agh rekrutacja

 

Zasady rekrutacji na AGH 2015/16

Uchwała nr 72/2014 Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016

Na podstawie art. 169 ust. 1-7 i 10-16 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 + zmiany) w zw. z art. 12 pkt 28 oraz art. 61 ust. 1 Statutu AGH Senat Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ustala, co następuje:

 

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2015/2016 odbywać się będzie na tych samych warunkach i tym samym trybem.

2. Warunki i tryb rekrutacji na studia pierwszego stopnia określa §2 niniejszej uchwały oraz szczegółowe warunki rekrutacji zamieszczone w załączniku nr 1.

3. Warunki i tryb rekrutacji na studia drugiego stopnia określa w §3 niniejszej uchwały oraz szczegółowe warunki rekrutacji zamieszczone w załączniku nr 2.

4. Kandydat na studia stacjonarne posiadający status studenta ma możliwość przystąpienia do rekrutacji na kolejny kierunek studiów dopiero po zaliczeniu na dotychczasowym kierunku studiów co najmniej dwóch semestrów studiów w przypadku studiów pierwszego stopnia lub co najmniej pierwszego semestru studiów w przypadku studiów drugiego stopnia. Ponadto kandydat musi posiadać średnią ocen za ostatni semestr studiów na dotychczasowym kierunku (zaliczony bez deficytu punktów ECTS) nie niższą niż 4,0.

5. Zasady podejmowania i odbywania studiów wyższych przez osoby nie będące obywatelami polskimi określi Rektor AGH w drodze zarządzenia.

6. Szczegółowe zasady organizacji rekrutacji określi Rektor AGH w drodze zarządzenia.

 

§ 2

Warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia

1. Na pierwszy rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na AGH mogą zostać przyjęci tylko kandydaci, którzy uzyskali wartość wskaźnika rekrutacji (W) równą lub większą niż 200 pkt.

2. Rekrutacja kandydatów na studia pierwszego stopnia przeprowadzana jest w trzech etapach:

 • w pierwszym etapie Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne dokonują kwalifikacji na pierwszy rok studiów na danym kierunku wymienionym przez kandydata w deklaracji elektronicznej. Kwalifikacja odbywa się na podstawie wspólnych list rankingowych obejmujących kandydatów posiadających świadectwo „nowej matury”, „starej matury”, matury międzynarodowej, matury dwujęzycznej lub dokumentu równoważnego uzyskanego za granicą. Podstawą rankingu będzie wskaźnik rekrutacji W obliczony według zasad określonych w niniejszym paragrafie. Postępowanie kwalifikacyjne zakończone zostanie podaniem do publicznej wiadomości list kandydatów, którzy zostali wstępnie zakwalifikowani do przyjęcia na pierwszy rok studiów na poszczególnych kierunkach;
 • w drugim etapie wstępnie zakwalifikowani kandydaci, którzy składają podanie o przyjęcie na studia, otrzymują decyzję o przyjęciu na dany kierunek studiów;
 • w trzecim etapie kandydaci dokonują wpisu na studia.
 • Podstawą rankingu dla wszystkich kierunków studiów pierwszego stopnia na AGH (z wyłączeniem kierunków Socjologia i Kulturoznawstwo) jest wskaźnik rekrutacji W obliczony według ogólnego wzoru:

W = 4 • G + J       (1)

 

3.1. Dla kandydatów, którzy posiadają świadectwo dojrzałości uzyskane według zasad „nowej” matury:

G - to liczba punktów procentowych uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu głównego, którym jest jeden z przedmiotów wymienionych w tabeli 5 załącznika nr 1. Maksymalna liczba punktów składnika G wynosi 200, przy czym:

 • jeżeli kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot wymieniony w tabeli 5, to wybierany jest wynik najlepszy;
 • jeżeli na świadectwie dojrzałości umieszczone są wyniki z poziomu podstawowego i rozszerzonego, to składnik G obliczany jest jako suma tych wyników;
 • jeżeli na  świadectwie  dojrzałości  umieszczony  jest  wynik  tylko z poziomu podstawowego w wysokości N punktów, to składnik G wyznaczany jest ze wzoru:

G = N     (2)

 • jeżeli na  świadectwie  dojrzałości  umieszczony  jest  wynik  tylko z poziomu rozszerzonego w wysokości N punktów, to składnik G wyznaczany jest według wzoru:
 • jeżeli na świadectwie dojrzałości umieszczone są wyniki z obu poziomów z matematyki, to jako ostateczna wartość składnika G przyjęty będzie wynik lepszy z wartości wyliczonych według punktów b) i d).

J - to liczba punktów procentowych  uzyskanych  w części pisemnej egzaminu maturalnego z języka obcego (angielskiego lub francuskiego lub hiszpańskiego lub niemieckiego lub rosyjskiego lub włoskiego) przeliczona według zasad podanych dla wyliczania wartości składnika G. Jeżeli kandydat zdawał więcej niż jeden język obcy, to wybierany jest wynik najlepszy. Maksymalna liczba punktów składnika J wynosi 200.

 

3.2. Dla kandydatów  posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane według zasad "starej” matury:

G - to liczba punktów uzyskanych z przeliczenia ocen według tabeli 1 z części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu głównego, którym jest jeden z przedmiotów wymienionych w tabeli 5 załącznika nr 1 lub ocena uzyskana w ramach organizowanego przez AGH egzaminu z matematyki. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 200.

J - to liczba punktów uzyskanych z przeliczenia według tabeli 1 oceny z języka obcego (angielskiego lub francuskiego lub hiszpańskiego lub niemieckiego lub rosyjskiego lub włoskiego) w części pisemnej egzaminu maturalnego (w pierwszej kolejności) lub w części ustnej (w drugiej kolejności); jeżeli kandydat nie zdawał matury z języka obcego, to wartość składnika J odpowiada  liczbie punktów uzyskanych z przeliczenia najlepszej oceny końcowej z dowolnego języka obcego wymienionego powyżej, umieszczonego na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Maksymalna liczba punktów składnika J wynosi 200.

Tabela 1. Liczba punktów przypisana poszczególnym ocenom umieszczonym na świadectwie dojrzałości uzyskany według zasad „starej” matury.

Ocena

liczba punktów

rok wydania świadectwa

przed 1992 r.

Od 1992 r.

Celujący

-

200

bardzo dobry

200

160

Dobry

133

120

Dostateczny

67

80

Dopuszczający

-

40

 

Jeżeli kandydat posiada certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego na poziomie A2, B1 lub wyższym, to dopuszcza się określenie na jego podstawie wartości składnika J, o ile takie przeliczenie jest dla kandydata korzystne. Uwzględniane będą certyfikaty wymienione w załączniku nr 2 do Zarządzenia nr 28/2011 Rektora AGH z dnia 3 października 2011 roku z późn. zm. Liczba punktów przypisywana poszczególnym certyfikatom jest określona w tabeli 2.

Tabela 2. Liczba punktów przypisywanych poszczególnym certyfikatom językowym (w przypadku świadectwa dojrzałości uzyskanego według zasad„starej” matury).

 

Lp.

poziom certyfikatu

liczba punktów

1.

A1

0

2.

A2 (ocena n%)

N

3.

A2.1 (dst)

40

4.

A2.2 (db)

70

5.

A2.3 (bdb)

100

6.

A2 (jednolity, bez oceny)

100

7.

B1 (ocena n%)

100 + n

8.

B1.1 (dst)

120

9.

B1.2 (db)

160

10.

B1.3 (bdb)

200

11.

B2 i wyższy

200

 

3.3. Dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane według zasad matury międzynarodowej:

G - to liczba punktów uzyskanych z przeliczenia według tabeli 3 wyniku z części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu głównego; jeżeli przedmiotem głównym jest matematyka, to przeliczenie następuje według tabeli 4. Maksymalna liczba punktów składnika G wynosi 200. Jeżeli kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot wymieniony w tabeli 5 załącznika nr 1, to wybierany jest wynik najlepszy.

J - wartość składnika J wynosi 200 pkt z języka angielskiego.

Tabela 3. Liczba punktów przypisana poszczególnym ocenom umieszczonym na świadectwie dojrzałości matury międzynarodowej dla przedmiotu głównego innego niż matematyka.

 

Ocena

poziom SL

poziom HL

liczba punktów

7

100

200

6

86

171

5

71

143

4

57

114

3

43

86

2

29

57

1

14

29

 

Tabela 4. Liczba punktów przypisana poszczególnym ocenom umieszczonym na świadectwie dojrzałości matury międzynarodowej dla przedmiotu matematyka.

 

Ocena

poziom SD

poziom SL

poziom HL

 

 

liczba punktów

 

7

100

200

200

6

86

171

200

5

71

143

200

4

57

114

200

3

43

86

150

2

29

57

100

1

14

29

50

 

3.4. Dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości matury dwujęzycznej:

G - to liczba punktów procentowych uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu głównego zdawanego w języku polskim przeliczona według zasad podanych w punkcie 3.1. Maksymalna liczba punktów składnika G wynosi 200. Jeżeli kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot wymieniony w tabeli 5 załącznika nr 1, to wybierany jest wynik najlepszy.

J - wartość składnika J wynosi 200 pkt. z języka wykładowego.

 

3.5. Dla kandydatów posiadających dokument uzyskany poza granicami Polski równoważny świadectwu dojrzałości:

G - to liczba punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z przedmiotu głównego (proporcjonalnie do stosowanej skali ocen na świadectwie), którym jest jeden z przedmiotów wymienionych w tabeli 5 załącznika nr 1 lub ocena uzyskana w ramach organizowanego przez AGH egzaminu z matematyki. Przeliczenia wyników dokonuje Centrum Studentów Zagranicznych AGH. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 200.

J - wartość składnika J wynosi 200 pkt. z języka obcego.

4. Podstawą rankingu dla kierunków Socjologia oraz Kulturoznawstwojest wskaźnik rekrutacji W obliczony według wzoru:

W = 2 • G + 2 • H + J         (4)

 

4.1. Dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane według zasad „nowej” matury:

G - to liczba punktów procentowych uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego z języka polskiego przeliczona według zasad określonych w punkcie 3.1.

H - to liczba punktów procentowych uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego z dowolnego przedmiotu, innego niż język polski lub język obcy uwzględniony w składniku J, przeliczona według zasad określonych w punkcie 3.1. Jeżeli kandydat zdawał kilka przedmiotów, to uwzględniany jest wynik najlepszy.

J - to liczba punktów procentowych uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego z języka obcego (angielskiego lub francuskiego lub hiszpańskiego lub niemieckiego lub rosyjskiego lub włoskiego) przeliczona według zasad określonych w punkcie 3.1.

Jeżeli kandydat zdawał więcej niż jeden język obcy, to wybierany jest wynik najlepszy.

 

4.2. Dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane według zasad "starej” matury:

G - to liczba punktów uzyskanych z przeliczenia według tabeli 1 oceny z części pisemnej egzaminu maturalnego z języka polskiego. Maksymalna liczba punktów składnika G wynosi 200.

H - to liczba punktów uzyskanych z przeliczenia według tabeli 1 oceny z części pisemnej egzaminu maturalnego z dowolnego przedmiotu innego niż język polski lub język obcy uwzględniony w składniku J. Maksymalna liczba punktów składnika H wynosi 200.

J - to liczba punktów uzyskanych z przeliczenia według tabeli 1 oceny z języka obcego (angielskiego lub francuskiego lub hiszpańskiego lub niemieckiego lub rosyjskiego lub włoskiego) z części pisemnej egzaminu maturalnego (w pierwszej kolejności) lub z części ustnej (w drugiej kolejności); jeżeli kandydat nie zdawał matury z języka obcego,  to  wartość  składnika  J   odpowiada  liczbie  punktów z przeliczenia najlepszej oceny końcowej z dowolnego ww. języka obcego umieszczonej na świadectwie ukończenia szkoły średniej. Maksymalna liczba punktów składnika J wynosi 200. Jeżeli kandydat posiada certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego na poziomie A2, B1 lub wyższym, to dopuszcza się określenie na jego podstawie wartości składnika J, o ile takie przeliczenie jest dla kandydata korzystne. Uwzględniane będą certyfikaty wymienione w załączniku nr 2 do Zarządzenia nr 28/2011 Rektora AGH z dnia 3 października 2011 roku z późn. zm. Liczba punktów przypisywana poszczególnym certyfikatom jest określona w tabeli 2.

 

4.3. Dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane według zasad matury międzynarodowej:

G - to liczba punktów uzyskanych z przeliczenia według tabeli 3 wyniku z części pisemnej egzaminu maturalnego z języka polskiego.

H - to liczba punktów uzyskanych z przeliczenia według tabeli 3 wyniku z części pisemnej egzaminu maturalnego z dowolnego przedmiotu, innego niż język polski lub język obcy uwzględniony w składniku J. Jeżeli przedmiotem tym jest matematyka, to przeliczenie następuje według tabeli 4. Jeżeli kandydat zdawał kilka przedmiotów, to uwzględniany jest wynik najlepszy.

J - wartość składnika J wynosi 200 pkt. z języka angielskiego.

 

4.4. Dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości matury dwujęzycznej:

G - to liczba punktów procentowych  uzyskanych z części pisemnej egzaminu maturalnego z języka polskiego. Maksymalna liczba punktów składnika G wynosi 200.

H - to liczba punktów uzyskanych w zdawanej w języku polskim części pisemnej egzaminu maturalnego z dowolnego przedmiotu innego niż język polski lub język obcy uwzględniony w składniku J, przeliczonych według zasad określonych w punkcie 3.1. Maksymalna liczba punktów składnika H wynosi 200.

J - wartość składnika J wynosi 200 pkt. z języka wykładowego.

 

4.5. Dla kandydatów posiadających dokument uzyskany poza granicami Polski równoważny świadectwu dojrzałości:

G - liczba punktów uzyskanych z przeliczenia oceny z języka polskiego. Przeliczenia dokonuje Centrum Studentów Zagranicznych AGH. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 200.

H - liczba punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z przedmiotu innego niż język polski lub język obcy uwzględniony w składniku J lub ocena uzyskana w ramach organizowanego przez AGH egzaminu z matematyki. Przeliczenia wyników dokonuje Centrum Studentów Zagranicznych AGH. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 200.

J - wartość składnika J wynosi 200 pkt. z języka obcego.

§ 3

Warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów drugiego stopnia

1. Rekrutacja  kandydatów  na  pierwszy  rok  studiów  drugiego  stopnia przeprowadzana jest w trzech etapach:

 •  w pierwszym etapie Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne na podstawie list rankingowych dokonają kwalifikacji na studia na kierunku wymienionym przez kandydata w deklaracji elektronicznej. Podstawą rankingu będzie wskaźnik rekrutacji W obliczony według zasad określonych w niniejszym paragrafie. Postępowanie kwalifikacyjne   zakończone   zostanie   podaniem   do   publicznej wiadomości list kandydatów, którzy   zostali  zakwalifikowani do przyjęcia na pierwszy rok studiów na poszczególnych kierunkach;
 • w drugim etapie wstępnie zakwalifikowani kandydaci, którzy składają podanie o przyjęcie na studia, otrzymują decyzję o przyjęciu na dany kierunek studiów;
 • w trzecim etapie zakwalifikowani  kandydaci dokonują wpisu na studia.
 • Podstawą rankingu dla wszystkich kierunków studiów drugiego stopnia jest wskaźnik rekrutacji W, obliczony według ogólnego wzoru:

W = wE • E + wS • S         (5)

gdzie:

E - to liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego potwierdzającego osiągnięcie wybranych kierunkowych efektów kształcenia (EKK) w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych osiąganych na pierwszym stopniu danego kierunku studiów; egzamin wstępny oceniany będzie w skali 0÷100 pkt, przy czym uzyskanie mniej niż 50 pkt eliminuje kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego;

S - to średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich pomnożona przez 20 (gdy w uczelni wydającej dyplom  skala  ocen  wynosiła  2÷5)  lub  16,67  (gdy w uczelni wydającej dyplom skala ocen wynosiła 2÷6); w przypadku innej skali ocen średnia ocen ze studiów jest przeliczana indywidualnie;

wE – to waga punktów uzyskanych z egzaminu wstępnego;

wS – to waga średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;

przy czym wagi wE i wS przyjmują wartości całkowite z zakresu od 1 do 9 oraz:

wE + wS = 10

Wagi składników wzoru 5 określone są w tabeli 6 załącznika nr 2.

3. W przypadku kandydata legitymującego się dokumentem uzyskanym poza granicami Polski równoważnym dyplomowi ukończenia studiów wyższych w Polsce  przeliczenia  średniej ocen dokonuje Centrum Studentów Zagranicznych AGH w Krakowie.

 

§ 4

Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Komentarze (0)