Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2015/2016

politechnika opolska rekrutacja

 

Zasady rekrutacji na PO 2015/16

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

 

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Warunki i tryb rekrutacji dotyczą przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone w formie stacjonarnej i niestacjonarnej (załącznik 1).

1.2. Politechnika Opolska prowadzi również studia trzeciego stopnia i studia podyplomowe. Zasady przyjęć na te studia określają odrębne przepisy.

1.3. Politechnika Opolska przyjmuje kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia w ramach planowanych wielkości przyjęć ustalonych dla poszczególnych kierunków i form studiów.

1.4. Uprawnienia dotyczące laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych określa odrębny dokument.

1.5. Decyzje w sprawie przyjęć kandydatów na studia podejmują właściwe Komisje Rekrutacyjne.

1.6. Decyzję o zmianie procedury egzaminacyjnej w przypadku kandydatów niepełnosprawnych podejmuje dziekan lub przewodniczący komisji egzaminacyjnej na wniosek osoby zainteresowanej. Zakres zmian w odniesieniu do każdego kandydata określany jest indywidualnie. Kandydat niepełnosprawny, który chciałby uzyskać pomoc podczas egzaminów wstępnych lub procesu rekrutacji powinien zgłosić się do pełnomocnika rektora ds. osób niepełnosprawnych nie później niż dwa tygodnie przed datą egzaminu bądź procesu rekrutacji. Pełnomocnik pośredniczy w ustaleniu formy pomocy z wydziałową komisją rekrutacyjną.

1.7. Podjęcie studiów w systemie stacjonarnym lub niestacjonarnym uzależnione jest od podpisania umowy w sprawie odpłatności za studia.

1.8. Rekrutacja może być prowadzona w semestrze zimowym oraz letnim.

2. WARUNKI FORMALNE

2.1. Postępowanie rekrutacyjne jest dwuetapowe.

2.2. W pierwszym etapie (kwalifikacji) kandydat na studia jest zobowiązany do rejestracji w elektronicznym systemie rekrutacji dostępnym na stronie internetowej Uczelni (www.po.opole.pl). Rejestracja w systemie rekrutacyjnym jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach procedur rekrutacyjnych oraz umieszczenie imienia i nazwiska kandydata oraz liczby uzyskanych punktów na listach rankingowych. Pierwszy etap kwalifikacji nie jest etapem wiążącym.

Na etapie rejestracji elektronicznej, kandydat zobowiązany jest do przesłania do systemu rekrutacyjnego zdjęcia w wersji elektronicznej i umieszczenia go na wniosku o wydanie legitymacji elektronicznej (zdjęcie powinno być identyczne jak papierowe, przedkładane komisji rekrutacyjnej podczas drugiego etapu rekrutacji. Patrz pkt. 2.3. d).

2.3. W drugim etapie kandydat zakwalifikowany składa w wyznaczonym terminie i miejscu:

a) podpisane przez kandydata podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z elektronicznego systemu rekrutacyjnego,

b) kserokopię świadectwa dojrzałości (maturalnego) wraz z oryginałem lub odpisem dokumentu wydanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (szkołę) do wglądu,

c) obustronną kserokopię dowodu osobistego (w przypadku przesłania dokumentów pocztą kserokopia ta powinna być potwierdzona przez właściwy urząd uprawniony do wydawania dowodów osobistych lub przez notariusza),

d) dwa zdjęcia zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

e) zaświadczenie lekarskie przy rekrutacji na kierunki: fizjoterapia, turystyka i rekreacja, wychowanie fizyczne oraz technologia żywności i żywienie człowieka (na specjalnym formularzu umieszczonym w elektronicznym systemie rekrutacyjnym),

2.4. Kandydat na studia drugiego stopnia ponadto składa kserokopię  dyplomu ukończenia studiów oraz kserokopię suplementu do dyplomu (dotyczy osób, które ukończyły studia po 2005 roku) wykonaną z oryginału lub odpisu (wydanego przez uczelnię). Na potrzeby rekrutacji kandydat przynosi oryginały tych dokumentów do wglądu.

2.5. Podczas drugiego etapu rekrutacji, w oparciu o dostarczone przez kandydata dokumenty, dokonywana jest weryfikacja danych podanych w etapie pierwszym. Może to spowodować zmiany na liście zakwalifikowanych.

2.6. Kandydat ma prawo ubiegać się o przyjęcie na kilka kierunków studiów, ale po zakwalifikowaniu się może wybrać studia tylko na jednym z nich. Decydując się na podjęcie kolejnego kierunku studiów stacjonarnych kandydat składa oświadczenie, że jest świadomy, iż zgodnie z zapisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym za drugi i kolejne kierunki studiów stacjonarnych jest zobowiązany zapłacić (z wyłączeniem przypadków zwolnień z opłaty, opisanych w ww. ustawie).

2.7. Kandydat wnosi na wskazane konto opłatę obowiązującą osoby ubiegające się o przyjęcie na studia wyższe. Wysokość opłaty ustala rektor. Opłata rekrutacyjna może podlegać zwrotowi tylko na wniosek zainteresowanego złożony w terminie do 30 listopada (w przypadku rekrutacji na semestr zimowy) lub do 31 marca (w przypadku rekrutacji na semestr letni) i tylko w uzasadnionych przypadkach takich jak:

  • nieuruchomienie kierunku studiów i niepodjęcie studiów na kierunku rezerwowym;
  • omyłkowe dokonanie podwójnej wpłaty na dany kierunek studiów.

2.8. W ramach jednej opłaty rekrutacyjnej kandydat może wybrać jeden podstawowy i dwa rezerwowe kierunki na określonym poziomie studiów. Wysokość opłaty jest uzależniona od rodzaju wybranych kierunków.

2.9. Na rezerwowe kierunki studiów o których mowa w punkcie 2.8 kandydat może być przyjęty w przypadku:

  • nieprzyjęcia na kierunek podstawowy,
  • nieuruchomienia kierunku podstawowego

o ile na wskazanym kierunku (kierunkach) nie będą wypełnione limity przyjęć (kandydaci rezerwowi przyjmowani będą wg ilości punktów, począwszy od największej liczby punktów aż do wyczerpania limitu).

2.10. Kandydat traci status zakwalifikowanego w przypadku niezłożenia wymaganych dokumentów w terminie określonym harmonogramem rekrutacji.

2.11. Złożenie podania z nieprawdziwymi danymi i uzyskanie na tej podstawie statusu kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia stanowi podstawę do skreślenia z listy rankingowej.

3. ZASADY I KRYTERIA KWALIFIKACJI NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

3.1. Podstawę przyjęcia na studia pierwszego stopnia stanowią wybrane wyniki egzaminu maturalnego (dojrzałości), a w przypadku kierunku architektura i urbanistyka ponadto uwzględnia się pozytywny wynik egzaminu dodatkowego, który jest warunkiem koniecznym do przyjęcia na ww. kierunek studiów.

3.2. Kryterium decydującym o przyjęciu na studia pierwszego stopnia jest wartość wskaźnika rankingowego (R) obliczanego w oparciu o liczbę punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym (dojrzałości), z języka obcego nowożytnego oraz dwóch przedmiotów wybranych z wykazu zestawionego w tabeli 1. Na kierunku wymienionym w punkcie 3.1, przy obliczaniu wskaźnika R ponadto uwzględnia się wynik egzaminu dodatkowego.

3.3. W przypadku egzaminu maturalnego wartość wskaźnika rankingowego oblicza się w oparciu o wynik części pisemnej.

3.4. W przypadku kiedy kandydat nie zdawał na egzaminie maturalnym (dojrzałości) przedmiotu będącego podstawą kwalifikacji na I rok studiów na danym kierunku, do obliczania wskaźnika rankingowego przyjmuje się wartość zero.

Tabela 1. Wykaz przedmiotów egzaminu maturalnego (dojrzałości) będących podstawą kwalifikacji

Lp.

Przedmioty do wybory

Kierunki studiów

1

fizyka (z astronomią), geografia, historia, język polski, wiedza o społeczeństwie

administracja, międzynarodowe stosunki gospodarcze

2

fizyka (z astronomią), geografia, historia, informatyka, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

zarządzanie, ekonomia

3.

Biologia, chemia, fizyka (z astronomią), język polski

fizjoterapia, wychowanie fizyczne

4.

biologia, geografia, historia, język polski

turystyka i rekreacja

5.

Biologia, chemia, fizyka (z astronomią), informatyka, język polski, matematyka

inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria środowiska, technologia żywności i żywienie człowieka;

6.

geografia, matematyka, fizyka (z astronomią), informatyka, język polski, wiedza o społeczeństwie

inżynieria bezpieczeństwa, logistyka, zarządzanie i inżynieria produkcji

7.

chemia, fizyka (z astronomią), informatyka, język polski, matematyka

pozostałe kierunki

3.5. W przypadku, gdy kandydat uzyskał dwie oceny z wybranego przedmiotu na egzaminie dojrzałości (stara matura), punkty odpowiadające tym ocenom sumuje się, natomiast, gdy uzyskał tylko jedną ocenę, odpowiadającą liczbę punktów mnoży się przez dwa.

3.6. Zasady obliczania wskaźnika (R):

a) wskaźnik R obliczany jest wg wzoru:

gdzie:

R = w ∙ JO + w ∙ P1 + w ∙ P2 + ED

w – wartość współczynnika wagowego przyjmowana na podstawie tabeli 2, JO – liczba punktów uzyskanych za język obcy,

P1 – liczba punktów uzyskanych za pierwszy wybrany przedmiot, P2 – liczba punktów uzyskanych za drugi wybrany przedmiot,

ED – liczba punktów uzyskanych za egzamin dodatkowy,

b) liczba  punktów  za  wynik  egzaminu  maturalnego  jest  równa  sumie  punktów uzyskanych na poziomie podstawowym i rozszerzonym,

c) liczbę   punktów   uzyskaną   na   egzaminie   złożonym   wyłącznie   na   poziomie rozszerzonym mnoży się przez 2,0,

d) liczba punktów za wynik egzaminu dojrzałości (stara matura) jest przyjmowana na podstawie tabeli 3.

Tabela 2. Wartości współczynnika wagowego dla określonych przedmiotów na różnych kierunkach studiów

Kierunek studiów

Język polski

Język obcy nowożytny

Pozostałe przedmioty
 administracja, europeistyka, fizjoterapia, turystyka i rekreacja, wychowanie fizyczne, międzynarodowe stosunki gospodarcze 1 1
pozostałe kierunki 0,5 2

Tabela 3. Liczba punktów odpowiadająca ocenom na świadectwie dojrzałości*

Ocena

Odpowiadająca liczba punktów

6

100

5

85

4

70

3

50

2

30

Brak oceny

0

* dotyczy również kandydatów z wynikami zapisanymi w czterostopniowej skali ocen

3.7. Kandydaci, którzy:

  • uzyskali Maturę Międzynarodową,
  • uzyskali maturę poza granicami Polski,

przyjmowani są poza systemem rekrutacyjnym i składają wymagane dokumenty w terminie określonym harmonogramem rekrutacji.

3.8. Kandydatom, którzy zdali maturę dwujęzyczną, zalicza się z języka obcego nowożytnego maksymalną liczbę punktów procentowych na poziomie rozszerzonym.

3.9 Świadectwo dojrzałości uzyskane poza granicami Polski musi być uzupełnione zaświadczeniem z Kuratorium Oświaty (właściwego dla miejsca zamieszkania kandydata) o równoważności świadectwa uzyskanego za granicą z polskim świadectwem maturalnym oraz tłumaczeniem świadectwa maturalnego potwierdzonym przez tłumacza przysięgłego. Obowiązek ten nie dotyczy świadectw uzyskanych w państwach, z którymi Polska ma podpisane umowy o uznawalności świadectw maturalnych i dyplomów ukończenia studiów.

3.10. Cudzoziemcy, którzy zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym mogą studiować w Polsce na zasadach obowiązujących obywateli polskich, przyjmowani są na analogicznych warunkach z uwzględnieniem punktu 3.9. Cudzoziemcy, którzy nie spełniają warunków określonych w cytowanej wyżej ustawie są przyjmowani na warunkach określonych odrębnymi przepisami.

3.11. Kandydaci:

a) ubiegający się o przyjęcie na kierunek architektura i urbanistyka, są zobowiązani do przystąpienia do egzaminu dodatkowego – z rysunku odręcznego, za który mogą uzyskać maksymalnie 300 pkt. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie co najmniej 100 pkt.

b) legitymujący się Maturą Międzynarodową oraz absolwenci szkół należących do Organizacji Matur Międzynarodowych, przyjmowani są poza rankingiem na dowolny wybrany kierunek studiów, lecz na kierunek architektura i urbanistyka, muszą spełnić dodatkowo warunki zapisane w punkcie 3.11 a)

c) z maturą sprzed 2004 roku, którzy ubiegają się o uznanie wyniku egzaminu z języka obcego nowożytnego na podstawie certyfikatu uprawniającego do zwolnienia z egzaminu dojrzałości lub maturalnego (wg wykazu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej), po złożeniu oryginału lub kopii certyfikatu otrzymują z tego przedmiotu 200 punktów. Liczbę 200 punktów otrzymują też kandydaci, którzy byli zwolnieni z egzaminu dojrzałości lub maturalnego z języka obcego i na świadectwie dojrzałości mają wpis – zwolniony;

d) absolwenci klas dwujęzycznych, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości przed 2008 r., w przypadku braku oceny za egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym, otrzymują 100 punktów jako ekwiwalent brakującej oceny;

e) kandydaci na kierunek wychowanie fizyczne (studia I stopnia) mogą uzyskać dodatkowe punkty za osiągnięcia sportowe, pod warunkiem dostarczenia potwierdzenia wydanego przez Polski Związek Sportowy danej dyscypliny, w wymiarze: Tabela 4. Punkty preferencyjne dla kandydatów na kierunek studiów wychowanie fizyczne, studia I stopnia

Punkty

Klasa sportowa

150

Mistrzowska międzynarodowa (MM)

100

Mistrzowska (M)

50

I

25

II

3.12. W przypadku istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na określonym kierunku, kandydat nie zostanie dopuszczony do postępowania kwalifikacyjnego.

3.13. Decyzję odnośnie przyjęcia kandydata na studia I stopnia podejmuje właściwa komisja rekrutacyjna zwykłą większością głosów po dostarczeniu przez niego oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości (maturalnego).

4. ZASADY I KRYTERIA KWALIFIKACJI NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

4.1. Kandydat powinien posiadać tytuł zawodowy magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny, uzyskany na tym samym lub pokrewnym kierunku studiów. Wykaz kierunków pokrewnych określa rada wydziału.

4.2. Kryterium decydującym o przyjęciu na studia drugiego stopnia jest wartość wskaźnika rankingowego równa ocenie z dyplomu ukończenia poprzednich studiów, na tym samym lub pokrewnym kierunku.

4.3. W przypadku braku dyplomu ukończenia studiów, kandydat może dostarczyć zaświadczenie o zdanym egzaminie dyplomowym. Oryginał lub odpis dyplomu (wydany przez uczelnię) wraz z suplementem musi być dostarczony w tym przypadku, w terminie określonym przez Komisję Rekrutacyjną.

4.4. Decyzję odnośnie przyjęcia kandydata na studia II stopnia podejmuje właściwa komisja rekrutacyjna zwykłą większością głosów po dostarczeniu przez niego oryginału lud odpisu świadectwa dojrzałości oraz oryginału lub odpisu lub poświadczonej przez uczelnię kopii dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem.

5. INFORMACJE DODATKOWE

5.1. Listy rankingowe kandydatów  sporządza się na podstawie wskaźnika rankingowego w kolejności od najwyższej do najniższej jego wartości.

5.2. Na studia przyjmuje się kandydatów według kolejności na liście rankingowej w liczbie odpowiadającej planowanej wielkości przyjęć.

5.3. Jeżeli większa liczba kandydatów osiągnęła wartość wskaźnika rankingowego równą planowanej wielkości przyjęć, to wszyscy oni zostają przyjęci.

5.4. Termin składania odwołań od wyników rekrutacji upływa po 14 dniach od daty otrzymania decyzji o nieprzyjęciu na studia. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.

5.5. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna jest zobowiązana do rozpatrzenia odwołania w terminie określonym harmonogramem jej prac.

5.6. Przyjęcia na studia stacjonarne kandydatów z maturą uzyskaną poza granicami Polski, następują w terminie wynikającym z harmonogramu rekrutacji, z uwzględnieniem wartości progowej wskaźnika rankingowego, którego wartość wyznacza ostatni kandydat na liście przyjętych

5.7. Właściwe komisje rekrutacyjne mogą przyjąć kolejne osoby z listy rankingowej, w przypadku niewypełnienia planowanej wielkości przyjęć, w terminie do 14 dni od rozpoczęcia zajęć lub jeśli rekrutacja zakończyła się po rozpoczęciu zajęć, w terminie 14 dni od zakończenia rekrutacji.

5.8. Nad przestrzeganiem przyjętych zasad rekrutacji czuwa Uczelniana Komisja Rekrutacyjna. W sytuacjach nieprzewidzianych w niniejszych zasadach rekrutacji decyzję podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Opolska

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Opolska

Komentarze (0)