Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2015/2016

asp katowowice rekrutacja

 

Zasady rekrutacji na ASP w Katowicach 2015/16

Uchwała nr 17/2014

Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach z dnia 30. maja 2014 r. w sprawie zasad, trybu przyjmowania oraz zakresu egzaminu wstępnego na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2015/2016 w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ) uchwala się, co następuje:

§1.

1. Akademia Sztuk Pięknych przyjmuje kandydatów na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w ramach limitów przyjęć, ustalonych przez Senat dla poszczególnych kierunków studiów.

2. Limit przyjęć, o którym mowa w ust. l, może być zwiększony w uzasadnionych przypadkach przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną, na wniosek Komisji Rekrutacyjnej Kierunku.

3. Uczelniana komisja Rekrutacyjna, na wniosek komisji Rekrutacyjnej Kierunku, może podjąć decyzję o przeprowadzeniu drugiej rekrutacji w takim samym trybie, w przypadku niewykorzystania miejsc na danym kierunku (specjalności), nie później niż do dnia rozpoczęcia zajęć w pierwszym semestrze.

4. Uczelnia zobowiązuje się do przyjęcia, poza określonym limitem przyjęć, kandydatów, będących laureatami Ogólnopolskiego Przeglądu Plastycznego pod Patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

5. Szczegółowe zasady przyjmowania na studia laureatów i finalistów Ogólnopolskiego Przeglądu Plastycznego pod Patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego określi Senat Uczelni w odrębnej Uchwale.

6. W przypadku, gdy o przyjęcie na studia ubiega się osoba niepełnosprawna, komisja Rekrutacyjna Kierunku ma obowiązek dołożyć wszelkich starań, umożliwiających właściwe przeprowadzenie egzaminu wstępnego, uwzględniając stopień i charakter niesprawności kandydata oraz specyfikę danego kierunku studiów.

7.W przypadku mniejszej liczby kandydatów niż przewiduje określony w drodze uchwały limit miejsc, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna, na wniosek Komisji Rekrutacyjnej Kierunku, może podjąć decyzję o odstąpieniu od uruchomienia pierwszego roku studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2015/2016.

§2.

1. Zgłoszeni a kandydatów na studia odbywają się w drodze złożenia wymaganych dokumentów.

2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie składają następujące dokumenty:

a/ wypełniony według ustalonego wzoru formularz - podanie,

b/ kserokopię świadectwa dojrzałości, potwierdzoną przez ASP w Katowicach na podstawie oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu okazanego świadectwa.W przypadku studiów drugiego stopnia - kserokopię dyplomu magistra, dyplomu licencjata, dyplomu inżyniera, potwierdzoną przez ASP w Katowicach na podstawie oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu okazanego dyplomu.Kandydaci na  studia drugiego stopnia składają dodatkowo również uwierzytelnioną przez ASP w Katowicach kserokopię świadectwa dojrzałości.Kandydaci, którzy zdają egzamin dojrzałości w 2015 roku, rejestrując dokumenty, dołączają zaświadczenie szkoły o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości w roku 2015,

c/ cztery fotografie o wymiarze 35x45m m , bez na krycia głowy, na jasnym tle - legitymacyjne,

d/ uwierzytelnioną przez ASP w Katowicach kserokopię dowodu osobistego lub paszportu;

e/ kandydat na studia drugiego stopnia - studia stacjonarne oraz niestacjonarne – składa dodatkowo zaświadczenie o średniej ocen ze studiów pierwszego  stopnia, wydane przez władze uczelni, w której u kończył studia pierwszego stopnia;

f/  kandydaci niepełnosprawni  przedstawiają  orzeczenie o stopni u  niepełnosprawności lub orzeczenie o inwalidztwie;

g/ dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

3. Dodatkowo, po zakończeniu procedury rekrutacyjnej, osoby przyjęte na kierunki studiów, na których stwierdza się obecność czynników uciążliwych, szkodliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia zobowiązane są przed stawić zaświadczenie lekarskie, stwierdzające przydatność do studiów na określonym kierunku , prowadzonym w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

4. Procedurę wydawania skierowań na badania lekarskie określa obowiązujące zarządzenie Rektora Akademii Sztuki Pięknych w Katowicach.

5. W przypadku niezłożenia stosownego zaświadczenia, bądź negatywnej decyzji lekarza medycyny pracy, osoba przyjęta  nie zostanie dopuszczona do studiów.

6. Kandydaci na jednolite studia magisterskie stacjonarne składają w raz z dokumentami zestaw samodzielnie wykonanych prac plastycznych, związanych z wybranym kierunkiem studiów. Kandydaci na studia stacjonarne drugiego stopnia kierunku grafika, specjalność projektowa niegraficzne i wzornictwo składają zestaw prac projektowych w formie portfolio w wersji papierowej i elektronicznej. Portfolio powinno zawierać również pracę dyplomową (licencjacką, magisterską lub inżynierską).

7. Kandydaci są zobowiązani do złożenia kompletu dokumentów oraz prac pod rygorem niedopuszczenia do egzaminu wstępnego i  bez wezwania do ich uzupełnienia.

8. Kandydaci na studia pierwszego stopnia stacjonarne kierunku grafika specjalność projektowa nie graficzne oraz wzornictwo w dniu rejestracji składają wymagane dokumenty. Samodzielnie wykonane prace plastyczne przygotowują natomiast  na odpowiedni etapy egzaminu wstępnego.

§3.

l. Osoba, u biegająca się o przyjęcie na studia wnosi opłatę rekrutacyjną w wysokości, określonej za rządzeniem Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach wydanym na podstawie art. 98 u st. l pkt 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, z uwzględnieniem wysokości kwoty maksymalnej tej opłaty, ustalonej rozporządzeniem ministra, właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, wydanym na podstawie art. 98 u st. 2 tej ustawy.

2. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi na żadnym etapie egzaminu wstępnego.

§4.

1. Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich następu je na podstawie konkursowego egzaminu wstępnego,  którego  elementami  są:

  • przegląd  prac plastycznych , domowych / prezentacja dorobku plastycznego;
  • egzamin praktyczny - sprawdzian uzdolnień kierunkowych;
  • rozmowa kwalifikacyjna.

2. Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia następuje na podstawie konkursowego egzaminu wstępnego, którego elementami są:

  • przegląd dorobku projektowo- artystycznego/ projektowego w formie portfolio w wersji papierowej i elektronicznej,
  • rozmowa kwalifikacyjna wraz z przed stawieniem zagadnień projektowych będących planowanym obszarem studiów.

3. Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok studiów niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia następu je na pod stawie egzaminu wstępnego, którego elementami  są:

  • przegląd  prac plastycznych , dom owych / prezentacja dorobku plastycznego
  • rozmowa kwalifikacyjna
  • rozmowy kwalifikacyjnej oraz przedstawienia zagadnień projektowych , będących planowanym obszarem studiów.

4.  Wyniki egzaminu wstępnego, jak i - gdy egzamin ma charakter etapowy - poszczególnych jego etapów, są jawne. Imienne  listy osób przyjętych na studia, a w przypadku egzaminu o charakterze etapowym, także imienne listy kandydatów, dopuszczonych do następnego etapu egzaminu - zostają wywieszone na tablicach ogłoszeń w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, po ustaleniu odpowiednio wyniku etapu  lub wyniku egzaminu wstępnego.

§5.

1. Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania  egzaminu wstępnego oraz reguły punktowania poszczególnych jego elementów, z określeniem minimalnej i maksymalnej liczby punktów, dla każdego kierunku studiów określają załączniki 1 i 2 do przedmiotowej uchwały.

2.Negatywny wynik z któregokolwiek elementu egzaminu wstępnego przesądza o wyniku całego egzaminu i skutkuje nieprzyjęciem na pierwszy  rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

3. Nieprzystąpienie do przynajmniej jednego z elementów egzaminu wstępnego powoduje, że kandydat nie podlega dalszej kwalifikacji.

§6.

1. Obowiązujące w bieżącym roku akademicki m tematy kom pozycji i zadań kierunkowych egzaminu praktycznego nie są udostępniane kandydatom na studia przed  rozpoczęciem egzaminu wstępnego. Są one zastrzeżone i przechowywane w dokumentach , stanowiących tajemnice służbową.

2. Zestawy zagadnień, objętych rozmową kwalifikacyjną są udostępniane kandydatom, co najmniej na trzy miesiące przed egzaminem wstępnym.

§7.

1. Na studia zostają przyjęci kandydaci, którzy uzyskali odpowiednią liczbę punktów i zajęli na liście klasyfikacyjnej lokatę, mieszczącą się w limicie przyjęć na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

2. Przyjęci i nieprzyjęci na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych otrzymują decyzję na adres stałego miejsca zameldowania.

3. Kandydat, na swoją prośbę może otrzymać zaświadczenie o uzyskanych w trakcie egzaminu punktach i lokacie.

§8.

1. Obywatele polscy, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą, obywatele krajów Unii Europejskiej, cudzoziemcy z kartą stałego pobytu w Polsce, posiadacze ważnej Karty Polaka oraz obywatele polscy, na stałe mieszkający poza granicami Polski, mogą ubiegać się o przyjęcie na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na zasadach ustalonych dla obywateli polskich, absolwentów szkół średnich w kraju. Wymienieni składają dodatkowo zaświadczenie Kuratorium Oświaty o równoważności dyplomu/ świadectwa szkoły zagranicznej, z polskim świadectwem dojrzałości. Władze oświatowe kraju, który wydał świadectwo są zobowiązane do legalizacji dokumentu. Legalizacji dokumentu może dokonać Konsulat Generalny RP, na którego terenie konsularnym jest szkoła.

2. Kandydaci na studia  niebędący obywatelami  polskimi, składają  dokumenty wymienione w § 2.  Świadectwo  dojrzałości cudzoziemców musi być legalizowane  i nostryfikowane, jak określono w §8 ust. 1. Osoba, której dokumenty  nie spełniają  warunków,  wymaganych przez polskie  przepisy,  nie zostanie dopuszczona do studiów. Tryb oraz zakres  egzaminu wstępnego,  obowiązującego cudzoziemców,  określa  załącznik  nr  3 do niniejszej uchwały.

3. Kandydaci na studia, o których mowa w ust. l i 2, mogą być dopuszczeni do konkursowego egzaminu wstępnego na podstawie zaświadczenia szkoły średniej, stwierdzającego, że świadectwo dojrzałości/dyplomu ukończenia szkoły zostanie wydany w terminie późniejszym, nie później jednak niż przed rozpoczęciem roku akademickiego. Osoby te zostaną dopuszczone do studiów po złożeniu właściwego dokumentu i zaświadczenia Kuratorium Oświaty - nostryfikacji świadectwa/dyplomu, wystawionego na podstawie legalizacji dyplomu szkoły zagranicznej .

4. Osoby bez podstawowej znajomości języka polskiego mogą być urlopowane decyzją dziekana na okres roku akademickiego w celu podjęcia intensywnej nauki języka polskiego, w szkole wyższej, prowadzącej odpłatnie lektoraty dla cudzoziemców.

5. Cudzoziemcy, obywatele krajów członkowskich Unii Europejskiej, powinni zaopatrzyć się przed wyjazdem do Polski w Europejska Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). obywatele innych państw powinni przed wyjazdem do Polski wykupić polisę ubezpieczeniową.

§9.

1. Rektor powołuje i odwołuje Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną.

2. Przewodniczącym  Uczelnianej  Komisji Rekrutacyjnej jest  Rektor lub wyznaczony Prorektor. Członkami Uczelnianej  Komisji  Rekrutacyjnej są  przewodniczący  Komisji Rekrutacyjnych Kierunków oraz sekretarz.

3. Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy:

a/ koordynacja i nadzór nad pracą Komisji Rekrutacyjnych Kierunków;

b/ przyjmowanie protokołów Komisji Rekrutacyjnych Kierunków z wynikami z przebiegu rekrutacji na poszczególnych kierunkach i specjalnościach, w celu sprawdzenia prawidłowości przebiegu egzaminu wstępnego;

c/ rozpatrywanie odwołań od decyzji Komisji Rekrutacyjnych Kierunków. Kandydat może wnieść odwołanie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej Kierunku w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji na adres zameldowania. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia, określonych niniejszą uchwałą.

d/ dokonywanie korekty limitów przyjęć na studia - zgodnie z § l ust. 2 niniejszej uchwały;

e/ ogłoszenie decyzji o przeprowadzeniu drugiej rekrutacji, zgodnie z § l ust. 3 niniejszej uchwały.

f/ ogłoszenie decyzji o odstąpieniu od uruchomienia pierwszego roku studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2015/2016, zgodnie z § l ust.7

4. Decyzje o przyjęciu lub, w przypadku odwołań, o odmowie przyjęcia podejmuje Rektor, po rozpatrzeniu wniosku Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

5. Odwołanie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej oznacza zamknięcie naboru kandydatów na studia.

§10.

1. Rekrutację na studia przeprowadzają Komisje Rekrutacyjne Kierunków, powołane przez Dziekanów Wydziałów.

2. Przewodniczącym  Komisji Rekrutacyjnej  Kierunku jest  Dziekan lub upoważniony przez niego Prodziekan, profesor lub nauczyciel akademicki, posiadający kwalifikacje II  stopnia, bądź doktor  habilitowany sztuki. Członkami  Komisji są  co najmniej dwaj nauczyciele akademiccy z  kwalifikacjami II  stopnia, bądź stopniem  naukowym doktora  habilitowanego sztuki  lub nauczyciele akademiccy z kwalifikacjami  I stopnia, bądź stopniem  naukowym doktora sztuki oraz sekretarz,  który nie bierze udziału w głosowaniu.

3. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej Kierunku należy:

a/ przyjmowanie zgłoszeń kandydatów,

b/ dopuszczenie kandydatów na podstawie złożonych dokumentów   do egzaminu wstępnego,

c/ zawiadomienie kandydatów o terminie i miejscu egzaminów wstępnych (listem poleconym lub osobiście wręczonym zawiadomieniem - harmonogramem egzaminów wstępnych - przekazanym w trakcie rejestracji kandydatów, poświadczonym przez kandydata potwierdzeniem odbioru),

d/ przygotowanie tematów kompozycji i zadań kierunkowych egzaminu praktycznego - objętych tajemnicą służbową,

e/ przygotowanie zestawów zagadnień, objętych rozmową kwalifikacyjną,

f/ przeprowadzenie egzaminu wstępnego,

g/ sporządzenie list osób, zakwalifikowanych do przyjęcia i nieprzyjętych z powodu braku miejsc oraz niezwłoczne przekazanie tych informacji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, h/ przedłożenie Rektorowi, bezpośrednio po zakończeniu egzaminu, listy osób przyjętych na studia,

i/ przygotowanie decyzji dla kandydatów o wynikach egzaminu wstępnego (listem poleconym za potwierdzeniem odbioru). Decyzja winna być podpisana przez wszystkich członków Komisji Rekrutacyjnej Kierunku,

j/ przyjmowanie odwołań do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej,

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Komentarze (0)