i  tryb   rekrutacji  na  I   rok  stacjonarnych  i  niestacjonarnych  studiów    I i II stopnia w Akademii Muzycznej im.  Karola  Szymanowskiego  w Katowicach  w roku akademickim 2018/2019, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik do Uchwały Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów I i II stopnia w roku akademickim 2018/2019.

 

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019.

 

Rozdział I

 

ZASADY I WARUNKI PRZYJĘĆ

 

§1

 1. Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, zwana dalej Akademią, dokonuje przyjęć na I rok: studiów stacjonarnych I i II stopnia w ramach liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych na dany rok akademicki, określonych zgodnie z uchwałą Senatu, podjętą na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
 2. Liczbę przyjęć studentów na studia stacjonarne dla poszczególnych instytutów, katedr i zakładów lub dla poszczególnych  specjalności  w ramach ustalonych przez  Senat  limitów ustala  Rektor,  zgodnie  z uchwałą Senatu, o której mowa w ust. 1 § 1.
 3. Akademia dokonuje przyjęć na I rok studiów niestacjonarnych I i II stopnia w ramach limitów przyjęć ustalonych przez Rektora.
 4. Podstawą przyjęcia na studia w Akademii jest złożenie w ustalonym terminie wszystkich wymaganych dokumentów oraz zdanie egzaminów wstępnych zgodnie z zasadam i i kryteriami kwalifikacyjnymi określonymi w rozdziale II, a także zdany egzamin maturalny.
 5. Egzaminy wstępne mają charakter konkursowy. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia wnoszą opłatę za postępowanie związane z przyjęciem na studia w wysokości ustalonej przez Rektora.

 

§2

 1. Kandydat na studia zgłasza się do postępowania kwalifikacyjnego poprzez złożenie:
  1. wniosku w formie elektronicznej (rejestracja internetowa);
  2. podania (według ustalonego wzoru) wraz z wymaganymi dokumentami w Dziale Nauki i Nauczania;
 2. System internetowej rejestracji kandydatów działa pod adresem www.am.katowice.pl:
  1. kandydaci korzystają z dostępu do internetu we własnym zakresie;
  2. w celu rejestracji kandydat wypełnia i zatwierdza kwestionariusz osobowy oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wybiera kierunek oraz specjalność (specjalności) studiów;
  3. rejestrację elektroniczną uznaje się za wiążącą po wprowadzeniu przez kandydata wszystkich niezbędnych danych;
  4. Akademia nie ponosi odpowiedzialności za niemożność rejestracji spowodowaną awariami sieci internetowej lub okresowymi przeciążeniami serwerów. W takich przypadkach kandydat zgłasza się osobiście w Dziale Nauki i Nauczania;
 3. Dokumentacja składana przez kandydata, o której mowa w pkt 1b, powinna zawierać:
  1. podanie do Rektora wg wzoru obowiązującego w systemie elektronicznej r ejestracji;
  2. kserokopię dowodu osobistego (powiększona kserokopia obu stron);
  3. 2 zdjęcia o wymiarach 35 x 45 mm (zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych);
  4. dowód wniesienia opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia;
  5. oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości oraz dodatkowo jego kserokopię; kandydaci zdający egzamin maturalny w roku 2018 zobowiązani są do dostarczenia świadectwa dojrzałości w terminie do 6 lipca 2018r.;
 1. w przypadku uzyskania świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów poza granicami Polski kandydat przedkłada stosowny dokument zgodnie z obowiązującymi odrębnymi przepisami;
 2. odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z suplementem lub  studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (dotyczy wyłącznie kandydatów na studia drugiego stopnia). Absolwenci studiów I stopnia z 2018 roku do czasu otrzymania dyplomu  winni  przedstawić  zaświadczenie o  ukończeniu studiów wraz  z oceną w terminie  do    6 lipca 2018 r.
 1. Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, dla poszczególnych kierunków studiów ustala się od dnia 9 kwietnia 2018r. do dnia 31 października 2018r.
 2. Szczegółowy harmonogram  rekrutacji, oraz terminarz postępowania kwalifikacyjnego określi Rektor.
 3. Kandydaci będący osobami niepełnosprawnymi, wymagającymi szczególnej organizacji egzaminu proszeni są o dołączenie stosownej informacji do składanej dokumentacji.

 

Kandydaci ubiegający się o  przyjęcie  na studia,  zdający  egzamin  maturalny  w  roku  2018,  proszeni  są o wyrażenie zgody (podczas wypełniania deklaracji maturalnej w szkole średniej) na przetwarzanie danych w Krajowym Rejestrze Matur, w celu odczytania wyników matury przez Akademię w  w/w Rejestrze.

 

§3

 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia, którzy ukończyli studia I stopnia lub studia magisterskie na pokrewnym kierunku, mogą zostać przyjęci na studia po pozytywnie zdanym egzaminie.
 2. Szczegółowe zasady dotyczące przyjmowania na studia cudzoziemców regulują odrębne przepisy.

 

§4

 1. Kandydaci na studia I stopnia nie muszą legitymować się posiadaniem świadectwa ukończenia szkoły muzycznej II stopnia.
 2. Dopuszcza się możliwość zdawania przez kandydata egzaminu wstępnego na k ilka kierunków  studiów. W takim przypadku kandydaci zobowiązani są do przystąpienia do egzaminu wstępnego na każdym z kierunków studiów w pełnym zakresie.
 3. Kandydat może przystąpić do egzaminów na więcej niż jedną specjalność w ramach jednego kierunku.
  1. w przypadku uzyskania z egzaminu ilości punktów uprawniających do przyjęcia na więcej niż jedną specjalność w ramach jednego kierunku, kandydat w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników zobowiązany jest wybrać jedną specjalność, którą będzie studiować w ramach wybranego kierunku;
  2. w przypadku niewybrania przez kandydata specjalności w terminie wskazanym w ppkt a. kandydat zostaje przyjęty na specjalność, z egzaminu na którą otrzymał wyższą ilość punktów.
 4. Plan studiów obejmuje wyłącznie studiowanie jednego kierunku (w tym jednej specjalności). Student za zgodą dziekana może studiować więcej niż jedną specjalność na zasadach odpłatności określonych przez Rektora.
 5. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych nie korzystają z żadnych specjalnych uprawnień przy ubieganiu się o przyjęcie na studia.
 6. Studenci Akademii ubiegający się o podjęcie studiów w ramach innego kierunku, przystępują do egzaminów wstępnych na zasadach obowiązujących wszystkich kandydatów na I rok studiów.

 

§5

 1. Postępowanie rekrutacyjne na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia przeprowadzane jest według systemu punktowego.
 2. Kandydaci na I rok studiów przyjmowani są zgodnie z punktacją uzyskaną w trakcie postępowania rekrutacyjnego.
 3. W przypadku rezygnacji kandydata na liście przyjętych umieszcza się kolejną osobę z listy osób, które zdały egzamin, a nie zostały przyjęte z powodu braku miejsc. Przyjęcie następuje w ramach ustalonej przez Rektora na podstawie § 1 ust. 2 warunków i trybu rekrutacji liczby przyjęć dla poszczególnych instytutów, katedr i zakładów lub dla poszczególnych specjalności.
 4. Kandydaci  na  I  rok  studiów  stacjonarnych,  którzy  zdali  egzamin  wstępny,  a  nie  zostali  przyjęci  z powodu braku miejsc, mają prawo ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów niestacjonarnych (płatnych) bez dodatkowych egzaminów, pod warunkiem wyboru tego samego kierunku/specjalności studiów. W takim przypadku wymagana jest pisemna deklaracja kandydata złożona w Dziale Nauki i Nauczania Akademii Muzycznej w terminie do 14 dni od daty ogłoszenia listy przyjętych na studia stacjonarne. Decyzję podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.
 1. Studia niestacjonarne na określonym kierunku/specjalności uruchomione zostają jedynie w przypadku przyjęcia odpowiedniej liczby kandydatów, gwarantującej samofinansowanie studiów.
 2. W przypadku niewypełnienia limitu miejsc na studiach I i II stopnia Rektor, na wniosek dziekana, może ogłosić uzupełniającą rekrutację, w tym - w przypadku studiów I stopnia - dla absolwentów, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na danym kierunku studiów na rok akademicki 2018/2019, oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku odwołania, o którym mowa w art. 44 zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 

§6

 1. Postępowanie rekrutacyjne na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnyc h I i II stopnia przeprowadzają powołane przez dziekanów Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne (WKR).
 2. Przewodniczącym WKR jest dziekan lub wyznaczony przez dziekana prodziekan.
 3. Przewodniczący    WKR     powołuje    Komisje    Egzaminacyjne    do    przeprowadzania     egzaminów z poszczególnych przedmiotów oraz wyznacza przewodniczących tych komisji.
 4. Do zadań Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:
  1. przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego i ogłoszenie jego wyników;
  2. podejmowanie decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu kandydata na studia w ramach przyznanego limitu miejsc;
  3. przygotowanie i ogłoszenie list kandydatów przyjętych na I rok studiów oraz listy osób nieprzyjętych z powodu braku miejsc;
  4. pisemne zawiadomienie kandydatów o wynikach postępowania rekrutacyjnego;
  5. wydawanie zaświadczeń o wynikach postępowania rekrutacyjnego.
 5. Organem odwoławczym od decyzji Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych jest powołana  przez Rektora Uczelniana Komisja Rekrutacyjna (UKR).

 

§7

 1. Z przebiegu postępowania rekrutacyjnego dla każdego kandydata sporządza się odrębny protokół.
 2. W protokole wpisuje się punkty uzyskane z poszczególnych egzaminów. Protokół podpisuje przewodniczący WKR  oraz wszyscy członkowie poszczególnych komisji egzaminacyjnych. Wszelkie skreślenia, zmiany i poprawki dokonywane w protokole powinny być potwierdzone dodatkowym podpisem przewodniczącego WKR.
 3. Na podstawie indywidualnych protokołów Przewodniczący WKR sporządzają zbiorczy protokół dla danego kierunku/specjalności, obejmujący wszystkich ubiegających się kand ydatów. W protokole wpisuje się sumy punktów uzyskane przez kandydatów.
 4. Po otrzymaniu wszystkich danych, Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne ogłaszają:
  1. listę kandydatów przyjętych na I rok studiów;
  2. listę kandydatów, którzy zdali egzamin wstępny, a nie zostali przyjęci na I rok studiów z powodu braku miejsc.

 

§8

 1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.
 2. Kandydat po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego może otrzymać zaświadczenie o liczbie punktów uzyskanych z poszczególnych egzaminów oraz o sumie uzyskanych punktów.
 3. Kandydaci przyjęci na studia mają obowiązek dokonania wpisu na I rok studiów w wyznaczonym terminie. Brak wpisu oznacza rezygnację ze studiów.

 

§ 9

Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej kandydatowi przysługuje odwołanie  do  Uczelnianej  Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.

 

Rozdział II

 

ZASADY I TRYB POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ ZAKRES EGZAMINU WSTĘPNEGO

 

 1. Maksymalna ocena obejmująca wszystkie element y egzaminu wstępnego wynosi 100 pkt. Egzamin wstępny uważa się za zdany, jeśli kandydat uzyska co najmniej 60 pkt.
 2. Szczegółowe wymagania programowe zostaną opublik owane w Informatorze dla kandydatów na studia na stronie www.am.katowice.pl, w terminie do 30 stycznia 2018 r.
 3. Komisje Egzaminacyjne zastrzegają sobie prawo wyboru utworów lub ich części podczas trwania egzaminu wstępnego.

 

I.STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Egzaminy wstępne na studia I stopnia są jednoetapowe. Rekrutacja odbywa się w oparciu o następujące elementy:

Wydział Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu

 

Kierunek – Kompozycja, dyrygentura i teoria muzyki Specjalność – Kompozycja1

Egzamin oceniający predyspozycje z kompozycji oraz rozmowa kwalifikacyjna

1-60 pkt

Egzamin praktyczny: 1) kształcenie słuchu oraz harmonia

2) fortepian

1-25 pkt

1-15 pkt

Ogółem maksimum

100 pkt

 

Kierunek – Kompozycja, dyrygentura i teoria muzyki Specjalność – Dyrygentura symfoniczno-operowa1

Egzamin oceniający predyspozycje z dyrygentury symfoniczno-operowej oraz rozmowa kwalifikacyjna

1-60 pkt

Egzamin praktyczny: 1) kształcenie słuchu oraz harmonia

2) fortepian

1-25 pkt

1-15 pkt

Ogółem maksimum

100 pkt

 

Kierunek – Kompozycja, dyrygentura i teoria muzyki Specjalność – Dyrygentura chóralna1

Egzamin oceniający predyspozycje z dyrygentury chóralnej oraz rozmowa kwalifikacyjna

1-60 pkt

Egzamin praktyczny: 1) kształcenie słuchu oraz harmonia

2) fortepian

1-25 pkt

1-15 pkt

Ogółem maksimum

100 pkt

 

Kierunek – Kompozycja, dyrygentura i teoria muzyki Specjalność – Teoria muzyki1

Egzamin oceniający predyspozycje z teorii muzyki oraz rozmowa kwalifikacyjna

1-60 pkt

Egzamin praktyczny: 1) kształcenie słuchu oraz harmonia

2) fortepian

1-25 pkt

1-15 pkt

Ogółem maksimum

100 pkt

 

Kierunek – Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Specjalność – Edukacja muzyczna, prowadzenie zespołów wokalnych i instrumentalnych oraz przedmioty ogólnomuzyczne1; 4

Egzamin oceniający predyspozycje głosowe i predyspozycje z dyrygowania oraz rozmowa kwalifikacyjna

1-60 pkt

Egzamin praktyczny: 1) kształcenie słuchu

2) fortepian oraz wybrany instrument3

1-25 pkt

1-15 pkt

Ogółem maksimum

100 pkt

 

Kierunek – Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Specjalność – Rytmika i przedmioty ogólnomuzyczne1; 4

Egzamin oceniający predyspozycje głosowe i predyspozycje z rytmiki oraz rozmowa kwalifikacyjna

1-60 pkt

Egzamin praktyczny: 1) kształcenie słuchu

2) fortepian

1-25 pkt

1-15 pkt

Ogółem maksimum

100 pkt

 

Kierunek – Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Specjalność – Muzykoterapia1

Egzamin oceniający predyspozycje głosowe, predyspozycje do prowadzenia zajęć muzykoterapeutycznych oraz rozmowa kwalifikacyjna

1-60 pkt

Egzamin praktyczny: 1) kształcenie słuchu

2) fortepian oraz wybrany instrument3

1-25 pkt

1-15 pkt

Ogółem maksimum

100 pkt

 

Kierunek – Jazz i muzyka estradowa Specjalność – Kompozycja i aranżacja

Egzamin oceniający predyspozycje z kompozycji i aranżacji, improwizacji oraz rozmowa kwalifikacyjna

1-60 pkt

Egzamin praktyczny: 1) kształcenie słuchu oraz harmonia

2) fortepian oraz wybrany instrument

1-25 pkt

1-15 pkt

Ogółem maksimum

100 pkt

 

Kierunek – Jazz i muzyka estradowa Specjalność – Instrumentalistyka jazzowa

Egzamin oceniający predyspozycje z instrumentu głównego, improwizacji oraz rozmowa kwalifikacyjna

1-70 pkt

Egzamin praktyczny z kształcenia słuchu

1-30 pkt

Ogółem maksimum

100 pkt

 

Kierunek – Jazz i muzyka estradowa Specjalność – Wokalistyka jazzowa

Egzamin oceniający predyspozycje ze śpiewu solowego, improwizacji oraz rozmowa

kwalifikacyjna

1-60 pkt

Egzamin praktyczny: 1) kształcenie słuchu

2) dykcja i recytacja

1-25 pkt

1-15 pkt

Ogółem maksimum

100 pkt

 

Kierunek – Jazz i muzyka estradowa Specjalność – Realizacja nagłośnienia2

Egzamin oceniający predyspozycje oraz rozmowa kwalifikacyjna

1-70 pkt

Egzamin praktyczny: kształcenie słuchu oraz solfeż barwy

1-30 pkt

Ogółem maksimum

100 pkt

 

Wydział Wokalno-Instrumentalny

 

Kierunek – Wokalistyka

Egzamin oceniający predyspozycje ze śpiewu oraz rozmowa kwalifikacyjna

1-60 pkt

Egzamin praktyczny: 1) kształcenie słuchu

2) dykcja i recytacja

1-25 pkt

1-15 pkt

Ogółem maksimum

100 pkt

 

Kierunek – Instrumentalistyka

Specjalność – Gra na instrumencie – wszystkie specjalności za wyjątkiem fortepianu, skrzypiec, altówki, wiolonczeli, kontrabasu oraz organów-muzyki kościelnej

Egzamin oceniający predyspozycje z instrumentu głównego oraz rozmowa kwalifikacyjna

1-60 pkt

Egzamin praktyczny: 1) kształcenie słuchu

2) samodzielne opracowanie utworu oraz czytanie a vista

1-25 pkt

1-15 pkt

Ogółem maksimum

100 pkt

 

Kierunek – Instrumentalistyka Specjalność – Gra na instrumencie – fortepian

Egzamin oceniający predyspozycje z instrumentu głównego oraz rozmowa kwalifikacyjna

1-60 pkt

Egzamin praktyczny: 1) kształcenie słuchu

 1. samodzielne opracowanie utworu
 2. czytanie a vista

1-20 pkt

1-10 pkt

1-10 pkt

Ogółem maksimum

100 pkt

 

Kierunek – Instrumentalistyka

Specjalność – Gra na instrumencie – skrzypce, altówka ,wiolonczela, kontrabas

Egzamin oceniający predyspozycje z instrumentu głównego oraz rozmowa kwalifikacyjna

1-60 pkt

Egzamin praktyczny: 1) kształcenie słuchu

 1. samodzielne opracowanie utworu
 2. czytanie a vista

1-20 pkt

1-10 pkt

1-10 pkt

Ogółem maksimum

100 pkt

 

Kierunek – Instrumentalistyka Specjalność – Organy – muzyka kościelna1

Egzamin oceniający predyspozycje z gry organowej oraz rozmowa kwalifikacyjna

1-50 pkt

Egzamin praktyczny: 1) kształcenie słuchu i harmonia praktyczna (harmonizacja pieśni, modulacje, ćwiczenia słuchowe, ćwiczenia śpiewane)

 1. improwizacja na temat pieśni
 2. czytanie a vista

 

1-25 pkt

1-15 pkt

1-10 pkt

Ogółem maksimum

100 pkt

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

 

Egzaminy  wstępne  na  studia  II  stopnia  są  jednoetapowe.  Rekrutacja  odbywa  się w oparciu o następujące elementy:

 

Wydział Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu

 

Kierunek – Kompozycja, dyrygentura i teoria muzyki1 Kierunek – Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej1 Kierunek – Jazz i muzyka estradowa

Egzamin praktyczny

1-60 pkt

Rozmowa kwalifikacyjna

1-40 pkt

Ogółem maksimum

100 pkt

 

Wydział Wokalno-Instrumentalny

 

Kierunek – Wokalistyka Kierunek – Instrumentalistyka

Egzamin z przedmiotów kierunkowych

1-60 pkt

Rozmowa kwalifikacyjna

1-40 pkt

Ogółem maksimum

100 pkt

 

 

 

1              nabór wyłącznie na studia stacjonarne

2              nabór wyłącznie na studia niestacjonarne

3              dla kandydatów, którzy nie wybierają dodatkowego instrumentu, maksymalna ilość punktów odnosi się do egzaminu z fortepianu

4              studia I i II stopnia zostaną uruchomione pod warunkiem, że na pierwszy rok zostanie przyjętych co najmniej 3 kandydatów (dotyczy specjalności:

„Rytmika i przedmioty ogólnomuzyczne”, „Edukacja muzyczna, prowadzenie zespołów wokalnych i instrumentalnych oraz przedmioty ogólnomuzyczne”)

 

W przypadku kandydatów będących osobami niepełnospra wnymi decyzję o zakresie egzaminu wstępnego podejmuje komisja egzaminacyjna, biorąc pod uwagę rodzaj i stopień niepełnosprawności kandydata.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Komentarze (0)