Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2015/2016

umcs rekrutacja

 

Zasady Rekrutacji na UMCS 2015/16

UCHWAŁA Nr XXIII- 17.12/14 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zasad przyjęć na I rok studiów jednolitych magisterskich, pierwszego stopnia oraz drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016.

Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, realizując postanowienia art. 62 ust. 1 i art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.), uchwala zasady przyjmowania kandydatów na I rok studiów w roku akademickim 2015/2016:

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Uchwała określa zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego na kierunki jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia prowadzonych w języku polskim wymienione w załącznikach nr 1 i nr 2 oraz na studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone w języku angielskim i rosyjskim wymienione w załączniku nr 3.

2. Rektor ustali zarządzeniem w terminie do 15 kwietnia 2015 roku:

1) limity przyjęć na poszczególne kierunki, stopnie i formy studiów na podstawie wniosków rad wydziałów;

2) zakres i podział zadań związanych z rekrutacją;

3) harmonogram przebiegu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia oraz studia drugiego stopnia;

4) wysokość opłaty rekrutacyjnej;

5) preliminarz wydatków rekrutacyjnych Wydziałów.

3. Na podstawie harmonogramu ustalonego przez Rektora, dziekani wydziałów określą i przedłożą do akceptacji Przewodniczącemu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej nie później niż do dnia 30 kwietnia 2015 r.:

1) terminy, miejsce i godziny egzaminów wstępnych na studia pierwszego stopnia na kierunki Wydziału Artystycznego i na kierunek: logopedia z audiologią;

2) terminy, miejsce i godziny rozmów kwalifikacyjnych na studia drugiego stopnia;

3) miejsce i godziny przyjmowania dokumentów na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia oraz studia drugiego stopnia.

4. Kierunek studiów może być uruchomiony przy liczbie, co najmniej 30 przyjętych zakwalifikowanych na I rok studiów, o ile załącznik do niniejszej uchwały lub zarządzenie Rektora wydane na podstawie § 1 ust. 2 nie stanowi inaczej. Rektor, na wniosek Dziekana może podjąć decyzję o uruchomieniu studiów przy liczbie kandydatów mniejszej niż 30.

§ 2

1. O przyjęcie na jednolite studia magisterskie i studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci, którzy mają świadectwo dojrzałości, uzyskane w trybie egzaminu maturalnego - „nowa matura” lub egzaminu dojrzałości - „stara matura”.

2. O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci, którzy mają tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny. Pierwszeństwo w przyjęciu na studia drugiego stopnia przysługuje absolwentom Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W przypadku kwalifikowania kandydatów na podstawie złożonego kompletu dokumentów w pierwszym dniu przyjmowane będą dokumenty tylko od absolwentów UMCS.

3. Obywatele polscy, posiadający świadectwo ukończenia zagranicznej szkoły równorzędnej szkole ponadgimnazjalnej, mogą ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów na zasadach ustalonych dla kandydatów z „nową maturą” pod warunkiem, że posiadane przez nich świadectwo jest równoważne z polskim świadectwem dojrzałości na podstawie umowy międzynarodowej lub przepisów ustawy. W innym przypadku - nostryfikacji świadectwa dokonuje, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kandydata, organ administracji oświatowej a w przypadku jego braku, właściwy ze względu na siedzibę instytucji, w której zamierza przedłożyć świadectwo. Zaświadczenie wydane przez właściwy organ administracji oświatowej ważne jest łącznie z oryginałem lub zalegalizowanym duplikatem świadectwa uzyskanego za granicą.

4. Obywatele polscy, posiadający dyplom ukończenia zagranicznej szkoły wyższej mogą ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, zgodnie  z art. 191a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

5. Zasady podejmowania studiów przez osoby nie będące obywatelami polskimi określa załącznik nr 4 do niniejszej Uchwały.

6. Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej International Baccalaureate przyjmowani są na studia na takich samych zasadach, jak kandydaci z „nową maturą”.

7. Uprawnienia przysługujące laureatom oraz finalistom olimpiad stopnia centralnego przy ubieganiu się o przyjęcie na I rok studiów na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie określa uchwała Senatu Nr XXII-40.7/12 z dnia 23 maja 2012 r.

8. Zgłoszenia kandydatów na studia przyjmowane są wyłącznie w trybie rejestracji internetowej, obsługiwanej przez system internetowej rejestracji kandydatów, zwanej IRK.

 

POSTĘPOWANIE  KWALIFIKACYJNE

§ 3

1. Warunkiem dopuszczenia kandydata do postępowania kwalifikacyjnego jest:

1) rejestracja i wybór kierunku studiów w systemie IRK oraz wprowadzenie do IRK swoich wyników ze świadectwa dojrzałości lub właściwej oceny ze studiów wyższych stanowiącej podstawę kwalifikowania (np. ocena na dyplomie, średnia ze studiów);

2) wniesienie opłaty rekrutacyjnej.

2. Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy i obejmuje:

1) wyniki procentowe uzyskane z pisemnego egzaminu maturalnego („nowa matura”) przeliczane na punkty rekrutacyjne w następujący sposób, o ile w załączniku nr 1 nie jest określone inaczej:

a) 1% punktów na poziomie podstawowym = 1 punkt rekrutacyjny;

b) 1% punktów na poziomie rozszerzonym = 2 punkty rekrutacyjne;

c) kandydatom dysponującym wynikami zarówno z poziomu podstawowego, jak i rozszerzonego uwzględnia się jeden poziom, korzystniejszy dla kandydata.

2) oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości („stara matura”), przeliczane na punkty rekrutacyjne zgodnie z poniższą tabelą. Jeżeli kandydat zdawał z danego przedmiotu egzamin dojrzałości zarówno w części pisemnej, jak i ustnej, uwzględniana będzie średnia z obu ocen.

 

Ocena (skala 1-6)

Punkty

Ocena (skala 2-5)

Punkty

dopuszczający/mierny (2)

30

-

-

dopuszczający plus (2+)

50

-

-

dostateczny (3)

75

dostateczny (3)

30

dostateczny plus (3+)

95

dostateczny plus (3+)

75

dobry (4)

115

dobry (4)

115

dobry plus (4+)

135

dobry plus (4+)

160

bardzo dobry (5)

160

bardzo dobry (5)

200

bardzo dobry plus (5+)

180

-

-

celujący (6)

200

-

-

 

3) konkurs dyplomów lub ocen uzyskanych ze studiów wyższych, wynik egzaminu pisemnego (testu), egzaminu ustnego (rozmowy kwalifikacyjnej) na studia drugiego stopnia. Dopuszcza się jedną lub kilka form jednocześnie.

3. Osoby dysponujące dyplomem zagranicznej szkoły równorzędnej polskiej szkole ponadgimnazjalnej, kwalifikowane na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie na zasadach właściwych dla obywateli polskich i nie dysponujące na dyplomie ocenami równorzędnymi ocenom polskiej matury z przedmiotów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym, kwalifikowane są na podstawie innych ocen dokumentujących na tym dyplomie ukończenie nauki z przedmiotu stanowiącego podstawę kwalifikacji. Jeżeli dyplom zagranicznej szkoły równorzędnej polskiej szkole ponadgimnazjalnej uzyskany jest przez kandydata na studia po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego przez wydziałową komisję rekrutacyjną, na studia kwalifikuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna, o ile kandydat miał nie mniej punktów niż ostatni zakwalifikowany przez wydziałową komisję rekrutacyjną.

4. Postępowanie kwalifikacyjne może  dodatkowo obejmować: rozmowę kwalifikacyjną o określonej tematyce i/lub  sprawdzian uzdolnień kierunkowych o określonym zakresie i formie, zgodnie z art. 169 ust. 4 i 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

5. Przyjęcia na studia mogą również odbywać się na podstawie złożonego kompletu wymaganych dokumentów, o których mowa w § 7.

6. Kwalifikowanie i przyjmowanie na studia następuje w ramach limitu miejsc ustalonego przez Rektora w trybie § 1 ust. 2 pkt 1.

7. Jeśli liczba kandydatów nie przekracza limitu miejsc, Rektor - na wniosek Dziekana - może podjąć decyzję o zmianie formy postępowania kwalifikacyjnego na studia.

8. W przypadku, gdy o przyjęcie na studia ubiega się osoba niepełnosprawna, wydziałowa komisja  rekrutacyjna  może  zastosować  inną  niż  ustalona  formę  sprawdzianu  wiedzy i uzdolnień kierunkowych, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i ust. 3, uwzględniając stopień i charakter niesprawności kandydata oraz specyfikę danego kierunku studiów.

§ 4

1. Przedmioty uwzględniane w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie, określa załącznik nr 1, przy uwzględnieniu następujących zasad:

1) wynik minimalny pisemnego egzaminu maturalnego uznawany w postępowaniu kwalifikacyjnym nie może być niższy niż 30 %;

2) w przypadku gdy kwalifikowanie na studia obejmuje co najmniej dwa przedmioty maturalne a kandydat dysponuje wynikiem matury z co najmniej jednego spośród nich, uzyskuje 0 punktów z brakującego przedmiotu, chyba że szczegółowe zasady ustalone w załączniku nr 1 wymagają od kandydata wyników matury ze wszystkich wskazanych przedmiotów;

3) wynik egzaminu maturalnego zdawanego z języka obcego na poziomie dwujęzycznym przelicza się  na  wynik  poziomu  rozszerzonego  według  wzoru: R = 4/3D, gdzie R jest wynikiem na poziomie rozszerzonym (%) a D – wynikiem matury dwujęzycznej (%). Wynik R należy zaokrąglić do pełnych jednostek i nie może on przekroczyć 100 %;

4) kandydatom posiadającym dyplom matury międzynarodowej International Baccalaureate wyniki egzaminu maturalnego przelicza się zgodnie z tabelą:

dyplom IB poziom SL

poziom podstawowy

dyplom IB poziom HL

poziom rozszerzony

7

100%

7

100%

6

86%

6

86%

5

72%

5

72%

4

58%

4

58%

3

44%

3

44%

2

30%

2

30%

1

0 %

1

0 %

 

2. Obywatele polscy oraz cudzoziemcy dysponujący świadectwem ukończenia zagranicznej szkoły średniej bez udokumentowanej na świadectwie oceny z języka polskiego, mogą być kwalifikowani na podstawie oceny z języka będącego językiem urzędowym w danym państwie, który to język zastępuje w tym przypadku język polski na wszystkich kierunkach (poza filologią polską). W takim przypadku cudzoziemiec zobowiązany jest do udokumentowania znajomości języka polskiego w stopniu umożliwiającym podjęcie studiów, lub do zaliczenia egzaminu ze znajomości języka polskiego przed komisją powołaną przez Rektora. Zasady dotyczące świadectwa zagranicznej szkoły średniej zawarte w § 2 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

3. Sposób przeliczania ocen z dyplomów równorzędnych świadectwu polskiej szkoły ponadgimnazjalnej, wydanych kandydatom kwalifikowanym na studia jednolite magisterskie i studia pierwszego stopnia określa załącznik nr 5. W przypadku braku przelicznika sposób przeliczenia określa WKR po akceptacji Sekretarza UKR.

4. Sposób przeliczania ocen z dyplomów studiów wyższych wydanych poza granicami RP kandydatom na studia drugiego stopnia kwalifikowanym na zasadach właściwych dla obywateli polskich określa załącznik nr 6.

§ 5

1. Tematy egzaminów pisemnych, egzaminów ustnych oraz tematykę rozmów kwalifikacyjnych zatwierdza Dziekan Wydziału.

2. Egzaminy pisemne są przeprowadzane anonimowo. Anonimowość polega na zaszyfrowaniu prac przed oddaniem ich do oceny.

3. Pisemną pracę egzaminacyjną oceniają co najmniej dwaj egzaminatorzy. Ocena powinna być umotywowana (z wyłączeniem egzaminów pisemnych przeprowadzanych w formie testów). Błędy i ich rodzaje należy zaznaczyć na marginesie pracy. Ewentualna zmiana oceny powinna być pisemnie umotywowana.

4. Kandydatowi przysługuje prawo wglądu do jego prac pisemnych po ogłoszeniu wyników egzaminu pisemnego. Z prawa tego kandydat może skorzystać osobiście w okresie trwania postępowania kwalifikacyjnego, w terminie i miejscu wyznaczonym przez przewodniczącego wydziałowej komisji rekrutacyjnej i w obecności upoważnionego przedstawiciela tej komisji.

5. Sprawdzian praktyczny, egzamin wstępny w formie rozmowy kwalifikacyjnej albo testu lub ocenę prac, przeprowadza wydziałowa komisja rekrutacyjna lub egzaminator wyznaczony przez dziekana w obecności przedstawiciela komisji. Propozycję oceny przedstawia egzaminator. Decyzję o ostatecznej ocenie z egzaminu podejmuje wydziałowa komisja rekrutacyjna. Uchwały komisji zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów za i przeciw, decyduje głos przewodniczącego.

6. Z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego sporządza się dla każdego kandydata indywidualny protokół według wzoru ustalonego przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną. Wszelkie skreślenia i zmiany dokonywane w protokole powinny być uzasadnione na piśmie i potwierdzone podpisem przewodniczącego wydziałowej komisji rekrutacyjnej.

7. Kandydat sprawdza swoje wyniki rekrutacji w systemie internetowej rejestracji kandydatów. Osobiste konto kandydata w IRK oraz pisemne ogłoszenia udostępniane zainteresowanemu w sposób zwyczajowo przyjęty są jedynymi źródłami informacji o przebiegu i wynikach postępowania kwalifikacyjnego.

8. Informacje przekazane w trybie ust. 7 uznaje się za skutecznie doręczone w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Przy zakładaniu konta w IRK, kandydat wyraża zgodę na powyższy sposób doręczania decyzji.

9. Wniosek (w szczególności wniosek o przyjęcie na zwolnione/wolne miejsca) do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej kandydat składa wyłącznie drogą elektroniczną.

§ 6

1. Na podstawie wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym wydziałowa komisja rekrutacyjna:

1) sporządza zbiorczy protokół dla danego kierunku i formy studiów;

2) ogłasza listę rankingową kandydatów;

3) podejmuje decyzje o zakwalifikowaniu na studia tych kandydatów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w ramach limitu miejsc zaakceptowanego przez przewodniczącego UKR;

4) zawiadamia  kandydatów  o  wynikach  postępowania  kwalifikacyjnego  w  sposób zwyczajowo przyjęty oraz drogą internetową (w systemie IRK);

5) przyjmuje dokumenty od kandydatów zakwalifikowanych na studia (wykaz dokumentów w § 7);

6) potwierdza zgodność danych zawartych w systemie IRK z przedłożonymi dokumentami;

7) doręcza kandydatowi decyzję o przyjęciu na I rok studiów.

2. Czynności, o których mowa w pkt. 5, 6, 7 ust. 1 mogą być wykonywane przez inne osoby upoważnione przez dziekana wydziału.

3. W przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności, uzasadniających zakwalifikowanie na studia  większej  liczby  osób  niż  limit  miejsc,  Dziekan  może  wystąpić  do  Rektora z wnioskiem o zwiększenie liczby osób zakwalifikowanych na studia lub o zwiększenie limitu przyjęć.

4. Przyjęcie na studia następuje po złożeniu przez kandydata kompletu dokumentów, o których mowa w § 7.

5. Osoby, które nie zostały zakwalifikowane na studia z powodu wyczerpania limitu miejsc, stanowią grupę rezerwową. W przypadku zwalniania się miejsc na liście przyjętych na studia, osoby te zostaną zakwalifikowane na studia, z zachowaniem kolejności wynikającej z liczby uzyskanych punktów. W tym celu komisja ogłasza dalsze terminy przyjmowania dokumentów od kandydatów i realizuje czynności, o których mowa w ust. 1, pkt 3 - 7.

6. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego dziekan wydziału niezwłocznie przekazuje Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej:

1) protokoły zbiorcze z postępowania kwalifikacyjnego, podpisane przez przewodniczącego i sekretarzy komisji rekrutacyjnych;

2) listy osób przyjętych na studia.

 

DOKUMENTY

§ 7

1. Kandydaci zakwalifikowani na studia składają w miejscu i terminie określonym przez dziekana następujące dokumenty:

1) kopię świadectwa dojrzałości (oryginał dokumentu do wglądu);

2) kopię dowodu osobistego lub paszportu (oryginał dokumentu do wglądu), zaś w przypadku osób posiadających ważną Kartę Polaka - kopię paszportu oraz ważnej Karty Polaka (oryginał dokumentu do wglądu);

3) podpisany kwestionariusz osobowy wygenerowany przez kandydata z systemu IRK;

4) 2 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;

5) osoby zakwalifikowane na studia stacjonarne składają oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat, zgodnie ze wzorem określonym rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 1235);

6) osoby zakwalifikowane na studia drugiego stopnia składają dodatkowo kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu).

2. W przypadku kierunków studiów, w trakcie których studenci mogą być narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, wydziałowa komisja rekrutacyjna kieruje kandydatów na specjalistyczne badania lekarskie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimanzjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. Nr 155, poz. 1045).

3. Poza dokumentami wymienionymi w ust. 1 i 2 kandydaci:

1) wnoszą opłatę za wydanie indeksu w wysokości ustalonej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego;

2) wnoszą opłatę za wydanie legitymacji studenckiej w wysokości ustalonej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, jeżeli deklarują chęć jej otrzymania;

3) wprowadzają elektroniczną wersję fotografii na osobiste konto rejestracyjne w systemie IRK.

4. W razie braku wymaganych dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2 wydziałowa komisja rekrutacyjna odmawia się przyjęcia na studia z zastrzeżeniem ust. 6.

5. Niezłożenie w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów wymienionych w ust. 1 i 2 jest równoznaczne z rezygnacją ze studiów i wydaniem przez komisję rekrutacyjną decyzji o odmowie przyjęcia na studia.

6. W przypadku zakwalifikowania na studia osoby, która zdawała maturę za granicą lub maturę międzynarodową IB, wydziałowa komisja rekrutacyjna indywidualnie, po konsultacji z kandydatem, ustala termin składania dokumentów, jednak nie później niż do 18 września 2015 r.

 

KOMISJE  REKRUTACYJNE

§ 8

1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzają wydziałowe komisje rekrutacyjne i Uczelniana Komisja Rekrutacyjna z zastrzeżeniem ust. 8. Na każdym z wydziałów powołuje się jedną komisję rekrutacyjną.

2. Wydziałową Komisję Rekrutacyjną powołuje Dziekan. Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną powołuje Rektor.

3. Komisję rekrutacyjną tworzą:

1) przewodniczący;

2) zastępca przewodniczącego;

3) sekretarz/e (w liczbie nie większej niż pięciu);

4) członkowie (maksymalnie dwóch w przypadku komisji wydziałowych oraz 11 w przypadku Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej;

5) przedstawiciel wydziałowego samorządu studentów delegowany przez właściwą radę wydziałową samorządu studentów (w przypadku braku takiego zgłoszenia przedstawiciela deleguje parlament studentów, powiadamiając o tym  w odpowiednim terminie dziekana wydziału) lub odpowiednio przedstawiciel uczelnianego samorządu studentów – w przypadku Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

4. W pracach komisji przeprowadzających egzaminy mogą brać udział egzaminatorzy wyznaczeni przez Dziekana. Wynagrodzenia egzaminatorów określa Rektor.

5. Do zadań wydziałowych komisji rekrutacyjnych na wydziale należy w szczególności:

1) przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z niniejszą uchwałą;

2) złożenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej sprawozdania z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego;

3) przygotowywanie wszelkich doraźnych informacji i danych liczbowych z przebiegu rekrutacji dla potrzeb Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej;

4) współpraca z Biurem Rekrutacji;

5) inne zadania określone w trybie zarządzenia Rektora.

6. Nadzór nad przebiegiem rekrutacji sprawuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna, do której zadań należy w szczególności:

1) koordynacja pracy wydziałowych komisji rekrutacyjnych;

2) nadzór nad rekrutacją kandydatów na studia;

3) przyjmowanie informacji i protokołów wydziałowych komisji rekrutacyjnych z wyników i przebiegu postępowania kwalifikacyjnego na poszczególnych kierunkach;

4) rozpatrywanie wszelkich kwestii spornych, wniosków i odwołań od decyzji wydziałowych komisji rekrutacyjnych oraz skarg dotyczących działalności tych komisji.

7. Kadencja wydziałowych komisji rekrutacyjnych trwa od 01 czerwca do 30 września 2015 r., zaś Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej - od 3 stycznia do 30 października 2015 r.

8. Wydziałowych komisji rekrutacyjnych nie powołuje się w przypadku, gdy wstęp na wszystkie kierunki studiów na wydziale jest wolny. Decyzje w sprawie przyjęcia na studia podejmuje wówczas dziekan wydziału. W przypadku, gdy na jednym wydziale wstęp wolny przewidziany jest wyłącznie na część z prowadzonych kierunków, dziekan wydziału powołuję wydziałową komisję rekrutacyjną celem prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na pozostałe kierunki.

 

TRYB POSTĘPOWANIA ODWOŁAWCZEGO

§ 9

1. Podstawą odwołania do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej lub do Rektora od decyzji Dziekana - może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.

2. Odwołania składa się za pośrednictwem wydziałowej komisji rekrutacyjnej lub za pośrednictwem Dziekana Wydziału, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

3. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna rozpatruje odwołania kandydatów od decyzji wydziałowych komisji rekrutacyjnych. Rektor rozpatruje odwołania kandydatów od decyzji Dziekana Wydziału. Decyzje podjęte przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną lub Rektora są ostateczne.

4. Wnioski o przyjęcie na studia na zwolnione miejsca skierowane do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej lub Rektora, będą przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną.

 

REKRUTACJA DODATKOWA

§ 10

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego pozostaną niewykorzystane miejsca na danym kierunku studiów, Rektor, na wniosek Dziekana Wydziału, może podjąć decyzję o przeprowadzeniu dodatkowej rekrutacji. Przy braku wniosku Dziekana Wydziału rekrutacja zostaje zakończona.

 

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 11

1. Zakończenie rekrutacji następuje po wyczerpaniu limitu  miejsc,  z  zastrzeżeniem  §  10, oraz zawiadomieniu pozostałych kandydatów o nieprzyjęciu na studia.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale decyzje podejmuje Rektor po zasięgnięciu opinii Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Komentarze (0)