Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2018/2019

Uniwersytet Medyczny w Warszawie rekrutacja 2018 - Zasady rekrutacji na WUM 2018/19

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019 na Uniwersytecie Medycznym w Warszawie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2018.

 

UCHWAŁA NR 96 1 2017 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 27 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę nr 44/2017 z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu i terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na rok akademicki 2018/2019

 

Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) i §51 ust. 1 pkt 1 lit. b Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uchwala się, co następuje:

W uchwale Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego nr 44/2017 z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu i terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na rok akademicki 2018/2019, wprowadza się następujące zmiany:

 

§1.

W Załączniku: „Warunki, tryb i terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na rok akademicki 2018/2019”:

 1. w §15 ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

Protokół podpisuje Przewodniczący i Sekretarz WKR/OKR. "

 1. w §16 ust. 2 in fine kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się słowa lub do postępowania kwalifikacyjnego może zostać dopuszczona osoba, która została zakwalifikowana do przyjęcia na studia w jęz. polskim na tym samym kierunku i złożyła deklarację woli studiowania w jęz. angielskim.
 2. w 20 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
 1. W przypadku niewypełnienia limitu przyjęć na dany kierunek/specjalność studiów, WKR/OKR może przeprowadzić kwalifikację dodatkową ”

 

§2

Tekst jednolity Załącznika: „Warunki, fryb i terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na rok akademicki 2018/2019”, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§3

Zmianie ulegają następujące Załączniki do Załącznika. „Warunki, tryb i terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na piewszy rok studiów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na rok akademicki 2018/2019”:

 1. Załącznik nr 1 Wykaz kierunków i specjalności otrzymuje brzmienie nadane mu w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
 2. Załącznik nr 2 Kierunek: Analityka medyczna otrzymuje brzmienie nadane mu w Załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
 3. Załącznik nr 3 Kierunek: Audiofonologia z protetyką słuchu otrzymuje brzmienie nadane mu w Załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
 4. Załącznik nr 4 Kierunek: Dietetyka otrzymuje brzmienie nadane mu w Załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
 5. Załącznik nr 5 Kierunek: Elektroradiologia otrzymuje brzmienie nadane mu w Załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
 6. Załącznik nr 6 Kierunek: Farmacja otrzymuje brzmienie nadane mu w Załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;
 7. Załącznik nr 7 Kierunek: Fizjoterapia otrzymuje brzmienie nadane mu w Załączniku nr 8 do niniejszej uchwały;
 8. Załącznik nr 8 Kierunek: Zdrowie publiczne — specjalność: Higiena stomatologiczna otrzymuje brzmienie nadane mu w Załączniku nr 9 do niniejszej uchwały;
 9. Załącznik nr 1 1 Kierunek: Logopedia ogólna i kliniczna otrzymuje brzmienie nadane mu w Załączniku nr 10 do niniejszej uchwały;
 10. Załącznik nr 12 Kierunek: Pielęgniarstwo otrzymuje brzmienie nadane mu w Załączniku nr 1 1 do niniejszej uchwały;
 11. Załącznik nr 13 Kierunek: Położnictwo otrzymuje brzmienie nadane mu w Załączniku nr 12 do niniejszej uchwały;
 12. Załącznik nr 14 Kierunek: Ratownictwo medyczne otrzymuje brzmienie nadane mu w Załączniku nr 13 do niniejszej uchwały;
 13. Załącznik nr 15 Kierunek: Techniki dentystyczne otrzymuje brzmienie nadane mu w Załączniku nr 14 do niniejszej uchwały;
 14. Załącznik nr 16 Kierunek: Zdrowie publiczne otrzymuje brzmienie nadane mu w Załączniku nr 15 do niniejszej uchwały;
 15. Załącznik nr 20 Zasady przeliczania na punkty kwalifikacyjne ocen z egzaminów na świadectwach maturalnych otrzymuje brzmienie nadane mu w Załączniku nr 16 do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                   

 

Warunki, tryb i terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji   na I rok studiów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na rok akademicki 2018 / 2019    

 

I. Postanowienia ogólne.

 

§ 1

 1. Niniejszy dokument określa warunki, tryb i terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji  na I rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia  prowadzonych w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w języku polskim oraz studiów w języku angielskim w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, zwanym dalej  WUM.
 2. Wykaz kierunków i specjalności określa załącznik nr 1.

 

§ 2

Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o:

 1. „jednostce rekrutującej” – należy przez to rozumieć zarówno wydziały, jak i oddziały, które prowadzą kierunek lub specjalność w ramach kierunku;
 2. „kierowniku jednostki rekrutującej” – należy przez to rozumieć zarówno dziekana wydziału, jak i prodziekana oddziału;
 3. „kandydacie” – należy przez to rozumieć osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia na określonym kierunku/specjalności;
 4. „limicie miejsc” – należy przez to rozumieć maksymalną liczbę osób, które mogą być przyjęte na pierwszy rok studiów danego kierunku/specjalności w ramach określonego stopnia i formy studiów, ustaloną w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny  oraz w odrębnej uchwale Senatu WUM w sprawie limitów przyjęć na pozostałe kierunki;
 5. „świadectwie „nowa matura”” – należy przez to rozumieć świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie tzw. „nowej matury”, to znaczy dokument wydawany przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej absolwentom szkół ponadgimnazjalnych (licea i technika) w RP, którzy zdali państwowy egzamin maturalny obowiązujący od 2005 r.
 6. „świadectwie „stara matura”” – należy przez to rozumieć świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie tzw. „starej matury”, to znaczy dokument wydany przez dyrektora szkoły absolwentom liceów i techników w RP, którzy zdali państwowy egzamin dojrzałości obowiązujący przed 2005 r.
 7. „świadectwie IB” – należy przez to rozumieć świadectwo Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate), to znaczy dokument wydawany przez International Baccalaureate Organization z siedzibą w Genewie, potwierdzający posiadanie wykształcenia średniego i uprawniający do ubiegania się w RP o przyjęcie na studia wyższe zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.).  
 8. „świadectwie EB” – należy przez to rozumieć świadectwo Matury Europejskiej (European Baccalaureate), to znaczy dokument wydawany absolwentom przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statusie Szkół Europejskich sporządzoną  w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3 poz. 10), potwierdzający posiadanie wykształcenia średniego i uprawniający do ubiegania się w RP o przyjęcie na studia wyższe zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.).    
 9. „Uczelnianym Egzaminie Wstępnym” (dalej: UEW) – należy przez to rozumieć egzamin organizowany przez WUM z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka lub fizyka i astronomia, matematyka, języki obce nowożytne, dla kandydatów posiadających świadectwo inne niż świadectwo „nowa matura”, świadectwo IB, świadectwo EB, świadectwo maturalne/dojrzałości wydane w państwach członkowskich:  Unii Europejskiej (UE), Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) (z wyjątkami określonymi w poszczególnych Załącznikach); w przypadku gdy kandydat posiada świadectwo „starą maturę” i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, UEW jest organizowany z wyłączeniem przedmiotów wymienionych w zaświadczeniu; 
 10. „Internetowej Rejestracji Kandydatów” (dalej: IRK) – należy przez to rozumieć system informatyczny służący w WUM do rejestracji kandydatów i składania aplikacji na studia.

 

II. Komisje prowadzące postępowanie rekrutacyjne.

 

Skład i tryb działania komisji rekrutacyjnych.

 

§ 3

 1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzą Wydziałowe/Oddziałowe Komisje Rekrutacyjne (dalej: WKR/OKR) i Uczelniana Komisja Rekrutacyjna (dalej: UKR) składające się z Przewodniczącego, Sekretarza i członków komisji.
 2. Wydziałowe/Oddziałowe Komisje Rekrutacyjne powołują kierownicy jednostek rekrutujących. 
 3. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna powoływana jest Uchwałą Senatu.
 4. Przewodniczącym WKR/OKR jest kierownik jednostki rekrutującej lub powołany przez niego nauczyciel akademicki posiadający, co najmniej, stopień naukowy doktora.
 5. Przewodniczącym UKR jest Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia.
 6. Członkami UKR mogą być nauczyciele ze wszystkich jednostek WUM oraz pracownicy administracyjni, a członkami WKR/OKR – nauczyciele akademiccy oraz pracownicy administracyjni i techniczni jednostki rekrutującej.
 7. W pracach każdej Komisji Rekrutacyjnej może uczestniczyć, jako obserwator, przedstawiciel Samorządu Studentów zgłoszony imiennie przez Przewodniczącego Samorządu do końca czerwca. Przewodniczący Samorządu wydziału/oddziału zgłaszają przedstawicieli Przewodniczącym WKR/OKR, a Przewodniczący Samorządu Studentów WUM zgłasza przedstawiciela Przewodniczącemu UKR.  

 

§ 4

 1. Obsługę administracyjną WKR/OKR zapewniają, wskazani przez kierowników jednostek rekrutujących, pracownicy administracyjni dziekanatów jednostek rekrutujących.
 2. Obsługę administracyjną UKR oraz IRK zapewnia Biuro Rekrutacji i Organizacji Kształcenia.

 

Zadania komisji rekrutacyjnych.

 

§ 5

 1. Do zadań WKR/OKR należy:
  1. udział w opracowywaniu procedur rekrutacyjnych;
  2. przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego;
  3. podejmowanie decyzji w sprawie przyjęć na studia i doręczenie tych decyzji kandydatom;
  4. wyrażanie stanowiska w sprawach odwołań i skarg składanych przez kandydatów w związku z postępowaniem rekrutacyjnym;
  5. organizowanie i przeprowadzanie wydziałowych/oddziałowych egzaminów wstępnych;
  6. sporządzanie list osób przyjętych na studia;
  7. sporządzanie sprawozdań z wyniku postępowania rekrutacyjnego.
 2. Do zadań UKR należy:
  1. udział w opracowywaniu procedur rekrutacyjnych;
  2. przygotowanie oraz nadzór nad przebiegiem i ocenianiem UEW;
  3. przeprowadzanie szkolenia WKR/OKR w zakresie obowiązujących procedur;
  4. koordynowanie prac WKR/OKR;
  5. nadzór nad pracami WKR/OKR;
  6. rozpatrywanie odwołań kandydatów od decyzji WKR/OKR;
  7. przygotowywanie sprawozdań z przebiegu rekrutacji i ich przedstawianie władzom WUM.

 

III. Postępowanie kwalifikacyjne na kierunki/specjalności  prowadzone w języku polskim.

 

§ 6

Postępowanie rekrutacyjne obejmuje postępowanie kwalifikacyjne i podjęcie decyzji w sprawie przyjęcia na studia.

 

Warunki dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego.

 

§ 7

 1. Do postępowania kwalifikacyjnego może zostać dopuszczona osoba, która:
  1. posiada świadectwo „nowa matura”, albo świadectwo „stara matura”, albo świadectwo IB, albo świadectwo EB, albo świadectwo maturalne/dojrzałości uzyskane za granicą uprawniające do ubiegania się o przyjęcie do szkoły wyższej – w przypadku osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie, albo
  2. posiada tytuł licencjata, magistra lub równorzędny – w przypadku osoby ubiegającej się o przyjęcia na studia drugiego stopnia oraz
  3. zarejestrowała się w systemie IRK,
  4. dokonała wpłaty opłaty rekrutacyjnej określonej zarządzeniem Rektora WUM i 5) złożyła, poprzez IRK, kompletną aplikację na wybrany kierunek/specjalność.
 2. Instrukcja składania aplikacji w IRK jest udostępniona na stronie internetowej WUM.

 

§ 8

Osoby z obywatelstwem polskim posiadające zagraniczne świadectwo maturalne/dojrzałości (inne niż świadectwo IB, świadectwo EB lub świadectwo maturalne/dojrzałości wydane w państwach członkowskich: UE, OECD lub EFTA, podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według tych samych zasad co kandydaci, którzy uzyskali świadectwo „stara matura”. Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest posiadanie następujących dokumentów:

 1. w przypadku świadectwa maturalnego/dojrzałości wydanego w kraju, z którym Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów o wykształceniu oraz w przypadku dokumentu z kraju, z którym RP zawarła wyżej wymienioną umowę, ale dokument ten nie jest nią objęty – dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w RP;
 2. poświadczenie, w formie apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą  w  systemie  edukacji  państwa  będącego  stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r., znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112 poz. 938);
 3. tłumaczenie przysięgłe na język polski świadectwa oraz poświadczenia wymienionego  w ust. 2.

 

§ 9

 1. Osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu wg następujących zasad:
  1. Do podjęcia studiów na zasadach dotyczących obywateli polskich uprawnieni są:
   1. cudzoziemcy posiadający ważną Kartę Polaka; 
   2. cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały; 
   3. cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
   4. cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
 2. pracownicy migrujący, będącymi obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy  o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), tj. Islandii, Lichtensteinu i Norwegii, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
 3. obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich  EFTA-EOG lub Konfederacji  Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu; 
 4. cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono  zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej; 
 5. cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy, w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; 
 6. cudzoziemcy,       którym            udzielono        ochrony          uzupełniającej             na        terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Do podjęcia studiów na zasadach innych niż dotyczące obywateli polskich uprawnieni są:
  1. obywatele państw trzecich; 
  2. cudzoziemcy posiadający ważną Kartę Polaka, rezygnujący z ubiegania się  o przyjęcie na zasadach obowiązujących obywateli polskich; 
  3. obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich  EFTA-EOG lub Konfederacji  Szwajcarskiej, którzy zdecydowali się podjąć w Polsce naukę na warunkach dotyczących obywateli krajów poza unijnych.
 8. Cudzoziemcy wymienieni w pkt. 2 mogą kształcić się:
  1. jako stypendyści Strony polskiej (rządu polskiego). Kandydaci są zgłaszani, zgodnie z postanowieniami umów międzynarodowych, przez polskie lub zagraniczne placówki dyplomatyczne albo instytucje danego kraju odpowiedzialne za prowadzenie wymiany akademickiej z zagranicą. Osoby te posiadają skierowanie do odbycia studiów z Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego  Ministerstwa Zdrowia; 
  2. bez odpłatności i świadczeń stypendialnych. Kandydaci są zgłaszani w ramach umów międzyrządowych lub programów pomocowych oferowanych określonym krajom przez polski rząd, za pośrednictwem właściwych instytucji danego państwa lub polskich placówek dyplomatyczno-konsularnych. Osoby te posiadają skierowanie do odbycia studiów z Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego  Ministerstwa Zdrowia; 
  3. na zasadach odpłatności. Kandydaci podejmują odpłatne studia  w języku polskim na podstawie decyzji Rektora. 
 9. Osoby, ubiegające się o przyjęcie na studia w języku polskim na zasadach odpłatności  na podstawie decyzji Rektora, jeżeli nie posiadają świadectwa „nowa matura” lub świadectwa IB lub świadectwa EB lub świadectwa maturalnego/dojrzałości wydanego w państwach członkowskich: UE, OECD lub EFTA, zawierającego wyniki egzaminów maturalnych wymaganych na określone studia, odpowiednio do szczegółowych zasad rekrutacji opisanych w załącznikach o numerach od 2 do 16, przystępują do UEW lub przedstawiają wyniki egzaminów maturalnych z wymaganych przedmiotów. Wyniki egzaminów maturalnych lub UEW stanowią podstawę do  zakwalifikowania kandydata na wybrany kierunek studiów i podjęcia przez Rektora WUM decyzji w sprawie przyjęcia na studia.
 10. Warunkiem przystąpienia do rekrutacji osób, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 i 2 jest  posiadanie następujących dokumentów:
  1. w przypadku świadectwa maturalnego/dojrzałości wydanego w kraju, z którym Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów o wykształceniu oraz w przypadku dokumentu z kraju, z którym RP zawarła wyżej wymienioną umowę, ale dokument ten nie jest nią objęty – dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w RP, chyba że zagraniczne świadectwo maturalne/dojrzałości, zostało wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, i uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w tych państwach;
  2. poświadczenie, w formie apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą  w  systemie  edukacji  państwa  będącego  stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r., znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112 poz. 938);
  3. tłumaczenie przysięgłe na język polski świadectwa oraz poświadczenia wymienionego  w ust. 2.
 11. Osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego lub ważnej Karty Polaka, ubiegające się  o przyjęcie na studia w języku polskim, przedstawiają dokument (świadectwo szkolne lub ukończenia kursu) potwierdzający znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym odbywanie wybranych studiów (poziom co najmniej B2).

 

§ 10

Postępowanie rekrutacyjne rozpocznie się w dniu 1 marca 2018 r. dla kandydatów na studia prowadzone w języku angielskim i w dniu 7 maja 2018 r. dla kandydatów na studia prowadzone w języku polskim, a zakończy się w dniu 28 września 2018 r.

Szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów na studia prowadzone  w języku polskim zostaną podane do wiadomości do dnia 30 marca 2018 r. natomiast dla kandydatów na studia prowadzone w języku angielskim - do dnia 31 stycznia 2018 r.

 

Zakres i przebieg postępowania kwalifikacyjnego.

 

§ 11

 1. W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady:
  1. W przypadku kandydatów, którzy zdali egzaminy „nowej matury”, matury IB lub matury EB lub świadectwa maturalnego/dojrzałości wydanego w państwach członkowskich: UE, OECD lub EFTA, bierze się pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów zdawanych na poziomie określonym w wymaganiach na dany kierunek/specjalność.  
  2. W przypadku kandydatów, którzy zdali egzaminy „starej matury”, bierze się pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych lub wyniki UEW, zgodnie z zasadami kwalifikacji na dany kierunek/specjalność;
  3. Wynik egzaminu „nowej matury” oraz wynik UEW wyrażony w procentach będzie przeliczony na punkty według zasady: 1% = 1 punkt, z zastrzeżeniem szczegółowych zasad punktowania określonych w załącznikach nr 2-16. 
  4. Wynik egzaminu „starej matury”, matury IB lub egzaminu maturalnego/dojrzałości zdawanego za granicą wyrażony w ocenach będzie przeliczony na punkty według zasad określonych w załączniku nr 20 z zastrzeżeniem szczegółowych zasad punktowania określonych w załącznikach nr 2-16.  W przypadku innej skali ocen, zostanie  zastosowana zasada przeliczenia równoważna zasadzie określonej  w załączniku nr 20;
  5. Wynik egzaminu matury EB będzie przeliczony na punkty według zasady: wynik x 10, z  zastrzeżeniem szczegółowych zasad punktowania określonych w załącznikach   nr 2-16.
  6. WUM będzie uznawać wyniki Uczelnianych Egzaminów Wstępnych z przedmiotów będących podstawą kwalifikacji na wybrany kierunek/specjalność, przeprowadzonych na innych uczelniach, z którymi podpisano stosowne porozumienie. Wynik UEW zachowuje ważność tylko w roku rekrutacji.
  7. Jeżeli wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego jest jednym z kryteriów kwalifikacyjnych na wybrany kierunek studiów, a egzamin z języka polskiego nie był zdawany przez kandydata na maturze uzyskanej poza granicami Polski, w postępowaniu kwalifikacyjnym zostanie uwzględniony wynik egzaminu maturalnego z języka ojczystego kandydata lub języka narodowego kraju uzyskania matury; Wyjątek w tym zakresie dotyczy kierunku logopedia ogólna i kliniczna - załącznik  nr 11.
  8. Wykaz wymaganych przedmiotów i warunki kwalifikacji dla wybranego kierunku/ specjalności określają załączniki nr 2-16.

 

 1. W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia drugiego stopnia stosuje się następujące zasady:
  1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest:
   1. posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, z zastrzeżeniem       lit. b, c oraz d; 
   2. na kierunkach: dietetyka, fizjoterapia, pielęgniarstwo i położnictwo – posiadanie              dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia na danym kierunku;
   3. na kierunku logopedia ogólna i kliniczna – spełnienie warunków wg załącznika             nr 11.
   4. na kierunku elektroradiologia – spełnienie warunków wg załącznika nr 5.
  2. Zasady postępowania kwalifikacyjnego na poszczególne kierunki studiów określają załączniki nr 4, 5, 7, 11, 12, 13, 16.

 

§ 12

 1. UEW z fizyki (lub fizyki i astronomii), biologii, chemii i matematyki jest egzaminem pisemnym, zaś egzamin z języka może mieć formę ustną lub pisemną.
 2. Przebieg egzaminu organizowanego w formie ustnej i rozmów kwalifikacyjnych jest protokołowany, a jego wynik punktowany. Protokół podpisują członkowie odpowiedniej komisji egzaminacyjnej.
 3. Zasady uznawania certyfikatów językowych znajdują się w załączniku nr 22.

 

§ 13

 1. Zasady przyjmowania na studia jednolite magisterskie i studia pierwszego stopnia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego i wykaz uznawanych olimpiad określa załącznik nr 21.
 2. Uprawnienia do przyjęcia na studia w pierwszej kolejności, wynikające z posiadania tytułu laureata lub  finalisty olimpiady,  kandydat  może  wykorzystać  jeden  raz  ubiegając  się  o przyjęcie na studia w WUM.

 

§ 14

 1. Kandydat może ubiegać się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek/specjalność pod warunkiem wpłacenia wielokrotności opłaty rekrutacyjnej i złożenia aplikacji na wybrane kierunki/specjalności, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Nie ma możliwości aplikowania jednocześnie na studia stacjonarne na kierunki: lekarski, lekarsko-dentystyczny, farmacja, analityka medyczna, fizjoterapia.
 3. Nie mogą aplikować na studia stacjonarne osoby aktualnie studiujące na studiach stacjonarnych na tym samym kierunku. Nie mogą aplikować na studia niestacjonarne (dawniej wieczorowe) osoby aktualnie studiujące na studiach niestacjonarnych (dawniej wieczorowych) na tym samym kierunku. 
 4. W przypadku kandydata, który został zakwalifikowany do przyjęcia na kilka kierunków/specjalności, złożenie dokumentów na jeden wybrany kierunek/specjalność  uniemożliwia równoczesne złożenie dokumentów na inny kierunek. Dokonany wybór może być zmieniony po rezygnacji z pierwotnie wybranego kierunku. Kandydat może zostać przyjęty tylko na jeden kierunek/specjalność studiów rozpoczynających się w danym roku akademickim.

 

§ 15

 1. Na podstawie wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, dla wszystkich kandydatów, uszeregowanych w kolejności według malejącej liczby uzyskanych punktów, tworzona jest jedna lista rankingowa dla danego kierunku/specjalności, stopnia i formy studiów.
 2. Z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego sporządzany jest protokół, według wzoru ustalonego przez UKR, w którym wpisuje się wyniki uzyskane przez kandydatów ze wszystkich elementów postępowania. Protokół podpisuje Przewodniczący i Sekretarz WKR/OKR. Wszelkie skreślenia i zmiany dokonywane w protokole powinny być parafowane przez Przewodniczącego WKR/OKR.
 3. Po zakończonym postępowaniu kwalifikacyjnym, protokoły przekazywane są do UKR.

 

IV. Postępowanie kwalifikacyjne na odpłatne 6- letnie studia na kierunku lekarskim,  5- letnie studia na kierunku  lekarsko-dentystycznym oraz 5,5 –letnie studia na kierunku farmacja,  prowadzone w języku angielskim

 

§ 16

 1. Do postępowania kwalifikacyjnego może być dopuszczona osoba, która:
  1. w przypadku kandydatów na 6-letnie studia na kierunku lekarskim, 5-letnie studia na kierunku lekarsko-dentystycznym oraz 5,5-letnie studia na kierunku farmacja, w języku angielskim: ukończyła szkołę średnią lub ponadgimnazjalną  i uzyskała świadectwo maturalne/dojrzałości uprawniające w kraju uzyskania  do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelni wyższej,
  2. zarejestrowała się w systemie IRK,   
  3. dokonała wpłaty opłaty rekrutacyjnej w wysokości 200 EUR, 4) złożyła, poprzez IRK, kompletną aplikację na wybrane studia, lub do postępowania kwalifikacyjnego może zostać dopuszczona osoba, która została zakwalifikowana do przyjęcia na studia w jęz. polskim na tym samym kierunku i złożyła deklarację woli studiowania w jęz. angielskim.
 2. Wszystkich kandydatów obowiązuje znajomość języka angielskiego. Kandydaci, których językiem ojczystym nie jest język angielski powinni  przedstawić świadectwo (FCE, CAE, CPE, TOEFL) lub inny dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym odbywanie studiów. 
 3. Szczegółowe warunki i zasady kwalifikacji dla kierunku lekarskiego określa załącznik     nr 18, dla kierunku lekarsko-dentystycznego załącznik nr 19, a dla kierunku farmacja załącznik nr 17.

 

V. Przyjęcie na studia

 

§ 17

 1. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, WKR/OKR podejmuje decyzje o zakwalifikowaniu kandydatów do przyjęcia na studia, w ramach limitu miejsc.
 2. Podstawą zakwalifikowania do przyjęcia na określony kierunek/specjalność jest liczba punktów uzyskanych przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

§ 18

 1. Decyzja w sprawie przyjęcia na studia podejmowana jest po dostarczeniu kompletu dokumentów wymaganych dla danego kierunku/specjalności, stopnia i formy studiów.
 2. Kandydaci na studia prowadzone w języku polskim składają, w terminach wyznaczonych przez odpowiednie WKR/OKR, następujące dokumenty:
  1. kserokopię świadectwa maturalnego/dojrzałości (potwierdzoną przez WKR/OKR na podstawie oryginału lub urzędowego odpisu okazanego świadectwa) lub kserokopię potwierdzoną urzędowo, a w przypadku świadectwa maturalnego/dojrzałości uzyskanego poza granicami Polski, także dokumenty wymienione w § 8 i § 9 ust. 3, 
  2. kserokopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (dotyczy kandydatów na  studia drugiego stopnia) (potwierdzoną przez WKR/OKR na podstawie oryginału  okazanego dyplomu) lub kserokopię potwierdzoną urzędowo, 
  3. kserokopię  dowodu  osobistego  lub  paszportu (potwierdzoną w WKR/OKR na  podstawie okazanego oryginalnego dokumentu) lub kserokopię potwierdzoną urzędowo, 
  4. osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego lub ważnej Karty Polaka przedstawiają dokument potwierdzający znajomość języka polskiego (§ 9 ust. 4), 
  5. kandydat, który zaznaczył w IRK fakt posiadania dyplomu laureata/finalisty olimpiady                przedmiotowej, składa wraz z dokumentami stosowny dyplom, wydany przez komitet     główny olimpiady. 
  6. cztery fotografie spełniające wymagania stawiane zdjęciu do dowodu osobistego lub paszportu, oraz  
 3. dokumenty dodatkowe, skompletowane odpowiednio do szczegółowych zasad przyjęć na wybrane studia, opisanych w załącznikach nr 2-16, 
 4. Dokumenty w imieniu kandydata może złożyć osoba przez niego upoważniona, która złoży pisemne upoważnienie z podpisem kandydata poświadczonym przez notariusza lub członka Komisji Rekrutacyjnej.
 5. Osoby posiadające świadectwo IB lub świadectwo EB lub świadectwo maturalne/dojrzałości wydane w państwach członkowskich: UE, OECD lub EFTA, są zobowiązane przedłożyć oryginał świadectwa. Osoby, które zdały egzaminy w bieżącym roku i oczekują na wystawienie świadectwa, składają  zaświadczenie o wynikach matury wystawione przez upoważnione organy, a ich kwalifikacja będzie miała charakter warunkowy do czasu przedstawienia oryginału świadectwa maturalnego/dojrzałości, o którym mowa wyżej w terminie wyznaczonym przez WKR/OKR.
 6. Harmonogram składania dokumentów określi Przewodniczący WKR/OKR.

 

§ 19

Ujawnienie   rozbieżności   pomiędzy   treścią   złożonych   przez   kandydata   dokumentów, a danymi wprowadzonymi przez kandydata do IRK, może skutkować skreśleniem z listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.

 

§ 20

 1. Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci z powodu wyczerpania limitu miejsc, stanowią grupę rezerwową na wybrany kierunek/specjalność stopień i formę studiów. W przypadku zwolnienia miejsc na liście przyjętych, osoby te mogą zostać zakwalifikowane do przyjęcia na studia, z zachowaniem kolejności wynikającej z liczby uzyskanych punktów, według zasad przyjęć opisanych odpowiednio w załącznikach nr 2-16.
 2. W przypadku, gdy liczba kandydatów na kierunek/specjalność/formę studiów jest mniejsza niż dwukrotny limit przyjęć, minimum punktów ustala się wstępnie jako 66% maksymalnej liczby punktów. WKR/OKR może obniżyć minimum punktów obowiązujące w danej kwalifikacji lub zakończyć ją pomimo niewypełnienia limitu przyjęć. 
 3. W przypadku niewypełnienia limitu przyjęć na dany kierunek/specjalność studiów, WKR/OKR może przeprowadzić kwalifikację dodatkową.

 

§ 21

 1. Dla kandydatów, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na danym kierunku studiów na rok akademicki 2018/2019, na który jest przeprowadzana rekrutacja w WUM, oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został zmieniony w wyniku odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jest przeprowadzana rekrutacja uzupełniająca. 
 2. Kandydat, o którym mowa w ust. 1, może – do dnia 25 września 2018 r. – złożyć do właściwej WKR/OKR wniosek o uwzględnienie poprawionych wyników egzaminu maturalnego w rekrutacji uzupełniającej przedstawiając dokumenty potwierdzające fakt uzyskania, w wyniku odwołania, o którym mowa w ust. 1, podwyższonych wyników egzaminu maturalnego (np. świadectwo maturalne z podwyższonymi wynikami, z którego będzie wynikało, że zostało wydane w wyniku odwołania bądź zaświadczenie właściwego organu). 
 3. Najpóźniej następnego dnia roboczego (bez sobót i dni ustawowo wolnych od pracy) właściwa WKR/OKR lub UKR uwzględnia wniosek, jeśli spełnione są wymagania określone w ust. 2 oraz wpisuje zmienione wyniki egzaminu maturalnego w systemie IRK. 
 4. W wyniku czynności, o których mowa w ust. 3, kandydat bierze udział w najbliższej i kolejnych prowadzonych w WUM rekrutacjach uzupełniających w ramach wolnych miejsc w limicie przyjęć, o ile spełnia wymagania kwalifikacyjne określone w niniejszym dokumencie i załącznikach dotyczących kierunku, na który ubiega się o przyjęcie. Rekrutacja uzupełniająca jest prowadzona wg zasad określonych dla rekrutacji w niniejszym dokumencie i załącznikach.

 

Doręczenie decyzji i środki odwoławcze.

 

§ 22

 1. Po dostarczeniu przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia kompletu dokumentów, WKR/OKR ogłasza ostateczną listę przyjętych na poszczególne kierunki/ specjalności, stopnie i formy studiów.
 2. Decyzję w sprawie przyjęcia na studia oraz imienne zawiadomienie o wyznaczonym terminie podpisania umowy o warunkach odpłatności za studia lub usługi edukacyjne, doręcza się kandydatowi na piśmie za potwierdzeniem odbioru. Niestawienie się  w wyznaczonym terminie na podpisanie ww. umowy i nieusprawiedliwienie tego niestawiennictwa do wyznaczonego terminu podpisania umowy, skutkuje skreśleniem  z listy osób przyjętych na studia.
 3. Od decyzji WKR/OKR w sprawie przyjęcia na studia kandydatowi przysługuje odwołanie do UKR. Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji WKR/ OKR.
 4. Podstawą odwołania od decyzji WKR/OKR do UKR może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia. Decyzję w sprawie odwołania podejmuje UKR. Decyzja  UKR  jest ostateczna.

 

VI. Zakończenie postępowania rekrutacyjnego.

 

§ 23

 1. Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego WKR/OKR sporządzają do końca października, w dwóch egzemplarzach, sprawozdanie z przebiegu rekrutacji, z których jeden przekazują do UKR. UKR sporządza sprawozdanie zbiorcze i, wraz ze swoimi wnioskami, przedstawia  władzom WUM.
 2. Wnioski z przebiegu postępowania rekrutacyjnego UKR przekazuje także kierownikom jednostek rekrutujących.

 

VII. Przepisy końcowe

 

§ 24

Niniejsze zasady zostają podane do publicznej wiadomości przez ich ogłoszenie w Monitorze Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz na stronie internetowej WUM.

 

       

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Warszawski Uniwersytet Medyczny

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Warszawski Uniwersytet Medyczny

Komentarze (0)