Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2015/2016

collegium medicum bydgoszcz rekrutacja

 

 

Zasady rekrutacji na CM w Bydgoszczy 2015/16

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.) uchwala  się, co następuje:

Dział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Uchwała określa warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia prowadzonych w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2015/2016.

§ 2

Ilekroć w niniejszej uchwale mowa jest o:

1)            kandydacie – należy przez to rozumieć osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia, jednolite magisterskie albo drugiego stopnia;

2)            limicie przyjęć – należy przez to rozumieć liczbę osób, które mogą zostać przyjęte na pierwszy rok studiów danego kierunku lub specjalności w ramach określonego poziomu i formy studiów;

3)            świadectwie dojrzałości uzyskanym w trybie tzw. „nowej matury” – należy przez to rozumieć dokument wydany osobie, która zdała egzamin maturalny, o którym mowa w art. 169 ust. 3,4 i 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz w rozdziale 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i  sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83 poz. 562 z późn. zm.);

4)            świadectwie  dojrzałości  uzyskanym  w  trybie  tzw.  „starej  matury”  –  należy  przez to rozumieć dokument wydany osobie, która zdała egzamin dojrzałości, o którym mowa w art. 169 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz

§ 153 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83 poz. 562 z późn. zm.);

5)            dyplomie IB (International Baccalaureat) należy przez to rozumieć dyplom, który potwierdza zdanie egzaminu przeprowadzonego w ramach programu Matury Międzynarodowej, o której mowa w art. 169 ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym;

6)            dyplomie EB (European Baccalaureat) – należy przez to rozumieć dyplom, który potwierdza zdanie egzaminu przeprowadzonego w ramach Matury Europejskiej, wydany przez Szkoły  Europejskie  zgodnie  z  Konwencją  sporządzoną  w  Luksemburgu  dnia 21 czerwca 1994 r. o statusie Szkół Europejskich, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą (Dz. U. Nr 63, poz. 443);

7)            Internetowej Rejestracji Kandydatów (zwanej dalej systemem „IRK”) – należy przez to rozumieć elektroniczny system rejestracji kandydatów na studia;

8)            osobistym internetowym koncie rekrutacyjnym kandydata – należy przez to rozumieć fragment serwera Internetowej Rejestracji Kandydatów, w którym przechowywane są informacje związane z procesem rejestracji kandydata na studia (w tym dane osobowe kandydata, informacja o wybranych przez niego kierunkach studiów, wyniki postępowania rekrutacyjnego).

§ 3

Warunki  rekrutacji  na  poszczególne  kierunki  (specjalności),  poziomy  i  formy  studiów, w szczególności przedmioty będące podstawą kwalifikacji, sposób przyznawania punktów za poszczególne elementy postępowania kwalifikacyjnego oraz ustalenia końcowego wyniku tego postępowania określają dla:

1)            Wydziału Biologii Ochrony Środowiska – załącznik nr 1,

2)            Wydziału Chemii – załącznik nr 2,

3)            Wydziału Farmaceutycznego – załącznik nr 3,

4)            Wydziału Filologicznego – załącznik nr 4,

5)            Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej – załącznik nr 5,

6)            Wydziału Humanistycznego – załącznik nr 6,

7)            Wydziału Lekarskiego – załącznik nr 7,

8)            Wydziału Matematyki i Informatyki – załącznik nr 8,

9)            Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania – załącznik nr 9,

10)         Wydziału Nauk Historycznych – załącznik nr 10,

11)         Wydziału Nauk o Zdrowiu – załącznik nr 11,

12)         Wydziału Nauk Ziemi – załącznik nr 12,

13)         Wydziału Nauk Pedagogicznych – załącznik nr 13,

14)         Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych – załącznik nr 14,

15)         Wydziału Prawa i Administracji – załącznik nr 15,

16)         Wydziału Sztuk Pięknych – załącznik nr 16,

17)         Wydziału Teologicznego – załącznik nr 17.

§ 4

Rektor określi w drodze zarządzenia:

1)            harmonogram  postępowania  rekrutacyjnego  na poszczególne kierunki studiów z uwzględnieniem poziomu i formy studiów,

2)            limity przyjęć  na  poszczególne  kierunki i  formy studiów  z  wyjątkiem studiów  na kierunku lekarskim,

3)            wykaz dokumentów wymaganych do przyjęcia na studia,

4)            wysokość opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia.

Dział II

Organy prowadzące postępowanie rekrutacyjne

§ 5

1.            Rekrutację na studia przeprowadza i decyzje w sprawach przyjęcia na studia podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna powołana przez rektora.

2.            Nadzór nad przebiegiem rekrutacji sprawuje rektor.

§ 6

Egzaminy            wstępne             przeprowadzają              Uczelniana         Komisja               Rekrutacyjna     lub         komisje egzaminacyjne powołane przez właściwego dziekana i zaakceptowane przez rektora.

Dział III Postępowanie rekrutacyjne

§ 7

1.            Do postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie na zasadach określonych w niniejszej uchwale może być dopuszczona osoba, która posiada jeden z poniższych dokumentów:

1)            polskie  świadectwo  dojrzałości  uzyskane  w  trybie  tzw.„nowej  matury”  lub w trybie tzw. „starej matury”,

2)            dyplom IB (International Baccalaureat),

3)            dyplom EB (European Baccalaureat),

4)            świadectwo  ukończenia  szkoły  lub  świadectwo  maturalne  wydane  za  granicą uznane za równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości.

2.            Do postępowania rekrutacyjnego na studia drugiego stopnia może być  dopuszczona osoba, która posiada dyplom licencjata, inżyniera, magistra lub równorzędny oraz jeden z dokumentów wymienionych w ust. 1.

§ 8

O przyjęcie na studia na zasadach określonych w niniejszej  uchwale mogą ubiegać się również  cudzoziemcy,  o  których  mowa  w  art. 43 ust.  2,  ust.  5,  ust.  5a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

§ 9

Postępowanie rekrutacyjne na studia składa się z następujących elementów:

1)            rejestracji na studia,

2)            postępowania kwalifikacyjnego,

3)            ustalenia list rankingowych,

4)            ogłoszenia list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na  studia oraz list rezerwowych (dot. kierunków w Collegium Medicum),

5)            składania  dokumentów  przez  osoby  zakwalifikowane  do  przyjęcia  na  studia i przez osoby znajdujące się na liście rezerwowej,

6)            wydania decyzji w sprawach przyjęcia na studia.

Rejestracja kandydatów na studia

§ 10

1.            Rejestracja kandydatów na studia prowadzona jest w formie elektronicznej na stronie internetowej irk.umk.pl, obsługiwanej przez system IRK.

2.            Rejestracja kandydata w systemie IRK jest niezbędnym warunkiem rozpoczęcia wobec niego procedury kwalifikacyjnej.

3.            System IRK jest dostępny przez całą dobę z dowolnego komputera podłączonego do internetu:

1)            w okresie rejestracji – w trybie umożliwiającym rejestrację i modyfikację dokonanych wpisów,

2)            poza okresem rejestracji w trybie informacyjnym (tylko do odczytu).

4.            Uczelnia  zapewnia  dostęp  do  stanowisk  komputerowych umożliwiających dokonanie rejestracji w systemie IRK.

Tryb i zasady rejestracji kandydatów

§ 11

1.            W celu rejestracji kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia jest zobowiązany:

1)            założyć internetowe osobiste konto rekrutacyjne w systemie IRK,

2)            wypełnić i zatwierdzić formularz danych osobowych,

3)            wprowadzić zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  §  1621  dane  niezbędne w procesie kwalifikacji,

4)            dokonać wyboru kierunku (specjalności) studiów; w przypadku wyboru kilku kierunków studiów stacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich określić priorytety (uszeregować kierunki poczynając od kierunku, na który kandydat chciałby być przyjęty w pierwszej kolejności),

5)            wnieść w określonym terminie opłatę rekrutacyjną  na  indywidualny rachunek bankowy, wygenerowany przez system IRK, w wysokości naliczonej przez system IRK,

2.            Rejestrację internetową uznaje się za wiążącą po:

1)            wprowadzeniu wszystkich niezbędnych w procesie kwalifikacji danych i wyborze kierunku studiów,

2)            dokonaniu opłaty rekrutacyjnej.

§ 12

1.            Kandydat ponosi konsekwencje błędnego wypełnienia pól formularzy internetowych, ich niewypełnienia lub podania informacji nieprawdziwych.

2.            Kandydat jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do osobistego konta rekrutacyjnego. UMK nie odpowiada za skutki udostępnienia tego hasła osobom trzecim, w szczególności za nieupoważnione zmiany danych w systemie IRK autoryzowane hasłem dostępu kandydata.

§ 13

Uniwersytet Mikołaja Kopernika nie ponosi odpowiedzialności za niemożność rejestracji lub dokonania zmian spowodowaną awariami sieci internetowej niezależnymi od Uniwersytetu lub przeciążeniem serwerów Uniwersytetu. W takich przypadkach kandydat powinien zgłosić się osobiście do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

Osobiste internetowe konto rekrutacyjne kandydata

§ 14

Osobiste internetowe konto rekrutacyjne kandydata służy do:

1)            wprowadzania  danych  osobowych  niezbędnych  w  procesie  rekrutacji  oraz wyników, które są podstawą kwalifikacji na studia;

2)            dokonania wyboru oraz ewentualnie zmian kierunków studiów;

3)            przekazywania przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną informacji dotyczących kolejnych etapów postępowania rekrutacyjnego, w tym:

                wyników postępowania na tych etapach,

                pozycji kandydata na liście rankingowej,

                terminu i miejsca składania dokumentów,

                innych wiadomości.

§ 15

1.            Osobiste internetowe konto rekrutacyjne jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji. Oznacza to, że wiadomości umieszczone na osobistym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące.

2.            Uczelnia   nie   ponosi   odpowiedzialności   za   skutki   niezapoznania   się   kandydata z wiadomościami umieszczonymi na jego osobistym koncie rekrutacyjnym.

Zasady wprowadzania danych kwalifikacyjnych

§ 16

1.            Kandydat ze świadectwem dojrzałości uzyskanym w trybie tzw. „nowej matury” w latach 20062015, który w deklaracji zgłoszenia gotowości do przystąpienia do egzaminu maturalnego wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z egzaminem i procesem rekrutacji na studia, zaznacza wszystkie przedmioty zdawane na egzaminie maturalnym oraz ich poziomy.

2.            Kandydat ze świadectwem dojrzałości uzyskanym w trybie tzw. „nowej matury”, który nie  wyraził  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  przez  Okręgową  Komisję Egzaminacyjną oraz kandydat, który uzyskał świadectwo dojrzałości w roku 2002 albo 2005 zaznacza wszystkie przedmioty zdawane na egzaminie maturalnym, ich poziomy i wpisuje wyniki egzaminów z tych przedmiotów zgodnie z zapisami na świadectwie.

§ 17

1.            Kandydat z dyplomem IB (International Baccalaureat) oraz kandydat z dyplomem EB (European Baccalaureat) wprowadzając wyniki egzaminów maturalnych stosuje przeliczenie zgodnie z tabelą:

MATURA IB

MATURA EB

NOWA MATURA

MATURA IB

MATURA EB

NOWA MATURA

Poziom SL

Poziom podstawowy

Poziom podstawowy

Poziom HL

Poziom rozszerzony

Poziom rozszerzony

7

9,00-10,00

100%

7

8,00-10,00

100%

6

8,00-9,95

86%

6

7,00-7,95

85%

5

7,00-7,95

72%

5

6,00-6,95

70%

4

6,00-6,95

58%

4

5,00-5,95

55%

3

5,00-5,95

44%

3

4,00-4,95

40%

2

4,00-4,95

30%

2

3,00-3,95

25%

1

1,00-3,95

0

1

1,00-2,95

10%

2.           Kandydat z dyplomem IB, który zdawał egzaminy maturalne na poziomie HL oraz kandydat z dyplomem EB, który zdawał egzaminy maturalne na poziomie rozszerzonym z przedmiotów wymaganych w rekrutacji tylko na poziomie podstawowym, wprowadzając wyniki egzaminów maturalnych stosuje przeliczenie zgodnie z tabelą:

 

MATURA IB

MATURA EB

NOWA MATURA

Poziom HL

Poziom rozszerzony

Poziom podstawowy

7

8,00-10,00

100%

6

7,00-7,95

5

6,00-6,95

90%

4

5,00-5,95

75%

3

4,00-4,95

60%

2

3,00-3,95

45%

1

1,00-2,95

30%

§ 18

Kandydat, który zgodnie ze szczegółowymi warunkami i trybem rekrutacji, zobowiązany jest do zdawania egzaminów wstępnych, zaznacza wybrane egzaminy.

 

§ 19

1.            Kandydat ze świadectwem dojrzałości uzyskanym w trybie tzw. „starej matury”, ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie przystępujący do egzaminów wstępnych w 2015 roku z danego przedmiotu w innej uczelni (będącej stroną porozumienia o wzajemnym uznawaniu wyników egzaminów wstępnych przeprowadzanych i ocenianych według standardów przyjętych dla „nowej matury”), wprowadza do systemu IRK wyniki tego egzaminu.

2.            Kandydat ze świadectwem tzw. „starej matury” wprowadza wyniki egzaminu dojrzałości zgodnie ze szczegółowymi zasadami rekrutacji, gdy są one podstawą kwalifikacji na studia.

§ 20

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kierunek pielęgniarstwo lub położnictwo studia niestacjonarne   pierwszego   stopnia   wprowadza   do   systemu   IRK   ocenę   z   dyplomu z przygotowania zawodowego.

§ 21

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia wprowadza ocenę z dyplomu ukończenia studiów, a gdy szczegółowe zasady rekrutacji stanowią inaczej dodatkowo: średnią arytmetyczną wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów, ocenę z egzaminu dyplomowego, ocenę pracy dyplomowej (jeżeli studia kończyły się napisaniem pracy dyplomowej).

Oceny z dyplomu ukończenia studiów wyższych przeliczane są następująco:

Ocena

Punkty za ocenę

dostateczny (3)

40

dostateczny + (3+)

55

dobry (4)

70

dobry + (4+)

85

bardzo dobry (5)

100

Przy rozszerzonej skali ocen stosowanej w innych uczelniach ocenom celujący i bardzo dobry plus przypisuje się wartość punktową 100.

Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia

§ 22

1.            Kandydat zobowiązany jest wnieść opłatę rekrutacyjną za każde studia, na które dokonał rejestracji w systemie IRK z zastrzeżeniem ust. 5.

2.            Kandydat wnosi opłatę na indywidualne konto bankowe wygenerowane przez system IRK. Zaleca się dokonywanie przelewów w systemach gwarantujących jak najszybszy przepływ środków, np. w formie rozliczeń międzybankowych ELIXIR, wpłat z kont internetowych.

3.            Kandydat wnosi opłatę nie później niż w ostatnim dniu rejestracji na dane studia (liczy się data dokonania przelewu). Przy opłacie dokonanej po terminie rejestracja jest nieważna.

4.            Po zaksięgowaniu opłaty na koncie bankowym UMK, na indywidualnym koncie rekrutacyjnym kandydata pojawia się potwierdzenie dokonanej wpłaty oraz informacja o czasie i miejscu kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego, jeżeli są one przewidziane w procesie rekrutacyjnym. Kandydat, który przystępuje do egzaminu wstępnego powinien okazać komisji egzaminacyjnej dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

5.            Z opłaty rekrutacyjnej zwolniony jest kandydat, który ubiega się o przyjęcie na studia na podstawie uprawnień laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów oraz na podstawie osiągnięć sportowych.

§ 23

1.            Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi z zastrzeżeniem ust. 2.

2.            Kandydatowi  przysługuje  zwrot  części  lub  całości  wniesionej  opłaty  rekrutacyjnej w przypadku:

1)            dokonania nieważnej rejestracji (braku wymaganych danych lub zbyt późnego wniesienia opłaty),

2)            zarejestrowania się na mniej kierunków niż wynika to z opłaty wniesionej na konto UMK,

3)            nieuruchomnienia studiów z powodu zbyt małej liczby kandydatów/przyjętych.

3.            Zwrotu opłaty dokonuje się na wniosek kandydata złożony nie później niż do dnia 30 XI 2015 r. – nabór letni i 31 III 2016 r. – nabór zimowy.

Postępowanie kwalifikacyjne

§ 24

Zasadniczymi elementami postępowania kwalifikacyjnego mogą być:  konkurs świadectw dojrzałości, egzamin wstępny (egzamin pisemny, rozmowa kwalifikacyjna, egzamin praktyczny), konkurs ocen ze studiów, konkurs ocen z dyplomów z przygotowania zawodowego, konkurs ocen z dyplomów ukończenia studiów wyższych, przegląd prac (portfolio), złożenie wymaganych dokumentów.

§ 25

1.            Kandydaci ze świadectwem dojrzałości uzyskanym w trybie tzw. „nowej matury” kwalifikowani są na podstawie wyników egzaminu maturalnego z zastrzeżeniem ust. 2, przy czym:

1)            w przypadku kandydatów z maturą z roku 2002 przedmioty, które można było zdawać na jednym poziomie – traktuje się jak zdawane na poziomie rozszerzonym,

2)            w  przypadku  kandydatów  klas  dwujęzycznych  wynik  uzyskany  na  maturze z języka  obcego  nowożytnego  przelicza  się  zgodnie  z  zasadami określonymi w poniższej tabeli:

 

Wynik       uzyskany        na     maturze dwujęzycznej z języka obcego

Sposób przeliczenia

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

30 – 90 %

 

100%

do uzyskanego wyniku dodaje się 10 %

powyżej 90 %

100 %

 

2.            Kandydaci, o których mowa w ust. 1, ubiegający się o przyjęcie na kierunki: grafika, konserwacja i restauracja dzieł sztuki,  malarstwo, rzeźba, sztuka mediów i edukacja wizualna, teologia specjalność kapłańska, kwalifikowani są na podstawie wyników egzaminu maturalnego i egzaminu wstępnego.

§ 26

1.            Kandydaci ze świadectwem dojrzałości uzyskanym w trybie tzw. „starej matury” kwalifikowani są na podstawie wyników egzaminu dojrzałości z zastrzeżeniem ust. 2 albo egzaminów wstępnych. Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą:

 

 

Ocena (skala 1-6)

Punkty za ocenę

Ocena (skala 2-5)

Punkty za ocenę

dopuszczająca (2)

30

 

 

dostateczna (3)

50

dostateczna (3)

40

dobra (4)

70

dobra (4)

75

bardzo dobra (5)

90

bardzo dobra (5)

100

celująca (6)

100

 

 

2.            Kandydaci, o których mowa w ust. 1, ubiegający się o przyjęcie na kierunki: grafika, konserwacja i restauracja dzieł sztuki,  malarstwo, rzeźba, sztuka mediów i edukacja wizualna, teologia specjalność kapłańska, kwalifikowani są na podstawie wyników egzaminu dojrzałości i egzaminu wstępnego.

§ 27

1.            Kandydaci z dyplomem IB lub dyplomem EB kwalifikowani są zgodnie z zasadami określonymi dla  kandydatów  ze  świadectwem dojrzałości  uzyskanym  w  trybie  tzw.

„nowej matury”, na podstawie wyników egzaminu maturalnego, z zastrzeżeniem ust. 2. Wyniki egzaminu maturalnego przelicza się zgodnie z tabelami zamieszczonymi w § 17.

2.            Kandydaci, o których mowa w ust. 1, ubiegający się o przyjęcie na kierunki: grafika, konserwacja i restauracja dzieł sztuki,  malarstwo, rzeźba, sztuka mediów i edukacja wizualna, teologia specjalność kapłańska, kwalifikowani są na podstawie wyników egzaminu maturalnego i egzaminu wstępnego

§ 28

Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego, laureaci konkursów oraz kandydaci posiadający osiągnięcia sportowe kwalifikowani są zgodnie z postanowieniami zawartymi w uchwale Nr 37 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 25 marca 2014 r w sprawie określenia szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów ogólnopolskich oraz kandydatów posiadających osiągnięcia sportowe (z późn. zm.).

§ 29

Kandydaci na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie ze świadectwem maturalnym uzyskanym za granicą kwalifikowani są zgodnie z zasadami określonymi dla kandydatów ze świadectwem dojrzałości uzyskanym w trybie tzw. „starej matury”, chyba że zasady określone w załączniku do niniejszej uchwały stanowią inaczej.

§ 30

Kandydaci na studia drugiego stopnia z dyplomem ukończenia studiów uzyskanym za granicą kwalifikowani są na podstawie egzaminu wstępnego (rozmowy kwalifikacyjnej), za wyjątkiem kandydatów na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, którzy kwalifikowani są na podstawie przeglądu prac (portfolio).

§ 31

Przepisy § 24-30 nie mają zastosowania do kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunki studiów, na które nabór jest prowadzony na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

Egzaminy wstępne

§ 32

Egzamin wstępny może być prowadzony w formie:

1)            pisemnej,

2)            rozmowy kwalifikacyjnej,

3)            egzaminu praktycznego.

§ 33

1.            Egzamin pisemny jest anonimowy.

2.            Kandydat ma prawo wglądu do swojej pisemnej pracy egzaminacyjnej w ciągu siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu pisemnego w systemie IRK. Z prawa tego kandydat może skorzystać wyłącznie osobiście i w obecności przedstawiciela komisji egzaminacyjnej w siedzibie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

§ 34

1.            Egzamin wstępny oceniany jest w skali punktowej 0-100, chyba że szczegółowe zasady rekrutacji stanowią inaczej.

2.            Wyniki egzaminów wstępnych są jawne i niezwłocznie ogłaszane są na osobistym internetowym koncie rekrutacyjnym kandydata lub w siedzibie jednostki rekrutacyjnej.

3.            W przypadku, gdy o przyjęcie na studia ubiega się osoba niepełnosprawna, komisja egzaminacyjna w uzgodnieniu z przewodniczącym Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej może   na   wniosek   osoby   niepełnosprawnej   zastosować   inny   niż   ustalony   tryb postępowania,  uwzględniając  stopień  niepełnosprawności  kandydata  oraz  specyfikę danego kierunku studiów.

Przyjęcia na studia

§ 35

1.            Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie bez wnoszenia opłat za studia może zarejestrować się na dowolną liczbę kierunków z zastrzeżeniem ust. 2 ale przyjęty może być tylko na jeden z nich.

2.            Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunki artystyczne:

1)            grafika oraz konserwacja i restauracja dzieł sztuki,

2)            malarstwo oraz rzeźba,

mogą zarejestrować się tylko na jeden z kierunków wymienionych w pkt. 1) oraz na jeden z kierunków wymienionych w pkt. 2).

3.            Uczelniana Komisja Rekrutacyjna przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie uwzględnia priorytety określone przez kandydata. Osoba, która zapisała się na więcej niż jeden kierunek studiów i  została zakwalifikowana do przyjęcia na kierunek o niższym priorytecie, musi złożyć wymagane dokumenty, aby uczestniczyć w kolejnych etapach rekrutacji. Niezłożenie dokumentów jest traktowane jako rezygnacja z rekrutacji na wszystkie kierunki.

4.            Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne drugiego stopnia bez wnoszenia opłat za studia może zarejestrować się na dowolną liczbę kierunków ale przyjęty może być tylko na jeden z nich.

5.            Na  podstawie  wyników  uzyskanych  przez  wszystkich  kandydatów  biorących  udział w danym postępowaniu kwalifikacyjnym tworzy się listę rankingową. Kandydaci umieszczani są na liście w kolejności uzyskanych wyników od najwyższego do najniższego.

6.            Warunkiem przyjęcia kandydata zakwalifikowanego na studia jest złożenie w określonym terminie wymaganych dokumentów. Niedopełnienie przez kandydata tej czynności jest równoznaczne z nieprzyjęciem na studia.

7.            W Collegium Medicum w ramach listy rankingowej tworzy się listę rezerwową. Kandydat, który znajdzie się na liście rezerwowej zobowiązany jest, podobnie jak kandydat zakwalifikowany na studia, do złożenia w określonym terminie wymaganych dokumentów.   Niedopełnienie   przez   kandydata   tej   czynności   jest   równoznaczne z nieprzyjęciem na kierunek, na który kandydat został wpisany na listę rezerwową.

8.            Przyjęcia kandydatów na studia następują w kolejności uzyskanych wyników w ramach limitu przyjęć ustalonego dla danego kierunku/specjalności, poziomu i formy studiów.

9.            Jeżeli przyjęci w tym trybie kandydaci nie wypełnią limitu przyjęć, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna przyjmuje kolejnych kandydatów z listy rankingowej a w Collegium Medicum z listy rezerwowej aż do wypełnienia limitu przyjęć.

10.          Na kierunkach/specjalnościach, na których limit przyjęć nie zostanie wypełniony, może być przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca (drugi nabór) w terminie ustalonym przez rektora. Rekrutacja uzupełniająca przeprowadzana jest na analogicznych zasadach jak rekrutacja podstawowa z zastrzeżeniem ust. 11.

11.          W przypadku przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie nie przewiduje się  przeprowadzenia  egzaminów wstępnych dla kandydatów z tzw. „starą maturą”. W postępowaniu kwalifikacyjnym będą uwzględniane wyniki egzaminu wstępnego uzyskane w pierwszym naborze.

12.          Rektor może podjąć decyzję o nieuruchomieniu studiów z powodu zbyt małej liczby kandydatów/przyjętych.

§ 36

1.            Kandydaci, którzy w postępowaniu kwalifikacyjnym będą korzystać z uprawnień laureatów i finalistów olimpiad lub laureatów konkursów muszą potwierdzić swoje uprawnienia tj. dostarczyć do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, nie później niż do ostatniego dnia rejestracji, zaświadczenie wydane przez główny komitet organizacyjny danej olimpiady lub konkursu.

2.            Kandydaci, którzy w postępowaniu kwalifikacyjnym będą korzystać z osiągnięć sportowych muszą potwierdzić swoje osiągnięcia tj. dostarczyć do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, nie później niż do ostatniego dnia rejestracji, zaświadczenie wydane przez polski związek sportowy określające rodzaj klasy sportowej oraz osiągnięcia sportowe będące podstawą jej przyznania.

§ 37

Kandydaci, którzy ubiegają się o przyjęcie na studia na podstawie wyników matury zagranicznej zobowiązani są dostarczyć do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej świadectwo dojrzałości nie później niż do ostatniego dnia rejestracji.

Dział IV

Odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej

§ 38

1.            Od decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej służy odwołanie do Odwoławczej Komisji Rekrutacyjnej UMK.

2.            Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.

3.            Odwołanie od decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej wraz z dokumentami uprawniającymi do podjęcia studiów, o których mowa w § 7 kandydat składa do Odwoławczej Komisji Rekrutacyjnej UMK w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

4.            Odwoławcza Komisja Rekrutacyjna UMK rozstrzyga wszelkie kwestie sporne, rozpatruje odwołania kandydatów i podejmuje decyzje w sprawie przyjęcia kandydatów na studia. Decyzja Odwoławczej Komisji Rekrutacyjnej UMK jest ostateczna.

5.            Od decyzji Odwoławczej Komisji Rekrutacyjnej UMK przysługuje kandydatowi prawo wniesienia  skargi,  za  pośrednictwem  Odwoławczej  Komisji  Rekrutacyjnej  UMK, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia, do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Dział V Przepisy końcowe

§ 39

1.            W sytuacjach nieprzewidzianych w niniejszej uchwale decyzje podejmuje rektor.

2.            Niniejsza  uchwała  zostanie  podana  do  publicznej  wiadomości  przez  ogłoszenie  jej w miejscach ogólnie dostępnych na terenie Uniwersytetu oraz na stronach internetowych Uczelni.

§ 40

Uchwała wchodzi w życie z dniem 27 maja 2014 r.

 

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Komentarze (0)