Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2015/2016

zut szczecin rekrutacja

 

UCHWALA NR 28

Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 27 maja 2013 r.

w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów wyższych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie

w roku akademickim 2014/2015

Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.), w oparciu o pozytywną opinię senackiej komisji ds. dydaktyki, Senat Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie uchwala:

1.            Warunki i tryb rekrutacji oraz formy studiów wyższych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w roku akademickim 2014/2015, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

2.            Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA WYŻSZE

W ZACHODNIOPOMORSKIM UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNYM W SZCZECINIE

w roku akademickim 2014/2015

§ 1. KIERUNKI I FORMY STUDIÓW

1.            Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie w roku akademickim 2014/2015 prowadzi rekrutację na:

1)            studia stacjonarne pierwszego stopnia - Sl,

2)            studia niestacjonarne pierwszego stopnia (odpłatne) -Nl, ,

3)            studia stacjonarne drugiego stopnia - S2,

4)            studia niestacjonarne drugiego stopnia (odpłatne) -N2.

§ 2. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI

1.            Zasady rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia:

1)            Podstawą  przyjęcia  na  I  rok  studiów  stacjonarnych  i  niestacjonarnych   pierwszego  stopnia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w roku akademickim 2014/2015 będą wyniki pisemnego egzaminu maturalnego („nowa matura" - świadectwo wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną) lub egzaminu dojrzałości („stara matura") lub wyniki matury międzynarodowej. Maturę międzynarodową potwierdza dyplom IB - International Baccalaureate wydany przez organizację International Baccalaureate Organization z siedzibą w Genewie.

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji na poszczególne kierunki studiów wymienione zostały w tabeli 2.

2)            Kandydaci na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunki: architektura i urbanistyka, architektura krajobrazu oraz wzornictwo, dodatkowo przystępują do sprawdzianu umiejętności plastycznych.  Sprawdzian umiejętności plastycznych:

a)            na kierunku architektura i urbanistyka składa się z trzech części: rysunku  odręcznego z natury, rysunku  -sprawdzenia wyobraźni przestrzennej oraz modelowania z rysunkiem odręcznym,

b)           na kierunku architektura krajobrazu składa się z dwóch części: rysunek z natury oraz kompozycja bryłowa z kartonu,

c)            na  kierunku  wzornictwo  składa  się  z trzech  części:  modelowania  z  rysunkiem   odręcznym, przeglądu teczek przygotowanych przez kandydata oraz rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem.

3)            O przyjęciu  na  studia, po uzyskaniu  pozytywnej  oceny ze sprawdzianu  umiejętności  plastycznych, o którym mowa w pkt 2, decyduje wynik egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości lub matury międzynarodowej.

4)            Uczelnia stwarza dogodne warunki osobom niepełnosprawnym, przystępującym do sprawdzianu umiejętności plastycznych. Kandydatom z dysfunkcją narządu ruchu udostępnione zostaną sale bez barier architektonicznych. W celu ustalenia warunków przeprowadzenia  sprawdzianu uwzględniającego potrzeby kandydata na studia będącego osobą niepełnosprawną, kandydat ten powinien zgłosić pisemnie wydziałowej komisji rekrutacyjnej rodzaj niepełnosprawności nie później niż 5 dni przed terminem sprawdzianu z umiejętności plastycznych.

5)            Wyniki egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości lub matury międzynardowej wyrażone zostaną za pomocą liczby punktów (LP), uzyskanych przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym. Zasady wyznaczania liczby punktów (LP) podano poniżej.

6)            Kandydatom, którzy legitymują się świadectwem egzaminu maturalnego „nowej" matury - świadectwo wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną oraz kandydatom legitymującym się dyplomem matury międzynarodowej IB - International Baccalaureate (tabela 3) liczba punktów (LP) będzie obliczona według wzoru 1:

wzór 1

LP = 0,35•A•W + 0,2•B•W + 0,2•C•W + 0,25•D•X

Symbole wprowadzone we wzorze 1 oznaczają liczbę punktów (%] uzyskanych przez kandydata na egzaminie maturalnym z przedmiotów:

A -matematyka lub biologia lub geografia lub historia sztuki (zgodnie z tabelą 2) poziom podstawowy lub rozszerzony,

B   przedmiot dodatkowy -poziom podstawowy lub rozszerzony, C -język polski -poziom podstawowy   lub rozszerzony,

D -język obcy (nowożytny) -poziom podstawowy lub rozszerzony.

Wartości współczynników W oraz X wynoszą:

W = 1,0   dla poziomu podstawowego oraz 1,5 -dla poziomu rozszerzonego

X = 1,0 - dla poziomu podstawowego; 1,5 -dla poziomu rozszerzonego oraz 1,7 -dla klasy dwujęzycznej

W przypadku gdy kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z przedmiotu A lub z przedmiotu B zgodnie z tabelą 2, w postępowaniu kwalifikacyjnym brane będą pod uwagę wyniki z języka polskiego, języka obcego (nowożytnego) oraz z przedmiotu, z którego kandydat zdawał egzamin maturalny.

Kandydat wpisuje do Internetowego Systemu Rekrutacji wszystkie uzyskane wyniki z egzaminu maturalnego, natomiast system wylicza najkorzystniejszą dla kandydata liczbę punktów (LP). Ten

sam przedmiot  maturalny  może  być  uwzględniany  dwa razy  we wzorze,  pod  warunkiem,  że kandydat zdawał go na dwóch różnych poziomach: podstawowym i rozszerzonym.

Zasada przeliczania ocen na punkty [%ldla kandydatów legitymujących się dyplomem

matury międzynarodowej IB - International Baccalaureate

Ocena

Punkty [%] poziom SL lub HL

Mediocre (2)

30

Satisfactory (3)

60

Good (4)

100

Very good (5)

130

Excellent (6)

140

 

7)            Kandydatom, którzy legitymują się świadectwem egzaminu dojrzałości „starej matury", liczba punktów (LP) będzie obliczona według wzoru 2:

wzór 2

LP = 0,35•A + 0,2•B + 0,2•C + 0,25•D

Symbole wprowadzone we wzorze 2 oznaczają liczbę punktów wynikających z ocen uzyskanych przez kandydata na egzaminie dojrzałości, przeliczanych z poniższych przedmiotów, według zasad przedstawionych w tabeli 4:

A -matematyka lub biologia lub geografia lub historia sztuki (zgodnie z tabelą 2), B -przedmiot   dodatkowy,

C -język polski,

D -język obcy (nowożytny).

Jeżeli kandydat zdawał egzamin pisemny i ustny z danego przedmiotu, we wzorze będzie uwzględniana punktacja za wyższą ocenę.

W przypadku gdy kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z przedmiotu A lub z przedmiotu B zgodnie z tabelą 2, w postępowaniu kwalifikacyjnym brane będą pod uwagę wyniki  z języka polskiego, języka obcego (nowożytnego) oraz z przedmiotu, z którego kandydat zdawał egzamin dojrzałości.

Kandydat wpisuje do Internetowego Systemu Rekrutacji wszystkie uzysane wyniki z egzaminu dojrzałości, natomiast system wylicza najkorzystniejszą  dla kandydata liczbę punktów (LP).

Tabela 4

Zasada przeliczania ocen na punkty [%] dla kandydatów legitymujących się świadectwem ezaminu dojrzałości "starej matury"

Ocena (skala 1- 6)

Punkty [%]

Ocena (skala 2-5)

Punkty [%]

dopuszczająca (2)

30

-

-

dostateczna (3)

45

dostateczna (3)

45

dobra (4)

75

dobra (4)

75

bardzo dobra (5)

100

bardzo dobra (5)

130

celująca (6)

130

-

-

 

8)            Kandydaci - obywatele polscy, posiadający świadectwo ukończenia zagranicznej szkoły średniej, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia wyższe na zasadach ustalonych dla kandydatów ze „starą maturą", pod warunkiem że posiadane przez nich świadectwo jest równoważne z polskim świadectwem dojrzałości (na podstawie umów międzynarodowych, ustawy lub rozporządzenia o nostryfikacji). Obywatel polski bez udokumentowanej na świadectwie oceny z języka polskiego  może być kwalifikowany na podstawie oceny zjęzyka będącego językiem urzędowym w państwie, w którym uzyskał świadectwo.

2.            Zasady rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia:

1)            Kandydaci na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia winni legitymować się tytułem magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędnym  tego samego albo innego kierunku  studiów.

2)            Postępowanie kwalifikacyjne  na studia drugiego stopnia odbędzie się na podstawie rankingu, z tym że w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci po ukończeniu tego samego kierunku  studiów, w następnej -kandydaci po innym kierunku  studiów.

3)            Na kierunek architektura i urbanistyka będą przyjmowani wyłącznie  absolwenci  studiów inżynierskich tego kierunku. Na kierunek budownictwo będą przyjmowani wyłącznie absolwenci studiów inżynierskich tego kierunku.

4)            Na kierunki  oceanotechnika  i transport na  studia drugiego  stopnia na Wydziale Techniki  Morskiej i Transportu będą przyjmowani kandydaci legitymujący się tytułem inżyniera lub magistra inżyniera.

5)            Dla kandydatów - absolwentów tego samego kierunku studiów', podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia będzie ocena wpisana do dyplomu  ukończonych studiów (pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów  określona  przez uczelnię wydającą  dyplom.

6)            Dla kandydatów  - absolwentów innych kierunków studiów, którzy osiągnęli porównywalne efekty kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do tych, jakie wymagane są od absolwentów tego samego kierunku studiów (na który się ubiegają) - podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia będą te same kryteria, jak dla kandydatów tego samego kierunku studiów (opisanych w pkt 5). Inne kierunki  studiów,  o  których  mowa  powyżej, odpowiednio wcześniej wskazuje i zatwierdza rada wydziału odpowiednią uchwałą. Rada wydziału może odstąpić od tej procedury postępowania, wówczas dla tych kandydatów - absolwentów stosuje się kryteria opisane w pkt 7. Szczegółowe informacje, dotyczące powyższych decyzji podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej na dwa miesiące przed rozpoczęciem  rekrutacji  na studia.

7)            Dla kandydatów - absolwentów pozostałych kierunków studiów, nie spełniających wymogów - opisanych w pkt 5 i 6 podstawą kwalifikacji będzie: pozytywny wynik testu kwalifikacyjnego przeprowadzonego w zakresie ustalonym przez radę wydziału odpowiednią uchwałą oraz ocena wpisana do dyplomu ukończenia studiów (pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.

8)            Zakres testu kwalifikacyjnego, o którym mowa w pkt 7, podany zostanie do publicznej wiadomości na stronach internetowych uczelni nie później niż na dwa miesiące przed rozpoczęciem rekrutacji na studia.

9)            Uczelnia stwarza dogodne warunki osobom niepełnosprawnym, przystępującym do testów kwalifikacyjnych. W celu ustalenia warunków przeprowadzenia testu uwzględniającego potrzeby kandydata na studia będącego osobą niepełnosprawną, kandydat ten powinien zgłosić pisemnie wydziałowej komisji rekrutacyjnej rodzaj niepełnosprawności nie później niż 5 dni przed wyznaczonym terminem testu.

1O) Kandydaci - obywatele polscy, którzy ukończyli uczelnię zagraniczną, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, pod warunkiem że posiadany przez nich dyplom ukończenia studiów wyższych jest równoważny z polskim dyplomem (na podstawie umów międzynarodowych, ustawy lub rozporządzenia o nostryfikacji).

3.            Rekrutacja w drugim terminie

1)            W przypadku gdy liczba kandydatów przyjętych na studia w pierwszym terminie rekrutacji nie wyczerpie limitu przyjęć na dany kierunek studiów, przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na wniosek wydziałowych komisji rekrutacyjnych podejmuje decyzję o ogłoszeniu drugiego terminu rekrutacji. Rekrutacja w drugim terminie zostanie ogłoszona w Internecie i publikatorach oraz na tablicach ogłoszeń Uczelni.

2)            Przyjęcia na studia będą odbywały się zgodnie z kolejnością składania kompletu dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydatów w Internetowym Systemie Rekrutacji, a w przypadku rekrutacji na studia drugiego stopnia -po spełnieniu także zasad rekrutacji, o których mowa w ust. 2.

3)            Jeżeli zostanie ogłoszona rekrutacja w drugim terminie na kierunki: architektura i urbanistyka, architektura krqjobrazu oraz wzornictwo - studia stacjonarne pierwszego stopnia, kandydaci przystępują do sprawdzianu umiejętności plastycznych, którego termin określi przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, na wniosek wydziałowych komisji rekrutacyjnych.

§ 3. TRYB POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA STUDIA WYŻSZE

1.            Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest oddzielnie na każdą formę studiów (stacjonarnych lub niestacjonarnych) oraz poziom kształcenia (pierwszego lub drugiego stopnia). Kandydat może brać udział w kilku  postępowaniach  rekrutacyjnych,  każdorazowo  wnosząc  opłatę  rekrutacyjną.  Kandydat  może w ramach każdego z postępowań rekrutacyjnych wskazać maksymalnie trzy kierunki studiów, szeregując je w kolejności: od najbardziej do najmniej preferowanego.

2.            Procedura postępowania  rekrutacyjnego:

1)            Kandydaci rejestrują się internetowo, deklarując chęć studiowania na wybranym przez siebie kierunku/ kierunkach    studiów   prowadzonych    w   Zachodniopomorskim    Uniwersytecie    Technologicznym w Szczecinie.

2)            W procesie rejestracji kandydat posługuje się loginem (nr PESEL) i ustalonym przez siebie hasłem.

3)            Kandydat wprowadza: PESEL, hasło, formę, stopień i kierunki studiów, a także swoje podstawowe dane osobowe. Po wprowadzeniu tych danych otrzymuje w postaci informacji zwrotnej numer indywidualnego konta bankowego, na któty należy wnieść opłatę rekrutacyjną. Uczestniczenie w postępowaniu rekrutacyjnym w przypadku studiów pierwszego stopnia wymaga wpisania wyników egzaminu maturalnego, w przypadku studiów drugiego stopnia - wpisania oceny z dyplomu, średniej ocen ze studiów (określonej przez uczelnię wydającą dyplom) oraz wszystkich innych wymaganych informacji, aż do momentu potwierdzenia przez system kompletności danych. Niespełnienie tego warunku do ostatniego dnia rejestracji elektronicznej wyklucza kandydata z postępowania rekrutacyjnego.

4)            Kandydat zobowiązany jest wnieść opłatę rekrutacyjną na indywidualne konto bankowe najpóźniej do chwili zamknięcia Internetowego Systemu Rekrutacji, zgodnie z terminami rekrutacji (§ 6 ust. 3). Wysokość opłat rekrutacyjnych ustala Rektor.

5)            Kandydaci na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunki: architektura i urbanistyka, architektura krajobrazu oraz wzornictwo zarejestrowani w Internetowym Systemie Rekrutacji przystępują do sprawdzianu umiejętności plastycznych zgodnie z terminami rekrutacji.

6)            Na każdy kierunek studiów:

a)            pierwszego  stopnia -kandydaci zostaną  uszeregowani według liczby punktów (LP),

b)           drugiego stopnia -kandydaci zostaną uszeregowani zgodnie z zasadami podanymi w § 2 ust. 2;

7)            Kandydat z listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia zobowiązany jest do złożenia w określonym terminie kompletu dokumentów w siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej - niewywiązanie się z tego obowiązku powoduje usunięcie kandydata z listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia.

8)            Usunięcie kandydata z listy zakwalifikowanych  do przyjęcia  na studia skutkuje wprowadzeniem  na tę listę kandydata następnego w  kolejności z listy  kandydatów rezerwowych, zgodnie z zasadami podanymi w § 2 ust. 1 i 2  niniejszej uchwały.

9)            Kandydat z listy rezerwowych wprowadzony na listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia zobowiązany jest do złożenia w określonym terminie kompletu dokumentów w siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej - niewywiązanie się z tego obowiązku powoduje usunięcie kandydata z listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia.

1O) Po upływie terminu składania dokumentów, lista  kandydatów  zakwalifikowanych  do  przyjęcia zostaje przekształcona w listę przyjętych  na studia (w ramach  limitu miejsc). Kandydat, któty złożył komplet dokumentów, otrzyma decyzję wydziałowej komisji rekrutacyjnej o przyjęciu na studia.

11) Dokumenty kandydatów o przyjęcie na studia  złożone  po  terminie  nie  będą  rozpatzywane. Dopuszcza się przesłanie kompletu dokumentów pocztą  (decyduje data stempla pocztowego).

3.            Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie zastrzega sobie prawo nieuruchamiania określonego kierunku, specjalności lub formy studiów w przypadku zbyt małej liczby kandydatów spełniających warunki przyjęcia na dany kierunek, specjalność lub formę studiów. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie zaproponuje tym kandydatom inny  kierunek  studiów, specjalność (w pierwszej kolejności w ramach wydziału, a w drugiej w ramach uczelni), na któtym pozostały wolne miejsca.

4.            Złożenie przez kandydata dokumentów o  przyjęcie na studia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach procedur rekrutacyjnych.

5.            Osoba przyjęta na studia nabywa prawa studenta z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania, którego treść określa statut  Zachodniopomorskiego  Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

§ 4. PREFERENCJE DLA KANDYDATÓW NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

1.            Laureaci i finaliści olimpiad szczebla centralnego, jak również laureaci konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich uzyskują maksymalną liczbę punktów w procesie rekrutacji i plasowani są na pierwszych miejscach   list  kandydatów   zakwalifikowanych   do  przyjęcia   zgodnie  z   uchwałą  nr  133  Senatu

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia z dnia 17 grudnia 2012 r, w sprawie zasad przyjmowania na studia pierwszego stopnia w latach 201312014, 201412015, 201512016 laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich  i międzynarodowych.

2.            W przypadku wyboru przez kandydata kierunków: architektura i µrbanistyka, architektura krajobrazu oraz wzornictwo, dodatkowym warunkiem jest uzyskanie pozytywnego wyniku sprawdzianu umiejętności plastycznych. Dalsza procedura rekrutacyjna przebiega zgodnie z zasadami ogólnymi.

3.            Kandydat na studia może skorzystać z preferencji na dany kierunek studiów tylko raz.

§ 5.ZASADY PRZYJMOWANIA OBCOKRAJOWCÓW

1.            Zasady przyjęcia na studia pierwszego i drugiego stopnia osób niebędących obywatelami polskimi, zwanych dalej „cudzoziemcami",. określają przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz.  572, z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. Nr 190, poz. 1406 oraz z 2009 r. Nr 176, poz. 1365).

2.            Cudzoziemcy mogą podejmować studia:

1)            na zasadach obowiązujących obywateli polskich (art. 43 ust. 2, 5 i 5a ustawy);

2)            na zasadach innych niż obywatele polscy (art. 43 ust. 3 i 4 ustawy).

3.            Na wszystkie kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia rekrutacja odbywa się wyłącznie poprzez Internetowy System Rekrutacji, zgodnie z terminami rejestracji.

4.            Na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą podejmować i odbywać studia cudzoziemcy:

a)            którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się,

b)           posiadający  status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej  Polskiej,

c)            korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej,

d)           którzy są pracownikami migrującymi, będącymi obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejs­ kiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) -strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

e)           którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego  Wspólnot Europejskich,

f) którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt. 7, 13, i 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (tekstjedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz.1573, z późn. zm.),

g)            którym na terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej udzielono ochrony uzupełniającej,

h)           będący obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu;

5.            Cudzoziemcy niewymienieni w ust. 4 podejmują i odbywają studia pierwszego i drugiego stopnia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich. Decyzję w sprawie przyjęcia na studia podejmuje Rektor.

6.            Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, mogą podejmować i odbywać studia pierwszego i drugiego stopnia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, z tym że osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg, albo na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich.

7.            Cudzoziemcy posiadający ważną Kartę Polaka mogą podejmować studia pierwszego  i drugiego stopnia na zasadach obowiązujących obywateli polskich albo na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich.

8.            Na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunki, na które dodatkowym kryterium kwalifikacyjnym jest wykazanie się odpowiednimi umiejętnościami, kandydaci przystępują do sprawdzianu wymaganych umiejętności.     •

9.            Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia dostarczają dokumenty w formie papierowej do Sekcji ds. Współpracy z Zagranicą Działu Kształcenia.

§ 6. WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH NA STUDIA,

TERMINY REKRUTACJI, PLANOWANE LIMITY PRZYJĘĆ NA STUDIA

1.            Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia pierwszego i drugiego stopnia zobowiązany jest złożyć w siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej następujący komplet dokumentów:

1)            ankietę osobową - wydruk elektronicznego formularza podania na studia z podpisem kandydata,

2)            kopię  świadectwa  dojrzałości  (oryginał  dokumentu  do wglądu  wydziałowej  komisji  rekrutacyjnej), z tym że:

a)            kandydat z „nową maturą", który podwyższył wynik egzaminu maturalnego lub zdawał egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych -także aneks do świadectwa dojrzałości,

b)           kandydat ze statusem Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate) -jeżeli w momencie składania dokumentów nie posiada jeszcze świadectwa dojrzałości, składa zaświadczenie ze szkoły o zdaniu egzaminu dojrzałości zawierające informację o uzyskanych wynikach, a także pisemne oświadczenie o zobowiązaniu się doręczenia kopii świadectwa w późniejszym, ustalonym przez komisję terminie,

3)            orzeczenie lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań u kandydata do podjęcia studiów na  obranym  kierunku,  zgodnie  z  obowiązującymi  uregulowaniami  Ministerstwa  Zdrowia (o ile jest na danym kierunku wymagane),

4)            kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającą tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydata będącego cudzoziemcem (oryginał dokumentu do wglądu wydziałowej komisji rekrutacyjnej),

5)            trzy fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle, bez nakrycia głowy (podpisane: imieniem, nazwiskiem i nr PESEL),

6)            dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej,

7)            oświadczenie o gotowości podjęcia studiów wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów bez wnoszenia opłat,

8)            wydruk zaświadczenia złożenia kompletu dokumentów wygenerowany przez Internetowy System Rekrutacji,

9)            zaświadczenie wydane przez komitet organizacyjny olimpiady, konkursu - laureaci, finaliści olimpiad szczebla centralnego, laureaci konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich.

2.            Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia drugiego stopnia zobowiązany jest złożyć, oprócz dokumentów wymienionych w ust. 1, dodatkowo:

1)            kopię dyplomu ukończenia studiów inżynierskich, licencjackich lub magisterskich - oryginał do wglądu wydziałowej komisji rekrutacyjnej oraz suplement lub wypis z przebiegu studiów (ewentualnie zaświadczenie z uczelni o złożeniu egzaminu dyplomowego),

2)            zaświadczenie o średniej ocen z toku studiów,

3)            indeks lub wyciąg z indeksu potwierdzony przez macierzystą uczelnię - w przypadku kandydatów nieposiadających  suplementu.

3.            Terminy rekrutacji na studia zostaną podane do publicznej wiadomości do dnia 31 marca 2014 r.

4.            Planowane limity przyjęć na studia zostaną podane do publicznej wiadomości do 31 marca 2014 r.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Komentarze (0)