Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2015/2016

uniuwersytet przyrodniczy poznań rekrutacja

 

Zasady rekrutacji na Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 2015/16

Uchwała nr 172/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia oraz na jednolite studia magisterskie na rok akademicki 2015/2016

Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) oraz § 27 ust. 1 pkt 8 i § 62 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Senat postanawia, co następuje:

§ 1

Rekrutacja składa się z postępowania kwalifikacyjnego oraz podjęcia decyzji o przyjęciu na studia. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

§ 2

1. Rekrutacja na I rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, rozpoczynających się w roku akademickim 2015/2016, będzie prowadzona na następujące kierunki studiów:

 

Kierunek studiów

Wydział prowadzący kierunek i rekrutację

Biotechnologia

Ekoenergetyka

Informatyka i agroinżynieria

Inżynieria rolnicza

Ochrona środowiska

Rolnictwo

Rolnictwa i Bioinżynierii

Leśnictwo

Leśny

Biologia o specjalności: biologia stosowana

Turystyka i rekreacja o specjalności: agroturystyka

Weterynaria (jednolite studia magisterskie)

Zootechnika

Hodowli i Biologii Zwierząt

Inżynieria biotworzyw

Projektowanie mebli

Technologia drewna

Technologii Drewna

Architektura krajobrazu

Medycyna roślin

Ogrodnictwo

Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Dietetyka

Technologia żywności i żywienie człowieka

Towaroznawstwo o specjalności: zarządzanie jakością żywności

Nauk o Żywności i Żywieniu

Gospodarka przestrzenna

Inżynieria i gospodarka wodna

Inżynieria środowiska

Melioracji i Inżynierii Środowiska

Ekonomia

Finanse i rachunkowość

Polityka społeczna

Ekonomiczno-Społeczny

 

2. Rekrutacja na I rok studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia, rozpoczynających się w roku akademickim 2015/2016, będzie prowadzona na następujące kierunki studiów:

 

Kierunek studiów

Wydział prowadzący kierunek i rekrutację

Ekoenergetyka

Informatyka i agroinżynieria

Rolnictwo

Inżynieria rolnicza

Rolnictwa i Bioinżynierii

Leśnictwo

Leśny

Turystyka i rekreacja o specjalności: agroturystyka

Zootechnika

Hodowli i Biologii Zwierząt

Technologia drewna

Technologii Drewna

Medycyna roślin

Architektura krajobrazu

Ogrodnictwo

Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Dietetyka

Technologia żywności i żywienie człowieka

Nauk o Żywności i Żywieniu

Gospodarka przestrzenna

Inżynieria i gospodarka wodna

Inżynieria środowiska

Melioracji i Inżynierii Środowiska

Ekonomia

Finanse i rachunkowość

Polityka społeczna

Ekonomiczno-Społeczny

§ 3

1. Podstawą postępowania kwalifikacyjnego jest punktacja wynikająca z podsumowania:

1) wyniku egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości (stara matura) z wybranego przedmiotu kierunkowego (dla kierunku Weterynaria z dwóch przedmiotów) – stanowiącego 80% punktów,

2) wyników egzaminu maturalnego (z części pisemnej) lub egzaminu dojrzałości (z części pisemnej lub ustnej) z języka polskiego i języka obcego nowożytnego – 20% punktów.

2. Kandydaci na kierunki: Architektura krajobrazu i Projektowanie mebli, przed postępowaniem kwalifikacyjnym są zobowiązani zdać egzamin z rysunku odręcznego, potwierdzający predyspozycje graficzne. Egzamin odbędzie się do 5 lipca 2015 roku.

3. Z egzaminu, o którym mowa w ust. 2, zwolnieni będą kandydaci posiadający zaświadczenie o pozytywnej kwalifikacji z rysunku odręcznego wydane w latach
2013-2014 przez uczelnię publiczną.

4. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna dostosuje warunki przeprowadzenia egzaminu, o którym mowa w ust. 2, do potrzeb osób niepełnosprawnych i rodzaju ich niepełnosprawności.

5. Szczegółowe zasady punktacji za wyniki egzaminu maturalnego (egzaminu dojrzałości) uzyskane w kraju lub za granicą ustali Rektor, po zaopiniowaniu przez Senacką Komisję ds. Studiów, w terminie do dnia 31 marca 2015 roku.

6. Przedmioty kierunkowe stanowiące podstawę postępowania kwalifikacyjnego na poszczególne kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych są następujące:

 

Kierunek studiów

Przedmioty kierunkowe (w porządku alfabetycznym)

Architektura krajobrazu

Biologia albo chemia, albo geografia, albo historia, albo matematyka (+ egzamin z rysunku odręcznego)

Biologia

Biologia albo chemia, albo matematyka

Biotechnologia

Biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo matematyka

Dietetyka

Biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo matematyka

Ekoenergetyka

Biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo geografia, albo matematyka

Ekonomia

Biologia albo historia, albo geografia, albo informatyka, albo matematyka, albo wiedza o społeczeństwie

Finanse i rachunkowość

Biologia albo historia, albo geografia, albo informatyka, albo matematyka, albo wiedza o społeczeństwie

Gospodarka przestrzenna

Biologia albo chemia, albo informatyka, albo fizyka z astronomią, albo geografia, albo matematyka

Informatyka i agroinżynieria

Biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo informatyka, albo matematyka

Inżynieria biotworzyw

Biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo informatyka, albo matematyka

Inżynieria i gospodarka wodna

Chemia albo fizyka z astronomią, albo geografia, albo informatyka, albo matematyka

Inżynieria rolnicza

Biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo informatyka, albo matematyka

Inżynieria środowiska

Chemia albo fizyka z astronomią, albo informatyka, albo matematyka

Leśnictwo

Biologia albo matematyka

Medycyna roślin

Biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo matematyka

Ochrona środowiska

Biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo geografia, albo matematyka

Ogrodnictwo

Biologia albo chemia, albo matematyka

Polityka społeczna

Geografia albo historia, albo informatyka, albo matematyka, albo wiedza o społeczeństwie

Projektowanie mebli

Fizyka z astronomią, albo informatyka, albo matematyka (+ egzamin z rysunku odręcznego)

Rolnictwo

Biologia albo chemia, albo informatyka, albo matematyka

Technologia drewna

Biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo informatyka, albo matematyka

Technologia żywności

i żywienie człowieka

Biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo matematyka

Towaroznawstwo

Biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo matematyka

Turystyka i rekreacja

Biologia albo geografia, albo historia, albo matematyka, albo wiedza o społeczeństwie

Weterynaria

Biologia i chemia

Zootechnika

Biologia albo chemia, albo matematyka

 

§ 4

1. Rejestracja kandydatów na studia odbywa się drogą elektroniczną.

2. Szczegółowy terminarz rekrutacji ustali Rektor, po zaopiniowaniu przez Rektorską Radę Dydaktyczną, w terminie do dnia 31 maja 2015 roku.

3. Kandydat zobowiązany jest wnieść opłatę rekrutacyjną, której wysokość ustala Rektor. Opłatę wnosi się na konto bankowe wygenerowane przez system rejestracji elektronicznej.

4. Na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego tworzona jest lista rankingowa.

5. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia na podstawie pozycji rankingowej składają niezbędne dokumenty, w szczególności:

1) poświadczoną przez uczelnię kopię świadectwa dojrzałości,

2) ankietę osobową zawierającą imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji,

3) poświadczoną przez uczelnię kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami,

4) aktualną fotografię kandydata, zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

5) oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat,

6) dowód wniesienia opłaty za legitymację studencką i indeks.

6. Kwalifikacja kandydatów będzie prowadzona etapowo, do wyczerpania limitu miejsc.

7. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego są podawane do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń w Uczelni.

§ 5

1. Przyjęcie kandydatów na studia następuje w ramach limitów miejsc ustalonych dla poszczególnych kierunków i form studiów.

2. Warunkiem uruchomienia studiów na kierunku jest przyjęcie kandydatów w liczbie nie mniejszej niż 45 osób. W szczególnych przypadkach Rektor może postanowić inaczej, ustalając warunki prowadzenia tych studiów, np. wspólne zajęcia z innym kierunkiem.

3. Studia niestacjonarne są odpłatne.

4. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 3, ustala Rektor w terminie do 31 maja 2015 roku.

5. Warunki odpłatności za studia określa umowa zawierana pomiędzy Uczelnią a studentem.

§ 6

1. Cudzoziemcy mogą podejmować studia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu na zasadach określonych w art. 43 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu MNiSW z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. Nr 190, poz. 1406, z późn. zm.).

2. Cudzoziemców obowiązują warunki i tryb rekrutacji określone niniejszą uchwałą.

§ 7

1. Decyzje Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych o przyjęciu na studia są przekazywane w formie pisemnej na adres wskazany przez kandydata.

2. Kandydaci nieprzyjęci na studia decyzją Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych mają prawo, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, wnieść odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Podstawą odwołania może być wyłącznie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji zapisanych w niniejszej uchwale. Decyzja Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Komentarze (0)