Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2015/2016

uniwersytet zielonogórski rekrutacja

 

Zasady rekrutacji na UZ 2015/16

Ogólne warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2015 /2016 

Kandydaci na pierwszy rok studiów przyjmowani są na poszczególne kierunki i formy studiów oraz formy kształcenia w ramach limitów przyjęć, ustalonych przez Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego po zasięgnięciu opinii dziekanów.

Postępowanie rekrutacyjne może być przeprowadzone w oparciu o egzaminy lub konkurs świadectw dojrzałości / maturalnych (dyplomów ukończenia studiów)

Kandydat może ubiegać się o przyjęcie:

  • na więcej niż jeden kierunek, gdy rekrutacja obejmuje konkurs świadectw lub gdy egzaminy odbywają się w różnych terminach,
  • wyłącznie na jeden z kierunków, na które rekrutacja obejmuje egzaminy odbywające się w tym samym terminie.

W wypadku przyjęcia na kilka kierunków, kandydat musi dokonać wyboru jednego z nich, jako kierunku podstawowego.

Studiowanie na kilku kierunkach jest możliwe na zasadach określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym oraz w regulaminie studiów Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne pierwszego stopnia ma prawo wskazać w jednym podaniu o przyjęciu na studia – poza kierunkiem, na który chce być przyjęty w pierwszej kolejności – dodatkowo drugi kierunek, na który chciałby być zakwalifikowany (w ramach wolnych miejsc) i może być kwalifikowany wg obowiązujących dla danego kierunku warunków i trybu oraz harmonogramu rekrutacji. Dotyczy to wyłącznie różnych kierunków prowadzonych na tym samym wydziale dla następujących wydziałów: Wydział Artystyczny, Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji, Wydział Fizyki i Astronomii, Wydział Humanistyczny, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii, Wydział Mechaniczny, Wydział Nauk Biologicznych oraz wszystkich kierunków prowadzonych na wydziałach: Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii, Wydziale Fizyki i Astronomii.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku pedagogika na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu ma prawo wskazać w jednym podaniu o przyjęcie na studia – poza specjalnością, na którą chce być przyjęty w pierwszej kolejności – dodatkowo drugą specjalność, na którą chciałby być zakwalifikowany w ramach wolnych miejsc.

Warunkiem dopuszczenia do postępowania rekrutacyjnego jest rejestracja kandydata na podstawie złożonego w terminie kompletu dokumentów, oraz wniesionej opłaty za postępowanie rekrutacyjne. Wykaz wymaganych dokumentów, limity przyjęć oraz kalendarz rekrutacji zostaną określone zarządzeniem Rektora i ogłoszone w terminie do 31 maja 2015 r.

Uczelnia nie zwraca wniesionej opłaty za postępowanie rekrutacyjne, z tym wyjątkiem, że opłata może być zwrócona, jeśli studia na kierunku nie będą uruchomione z powodu zbyt małej liczby kandydatów.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzają wydziałowe komisje rekrutacyjne. Przewodniczącego, członków, sekretarzy wydziałowych komisji rekrutacyjnych oraz egzaminatorów powołuje dziekan wydziału.

Wydziałowa komisja rekrutacyjna wydaje decyzje w przedmiocie przyjęcia na studia.

W egzaminie ustnym, praktycznym lub rozmowie kwalifikacyjnej musi uczestniczyć przynajmniej dwóch egzaminatorów.

Kandydatowi przysługuje prawo odwołania od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej do uczelnianej komisji rekrutacyjnej, w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.

Po rozpatrzeniu odwołania, decyzję podejmuje uczelniana komisja rekrutacyjna. Decyzja ta jest ostateczna.

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna powoływana jest w trybie określonym przez Statut Uczelni.

W przypadku niewypełnienia planowanych limitów przyjęć ustalonych przez Rektora, przewiduje się przeprowadzenie dodatkowego postępowania rekrutacyjnego, przy czym – dodatkowe postępowanie może nie być przeprowadzone na kierunkach, na których liczba przyjętych przekroczy 80% planowanego limitu przyjęć na studia.

Nieprzekraczalnym terminem zakończenia rekrutacji na studia, opartej na egzaminach, konkursie świadectw lub dyplomów, rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016 jest 30 września 2015 roku.

Jeżeli w chwili zakończenia rekrutacji opartej na konkursie świadectw lub dyplomów, na uruchomionych od semestru zimowego roku akademickiego 2015/2016kierunkach studiów niestacjonarnych, nie zostaną wypełnione limity przyjęć na studia, to wydziałowe komisje rekrutacyjne mogą przyjmować na wolne miejsca na tych kierunkach na studiach niestacjonarnych kandydatów, którzy złożą wymagane dokumenty i wniosą opłatę rekrutacyjną, według kolejności zgłoszeń. Kandydaci mogą być przyjmowani w tym trybie nie dłużej niż do 30 października 2015 roku i wnoszą pełną opłatę za semestr zimowy roku akademickiego 2015/2016na studiach niestacjonarnych.

W ramach ustalonych przez Rektora limitów przyjęć na rok akademicki 2015/2016, może zostać przeprowadzona w lutym-marcu 2016 roku rekrutacja na kierunki studiów, dla których przewidziane jest uruchomienie cyklu kształcenia od semestru letniego roku akademickiego 2015/2016.

Kandydat, który uczestniczył w postępowaniu rekrutacyjnym w czerwcu – lipcu 2015 roku, po uzyskaniu informacji o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia jest zobowiązany do pisemnego potwierdzenia woli podjęcia studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz dostarczenia kompletu wymaganych dokumentów w terminie ustalonym zarządzeniem Rektora. Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia ogłoszona zostanie na stronie internetowej Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz na tablicach ogłoszeń poszczególnych wydziałów, jednocześnie każdy kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia zostanie poinformowany o tym drogą elektroniczną (poczta e-mail). Niedostarczenie w wyznaczonym terminie takiego potwierdzenia lub dokumentów, będzie uważane za rezygnację z podjęcia studiów.

Jeżeli na kierunku prowadzi się specjalności i rekrutacja jest przeprowadzana na kierunek, a nie od razu na specjalności w ramach kierunku, student wybiera specjalność w terminie ustalonym przez dziekana.

W przypadku o którym mowa w ust. 2, o przyjęciu na specjalność decyduje dziekan, na podstawie zasad ustalonych przez radę wydziału i w ramach istniejących na wydziale możliwości kształcenia na specjalnościach.

Studia mogą nie zostać uruchomione na kierunkach / specjalnościach, na które zostanie przyjętych mniej niż 25 osób w przypadku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz mniej niż 15 osób – w przypadku studiów drugiego stopnia”.

Na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie, zostaną przyjęci w ramach limitu miejsc kandydaci, którzy spełnili wszystkie wymagania rekrutacyjne, zgodnie z listą rankingową, która jest tworzona wspólnie dla kandydatów z „nową” i „starą” maturą, przy czym punkty za odpowiednie przedmioty wyliczane będą na podstawie następujących wyników egzaminów dojrzałości / maturalnych z tych przedmiotów:

symbol dla kandydatów ze „starą maturą” dla kandydatów z „nową maturą”
b1 punkty za część ustną egzaminu dojrzałości z biologii punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z biologii na poziomie podstawowym
b2 punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości z biologii punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym
c1 punkty za część ustną egzaminu dojrzałości z chemii punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z chemii na poziomie podstawowym
c2 punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości z chemii punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z chemii na poziomie rozszerzonym
d1 punkty za część ustną egzaminu dojrzałości z przedmiotu wybranego punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z przedmiotu wybranego na poziomie podstawowym
d2 punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości z przedmiotu wybranego punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z przedmiotu wybranego na poziomie rozszerzonym
f1 punkty za część ustną egzaminu dojrzałości z fizyki punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z fizyki i astronomii na poziomie podstawowym
f2 punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości z fizyki punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z fizyki i astronomii na poziomie rozszerzonym
fi1 ————————– punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z filozofii na poziomie podstawowym
fi2 ————————– punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z filozofii na poziomie rozszerzonym
h1 punkty za część ustną egzaminu dojrzałości z historii punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z historii na poziomie podstawowym
h2 punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości z historii punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z historii na poziomie rozszerzonym
i1 punkty za część ustną egzaminu dojrzałości z informatyki punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z informatyki na poziomie podstawowym
i2 ————————– punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z informatyki na poziomie rozszerzonym
m1 punkty za część ustną egzaminu dojrzałości z matematyki punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym
m2 punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości z matematyki punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym
o1 punkty za część ustną egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
o2 punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym
p1 punkty za część ustną egzaminu dojrzałości z języka polskiego punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym
p2 punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości z języka polskiego punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie rozszerzonym
z punkty za egzamin z przygotowania zawodowego ————————–

Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości („starej” maturze) przelicza się na punkty według poniższej tabeli:

Skala 6-stopniowa Skala 4-stopniowa
Ocena Liczba punktów Ocena Liczba punktów
2 30    
3 45 3 30
4 60 4 60
5 75 5 90
6 90  

Jeżeli na świadectwie dojrzałości nie ma punktów lub ocen z odpowiedniego egzaminu z określonego przedmiotu, przyjmuje się liczbę punktów zero, z tym że:

  • w przypadku, gdy na świadectwie dojrzałości („nowej” matury) podana jest punktacja danego przedmiotu wyłącznie na poziomie rozszerzonym, a w zasadach rekrutacji uwzględniane są też punkty za poziom podstawowy, przyjmuje się dla poziomu podstawowego punkty za poziom rozszerzony,
  • w przypadku gdy na świadectwie dojrzałości („starej” matury) nie ma oceny za egzamin pisemny z danego przedmiotu a w zasadach rekrutacji uwzględniana jest taka ocena, przyjmuje się ocenę za egzamin ustny i odwrotnie, gdy nie ma oceny za egzamin ustny z danego przedmiotu przyjmuje się ocenę za egzamin pisemny,
  • za równoważny przedmiotowi informatyka uważane są przedmioty o nazwach: elementy informatyki, podstawy informatyki lub technologia informacyjna; za równoważny przedmiotowi fizyka i astronomia uważany jest przedmiot o nazwie fizyka, fizyka z astronomią; jako przedmiot biologia rozumie się każdy przedmiot zawierający w swojej nazwie słowo „biologia”.

Jeśli na świadectwie dojrzałości “nowej” matury są podane wyniki “w procentach” (odsetek punktów za zadania) oraz “na skali centylowej” (odsetek zdających, którzy uzyskali taką samą lub niższą liczbę punktów za zadania), to przez liczbę punktów ze świadectwa dla danego przedmiotu i poziomu rozumie się nie mniejszą z tych liczb.

Zwolnienie z egzaminu dojrzałości / maturalnego z języka obcego na podstawie certyfikatu jest równoznaczne z uzyskaniem oceny celującej („stara” matura) lub maksymalnej liczby punktów („nowa” matura) z tego przedmiotu.

Gdy na świadectwie dojrzałości są wyniki odpowiednich egzaminów z kilku alternatywnie branych pod uwagę przedmiotów, przyjmuje się wyniki tylko z jednego przedmiotu, dającego największą liczbę punktów w rekrutacji. Przez „przedmiot wybrany” rozumie się w całej uchwale ten sam przedmiot zdawany jako obowiązkowy (zdawany w części pisemnej egzaminu dojrzałości) lub ( i ) jako dodatkowy (zdawany w części ustnej egzaminu dojrzałości), nie brany pod uwagę w pozostałej części wzoru na liczbę punktów.

Laureaci oraz finaliści olimpiad stopnia centralnego przyjmowani są z całkowitym lub częściowym pominięciem rankingów, na podstawie kompletu dokumentów i wymaganego potwierdzenia woli podjęcia studiów.

W przypadku, gdy, kandydat ukończył szkołę średnią dającą uprawnienia matury międzynarodowej (IB), lub matury europejskiej (EB), lub zagraniczną szkołę średnią stosującą takie skalę ocen, przelicza się je na punkty zgodnie z poniższą tabelą:

Ocena Liczbapunktów
Matura IB Matura EB
7 8,00-10,00 98
6 7,00-7,95 82
5 6,00-6,95 66
4 5,00-5,95 50
3 4,00-4,95 34
2 3,00-3,95 18
1 1,00-2,95 2

przy czym oceny z matury:

  • przeliczane są według zasad: poziom SL traktowany jest jak poziom podstawowy, a poziom HL jak poziom rozszerzony; jeżeli na świadectwie są oceny z przedmiotu tylko dla poziomu HL, to przelicza się je na punkty za poziom rozszerzony oraz podstawowy; oceny przeliczane będą na punkty jak wyżej.
  • EB przeliczane są według zasad: poziom podstawowy EB traktowany będzie jak poziom podstawowy, a poziom rozszerzony EB jak poziom rozszerzony; jeżeli na świadectwie są oceny z przedmiotu tylko dla poziomu rozszerzonego EB, to przelicza się je na punkty za poziom rozszerzony oraz podstawowy.

Obywatel polski lub cudzoziemiec spełniający warunki określone w art. 43 ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”, który ukończył szkołę za granicą, może ubiegać się o przyjęcie na studia pod warunkiem, że posiadane przez niego świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju, w którym zostało wydane i świadectwo to zostało uznane za równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości, na podstawie umowy międzynarodowej albo zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą.

Oceny ze świadectwa, o którym mowa w ust. 9, przeliczane będą na punkty równe częściom całkowitym liczb wyliczonych według wzoru: P = 96 ( S-m) / (M – m) + 2, gdzie S jest przeliczaną oceną, M – maksymalną, m – minimalną (niedostateczną) oceną według skali stosowanej w szkole zagranicznej.

Uprawnione do podjęcia studiów drugiego stopnia są osoby, które mają tytuł magistra, inżyniera, licencjata lub równorzędny oraz spełniają warunki rekrutacji.

Kandydaci na studia drugiego stopnia przyjmowani są według kolejności na liście rankingowej sporządzonej na podstawie punktacji za przeliczony wynik ukończenia studiów wpisany do dyplomu, za zgodność albo pokrewieństwo kierunku ukończonych studiów z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia oraz za inne elementy postępowania rekrutacyjnego określone w szczegółowych zasadach rekrutacji dla kierunku.

Kierunek ukończonych studiów jest zgodny z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia, gdy jest to ten sam kierunek ukończonych studiów pierwszego stopnia (z tytułem licencjata, inżyniera lub równorzędnym).

Kierunek ukończonych studiów jest pokrewny z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia, gdy jest to kierunek ukończonych studiów pierwszego stopnia inny niż wybrany kierunek studiów drugiego stopnia, który został określony w szczegółowych zasadach rekrutacji dla kierunku na wydziale.

W przypadku, gdy kierunek ukończonych studiów:

  • jest zgodny z kierunkiem studiów drugiego stopnia, wówczas liczba punktów jest równa przeliczonemu wynikowi ukończenia studiów plus dwa,
  • jest pokrewny kierunkowi studiów drugiego stopnia, wówczas liczba punktów jest równa przeliczonemu wynikowi ukończenia studiów plus jeden,
  • nie jest ani zgodny, ani pokrewny kierunkowi studiów drugiego stopnia, wówczas liczba punktów jest równa przeliczonemu wynikowi ukończenia studiów.

W szczegółowych zasadach rekrutacji na kierunki studiów prowadzone na wydziałach, zamiast punktacji za zgodność albo pokrewieństwo kierunków, może być określona punktacja za zgodność albo pokrewieństwo specjalności.

Jako kryterium dodatkowe brana jest pod uwagę liczba punktów za przeliczoną ocenę z egzaminu dyplomowego.

Jeśli w szczegółowych zasadach rekrutacji uwzględniony jest wynik ukończenia studiów wyższych, to następującym wpisanym na dyplomach wynikom ukończenia studiów odpowiadają oceny liczbowe W: bardzo dobry, celujący – ocena W = 5,0; dobry plus, ponad dobry – ocena W = 4,5; dobry – ocena W = 4,0; dostateczny plus, dość dobry – ocena W = 3,5; dostateczny, zadowalający – ocena W = 3,0. Odpowiadająca wpisanemu na dyplomie wynikowi ukończenia studiów ocena S w skali ocen innej niż stosowana na Uniwersytecie Zielonogórskim, przeliczana jest zgodnie z wzorem W = 3 ( S – m ) / ( M – m ) + 2, gdzie M – jest maksymalną, a m – minimalną (niedostateczną) oceną w skali stosowanej na innej uczelni.

Osoby przyjęte na studia drugiego stopnia mogą być zobowiązane do uzupełnienia różnic programowych dotyczących wiedzy ogólnej z zakresu studiów pierwszego stopnia w terminach ustalonych przez dziekana.

Warunkiem kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia w ramach specjalności głównej nauczycielskiej jest zrealizowanie i zaliczenie treści programowych i kierunkowych określonych w standardach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku o tej specjalności.

Obywatel polski lub cudzoziemiec spełniający warunki określone w art. 43 ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”, który ukończył szkołę wyższą za granicą, może ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia pod warunkiem, że posiadany przez niego dyplom daje prawo do kontynuowania kształcenia w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która ten dyplom wydała lub dyplom ten został uznany za równorzędny z polskim dyplomem ukończenia studiów na podstawie umowy międzynarodowej lub zgodnie z obowiązującymi przepisami o nostryfikacji dyplomów.

Szczegółowe zasady rekrutacji.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Zielonogórski

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Zielonogórski

Komentarze (0)