Ogólne zasady rekrutacji na rok 2018/2019

Akademia Pomorska w Słupsku rekrutacja 2018 - zasady rekrutacji na AP 2018/19.

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019 na Akademii Pomorskiej. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2018.

 

UCHWAŁA NR R.OOO.44.17 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie zasad i trybu przyjęć oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia pierwszego, drugiego oraz trzeciego stopnia w roku akademickim 2018/2019

 

Na podstawie art. 169 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§1

Do odbywania studiów w Akademii Pomorskiej w Słupsku może być dopuszczona osoba, która ma:

 1. świadectwo maturalne (dojrzałości) — w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia oraz spełnia warunki rekrutacji ustalone przez uczelnię,
 2. dodatkowo minimum tytuł licencjata — w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia oraz spełnia warunki rekrutacji ustalone przez uczelnię.
 3. dodatkowo tytuł magistra lub równorzędny — w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia trzeciego stopnia oraz spełnia warunki rekrutacji ustalone przez uczelnię.

 

§2

 1. W roku akademickim 2018/2019 uczelnia będzie przyjmować kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne.
 2. Przewiduje się następujące poziomy studiów:
  1. studia pierwszego stopnia ( licencjackie —3 letnie),
  2. studia pierwszego stopnia (inżynierskie — 3,5 letnie),
  3. studia drugiego stopnia ( magisterskie —2 letnie),
  4. studia trzeciego stopnia (doktoranckie —4 letnie) w dyscyplinach:
   1. historia,
   2. literaturoznawstwo.

 

§3

 1. Rekrutację na studia pierwszego i drugiego stopnia przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez Rektora.
 2. Rekrutację na studia trzeciego stopnia przeprowadza Komisja Rekrutacyjna na studia doktoranckie powołana przez dziekana Wydziału Filologiczno-Historycznego:
  1. na wniosek dyrektora Instytutu Historii i Politologii — dla studiów trzeciego stopnia w dyscyplinie historii,
  2. na wniosek dyrektora Instytutu Polonistyki — dla studiów trzeciego stopnia w dyscyplinie literaturoznawstwo.
 3. Komisji Rekrutacyjnej na poszczególne kierunki nie powołuje się w przypadku, gdy wstęp na studia jest wolny. Decyzje w sprawie przyjęcia na studia podejmuje dziekan wydziału.
 4. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej na poszczególne kierunki służy odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.
 5. Od decyzji dziekana wydziału oraz decyzji Komisji Rekrutacyjnej na studia doktoranckie służy odwołanie do rektora.
 6. Komisja Rekrutacyjna na studia pierwszego i drugiego stopnia dokonuje przyjęć na studia biorąc pod uwagę wyniki egzaminów wstępnych (kierunki: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, ratownictwo medyczne, fizjoterapia) lub kolejność kandydatów na listach rankingowych.
 7. Dziekan Wydziału dokonuje przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia biorąc pod uwagę komplet złożonych dokumentów przez kandydata.
 8. Komisja Rekrutacyjna na studia doktoranckie dokonuje przyjęć na studia biorąc pod uwagę listę rankingową kandydatów, będącej efektem postępowania kwalifikacyjnego.

 

§4

 1. Na studia przyjmowani będą kandydaci, którzy przedstawią dokumenty wymienione w Ś 5 oraz uzyskają pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego określonego w 5 6.
 2. Rekrutacja na studiach będzie realizowana w ramach planowanej liczby miejsc.

 

§5

Kandydaci na studia zobowiązani są dostarczyć następujące dokumenty:

 1. W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia — kopię świadectwa maturalnego (dojrzałości) poświadczoną przez upoważnionego pracownika Akademii Pomorskiej w Słupsku.
 2. W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia — kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia poświadczoną przez upoważnionego pracownika Akademii Pomorskiej w Słupsku.
 3. W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia trzeciego stopnia — kopię dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich poświadczoną przez upoważnionego pracownika Akademii Pomorskiej w Słupsku.
 4. Do czasu wydania dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia będzie honorowane zaświadczenie o ukończeniu studiów wydane przez właściwą jednostkę (maksymalnie przez okres 30 dni).
 5. Kwestionariusz osobowy, wydrukowany przez kandydata podczas ostatniego etapu logowania na stronie https://ehms.apsl.edu.pl/e-rekrutacia/
 6. Kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia poświadczoną przez upoważnionego pracownika Akademii Pomorskiej w Słupsku.
 7. 1 aktualne zdjęcia kandydata, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
 8. 1 aktualne zdjęcie kandydata w wersji elektronicznej, kolorowe, o wymiarach 20 x 25 mm w rozdzielczości 300 dpi. (studia pierwszego, drugiego oraz trzeciego stopnia).
 9. Oryginał dowodu wniesienia opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia.
 10. Kandydaci na studia pierwszego stopnia posiadający Maturę Międzynarodową (International Baccalaureat) lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą, jeżeli w momencie składania dokumentów nie posiadają jeszcze świadectwa maturalnego, składają zaświadczenie ze szkoły o zdaniu egzaminu maturalnego.
 11. Kandydaci na studia na kierunki: ratownictwo medyczne, fizjoterapia zobowiązani są o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku.
 12. Kandydaci na studia trzeciego stopnia zobowiązani są o dostarczenie dokumentów potwierdzających ich osiągnięcia naukowe, o których mowa w ś 6 ust. 11 niniejszej uchwały.

 

§6

1. Kandydaci, którzy ukończyli szkołę za granicą, mogą ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów pierwszego stopnia pod warunkiem, że posiadane przez nich świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju, w którym zostało wydane i świadectwo to zostało uznane za równoważne polskiemu świadectwu dojrzałości, zgodnie z art. 93 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2005 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) lub na podstawie umów międzynarodowych lub na podstawie decyzji administracyjnej kuratora oświaty.

 1. Kandydaci, którzy ukończyli studia za granicą, mogą ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia pod warunkiem, że posiadany przez nich dyplom uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia w kraju, w którym został wydany i dyplom ten został uznany za równoważny polskiemu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015 roku w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia lub na podstawie umów międzynarodowych.
 2. Kandydaci - cudzoziemcy będą przyjmowani zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. Nr 190 poz. 1406 z późn. zm.)
 3. Kandydaci, o których mowa w ust. 1-2 będą przyjmowani na studia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego, z wyjątkiem kierunków: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, na których obowiązują egzaminy wstępne.
 4. Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego przyjmowani będą na studia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego, o czym mówi Uchwała Nr R.OOO.22.15 Senatu AP w Słupsku z 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów ifinalistów olimpiad stopnia centralnego.
 5. Podstawę przyjęcia na studia pierwszego stopnia stanowią wyniki egzaminu maturalnego, pod warunkiem, że kandydat uzyskał co najmniej 30 % z przedmiotu będącego podstawą przyjęcia na studia.
 6. Podstawę przyjęcia na studia I stopnia kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej stanowią wyniki egzaminu wstępnego obejmującego: sprawdzian predyspozycji słuchowych, zaśpiewanie pieśni oraz wykonanie utworu na wybranym instrumencie muzycznym.
 7. Podstawę przyjęcia na kierunek studiów ratownictwo medyczne i fizjoterapia stanowią wyniki egzaminu wstępnego ze sprawności fizycznej oraz sprawdzian umiejętności pływackich.
 8. W pierwszej kolejności (w ramach planowanej liczby miejsc dostępnej w uczelni) będą przyjmowani na I rok studiów pierwszego stopnia kandydaci, którzy posiadają maturę międzynarodową, następnie Ci, którzy zdali egzamin na poziomie rozszerzonym z przedmiotu, którego wynik jest podstawą przyjęcia na studia.
 9. Jeżeli kandydat na studia zdał egzamin dojrzałości (starą maturę), to oceny z egzaminu pisemnego zostaną przeliczone na procenty według poniższej tabeli (w przypadku braku oceny z egzaminu pisemnego brany jest pod uwagę egzamin ustny). Liczba przeliczonych procentów jest równoważna procentom wynikającym z nowej matury poziom rozszerzony.

skala 6-stopniowa

 

skala 4-stopniowa

ocena

procenty

 

ocena

procenty

2

30

 

 

 

3

45

3

 

30

4

60

4

 

60

5

75

5

 

90

6

90

 

 

 

 1. Podstawę przyjęcia na studia trzeciego stopnia stanowi postępowanie kwalifikacyjne, które obejmuje:
  1. rozmowę kandydata z członkami komisji rekrutacyjnej, której celem jest ustalenie predyspozycji do pracy naukowej kandydata,
  2. analizę dokumentów kandydata.

 

§7

W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskuje punkty według następujących kryteriów:

Kryterium:

Ilość punktów

Ocena na dyplomie bardzo dobra

3 pkt.

Ocena na dyplomie dobry plus

2 pkt.

Ocena na dyplomie dobry

1 pkt.

Sprecyzowany i rozpoznany obszar badawczy orz temat rozprawy

1 pkt.

Dotychczasowa praca pod kierunkiem samodzielnego pracownika nad rozprawą

1 pkt.

Ukończone studia historyczne / filologiczne

1 pkt.

Ocena poziomu motywacji i kompetencji

0-3 pkt.

Działalność naukowa (według kryteriów przyjętych przez Komisje stypendialne dla poszczególnych kierunków)

 

Kandydat przed złożeniem kompletu dokumentów na studia zobowiązany jest wprowadzić swoje dane do systemu rekrutacji na stronie internetowej uczelni (https://ehms.apsl.edu.pl/e-rekrutacia/).

 

§8

I. Terminy ogłoszenia wyników postępowania kwalifikacyjnego oraz decyzji w sprawach przyjęcia na studia pierwszego i drugiego stopnia ustala Prorektor ds. Kształcenia i Studentów, natomiast na studia trzeciego stopnia — Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej.

 1. Z wynikiem postępowania rekrutacyjnego kandydat na studia zapoznaje się po zalogowaniu na swoje wirtualne konto rekrutacyjne, a pisemną decyzję otrzyma pocztą.
 2. Od decyzji służy odwołanie.
 3. Odwołanie należy złożyć w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji na zasadach określonych w 53. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków trybu rekrutacji na studia.

 

§9

 1. W przypadku niewypełnienia planowanej liczby miejsc, Prorektor ds. Kształcenia i Studentów lub Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej na studia trzeciego stopnia mogą podjąć decyzję o ogłoszeniu dodatkowej rekrutacji.
 2. a) Wymagana minimalna liczba kandydatów do utworzenia kierunku na studiach pierwszego stopnia wynosi 15 osób, z wyjątkiem kierunków: bezpieczeństwo narodowe, matematyka, edukacja techniczno-informatyczna, fizyka techniczna, biologia, ochrona środowiska, geografia, turystyka i rekreacja, kosmetologia — 12 osób.
  1. Wymagana minimalna liczna studentów do utworzenia grupy ćwiczeniowej przy wyborze specjalności/specjalizacji na studiach pierwszego stopnia wynosi 15 osób, z wyjątkiem kierunków: bezpieczeństwo narodowe, matematyka, edukacja techniczno-informatyczna, fizyka techniczna, biologia, ochrona środowiska, geografia, turystyka i rekreacja, kosmetologia — 12 osób.
  2. Rektor może podjąć decyzję o uruchomieniu kierunku/specjalności, jeżeli liczba kandydatów/studentów będzie wynosiła +/- 20 % wymaganej liczby. Utworzenie kolejnej specjalności na kierunku będzie możliwe dopiero po uzyskaniu maksymalnej liczebności w poprzedniej grupie ćwiczeniowej (specjalnościowej) - zgodnie z zarządzeniem nr R.021.10.16 Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 22 stycznia 2016 roku w sprawie rodzajów zajęć dydaktycznych i liczebności grup studenckich.
  3. Wymagana minimalna liczna studentów do utworzenia kierunku/specjalności na studiach drugiego stopnia wynosi 10 osób. Utworzenie kolejnej grupy ćwiczeniowej na specjalności możliwe jest dopiero po uzyskaniu maksymalnej liczebności w poprzedniej grupie ćwiczeniowej zgodnie z zarządzeniem nr R.021.10.16 Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 22 stycznia 2016 roku w sprawie rodzajów zajęć dydaktycznych i liczebności grup studenckich.
 3. Kierunek (specjalność) uruchomiony w wyniku pierwszego naboru może — decyzją Rektora — zostać zamknięty, jeżeli do końca trwania rekrutacji pozostanie na danym kierunku (specjalności) mniej niż jedna grupa ćwiczeniowa.
 4. Kandydaci, w sytuacji o której mowa w ust. 3, mogą zostać przyjęci bez dodatkowej opłaty rekrutacyjnej na inny kierunek (specjalność), zgodnie z zasadami przyjęć obowiązującymi na wybranym kierunku (specjalności).

 

§10

Szczegółowe zasady przyjęć na kierunki i specjalności studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, terminy składania dokumentów, oraz przeprowadzenia egzaminów wstępnych zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Pomorska w Słupsku

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Pomorska w Słupsku

Komentarze (0)