Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu - oddział w Gorzowie Wielkopolskim - rekrutacja 2018 - zasady rekrutacji na AWF w Poznaniu 2018/19

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019 w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu - oddział w Gorzowie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2018.

 

ZAŁĄCZNIK NUMER 1 do uchwały nr 36/2017 Senatu AWF w Poznaniu z dnia 23 maja 2017 r.

 

Warunki i tryb rekrutacji

 

§ 1

Rekrutacja składa się z postępowania kwalifikacyjnego oraz procesu decyzyjnego w sprawie przyjęcia  na studia. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

 

§ 2

 1. Do postępowania rekrutacyjnego na studia może być dopuszczona osoba, która posiada:
 1. świadectwo dojrzałości - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia;
 2. dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, w przypadku ubiegania się o przyjęcie
  na studia drugiego stopnia.
 1. W procesie rekrutacyjnym na studia drugiego stopnia mogą brać udział absolwenci publicznych
  i niepublicznych szkół wyższych.
 2. Szczegółowe zasady rekrutacji na studia zawarte są w załączniku nr 2 do Uchwały.

 

§ 3

 1. Rejestracja kandydatów na wszystkie kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
  prowadzona będzie za pośrednictwem Internetu. Rejestracji można będzie dokonywać korzystając z dowolnego komputera posiadającego łączność z siecią internetową. Rejestrując się kandydat wypełnia elektroniczny formularz podania wpisując niezbędne dane osobowe oraz podaje stopień, kierunek i tryb studiów, na który zamierza zostać przyjęty.
 2. Link do rejestracji internetowej, będzie uruchomiony na stronie internetowej Uczelni www.awf.poznan.pl w Poznaniu oraz gorzow/awf/poznan.pl w Gorzowie Wlkp.
 3. Kandydaci na kierunek sport oraz wychowanie fizyczne posiadający klasę mistrzowską międzynarodową, mistrzowską lub I klasę sportową, zobligowani są do dostarczenia zaświadczenia wystawionego przez Polski Związek Sportowy. Kandydaci z II klasą sportową zobowiązani są dostarczyć zaświadczenia wystawione przez Wojewódzki Związek Sportowy. Zaświadczenie musi być podpisane przez: prezesa lub wiceprezesa związku oraz sekretarza generalnego lub szefa wyszkolenia i zawierać dokładną datę uzyskania klasy, podstawę nadania klasy (za jakie osiągnięcia), rodzaj dokumentu, w którym ogłoszono nadanie klasy przez właściwy związek sportowy (komunikat) oraz do kiedy jest ważna.
 4. Kandydaci na kierunek taniec posiadający klasy sportowe: mistrzowską, międzynarodową mistrzowską, pierwszą lub drugą klasę sportową wystawione przez Polski Związek Tańca Sportowego lub przez Polską Federację Tańca zobowiązani są dostarczyć z kompletem dokumentów zaświadczenie o posiadanej klasie tanecznej. Zaświadczenie musi być podpisane przez: prezesa lub wiceprezesa związku oraz sekretarza generalnego lub szefa wyszkolenia            i zawierać dokładną datę uzyskania klasy, podstawę nadania klasy (za jakie osiągnięcia), rodzaj dokumentu, w którym ogłoszono nadanie klasy przez właściwy związek sportowy (komunikat) oraz do kiedy jest ważna.
 5. Na wszystkich wydziałach i kierunkach studiów prowadzonych w Uczelni - kandydaci będący laureatami i finalistami olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego mają pierwszeństwo przyjęcia.
 6. W przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji i zakwalifikowania na studia kandydaci,                       w wyznaczonym terminie są zobowiązani dostarczyć wymagane dokumenty osobiście lub poprzez pełnomocnika, który podczas dokonywania tych czynności powinien wylegitymować się swoim dowodem tożsamości oraz przekazać pełnomocnictwo podpisane przez kandydata. Dokumenty przesłane pocztą lub drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.
 7. Lista osób zakwalifikowanych na studia uzupełniana będzie kandydatami z listy rezerwowej
  w przypadku rezygnacji kandydata zakwalifikowanego ze studiów w Akademii.
 8. Wyniki będą umieszczane na stronie internetowej Uczelni oraz w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydata.

 

§ 6

Od kandydatów na studia pierwszego stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym wymagane są następujące dokumenty:

 1. formularz internetowy (karta ewidencyjna) - wydrukowany z konta rejestracyjnego kandydata
  i podpisany - stanowi podanie o przyjęcie na studia;
 2. kserokopia świadectwa dojrzałości oraz oryginał do wglądu;
 3. kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej oraz oryginał do wglądu (w przypadku kandydatów na kierunek wychowanie fizyczne lub sport);
 4. zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych (medycyny pracy) o braku przeciwwskazań do studiów przy uwzględnieniu zagrożeń wynikających z zajęć w warunkach szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia. Druk skierowania na badania można pobrać w Uczelni;
 5. kserokopię dowodu tożsamości oraz oryginał do wglądu;
 6. osoby zakwalifikowane na kierunek dietetyka są zobowiązane dostarczyć do 01 października roku kalendarzowego:
 1. kserokopię wpisu do książeczki sanitarno-epidemiologicznej,
 2. kserokopię wyników badań wydanych przez sanepid,
 3. kserokopię orzeczenia lekarskiego dla celów sanitarno-epidemiologicznych wydanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (lekarz rodzinny) lub lekarza medycyny pracy;
 1. osoby zakwalifikowane na kierunek fizjoterapia oraz dietetykę zobowiązane są dostarczyć kserokopię karty szczepień z podanymi datami przyjętych dawek szczepionki WZW typu B lub zaświadczenie od lekarza z datami przyjętych dawek - do 01 października roku kalendarzowego;
 2. dokumenty winny być składane w białej wiązanej teczce w Biurze Obsługi Rekrutacji.

 

§ 7

Od kandydatów na studia drugiego stopnia w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym wymagane
są następujące dokumenty:

 1. formularz internetowy (karta ewidencyjna) - wydrukowany z konta rejestracyjnego kandydata
  i podpisany - stanowi podanie o przyjęcie na studia;
 2. kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia (jeżeli kandydat w momencie składania dokumentów nie posiada dyplomu, składa zaświadczenie o obronie   pracy licencjackiej
  wraz z końcową oceną studiów I stopnia) – oryginał do wglądu;
 3. zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych (medycyny pracy) o braku przeciwwskazań do studiów przy uwzględnieniu zagrożeń wynikających z zajęć w warunkach szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia. Druk skierowania na badania można pobrać w Uczelni;
 4. kserokopię dowodu tożsamości oraz oryginał do wglądu;
 5. osoby zakwalifikowane na kierunek fizjoterapia zobowiązane są dostarczyć
  przed rozpoczęciem roku akademickiego kserokopię karty szczepień z podanymi datami przyjętych dawek szczepionki WZW typu B lub zaświadczenie od lekarza z datami dawek;
 6. dokumenty winny być składane w białej wiązanej teczce w Biurze Obsługi Rekrutacji.

 

§ 8

 1. Obywatele polscy, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą, mogą ubiegać się o przyjęcie
  na studia pod warunkiem posiadania zalegalizowanego lub opatrzonego apostille świadectwa dojrzałości.
 2. Kandydaci wymienieni w ust. 1 podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu na tych samych zasadach co pozostali obywatele Polski.
 3. Obywatele polscy, którzy ukończyli szkołę wyższą za granicą, mogą ubiegać się o przyjęcie
  na studia II stopnia pod warunkiem posiadania zalegalizowanego lub opatrzonego apostille dyplomu lub innego dokumentu ukończenia uczelni za granicą (wraz z suplementem do dyplomu).
 4. Kandydaci wymienieni w ust. 3 podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu na tych samych zasadach co pozostali obywatele Polski.

 

§ 9

 1. Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać kształcenie w Uczelni na zasadach określonych
  w art. 43 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1842 z późn.zm.)  oraz w rozporządzeniu MNiSW z dnia 12 października 2006r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia
  w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. Nr 190, poz. 1406, z późn. zm.).
 2. Od cudzoziemców wymagane są następujące dokumenty:
 1. formularza internetowego (karta ewidencyjna) - wydrukowany z konta rejestracyjnego kandydata i podpisany - stanowi podanie o przyjęcie na studia;
 2. kserokopia strony ze zdjęciem z paszportu, oryginał do wglądu;
 3. kserokopia dokumentu równoważnego polskiemu świadectwu dojrzałości, oryginał do wglądu (kandydaci na studia pierwszego stopnia);
 4. apostille lub legalizacja dla świadectwa dojrzałości wydanego poza granicami Polski;
 5. w przypadku studiów drugiego stopnia – kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z suplementem do dyplomu zalegalizowane lub opatrzone apostille, oryginały do wglądu;
 6. tłumaczenie przysięgłe na język polski wszystkich dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski, sporządzone lub poświadczone przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej lub przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;
 7. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego;
 8. zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych (medycyny pracy) o braku przeciwwskazań do studiów przy uwzględnieniu zagrożeń wynikających z zajęć w warunkach szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia. Druk skierowania na badania można pobrać w Uczelni;
 9. w przypadku kandydatów kierowanych na studia decyzją ministra – imienne skierowanie wydane przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej lub inną jednostkę wyznaczoną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 10. osoby zakwalifikowane na kierunki dietetyka są zobowiązane dostarczyć:
 1. kserokopię wpisu do książeczki sanitarno-epidemiologicznej,
 2. kserokopię wyników badań wydanych przez sanepid,
 3. kserokopię orzeczenia lekarskiego dla celów sanitarno-epidemiologicznych wydanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (lekarz rodzinny)
  lub lekarza medycyny pracy;
 1. osoby zakwalifikowane na kierunek fizjoterapia zobowiązane są dostarczyć kserokopię karty szczepień z podanymi datami przyjętych dawek szczepionki WZW typu B lub zaświadczenie od lekarza z datami dawek;
 1. dokumenty winny być składane w białej wiązanej teczce w Biurze Obsługi Rekrutacji.

 

§ 10

 1. Z przebiegu postępowania rekrutacyjnego na dany kierunek studiów sporządza się Uchwały Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, które podpisuje przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
 2. Z przebiegu postępowania rekrutacyjnego kandydata na dany kierunek studiów sporządza
  się protokół indywidualny, który jest podpisany przez przewodniczącego Komisji lub w przypadku nieobecności przewodniczącego, przez jego zastępcę.

 

§ 11

 1. Limity miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych ustala Senat.

 

§ 12

 1. Uczelnia zastrzega sobie prawo nieuruchomienia określonego kierunku lub trybu studiów,
  jeżeli liczba kandydatów nie utworzy przynajmniej jednej grupy dziekańskiej. Kandydatom
  jest składana propozycja ubiegania się o przyjęcie na inny kierunek lub tryb studiów,
  a w przypadku braku zainteresowania zwracana jest opłata rekrutacyjna.
 2. W przypadku niewypełnienia limitu przyjęć na studia niestacjonarne osoby nieprzyjęte na studia stacjonarne z powodu braku miejsc, będą mogły ubiegać się o przyjęcie na studia niestacjonarne.

 

§ 13

Dla potrzeb rekrutacji powołuje się w Akademii:

 1. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna,
 2. wydziałowe komisje rekrutacyjne dla:
 1. Wydziału Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji;
 2. Wydziału Turystyki i Rekreacji;
 3. Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.

 

§ 14

 1. Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną powołuje Rektor, w odrębnym zarządzeniu.
 2. Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy:
 1. rozpatrywanie odwołań kandydatów od decyzji wydziałowych komisji rekrutacyjnych;
 2. podejmowanie decyzji w sprawach odwołań od decyzji wydziałowych komisji rekrutacyjnych dotyczących przyjęcia na studia.

 

§ 15

 1. Wydziałową komisję rekrutacyjną powołuje Dziekan Wydziału, w skład której wchodzą: przewodniczący komisji, zastępca przewodniczącego komisji, członek komisji oraz sekretarz.
 2. Przewodniczącego, zastępcę oraz członka komisji powołuje się spośród nauczycieli akademickich.
 3. Sekretarza powołuje się spośród nauczycieli akademickich, doktorantów albo pracowników administracji. Sekretarz nie ma prawa głosu.
 4. W przypadku nieobecności przewodniczącego komisji, decyzje w jego imieniu podejmuje zastępca.
 5. Do zadań wydziałowych komisji rekrutacyjnych należy w szczególności:
 1. rozpatrywanie wniosków Biura Obsługi Rekrutacji w Poznaniu lub Punktu Rekrutacyjnego        w Gorzowie Wlkp. o dopuszczeniu do postępowania kwalifikacyjnego w przypadkach  wątpliwych, a w tym występowanie w tych sprawach do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej;
 2. przeprowadzanie egzaminów wstępnych;
 3. przyjmowanie na studia kandydatów w ramach limitu miejsc będącego w dyspozycji komisji wydziałowych;
 4. współpraca z kierownikiem Biura Obsługi Rekrutacji w Poznaniu lub koordynatorem Punktu Rekrutacyjnego w Gorzowie Wlkp. w ramach prowadzonych przez  jednostkę działań związanych z potrzebami wydziałowych komisji rekrutacyjnych.
 1. Uchwały komisji zapadają większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
 2. Decyzje o przyjęciu i nieprzyjęciu na studia podpisuje w imieniu wydziałowej komisji rekrutacyjnej przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, zastępca przewodniczącego. 
 3. Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej przysługuje prawo odwołania do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej AWF w Poznaniu w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.
 4. Podstawą odwołania kandydatów od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej
  może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia przez komisję wydziałową.

 

§ 16

Rektor w odrębnych zarządzeniach ustala:

 1. terminy procesu rekrutacyjnego na studia I, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich
  w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym do końca listopada roku poprzedzającego proces rekrutacyjny;
 2. termin działania Uczelnianej oraz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej i inne warunki przeprowadzenia rekrutacji na studia niezawarte w Uchwale do końca kwietnia roku kalendarzowego.

 

§ 17

 1. Kandydatów przyjętych na studia obowiązują zasady odpłatności za świadczone usługi edukacyjne przewidziane ustawą – Prawo o Szkolnictwie Wyższym. Obejmują
  one m.in. odpłatność za:
 1. studia niestacjonarne,
 2. zajęcia nieobjęte planem studiów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych,
 3. powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników na studiach stacjonarnych
  i niestacjonarnych.
 1. Szczegółowe zasady odpłatności określają odrębne przepisy.

 

§ 18

Kandydatom z orzeczeniem o niepełnosprawności wydziałowa komisja rekrutacyjna może indywidualnie dostosować kryteria egzaminacyjne na poszczególnych etapach kwalifikacyjnych. Podstawę w tym przypadku stanowić będzie zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych (Medycyny Pracy).

 

ZAŁĄCZNIK NUMER 2 do uchwały nr 36/2017 Senatu AWF w Poznaniu z dnia 23 maja 2017 r.

 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI  I TRYB REKRUTACJI

PRZELICZNIK OCEN NA PUNKTY

 

Tabela 1. Przeliczanie ocen na punkty

4-stopniowa skala ocen

6-stopniowa skala ocena

Ocena

Punkty

Ocena

Punkty

5

100

6

100

4

75

5

75

3

50

4

60

 

3

45

2

30

 

 

 

Tabela 2. „Matura  międzynarodowa”

Matura międzynarodowa - punkty

Nowa matura - punkty

7

100

6

85

5

70

4

55

3

40

2

30

1

15

 

 

„Nowa matura”

Przyznanie punktów za oceny z egzaminu maturalnego: na poziomie podstawowym – z przelicznikiem
razy 1 (1%=1 pkt); na poziomie rozszerzonym – razy 1,5.

 

„Stara matura”

Dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości  „starej matury” – stosuje się zasady przeliczania ocen na punkty według tabeli numer 1.  Limit miejsc na studia dla tych kandydatów określony będzie proporcjonalnie w stosunku do ogólnej liczby kandydatów.

 

„Matura międzynarodowa”

Z języka obcego kandydat uzyskuje maksymalną ilość punktów – 150.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu – Filia w Gorzowie Wielk.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu – Filia w Gorzowie Wielk.

Komentarze (0)