Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Grupa kierunku

Wydziały i kierunki

Filtrowanie

Być może tutaj znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania

ul. Akademicka 13
20-950 Lublin
tel. (+48 81)  445 66 22;    533 37 52; 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ×

ul. Akademicka 13

20-950 Lublin

tel. (+48 81)  445 66 22;    533 37 52; 

http://www.up.lublin.pl

Kierunki studiów - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie: znaleziono ×

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów

Kierunki studiów podyplomowych - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie: znaleziono ×

Grupa kierunku
Wydział

Specjalności / ścieżki kształcenia - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie: znaleziono ×

Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Zadaj pytanie×

FAQ - najczęściej zadawane pytania:

Jakie dokumenty należy dostarczyć po zakwalifikowaniu się na studia stacjonarne I stopnia?+

Wykaz wymaganych dokumentów dla kandydatów na studia pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie

Komplet dokumentów za wyjątkiem 2 egz. umowy – jeśli dotyczy (pkt 9) – oraz orzeczenia lekarskiego (pkt 10) należy dostarczyć osobiście (jeżeli okoliczności związane z epidemią pozwolą) do sekretariatu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej lub przesłać listem poleconym na adres Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w wyznaczonym terminie określonym w harmonogramie rekrutacji. Dokumenty mogą być dostarczone do sekretariatów także przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie kandydata do złożenia dokumentów (jeżeli okoliczności związane z epidemią pozwolą).

Dokumenty wymienione w punktach 9 i 10 należy złożyć obowiązkowo w dziekanacie w pierwszym tygodniu zajęć.

 

  Podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego kandydata po dokonaniu rejestracji i otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na studia. Kandydat jest zobowiązany do wgrania zdjęcia zgodnie z wymaganiami określonymi w IRK (zakładka zdjęcie).
  Kserokopia świadectwa dojrzałości albo kserokopia świadectwa dojrzałości wraz z zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów poświadczona przez uczelnię. Oryginał świadectwa tylko do wglądu. Kserokopia aneksu do świadectwa, jeżeli kandydat poprawiał wynik egzaminu maturalnego. Oryginał aneksu do świadectwa tylko do wglądu.
  Dotyczy tylko laureatów i finalistów olimpiad korzystających ze zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego: oryginał dyplomu/zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego lub laureata konkursu. W czasie rejestracji olimpijczycy mają obowiązek zaznaczyć opcję olimpijczyk i dołączyć w IRK scan dokumentu poświadczającego uprawnienia.
  Dotyczy tylko kandydatów ze „starą maturą”: kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej poświadczona przez uczelnię. Oryginał świadectwa tylko do wglądu.
  Jeśli kandydat szkołę średnią ukończył za granicą: kserokopia świadectwa uzyskanego za granicą (wraz z legalizacją lub apostille), poświadczona przez uczelnię, do którego należy dołączyć tłumaczenie na język polski i zaświadczenie/decyzję administracyjną wydaną przez kuratora oświaty, jeżeli jest wymagana nostryfikacja (oryginał do wglądu).
  Wniosek o wydanie studenckiej legitymacji elektronicznej wydrukowany z systemu. Opłatę za legitymację w wysokości 22 zł należy wnieść na konto wygenerowane w IRK (to samo, co dla opłaty rekrutacyjnej za studia) po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na studia i przed złożeniem dokumentów do wydziałowej komisji rekrutacyjnej. W zakładce opłaty w IRK znajduje się druk przelewu z numerem konta.
  Deklaracja wyboru języka obcego i przedmiotów do wyboru (wydruk z systemu).
  Kandydaci, którzy ubiegają  się o przyjęcie na kierunek hipologia i jeździectwo, aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana: zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania jeździectwa wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego.
   Kandydaci na studia niestacjonarne oraz cudzoziemcy studiujący za odpłatnością: umowa zawarta między uczelnią a studentem w formie pisemnej określająca warunki odpłatności za studia lub usługi edukacyjne. Umowę należy wydrukować z systemu IRK po otrzymaniu informacji o przyjęciu na studia i wpisaniu na listę studentów (status przyjęty – student). Kandydat składa 2 egzemplarze podpisanej umowy w dziekanacie w pierwszym tygodniu zajęć.
  Kandydat po otrzymaniu informacji o przyjęciu na studia drukuje skierowanie do lekarza medycyny pracy z systemu IRK (zakładka wydruki). Orzeczenie lekarskie należy dostarczyć do dziekanatu w pierwszym tygodniu zajęć. Kandydaci na kierunek: ekonomia, turystyka i rekreacja, sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne, architektura krajobrazu nie mają obowiązku składania orzeczenia lekarskiego.
  Cudzoziemcy – kserokopia dowodu ubezpieczenia np. polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (oryginał do wglądu) albo oświadczenie pisemne o przystąpieniu do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia od 1 października danego roku akademickiego. Oświadczenie, że cudzoziemiec został poinformowany o konieczności posiadania ubezpieczenia w całym okresie kształcenia w UP w Lublinie.
  Cudzoziemcy – zgoda rodziców/opiekunów prawnych osoby niepełnoletniej do podjęcia studiów w UP w Lublinie, do pobrania: Zgoda rodziców na podjęcie studiów.
  Cudzoziemcy – kserokopia ważnej Karty Polaka/Karty Pobytu (oryginał do wglądu).
  Cudzoziemcy – kserokopia dokumentu poświadczającego polskie pochodzenie, jeżeli kandydat posiada taki dokument (oryginał do wglądu).
  Cudzoziemcy – kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego/języka angielskiego (oryginał do wglądu).

W jaki sposób i gdzie mogę dostarczyć dokumenty na Uczelnię?+

Dokumenty możecie dostarczyć Państwo osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Czy dokumenty muszę składać osobiście?+

Dokumenty możecie dostarczyć Państwo osobiście lub za pośrednictwem poczty

Jakie dokumenty muszą być poświadczone notarialnie?+

Nie ma konieczności poświadczenia dokumentów notarialnie, wystarczą kserokopie poświadczone przez uczelnię.

Czy dokumenty mogą zostać złożone w imieniu kandydata przez upoważnioną osobę?+

Tak, oczywiście

Czy kandydaci, którzy znajdują się na liście rezerwowej, też muszą składać dokumenty?+

Nie. Dokumenty składają tylko kandydaci zakwalifikowani na studia.

Czy wyniki matur należy wpisywać samodzielnie?+

Tak, wyniki matur wpisujemy samodzielnie.

Czy w procedurze rekrutacyjnej brana jest pod uwagę część ustna egzaminu maturalnego?+

Nie. W postępowaniu rekrutacyjnym część ustna egzaminu nie jest brana pod uwagę.

Jak wygląda procedura przyjęć dla kandydatów będących laureatami bądź finalistami olimpiad przedmiotowych?+

 Laureaci i finaliści olimpiad korzystający ze zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego dostarczają oryginał dyplomu/zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego lub laureata konkursu. W czasie rejestracji olimpijczycy mają obowiązek zaznaczyć opcję olimpijczyk i dołączyć w IRK scan dokumentu poświadczającego uprawnienia.

Na jakiej zasadzie ustalane są progi punktowe dla poszczególnych kierunków?+

Próg punktowy to ilość punktów, które uzyskała ostatnia osoba na liście przyjętych na studia w danym roku akademickim. 

W jaki sposób zostanę poinformowany o zakwalifikowaniu do przyjęcia / przyjęciu na studia?+

Taką informację otrzyma Pan na swoim koncie w systemie IRK.

Czy w dostaniu się na studia ma znaczenie kolejność zgłoszeń?+

Nie. W postępowaniu kwalifikacyjnym kolejność zgłoszeń nie ma żadnego znaczenia.

Czy zakwalifikowany do przyjęcia oznacza przyjęty na studia?+

Przyjęty na studia zostaje kandydat który dostarczy wszystkie wymagane dokumenty w procesie rekrutacji.

Czy pełna rejestracja elektroniczna wraz z uiszczoną opłatą rekrutacyjną daje podstawę do rozpatrywania wniosku o przyjęcie na studia?+

Tak to wystarczy.

W jaki sposób można dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Opłatę rekrutacyjną należy opłacić na konto podane w systemie IRK.

Co wpisać w tytule przelewu?+

W przypadku Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie każdy kandydat ma własne wygenerowane konto w systemie IRK.

W jakim terminie należy dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Wykaz wymaganych dokumentów dla kandydatów na studia pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie

Komplet dokumentów za wyjątkiem 2 egz. umowy – jeśli dotyczy (pkt 9) – oraz orzeczenia lekarskiego (pkt 10) należy dostarczyć osobiście (jeżeli okoliczności związane z epidemią pozwolą) do sekretariatu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej lub przesłać listem poleconym na adres Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w wyznaczonym terminie określonym w harmonogramie rekrutacji. Dokumenty mogą być dostarczone do sekretariatów także przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie kandydata do złożenia dokumentów (jeżeli okoliczności związane z epidemią pozwolą).

Dokumenty wymienione w punktach 9 i 10 należy złożyć obowiązkowo w dziekanacie w pierwszym tygodniu zajęć.

 

  Podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego kandydata po dokonaniu rejestracji i otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na studia. Kandydat jest zobowiązany do wgrania zdjęcia zgodnie z wymaganiami określonymi w IRK (zakładka zdjęcie).
  Kserokopia świadectwa dojrzałości albo kserokopia świadectwa dojrzałości wraz z zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów poświadczona przez uczelnię. Oryginał świadectwa tylko do wglądu. Kserokopia aneksu do świadectwa, jeżeli kandydat poprawiał wynik egzaminu maturalnego. Oryginał aneksu do świadectwa tylko do wglądu.
  Dotyczy tylko laureatów i finalistów olimpiad korzystających ze zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego: oryginał dyplomu/zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego lub laureata konkursu. W czasie rejestracji olimpijczycy mają obowiązek zaznaczyć opcję olimpijczyk i dołączyć w IRK scan dokumentu poświadczającego uprawnienia.
  Dotyczy tylko kandydatów ze „starą maturą”: kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej poświadczona przez uczelnię. Oryginał świadectwa tylko do wglądu.
  Jeśli kandydat szkołę średnią ukończył za granicą: kserokopia świadectwa uzyskanego za granicą (wraz z legalizacją lub apostille), poświadczona przez uczelnię, do którego należy dołączyć tłumaczenie na język polski i zaświadczenie/decyzję administracyjną wydaną przez kuratora oświaty, jeżeli jest wymagana nostryfikacja (oryginał do wglądu).
  Wniosek o wydanie studenckiej legitymacji elektronicznej wydrukowany z systemu. Opłatę za legitymację w wysokości 22 zł należy wnieść na konto wygenerowane w IRK (to samo, co dla opłaty rekrutacyjnej za studia) po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na studia i przed złożeniem dokumentów do wydziałowej komisji rekrutacyjnej. W zakładce opłaty w IRK znajduje się druk przelewu z numerem konta.
  Deklaracja wyboru języka obcego i przedmiotów do wyboru (wydruk z systemu).
  Kandydaci, którzy ubiegają  się o przyjęcie na kierunek hipologia i jeździectwo, aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana: zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania jeździectwa wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego.
   Kandydaci na studia niestacjonarne oraz cudzoziemcy studiujący za odpłatnością: umowa zawarta między uczelnią a studentem w formie pisemnej określająca warunki odpłatności za studia lub usługi edukacyjne. Umowę należy wydrukować z systemu IRK po otrzymaniu informacji o przyjęciu na studia i wpisaniu na listę studentów (status przyjęty – student). Kandydat składa 2 egzemplarze podpisanej umowy w dziekanacie w pierwszym tygodniu zajęć.
  Kandydat po otrzymaniu informacji o przyjęciu na studia drukuje skierowanie do lekarza medycyny pracy z systemu IRK (zakładka wydruki). Orzeczenie lekarskie należy dostarczyć do dziekanatu w pierwszym tygodniu zajęć. Kandydaci na kierunek: ekonomia, turystyka i rekreacja, sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne, architektura krajobrazu nie mają obowiązku składania orzeczenia lekarskiego.
  Cudzoziemcy – kserokopia dowodu ubezpieczenia np. polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (oryginał do wglądu) albo oświadczenie pisemne o przystąpieniu do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia od 1 października danego roku akademickiego. Oświadczenie, że cudzoziemiec został poinformowany o konieczności posiadania ubezpieczenia w całym okresie kształcenia w UP w Lublinie.
  Cudzoziemcy – zgoda rodziców/opiekunów prawnych osoby niepełnoletniej do podjęcia studiów w UP w Lublinie, do pobrania: Zgoda rodziców na podjęcie studiów.
  Cudzoziemcy – kserokopia ważnej Karty Polaka/Karty Pobytu (oryginał do wglądu).
  Cudzoziemcy – kserokopia dokumentu poświadczającego polskie pochodzenie, jeżeli kandydat posiada taki dokument (oryginał do wglądu).
  Cudzoziemcy – kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego/języka angielskiego (oryginał do wglądu).

Co się stanie, jeśli nie wniosę opłaty rekrutacyjnej w wymaganym terminie (nie będzie ona zaksięgowana w wymaganym terminie)?+

Jeżeli opłata rekrutacyjna nie zostanie wniesiona w odpowiednim terminie kandydat nie będzie brany pod uwagę w procesie rekrutacji

Czy przelew muszę zrobić z mojego konta, czy może go zrobić za mnie np. mama?+

Przelewu można dokonać z dowolnego konta, ważne aby w tytule przelewu podać swoje dane oraz nazwę kierunku

Jakie przedmioty brane są pod uwagę w procesie kwalifikacyjnym?+

Przedmioty brane spod uwagę w procesie kwalifikacyjnym, są uwzględniane indywidualnie, zależnie od kierunku.

Czy brak na maturze jakiegoś z punktowanych w rekrutacji przedmiotów, dyskwalifikuje mnie z ubiegania się o przyjęcie na wybrany kierunek studiów?+

Podczas rekrutacji pod uwagę brany jest zawsze przedmiot obowiązkowy oraz jeden do wyboru.

O przyjęcie na ile kierunków studiów mogę się ubiegać?+

Można ubiegać się o dowolną liczbę kierunków.

W jaki sposób dokonywana jest procedura przeniesienia?+

Procedurą przeniesienia zajmuje się dziekanat właściwego wydziału.

Do kiedy i w jakim formacie muszę zamieścić zdjęcie elektroniczne w formularzu rejestracyjnym?+

Zdjęcie należy zamieścić do końca trwania rekrutacji.

Wasze pytania:

Nikt jeszcze nie zadał pytania tej uczelni.

 • Zasady rekrutacji

 • Uniwersytet Przyrodniczy - kierunki studiów

 • Studia podyplomowe

 • Rekrutacja 2024/2025

 • Grupa kierunku

 • Grupa kierunku - podyplomowe

 • Poziom studiów

 • Forma studiów

 • Archiwum

Uniwersytet Przyrodniczy - kierunki studiów

Grupa kierunku

Poziom studiów

Forma studiów

Archiwum

Opinie (1)

Rektorek Ocena odpowiedz

Jedyna uczelnia w Polsce z kierunkiem studiów sztuka kulinarna!!! Praktyczny kierunek studiów, których w tym kraju brakuje a jest tylko na jednej uczelni