Zasady rekrutacji na ASW 2018/19

Akademia Sztuki Wojennej rekrutacja 2018 - Zasady rekrutacji na ASW 2018/19

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019 na Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2018.

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2018/2019

 

Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia (licencjackich) odbywa się na podstawie wyników egzaminu maturalnego, a przyjęcie kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości (tzw. „starą maturę) – na podstawie wyników tego egzaminu (jeśli kandydat nie zdawał określonego przedmiotu na egzaminie dojrzałości, brana jest pod uwagę ocena końcowa z odpowiedniego przedmiotu uzyskana w szkole średniej).

Rekrutacja na studia I stopnia na rok akademicki 2018/2019 rozpocznie się 4 maja br. i potrwa do ostatniego dnia października 2018 r.

Podstawą przyjęcia na studia są wyniki lub ocena z języka obcego nowożytnego oraz wyniki lub ocena z dwóch przedmiotów, spośród przewidzianych w warunkach rekrutacji na określony kierunek studiów, które po stosownym przeliczeniu pozwolą osiągnąć kandydatowi najwyższą liczbę punktów.

 

Przedmioty stanowiące podstawę rekrutacji na studia:

 

  1. Administracja - przedmioty do wyboru: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, informatyka;

  2. Bezpieczeństwo narodowe – przedmioty do wyboru: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, informatyka, j. polski;

  3. Bezpieczeństwo wewnętrzne – przedmioty do wyboru: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, informatyka;

  4. Bezpieczeństwo międzynarodowe – przedmioty do wyboru: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, informatyka;

  5. Dowodzenie – przedmioty do wyboru: informatyka, geografia, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie;

  6. Ekonomika obronności – przedmioty do wyboru: geografia, matematyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie;

  7. Logistyka – przedmioty do wyboru: geografia, matematyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie;

  8. Lotnictwo – przedmioty do wyboru: informatyka, geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie;

  9. Obronność - przedmioty do wyboru: historia, geografia, matematyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie;

  10. Zarządzanie i dowodzenie – przedmioty do wyboru: geografia, matematyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie;

 

Przyjęcia kandydatów na I rok studiów odbywać się będą w kolejności wynikającej z sumy uzyskanych punktów.
 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DLA KANDYDATÓW, KTÓRZY ZDAWALI EGZAMIN MATURALNY WEDŁUG ZASAD OBOWIĄZUJĄCYCH OD 2008 ROKU:

 

1)    podstawą przyjęcia na studia są wyniki tego egzaminu,
2)    punkty z języka obcego oraz przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym określa się na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego zdawanego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym,
3)    wynik procentowy uzyskany podczas egzaminu maturalnego przyjmowany jest jako wartość punktowa z odpowiednią wagą. Dla przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym waga wynosi 0,5, natomiast dla przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym waga wynosi 1.

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DLA KANDYDATÓW, KTÓRZY ZDAWALI EGZAMIN MATURALNY WEDŁUG ZASAD OBOWIĄZUJĄCYCH DO 2007 ROKU:

 

1)    podstawą przyjęcia na studia są wyniki tego egzaminu,
2)    punkty z języka obcego oraz przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym określa się na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego zdawanego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym,
3)    wynik procentowy uzyskany podczas egzaminu maturalnego przyjmowany jest jako wartość punktowa z odpowiednią wagą. Dla przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym waga wynosi 0,3, natomiast dla przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym waga wynosi 0,7. Wartość końcowa jest sumą ważoną punktów uzyskanych z obu poziomów egzaminu maturalnego;
4)    jeżeli kandydat zdawał egzamin maturalny z przedmiotu, który przeprowadzany był tylko na poziomie rozszerzonym, wówczas przy określaniu ilości punktów przyjmuje się wagę 1.
5)    jeżeli podczas egzaminu maturalnego kandydat zdawał przedmiot tylko na poziomie podstawowym, wówczas dla wagi poziomu rozszerzonego przyjmuje się wartość równą zero,
6)    jeżeli kandydat zdawał egzamin maturalny z przedmiotu, który przeprowadzany był tylko na poziomie podstawowym, wówczas przy określeniu ilości punktów waga wynosi 0,5.

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DLA KANDYDATÓW, KTÓRZY ZDAWALI EGZAMIN DOJRZAŁOŚCI (STARA MATURA)

 

Podstawą przyjęcia na studia są oceny uzyskane w trakcie tego egzaminu z przedmiotów stanowiących podstawę rekrutacji na określony kierunek studiów, lub w przypadku, jeśli kandydat nie zdawał odpowiednich przedmiotów na egzaminie dojrzałości, oceny z tych przedmiotów uzyskane w szkole średniej (Przelicznik wg skali określonej w Załączniku do Uchwały nr 35/2017 Senatu Akademii Sztuki Wojennej z dnia 17.05.2017 r. - KLIKNIJ)

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DLA KANDYDATÓW, KTÓRZY ZDAWALI MATURĘ MIĘDZYNARODOWĄ ALBO MATURĘ EUROPEJSKĄ EB

 

Wynik egzaminu maturalnego z przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym przeliczany jest ze skali ocen matury międzynarodowej/europejskiej na skalę ocen nowej matury. (Przelicznik wg skali określonej w Załączniku do Uchwały nr 35/2017 Senatu Akademii Sztuki Wojennej z dnia 17.05.2017 r. - KLIKNIJ)
 

***

Uwaga! W przypadku większej liczby przedmiotów, które mogą stanowić podstawę do przyjęcia kandydata na wybrany kierunek, pod uwagę będą brane przedmioty, które pozwolą na uzyskanie największej możliwej liczby punktów.

***

 

POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI

 

Rejestracja kandydatów na studia prowadzona jest wyłącznie w internetowym systemie rejestracji kandydatów. Rekrutacja na studia I stopnia na rok akademicki 2018/2019 rozpocznie się 4 maja 2018 roku i powadzona będzie do ostatniego dnia października 2018 r.

Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci na określony kierunek studiów, zostają wpisani na listę rezerwową. Osoby z tej listy są przyjmowane na studia w przypadku rezygnacji kandydatów przyjętych. Przyjmowanie kandydatów z listy rezerwowej może następować do 30 dnia pierwszego miesiąca roku akademickiego, na który prowadzona była rekrutacja. Kandydaci z listy rezerwowej mogą również ubiegać się o przyjęcie na inny kierunek studiów prowadzony w Akademii, na którym pozostają wolne miejsca po zakończeniu rekrutacji.

Od decyzji komisji rekrutacyjnej kandydatowi przysługuje prawo odwołania do uczelnianej komisji rekrutacyjnej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Podstawą odwołania od decyzji może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Komentarze (0)