Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2018/2019

 

Uniwersytet Zielonogórski rekrutacja 2018 - zasady rekrutacji na UZ 2018/19

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019 na Uniwersytecie Zielonogórskim. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2018.

Załącznik nr 11 do uchwały nr 228 Senatu UZ z dnia 31 stycznia 2018 r. stanowiący tekst jednolity do uchwały nr 95 Senatu UZ z dnia 31 maja 2017 r.

 

UCHWAŁA NR  95 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2018 /2019 

Na podstawie art. 62 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 4a) i art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016,  poz. 1842 z p. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 1. Kandydaci na pierwszy rok studiów przyjmowani są na poszczególne kierunki i formy studiów w ramach limitów przyjęć, ustalonych przez Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego po zasięgnięciu opinii dziekanów wydziałów. 
 2. Do postępowania rekrutacyjnego zostaje dopuszczona osoba, która posiada:
  1. świadectwo dojrzałości albo inny dokument uznany za równoważny polskiemu świadectwu dojrzałości

- w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie,

 1. tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub równorzędny - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia,
 2. spełniła wszystkie wymogi formalne w postepowaniu kwalifikacyjnym oraz została zakwalifikowana do przyjęcia na studia. 
 1. Postępowanie rekrutacyjne może być przeprowadzone w oparciu o konkurs świadectw dojrzałości / maturalnych (dyplomów ukończenia studiów) lub egzaminy, z zastrzeżeniem § 5 ust. 6. 
 2. Na kierunkach/specjalnościach studiów, na których obowiązuje egzamin, przystąpienie do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego możliwe jest po pozytywnym zaliczeniu tego egzaminu – określonego w szczegółowych zasadach rekrutacji.
 3. Kandydat może ubiegać się o przyjęcie:
  1. na więcej niż jeden kierunek, gdy rekrutacja obejmuje konkurs świadectw lub gdy egzaminy odbywają się w różnych terminach,
  2. wyłącznie na jeden z kierunków, na które rekrutacja obejmuje egzaminy odbywające się w tym samym terminie.
 4. W wypadku przyjęcia na kilka kierunków, kandydat musi dokonać wyboru jednego z nich, jako kierunku podstawowego. 
 5. Studiowanie na kilku kierunkach jest możliwe na zasadach określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym oraz w regulaminie studiów Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 

§ 2

 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie ma prawo wskazać w jednym wniosku o przyjęciu na studia (w ramach jednej opłaty rekrutacyjnej) - poza kierunkiem, na który chce być przyjęty w pierwszej kolejności - dodatkowo drugi kierunek, na który chciałby być zakwalifikowany (w ramach wolnych miejsc) i może być kwalifikowany wg obowiązujących dla danego kierunku warunków i trybu oraz harmonogramu rekrutacji. 
 2. Postanowienia ust. 1 dotyczą dodatkowego drugiego kierunku:
  1. prowadzonego w ramach tego samego wydziału – w przypadku rekrutacji na kierunek studiów prowadzony na jednym z następujących wydziałów, tj.: Wydział Artystyczny, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Wydział Humanistyczny, Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Wydział Mechaniczny, Wydział Nauk Biologicznych, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii, 
 3. prowadzonego w ramach tego samego lub drugiego wydziału – w przypadku rekrutacji na kierunki studiów prowadzone na Wydziale Fizyki i Astronomii oraz Wydziale Matematyki, Informatyki  i Ekonometrii.

 

 

§ 3

 1. Postępowanie kwalifikacyjne polega na:
  1. zarejestrowaniu się przez kandydata w elektronicznym systemie rekrutacji na studia na Uniwersytecie Zielonogórskim i złożenia elektronicznego wniosku o przyjęcie na studia,
 2. dokonaniu wpłaty opłaty za postępowanie rekrutacyjne.
 3. Rejestrację internetową kandydata w elektronicznym systemie rekrutacji na studia na Uniwersytecie Zielonogórskim, uznaje się za wiążącą po:
  1. wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych osobowych, 
  2. wprowadzeniu wyników egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości, wyniku ukończenia studiów wyższych - zgodnie z wymaganiami określonymi w szczegółowych zasadach rekrutacji na studia na danym kierunku/specjalności studiów,
  3. uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej zgodnie z wybranym kierunkiem/specjalnością studiów. 
 4. W przypadku:
  1. dokonania nieprawidłowej/niepełnej rejestracji,
  2. nieuiszczenia opłaty rekrutacyjnej zgodnie z wybranym kierunkiem/specjalnością studiów, - kandydat nie zostaje dopuszczony do postępowania rekrutacyjnego i uważany będzie za rezygnującego z ubiegania się o przyjęcie na studia, z zastrzeżeniem ust. 6.
 5. Kandydat, który spełnił wszystkie wymogi formalne określone w ust. 1 i 2, zostaje zakwalifikowany do przyjęcia na studia i udziału w postępowaniu rekrutacyjnym, z zastrzeżeniem ust. 5.
 6. Kandydat na studia pierwszego stopnia na kierunku architektura, który spełnił wszystkie wymogi formalne określone w ust. 1 i 2 oraz zdał egzaminy wstępne na studia, zostaje zakwalifikowany do przyjęcia na studia i udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Egzaminy wstępne mogą być przeprowadzone przed wprowadzeniem wyników egzaminu maturalnego / egzaminu dojrzałości. W przypadkach określonych w ust. 3 oraz w przypadku niezdania egzaminów wstępnych na ww. studia, kandydat nie zostaje dopuszczony do postępowania rekrutacyjnego i uważany będzie za rezygnującego z ubiegania się o przyjęcie na studia. Zasady przeprowadzenia egzaminów wstępnych na studia pierwszego stopnia na kierunku architektura w ramach postepowania kwalifikacyjnego określa załącznik nr 2, o którym mowa w  § 10 ust. 2 .  
 7. Szczegółowe unormowania dotyczące postępowania rekrutacyjnego, wykaz wymaganych dokumentów, terminy ich dostarczenia, limity przyjęć oraz kalendarz rekrutacji zostaną określone zarządzeniem Rektora i ogłoszone w terminie do 31 maja 2018 r. 
 8. Uczelnia nie zwraca wniesionej opłaty za postępowanie rekrutacyjne, z tym wyjątkiem, że opłata może być zwrócona, jeśli studia na kierunku nie będą uruchomione z powodu zbyt małej liczby kandydatów.

 

§ 4

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzają wydziałowe komisje rekrutacyjne. Przewodniczącego, członków, sekretarzy wydziałowych komisji rekrutacyjnych oraz egzaminatorów powołuje dziekan wydziału.
 2. Wydziałowa komisja rekrutacyjna wydaje decyzje w przedmiocie przyjęcia na studia.     
 3. W egzaminie pisemnym, ustnym, praktycznym lub rozmowie kwalifikacyjnej musi uczestniczyć przynajmniej dwóch egzaminatorów. 
 4. Z przebiegu postępowania rekrutacyjnego sporządza się protokoły zbiorcze i indywidualne. 
 5. Protokoły zbiorcze, zawierające alfabetyczne listy kandydatów wraz z liczbą punktów sporządza się dla każdego kierunku, formy studiów i formy kształcenia. Protokół zbiorczy podpisuje przewodniczący oraz członkowie wydziałowej komisji rekrutacyjnej.
 6. Protokół indywidualny zawiera liczbę punktów, jaką uzyskał kandydat i minimalną liczbę punktów, z jaką przyjmowani byli kandydaci, zgodnie z wyznaczonym limitem miejsc. Protokół indywidualny podpisuje przewodniczący oraz członkowie wydziałowej komisji rekrutacyjnej. 
 7. Wszystkie ewentualne skreślenia i zmiany powinny być dokonane w protokole uzupełniającym (aneksie), podpisanym przez przewodniczącego oraz członków wydziałowej komisji rekrutacyjnej.
 8. W trakcie oraz po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego wydziałowa komisja rekrutacyjna sporządza dla każdego kierunku studiów, na który przeprowadza rekrutację:
  1. alfabetyczne wykazy osób uczestniczących w postępowaniu rekrutacyjnym, zawierające informacje               o zakwalifikowaniu do przyjęcia, zakwalifikowaniu na listę rezerwową, przyjęciu i nieprzyjęciu na studia - w zależności od szczegółowego trybu i harmonogramu postępowania,
  2. listy rankingowe osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia – według kolejności od najwyższej do najniższej liczby punktów określonych zgodnie ze szczegółowymi zasadami rekrutacji dla kierunku,
  3. listy rezerwowe – obejmujące osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia, które spełniły wszystkie wymogi rekrutacyjne ale znalazły się poza limitem liczby przyjęć ustalonych uchwałą Senatu na dany kierunek studiów – według kolejności od najwyższej do najniższej liczby punktów określonych zgodnie ze szczegółowymi zasadami rekrutacji dla kierunku.
 9. Kandydatowi przysługuje prawo odwołania od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej do uczelnianej komisji rekrutacyjnej, w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.
 10. Po rozpatrzeniu odwołania, decyzję podejmuje uczelniana komisja rekrutacyjna. Decyzja ta jest ostateczna. 
 11. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna powoływana jest w trybie określonym przez Statut Uczelni.

 

§ 5

 1. Rekrutacja na semestr zimowy rozpocznie się 1 czerwca 2018 roku a nieprzekraczalnym terminem jej zakończenia będzie 28 września 2018 roku, z zastrzeżeniem terminu określonego w ust. 6 oraz uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w ust. 3.   
 2. Postępowanie rekrutacyjne - I nabór na studia stacjonarne pierwszego stopnia, prowadzone będzie na podstawie list rankingowych osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia. W przypadku niewypełnienia limitów przyjęć ustalonych uchwałą Senatu, postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone do dnia 27 lipca 2018 r. na podstawie list rezerwowych.  Jeżeli po upływie ww. terminu liczba przyjętych na studia będzie nadal mniejsza od liczby przyjęć ustalonej uchwałą Senatu, może być prowadzony kolejny nabór – II nabór (III nabór), z zastrzeżeniem ust. 3. 
 3. Postępowanie rekrutacyjne na  kierunek lekarski prowadzone będzie wyłącznie w I naborze, odrębnie na studia stacjonarne i niestacjonarne. Postępowanie rekrutacyjne – I nabór na kierunek lekarski stacjonarne oraz niestacjonarne studia jednolite studia magisterskie, prowadzone będzie na podstawie list rankingowych osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia.  W przypadku niewypełnienia limitów przyjęć ustalonych przez właściwego ministra, postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone do dnia 28 września 2018 r. na podstawie list rezerwowych. Jeżeli po upływie ww. terminu liczba kandydatów przyjętych na studia będzie mniejsza od liczby ustalonej przez właściwego ministra, może być prowadzone uzupełniające postępowanie rekrutacyjne. Decyzję o przeprowadzeniu uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego podejmuje Rektor, określając odrębnym zarządzeniem termin jego przeprowadzenia. Uzupełniające postępowanie rekrutacyjne prowadzone będzie  wyłącznie dla osób znajdujących się na liście rezerwowej - na podstawie wyników uzyskanych przez te osoby w postępowaniu rekrutacyjnym w I naborze. 
 4. Postępowanie rekrutacyjne – I nabór na studia niestacjonarne pierwszego stopnia, studia niestacjonarne jednolite magisterskie oraz studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia, prowadzone będzie na podstawie list rankingowych osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia. Postępowanie rekrutacyjne na podstawie list rankingowych osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia prowadzone będzie do 14 września 2018 roku. Jeżeli po upływie ww. terminu liczba przyjętych na studia będzie mniejsza od liczby przyjęć ustalonej uchwałą Senatu, może być prowadzony kolejny nabór – II nabór (III nabór), z zastrzeżeniem ust. 3.
 5. Postępowanie rekrutacyjne – II nabór (III nabór) – prowadzony będzie w przypadku niewypełnienia ustalonych uchwałą limitów przyjęć, przy czym – może  być przeprowadzone na kierunkach, na których liczba przyjętych przekroczy 80% planowanego limitu przyjęć na studia. Postępowanie rekrutacyjne II nabór (III nabór) prowadzone będzie w terminie określonym w ust.1 na podstawie list rankingowych osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia. Decyzję o jego przeprowadzeniu podejmuje Rektor.    
 6. Postępowanie rekrutacyjne według kolejności zgłoszeń – może być przeprowadzone wyłącznie na studiach niestacjonarnych, na kierunkach, na których w terminie określonym w ust. 1 nie zostały wypełnione ustalone uchwałą Senatu limity przyjęć. Kandydaci przyjmowani będą na podstawie postępowania kwalifikacyjnego określonego w § 3 ust. 1 - 3, po dostarczeniu kompletu wymaganych dokumentów zgodnie z zarządzeniem Rektora, o którym mowa w § 3 ust. 7. Postępowanie rekrutacyjne według kolejności zgłoszeń prowadzone będzie do 31 października 2018 roku. Decyzję o jego przeprowadzeniu podejmuje Rektor. Postępowania rekrutacyjnego według kolejności zgłoszeń nie prowadzi się na studia na kierunku lekarskim.
 7. Rekrutacja na semestr letni prowadzona będzie w lutym - marcu 2019 roku. Rekrutacja ta prowadzona będzie wyłącznie na studia drugiego stopnia w ramach ustalonych uchwałą Senatu limitów przyjęć na semestr letni. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone będzie wyłącznie w I naborze na podstawie list rankingowych osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia. 
 8. Przewiduje się możliwość przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej dla absolwentów, którzy ubiegali się w Uniwersytecie Zielonogórskim o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na danym kierunku studiów na rok akademicki, na który jest przeprowadzana rekrutacja, oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku odwołania, o którym mowa w art 44zzz ust.7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. W przypadku organizacji rekrutacji uzupełniającej, o której mowa powyżej, kandydat składa wniosek o przystąpienie do rekrutacji uzupełniającej wraz z dokumentem poświadczającym poprawiony wynik uzyskany na egzaminie dojrzałości, otrzymanym z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, tj: poprawione świadectwo dojrzałości albo aneks do świadectwa dojrzałości, albo zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego. Wnioski te rozpatrywane są na bieżąco i uaktualniane na listach rankingowych przy kolejnych kwalifikacjach na studia. Rekrutacja uzupełniająca zakończy się nie później niż w terminie do 28 września 2018 r.

 

§ 6

 1. Jeżeli na kierunku prowadzi się specjalności i rekrutacja jest przeprowadzana na kierunek, a nie od razu na specjalności w ramach kierunku, student wybiera specjalność w terminie ustalonym przez dziekana. 
 2. W przypadku o którym mowa w ust. 1, o przyjęciu na specjalność decyduje dziekan, na podstawie zasad ustalonych przez radę wydziału i w ramach istniejących na wydziale możliwości kształcenia na specjalnościach.
 3. Studia mogą nie zostać uruchomione na kierunkach / specjalnościach, na które zostanie przyjętych mniej niż 25 osób w przypadku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz mniej niż 15 osób - w przypadku studiów drugiego stopnia.

 

§ 7

 1. Na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie, zostaną przyjęci w ramach limitu przyjęć kandydaci, którzy spełnili wszystkie wymagania rekrutacyjne, zgodnie z listą rankingową, o której mowa w § 4 ust. 8 pkt 2. 
 2. Lista rankingowa, o której mowa w § 4 ust. 8 pkt 2, jest tworzona wspólnie dla kandydatów z „nową” i „starą” maturą, przy czym punkty za odpowiednie przedmioty wyliczane będą na podstawie następujących wyników egzaminów dojrzałości podanych w procentach / wyników egzaminów maturalnych podanych w ocenach, z tych przedmiotów, z zastrzeżeniem ust.4:

symbol

dla kandydatów ze „starą maturą”

dla kandydatów z „nową maturą”

b1

punkty za część ustną egzaminu dojrzałości z biologii

punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z biologii na poziomie podstawowym

b2

punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości z biologii

punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym

c1

punkty za część ustną egzaminu dojrzałości z chemii

punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z chemii na poziomie podstawowym

c2

punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości z chemii

punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z chemii na poziomie rozszerzonym

d1

punkty za część ustną egzaminu

dojrzałości z przedmiotu wybranego

punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z przedmiotu wybranego na poziomie

podstawowym

d2

punkty za część pisemną egzaminu

dojrzałości z przedmiotu wybranego

punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z przedmiotu wybranego na poziomie

rozszerzonym

f1

punkty za część ustną egzaminu dojrzałości z fizyki 

punkty za część pisemną egzaminu maturalnego

z fizyki i astronomii na poziomie podstawowym

f2

punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości z fizyki 

punkty za część pisemną egzaminu maturalnego

z fizyki i astronomii na poziomie rozszerzonym

fi1

 

--------------------------

punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z filozofii na poziomie podstawowym

fi2

 

--------------------------

punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z filozofii na poziomie rozszerzonym

h1

punkty za część ustną egzaminu dojrzałości z historii 

punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z historii na poziomie podstawowym

h2

punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości z historii 

punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z historii na poziomie rozszerzonym

hs1

 

--------------------------

punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z historii sztuki  na poziomie podstawowym

hs2

 

--------------------------

punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z historii sztuki na poziomie rozszerzonym

i1

punkty za część ustną egzaminu dojrzałości z informatyki

punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z informatyki na poziomie podstawowym

i2

 

--------------------------

punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z informatyki na poziomie rozszerzonym

m1

punkty za część ustną egzaminu dojrzałości z matematyki

punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym

m2

punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości z matematyki

punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym

o1

punkty za część ustną egzaminu dojrzałości z języka obcego

punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie

 

nowożytnego

podstawowym

o2

punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego

punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie

rozszerzonym

p1 

punkty za część ustną egzaminu

dojrzałości z języka polskiego

punkty za część pisemną egzaminu maturalnego

z języka polskiego na poziomie podstawowym

p2

punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości z języka polskiego 

punkty za część pisemną egzaminu maturalnego

z języka polskiego na poziomie rozszerzonym

 

 1. Wyniki egzaminu maturalnego uzyskane na świadectwie dojrzałości podane w procentach bądź w centylach przelicza się według zasady 1procent = 1 punkt bądź 1 centyl = 1 punkt.
 2. Wyniki egzaminu maturalnego dwujęzycznego uznawane są wyłącznie z języka obcego nowożytnego. Przelicza się je na procenty „nowej” matury z wagą 1,2 na świadectwie dojrzałości za poziom rozszerzony, jednak nie więcej niż 100%, chyba, że szczegółowe zasady rekrutacji dla kierunku na wydziale stanowią inaczej. Wyniki egzaminu maturalnego dwujęzycznego nie są uznawane z przedmiotów innych niż języki obce nowożytne, dla tych przedmiotów obowiązują wyniki egzaminów maturalnych jak dla poziomu podstawowego i rozszerzonego, w zależności od tego, na jakim poziomie przedmiot był zdawany. 
 3. Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości („starej” maturze) przelicza się na punkty według poniższej tabeli:

Skala  6-stopniowa

Skala  4-stopniowa

Ocena

Liczba punktów

Ocena

Liczba punktów

2

30

 

 

3

45 

3

30 

4

65

4

65

5

85

5

100

6

100

 

 

 

 

 1. W przypadku kandydatów na studia na Wydziale Matematyki, Informatyki  i Ekonometrii wspólna lista rankingowa, o której mowa w § 4 ust. 8 pkt 2, jest tworzona wspólnie dla kandydatów z „starą” i „nową” maturą, przy czym, jeśli na świadectwie dojrzałości “nowej” matury są podane wyniki „w procentach” (odsetek punktów za zadania) oraz „na skali centylowej” (odsetek zdających, którzy uzyskali taką samą lub niższą liczbę punktów za zadania), to przez liczbę punktów ze świadectwa dojrzałości dla danego przedmiotu i poziomu rozumie się nie mniejszą z tych liczb. Oceny ze „starej” matury przelicza się na punkty zgodnie z ust. 5, a wynik z „nowej” matury uzyskany w procentach bądź centylach przelicza się zgodnie z ust. 3. 
 2. Jeżeli na świadectwie dojrzałości nie ma punktów lub ocen z odpowiedniego egzaminu z określonego przedmiotu, przyjmuje się liczbę punktów zero, z tym że:
  1. w przypadku, gdy na świadectwie dojrzałości („nowej” matury) podana jest punktacja danego przedmiotu wyłącznie na poziomie rozszerzonym, a w zasadach rekrutacji uwzględniane są też punkty za poziom podstawowy, przyjmuje się dla poziomu podstawowego punkty za poziom rozszerzony,
  2. w przypadku gdy na świadectwie dojrzałości („starej” matury) nie ma oceny za egzamin pisemny z danego przedmiotu a w zasadach rekrutacji uwzględniana jest taka ocena, przyjmuje się ocenę za egzamin ustny i odwrotnie, gdy nie ma oceny za egzamin ustny z danego przedmiotu przyjmuje się ocenę za egzamin pisemny,
  3. za równoważny przedmiotowi informatyka uważane są przedmioty o nazwach: elementy informatyki, podstawy informatyki lub technologia informacyjna; za równoważny przedmiotowi fizyka i astronomia uważany jest przedmiot o nazwie fizyka, fizyka z astronomią; jako przedmiot biologia rozumie się każdy przedmiot zawierający w swojej nazwie słowo „biologia”.
 3. Zwolnienie z egzaminu dojrzałości / maturalnego z języka obcego na podstawie certyfikatu jest równoznaczne z uzyskaniem oceny celującej („stara” matura) lub maksymalnej liczby punktów („nowa” matura) z tego przedmiotu.
 4. Gdy na świadectwie dojrzałości są wyniki odpowiednich egzaminów z kilku alternatywnie branych pod uwagę przedmiotów, przyjmuje się wyniki tylko z jednego przedmiotu, dającego największą liczbę punktów w rekrutacji. Przez „przedmiot wybrany” rozumie się w całej uchwale ten sam przedmiot zdawany jako obowiązkowy (zdawany w części pisemnej egzaminu dojrzałości) lub ( i ) jako dodatkowy (zdawany w części ustnej egzaminu dojrzałości), nie brany pod uwagę w pozostałej części wzoru na liczbę punktów. 
 5. Laureaci oraz finaliści olimpiad stopnia centralnego uzyskują 100 % punktów rekrutacyjnych z każdego przedmiotu branego pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym opartym wyłącznie na konkursie świadectw.

Jeżeli postępowanie rekrutacyjne na dany kierunek studiów przewiduje egzaminy wstępne, każdy kandydat musi do nich przystąpić bez względu na uzyskany tytuł laureata albo finalisty.

 1. W przypadku, gdy, kandydat ukończył szkołę średnią dającą uprawnienia matury międzynarodowej (IB), lub matury europejskiej (EB), lub zagraniczną szkołę średnią stosującą taką skalę ocen, dla kandydatów z „nową” maturą brane będą pod uwagę określone przedmioty przypisane do symbolu określonego w ust 2 i  przeliczane zgodnie z poniższą tabelą: 

 

Oc

ena

Liczba punktów

Matura IB

 

Matura  EB

7

 

8,00-10,00

100

6

 

7,00-7,95

79

5

 

6,00-6,95

69

4

 

5,00-5,95

59

3

 

4,00-4,95

49

2

 

3,00-3,95

39

1

 

1,00-2,95

29

 

przy czym oceny z matury:

 1. IB przeliczane są według zasad: poziom SL traktowany jest jak poziom podstawowy, a poziom HL jak poziom rozszerzony; jeżeli na świadectwie są oceny z przedmiotu tylko dla poziomu HL, to przelicza się je na punkty za poziom rozszerzony oraz podstawowy; oceny przeliczane będą na punkty jak wyżej,
 2. EB przeliczane są według zasad: poziom podstawowy EB traktowany będzie jak poziom podstawowy, a poziom rozszerzony EB jak poziom rozszerzony; jeżeli na świadectwie są oceny z przedmiotu tylko dla poziomu rozszerzonego EB, to przelicza się je na punkty za poziom rozszerzony oraz podstawowy.
 1. W przypadku, gdy, kandydat ukończył szkołę średnią za granicą i posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej bądź maturę „zagraniczną” brane będą pod uwagę określone przedmioty przypisane do symbolu określonego w ust. 2, dla kandydatów ze „starą” maturą i przeliczane na punkty równe częściom całkowitym liczb wyliczonych według wzoru: P = 98 ( S-m) / (M - m) + 2,  gdzie S jest przeliczaną oceną, M – maksymalną, m – minimalną (niedostateczną) oceną według skali stosowanej w szkole zagranicznej.
 2. Obywatel polski lub cudzoziemiec spełniający warunki określone w art. 43 ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”, który ukończył szkołę za granicą, może ubiegać się o przyjęcie na studia pod warunkiem, że posiadane przez niego świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju, w którym zostało wydane i świadectwo to zostało uznane za równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości, na podstawie umowy międzynarodowej albo zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą.

 

§ 8

 1. Uprawnione do podjęcia studiów drugiego stopnia są osoby, które mają tytuł magistra, magistra inżyniera, inżyniera, licencjata lub równorzędny oraz spełniają warunki rekrutacji.
 2. Kandydaci na studia drugiego stopnia przyjmowani są według kolejności na liście rankingowej, o której mowa w § 4 ust. 8 pkt 2, sporządzonej na podstawie punktacji za przeliczony wynik ukończenia studiów wpisany do dyplomu, za zgodność albo pokrewieństwo kierunku ukończonych studiów z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia oraz za inne elementy postępowania rekrutacyjnego określone w szczegółowych zasadach rekrutacji dla kierunku. 
 3. Kierunek ukończonych studiów jest zgodny z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia, gdy jest to ten sam kierunek ukończonych studiów pierwszego stopnia (z tytułem licencjata, inżyniera lub równorzędnym).
 4. Kierunek ukończonych studiów jest pokrewny z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia, gdy jest to kierunek ukończonych studiów pierwszego stopnia inny niż wybrany kierunek studiów drugiego stopnia, który został określony w szczegółowych zasadach rekrutacji dla kierunku na wydziale.
 5. W przypadku, gdy kierunek ukończonych studiów:
  1. jest zgodny z kierunkiem studiów drugiego stopnia, wówczas liczba punktów jest równa przeliczonemu wynikowi ukończenia studiów plus dwa, 
  2. jest pokrewny kierunkowi studiów drugiego stopnia, wówczas liczba punktów jest równa przeliczonemu wynikowi ukończenia studiów plus jeden,
  3. nie jest ani zgodny, ani pokrewny kierunkowi studiów drugiego stopnia, wówczas liczba punktów jest równa przeliczonemu wynikowi ukończenia studiów.
 6. W szczegółowych zasadach rekrutacji na kierunki studiów prowadzone na wydziałach, zamiast punktacji za zgodność albo pokrewieństwo kierunków, może być określona punktacja za zgodność albo pokrewieństwo specjalności.
 7. Jako kryterium dodatkowe brana jest pod uwagę liczba punktów za przeliczoną ocenę z egzaminu dyplomowego.  
 8. Jeśli w szczegółowych zasadach rekrutacji uwzględniony jest wynik ukończenia studiów wyższych, to następującym wpisanym na dyplomach wynikom ukończenia studiów odpowiadają oceny liczbowe W: bardzo dobry, celujący – ocena W = 5,0; dobry plus, ponad dobry – ocena W = 4,5; dobry – ocena W = 4,0; dostateczny plus, dość dobry – ocena W = 3,5; dostateczny, zadowalający – ocena W = 3,0.  Odpowiadająca wpisanemu na dyplomie wynikowi ukończenia studiów ocena S w skali ocen innej niż stosowana na Uniwersytecie Zielonogórskim, przeliczana jest zgodnie z wzorem W = 3 ( S – m ) / ( M – m ) + 2,  gdzie M - maksymalną,  m – minimalną (niedostateczną) oceną w skali stosowanej na innej uczelni. 
 9. Wynik na dyplomie ukończenia studiów za granicą, przeliczany będzie na punkty według wzoru: W = 3 ( S-m) / (M - m) + 2,  gdzie S jest przeliczaną oceną, M – maksymalną, m – minimalną (niedostateczną) oceną według skali stosowanej w uczelni zagranicznej.
 10. Osoby przyjęte na studia drugiego stopnia mogą być zobowiązane do uzupełnienia różnic programowych dotyczących wiedzy ogólnej z zakresu studiów pierwszego stopnia w terminach ustalonych przez dziekana.
 11. Warunkiem kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia w ramach specjalności głównej nauczycielskiej jest zrealizowanie i zaliczenie treści programowych i kierunkowych określonych w standardach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku o tej specjalności.
 12. Obywatel polski lub cudzoziemiec spełniający warunki określone w art. 43 ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”, który ukończył szkołę wyższą za granicą, może ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia pod warunkiem, że posiadany przez niego dyplom daje prawo do kontynuowania kształcenia w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która ten dyplom wydała lub dyplom ten został uznany za równorzędny z polskim dyplomem ukończenia studiów na podstawie umowy międzynarodowej lub zgodnie z obowiązującymi przepisami o nostryfikacji dyplomów.

 

§ 9

Kandydatowi, legitymującemu się orzeczeniem o niepełnosprawności (dołączonym do kompletu składanych dokumentów wraz z zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku wydziałowa komisja rekrutacyjna może na jego wniosek dostosować sposób przeprowadzenia egzaminów (o ile są przewidziane w rekrutacji) do rodzaju lub stopnia niepełnosprawności. 

 

§ 10

Szczegółowe zasady przeprowadzenia egzaminów wstępnych w ramach postępowania kwalifikacyjnego oraz rekrutacji na kierunki studiów prowadzone na poszczególnych wydziałach określają załączniki do niniejszej uchwały:

 1. Załącznik nr 1 – Wydział Artystyczny,
 2. Załącznik nr 2 – Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
 3. Załącznik nr 3 – Wydział Ekonomii i Zarządzania,
 4. Załącznik nr 4 – Wydział Fizyki i Astronomii,
 5. Załącznik nr 5 – Wydział Humanistyczny, 
 6. Załącznik nr 6 – Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki,
 7. Załącznik nr 7 – Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu,
 8. Załącznik nr 8 – Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii,
 9. Załącznik nr 9 – Wydział Mechaniczny,
 10. Załącznik nr 10 – Wydział Nauk Biologicznych,
 11. Załącznik nr 11 – Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii,
 12. Załącznik nr 12 – Wydział Prawa i Administracji,
 13. Załącznik nr 13 – Wydział Zamiejscowy  w Sulechowie.

 

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Zielonogórski

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Zielonogórski

Komentarze (0)