Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie rekrutacja 2018 - zasady rekrutacji na Akademii 2018/19.

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019 na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2018.

UCHWAŁA NR 48/2017 Senatu Akademii im Jana Długosza w Częstochowie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie na rok akademicki 2018/2019

 

Na podstawie art. 62 ust. 1, art. 169 ust. 2 - 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.1842 z późn. zm.) oraz § 96 ust. 1 Statutu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Senat Uczelni postanawia co następuje: 

 

§1

Uchwala się warunki i tryb rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie na rok akademicki 2018/2019, których treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały;  oraz 

‒ „Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2018/2019 w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie” określone w załączniku Nr 1 – do warunków rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Akademii im. Jana Długosza na rok akademicki 2018/2019.

‒ Tryb postępowania kwalifikacyjnego przy przyjęciu na I rok studiów”, określony w załączniku Nr 2 – do warunków rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Akademii im. Jana Długosza na rok akademicki 2018/2019.

 

§2

Uchwałę  podjęto w głosowaniu jawnym:

tak- 23,            nie-0,             wstrzymujących się- 0,       w którym uczestniczyło 23  senatorów,  spośród 29 członków Senatu AJD z prawem głosu.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Załącznik Do Uchwały Senatu nr  48/2017 Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

 

WARUNKI REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW  STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH STUDIÓW  MAGISTERSKICH W AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE  NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

 

§ 1

 1. Akademia im Jana Długosza w Częstochowie prowadzi nabór kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, w ramach planowanej liczby miejsc dla poszczególnych kierunków na podstawie: konkursu świadectw dojrzałości, konkursu dyplomów studiów pierwszego stopnia, zdanego egzaminu praktycznego, średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia lub rozmowy kwalifikacyjnej.
 2. Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2018/2019 w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie” określa Załącznik Nr 1 do niniejszych warunków rekrutacji.
 3. Tryb postępowania kwalifikacyjnego przy przyjęciu na I rok studiów” określa Załącznik nr 2 do niniejszych warunków rekrutacji.
 4. Jeżeli liczba kandydatów będzie mniejsza od planowanej liczby miejsc na kierunku, na którym jest przewidziany konkurs świadectw decyzją Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej można odstąpić od postępowania rekrutacyjnego i przyjąć wszystkich zgłoszonych kandydatów na podstawie złożonych wymaganych dokumentów.

 

§ 2

Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy. Oceny uzyskane w wyniku postępowania  kwalifikacyjnego są przeliczane na punkty zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszych warunków rekrutacji. Według potrzeb oceny są przeliczane na punkty a punkty na oceny, końcowy wynik egzaminów wstępnych jest wyrażony w punktach lub % pkt. 

 

§ 3

Na studia drugiego stopnia na kierunkach: inżynieria bezpieczeństwa oraz malarstwo prowadzona będzie również rekrutacja na semestr letni, zgodnie z kryteriami kwalifikacji i trybem postępowania kwalifikacyjnego określonymi w niniejszych warunkach rekrutacji.

 

§ 4

 1. Kandydat posiadający dyplom lub zaświadczenie o wynikach matury międzynarodowej ("International Baccalaureate”) wydany przez Biuro IB w Genewie, może ubiegać się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących kandydatów z nową maturą. Zaświadczenie o wynikach matury międzynarodowej będzie honorowane tylko w roku wydania zaświadczenia. 
 2. Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów z maturą międzynarodową (IB) odbywa się zgodnie z warunkami i trybem rekrutacji na studia w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie określonych w Załączniku Nr 2 do niniejszych warunków rekrutacji.
 3. Kandydaci na studia stacjonarne i niestacjonarne zamiast świadectwa dojrzałości składają zaświadczenie o przystąpieniu do matury Międzynarodowej oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej, świadectwo dojrzałości zobowiązani są dostarczyć zgodnie z terminarzem obowiązującym kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne.

 

§ 5

 1. Kandydaci z maturą dwujęzyczną z języka obcego nie przystępują do części podstawowej, zatem należy uznać to za zwolnienie z tego poziomu egzaminu, czyli przyznanie maksymalnej liczby 100% punktów.
 2. Do przeliczenia wyniku egzaminu zdanego na poziomie rozszerzonym należy przyjąć, że 30% punktów z matury dwujęzycznej jest równoważne 40% punktów z matury na poziomie rozszerzonym. Wynik maksymalny nie powinien przekroczyć 100%.

 

§ 6

 1. Szczegółowe zasady przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego określa uchwała nr ……/17 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia …. maja 2017 r. w sprawie „Zasad przyjmowania laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego” obowiązujących w latach 2018-2021”.
 2. Podstawą zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego w przyjęciu na studia pierwszego stopnia jest zaświadczenie stwierdzające uzyskanie tytułu laureata lub finalisty z danej olimpiady do dnia zakończenia rejestracji kandydatów na studia.
 3. Przyjęcie na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia na podstawie warunków wskazanych w ust. 1 i 2 możliwe jest tylko raz i tylko w tej rekrutacji, która odbywa się w roku uzyskania świadectwa maturalnego.

 

§ 7

Rekrutacja dla osób które ubiegają się o przyjęcie na studia na podstawie potwierdzonych efektów uczenia się odbywać się będzie według odrębnej uchwały Senatu.

 

§ 8

Kandydat na studia, który złożył odwołanie (o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty) od wyniku egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów, składa oświadczenie o złożeniu takiego odwołania w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w trakcie rejestracji na studia.

 

§ 9

Wszystkie czynności w imieniu kandydata związane z procesem rekrutacji mogą wykonywać osoby posiadające pełnomocnictwo w tym zakresie, z notarialnym potwierdzeniem własnoręczności podpisu kandydata, legitymujące się swoim dokumentem tożsamości wymienionym w tymże upoważnieniu. Oryginał pełnomocnictwa należy przechowywać w dokumentacji rekrutacyjnej kandydata. W przypadku pełnomocnictwa ogólnego należy w teczce kandydata przechowywać potwierdzoną kopię takiego dokumentu.

 

§ 10

 1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia nie później niż w ostatnim dniu rejestracji na kierunek wnosi opłatę rekrutacyjną w wysokości ustalonej przez Rektora AJD w Częstochowie na wygenerowane w systemie IRK indywidualne konto bankowe kandydata. Brak opłaty rekrutacyjnej, uiszczonej najpóźniej ostatniego dnia rejestracji na kierunek, wyklucza z postępowania rekrutacyjnego.
 2. W uzasadnionych przypadkach kandydat może się ubiegać o zwrot wniesionej opłaty rekrutacyjnej. Warunki zwrotu opłaty rekrutacyjnej określane są corocznie właściwym zarządzeniem Rektora.

 

§ 11

Po zakończeniu rekrutacji podstawowej na danym kierunku, Rektor na wniosek dziekana może podjąć decyzję o przeprowadzeniu dodatkowego naboru w jednym z dwóch dostępnych trybów: dodatkowa rekrutacja lub rekrutacja uzupełniająca:

 1. Rekrutacja dodatkowa przeprowadzana jest na zasadach obowiązujących w rekrutacji podstawowej i skierowana jest do wszystkich kandydatów na studia, niezależnie czy brali oni udział w rekrutacji podstawowej na dany kierunek. Ogłoszenia o rekrutacjach dodatkowych oraz obowiązujących terminach postępowania rekrutacyjnego na dany kierunek studiów publikowane są na stronie internetowej Akademii. Kandydaci zapisują się na wybrany kierunek w systemie IRK i przechodzą kolejne etapy rekrutacji zgodnie z harmonogramem.
 2. Rekrutacja uzupełniająca dotyczy  kierunków, na których liczba miejsc została wypełniona w rekrutacji podstawowej, a wskutek rezygnacji osób przyjętych zwolniły się miejsca. Liczba zwolnionych miejsc zostanie określona na podstawie rezygnacji dokonanych przez osoby przyjęte na studia.

 

§ 12

 1. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne powołane przez Dziekana i zatwierdzone przez Rady Wydziału.
 2. Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną powołuje Senat Uczelni.
 3. Przewodniczącym Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej jest Rektor lub wyznaczony przez niego Prorektor.
 4. Przewodniczącym Komisji Wydziałowej jest Dziekan lub wyznaczona przez niego osoba. W razie konieczności powołania kilku Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych Dziekan przyjmuje rolę koordynatora postępowania kwalifikacyjnego (rekrutacyjnego) na wydziale.
 5. Do zadań Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:
  • przestrzeganie terminów i zadań ustalonych w harmonogramie rekrutacji;
  • pobieranie z systemu IRK (Internetowa Rekrutacja Kandydatów) i przetwarzanie pliku zawierającego listę oraz dane kandydatów;
  • podejmowanie decyzji o dopuszczeniu kandydatów do postępowania rekrutacyjnego;
  • zawiadomienie kandydatów o terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego;
  • przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego;
  • przyjmowanie i sprawdzanie kompletności dokumentów kandydatów;
  • nadzór nad właściwym wypełnieniem danych osobowych kandydatów w systemie IRK;
  • zawiadomienie kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego;
  • podejmowanie decyzji o przyjęciu na studia w ramach ustalonego przez Senat limitu przyjęć;
  • ogłasza listę osób przyjętych na dany kierunek studiów w systemie IRK oraz na tablicy ogłoszeń. 
  • sporządzanie dokumentacji z rekrutacji (listy przyjętych, protokoły zbiorcze i indywidualne, listy rankingowe, sprawozdanie EN-1 i inne);
  • przekazanie kompletu dokumentów kandydatów przyjętych na I rok studiów wraz z całą dokumentacją do Działu Spraw Studenckich celem dokonania rejestracji w albumie studentów.
 6. Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy rozpatrywanie indywidualnych odwołań kandydatów od decyzji Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych. Podstawą odwołania od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji. Odwołania należy składać w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Decyzje w sprawie odwołań podejmuje Rektor zgodnie z wnioskiem Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Decyzja Rektora jest ostateczna.

 

§ 13

Do egzaminowania uprawnieni są nauczyciele akademiccy.

 

§ 14

 1. Kandydaci posiadający świadectwo maturalne uzyskane za granicą, mogą ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich, jeżeli posiadane przez nich świadectwo dojrzałości uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na wyższe studia w kraju wystawienia tego świadectwa albo też do świadectwa jest dołączone zaświadczenie wystawione przez polski konsulat, szkołę lub władze oświatowe właściwego kraju potwierdzające uprawnienie ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju wystawienia świadectwa. Do zagranicznego świadectwa dojrzałości winno być dołączone jego polskie tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego oraz nostryfikacja dokonana przez kuratorium oświaty. Zaświadczenie wydane przez kuratorium oświaty ważne jest łącznie z oryginałem lub duplikatem świadectwa dojrzałości uzyskanego za granicą. Nie wymagają nostryfikacji świadectwa dojrzałości, które są uznane na podstawie odpowiedniej umowy międzynarodowej.
 2. Kandydat, który posiada dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych za granicą może ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, jeżeli legitymuje się zalegalizowanym lub opatrzonym apostille dyplomem lub innym dokumentem ukończenia studiów wyższych za granicą uprawniającym do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, a następnie uznanym (zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą) za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych.

Do dyplomu zagranicznego kandydat powinien załączać kopie dokumentów pozwalających ocenić przebieg i czas trwania studiów przetłumaczonych na język polski (np. suplement do dyplomu, wykaz przedmiotów i ocen, indeks lub inny dokument).

 1. Cudzoziemcy przyjmowani na innych zasadach niż obywatele polscy, przyjęcie na studia cudzoziemców następuje na podstawie art. 43 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz przepisów rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. Nr 190, poz. 1406 z późn. zm.). Kandydaci na studia składają dokumenty w formie papierowej w terminie podanym przez Uczelnię.

 

§ 15

 1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji:
  • rekrutacja na semestr zimowy rozpoczęcie: nie później niż 31 maja 2018 r.

zakończenie: 28 września 2018 r.

 • rekrutacja na semestr letni rozpoczęcie: nie później niż 31 stycznia 2019 r.

zakończenie: 28 luty 2019 r.

 1. Rektor na wniosek Dziekana może wyrazić zgodę na przeprowadzenie naboru po 1 października w przypadku rekrutacji na semestr zimowy lub po 1 marca w przypadku rekrutacji na semestr letni, pod warunkiem, że osoby przyjęte na studia będą miały możliwość osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia.

 

§ 16

 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne na semestr zimowy rejestrują się przez stronę internetową www.rekrutacja.ajd.czest.pl z dowolnego komputera podłączonego do Internetu z możliwością drukowania dokumentów. 

Podczas rejestracji kandydaci wypełniają formularz-podanie, umieszczają fotografię w formie elektronicznej (jpg), następnie otrzymują indywidualne konto, na które dokonują opłaty rekrutacyjnej w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.

 1. Kandydaci na studia pierwszego stopnia umieszczeni na liście przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną jako zakwalifikowani do przyjęcia na studia stacjonarne i niestacjonarne winni złożyć w ciągu  4 dni następujące dokumenty w formie papierowej:  § wydrukowany i podpisany formularz podania,
  • kopie świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu) 
  • kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
  • dowód wpłaty z tytułu ubiegania się o przyjęcie na studia,
  • dwie aktualne fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz jedna w formie elektronicznej (jpg),
 2. Kandydaci na studia pierwszego stopnia umieszczeni na liście przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną jako zakwalifikowani do przyjęcia na studia stacjonarne i niestacjonarne winni złożyć w ciągu  4 dni następujące dokumenty w formie papierowej:  § wydrukowany i podpisany formularz podania,
  • kopię dyplomu studiów wyższych wraz z kopią suplementu (oryginał do wglądu),
  • kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
  • dowód wpłaty z tytułu ubiegania się o przyjęcie na studia,
  • dwie aktualne fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz jedna w formie elektronicznej (jpg),
 3. W przypadku niewypełnienia limitu przyjęć (niedostarczenia dokumentów przez kandydatów umieszczonych na liście wstępnie zakwalifikowanych), dopełnienie limitu przyjęć będzie odbywać się w dalszym ciągu jedynie na podstawie liczby punktów uzyskanych w procesie rekrutacji i miejsca na liście rankingowej. Kandydat może na bieżąco sprawdzać w Internecie, swoją pozycję na liście rankingowej i czy został wstępnie zakwalifikowany do przyjęcia na studia, używając swojego identyfikatora i hasła. 

 

§ 17

 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia w semestrze letnim składają dokumenty w formie papierowej, zgodnie z harmonogramem rekrutacji tj.:
  • podanie o przyjęcie na studia,
  • kopię dyplomu studiów wyższych wraz z kopią suplementu (oryginał do wglądu),
  • kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
  • dowód wpłaty z tytułu ubiegania się o przyjęcie na studia,
  • dwie aktualne fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz jedna w formie elektronicznej (jpg),
 2. Na podstawie przyjętych dokumentów sporządzona zostaje lista rankingowa do przyjęcia na studia.

 

§ 18

 1. Kandydaci cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne w semestrze letnim lub zimowym składają dokumenty w formie papierowej tj.:
  • podanie o przyjęcie na studia,
  • kwestionariusz osobowy,
  • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej zalegalizowane lub opatrzone apostille zagraniczne świadectwo lub inny dokument uzyskany za granicą uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państw (legalizacja i apostille nie dotyczy dyplomów International Baccalaureat oraz European Baccalaureat), w którego systemie działała instytucja wydająca świadectwo, wraz z zaświadczeniem stwierdzającym równoważność zagranicznego świadectwa z odpowiednim polskim świadectwem dojrzałości wydane zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw maturalnych uzyskanych za granicą oraz tłumaczeniem przysięgłym na język polski lub potwierdzone przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej  - oryginały dokumentów do wglądu (najpóźniej do 30 października br.),
  • kserokopię dokumentu uprawniającego do legalnego pobytu na terytorium RP tj. wiza, karta czasowego pobytu, karta na osiedlenie się etc. - oryginał dokumentu do wglądu (najpóźniej do 30 października br.),
  • kserokopię zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego lub potwierdzone przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej; zaświadczenie lekarskie ważne jest przez okres 3 miesięcy, chyba że jego treść stanowi inaczej - oryginał dokumentu (najpóźniej do 30 października br.),
  • polisę ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw NW na okres kształcenia w Polsce lub Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub kserokopia umowy z NFZ - (kserokopię wraz z oryginałem do wglądu należy dostarczyć najpóźniej do 30 października br.),
  • dwie aktualne fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz jedna w formie elektronicznej (jpg),
  • opłatę za postępowanie rekrutacyjne,
  • kopię ważnego paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata - oryginał dokumentu do wglądu (najpóźniej do 30 października br.),
  • kserokopię ważnej Karty Polaka (jeśli kandydat posiada taki dokument - oryginał do wglądu najpóźniej do 30 października br),
  • kserokopię dokumentu potwierdzający znajomość języka polskiego - oryginał dokumentu do wglądu (najpóźniej do 30 października br.). W przypadku słabej znajomości języka polskiego Uczelnia oferuje płatny kurs języka polskiego,
  • kandydaci cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia składają dodatkowo kserokopię dyplomu wraz z suplementem - wykazem ocen oraz przedmiotów realizowanych podczas całego toku studiów - lub innego dokumentu ukończenia studiów za granicą uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany. Dyplom musi być zalegalizowany lub opatrzony apostille oraz uznany za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na drodze nostryfikacji, odstąpienia od niej lub na podstawie umów międzynarodowych - oryginały dokumentów do wglądu (najpóźniej do 30 października br.).
 2. Cudzoziemcy składają dokumenty przetłumaczone na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości RP lub potwierdzone przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej. Lista tłumaczy przysięgłych na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Komentarze (0)