Zasady rekrutacji na SGH 2018/2019

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie rekrutacja 2018 - zasady rekrutacji na SGH 2018/19

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019 na Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2018.

Uchwała nr 146 Senatu SGH z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w roku akademickim 2018/2019

Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.) oraz § 46 ust. 1 pkt 11 statutu SGH, Senat SGH uchwala, co następuje:

 

DZIAŁ I

Ogólne zasady rekrutacji

 

Rozdział 1

Przepisy wstępne

 

§ 1

Niniejsza uchwała reguluje warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych  w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Szkole Głównej Handlowej  w Warszawie (dalej „SGH”), rozpoczynających się w semestrze zimowym 2018 r. oraz w semestrze letnim 2019 r.

 

§ 2

 1. Użyte w uchwale określenia oznaczają:
  1. listy rankingowe – listy tworzone odrębnie dla poszczególnych form studiów na podstawie wyników uzyskanych przez kandydatów biorących udział w postępowaniu kwalifikacyjnym prowadzonym dla danej formy studiów;
  2. listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia – listy kandydatów umieszczonych na listach rankingowych, którzy zostali zakwalifikowani przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną do złożenia dokumentów będących warunkiem przyjęcia na studia;
  3. listy osób przyjętych na studia – listy osób, które złożyły wymagane dokumenty i zostały przyjęte na studia w ramach danej formy studiów lub kierunku studiów;
  4. studia stacjonarne – studia zdefiniowane w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.; dalej „ustawa”), które są prowadzone nieodpłatnie, z wyjątkiem studiów w języku obcym, które są odpłatne;
  5. studia niestacjonarne – studia zdefiniowane w ustawie, które w SGH są prowadzone jako odpłatne studia popołudniowe lub sobotnio-niedzielne;
  6. egzamin maturalny (dalej „Nowa Matura”) – egzamin maturalny zdawany od roku 2005 w liceach ogólnokształcących i od roku 2006 w technikach, działających na podstawie prawa polskiego;
  7. egzamin dojrzałości (dalej „Stara Matura”) – egzamin maturalny zdawany do roku 2004 w liceach ogólnokształcących i do roku 2005 w technikach, działających na podstawie prawa polskiego;
  8. Matura Międzynarodowa – egzamin, którego zdanie potwierdza dyplom IB (International Baccalaureate), wydany przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie;
 2. Matura Europejska – egzamin, którego zdanie potwierdza dyplom EB (European Baccalaureate), wydany przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10);
 3. ISR (Internetowy System Rekrutacyjny) – elektroniczny system rekrutacji kandydatów na studia dostępny na stronie internetowej SGH;
 4. osobiste konto rekrutacyjne – fragment ISR, w którym są gromadzone, przechowywane i udostępniane informacje związane z procesem rekrutacji kandydata na studia, w tym jego dane osobowe oraz informacje dotyczące przebiegu postępowania rekrutacyjnego;
 5. absolwent studiów pierwszego stopnia SGH – osoba, która uzyskała tytuł zawodowy licencjata w SGH pomiędzy pierwszym dniem roku akademickiego poprzedzającego rok rozpoczęcia rekrutacji na studia drugiego stopnia  a zakończeniem rekrutacji;
 6. rozpoczęcie rekrutacji – rozpoczęcie rejestracji w ISR;
 7. zakończenie rekrutacji – zakończenie rejestracji w ISR;
 8. kandydat – osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia w SGH;
 9. poziom ESOKJ – poziom znajomości języka obcego w rozumieniu przepisów Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego ESOKJ/CEFR (publikowanych m.in. na stronie internetowej SGH),
 10. test z wiedzy o przedsiębiorczości – test badający ogólne predyspozycje intelektualne kandydata do studiów ekonomicznych.
 11. Ilekroć w uchwale mowa jest o:
  1. formach studiów, bez bliższego określenia – należy przez to rozumieć studia stacjonarne nieodpłatne, studia stacjonarne odpłatne, studia niestacjonarne popołudniowe, studia niestacjonarne sobotnio-niedzielne;
  2. kierunkach studiów, bez bliższego określenia – należy przez to rozumieć kierunki studiów prowadzone w języku polskim i językach obcych;
  3. świadectwie dojrzałości, bez bliższego określenia – należy przez to rozumieć świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie Nowej Matury, świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie Starej Matury, dyplom IB, dyplom EB oraz inne świadectwo lub inny dokument uzyskany za granicą, uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia;
  4. ustawie, bez bliższego określenia – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842,  z późn. zm.);

 

§ 3

 1. Uchwałę stosuje się do przyjęć na studia osób posiadających obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. O przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą ubiegać się cudzoziemcy, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy; o przyjęcie na studia na tych zasadach mogą ubiegać się także cudzoziemcy, o których mowa  w art. 43 ust. 5 lub 5a ustawy, chyba że wybiorą zasady określone w art. 43 ust. 3  i 4 ustawy. 
 3. Przyjęcie na studia cudzoziemców innych niż określeni w art. 43 ust. 2 ustawy, oraz cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 5 i 5a ustawy, jeżeli nie wybrali rekrutacji na zasadach obowiązujących obywateli polskich, w tym cudzoziemców legitymujących się polskim świadectwem dojrzałości, a także cudzoziemców,  o których mowa w art. 43 ust. 2a ustawy, następuje na podstawie przepisów odrębnych, w szczególności art. 43 ust. 3 i 4 ustawy, przepisów rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. Nr 190 poz. 1406, ze. zm.) oraz właściwych zarządzeń Rektora. 

 

§ 4

 1. Senat SGH określa uchwałą limity przyjęć na studia. 
 2. Limit przyjęć na studia stacjonarne drugiego stopnia dzieli się następująco:
  1. 50% dla absolwentów studiów pierwszego stopnia SGH;
  2. 50% dla kandydatów z naboru powszechnego, z zastrzeżeniem, że jeżeli nie zostanie wypełniony limit, o którym mowa w pkt 1, pozostała jego część zwiększa odpowiednio limit, o którym mowa w pkt 2.
 3. Uprawnione jest przekroczenie limitów, o których mowa w ust. 1 i 2, decyzją Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w przypadku, o którym mowa w § 33 ust. 5, lub decyzją Uczelnianej Odwoławczej Komisji Rekrutacyjnej.
 4. Postanowień ust. 1-3 nie stosuje się do przyjęć:
  1. na studia stacjonarne odpłatne w językach obcych;
  2. cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy; 
  3. określonych w przepisach wydanych na podstawie § 13 ust. 2.

 

§ 5

 1. Kierunek studiów lub forma studiów są uruchamiane pod warunkiem zakwalifikowania do przyjęcia liczby kandydatów określonej w odrębnej uchwale Senatu SGH.
 2. Rektor może podjąć decyzję o obniżeniu liczby zakwalifikowanych kandydatów, która warunkuje uruchomienie kierunku studiów lub danej formy studiów.

 

§ 6

 1. Rekrutacja na studia pierwszego i drugiego stopnia jest prowadzona na studia rozpoczynające się w semestrze zimowym. 
 2. Rektor może zarządzić dodatkową rekrutację na studia drugiego stopnia w języku polskim rozpoczynające się w semestrze letnim. 

 

Rozdział 2

Kandydaci

 

§ 7

 1. O przyjęcie na studia pierwszego stopnia może ubiegać się osoba, która uzyskała świadectwo dojrzałości, albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie o systemie oświaty.
 2. Do odbywania studiów drugiego stopnia może być dopuszczona osoba, która uzyskała tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny.
 3. Kandydaci na studia w języku obcym, którzy na egzaminie maturalnym na poziomie rozszerzonym z języka obcego, w jakim prowadzone będą studia, nie uzyskali co najmniej 70 (siedemdziesięciu) punktów procentowych, powinni dysponować dokumentem potwierdzającym znajomość tego języka obcego co najmniej na poziomie B2 EOSKJ. Wymagania tego nie stosuje się do kandydatów, którzy legitymują się jednym z wymienionych poniżej dokumentów:
  1. dyplomem IB lub dyplomem EB, lub innym zagranicznym świadectwem dojrzałości wydanym przez szkołę, w której zajęcia były prowadzone w danym języku obcym;
  2. dyplomem ukończenia wyższych studiów filologicznych lub w dziedzinie lingwistyki stosowanej w zakresie danego języka obcego;
  3. dokumentem wydanym przez uczelnię, potwierdzającym ukończenie studiów wyższych na kierunku prowadzonym w danym języku obcym.

 

§ 8

 1. Przyjęcie na studia pierwszego stopnia następuje:
  1. na poszczególne formy studiów prowadzone w języku polskim, a wybór kierunku jest dokonywany w trakcie pierwszego roku studiów, w trybie określonym w Regulaminie studiów, albo
  2. na kierunki studiów prowadzone w języku obcym, w formie studiów stacjonarnych na kierunkach: Global Business, Finance and Governance, International Economics, Management, Quantitative Methods in Economics and Information Systems.
 2. Przyjęcie na studia drugiego stopnia następuje na kierunki studiów prowadzone:
  1. w języku polskim: analiza danych – big data; e-biznes; ekonomia; ekonomiczna analiza prawa; finanse i rachunkowość; globalny biznes, finanse i zarządzanie (governance); metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne; menedżerski; międzynarodowe stosunki gospodarcze; polityka publiczna; turystyka międzynarodowa, hotelarstwo i usługi czasu wolnego; zarządzanie; zarządzanie finansami przedsiębiorstwa; zarządzanie projektami;
  2. w języku obcym: Advanced Analytics – Big Data; Finance and Accounting; Global Business, Finance and Governance; International Business; International Tourism, Hotel Industry and Leisure Services.

 

DZIAŁ II

Postępowanie rekrutacyjne

 

Rozdział 1

Organy prowadzące postępowanie rekrutacyjne

 

§ 9

Postępowanie rekrutacyjne prowadzą Uczelniana Komisja Rekrutacyjna oraz Uczelniana Odwoławcza Komisja Rekrutacyjna.

 

§ 10

 1. Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego.
 2. Do zadań Uczelnianej Odwoławczej Komisji Rekrutacyjnej należy rozpatrywanie odwołań od decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej oraz skarg składanych przez kandydatów w związku z postępowaniem rekrutacyjnym.

 

§ 11

 1. Komisje podejmują uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego. Posiedzenia komisji są protokołowane, a protokoły są podpisywane przez członków komisji uczestniczących w posiedzeniu.
 2. Wszelkie skreślenia i zmiany dokonane w protokole powinny być opisane  i potwierdzone podpisem przewodniczącego komisji.
 3. Decyzje w sprawie przyjęcia na studia przygotowuje merytorycznie i podpisuje właściwa komisja. Komisja może upoważnić swojego przewodniczącego lub zastępców przewodniczącego do podpisywania decyzji w jej imieniu.

 

§ 12

Ilekroć w niniejszej uchwale mowa jest o kompetencjach przewodniczącego komisji, należy przez to rozumieć również kompetencje zastępcy przewodniczącego komisji, który kieruje pracami komisji podczas nieobecności przewodniczącego lub wykonuje inne czynności w zastępstwie przewodniczącego. 

 

Rozdział 2

Postanowienia wspólne dla rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia § 13 

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów:
  1. rejestracji kandydatów w ISR; 
  2. postępowania kwalifikacyjnego prowadzącego do ustalenia i ogłoszenia list rankingowych oraz list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na poszczególne formy i kierunki studiów; 
  3. złożenia przez kandydatów wymaganych dokumentów;
  4. weryfikacji dokumentów, o których mowa w pkt 3;
  5. wydania decyzji w sprawie przyjęcia na studia;
  6. ogłoszenia list osób przyjętych i nieprzyjętych na studia;
 2. Rektor może określić szczególny tryb przyjmowania na studia, jeżeli wymaga tego wykonanie umów zawartych przez SGH z zagranicznymi uczelniami lub instytucjami naukowymi.

 

§ 14

 1. Rekrutacja kandydatów na, rozpoczynające się w semestrze zimowym, studia:

1) pierwszego stopnia – rozpoczyna się 9 maja 2018 r. a kończy 5 dni po ogłoszeniu wyników egzaminu maturalnego przez właściwy organ; 2) drugiego stopnia – rozpoczyna się 9 maja 2018 r. a kończy:

 1. dla naboru absolwentów studiów pierwszego stopnia SGH – 23 maja 2018 r.;
 2. dla naboru powszechnego – 19 czerwca 2018 r.
 3. Rekrutacja na studia drugiego stopnia, rozpoczynające się w semestrze letnim, rozpoczyna się 1 grudnia 2018 r., a kończy:

1) dla naboru absolwentów studiów pierwszego stopnia SGH – 8 stycznia 2019 r.,

2) dla naboru powszechnego – 15 stycznia 2019 r.

 1. Rektor określi szczegółowy harmonogram postępowania kwalifikacyjnego oraz składania dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia – odrębnie dla rekrutacji na studia rozpoczynające się w semestrze zimowym i dla rekrutacji na studia rozpoczynające w semestrze letnim oraz odrębnie dla poszczególnych form i kierunków studiów – w drodze zarządzeń, w terminie odpowiednio do 15 lutego oraz 31 października 2018 r.

 

§ 15

 1. Rejestracja kandydatów jest prowadzona wyłącznie w formie elektronicznej poprzez ISR. 
 2. Rejestracja kandydata w IRS, w tym także laureata i finalisty olimpiady stopnia centralnego, jest warunkiem rozpoczęcia wobec niego postępowania kwalifikacyjnego.

3 W czasie trwania postępowania rekrutacyjnego ISR jest dostępny dla kandydatów z dowolnego komputera podłączonego do Internetu, co do zasady przez całą dobę. 

4. Na wniosek kandydata Dział Promocji i Rekrutacji zapewni mu w godzinach swojej pracy dostęp do stanowiska komputerowego na terenie kampusu SGH, umożliwiającego dokonanie rejestracji.

 

§ 16

 1. W celu rejestracji kandydat obowiązany jest:
  1. założyć osobiste konto rekrutacyjne w ISR oraz wypełnić i zatwierdzić internetowy formularz rekrutacyjny, w tym w szczególności:
   1. podać dane osobowe,
   2. wpisać wyniki lub oceny ze świadectwa dojrzałości (nie dotyczy rejestracji na studia drugiego stopnia),
   3. wpisać dane z dyplomu: tytuł zawodowy, numer dyplomu, data wydania dyplomu, kraj wydania dyplomu, nazwa szkoły, miasto, kierunek studiów, tryb ukończonych studiów (nie dotyczy rejestracji na studia pierwszego stopnia)
   4. wybrać formę studiów lub kierunek, 
   5. wybrać język obcy, którego kandydat zamierza uczyć się w ramach studiów w SGH, z zastrzeżeniem ust. 3-6, 
   6. umieścić plik w formacie JPG, o parametrach zgodnych z wymaganiami technicznymi ISR, ze zdjęciem spełniającym wymogi dla zdjęcia przeznaczonego do dowodu osobistego;
  2. wnieść opłatę rekrutacyjną na indywidualny rachunek bankowy o numerze wskazanym na jego osobistym koncie rekrutacyjnym. 
 2. Niespełnienie któregokolwiek z obowiązków wymienionych w ust. 1, w szczególności niewniesienie opłaty rekrutacyjnej, powoduje bezskuteczność rekrutacji.
 3. Język obcy należy wybrać spośród następujących: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski. 
 4. Kandydat na studia stacjonarne pierwszego stopnia wskazuje te same dwa języki, które były przedmiotem oceny na świadectwie dojrzałości. Kandydat na studia niestacjonarne sobotnio-niedzielne wybiera język zgodnie z tabelą podaną w ISR, na poziomie minimum A2 ESOKJ, a na studia niestacjonarne popołudniowe – wskazuje język, z którego posiada ocenę na świadectwie dojrzałości.
 5. Kandydat na studia drugiego stopnia, wybierając język obcy musi znać go na poziomie przynajmniej B1 ESOKJ. 
 6. Wskazanie języka obcego w internetowym formularzu rekrutacyjnym jest wiążące dla kandydata przez cały okres studiów.
 7. SGH może nie uruchomić lektoratu z języka, na który zgłosiło się mniej niż 10 osób.

W takim przypadku student wybiera lektorat spośród uruchomionych. 

 1. Kandydat może dokonać wyboru spośród dostępnych form lub kierunków studiów, jednak przyjęty może być tylko na jedną z form lub na jeden z kierunków studiów. 
 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, kandydat jest obowiązany uporządkować wybrane formy lub kierunki studiów w kolejności od najważniejszej do najmniej ważnej. Przyjęcie na jedną z form lub jeden z kierunków studiów jest równoznaczne z odmową przyjęcia na pozostałe.
 3. Do zamknięcia ISR kandydat ma prawo uzupełniać i modyfikować dane wprowadzone do internetowego formularza rekrutacyjnego i innych części osobistego konta rekrutacyjnego.
 4. ISR zamyka się z końcem 59 minuty po godzinie 23 czasu urzędowego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ostatniego dnia okresu właściwej rekrutacji. Po tej godzinie dokonywanie zmian lub uzupełnianie danych jest niemożliwe.

 

§ 17

 1. Wysokość opłaty rekrutacyjnej określa Rektor w drodze zarządzenia do dnia  31 grudnia 2017 r. 
 2. Opłatę rekrutacyjną należy wnieść nie później niż w ostatnim dniu rekrutacji kandydatów. 
 3. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi, chyba że została wniesiona po terminie lub kandydat zrezygnował w formie pisemnej z rekrutacji przed zamknięciem ISR na daną formę lub kierunek studiów w danym trybie rekrutacji. Zwrot opłaty następuje na wniosek kandydata, złożony w terminie 30 dni od zamknięcia Internetowego Systemu Rekrutacyjnego, na rachunek bankowy wskazany we wniosku.
 4. Na pisemny wniosek kandydata będącego wychowankiem domu dziecka, pełną sierotą lub cudzoziemcem posiadającym status uchodźcy nadany mu  w Rzeczypospolitej Polskiej, zwalnia się go z obowiązku wniesienia opłaty rekrutacyjnej, pod warunkiem, że wykaże spełnienie warunków zwolnienia. 

 

§ 18

 1. SGH nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości rejestracji lub dokonania modyfikacji wpisów w ISR spowodowany awariami sieci internetowej niezależnymi od SGH lub okresowym przeciążeniem serwerów SGH. W takich okolicznościach kandydat zgłasza się osobiście do Działu Promocji i Rekrutacji przed zakończeniem rekrutacji. 
 2. SGH nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewypełnienia pól osobistego konta rekrutacyjnego lub wpisania do niego błędnych danych.
 3. Kandydat jest obowiązany zachować w tajemnicy hasło dostępu do osobistego konta rekrutacyjnego. SGH nie odpowiada za skutki udostępnienia przez kandydata tego hasła osobom trzecim, w szczególności za niezgodne z wolą kandydata zmiany jego danych w ISR autoryzowane jego hasłem dostępu oraz za ujawnienie w tym trybie danych osobowych kandydata.

 

§ 19

 1. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna komunikuje się z kandydatem za pośrednictwem osobistego konta rekrutacyjnego. Komisja informuje kandydata w szczególności o:

1) wynikach postępowania kwalifikacyjnego; 2) miejscu kandydata na liście rankingowej; 

3) umieszczeniu kandydata na liście osób zakwalifikowanych do przyjęcia, terminie i miejscu składania dokumentów;  4) przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia.

 1. Informacje zamieszczone na osobistym koncie kandydata uznaje się za skutecznie doręczone.
 2. SGH nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata z informacjami umieszczonymi na jego osobistym koncie rekrutacyjnym.

 

Rozdział 3

Zasady postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego stopnia

 

§ 20

 1. Przyjęcie na studia stacjonarne pierwszego stopnia w języku polskim następuje  w wyniku postępowania kwalifikacyjnego, uwzględniającego wyniki ze świadectwa dojrzałości i wyniki testu z wiedzy o przedsiębiorczości przeprowadzonego przez Komisję Rekrutacyjną.
 2. Przyjęcie na studia niestacjonarne pierwszego stopnia w języku polskim następuje w wyniku postępowania kwalifikacyjnego uwzględniającego wyniki ze świadectwa dojrzałości.
 3. Przyjęcie na odpłatne studia stacjonarne pierwszego stopnia w języku obcym następuje wyłącznie na podstawie weryfikacji dokumentów. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym pierwszeństwo mają kandydaci, którzy umieścili te studia na pierwszym miejscu swojej listy preferencyjnej.

 

§ 21

1. Postępowanie kwalifikacyjne jest prowadzone stosownie do rodzaju świadectwa dojrzałości kandydata i polega na przyznaniu mu punktów kwalifikacyjnych w zależności od ocen: 

 1. z czterech przedmiotów na świadectwie dojrzałości, wybranych przez kandydata, po jednym spośród wymienionych w ramach poniższego zestawienia, przy czym przedmiot wybrany w jednej pozycji nie może być wybrany ponownie w innej;

 

Pozycja

Przedmiot

1.

matematyka albo fizyka

2.

geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, ekonomia, albo fizyka 

3.

pierwszy język obcy spośród następujących:  angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, albo włoski

4.

drugi język obcy spośród wymienionych pod pozycją 3  

 

 1. w przypadku studiów stacjonarnych w języku polskim – także z testu z wiedzy  o przedsiębiorczości.

 

§ 22

 1. W przypadku, gdy suma punktów kwalifikacyjnych z przedmiotów maturalnych nie jest liczbą naturalną, dodaje się do niej ½ (jedną drugą) i przyznaje się kandydatowi liczbę punktów stanowiącą część całkowitą otrzymanej sumy.
 2. Łączna liczba punktów kwalifikacyjnych przyznawanych kandydatowi  z przedmiotów maturalnych nie może przekroczyć 333 (trzystu trzydziestu trzech).

 

§ 23

Punktacja z testu z wiedzy o przedsiębiorczości, przebieg oraz postępowanie kwalifikacyjne

 1. Ocena z testu z wiedzy o przedsiębiorczości wyrażona jest w procentach  w przedziale od 0 do 100.
 2. Ocena procentowa z testu z wiedzy o przedsiębiorczości przeliczana jest następnie na punkty kwalifikacyjne, przy czym za każdy procent uzyskany na tym sprawdzianie, kandydat otrzymuje 1 punkt kwalifikacyjny. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów kwalifikacyjnych z testu wynosi 100.
 3. Test z wiedzy o przedsiębiorczości przeprowadza się w formie testu kodowanego.  
 4. Wyniki testu z wiedzy o przedsiębiorczości są ustalane przy użyciu komputerowych urządzeń czytających pod nadzorem co najmniej trzech członków Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.
 5. Na pisemne żądanie kandydata formularz wypełnionego przez niego testu z wiedzy o przedsiębiorczości jest mu udostępniany do wglądu w miejscu wyznaczonym przez przewodniczącego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej po ogłoszeniu wyników postępowania rekrutacyjnego. 
 6. Kandydat może uzyskać wgląd w formularz wyłącznie w asyście co najmniej jednego członka UKR. Asystującego członka komisji wyznacza przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.
 7. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna określa zasady przeprowadzania testu z wiedzy o przedsiębiorczości z          udziałem       kandydatów będących      osobami niepełnosprawnymi.
 8. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna określa zasady obowiązujące kandydatów podczas testu z wiedzy o przedsiębiorczości, w tym reguły korzystania z urządzeń oraz pomocy naukowych i technicznych. O powyższych zasadach Komisja informuje za pośrednictwem ISR oraz ustnie bezpośrednio przed rozpoczęciem sprawdzianu. 
 9. W przypadku naruszenia przez kandydata zasad, o których mowa w ust. 8, przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej podejmuje decyzję o dyskwalifikacji kandydata i usunięciu go z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

§ 24

Punktacja dla osób, które zdały Nową Maturę

 1. Kandydat, który uzyskał świadectwo dojrzałości zdając Nową Maturę, jest kwalifikowany na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego – z przedmiotów określonych w § 21 lit. a poz. 1-3, zdanych na poziomie rozszerzonym oraz z drugiego języka obcego (§ 21 lit. a poz. 4) zdanego na poziomie podstawowym albo rozszerzonym. 
 2. Wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów wymienionych w § 21 lit. a poz. 1, 2 i 3 przelicza się kandydatowi zgodnie z zasadą: jeden punkt procentowy równa się jednemu punktowi kwalifikacyjnemu z zastrzeżeniem ust. 4.
 3. Wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotu wymienionego w § 21 lit. a poz. 4 przelicza się kandydatowi według zasady: za jeden punkt procentowy przyznaje się 1/3 (jedną trzecią) punktu kwalifikacyjnego z zastrzeżeniem ust. 4
 4. Kandydatowi, który zdał egzamin maturalny z języka obcego wymienionego w § 21 lit. a poz. 3 na poziomie klas dwujęzycznych, przyznaje się za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie maturalnym 4/3 (cztery trzecie) punktu kwalifikacyjnego, nie więcej niż 100 punktów kwalifikacyjnych, a w przypadku drugiego języka obcego zdanego na poziomie klas dwujęzycznych za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie maturalnym przyznaje się 4/9 (cztery dziewiąte) punktu kwalifikacyjnego, nie więcej niż 33⅓ (trzydzieści trzy i jedna trzecia) punktów kwalifikacyjnych.
 5. Kandydatowi, który zdał egzamin maturalny z przedmiotu wymienionego w § 21 lit. a poz. 1 i 2 na poziomie klas dwujęzycznych, przyznaje się dodatkowo za jeden punkt procentowy 1/3 (jedną trzecią) punktu kwalifikacyjnego.

 

§ 25

Punktacja dla osób, które zdały Starą Maturę

 1. Kandydat, który uzyskał świadectwo dojrzałości w ramach starej matury jest kwalifikowany na podstawie sumy wartości ocen uzyskanych w części ustnej lub pisemnej egzaminu dojrzałości z przedmiotów wymienionych w § 21 lit. a poz. 1-3 oraz ⅓ (jednej trzeciej) wartości oceny z drugiego języka obcego (§ 21 lit. a poz. 4) uzyskanej w części ustnej lub pisemnej egzaminu dojrzałości, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy na egzaminie z któregokolwiek z wyżej określonych przedmiotów kandydat uzyskał ocenę zarówno w części ustnej, jak i części pisemnej egzaminu, liczy się tylko wyższą ocenę. 
 2. Kandydat, który na egzaminie dojrzałości był zwolniony ze zdawania egzaminu z przedmiotu wymienionego w § 21 lit. a w ramach poz. 1, 2 lub 3, otrzymuje liczbę punktów kwalifikacyjnych odpowiadającą wartości maksymalnej oceny z przedmiotu objętego zwolnieniem. Jeżeli przedmiotem, którego dotyczyło zwolnienie z egzaminu, jest drugi język obcy (§ 21 lit. a poz. 4), kandydat otrzymuje liczbę punktów kwalifikacyjnych odpowiadającą ⅓ (jednej trzeciej) wartości maksymalnej oceny. 
 3. Sumę wartości ocen ze świadectwa dojrzałości, o której mowa w ust. 1, przelicza się na punkty kwalifikacyjne, mnożąc ją przez 16⅔ (szesnaście i dwie trzecie). 

 

§ 26

Punktacja dla osób z Maturą Międzynarodową

 1. Kandydat, który legitymuje się Maturą Międzynarodową, kwalifikowany jest na podstawie ocen uzyskanych na dyplomie IB, z przedmiotów wymienionych w § 21 lit. a poz. 1-4 zdanych na poziomie standardowym (SL) lub rozszerzonym (HL) – z zastrzeżeniem ust. 3 oraz wyników testu przeprowadzonego przez Komisję Rekrutacyjną badającego ogólne predyspozycje intelektualne kandydata do studiów ekonomicznych
 2. Oceny uzyskane z przedmiotów wymienionych w § 21 lit. a poz. 1 i 2 przelicza się na punkty kwalifikacyjne zgodnie z tabelą:

 

IB

SL

Punkty kwalifikacyjne

IB

HL

Punkty kwalifikacyjne

7

100

7

133

6

90

6

120

5

75

5

100

4

60

4

80

3

45

3

60

2

30

2

40

 

 1. Oceny uzyskane z przedmiotów wymienionych w § 21 lit. a poz. 3 i 4 przelicza się na punkty kwalifikacyjne zgodnie z tabelą, przy czym liczbę punktów kwalifikacyjnych przyznawanych za drugi język obcy (§ 21 lit. a poz. 4) dzieli się przez 3 (trzy):

IB

Ab initio lub

poziom B SL

Punkty kwalifikacyjne

IB

A1 (HL lub SL), 

A2 (HL lub SL) lub B HL

Punkty kwalifikacyjne

7

100

7

100

6

90

6

5

75

5

4

60

4

3

45

3

2

30

2

 

§ 27

Punktacja dla osób z innymi świadectwami dojrzałości

 1. Kandydat, który uzyskał dyplom EB, zdając Maturą Europejską, albo legitymuje się innym świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, kwalifikowany jest na podstawie ocen uzyskanych na dyplomie EB albo innym zagranicznym świadectwie dojrzałości. 
 2. Oceny z poszczególnych przedmiotów wymienionych w § 21 lit. a poz. 1-3, które wyrażono w skali procentowej, traktowane są jako punkty kwalifikacyjne, tj. zgodnie z zasadą, że jeden punkt procentowy równa się jednemu punktowi kwalifikacyjnemu. Za każdy punkt procentowy oceny z drugiego języka obcego  (§ 21 pkt a poz. 4) przyznaje się 1/3 (jedną trzecią) punktu kwalifikacyjnego. 
 3. Jeżeli oceny na dyplomie EB lub innym zagranicznym świadectwie dojrzałości nie są wyrażone w procentach, lecz w skali punktowej, Uczelniana Komisja

Rekrutacyjna dokona przeliczenia punktowej skali ocen na skalę procentową  a następnie dokona kwalifikacji w sposób przewidziany ust. 2. 

 1. W przypadku, gdy na dyplomie EB lub innym zagranicznym świadectwie dojrzałości jest uwidoczniony jedynie ogólny wynik egzaminu, kandydat jest kwalifikowany na podstawie tego wyniku, otrzymując liczbę punktów kwalifikacyjnych obliczoną przy odpowiednim zastosowaniu zasady określonej w ust. 2 albo ust. 3, jednakże pod warunkiem zaliczenia przez kandydata w szkole średniej przynajmniej dwuletniego kursu z matematyki lub fizyki. Jeżeli warunek określony w zdaniu poprzedzającym nie jest spełniony, kandydatowi nie przyznaje się żadnych punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

§ 28

Kandydat, który na świadectwie dojrzałości nie ma oceny z przedmiotu wymienionego w § 21 lit. a w ramach poz. 1, 2, 3 lub 4, może uczestniczyć w postępowaniu kwalifikacyjnym, lecz nie przyznaje mu się żadnych punktów kwalifikacyjnych za ten przedmiot, z wyjątkiem sytuacji przewidzianej w § 25 ust. 2. § 29

 1. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego określonych uchwałą Senatu SGH w sprawie zasad uznawania osiągnięć laureatów oraz finalistów olimpiad, otrzymują odpowiednio maksymalną liczbę punktów możliwą do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym (433 punkty kwalifikacyjne) albo maksymalną liczbę punktów możliwą do uzyskania z przedmiotów maturalnych przyznawanych kandydatowi (333 punkty kwalifikacyjne).
 2. Finaliści olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego określonych uchwałą Senatu SGH są zobowiązani do przystąpienia do testu z wiedzy  o przedsiębiorczości. 

 

§ 30

 1. Laureaci i finaliści Olimpiady Przedsiębiorczości otrzymują maksymalną liczbę punktów możliwą do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym (433 punkty kwalifikacyjne).
 2. Laureaci Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, którzy zajęli sześć pierwszych miejsc, otrzymują w postępowaniu kwalifikacyjnym maksymalną liczbę punktów możliwą do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym (433 punkty kwalifikacyjne); pozostali laureaci oraz finaliści Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej będą mieli zaliczoną maksymalną liczbę punktów możliwą do uzyskania z przedmiotów maturalnych przyznawanych kandydatowi (333 punkty kwalifikacyjne) i są zobowiązani do przystąpienia do testu z wiedzy o przedsiębiorczości.

 

§ 31

 1. Za wymienione niżej w pkt 1-4 osiągnięcia sportowe. kandydat otrzymuje dodatkową liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym, przy czym suma punktów nie może przekraczać 433. Uwzględniane jest tylko najwyżej punktowane z poniższych osiągnięć, w przypadku gdy kandydat spełnia kryteria więcej niż jednego z nich.
  1. 100 pkt – uczestnictwo w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich,
  2. 50 pkt – uczestnictwo w mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy  w kategorii juniora lub starszej w dyscyplinie podlegającej pod polski związek sportowy (według wykazu Ministra Sportu i Turystyki),
  3. 30 pkt – zdobycie medalu Mistrzostw Polski w kategorii juniora lub starszej  w ostatnich dwóch latach w dyscyplinie podlegającej pod polski związek sportowy (według wykazu Ministra Sportu i Turystyki),
  4. 30 pkt – uczestnictwo w krajowych rozgrywkach I ligi lub równoważnej w grach zespołowych w jednym z sezonów ostatnich dwóch lat.
 2. Wszystkie          osiągnięcia   powinny        być      udokumentowane   oryginalnym zaświadczeniem wydanym przez odpowiedni polski związek sportowy.

 

Rozdział 4

Zasady postępowania kwalifikacyjnego na studia drugiego stopnia

 

§ 32

 1. Przyjęcie na studia stacjonarne drugiego stopnia w języku polskim następuje  w trybie: 

1) naboru absolwentów studiów pierwszego stopnia SGH; 2) naboru powszechnego.

 1. Przyjęcie na studia niestacjonarne drugiego stopnia w języku polskim oraz stacjonarne drugiego stopnia w języku obcym następuje na podstawie rejestracji w ISR i weryfikacji złożonych dokumentów. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym pierwszeństwo mają kandydaci, którzy umieścili te studia na pierwszym miejscu swojej listy preferencyjnej.

 

§ 33

Nabór absolwentów studiów pierwszego stopnia SGH na studia stacjonarne

 1. Do postępowania kwalifikacyjnego w ramach naboru absolwentów studiów pierwszego stopnia SGH mogą być dopuszczeni rekrutujący się po raz pierwszy w tym trybie:
  1. studenci SGH, którzy uzyskali co najmniej 150 (sto pięćdziesiąt) punktów ECTS i jednocześnie uzyskali średnią z ocen z przedmiotów zaliczonych w toku zakończonych semestrów studiów na poziomie co najmniej 3,5;
  2. absolwenci studiów pierwszego stopnia SGH, którzy uzyskali średnią ocen ze studiów na poziomie co najmniej 3,5. 
 2. Kandydaci, o których mowa w ust. 1, są kwalifikowani na studia stacjonarne na podstawie średniej ocen. Średnia ocen jest ustalana przez Dziekanat Studium Licencjackiego z dokładnością do 1/100 (jednej setnej) zgodnie z zasadami ustalonymi w Regulaminie studiów pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. 

 

§ 34

Postępowanie kwalifikacyjne w trybie naboru powszechnego

 1. Podstawą kwalifikacji kandydatów na studia stacjonarne w trybie naboru powszechnego jest wynik ze sprawdzianu kwalifikacyjnego z zakresu wiedzy o gospodarce oraz ze znajomości języka obcego o specjalizacji ekonomicznej, wskazanego przez kandydata w ISR.
 2. Sprawdzian kwalifikacyjny przeprowadza się w formie kodowanego testu. Najwyższa, możliwa do uzyskania liczba punktów kwalifikacyjnych ze sprawdzianu wynosi 100 (sto), w tym 80 (osiemdziesiąt) punktów z wiedzy o gospodarce i 20 (dwadzieścia) punktów z języka obcego o specjalizacji ekonomicznej.  
 3. Wypełnione przez kandydatów karty testu są odczytywane przy użyciu komputerowych urządzeń czytających (OCR) pod nadzorem co najmniej trzech członków Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.
 4. Na pisemne żądanie kandydata wypełniona przez niego karta testu jest mu udostępniana do wglądu w miejscu wyznaczonym przez przewodniczącego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej po ogłoszeniu wyników postępowania rekrutacyjnego, lecz nie później niż do dnia:
  1. 30 września roku, w którym zakończono rekrutację na semestr zimowy;. 
  2. 30 kwietnia roku, w którym zakończono rekrutację na semestr letni.
 5. Kandydat może uzyskać wgląd w kartę testu wyłącznie w asyście co najmniej jednego członka UKR. Asystującego członka komisji wyznacza przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.
 6. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna określa zasady przeprowadzania sprawdzianu kwalifikacyjnego z udziałem kandydatów będących osobami niepełnosprawnymi.
 7. Na liście osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia stacjonarne mogą być umieszczeni tylko kandydaci, którzy uzyskali nie mniej niż 40% (czterdzieści procent) maksymalnej liczby punktów ze sprawdzianu kwalifikacyjnego.
 8. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna określa zasady obowiązujące kandydatów podczas sprawdzianu kwalifikacyjnego, w tym reguły korzystania z urządzeń oraz pomocy naukowych i technicznych. O powyższych zasadach Komisja informuje za pośrednictwem ISR oraz ustnie bezpośrednio przed rozpoczęciem sprawdzianu. 
 9. W przypadku naruszenia przez kandydata zasad, o których mowa w ust. 8, przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej podejmuje decyzję  o dyskwalifikacji kandydata i usunięciu go z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

Rozdział 5

Listy rankingowe i listy zakwalifikowanych na studia pierwszego i drugiego stopnia

 

§ 35

 1. Listy rankingowe Uczelniana Komisja Rekrutacyjna tworzy odrębnie dla każdej formy studiów pierwszego i drugiego stopnia, z uwzględnieniem preferencji kandydatów wyrażonych w sposób określony w § 16 ust. 8.
 2. Kandydaci są umieszczani na liście rankingowej w kolejności wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, od najwyższego do najniższego.
 3. Na podstawie list rankingowych Uczelniana Komisja Rekrutacyjna sporządza listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia, odrębnie dla każdej formy i kierunku studiów, uwzględniając limity określone § 4 ust. 1 i 2.
 4. W przypadku, gdy liczba kandydatów umieszczonych na liście zakwalifikowanych do przyjęcia na studia w danej formie lub o danym kierunku jest niższa od liczby określonej w § 5, kandydat zostanie o tym poinformowany przez ISR. Kandydat może wówczas wybrać inną formę lub kierunek spośród uruchomionych. 
 5. Na liście osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia w danej formie lub o danym kierunku umieszcza się wszystkich kandydatów, którzy uzyskali tę samą liczbę punktów kwalifikacyjnych bądź otrzymali tę samą ocenę średnią, co kandydat zajmujący ostatnie miejsce na liście.
 6. Listy rankingowe, zawierające informacje o wynikach uzyskanych przez kandydatów, oraz listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia są publikowane na stronie internetowej SGH.

 

§ 36

 1. Kandydat jest informowany o wyniku postępowania kwalifikacyjnego, zajętym miejscu na liście rankingowej oraz umieszczeniu albo nieumieszczeniu go na liście zakwalifikowanych do przyjęcia.
 2. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia otrzymuje ponadto informację o terminie złożenia dokumentów.

 

§ 37

 1. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia zostanie wpisany na listę osób przyjętych na studia pod warunkiem dostarczenia Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie. Niezłożenie kompletu dokumentów w terminie skutkuje nieprzyjęciem kandydata na studia.
 2. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na formę lub kierunek studiów niezgodny  z jego pierwszym wyborem (priorytetem) może zrezygnować z przyjęcia na tę formę lub kierunek. Niezłożenie kompletu wymaganych dokumentów jest równoznaczne  z rezygnacją z dalszego udziału w postępowaniu rekrutacyjnym na tę formę lub kierunek studiów.
 3. Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani na żadną formę lub kierunek studiów, automatycznie umieszczani są na liście rezerwowej.
 4. W przypadku rezygnacji określonej w ust. 2, kandydat ponosi ryzyko niezakwalifikowania się z list rezerwowych, skutkującego nieprzyjęciem na żadną formę lub kierunek studiów w SGH.

 

§ 38

Jeżeli po zakończeniu weryfikacji dokumentów okaże się, że nie zostały wypełnione limity określone w § 4 ust. 1 i 2, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna może zakwalifikować do przyjęcia na studia kandydatów z listy rezerwowej, z zachowaniem zasad regulujących postępowanie kwalifikacyjne. § 39

 1. Jeżeli po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego pozostaną niewypełnione limity przyjęć, Rektor może podjąć decyzję o przeprowadzeniu rekrutacji uzupełniającej. 
 2. Rekrutacja uzupełniająca:
  1. na studia pierwszego stopnia rozpoczyna się 1 września 2018 r. i kończy się jeden dzień po ogłoszeniu wyników egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym;
  2. na studia drugiego stopnia rozpoczyna się 1 września 2018 r. i kończy się 15 dni roboczych przed rozpoczęciem roku akademickiego 2018/2019.
 3. Do rekrutacji uzupełniającej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rekrutacji podstawowej.
 4. Kandydaci z maturą poprawioną w wyniku reklamacji mogą zostać przyjęci na studia w trybie odwoławczym pod warunkiem wcześniejszego zarejestrowania się  w ISR w terminie rekrutacji uzupełniającej.

 

Rozdział 6

Zasady dotyczące składania dokumentów

 

§ 40

 1. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia jest obowiązany dostarczyć do Działu Promocji i Rekrutacji wymagane dokumenty nie później niż do godziny 15:00 czasu urzędowego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ostatniego dnia wyznaczonego terminu.
 2. Dokumenty można składać osobiście lub przez pełnomocnika. Do podpisania przez pełnomocnika umowy o odpłatności jest wymagane pełnomocnictwo kandydata zgodne z wzorem zamieszczonym na stronie internetowej SGH. 
 3. Dział Promocji i Rekrutacji odmawia przyjęcia dokumentów, jeżeli są one niekompletne. 
 4. Na wniosek kandydata lub jego pełnomocnika przygotowywany jest w dwóch egzemplarzach formularz odmowy przyjęcia dokumentów. Formularz ten podpisywany jest przez pracownika Działu Promocji i Rekrutacji oraz kandydata lub jego pełnomocnika jako osobę odbierającą dokument.

 

§ 41

 1. Przyjęcie na studia pierwszego albo drugiego stopnia wymaga złożenia przez kandydata następujących dokumentów:
  1. wydrukowanego z ISR i podpisanego przez kandydata lub pełnomocnika formularza rekrutacyjnego, stanowiącego podanie o przyjęcie na studia;
  2. aktualnej fotografii kandydata, spełniającej wymagania fotografii do dowodu osobistego;
  3. kopii dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego (dotyczy osób zakwalifikowanych na studia w języku obcym);
  4. wydrukowanych z ISR i podpisanych przez kandydata lub pełnomocnika  w dwóch egzemplarzach zestawień składanych dokumentów w celu potwierdzenia kompletności złożonych dokumentów.
 2. Kandydat na studia pierwszego stopnia okazuje, celem sporządzenia przez SGH poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii odpowiednio:
  1. dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) lub, w przypadku kandydata będącego cudzoziemcem, inny dokument potwierdzający tożsamość;
  2. świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie o systemie oświaty;
  3. zaświadczenie potwierdzające status laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej stopnia centralnego, wystawione w sposób określony w uchwale Senatu SGH, o której mowa w § 29;
  4. zaświadczenie potwierdzające status laureata lub finalisty Olimpiady Przedsiębiorczości; zaświadczenie potwierdzające status laureata lub finalisty Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej;
 3. zaświadczenie wydane przez odpowiedni polski związek sportowy dokumentujące osiągnięcia sportowe kandydata;
 4. zalegalizowane lub opatrzone apostille zagraniczne świadectwo dojrzałości lub inny uznany w Rzeczypospolitej Polskiej dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe zgodnie z art. 93 ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty wraz z jego tłumaczeniem przysięgłym na język polski –  w przypadku kandydatów posiadających maturę zagraniczną;
 5. zaświadczenie o nostryfikacji – w przypadku dokumentu, który nie podlega uznaniu na podstawie wiążącej Rzeczpospolitą Polską umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów o wykształceniu lub na zasadach określonych w art. 93 ust. 1 i 2 ustawy o systemie oświaty.
 6. Kandydat na studia drugiego stopnia okazuje, celem sporządzenia przez SGH poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii:
  1. dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) lub, w przypadku kandydata będącego cudzoziemcem, inny dokument potwierdzający tożsamość;
  2. dyplom ukończenia studiów wyższych;
  3. zalegalizowany albo opatrzony apostille zagraniczny dyplom ukończenia uczelni wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski – w przypadku kandydatów  z dyplomem uczelni zagranicznej.
 7. Kandydat przy składaniu dokumentów obowiązany jest podpisać dwa egzemplarze umowy o odpłatności za studia. SGH podpisze umowę nie później niż w terminie trzydziestu dni od rozpoczęcia zajęć.

 

§ 42

Cudzoziemcy, którzy mają odbywać studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich składają celem sporządzenia kopii dokument zaświadczający o prawie do podjęcia studiów na podstawie art. 43 ust. 2, art. 43 ust. 5 lub art. 43 ust. 5a ustawy. 

 

Rozdział 7

Ustalenie list osób przyjętych na studia, wydanie decyzji w sprawie przyjęcia  na studia i ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego

 

§ 43

 1. Po upływie terminu składania przez kandydatów dokumentów, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna sporządza końcowy protokół z postępowania kwalifikacyjnego. W protokole odzwierciedla się wszystkie istotne elementy postępowania kwalifikacyjnego oraz dołącza do niego alfabetycznie uporządkowane listy kandydatów przyjętych oraz odrębnie nieprzyjętych na studia. 
 2. Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Wszelkie skreślenia i zmiany dokonane w protokole powinny być opisane i potwierdzone podpisem przewodniczącego Komisji.

 

§ 44

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzje w sprawie przyjęcia na studia  w odniesieniu do każdego kandydata, który dokonał rejestracji w ISR i wniósł opłatę rekrutacyjną. Jeżeli kandydat został przyjęty na inną niż pierwszą formę studiów lub kierunek, przedmiotem decyzji jest przyjęcie lub nieprzyjęcie na studia na wszystkie wybrane przez kandydata formy lub kierunki studiów.

 

§ 45

 1. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna powiadamia kandydata poprzez osobiste konto rekrutacyjne o treści decyzji w sprawie przyjęcia na studia oraz o możliwości odbioru osobistego decyzji w siedzibie SGH w terminie 2 dni roboczych. 
 2. Podpisane przez przewodniczącego i członków Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej listy osób przyjętych i nieprzyjętych na studia, wraz z wynikami uzyskanymi przez te osoby, wywiesza się w siedzibie SGH w miejscu ogólnie dostępnym  i zamieszcza na stronie internetowej SGH. 

 

Rozdział 8

Doręczenie decyzji w sprawie przyjęcia na studia i środki odwoławcze

 

§ 46

Jeżeli kandydat nie odebrał decyzji w sprawie przyjęcia na studia osobiście w terminie określonym w powiadomieniu, o którym mowa w § 45 ust. 1, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna doręcza decyzję za pokwitowaniem przez operatora pocztowego, wysyłając ją na adres korespondencyjny podany przez kandydata w internetowym formularzu rekrutacyjnym.

 

§ 47

 1. Od decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w sprawie przyjęcia na studia przysługuje kandydatowi odwołanie do Uczelnianej Odwoławczej Komisji Rekrutacyjnej. 
 2. Odwołanie wnosi się w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania decyzji, składając je w Dziale Promocji i Rekrutacji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia. Wniesienie odwołania przed doręczeniem decyzji zgodnie z zasadami określonymi w § 46 jest bezskuteczne i nie podlega rozpoznaniu.
 3. Uczelniana Odwoławcza Komisja Rekrutacyjna doręcza decyzję za pokwitowaniem przez operatora pocztowego, wysyłając ją na adres korespondencyjny podany przez kandydata w internetowym formularzu rekrutacyjnym.
 4. Od ostatecznej decyzji w sprawie przyjęcia na studia kandydatowi przysługuje skarga do sądu administracyjnego w terminie trzydziestu dni od daty doręczenia tej decyzji.

 

Rozdział 9

Postanowienia końcowe

 

§ 48

Ilekroć w uchwale mowa jest o kompetencjach Rektora dotyczących przebiegu postępowania rekrutacyjnego należy przez to rozumieć również kompetencje prorektora wyznaczonego przez Rektora. 

 

§ 49

Jeżeli zestawienie wymaganych od kandydata dokumentów określone w § 40 lub § 41 stanie się nieaktualne z powodu zmian w przepisach prawa, które wejdą w życie po dniu podjęcia niniejszej uchwały, Rektor określi w drodze zarządzenia aktualny katalog dokumentów, które kandydaci będą obowiązani dostarczyć do Działu Promocji  i Rekrutacji.

 

§ 50

Rektor może określić szczegółowe warunki rejestracji kandydatów w ISR w drodze zarządzenia.

 

§ 51

W sytuacjach nieprzewidzianych w uchwale odnoszących się do rekrutacji na studia decyduje Rektor. Nie oznacza to możliwości określania innych trybów przyjęcia na studia, niż uregulowane w uchwale, oraz podejmowania decyzji w sprawie przyjęcia na studia kandydatów, do których stosuje się uchwałę.

 

§ 52

Teksty uchwały oraz zarządzeń Rektora dotyczących postępowania rekrutacyjnego są udostępniane do wglądu w Dziale Promocji i Rekrutacji oraz publikowane na stronie internetowej SGH.

 

§ 53

W sprawach nieuregulowanych w uchwale stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23).

 

§ 54

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Komentarze (0)