Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2015/2016

umed katowice rekrutacja

 

Zasady rekrutacji na Uniwersytet Medyczny w Katowicach 2015/16

Uchwała Nr 71/2014 Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji, form studiów w roku akademickim 2015/2016

Na podstawie art. 169 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) oraz § 126 Statutu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Senat Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach uchwala, co następuje

§ 1

Ustala warunki i tryb rekrutacji oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach  w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach w roku akademickim 2015/2016 stanowiące Załącznik Nr 1 i 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Postępowanie rekrutacyjne na poszczególne kierunki studiów przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne na zasadach ustalonych w załącznikach do niniejszej Uchwały.

§ 3

Treść niniejszej Uchwały poleca zamieścić na stronie internetowej Uczelni oraz  w Biuletynie Informacyjnym SUM.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza Prorektorowi ds. Studiów i Studentów.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

załącznik 1

załącznik 2

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Komentarze (0)