Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2015/2016

uniwersytet przyrodniczy w lublinie rekrutacja

 

Zasady rekrutacji na UP w Lublinie 2015/16

Uchwała nr 45/2013-2014

Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie w UP w Lublinie w roku akademickim 2015/2016. Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

 

Postanowienia ogólne

§ 1

Uchwała określa warunki i tryb postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolite magisterskie prowadzone w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzone w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, zwanym dalej UP w Lublinie

§ 2

1. Senat w drodze uchwały ustali liczbę studentów stacjonarnych na poszczególnych kierunkach studiów.

2. Rektor ustali odrębnymi przepisami:

a) limity przyjęć na poszczególne kierunki studiów niestacjonarnych,

b) harmonogram przebiegu rekrutacji,

c) wysokość opłaty rekrutacyjnej zgodnie z rozporządzeniem MNiSW.

3. Szczegółowe zasady odpłatności za studia regulują odrębne przepisy.

4. Studia niestacjonarne zostaną uruchomione, jeżeli na dany kierunek/specjalność studiów w postępowaniu rekrutacyjnym przyjętych zostanie co najmniej 30 osób.

§ 3

Rejestracja kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na wszystkie rodzaje i formy studiów w UP w Lublinie będzie prowadzona za pośrednictwem Internetu.

§ 4

1. Warunkiem dopuszczenia kandydata do rekrutacji jest zarejestrowanie się w systemie rejestracji internetowej (IRK) oraz wniesienie opłaty w wysokości określonej przez rektora za postępowanie kwalifikacyjne na wygenerowane w systemie rejestracyjnym indywidualne konto.

2. Postępowanie rekrutacY.ine składa się z postępowania kwalifikacyjnego i wydania decyzji o przyjęciu na studia. Na podstawie wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym przez kandydatów tworzy się listę rankingową, która określa kolejność przY.imowania na studia kandydatów w ramach limitu miejsc ustalonego dla danego kierunku studiów i formy studiów.

§ 5

Listy osób zakwalifikowanych na studia będą dostępne na tablicach ogłoszeniowych wydziałowych komisji rekrutacyjnych. Jednocześnie wyniki postępowania kwalifikacyjnegonego w odniesieniu do każdego kandydata będą dostępne na osobistym koncie rejestracyjnym kandydata.

§ 6

1. Kandydat, który wstępnie został zakwalifikowany na I rok  studiów jest zobowiązany do dostarczenia dokumentów do sekretariatu wydziałowej komisji rekrutacyjnej w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji. Niezłożenie wymaganych dokumentów będzie oznaczało rezygnację ze studiów i spowoduje skreślenie z listy zakwalifikowanych na studia.

2. Osoby, które nie zostały zakwalifikowane z powodu wyczerpania  limitu miejsc, stanowią grupę rezerwową. W przypadku zwalniania się miejsc na liście zakwalifikowanych na studia, osoby te zostaną przyjęte na studia z zachowaniem kolejności wynikającej z liczby uzyskanych punktów.

3. Decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia doręcza się kandydatowi na piśmie, w przypadku wysłania pocztą - za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Komisja rekrutacyjna ogłasza listę osób przyjętych na studia przez wywieszenie na tablicach ogłoszeniowych wydziałowych komisji rekrutacyjnych.

4. Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej przysługuje kandydatowi odwołanie do uczelnianej komisji rekrutacyjnej (UKR) w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia. Odwołanie od decyzji rekrutacyjnej opiniowane jest przez wydziałową komisję rekrutacyjną.

§ 7

Zasady przyjmowania  na studia laureatów oraz finalistów olimpiad i konkursów stopnia centralnego określa odrębna uchwała   Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

§ 8

1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza wydziałowa komisja rekrutacyjna powołana przez dziekana.

2. Przewodniczącym komisji jest dziekan albo prodziekan.

3. W skład komisji wchodzą: przewodniczący, członkowie w liczbie nie przekraczającej liczby kierunków na wydziale.

4. Z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego sporządza się protokół. Protokół podpisuje przewodniczący i wszyscy członkowie komisji. Skreślenia i zmiany dokonywane na protokole powinny posiadać pisemne uzasadnienie potwierdzone podpisem przewodniczącego.

5. Do zadań wydziałowej komisji rekrutacyjnej należy:

1) przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego z wykorzystaniem systemu informatycznego i ogłoszenie wyników;

2) przeprowadzenie dodatkowych egzaminów wstępnych w przypadku konieczności sprawdzenia wiedzy lub umiejętności niesprawdzalnych w trybie egzaminu maturalnego;

3) sporządzanie, po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, protokołu odrębnie dla każdego kandydata zawierającego:

a) oceny i punkty uzyskane w konkursie świadectw dojrzałości,

b) oceny  i punkty  uzyskane  z  egzaminu  praktycznego  z rysunku  oraz  ze  sprawdzianu  z kontaktu z koniem,

c) ostateczną   ocenę   i   sumę   punktów   uzyskanych   przez   kandydata   w   postępowaniu kwalifikacyjnym;

4) sporządzanie list kandydatów wg liczby uzyskanych punktów i podjęcie decyzji o zakwalifikowaniu na studia;

5) sporządzanie list kandydatów przyjętych z racji uprawnień przysługujących laureatom i finalistom olimpiad i konkursów stopnia centralnego;

6) sporządzanie pisemnych decyzji w sprawie przyjęcia na studia i zawiadamianie kandydata przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru lub nieprzyjęcia na studia i zawiadomienie kandydata przesyłką poleconą;

7) przekazanie do uczelnianej komisji rekrutacyjnej listy osób przyjętych na studia po wypełnieniu limitu miejsc oraz rankingowej listy osób w kolejności wg uzyskanej liczby punktów  podczas postępowania kwalifikacyjnego;

8) przekazanie do uczelnianej komisji rekrutacyjnej sprawozdania z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego;

9) przygotowywanie doraźnych informacji i danych liczbowych z przebiegu rekrutacji dla potrzeb uczelnianej komisji rekrutacyjnej;

1O) przyjmowanie wymaganych dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych na studia;

11) archiwizacja protokołów kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani na studia.

 

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna

§ 9

1. Uczelniana komisja rekrutacyjna powoływana jest w trybie określonym przez Statut UP w Lublinie.

2. W skład uczelnianej komisji rekrutacyjnej wchodzi przewodniczący oraz po jednym przedstawicielu samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych z każdego wydziału. Przewodniczącym uczelnianej komisji rekrutacyjnej jest rektor lub prorektor ds. studenckich i dydaktyki.

3. Do zadań uczelnianej komisji rekrutacyjnej należy:

1) koordynacja i nadzór nad  pracą komisji rekrutacyjnych,

2) przyjmowanie protokołów i ustnych relacji komisji rekrutacyjnych z wyników postępowania kwalifikacyjnego w celu stwierdzenia prawidłowości jego przebiegu,

3) rozpatrywanie odwołań od decyzji wydziałowych komisji rekrutacyjnych,

4) podejmowanie decyzji  w sprawach doraźnych w  zakresie terminów  postępowania kwalifikacyjnego.

 

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE DLA KANDYDATÓW NA I ROK STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA I JEDNOLITE MAGISTERSKIE - STACJONARNE I NIESTACJONARNE, KTÓRZY ZDAWALI STARĄ MATURĘ

§ 10

1. Postępowanie kwalifikacyjne na I rok studiów pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne oraz jednolite magisterskie w roku akademickim 2015/2016 dotyczące kandydatów zdających egzamin dojrzałości (stara matura) oparte będzie na konkursie świadectw dojrzałości. Wykaz przedmiotów  wymaganych  w postępowaniu  rekrutacyjnym  na  studia  I  stopnia  oraz jednolite magisterskie,  które będą podstawą w ustalaniu rankingu  kandydatów na poszczególne  kierunki studiów zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

2. Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na  świadectwie ukończenia szkoły.

3. Oceny o których mowa w ust. 1 i 2 będą przeliczane na punkty według następującej zasady:

 

Skala ocen 1- 6

Skala ocen 2- 5

Ocena

Liczba punktów

Ocena

Liczba punktów

2 (dop/mierny

20

3 (dost)

40

3 (dost.)

40

4 (db)

70

4 (db)

60

5 (bdb)

100

5 (bdb)

80

-

-

6 (cel)

100

-

-

 

4. Przy obliczaniu ogólnej sumy punktów stosowane są następujące mnożniki:

a) język obcy nowożytny (ocena z egzaminu dojrzałości) - 1,3;

b) przedmiot do wyboru (ocena z egzaminu dojrzałości) - 4;

c) przedmioty pozostałe (ocena ze świadectwa ukończenia szkoły) - 2;

d) w przypadku     kierunku weterynaria   przedmiot/y      wymagany/e     (ocena z egzammu dojrzałości) - 2;

e) w przypadku kierunku weterynaria przedmiot/y wymagany/e (ocena ze świadectwa ukończenia szkoły) - 1.

5. Kandydatów na kierunek architektura krajobrazu dodatkowo obowiązuje egzamin praktyczny z rysunku odręcznego. Ocena niedostateczna z egzaminu praktycznego eliminuje kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. Kandydat będący osobą niepełnosprawną może zwrócić się do wydziałowej komisji rekrutacyjnej przed zakończeniem internetowej rejestracji o uwzględnienie jego szczególnych potrzeb podczas trwania egzaminu praktycznego z rysunku odręcznego.

6. Wynik z postępowania kwalifikacyjnego z egzaminu praktycznego z rysunku przelicza się według następującej zasady:

Ocena

Liczba punktów

Bardzo dobry

33

Dobry plus

28

Dobry

23

Dostateczny plus

18

Dostateczny

13

Niedostateczny

o

 

7. Kandydatów na kierunek hipologia i jeździectwo dodatkowo obowiązuje sprawdzian z kontaktu z koniem. Ocena niedostateczna ze sprawdzianu eliminuje kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. Kandydaci powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania jazdy konnej wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo­ lekarskiego.

8. Sprawdzian zostanie przeprowadzony na jednym z trzech poziomów do wyboru przez kandydata:

a) poziom A - po poinstruowaniu jazda stępem na lonży;

b) poziom B - jazda stępem i kłusem w zastępie;

c) poziom C - jazda stępem, kłusem i galopem w zastępie .

9. Kandydaci posiadający odznakę/klasę jeździecką (w ramach systemu szkolenia  Polskiego Związku Jeździeckiego) są zwolnieni z zaliczenia sprawdzianu uzyskując 99 punktów po przedstawieniu skanu książeczki odznaki/klasy i skanu zaświadczenia lekarskiego w ramach rejestracji internetowej (kandydaci nie zgłaszają się na sprawdzian).

10. Zaliczenie sprawdzianu na poziomie C daje studentowi możliwość wyboru ścieżki tematycznej wierzchowego lub wszechstronnego użytkowania koni, które będą realizowane w toku studiów. Osoby, które nie zaliczyły sprawdzianu na poziomie C będą mogły uczestniczyć wyłącznie w zajęciach ścieżki użytkowania wszechstronnego.

11. Przed rozpoczęciem obu ścieżek (czwarty semestr studiów) będzie możliwe zaliczenie dodatkowego sprawdzianu komisyjnego na poziomie C, aby studenci, którzy poprzednio nie zaliczyli sprawdzianu na tym poziomie, mogli uczestniczyć w  ścieżce  użytkowania wierzchowego.

12. Wynik z postępowania kwalifikacyjnego ze sprawdzianu z kontaktu z koniem przelicza się wg następującej zasady:

 

Ocena

Liczba punktów

 

Poziom A

Poziom B

Poziom C

(5) Bardzo dobry

33

66

99

(4,5) Dobry plus

28

56

84

(4) Dobry

23

46

69

(3,5) Dostateczny plus

18

36

54

(3) Dostateczny

13

26

39

(2) Niedostateczny

o

o

o

 

Oceny za poszczególne  chody, wystawione  niezależnie przez członków komisji,  są sumowane.  Ocena końcowa na każdym poziomie stanowi średnią z tych ocen.

 

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE DLA KANDYDATÓW NA I ROK STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA I JEDNOLITE MAGISTERSKIE - STACJONARNE I NIESTACJONARNE, KTÓRZY ZDAWALI NOWĄ MATURĘ

§ 11

1. Postępowanie kwalifikacyjne na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie w roku akademickim 2015/2016 dotyczące kandydatów zdających nową maturę w pełni oparte będzie na wynikach części pisemnej zewnętrznego egzaminu maturalnego ocenianego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

2. W ocenie konkursowej w zależności od kierunku studiów brane są pod uwagę przedmioty zdawane na poziomie podstawowym lub rozszerzonym zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Kandydatów na kierunek hipologia i jeździectwo obowiązuje dodatkowo sprawdzian z kontaktu z koniem. Zapisy w § 10 ust. 7-12 stosuje się odpowiednio.

4. Kandydatów na kierunek architektura krajobrazu obowiązuje dodatkowy egzamm z rysunku odręcznego. W tym przypadku obowiązują zapisy § 10 ust. 5 i 6.

§ 12

1. Kandydatom ze szkół dwujęzycznych przelicza się wynik egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego według następującej zasady:

a) poziom podstawowy - 100% Qeżeli kandydaci nie przystępują do poziomu podstawowego, mają przyznaną za tę część maksymalną liczbę 100% punktów);

albo

b) poziom rozszerzony - 4/3 wyniku na świadectwie dojrzałości (nie więcej niż 100%); do wyboru przez kandydata

2. W przypadku pozostałych przedmiotów wynik egzaminu maturalnego  jest  sumą  punktów poziomu podstawowego albo poziomu rozszerzonego zdawanego w języku polskim oraz części zdawanej w języku obcym.

§ 13

1. Kandydaci z międzynarodową maturą wydaną przez organizację International Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie będą przyjmowani na wybrany kierunek studiów na podstawie ocen uzyskanych z egzaminu maturalnego. Skala ocen zostanie przeliczona według następujących zasad:

 

Matura IB

Odpowiednik nowej matury

Poziom SL lub HL

Poziom podstawowy

Poziom rozszerzony

7

100 %

100 %

6

90%

90%

5

75%

75%

4

60%

60%

3

45%

45%

2

30%

30%

 

2. Kandydaci, którzy zdawali egzamin w roku rekrutacji i nie otrzymali jeszcze świadectwa dojrzałości w terminie składania dokumentów będą kwalifikowani na podstawie stosownego zaświadczenia wydanego przez szkołę. Kopię świadectwa (oryginał do wglądu) należy złożyć niezwłocznie po jego uzyskaniu nie później niż do 10 września 2015 r. Niezłożenie świadectwa w wyznaczonym terminie spowoduje wygaśnięcie decyzji o przyjęciu na studia.

§ 14

1. Przyjęcia na studia osób niebędących obywatelami polskimi (cudzoziemcami) następuje w trybie przewidzianym w art. 43 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r.  w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestnictwa w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. nr 190, poz.1406).

2. Prawo ubiegania się o przyjęcie na studia przysługuje obywatelom polskim będącym absolwentami zagranicznych szkół średnich, jeżeli świadectwo ukończenia szkoły jest porównywalne z polskim świadectwem dojrzałości.

 

3. Nostryfikacji świadectw uzyskanych za granicą dokonuje kurator oświaty, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o nostryfikację, a w przypadku braku takiego miejsca kurator oświaty właściwy dla Lublina.

4. Zaświadczenie wydane przez kuratorium oświaty ważne jest łącznie z oryginałem lub zalegalizowanym duplikatem świadectwa uzyskanego za granicą.

5. Świadectwa wydane w państwach z którymi Polska zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu wykształcenia uznaje się automatycznie, zgodnie z ustaleniami tekstu umowy.

6. Kandydaci są zobowiązani do złożenia świadectwa lub dyplomu wraz z  tłumaczeniem przysięgłym na język polski świadectwa lub dyplomu sporządzonego lub poświadczonego przez tłumacza przysięgłego.

7. Absolwentów zagranicznych szkół średnich obowiązują takie same zasady rekrutacji jak absolwentów szkół polskich.

13. Kandydaci z maturą uzyskaną za granicą będą przyjmowani na wybrany kierunek studiów na podstawie wyników uzyskanych w innym kraju z egzaminu dojrzałości. Jeżeli  kandydat  nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły.

Oceny będą przeliczane na punkty według następującego przelicznika ocen:

 

Ocena na świadectwie

Punkty

E - Medicore (2 dop./miemy)

20

D - Satisfactory (3 dost)

40

C - Good (4 dobry)

60

B -Very good ( 5 b. dobry)

80

A - Excellent (6 celujący)

100

 

Przy obliczaniu ogólnej sumy punktów stosowane są następujące mnożniki:

a. język obcy nowożytny (ocena z egzaminu dojrzałości) - 1,3;

b. język obcy nowożytny (ocena ze świadectwa ukończenia szkoły) - 1,0

c. przedmiot do wyboru (ocena z egzaminu dojrzałości) - 4;

d. przedmioty pozostałe (ocena ze świadectwa ukończenia szkoły) - 1,5;

e. w przypadku kierunku weterynaria przedmiot/y wymagany/e (ocena z egzaminu dojrzałości) - 2;

f. w przypadku kierunku weterynaria przedmiot/y wymagany/ (ocena ze świadectwa ukończenia szkoły) - 1,5.

 

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE DLA KANDYDATÓW NA I ROK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE I  NIESTACJONARNE

§ 15

1. O przyjęcie na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia  mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera na kierunku na który się ubiegają lub z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera, magistra oraz magistra inżyniera na kierunku pokrewnym.

2. O przyjęcie na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom uczelni zagranicznej tego samego kierunku lub kierunku pokrewnego.

3. O przyjęcie na kierunki studiów kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra  inżyniera nie mogą ubiegać się kandydaci posiadający dyplom z tytułem zawodowym licencjata i magistra.

4. O przyjęcie na kierunek architektura krajobrazu mogą ubiegać się kandydaci posiadający dyplom z tytułem zawodowym inżynier architekt krajobrazu lub inżynier architekt.

5. O przyjęcie na kierunek żywienie człowieka i dietetyka mogą ubiegać się kandydaci  posiadający dyplom z tytułem zawodowym licencjata lub inżyniera z kierunków, na których efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskane na studiach pierwszego stopnia pokrywają się przynajmniej w 60% z efektami kształcenia obowiązującymi na studiach pierwszego stopnia na kierunku dietetyka oraz w programie studiów występował przedmiot dotyczący zasad żywienia człowieka.

6. O przyjęcie na kierunek hipologia i jeździectwo mogą ubiegać się kandydaci posiadający dyplom z kierunków pokrewnych inżynierskich.

7. Kandydatów na kierunek hipologia i jeździectwo dodatkowo obowiązuje sprawdzian z kontaktu z koniem. Ocena niedostateczna ze sprawdzianu eliminuje kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. Kandydaci powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania  jazdy  konnej  wydane  przez  lekarza  uprawnionego  do  orzecznictwa  sportowo­ lekarskiego. Zapisy z § 10  ust.  8-10  stosuje  się  odpowiednio.  Wynik  z  postępowania kwalifikacyjnego ze sprawdzianu z kontaktu z koniem przelicza  się  zgodnie  z  zapisem  w  §  1O ust.12.

8. Za kierunek pokrewny inżynierski uznaje się kierunek kończący się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera. Ponadto efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskane na studiach pierwszego stopnia pokrywają się przynajmniej w 60 % z efektami kształcenia obowiązującymi na studiach pierwszego stopnia na kierunku, na który ubiega się kandydat. Wyznacznikiem stopnia realizacji efektów kształcenia zgodnych z wybranym kierunkiem jest liczba punktów ECTS zrealizowana na studiach kierunku pokrewnego o treściach zgodnych z treściami wybranego kierunku studiów. Liczba punktów ECTS o treściach zgodnych nie może być mniejsza niż 126.

9. Za kierunek pokrewny biologii uznaje  się taki na którym efekty kształcenia uzyskane na studiach pierwszego stopnia pokrywają się w 60 % z efektami kształcenia na studiach pierwszego  stopnia dla kierunku biologia. Wyznacznikiem stopnia realizacji efektów kształcenia zgodnych z wybranym kierunkiem jest liczba punktów ECTS zrealizowana na studiach kierunku pokrewnego o treściach zgodnych z treściami wybranego kierunku studiów. Liczba punktów ECTS o treściach zgodnych nie może być mniejsza niż 108.

1O. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne drugiego stopnia podlegają rekrutacji na semestr letni, z wyjątkiem kierunków:  biologia, żywienie człowieka i dietetyka.

11. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia niestacjonarne drugiego stopnia podlegają rekrutacji na semestr zimowy, z wyjątkiem kierunku żywienie człowieka i dietetyka.

12. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunki: biologia oraz żywienie człowieka i dietetyka podlegają rekrutacji na semestr zimowy.

13. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia niestacjonarne drugiego stopnia na kierunek żywienie człowieka i dietetyka podlegają rekrutacji na semestr letni.

§ 16

1. Kandydaci posiadający dyplom z tytułem zawodowym inżyniera kierunku pokrewnego są zobowiązani w ciągu pierwszych dwóch semestrów na studiach stacjonarnych i w ciągu trzech semestrów na studiach niestacjonarnych do uzupełnienia kierunkowych efektów kształcenia w wymiarze nie przekraczającym 24 ECTS, które ustala dziekan dokonując wpisu w formularzu deklaracji kandydata z kierunku pokrewnego.

§ 17

1. Kandydaci posiadający dyplom z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera kierunku pokrewnego i ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku biologia zobowiązani są w ciągu pierwszych trzech semestrów studiów do uzupełnienia kierunkowych efektów kształcenia w wymiarze nie przekraczającym 24 ECTS, które ustala dziekan dokonując wpisu w formularzu deklaracji kandydata z kierunku pokrewnego.

§ 18

Przyjęcia kandydatów na studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne będą odbywały się na podstawie list rankingowych sporządzonych wg średniej ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych na studiach pierwszego  stopnia albo drugiego stopnia albo jednolitych magisterskich. Wykaz oferowanych kierunków studiów i specjalności zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

 

Wymagane dokumenty

§ 19

1. Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani na studia pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie składają w określonym terminie wymagane dokumenty:

1) podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego kandydata po dokonaniu rejestracji i otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na studia.

2) kserokopia świadectwa dojrzałości poświadczona przez uczelnię; oryginał świadectwa do wglądu.

3) oryginał  dyplomu/zaświadczenia   o  uzyskaniu  tytułu  laureata  lub  finalisty  olimpiady  i konkursów  stopnia centralnego. Kandydaci  olimpijczycy mają obowiązek  dołączyć scan dokumentu poświadczającego uprawnienia w systemie IRK.

4) oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych bez wnoszenia opłat.

5) kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej poświadczona przez uczelnię - dotyczy kandydatów  na  studia  stacjonarne  i  niestacjonarne  pierwszego  stopnia,  którzy  zdawali „starą maturę".

6) kserokopia świadectwa uzyskanego za granicą (wraz z legalizacją lub apostille) poświadczona przez uczelnię, do którego należy dołączyć tłumaczenie na język polski i zaświadczenie wydane przez Kuratorium Oświaty, jeżeli wymagana jest nostryfikacja. Zaświadczenie jest ważne wraz z oryginałem świadectwa uzyskanym za granicą (oryginał do wglądu).

7) dwie fotografie (wym. 37 mm x 52 mm) bez nakrycia głowy, na jasnym tle, w stroju wizytowym, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

8) wniosek o wydanie legitymacji elektronicznej (dotyczy kandydatów, którzy chcą legitymację).

9) kserokopia dowodu osobistego poświadczona przez uczelnię lub w przypadku kandydata będącego cudzoziemcem kserokopia innego  dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia; oryginał dokumentu do wglądu.

1O) pokwitowanie opłaty wniesionej za indeks i legitymację elektroniczną.

11) deklaracja wyboru j ęzyka/językówiprzedmiotów do wyboru.

12) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania jeździectwa  wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego (należy przedłożyć komisji egzaminacyjnej przed przystąpieniem do  sprawdzianu).  Dotyczy  tylko kandydatów na kierunek hipologia ijeździectwo.

13) orzeczenie lekarskie. Kandydat wraz z decyzją o przyjęciu na studia otrzyma skierowanie do lekarza medycyny pracy. Orzeczenie lekarskie należy dostarczyć do dziekanatu w pierwszym tygodniu zajęć (nie dotyczy kandydatów na kierunki: architektura krajobrazu, ekonomia, turystyka i rekreacja).

14) umowa (2 egzemplarze) zawarta między uczelnią a studentem w formie pisemnej, określająca warunki odpłatności za studia lub usługi edukacyjne. Umowę należy wydrukować z systemu IRK po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia i  złożyć w dziekanacie w pierwszym tygodniu zajęć.

2. Kandydaci,  którzy  zostali  zakwalifikowani  na  studia  drugiego  stopnia  składają w określonym terminie wymagane dokumenty:

1) podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego kandydata po dokonaniu rejestracji i otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na studia.

2) kserokopia  świadectwa  dojrzałości  poświadczona  przez  uczelnię;  oryginał  świadectwa  do wglądu.

3) kserokopia dyplomu ukończenia studiów wraz z kserokopią suplementu poświadczone przez uczelnię; oryginał dyplomu i suplementu do wglądu.

4) oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych bez wnoszenia opłat.

5) dwie  fotografie  (wym.  37  mm  x  52  mm)  bez nakrycia  głowy, na jasnym  tle, w stroju wizytowym, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

6) wniosek o wydanie legitymacji elektronicznej (dotyczy kandydatów, którzy chcą legitymację).

7) kserokopia dowodu osobistego poświadczona przez uczelnię lub w przypadku kandydata będącego cudzoziemcem kserokopia innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia; oryginał dokumentu do wglądu.

8) umowa (2 egzemplarze) zawarta między uczelnią a studentem w formie pisemnej, określająca warunki odpłatności za studia lub usługi edukacyjne. Umowę należy wydrukować z systemu IRK po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia i złożyć w dziekanacie w  pierwszym tygodniu zajęć.

9) pokwitowanie opłaty wniesionej za indeks i legitymację elektroniczną.

10) deklaracja wyboru języka/języków  i przedmiotów do wyboru.

11) orzeczenie lekarskie. Kandydat wraz z decyzją o przyjęciu na studia otrzyma skierowanie do lekarza medycyny pracy. Orzeczenie lekarskie należy dostarczyć do dziekanatu (nie dotyczy kandydatów, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia w UP w Lublinie i kontynuują studia na tym samym kierunku).

12) deklaracja dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, którzy ukończyli kierunek pokrewny na studiach pierwszego stopnia.

13) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania jeździectwa wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego (należy przedłożyć komisji egzaminacyjnej przed przystąpieniem do sprawdzianu).  Dotyczy  tylko  kandydatów  na kierunek hipologia ijeździectwo.

3. Komplet dokumentów za wyjątkiem orzeczenia lekarskiego i umowy należy dostarczyć osobiście lub przesłać listem poleconym do sekretariatu wydziałowej komisji rekrutacyjnej.  Dokumenty mogą być dostarczone do sekretariatu także przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie kandydata do złożenia dokumentów.

 

Zakończenie postępowania rekrutacyjnego

§ 20

1. Komisje rekrutacyjne przekazują UKR listy osób przyjętych na studia. Dotyczy to także listy osób przyjętych na studia w przypadkach określonych w § 6 ust. 2.

2. Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego UKR sporządza sprawozdanie zbiorcze z Jego przebiegu i przedstawia je Senatowi UP w Lublinie.

§ 21

Niniejsza uchwała zostaje podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w miejscach dostępnych na terenie UP w Lublinie oraz na stronie internetowej uczelni.

§ 22

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2014 r.

 

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Komentarze (0)