Ogólne zasady rekrutacji na rok 2018/19

Artykuł archiwalny

 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie rekrutacja 2018 - zasady rekrutacji na UKSW 2018/19

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019 na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2018.

 

UCHWAŁA Nr 48/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na rok akademicki 2018/2019

 

Na podstawie § 27 ust. 2 pkt 2 lit. d Statutu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego  w Warszawie oraz art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) - uchwala się, co następuje:

 

DZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Uchwała określa warunki i tryb rekrutacji oraz organizację postępowania rekrutacyjnego  na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia w UKSW, prowadzonych w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, na rok akademicki 2018/2019.

 

§ 2

Ilekroć w uchwale mowa jest o:

 

 1. jednostce rekrutującej – należy przez to rozumieć wydział;

 

 1. kierowniku jednostki rekrutującej – należy przez to rozumieć dziekana wydziału;

 

 1. kandydacie – należy przez to rozumieć osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia

pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia drugiego stopnia w jednostkach rekrutujących;

 

 1. limicie miejsc – należy przez to rozumieć maksymalną liczbę osób przyjmowanych  na pierwszy rok studiów danego kierunku lub specjalności w ramach określonego poziomu i formy studiów;

 

 1. egzaminie maturalnym (tzw. „nowej maturze”) – należy przez to rozumieć egzamin zdany w latach 2005-2017, o którym mowa w art. 169 ust. 3, 4 i 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.);

 

 1. egzaminie dojrzałości (tzw. „starej maturze”) – należy przez to rozumieć egzamin,                 o którym mowa w art. 169 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym ;

 

 1. Maturze Międzynarodowej (zwanej również „IB”) – należy przez to rozumieć egzamin w ramach programu Matury Międzynarodowej, którego zdanie potwierdza dyplom IB (International Baccalaureate), o którym mowa w art. 169 ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz art. 93 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.);

 

8) Maturze Europejskiej (zwanej również „EB”) – należy przez to rozumieć egzamin, którego zdanie potwierdza dyplom EB (European Baccalaureate), wydany przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r.           

o statusie Szkół Europejskich, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

 

 1. świadectwie maturalnym uzyskanym za granicą – należy przez to rozumieć świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za uprawniający do ubiegania się  o przyjęcie na studia wyższe zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1, ust. 2-4 oraz art. 93a ustawy             z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

 

 1. maturze zagranicznej – należy przez to rozumieć egzamin zagraniczny, potwierdzony świadectwem lub innym dokumentem, o którym mowa w pkt 9;

 

 1. statusie kwalifikacji – należy przez to rozumieć status kandydata określający możliwość złożenia przez niego wymaganych dokumentów na studia, stosowany na kierunkach, na których kwalifikacja odbywa się na podstawie listy rankingowej;

 

 1. statusie kwalifikacji „kandydat zakwalifikowany” – należy przez to rozumieć status stosowany na kierunkach, na których kwalifikacja odbywa się na podstawie listy rankingowej, dający możliwość złożenia kandydatowi wymaganych dokumentów na studia w określonym przez harmonogram rekrutacji lub komisję rekrutacyjną jednostki rekrutującej terminie, czego skutkiem jest przyjęcie na studia, stosowany na kierunkach, na których kwalifikacja odbywa się na podstawie listy rankingowej;

 

 1. statusie kwalifikacji „kandydat wpisany na listę rezerwową” - należy przez to rozumieć status stosowany na kierunkach, na których kwalifikacja odbywa się na podstawie listy rankingowej, niedający możliwości złożenia kandydatowi wymaganych dokumentów na studia w określonym przez harmonogram rekrutacji lub komisję rekrutacyjną jednostki rekrutującej terminie, z wyjątkiem sytuacji jeśli komisja rekrutacyjna wyraźnie określi, że kandydat może złożyć wymagane dokumenty na studia oraz określi warunki, w których ich złożenie będzie skutkować przyjęciem na studia;

 

 1. statusie kwalifikacji „niezakwalifikowany” - należy przez to rozumieć status stosowany na kierunkach, na których kwalifikacja odbywa się na podstawie listy rankingowej, niedający możliwości złożenia kandydatowi wymaganych dokumentów na studia w określonym przez harmonogram rekrutacji lub komisję rekrutacyjną jednostki rekrutującej terminie;

 

 1. status przyjęcia na studia – należy przez to rozumieć status kandydata określający rezultat złożenia bądź niezłożenia przez niego wymaganych dokumentów na studia;

 

 1. status przyjęcia na studia „kandydat został przyjęty na studia” – należy przez to rozumieć status określający przyjęcie na studia kandydata w związku ze złożeniem przez niego wymaganych dokumentów na studia, który to status zostaje potwierdzony wydaniem decyzji administracyjnej o przyjęciu na studia;

 

 1. status przyjęcia na studia „kandydat nie został przyjęty na studia” - należy przez to rozumieć status określający nieprzyjęcie na studia kandydata, który to status zostaje potwierdzony wydaniem decyzji administracyjnej o nieprzyjęciu na studia;

 

 1. liście rankingowej – należy przez to rozumieć listę kandydatów na studia uszeregowanych według malejącej liczby punktów uzyskanych w toku postępowania kwalifikacyjnego. W zależności od liczby kandydatów, uzyskanej przez nich punktacji oraz przyjętych przez komisję rekrutacyjną jednostki rekrutującej progów punktowych,              tj. minimalnej punktacji koniecznej do osiągnięcia określonego statusu kwalifikacji, lista ta składa się z osób o statusie kwalifikacji „kandydat zakwalifikowany” albo z osób o statusie kwalifikacji „kandydat zakwalifikowany” oraz osób o statusie kwalifikacji „kandydat wpisany na listę rezerwową”, albo z osób o statusie kwalifikacji „kandydat zakwalifikowany” oraz osób o statusie kwalifikacji „kandydat niezakwalifikowany”, albo  z osób o statusie kwalifikacji „kandydat zakwalifikowany” oraz osób o statusie kwalifikacji „kandydat wpisany na listę rezerwową” oraz osób o statusie kwalifikacji „kandydat niezakwalifikowany”.

 

 1. liście przyjętych – należy przez to rozumieć listę osób, które złożyły dokumenty i zostały przyjęte według kolejności na liście rankingowej w ramach limitu miejsc ustalonego dla danego kierunku lub specjalności, w ramach określonego poziomu i formy studiów, z zastrzeżeniem § 21 ust. 2, 3, 4.

 

 1. Internetowej Rejestracji Kandydatów – należy przez to rozumieć elektroniczny system, który obsługuje odbywającą się w formie internetowej rejestrację kandydatów na studia;

 

 1. osobistym koncie rekrutacyjnym kandydata – należy przez to rozumieć zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla kandydata na studia w ramach systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów, umożliwiających dokonanie rejestracji na studia;

 

 1. naborze – należy przez to rozumieć rekrutację na studia prowadzoną w terminie podstawowym lub terminie dodatkowym lub terminie uzupełniającym, zgodnie z harmonogramem rekrutacji na studia na rok akademicki 2018/2019.

 

§ 3

 1. Wysokość opłaty rekrutacyjnej wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia wyższe w danym roku akademickim jest ustalana w drodze zarządzenia Rektora,                       z uwzględnieniem maksymalnej wysokości tej opłaty ustalonej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

 

 1. Szczegółowe warunki i tryb przyjmowania na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości wydanym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, dyplomem IB, dyplomem EB, a także osób posiadających tytuł licencjata, magistra, inżyniera uzyskany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, określa załącznik nr 1 do uchwały.

 

 1. Szczegółowe warunki i tryb przyjmowania na studia kandydatów legitymujących się świadectwem maturalnym lub dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą określa załącznik nr 2 do uchwały.

 

 1. Przyjęcie na studia może nastąpić także na podstawie wyników uzyskanych w toku potwierdzenia efektów uczenia się. Szczegółowe zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się określa Senat UKSW odrębną uchwałą.

 

 

§ 4

 1. Procedurę rejestracji kandydatów na studia w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, zwanym dalej „IRK”, oraz wykaz dokumentów wymaganych od kandydata określa zarządzenie Rektora.

 

 1. Obsługę IRK prowadzi Biuro Rekrutacji.

 

 1. W zakresie informatycznym, obsługę, o której mowa w ust. 2 wykonuje Centrum Systemów Informatycznych. 

 

 

DZIAŁ II

ORGANY PROWADZĄCE POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

 

Skład i tryb działania komisji rekrutacyjnych

 

§ 5

 1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzą komisje rekrutacyjne jednostek rekrutujących oraz Uniwersytecka Komisja Rekrutacyjna, zwana dalej „UKR”. W jednostce rekrutującej może być powołana tylko jedna komisja rekrutacyjna.

 

 1. Wsparcie przy pracach administracyjnych komisji rekrutacyjnej jednostki rekrutującej zapewnia obsługa administracyjna oraz sekretarz tejże komisji.

 

 1. Rektor, w drodze zarządzenia powołuje UKR, w tym przewodniczącego i pozostałych członków komisji, w terminie do dnia 15 lutego 2018 r., zgodnie z § 124 ust. 1 pkt 2 lit. a i ust. 3 Statutu UKSW.

 

 1. Przewodniczący UKR wyznacza Sekretarza UKR spośród pracowników Biura Rekrutacji i określa zakres zadań. 

 

 1. Członków komisji rekrutacyjnych jednostek rekrutujących powołują kierownicy tych jednostek nie później niż do dnia 13 kwietnia 2018 r.

 

 1. Obsługę administracyjną komisji rekrutacyjnej danej jednostki rekrutującej wyznacza kierownik tej jednostki nie później niż do dnia 13 kwietnia 2018 r.

 

 1. Sekretarza danej komisji rekrutacyjnej jednostki rekrutującej wyznacza kierownik tej jednostki nie później niż do dnia 13 kwietnia 2018 r. Sekretarz bierze udział w pracach komisji bez prawa głosu, nie będąc członkiem komisji. Sekretarz nie wchodzi w skład obsługi administracyjnej komisji rekrutacyjnej.  

 

 1. W skład komisji rekrutacyjnych jednostek rekrutujących wchodzą:
  1. Przewodniczący;
  2. Zastępca Przewodniczącego;
  3. Koordynator ds. Internetowej Rejestracji Kandydatów;
  4. Przedstawiciel studentów;
  5. Członek zwyczajny, bądź o ile kierownik jednostki rekrutującej uzna za zasadne, członkowie zwyczajni. Liczba członków zwyczajnych uzależniona jest od potrzeb danej jednostki rekrutującej, z zastrzeżeniem, że nie może być wyższa niż określona                       w zarządzeniu Rektora. Powołanie członków zwyczajnych nie jest obowiązkowe.

 

 1. Członków komisji rekrutacyjnych jednostek rekrutujących, o których mowa w ust. 8  pkt 1-3 i 5, powołuje się spośród nauczycieli akademickich z zastrzeżeniem, że członkiem komisji rekrutacyjnej jednostki rekrutującej nie może być członek UKR.

 

 1. Obsługę administracyjną komisji rekrutacyjnej danej jednostki rekrutującej zapewniają pracownicy administracyjni tej jednostki. Ich liczba uzależniona jest od potrzeb jednostki rekrutującej, z zastrzeżeniem, że nie może przekraczać liczby określonej w zarządzeniu Rektora.

 

 1. Na sekretarza komisji rekrutacyjnej jednostki rekrutującej można wyznaczyć nauczyciela akademickiego zatrudnionego w tej jednostce lub pracownika administracyjnego tej jednostki.

 

 1. W przypadku przeprowadzania przed jednostkę rekrutującą rozmów kwalifikacyjnych kierownik jednostki rekrutującej lub przewodniczący komisji rekrutacyjnej jednostki rekrutującej może powołać złożone z nauczycieli akademickich komisje egzaminacyjne,  w skład których mogą wchodzić osoby nie będące członkami komisji rekrutacyjnej jednostki rekrutującej.

 

§ 6

 1. Przewodniczącym komisji rekrutacyjnej jednostki rekrutującej jest kierownik tej jednostki lub wskazany przez niego nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora.

 

 1. Nadzór ogólny nad przebiegiem rekrutacji na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie sprawuje przewodniczący UKR.

 

§ 7

 1. Uchwały komisji rekrutacyjnej jednostki rekrutującej oraz UKR są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków komisji. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

 

 1. Komisja rekrutacyjna jednostki rekrutującej może upoważnić przewodniczącego oraz zastępcę przewodniczącego do podpisywania w imieniu komisji decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia. 

 

 1. UKR może upoważnić przewodniczącego do podpisywania w imieniu komisji korespondencji i dokumentów, w tym orzeczeń odwoławczych.

 

 1. Posiedzenia UKR są protokołowane, a protokoły podpisywane przez przewodniczącego                     i sekretarza komisji.

 

 1. Szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnych jednostek rekrutujących oraz UKR określa  zarządzenie Rektora.

 

 

DZIAŁ III

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

 

§ 8

 1. Postępowanie rekrutacyjne dzieli się na etapy: 1) postępowanie kwalifikacyjne,
  1. składanie dokumentów przez kandydatów,
  2. wydanie decyzji administracyjnej w sprawie przyjęcia na studia.

 

 1. Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy, a jego celem jest sporządzenie listy rankingowej kandydatów na studia na podstawie oceny wiedzy, umiejętności                       i predyspozycji kandydata.

 

 1. Terminy postępowania kwalifikacyjnego nie podlegają przywróceniu.

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne na rok akademicki 2018/2019 rozpoczyna się najwcześniej 1 maja 2018 roku, a kończy najpóźniej 15 października 2018 roku.

 

 1. Szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego określi w formie harmonogramu rekrutacji na studia na rok akademicki 2018/2019 Uniwersytecka Komisja Rekrutacyjna.

 

Rozdział 1

Warunki dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego

 

§ 9

Do postępowania kwalifikacyjnego może być dopuszczona osoba, która:

 

 1. zarejestrowała się w IRK zgodnie z harmonogramem postępowania rekrutacyjnego; oraz

 

 1. wniosła w terminie określonym przez uczelnię opłatę rekrutacyjną; oraz

 

 1. zdała egzamin maturalny (tzw. „nową maturę”) i posiada świadectwo dojrzałości uzyskane w wyniku zdania tego egzaminu albo zdała egzamin dojrzałości (tzw. „starą maturę”) i posiada świadectwo dojrzałości uzyskane w wyniku zdania tego egzaminu lub posiada dyplom IB albo dyplom EB albo świadectwo maturalne uzyskane za granicą, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie do szkoły wyższej – w przypadku osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie;

 

lub

 

 1. posiada tytuł licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny – w przypadku osoby, która ubiega się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.

 

 

§ 10

 1. W uzasadnionych przypadkach na wniosek kandydata w formie pisemnej, właściwy prorektor nadzorujący rekrutację na studia, działający na podstawie pełnomocnictwa Rektora, może zwolnić kandydata  z obowiązku uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

 

 1. Wnioski, o których mowa w ust. 1 rozstrzyga się do ostatniego dnia rejestracji zgodnie                z harmonogramem rekrutacji na studia.

 

 

Rozdział 2

Zakres i przebieg postępowania kwalifikacyjnego

 

§ 11

Postępowanie kwalifikacyjne na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie może obejmować: konkurs matur, egzamin wstępny w formie rozmowy kwalifikacyjnej, ocenę przedstawionej przez kandydata dokumentacji na podstawie kryteriów określonych                    w niniejszej uchwale, w załącznikach nr 1 i nr 2 do uchwały oraz w uchwałach Senatu UKSW, o których mowa w § 19 ust. 1, 2.

 

§ 12

 1. W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie dotyczącym kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny, bierze się pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego albo egzaminu maturalnego łącznie z wynikiem egzaminu wstępnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej, której celem jest sprawdzenie szczególnych predyspozycji kandydata do podjęcia studiów na danym kierunku (specjalności), niesprawdzanych w trybie egzaminu maturalnego.

 

 1. W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie dotyczącym kandydatów, którzy zdali egzamin dojrzałości, bierze się pod uwagę wyniki egzaminu dojrzałości albo egzaminu dojrzałości łącznie z wynikiem egzaminu wstępnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej, której celem jest sprawdzenie szczególnych predyspozycji kandydata do podjęcia studiów na danym kierunku (specjalności), niesprawdzanych w trybie egzaminu dojrzałości.

 

 1. W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie dotyczącym kandydatów, którzy uzyskali świadectwo maturalne za granicą, bierze się pod uwagę wyniki na świadectwie maturalnym po przeliczeniu dostosowanym do systemu oceniania kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny w Rzeczypospolitej Polskiej lub wynik egzaminu wstępnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej zgodnie z załącznikiem  nr 2 do uchwały.

 

 1. W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie dotyczącym kandydatów, którzy uzyskali dyplom IB lub dyplom EB, bierze się pod uwagę wyniki na dyplomie po przeliczeniu dostosowanym do systemu oceniania kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny w Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

 

§ 13

 1. Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia może być prowadzone jako:
  1. konkurs średnich arytmetycznych ocen z toku studiów;
  2. egzamin wstępny w formie rozmowy kwalifikacyjnej;
  3. ocena przedstawionej przez kandydata dokumentacji z punktu widzenia kryteriów określonych w niniejszej uchwale oraz w załącznikach nr 1 i nr 2 do uchwały.

 

 1. Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia może składać się z jednego lub więcej elementów wymienionych w ust. 1.

 

§ 14

Przebieg egzaminów wstępnych jest protokołowany, a wynik punktowany. Protokół podpisuje przewodniczący komisji rekrutacyjnej jednostki rekrutującej, której dotyczy rozmowa kwalifikacyjna, oraz członkowie komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej rozmowę.

 

§ 15

 1. Kandydat, który ubiega się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek studiów, może zostać przyjęty na więcej niż jeden kierunek.

 

 1. Kandydat, który jest studentem UKSW na określonym kierunku i nie został skreślony                   z listy studentów tego kierunku, nie może zostać przyjęty na ten kierunek studiów                       w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 1. Kandydat, który ubiega się o przyjęcie na więcej niż jedną specjalność na danym kierunku, może zostać przyjęty tylko na jedną specjalność na tym kierunku.

 

§ 16

Niestawienie się kandydata na jakąkolwiek część postępowania kwalifikacyjnego uniemożliwia jego dalszy udział w tym postępowaniu, chyba że komisja rekrutacyjna jednostki rekrutującej, biorąc pod uwagę szczególne okoliczności, określi inny tryb postępowania, o czym powiadamia niezwłocznie przewodniczącego UKR.

 

§ 17

 1. Kandydaci z niepełnosprawnością podlegają tej samej procedurze rekrutacyjnej, co wszystkie osoby ubiegające się o przyjęcie na studia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

 

 1. Jeżeli niepełnosprawność kandydatów, o których mowa w ust. 1, uniemożliwia bądź utrudnia udział w postępowaniu kwalifikacyjnym, komisja rekrutacyjna ustala tryb postępowania w uzgodnieniu z przewodniczącym UKR i Pełnomocnikiem Rektora ds. Osób  z Niepełnosprawnością, zwanym dalej „Pełnomocnikiem”.

 

 1. Kandydaci, o których mowa w ust. 1 i 2, którzy chcą skorzystać w postępowaniu kwalifikacyjnym z dostosowania formy tego postępowania do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności, zgłaszają się do Pełnomocnika.

 

§ 18

Kryteria przyjęć osób posiadających dyplom Matury Międzynarodowej albo Matury Europejskiej określa załącznik nr 1 do uchwały.

 

§ 19

 1. Szczegółowe zasady przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego określa uchwała Senatu UKSW w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021.

 

 1. Szczegółowe zasady przyjmowania na studia laureatów i zwycięzców konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez uczelnię, określa uchwała Senatu UKSW w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i zwycięzców konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez uczelnięw latach 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021.

 

Rozdział 3

Ustalenie i ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego

 

§ 20

 1. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego są wyrażane w skali punktowej zapewniającej dostateczne zróżnicowanie wyników uzyskanych przez kandydatów na studia. Jeżeli postępowanie kwalifikacyjne składa się z kilku elementów, skala wyników musi być porównywalna.

 

 1. Sposób obliczania końcowego wyniku postępowania kwalifikacyjnego, jak również wyników poszczególnych elementów postępowania kwalifikacyjnego w przypadku gdy wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego składa się więcej niż z jednego elementu, określa załącznik nr 1  do uchwały.

 

 1. Wyniki poszczególnych elementów postępowania kwalifikacyjnego, jak również końcowy wynik postępowania kwalifikacyjnego są jawne i są niezwłocznie ogłaszane na osobistym koncie rekrutacyjnym kandydata w systemie IRK.

 

 

§ 21

 1. Kolejność kwalifikowania oraz przyjmowania na studia kandydatów w ramach limitu miejsc ustalonego dla danego kierunku lub specjalności, w ramach określonego poziomu                  i formy studiów, określa lista rankingowa, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 ,4.

 

 1. Mając na celu efektywne zapełnienie limitu miejsc na danym kierunku studiów, komisja rekrutacyjna jednostki rekrutującej może zakwalifikować do złożenia dokumentów na ten kierunek więcej kandydatów niż wynosi limit miejsc.

 

 1. Mając na uwadze dobór najlepszych kandydatów, komisja rekrutacyjna jednostki rekrutującej w określonym naborze na dany kierunek może wyznaczyć próg punktowy dla osób o statusie kwalifikacji „kandydat zakwalifikowany” na takim poziomie, że po przeprowadzeniu tego naboru nie zostanie wypełniony limit miejsc.

 

 1. Do czasu stwierdzenia przez komisję rekrutacyjną jednostki rekrutującej w systemie IRK statusu przyjęcia na studia albo nieprzyjęcia na studia albo rezygnacji ze studiów każdemu kandydatowi znajdującemu się na liście rankingowej dla danego kierunku lub specjalności, osoby o statusie kwalifikacji „wpisany na listę rezerwową” mogą zostać przez komisję rekrutacyjną jednostki rekrutującej zakwalifikowane do złożenia dokumentów na studia z zachowaniem kolejności wynikającej z liczby uzyskanych punktów, w szczególności  w przypadku niewypełnienia limitu miejsc na tym kierunku lub specjalności.

 

 1. Sposób i miejsce ogłoszenia listy, o której mowa w ust. 1, określa zarządzenie Rektora.

 

 

Rozdział 4

Sporządzenie protokołu z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego

 

§ 22

 1. Z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego w danej jednostce rekrutującej komisja rekrutacyjna sporządza protokół, który zawiera wyniki uzyskane przez kandydatów ze wszystkich elementów i etapów tego postępowania. Protokół podpisuje przewodniczący i wszyscy członkowie komisji. Wszelkie skreślenia i zmiany dokonywane w protokole powinny zawierać  uzasadnienie i potwierdzenie podpisem przewodniczącego komisji.

 

 1. Protokół, o którym mowa w ust. 1, przekazywany jest niezwłocznie po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego do UKR przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 

DZIAŁ IV

PRZYJĘCIE NA STUDIA

 

Rozdział 1

Ustalenie limitu miejsc i podjęcie decyzji o przyjęciu na studia

 

§ 23

Komisja rekrutacyjna jednostki rekrutującej podejmuje decyzje o przyjęciu kandydatów na studia, z zastrzeżeniem § 24.

 

§ 24

 1. Decyzja o przyjęciu kandydata na studia podejmowana jest po dostarczeniu przez kandydata  wymaganych dokumentów, których wykaz określa zarządzenie Rektora.

 

 1. Kandydaci posiadający dyplom IB albo EB, którzy ubiegają się o przyjęcie na studia,  są zobowiązani przedłożyć ten dokument w oryginale w terminie wyznaczonym przez kierownika jednostki rekrutującej.

 

 1. W przypadku, gdy do dnia wycofania  przez kandydata dokumentów, o których mowa                 w ust. 1,  ze skutkiem prawnym rezygnacji z podjęcia studiów, nie zostanie wydana decyzja  o przyjęciu na studia, wydawana jest decyzja o nieprzyjęciu na studia z przyczyn określonych w tym przepisie. 

 

§ 25

 1. Komisja rekrutacyjna jednostki rekrutującej może przeprowadzić dodatkowy nabór na dany kierunek studiów lub specjalność, w szczególności w związku z niewypełnieniem limitu miejsc, z zastrzeżeniem § 21 ust. 3. Dodatkowy nabór będzie odbywał się zgodnie                       z harmonogramem rekrutacji, za zgodą przewodniczącego UKR, na wniosek przewodniczącego komisji rekrutacyjnej jednostki rekrutującej.

 

 1. Dla kandydatów, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na danym kierunku studiów w określonym naborze oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, komisja rekrutacyjna jednostki rekrutującej przeprowadza na ten kierunek odrębny nabór mający charakter rekrutacji uzupełniającej, z zastrzeżeniem ust. 3,4,5.

 

 1. Odrębny nabór, o którym mowa w ust. 2 odbywa się pod warunkiem złożenia przez zainteresowanego kandydata w Biurze Rekrutacji wniosku o przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej wraz z kopią rozstrzygnięcia oraz kopią uzasadnienia, o których mowa w art. 44zzz ust. 18 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w terminie 10 dni od dnia otrzymania tych dokumentów.

 

 1. Terminarz czynności, jakie wykonuje kandydat w odrębnym naborze, o którym mowa                 w ust. 2, ustala komisja rekrutacyjna jednostki rekrutującej niezwłocznie po podjęciu decyzji o przeprowadzeniu takiego naboru i przekazuje informację o terminarzu kandydatowi.

 

 1. Status kwalifikacji kandydata biorącego udział w odrębnym naborze, o którym mowa w ust. 2 jest ustalany przez komisję rekrutacyjną jednostki rekrutującej na podstawie progu punktowego z wcześniejszego naboru na ten kierunek, w którym brał udział kandydat.

 

 1. Kandydat biorący udział w odrębnym naborze, o którym mowa w ust. 2 jest zwolniony z obowiązku wniesienia opłaty rekrutacyjnej za uczestnictwo w nim.

 

§ 26

 1. W przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności, uzasadniających przyjęcie większej liczby kandydatów niż limit miejsc, kierownik jednostki rekrutującej lub przewodniczący komisji rekrutacyjnej jednostki rekrutującej może zwrócić się do prorektora właściwego nadzorującego rekrutację na studia z wnioskiem o wyrażenie zgody na zwiększenie limitu miejsc określonego w odrębnej uchwale, z zastrzeżeniem warunków, o których mowa w art. 8 ust. 3 i 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, wskazując we wniosku proponowaną wartość liczbową zwiększenia limitu.

 

 1. W przypadku uzyskaniu zgody prorektora właściwego nadzorującego rekrutację na studia na przyjęcie większej liczby kandydatów niż limit miejsc komisja rekrutacyjna jednostki rekrutującej podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu lub przyjęciu dodatkowej liczby kandydatów z zachowaniem kolejności wynikającej z uzyskanych przez nich wyników albo przeprowadzeniu kolejnego naboru, mając na uwadze wartość liczbową zwiększenia limitu wskazaną przez prorektora właściwego nadzorującego rekrutację na studia.

 

§ 27

 1. W przypadku podjęcia decyzji o nieuruchomieniu kierunku lub specjalności mimo przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna jednostki rekrutującej wyda kandydatowi przyjętemu na ten kierunek lub kierunek i specjalność decyzję stwierdzającą wygaśnięcie decyzji o przyjęciu na studia.

 

 1. Szczegółowy tryb podejmowania decyzji o nieuruchomieniu kierunku lub specjalności,               w szczególności w związku z niewystarczającą liczbą kandydatów, określa zarządzenie Rektora.

 

Rozdział 2

Doręczanie decyzji i środki odwoławcze

 

 

§ 28

1. Decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia doręcza się kandydatom na piśmie.  Kandydat ma obowiązek pisemnego potwierdzenia otrzymania decyzji. 

 

2.W przypadku gdy decyzja jest wysyłana pocztą, wysyłka jest realizowana za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Dopuszczalne jest doręczenie decyzji w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (EPUAP).

 

 1. Lista przyjętych jest ogłaszana w sposób określony w zarządzeniu Rektora. 

 

 1. Od decyzji komisji rekrutacyjnej jednostki rekrutującej kandydatowi przysługuje odwołanie do UKR za pośrednictwem komisji rekrutacyjnej jednostki rekrutującej w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 

 1. Podstawą odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej jednostki rekrutującej może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia. 

 

 1. Odwołanie od decyzji opiniowane jest przez komisję rekrutacyjną właściwej jednostki rekrutującej.

 

§ 29

Komisje rekrutacyjne jednostek rekrutujących przekazują UKR listę osób przyjętych na studia w terminie 30 dni od daty podjęcia ostatniej decyzji w sprawie przyjęcia na studia.

 

 

DZIAŁ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 30

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale, w tym w sprawach dotyczących  przyjęcia na studia w trybie przeniesienia, zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego i  postanowienia aktów prawa wewnętrznego w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, w tym  uchwał rad wydziałów w sprawach dotyczących szczegółowego zakresu egzaminów wstępnych.

 

§ 31

Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego UKR sporządza sprawozdanie z przebiegu i wyników postępowania rekrutacyjnego w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

 

§ 32

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Komentarze (0)