Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2018/2019

Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2018/2019

 

Akademia Muzyczna w Poznaniu rekrutacja 2018 - zasady rekrutacji na AMUZ w Poznaniu 2018/19

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019 na Akademii Muzycznej w Poznaniu. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2018.

Uchwała Senatu Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu Nr 47 rok akademicki 2016/2017 z dnia 17 maja 2017 roku. Dotyczy: uchwalenia Regulaminu rekrutacji na Studia w Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu.

 

Działając na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm., dalej „Ustawa”), Senat Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu uchwalił co następuje:

  1. Uchwala się Regulamin postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego i drugiego stopnia w Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu - określający warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów w Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu - w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
  2. Regulamin w brzmieniu ustalonym zgodnie z ust. 1 wchodzi w życie z dniem uchwalenia i dotyczy postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2018/2019.

Głosowanie za przyjęciem uchwały:

Uprawnionych do głosowania: 33 osoby obecnych: 30 osób za: 30 osób przeciw: 0 osób wstrzymało się: 0 osób

Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

 

Warunki i tryb rekrutacji – zasady ogólne

 

1. Przyjęć na I rok studiów dokonuje się w ramach miejsc corocznie liczbowo określanych dla poszczególnych kierunków przez Senat.

2. Egzaminy na wszystkie kierunki studiów mają charakter konkursowy. Szczegółowe zasady przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego zawiera Regulamin postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego i drugiego stopnia w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu dostępny na stronie internetowej Akademii.

3. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów powinni przesłać (złożyć) wymagane dokumenty na adres:

Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu Dział Organizacji Nauki i Nauczania (pok. 101) ul. Święty Marcin 87 61-808 Poznań 4. Wszyscy kandydaci zobowiązani są do wniesienia opłaty rekrutacyjnej określonej właściwym rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na konto:

Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Bank Zachodni WBK S.A.

pl. Wolności 15, VI Oddz. w Poznaniu

nr 66109013620000000036017907

5. Uczelnia nie zwraca opłaty rekrutacyjnej.

6. Zdawanie na więcej niż jedną specjalność lub kierunek wiąże się ze złożeniem osobnej dokumentacji na każdą specjalność lub kierunek oraz uiszczeniem  dodatkowej opłaty egzaminacyjnej. Nie oznacza to możliwości studiowania dwóch specjalności lub kierunków jednocześnie. W przypadku pozytywnego zdania egzaminów na dwie specjalności lub dwa kierunki kandydat może wybrać tylko jedno z nich. Przyjęcie na drugi kierunek może nastąpić w kolejnym roku rekrutacji i ymaga zgody dziekana (patrz: Regulamin studiów).

7. Rejestracja na studia odbywa się wyłącznie przy wykorzystaniu systemu elektronicznego w terminie od 7 do 28 maja 2018 roku.

 

REJESTRACJA ELEKTRONICZNA

 

Kandydaci na I rok studiów dokonują obowiązkowo rejestracji elektronicznej wg  następujących zasad:

1. System internetowej rejestracji kandydatów działa pod adresem: https://e-dziekanat.amuz.edu.pl/e-rekrutacja/

2. Kandydaci korzystają z dostępu do Internetu we własnym zakresie. W celu rejestracji kandydat wypełnia i zatwierdza kwestionariusz oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wybiera wydział, kierunek i specjalność. Wydrukowane podanie (własnoręcznie podpisane) składa (przesyła) wraz z wymaganymi dokumentami (patrz „Wymagane dokumenty”) w Dziale Organizacji Nauki i Nauczania Akademii w wyznaczonym terminie.

4. W trakcie rejestracji kandydat dołącza swoje zdjęcie w formie cyfrowej, niezbędne do sporządzenia Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS).

5. Zdjęcia cyfrowe muszą spełniać wymagania określone dla dokumentów państwowych.

6. Określa się następujące parametry dotyczące zdjęć cyfrowych:

a) rozdzielczość 300 dpi (300 punktów na cal) w jednym z formatów: jpg, tif, bmp (wymagania jak dla dokumentów państwowych),

b) zdjęcie cyfrowe musi być odpowiednikiem, pod względem wizerunku, zdjęcia tradycyjnego dostarczonego w komplecie dokumentów,

c) zdjęcia cyfrowe należy oznaczać wg schematu:

<Nazwisko>_<imię>.[jpg, tif, bmp]

Przykłady: Kowalski_Jan.jpg; Kowalski_Jan.tif; Kowalski_Jan.bmp.

Zdjęcia cyfrowe w innych formatach nie będą akceptowane.

7. Rejestrację elektroniczną uznaje się za wiążącą po wprowadzeniu przez kandydata wszystkich niezbędnych danych. Kandydat ponosi odpowiedzialność za błędne wypełnienie pól formularzy internetowych, ich niewypełnienie lub podanie nieprawdziwych informacji.

8. Akademia Muzyczna nie ponosi odpowiedzialności za niemożność rejestracji spowodowaną awariami sieci internetowej lub okresowymi przeciążeniami serwerów. W takich przypadkach kandydat zgłasza się osobiście do sekretarza Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

 

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

 

1. Ostateczny termin składania dokumentów upływa 29 maja 2018 roku o godz. 15.00 (rejestracja elektroniczna do dnia 28 maja 2018 roku, do godz. 15.00).

2. Egzaminy wstępne odbędą się w dniach 18-20 czerwca 2018 roku. Dokładna data i godzina egzaminu zostanie podana drogą e-mailową do dnia 11 czerwca 2018 roku.

3. Dla kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny („nowa matura”) podstawę przyjęcia na studia stanowi, obok egzaminów wstępnych, wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego w części ustnej. Dla kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości („stara matura”) podstawę przyjęcia na studia stanowi wynik egzaminu dojrzałości z języka polskiego w części pisemnej.

4. Podstawa przyjęcia na studia określona w pkt. 3 stanowi 5% punktów możliwych do uzyskania w ramach rekrutacji.

5. Akademia przeprowadza dodatkowe egzaminy wstępne. Z egzaminów kandydat może uzyskać łącznie do 95% punktów możliwych do osiągnięcia w ramach rekrutacji. Warunkiem przejścia do kolejnego etapu egzaminu jest spełnienie warunków określonych dla danego kierunku oraz stopnia w regulaminie rekrutacji.

6. Postępowanie kwalifikacyjne na I rok studiów przeprowadzone w systemie punktowym ma charakter konkursowy: o przyjęciu (w ramach limitów miejsc) decyduje łączna liczba uzyskanych punktów z egzaminów określonych w pkt. 3 oraz dodatkowych egzaminów wstępnych przeprowadzonych przez Akademię. Sposób przeliczania wyników maturalnych lub egzaminów dojrzałości wynika z regulaminu rekrutacji.

7. Decyzję o przyjęciu na studia podejmują Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne. Od ich decyzji można się odwołać w terminie 14 dni do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

 

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA

 

1. Ostateczny termin składania dokumentów upływa 29 maja 2018 roku o godz. 5.00 (rejestracja elektroniczna do dnia 28 maja 2018 roku, do godz. 15.00).

2. Egzaminy wstępne odbędą się w dniach 25-26 czerwca 2018. Dokładna data i godzina egzaminu zostanie podana drogą e-mailową do dnia 11 czerwca 2018 roku.

3. Kandydaci zdają egzaminy określone w regulaminie rekrutacji – opisane także niżej w części Zasady szczegółowe.

4. Postępowanie rekrutacyjne na I rok studiów II stopnia ma charakter konkursowy: o przyjęciu (w ramach limitów miejsc) decyduje łączna liczba uzyskanych punktów z egzaminów.

5. Warunkiem przejścia do kolejnego etapu egzaminu jest spełnienie warunków określonych dla danego kierunku oraz stopnia w regulaminie rekrutacji.

 

STUDIA STACJONARNE TRZECIEGO STOPNIA

 

1. Ostateczny termin składania dokumentów upływa 29 maja 2018 roku o godz. 15.00 (rejestracja elektroniczna do dnia 28 maja 2018 roku, do godz. 15.00).

2. Egzaminy wstępne odbędą się w dniach 28-29 czerwca 2018. Dokładna data i godzina egzaminu zostanie podana drogą e-mailową do dnia 11 czerwca 2018 roku.

3. Podstawą przyjęcia na I rok studiów doktoranckich jest wynik konkursowego  egzaminu wstępnego.

4. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane jest według systemu punktowego obowiązującego w Akademii.

5. O przyjęciu na stacjonarne studia doktoranckie decyduje kolejność miejsc ustalona na podstawie wyników egzaminu wstępnego, zgodnie z limitem miejsc ustalonym przez rektora. O kolejności decyduje liczba punktów uzyskanych podczas egzaminu wstępnego.

6. Postępowanie rekrutacyjne na I rok studiów doktoranckich przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dziekanów.

7. Od decyzji komisji rekrutacyjnej można się odwołać w terminie 14 dni do rektora. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia. Decyzja rektora jest ostateczna.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

STUDIA STACJONARNE I I II STOPNIA

 

1. Podanie wydrukowane z wzorca jaki jest tworzony indywidualnie dla kandydata po wypełnieniu elektronicznego formularza.

2. Oryginał i kopia świadectwa dojrzałości lub – w przypadku kandydatów cudzoziemców bądź kandydatów Polaków, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości poza Polską – jego równoważnik w tłumaczeniu (przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości RP) na język polski. Do momentu otrzymania świadectwa dojrzałości wymagane jest zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu maturalnego.

3. Świadectwo i kopia ukończenia szkoły średniej.

4. Kandydaci, którzy ukończyli szkołę muzyczną I lub II stopnia zobowiązani są dostarczyć świadectwa ich ukończenia.

5. Uwierzytelniony, tzn. o poświadczonej zgodności z oryginałem, odpis dowodu osobistego.

6. Dwie tradycyjne fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, opakowane i na odwrocie podpisane (zdjęcie tradycyjne musi być odpowiednikiem, pod względem wizerunku, zdjęcia cyfrowego).

7. Kserokopia książeczki wojskowej (mężczyźni).

8. Dowód opłaty za egzamin wstępny.

9. Program egzaminu (dotyczy kandydatów na wszystkie kierunki i specjalności, w tym studia dyrygenckie). W przypadku wykonywania utworów z akompaniamentem należy dołączyć nuty dla akompaniatora lub sekcji akompaniującej.

10. W przypadku cudzoziemców – wymagane jest poświadczenie znajomości języka polskiego jako języka obcego na poziomie B1.Ponadto kandydaci na studia II stopnia zobowiązani są złożyć: dyplom ukończenia studiów I stopnia lub II stopnia, lub jednolitych studiów magisterskich wraz z kserokopią dokumentu. Do momentu otrzymania dyplomu można złożyć zaświadczenie o ukończeniu studiów. W przypadku kandydatów cudzoziemców lub kandydatów Polaków, którzy otrzymali dyplom ukończenia studiów poza Polską, należy złożyć równoważnik dyplomu wraz z suplementem przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości RP. Zagraniczny dyplom musi uprawniać do podjęcia studiów II stopnia w państwie wydania dokumentu.

 

STUDIA STACJONARNE III STOPNIA

 

1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia doktoranckie składa wniosek wraz z następującymi załącznikami:

a) podpisany kwestionariusz osobowy wygenerowany przez kandydata z systemu elektronicznej rejestracji internetowej,

b) oryginał i kopię dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub inny równorzędny dokument. Kandydat – obywatel państwa będącego członkiem Unii Europejskiej – przedstawia dyplom ukończenia studiów magisterskich lub inny równorzędny dokument z legalizacją (apostille), kandydat – obywatel państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej – przedstawia nostryfikowany dyplom ukończenia studiów magisterskich lub inny równorzędny dokument, albo potwierdzenie że jest on uznawany za równorzędny z polskim dyplomem ukończenia studiów magisterskich na podstawie umowy międzynarodowej o uznawaniu wykształcenia,

c) uwierzytelniony (o poświadczonej zgodności z oryginałem) odpis dowodu osobistego. Dla kandydatów niebędących obywatelami Polski – uwierzytelniona kserokopia paszportu (strona ze zdjęciem oraz wizą),

d) 2 fotografie w wymiarze 35 x 45 mm, opakowane i na odwrocie podpisane (zdjęcie tradycyjne musi być odpowiednikiem, pod względem wizerunku, zdjęcia cyfrowego),

e) dokumentacja dorobku artystycznego i naukowego,

f) autoreferat z opisem zainteresowań oraz zamierzeń artystycznych i naukowych,

g) proponowany program wstępnego egzaminu artystycznego,

h) propozycję opiekuna artystycznego lub naukowego,

i) w przypadku cudzoziemców – poświadczenie znajomości języka polskiego jako języka obcego na poziomie C2,

j) oryginał dowodu wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

 

STUDIA PODYPLOMOWE

 

1. Wydrukowany i podpisany przez kandydata kwestionariusz osobowy dostępny na stronie internetowej www.amuz.edu.pl. w zakładce DLA KANDYDATA.

2. Dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z kserokopią.

3. Dwa zdjęcia (format jak do dowodu osobistego).

4. Uwierzytelniona kserokopia dowodu osobistego.

5. Proponowany program egzaminu wstępnego.

 

Informacje dla kandydatów cudzoziemców znajdują się na stronie internetowej Akademii.

 

Studia są płatne. Wysokość i zasady pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne ustalone zostały zarządzeniem rektora.

 

Komentarze (0)