Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2018/2019

 

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie rekrutacja 2018 - zasady rekrutacji na PUM 2018/19

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019 na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2018.

Uchwała Nr 46/2017 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyjmowania kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie w roku akademickim 2018/2019

 

Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1842), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (t.j. Dz.U z 2016 poz. 1501) oraz §§ 123-124 Statutu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Senat Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie uchwala, co następuje:

 

§1

Ustala się zasady i tryb przyjmowania na studia stacjonarne i niestacjonarne w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie w roku akademickim 2018/2019, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.

 

§2

Limity przyjęć na studia medyczne w roku akademickim 2018/2019 zostaną ustalone przez Ministra Zdrowia w drodze rozporządzenia w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne oraz w granicach limitów ustalonych przez Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie.

                                                                      

§3

Uchwała wchodzi  w życie z dniem ogłoszenia.

 

Zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie na rok akademicki 2018/2019

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 1. Uchwała określa zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego na I rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia prowadzonych
  w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie, zwanym dalej Uczelnią lub PUM.
 2. Niniejsza uchwała dotyczy rekrutacji na studia prowadzone w PUM w  języku polskim.
 3. Wszystkie informacje o postępowaniu rekrutacyjnym prowadzonym w PUM oraz  wykaz kierunków i specjalności jakich dotyczy rekrutacja, dostępne są na stronach www.pum.edu.pl.

 

§ 2

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

 1. „osobie ubiegającej się o przyjęcie na studia” - należy przez to rozumieć osobę, która przystąpiła do postępowania rekrutacyjnego poprzez poprawne wypełnienie formularza „elektronicznego zgłoszenia kandydatury”, o którym mowa w pkt 2 oraz dokonała wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 2. „elektronicznym  zgłoszeniu  kandydatury”- należy przez to rozumieć dokonanie przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia elektronicznej rejestracji w systemie rekrutacyjnym PUM na formularzu pn.: „Podanie o przyjęcie na studia”, znajdującym się na stronie www.pum.edu.pl,
 3. „systemie elektronicznej rejestracji” – należy przez to rozumieć sieć informatyczną, o której mowa w § 7 ust. 7 obsługiwaną przez Dział Informatyki.  
 4.  „kandydacie” – należy przez to rozumieć osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia, która dokonała „elektronicznego zgłoszenia kandydatury” oraz dokonała wpłaty opłaty rekrutacyjnej, a następnie  została ujawniona na listach rankingowych  poszczególnych kierunków studiów,
 5. „limicie miejsc” – należy przez to rozumieć maksymalną liczbę osób, które mogą być przyjęte na pierwszy rok studiów danego kierunku, w ramach określonego stopnia
  i formy studiów w granicach limitów przyjęć ustalonych przez PUM oraz dla kierunku lekarskiego i lekarsko–dentystycznego w granicach limitów przyjęć określonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia,
 6. „nowej maturze” – należy przez to rozumieć egzamin maturalny przeprowadzany dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych: liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających, zdany w roku 2005 lub później,
 7. „starej maturze” – należy przez to rozumieć egzamin dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich zdany przed rokiem 2005, w tym uzyskanie zaświadczenia ze szkoły średniej o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów,  w oparciu o art. 44 zzp. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 
 8. „maturze zagranicznej”- należy przez to rozumieć świadectwo lub inne dokumenty uzyskane za granicą, określone w ustawie o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz przepisach wykonawczych do ww. ustawy, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty (Dz.U.2015.447), w tym zaświadczenie, o którym mowa w pkt 7,  
 9. „maturze IB” (International Baccalaureate) – należy przez to rozumieć świadectwo wydane przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie,
 10. „maturze EB” (European Baccalaureate) – należy przez to rozumieć świadectwo wydane przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10),
 11. „egzaminie maturalnym” -  należy przez to rozumieć każdą z form egzaminu, o których mowa w pkt 6-10,
 12. „egzaminie wstępnym”– należy przez to rozumieć egzamin, przeprowadzany na zasadach określonych w § 10 ust. 1, przez Uczelnię z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, matematyka dla kandydatów posiadających maturę zagraniczną ( z wyjątkiem matury „IB” i „EB”).

 

§ 3

Postępowanie rekrutacyjne w PUM prowadzą Uczelniana Komisja ds. Rekrutacji (UKR) oraz Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne (WKR) powoływane przez dziekanów poszczególnych wydziałów, których tryb działania określają odrębne przepisy. 

 

§ 4

 1. Zasady przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego określa odrębna Uchwała Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.
 2. Laureatom i finalistom olimpiad stopnia centralnego prawo do przyjęcia na studia w PUM na podstawie posiadania tego tytułu przysługuje tylko jeden raz.
 3. Laureat li finalista olimpiady ubiegający się o przyjęcie na studia z ww. tytułu, uzyskuje
  maksymalną liczbę punktów uprawniających do przyjęcia na studia na danym kierunku
  studiów, bez względu na liczbę punktów uzyskanych na maturze.
 4. Pozostałe przepisy określone w niniejszych „zasadach”, stosuje się odpowiednio.

 

§ 5

 1. Rekrutacja na studia w PUM na rok akademicki 2018/2019 rozpoczyna się nie wcześniej niż 16 kwietnia 2018 roku i zostaje zakończona nie później niż 15 października 2018 r.
 2. Dokładne terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy egzaminów wstępnych oraz terminy na dokonanie poszczególnych czynności postępowania rekrutacyjnego zostaną określone w drodze odrębnej uchwały Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
  w Szczecinie i podane do publicznej wiadomości do dnia 31 marca 2018 r. na stronie internetowej Działu Rekrutacji
  www.pum.edu.pl.
 3. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia oraz kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia zobowiązani są do zapoznawania się na bieżąco z informacjami zamieszczanymi przez Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne i podawanymi do publicznej wiadomości na stronie internetowej Działu Rekrutacji www.pum.edu.pl .

 

Etapy postępowania rekrutacyjnego

 

§ 6

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone w PUM obejmuje niżej wymienione etapy:

 1. rejestrację osób ubiegających się o przyjęcie na studia poprzez wypełnienie „elektronicznego zgłoszenia  kandydatury”, o którym mowa w § 2 pkt 2,
 2. dokonanie przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia opłaty rekrutacyjnej,
  w wysokości określonej przez PUM,
 3. uzupełnienie ww. „elektronicznego zgłoszenia  kandydatury” o wyniki uzyskane na „egzaminie maturalnym” z wymaganych na danym kierunku przedmiotów lub wpisanie średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich
  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w oparciu o zasady określone w § 7 ust. 2,
 4. utworzenie list rankingowych dla poszczególnych kierunków w oparciu o wyniki uzyskane na „egzaminie maturalnym”  lub średnie ocen ze studiów,
 5. złożenie lub dostarczenie przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia wszystkich wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym dokumentów, o których mowa w §14 ust. 3,
 6. wydanie przez WKR decyzji o przyjęciu lub odmowie przyjęcia na studia. 

 

 

Warunki przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego

 

§ 7

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym na studia może brać udział osoba, która:
 1. posiada świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie tzw. „nowej matury”, świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie tzw. „starej matury” lub inny dokument lub uprawnienie,  o którym mowa w § 2 pkt 6-10, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe lub
 2. posiada tytuł licencjata, magistra lub równorzędny, w przypadku osoby ubiegającej się
  o przyjęcie na studia II stopnia, a nadto:
 3. w wymaganym terminie dokonała „elektronicznego zgłoszenia kandydatury” wypełniając na stronie www.pum.edu.pl formularz pn.: „Podanie o przyjęcie na studia”,
 4. dokonała w wymaganym terminie opłaty rekrutacyjnej, w wysokości określonej  zarządzeniem rektora, którą należy wnieść na każdy z aplikowanych kierunków (niezależnie od stopnia i formy studiów). Termin na wniesienie opłaty rekrutacyjnej określa odrębna uchwała Senatu PUM w sprawie szczegółowych terminów rekrutacji. Brak dokonania opłaty rekrutacyjnej w określonej przez Uczelnię wysokości, pozbawia osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia możliwości uczestniczenia w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym,
 5. nie jest studentem na kierunku, na który dokonała „elektronicznego zgłoszenia kandydatury” chyba, że zgłoszenie dotyczy innej formy studiów niż ta, na której studiuje.                                                                                                                             

2.    Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia, która:

 1. nie spełniła warunków, o których mowa w ust. 1 oraz nie zdawała egzaminu maturalnego/egzaminu wstępnego ze wszystkich przedmiotów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym na danym kierunku lub zdawała go na innym poziomie niż wymagany lub
 2. spełniła warunki określone w ust. 1, a nie uzupełniła w wymaganym terminie formularza zgłoszeniowego, tj.: „elektronicznego zgłoszenia kandydatury” o:
 1. średnią ocen ze studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w przypadku osób aplikujących na studia II stopnia,
 2. wyniki z matury  - dotyczy osób z tzw. „nową maturą” oraz osób z maturą „IB”
  i „EB”, a także osób, które uzyskały stosowne zaświadczenie ze szkoły średniej
  o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, zgodnie z zasadami określonymi na podstawie art. 44 zzp. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

- nie będzie brana pod uwagę w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym. Osoba taka na listach rankingowych (w miejsce wyników z egzaminu maturalnego), będzie miała wpisaną punktację „zerową”.

 1. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia z tzw. „starą maturą” oraz „maturą zagraniczną” (z wyłączeniem matury „IB” i „EB”) zobowiązane są dostarczyć do PUM w wymaganym terminie niżej wymienione dokumenty:
 1. wydrukowany i podpisany formularz „elektronicznego zgłoszenia kandydatury”,
 2. świadectwo ukończenia szkoły,
 3. świadectwo dojrzałości lub inny dokument lub uprawnienie do ubiegania się
  o przyjęcie na studia wyższe,
 4. zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego, uzyskane przez osoby zdające egzamin maturalny w szkole średniej, o którym mowa w § 2 pkt 7,8

5)   dokument potwierdzający dokonanie opłaty rekrutacyjnej.

 1. Niespełnienie warunku, o którym mowa w ust. 3 skutkuje wykreśleniem z listy osób biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym, bez prawa udziału w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. W przypadku dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 2-5, należy złożyć oryginał/odpis lub kopię poświadczoną notarialnie.
 3. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia ponosi konsekwencje błędnego wypełnienia pól formularza „elektronicznego zgłoszenia kandydatury”, jego niewypełnienia lub podania nieprawdziwych informacji. Przepisy ust. 4 stosuje się odpowiednio.  
 4. Za prawidłowość działania programu komputerowego rejestrującego zgłaszanie kandydatur
  i programu obsługującego postępowanie rekrutacyjne od strony technicznej odpowiedzialny jest Dział Informatyki z zastrzeżeniem, że Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za:
 1. trudności lub brak możliwości elektronicznej rejestracji lub dokonania zmian w elektronicznym formularzu spowodowanych m.in. awarią sieci internetowej niezależną od PUM lub okresowym przeciążeniem jej serwerów,
 2. skutki udostępniania przez kandydata hasła dostępu do osobistego konta rejestracyjnego osobom trzecim,
 3. za nieprawidłowości i opóźnienia związane z działaniem Poczty Polskiej oraz firm kurierskich.
 1. Dokumenty wymagane w postępowaniu rekrutacyjnym mogą być wysłane pocztą lub złożone w  Dziale Rekrutacji PUM w dni robocze w godzinach  od 800 do 1400. 
 2. W prowadzonym przez Uczelnię postępowaniu rekrutacyjnym, na wszystkich jego etapach, zachowanie terminu dostarczenia dokumentów liczone jest z dniem wpływu dokumentów do Działu Rekrutacji PUM.
 3. Dokumenty składane w postępowaniu rekrutacyjnym wydane w języku obcym winny być
  przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

 

 

Zasady dotyczące rekrutacji

 

§ 8

W postępowaniu rekrutacyjnym na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie prowadzone w PUM  stosuje się następujące zasady:

 1. w przypadku kandydatów, którzy zdali tzw. „nową maturę”, bierze się pod uwagę wyniki z egzaminu maturalnego z przedmiotów oraz poziomów wymaganych na danym kierunku, z zastrzeżeniem, że uzyskany wynik nie jest zerowy, 
 2. kandydaci, którzy zdali  tzw. „starą maturę” przyjmowani są na podstawie konkursu świadectw ukończenia szkoły lub zaświadczenia wydanego przez szkołę średnią, o którym mowa w § 2 pkt 7, 8, z przedmiotów wymaganych na danym kierunku,
 3. wynik egzaminu maturalnego z tzw. „nowej matury” oraz wynik z „egzaminu wstępnego” wyrażony w procentach przeliczony będzie na punkty, według następującej zasady:
  1% = 1 punkt,
 4. dla osób z tzw. „starą maturą” oraz tzw. „maturą zagraniczną”, z wyłączeniem matury „IB” i „EB”, wyniki wyrażone w ocenach będą przeliczone na punkty, według zasady określonej wzorem zamieszczonym w załączniku dotyczącym właściwego kierunku,
 5. sposób przeliczania wyników uzyskanych na świadectwie matury „IB” i „EB” określony jest w tabelach zamieszczonych w załączniku dotyczącym właściwego kierunku,
 6. osoby ubiegające się o przyjęcie na studia/kandydaci, którzy zdali maturę zagraniczną,
  o której mowa w § 2 pkt. 8, zobowiązani są złożyć dodatkowo:
 1. poświadczenie świadectwa w formie Apostille, jeżeli dokument  został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938) lub legalizacji/uwierzytelnienia przez polską placówkę dyplomatyczną w państwie,
  w którym świadectwo zostało wydane lub
 2. zaświadczenie o nostryfikacji świadectwa maturalnego, stwierdzające równoważność z odpowiednim dokumentem wydanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub
 3. decyzję/stosowne zaświadczenie właściwej instytucji  o uznaniu przedstawionych dokumentów za uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w Rzeczypospolitej Polskiej, 

 

§ 9

W postępowaniu rekrutacyjnym na studia drugiego stopnia stosuje się następujące zasady:

 1. warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia jest posiadanie przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia/kandydata dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich o kierunku wymaganym na aplikowanym kierunku,
 2. w postępowaniu uwzględnia się średnią ocen ze studiów, uzyskaną podczas studiów pierwszego stopnia lub  jednolitych studiów magisterskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

§ 10

 1. Przeprowadzane przez PUM egzaminy wstępne są egzaminami pisemnymi. Autorem
  i właścicielem zadań i arkuszy egzaminacyjnych jest Centralna Komisja Egzaminacyjna. Oceny wyników egzaminów dokonuje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna.
 2. Dla osób ubiegających się o przyjęcie na kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny
  – wymagane jest przystąpienie do egzaminu wstępnego z przedmiotu biologia oraz do wyboru jeden z trzech przedmiotów: chemia, fizyka lub matematyka na poziomie rozszerzonym.
  W przypadku jednoczesnej aplikacji na kierunek analityka medyczna wyniki egzaminu wstępnego z wymaganych przedmiotów zostaną uznane.
 3. Dla osób ubiegających się o przyjęcie na  kierunek analityka medyczna wymagane jest przystąpienie do egzaminu wstępnego z przedmiotu chemia i biologia, na poziomie rozszerzonym. W przypadku jednoczesnej aplikacji na kierunek lekarski lub lekarsko-dentystyczny wyniki egzaminu wstępnego z wymaganych przedmiotów zostaną uznane.
 4. W przypadku osób niepełnosprawnych przystępujących do egzaminu wstępnego,  należy złożyć do odpowiedniej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej pisemne zawiadomienie
  o konieczności dostosowania warunków egzaminu wraz z kserokopią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub dokumentacją medyczną, potwierdzającą stan zdrowia kandydata,
  w terminie do dwóch tygodni przed wyznaczonym dniem egzaminu wstępnego.

 

§ 11

 1. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w PUM mogą jednocześnie ubiegać się
  o przyjęcie na nie więcej niż trzy kierunki (uwzględniając poziom i formę studiów)
  z zastrzeżeniem ust. 2 do 9.
 2. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia stacjonarne na Wydziale Lekarskim
  z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim na kierunek lekarski mogą ubiegać dodatkowo się o przyjęcie na ten sam kierunek, prowadzony w formie niestacjonarnej oraz:
  1. na jeden kierunek spośród kierunków prowadzonych na WNoZ albo
  2. na jeden kierunek spośród kierunków prowadzonych na WLBMiL.
 3. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia stacjonarne na Wydziale Lekarskim
  z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim na kierunek lekarski, które nie ubiegają się
  o przyjęcie na ten sam kierunek prowadzony w formie niestacjonarnej, mogą ubiegać się dodatkowo o przyjęcie:
  1. na jeden kierunek spośród kierunków prowadzonych na WLBiML i na jeden kierunek spośród kierunków prowadzonych na WNoZ albo
  2. na dwa kierunki spośród kierunków prowadzonych na WNoZ.
 4. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia stacjonarne na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym na kierunek lekarsko-dentystyczny mogą ubiegać się dodatkowo
  o przyjęcie na ten sam kierunek prowadzony w formie niestacjonarnej oraz
 1. na jeden kierunek spośród kierunków prowadzonych na WNOZ albo
 2. na jeden kierunek spośród kierunków prowadzonych na WLBMiL albo
 3. na kierunek higiena dentystyczna.
 1. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia stacjonarne na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym na kierunek lekarsko-dentystyczny, które nie ubiegają się
  o przyjęcie na ten sam kierunek prowadzony w formie niestacjonarnej, mogą ubiegać się dodatkowo o przyjęcie:
  1. na jeden spośród kierunków prowadzonych na WLBiML oraz na jeden spośród kierunków prowadzonych na WNoZ albo
  2. na dwa kierunki spośród kierunków prowadzonych na WNoZ albo
  3. na kierunek higiena dentystyczna.
 2. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia na kierunku lekarskim lub lekarsko-dentystycznym prowadzonych w formie niestacjonarnej, jest wcześniejsze ubieganie się
  o przyjęcie na studia na ten sam kierunek w trybie stacjonarnym w danym roku akademickim.
 3. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia stacjonarne na kierunku higiena dentystyczna na WLS mogą ubiegać się dodatkowo o przyjęcie:
  1. na kierunek lekarsko-dentystyczny albo
  2. na jeden spośród kierunków prowadzonych na WLBiML i jeden z kierunków prowadzonych na WNoZ  albo
  3. na dwa kierunki studiów spośród kierunków prowadzonych na WNoZ.
 4. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia na jeden kierunek spośród kierunków prowadzonych na WNoZ mogą ubiegać się dodatkowo o przyjęcie:
  1. na jeden inny kierunek spośród kierunków prowadzonych na WNoZ oraz na jeden kierunek spośród kierunków prowadzonych na WL albo
  2. na jeden inny kierunek spośród kierunków prowadzonych na WNoZ oraz na jeden kierunek spośród kierunków prowadzonych na WLS albo
  3. na jeden inny kierunek spośród kierunków prowadzonych na WNoZ oraz na jeden
   z kierunków prowadzonych na WLBiML albo
  4. na jeden kierunek spośród kierunków prowadzonych na WL oraz na jeden z kierunków prowadzonych na WLBiML albo
  5. na jeden kierunek spośród kierunków prowadzonych na WLS oraz na jeden z kierunków prowadzonych na WLBiML albo
  6. na dwa kierunki prowadzone na WLS albo
  7. na dwa inne kierunki spośród kierunków prowadzonych na WNoZ.
 5. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia na jeden z kierunków prowadzonych na WLBiML mogą ubiegać się dodatkowo o przyjęcie:
  1. na dwa kierunki spośród kierunków prowadzonych na WNoZ albo
  2. na jeden kierunek spośród kierunków prowadzonych na WNoZ oraz na jeden kierunek spośród kierunków prowadzonych na WL albo
  3. na jeden kierunek spośród kierunków prowadzonych na WNoZ oraz na jeden kierunek spośród kierunków prowadzonych WLS albo
  4. na dwa kierunki prowadzone na WLS.
 6. Szczegółowe warunki postępowania rekrutacyjnego dla określonego kierunku, w tym wykaz wymaganych na danym kierunku przedmiotów zawierają załączniki od nr 1 do nr 13.

 

§ 12

 1. Osoby posiadające polskie obywatelstwo, legitymujące się świadectwem lub innym dokumentem lub uprawnieniem do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, o których mowa w § 2 pkt 8, uzyskanym za granicą i uprawniającym do podjęcia studiów wyższych, aplikujące na kierunek: lekarski, lekarsko-dentystyczny oraz analitykę medyczną - obowiązuje egzamin wstępny.
 2. Osoby posiadające polskie obywatelstwo, o których mowa w ust. 1 aplikujący na pozostałe kierunki prowadzone w PUM (nie wymienione w ust. 1), podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu na tych samych zasadach co pozostali kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości przed 2005 rokiem.
 3. Osoby posiadające polskie obywatelstwo, posiadające równocześnie obywatelstwo innego państwa przyjmowane są na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

 

§ 13

 1. Osoby niebędące obywatelami polskimi przyjmowane są na studia w języku polskim zgodnie z zasadami określonymi w art. 43 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 roku w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów, szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. Nr 190, poz. 1406 z późn. zm.), przy czym cudzoziemcy, o których mowa w art. 43 ust. 2 ww. ustawy, mogą podejmować studia na zasadach dotyczących obywateli polskich. Uzyskane za granicą wykształcenie średnie oraz uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe musi być zgodne z wymogami określonymi w § 8 pkt. 6 niniejszych „zasadach i trybie (..)” oraz są zgodne z obowiązującymi na dzień rekrutacji przepisami Ustawy o systemie oświaty.   
 2. Cudzoziemcy aplikujący na studia w PUM poza spełnieniem wymogów, o których mowa
  w ust.1, mogą być przyjmowani na studia prowadzone w języku polskim, jeżeli:
 1. ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim
  prowadzony w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub
 2. posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego lub
 3. uzyskają potwierdzenie Wydziałowej Podkomisji Rekrutacyjnej, że ich stopień znajomości języka polskiego pozwala na podjęcie studiów w języku polskim,
 4. posiadają ważną Kartę Polaka, wizę lub kartę stałego pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 5. wykazują się dobrym stanem zdrowia, udokumentowanym zaświadczeniem lekarskim, stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku
  i formie kształcenia,
 6. posiadają polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia,
 7. inne wymagane przepisami dokumenty zgodne ze stanem prawnym obowiązującym
  w dniu aplikacji na studia.
 1. Obowiązek złożenia dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego nie dotyczy cudzoziemców posiadających ważną Kartę Polaka.

 

Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego

 

§ 14

 1. Na podstawie wyników z postępowania rekrutacyjnego tworzona jest w malejącej kolejności uzyskanej liczby punktów - lista kandydatów na studia, zwana „listą rankingową”. Lista  rankingowa tworzona jest odrębnie dla każdego kierunku, stopnia i formy studiów.
 2. Podstawą uprawniającą do przyjęcia na określony kierunek studiów jest:
 1. uzyskanie przez kandydata liczby punktów uprawniających do przyjęcia na studia,
  w oparciu o właściwą dla danego kierunku „listę rankingową”, aż do wyczerpania limitu i z zastrzeżeniem  § 8 pkt. 1,
 2. złożenie w wymaganym terminie kompletu dokumentów,  wymienionych w ust. 3.
 1. W wyniku zakwalifikowania kandydat zobowiązany jest dostarczyć do Działu Rekrutacji (w zależności od kierunku, stopnia i formy studiów) następujące dokumenty:
 1. wydrukowany i podpisany formularz „elektronicznego zgłoszenia kandydatury”,
 2. świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 3. świadectwo dojrzałości lub inny dokument lub uprawnienie do ubiegania się
  o przyjęcie na studia wyższe, o którym mowa w § 2 pkt 7 i 8, w tym stosowne zaświadczenie osób zdających egzamin maturalny w szkole średniej,
 4. dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich
  - dotyczy kandydatów na studia drugiego stopnia,
 5. suplement albo zaświadczenie o średniej ocen ze studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku - dotyczy kandydatów na studia drugiego stopnia,
 6. zaświadczenie lekarskie, wystawione przez lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwskazań zdrowotnych kandydata do studiów na wybranym kierunku  studiów w PUM. Brak zaświadczenia lub stwierdzenie przez lekarza przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na wybranym kierunku, skutkuje odmową przyjęcia na studia na aplikowany kierunek,
 7. kserokopię dowodu osobistego lub paszportu,
 8. jedną aktualną kolorową fotografię o wymiarach 3,50 cm × 4,50 cm, zgodną
  z wymaganiami dotyczącymi wzoru zdjęcia do dowodu osobistego (pozycja frontalna) wraz z ich cyfrową wersją zamieszczoną w systemie elektronicznej rejestracji,
 9. dowód opłaty rekrutacyjnej.
 1. W przypadku dokumentów, o których mowa w ust.  3 pkt.  2-6, należy złożyć oryginał/odpis lub kopię poświadczoną notarialnie.
 2. Kandydaci, którzy przystąpili do matury „IB” i „EB” w roku 2017, w przypadku niewydania im przez szkołę świadectwa maturalnego w wymaganym  w postępowaniu rekrutacyjnym terminie, będą kwalifikowani na studia w PUM  warunkowo, w oparciu
  o wystawione przez dyrektora szkoły średniej zaświadczenie o wynikach matury,
  z zastrzeżeniem, że świadectwo lub inny wymagany dokument zostanie dostarczony do PUM do dnia 01.09.2018 r.
 3. Niezłożenie przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia dokumentów,
  o których mowa w niniejszym paragrafie lub niedotrzymanie terminów na ich złożenie,  skutkuje skreśleniem z listy rankingowej, co jest równoznaczne z odmową przyjęcia na studia na danym kierunku.  

 

§ 15

 1. Wyniki prac Komisji Rekrutacyjnych są jawne.
 2. Wyniki na listach rankingowych, terminy składania wymaganych dokumentów, informacje ogłaszane przez Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne oraz wszelkie informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego podawane są do wiadomości publicznej wyłącznie na stronie internetowej PUM: www.pum.edu.pl.
 3. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia/kandydaci, zobowiązani są do zapoznawania się na bieżąco z informacjami zamieszczanymi na ww. stronie internetowej, aż do całkowitego zakończenia postępowania rekrutacyjnego na danym kierunku.
 4. Dział Rekrutacji oraz pozostałe jednostki organizacyjne PUM nie udzielają telefonicznej informacji o wynikach prowadzonego postępowania rekrutacyjnego.
 5. Ujawnienie przez Uczelnię rozbieżności pomiędzy treścią złożonych przez kandydata dokumentów a danymi wprowadzonymi do formularza „elektronicznego zgłoszenia kandydatury”, może skutkować skreśleniem z listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia.
 6. W przypadku rezygnacji z aplikacji na dany kierunek, osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia winna ją złożyć pisemnie i dostarczyć do Działu Rekrutacji. Złożenie rezygnacji
  i odbiór dokumentów równoznaczne są z rezygnacją z podjęcia studiów, bez prawa ponownego ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek w danym roku oraz skreśleniem
  z listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.

 

§ 16

 1. W przypadku uzyskania przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia  niewystarczającej liczby punktów na dany kierunek na Wydziałach Lekarskim z ONwJA, Lekarsko-Stomatologicznym i Lekarsko-Biotechnologicznym i Medycyny Laboratoryjnej, zmiana kierunku  w ramach tych wydziałów nie jest możliwa, nawet w przypadku, gdy uzyskana przez kandydata liczba punktów jest większa od minimalnej liczby punktów wymaganej na kierunku, którego zmiana miałaby dotyczyć.
 2. W przypadku aplikowania na kierunek na Wydziale Nauk o Zdrowiu, który nie został uruchomiony, zmiana jest możliwa w obrębie tego wydziału na inny kierunek lub formę studiów, na który nie został wyczerpany limit przyjęć z zastrzeżeniem, że osoba występująca o zmianę legitymuje się zdaniem na maturze przedmiotów wymaganych na tym kierunku lub formie studiów. Niniejsza zmiana dokonywana jest i rozpatrywana na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia, składany do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
 3. Jeżeli liczba kandydatów o jednakowej liczbie punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym, przekroczy ustalony limit przyjęć na dany kierunek lub go nie dopełni, Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne mogą, z zastrzeżeniem ust. 4, zakwalifikować do przyjęcia na studia większą lub mniejszą liczbę kandydatów legitymujących się tą samą liczbą punktów, tak aby ostateczna liczba przyjętych osób w jak najmniejszym stopniu odbiegała od  ustalonego limitu.
 4. W przypadku, gdy liczba osób ubiegających się o przyjęcie na dany kierunek będzie mniejsza od ustalonego limitu przyjęć, wówczas na dany kierunek studiów zostaną zakwalifikowane do przyjęcia na studia wszystkie osoby ubiegające się o przyjęcie, pod warunkiem złożenia wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym  dokumentów.
 5. Na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym w przypadku znacznej (w stosunku do ustalonego limitu) liczby kandydatów z taką samą punktacją, o pierwszeństwie w przyjęciu decyduje najwyższa liczba punktów z przedmiotu - biologia.
 6. Na kierunku analityka medyczna w przypadku znacznej (w stosunku do ustalonego limitu) liczby kandydatów z taką samą punktacją, o przyjęciu decyduje najwyższa liczba punktów z przedmiotu - chemia.
 7. W przypadku, gdy po przeprowadzeniu naboru na dany kierunek studiów limit przyjęć nie zostanie wyczerpany, wówczas Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, z zastrzeżeniem
  ust. 9,  może przeprowadzić nabór uzupełniający na dany kierunek studiów.
 8. Terminy naboru uzupełniającego określa właściwa Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
  i podaje do wiadomości publicznej na stronach internetowych Działu Rekrutacji
  www.pum.edu.pl.
 9. W przypadku zgłoszenia się zbyt małej (w stosunku do ustalonego limitu) liczby kandydatów podczas naboru uzupełniającego, dopuszcza się możliwość zakwalifikowania wszystkich kandydatów, pod warunkiem złożenia w wyznaczonym terminie wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym dokumentów.
 10. W przypadku, gdy liczba osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia podczas naboru zasadniczego lub uzupełniającego nie będzie stanowić ustalonej przez Uczelnię w odrębnych przepisach tzw. „grupy dziekańskiej”, Uczelnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od uruchomienia takiego kierunku. Komunikat Rektora w tej sprawie zostanie podany do wiadomości publicznej na stronie internetowej Działu Rekrutacji www.pum.edu.pl.

 

Przepisy końcowe

 

§ 17

 1. Postępowanie rekrutacyjne w stosunku do kandydata, kończy się wydaniem przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną  decyzji o przyjęciu lub odmowie przyjęcia na studia.
 2. Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie. Odwołanie składa się do Uczelnianej Komisji ds. Rekrutacji, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia, o których mowa w art. 169 ust. 2 ww. ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.  
 3. Decyzja Uczelnianej Komisji ds. Rekrutacji jest ostateczna.
 4. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia/kandydaci zobowiązani są do zapoznania się
  z treścią wszystkich stosownych aktów prawnych dotyczących rekrutacji na studia w PUM. 

 

§ 18

Niniejsze Zasady i tryb przyjmowania na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym, Wydziale Lekarsko-Biotechnologicznym i Medycyny Laboratoryjnej oraz Wydziale Nauk o Zdrowiu w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie na rok akademicki 2018/2019, zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej Działu Rekrutacji PUM, tj. www.pum.edu.pl.

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Komentarze (1)

Tomasz odpowiedz

Czyli tutaj przy rekrutacji na lekarski biologia i do wyboru chemia/fizyka/matematyka licza sie tak samo? I dobrze widze, ze wprowadzono egzaminy wstepne?????