Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2015/2016

pum szczecin rekrutacja

 

Załącznik do Uchwały Nr 79/2014 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

z dnia 28 maja 2014 r.

Zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego naIrok studiów   w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie

na rok akademicki 2015/2016

I.Postanowienia ogólne

§ 1

1.            Uchwała określa zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego na I rok jednolitych studiów magisterskich,  studiów  pierwszego  stopnia  i  studiów  drugiego  stopnia  prowadzonych w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie (PUM), zwanym dalej Uczelnią.

2.            Wykaz kierunków i specjalności dostępny jest na stronach www.pum.edu.pl. w dziale Biuro Rekrutacji i Kandydaci.

§ 2

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1)            „kandydacie " -należy przez to rozumieć osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia;

2)            „limicie miejsc" - należy przez to rozumieć maksymalną liczbę osób, które mogą być przyjęte na pierwszy rok studiów danego kierunku w ramach określonego stopnia i formy studiów, przyznaną rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie limitów przyjęć na kierunki medyczne lub w granicach limitów przyjęć ustalonych przez Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie;

3)            „nowej maturze"-należy przez to rozumieć egzamin przeprowadzany dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych: liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających, zdany w roku 2005 lub później;

4)            „starej maturze"- należy przez to rozumieć egzamin dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich zdany przed rokiem 2005;

5)            „maturze IB" - należy  przez  to  rozumieć  świadectwo  Matury  Międzynarodowej (International Baccalaureat), to znaczy dokument wydawany przez organizację International Baccalaureat Organization w Genewie, równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie § 1O rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych  za granicą  (Dz.U. z 2006 r., Nr 63, poz. 443)

6)            „egzaminie wstępnym"- należy przez to rozumieć egzamin organizowany przez Uczelnię z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka i astronomia, dla kandydatów posiadających świadectwo inne niż tzw. nowa matura, matura międzynarodowa IB;

7)            „elektroniczny formularz zgłoszenia kandydatury" - należy przez to rozumieć rejestrację

prowadzoną w formie elektronicznej za pośrednictwem strony: www.pum.edu.pl.

II. Komisje prowadzące postępowanie rekrutacyjne

§ 3

1.            Postępowanie rekrutacyjne prowadzą Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne (dalej WKR), powoływane   przez   dziekanów   wydziałów   Pomorskiego   Uniwersytetu   Medycznego w Szczecinie.

2.            Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne przeprowadzają postępowanie rekrutacyjne przy pomocy Wydziałowych Podkomisji Rekrutacyjnych.

3.            Do zadań Uczelnianej Komisji ds. Rekrutacji (UKR) Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie należy:

I)             )  organizacja i koordynacja prac Wydziałowych Komisji i Podkomisji Rekrutacyjnych,

2)            rozpatrywanie odwołań od decyzji Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych,

3)            nadzór nad postępowaniem rekrutacyjnym.

4.            Za prawidłowość działania programu komputerowego rejestrującego zgłaszanie kandydatur i programu obsługującego postępowanie rekrutacyjne odpowiedzialny je st informatyk.

§ 4

1.            Obsługę administracyjną WKR zapewniają pracownicy administracyjni Biura Rekrutacji.

2.            Obsługę administracyjną UKR oraz  elektronicznego formularza zgłoszenia kandydatury zapewniają Biuro Rekrutacji i informatyk .

III. Postępowanie rekrutacyjne na studia

§ 5

Postępowanie rekrutacyjne obejmuje postępowanie kwalifikacyjne i podjęcie decyzji w sprawie przyjęcia lub nieprzyjęcia na studia.

Warunkipostępowania   kwalifikacyjnego

§ 6

I . W postępowaniu kwalifikacyjnym może brać udział kandydat, która:

1)            posiada świadectwo  dojrzałości  uzyskane   w   trybie   tzw.  „nowej   matury'',  albo świadectwo  dojrzałości  uzyskane  w  trybie  tzw.  „starej  matury", albo  świadectwo „matury IB ", albo świadectwo maturalne/dojrzało ści uzyskane za granicą, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie do szkoły wyższej w państwie, w którym zostało wydane - w przypadku osoby ubiegającej się o przyjęcia na studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie, albo

2)            posiada tytuł licencjata, magistra lub równorzędny - w przypadku osoby ubiegającej się o przyjęcia na studia IIstopnia,

oraz

3)            dokonała zgłoszenia w formie elektronicznej, wypełniając na stronie   www.pum.edu.pl formularz pn.: "Podanieoprzyjęcie  na studia",

4)            dokonała wpłaty opłaty rekrutacyjnej określonej zarządzeniem rektora Uczelni,

5)            w wymaganym, określonym uchwałą   terminie, złożyła w Biurze Rekrutacji podpisany formularz, o którym mowa w pkt. 3, wraz z dowodem opłaty rekrutacyjnej,

6)            nie jest studentem na kierunku, na który dokonała zgłoszenia elektronicznego, chyba, że zgłoszenie dotyczy innej formy studiów niż ta, na której studiuje.

2.            Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia, która nie spełniła warunków, o których mowa w ust. 1 pkt. 3-6, nie bierze udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym .

3.            Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia, która spełniła warunki , o których mowa w ust. I pkt. 3-6, zobowiązana jest w określonym uchwałą terminie uzupełnić ww. elektroniczny formularz o:

I)             średnią  ocen ze studiów I stopnia lub jednolitych  magisterskich            z dokładnością do

dwóch miejsc po przecinku -w przypadku kandydatów na studia IIstopnia,

2) wyniki z matury („nowi maturzyści'', „maturzyści IB") - w przypadku pozostałych kandydatów.

4.            Niespełnienie warunku, o którym mowa w ust. 3, skutkuje skreśleniem z listy kandydatów na studia. Kandydat, który został skreślony z listy kandydatów na studia nie bierze udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym .

5.            Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za niemożność rejestracji lub dokonania zmian spowodowanych awarią sieci internetowej, niezależną od Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie lub okresowym przeciążeniem serwerów Uczelni.

6.            Kandydat ponosi konsekwencje błędnego wypełnienia pól ww. formularza elektronicznego, jego niewypełnienia lub podania informacji nieprawdziwych .

7.            Uczelnia   nie  ponosi   odpowiedzialności   za  nieprawidłowości   i  opóźnienia   związane z działaniem Poczty Polskiej i firm kurierskich.

8.            Biuro Rekrutacji Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie przyjmuje dokumenty wymagane w związku z postępowaniem  kwalifikacyjnym w dni robocze, w godzinach od s00 do 14°0

§ 7

1.            Obywatele  polscy,   którzy   ukończyli   szkołę   średnią   za   granicą,   mogą   ubiegać   się o przyjęcie na I rok studiów, na które obowiązuje egzamin wstępny, według zasad przewidzianych dla kandydatów, którzy zdali egzamin dojrzałości (,,stara matura")  pod warunkiem, że posiadane przez nich świadectwo maturalne/dojrzałości uprawnia do podjęcia studiów w państwie, w którym zostało wydane i zgodnie z odrębnymi przepisami zostało uznane za równoważne odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości .

2.            Obywatele   polscy,   którzy   ukończyli   szkołę   średnią   za   granicą,   mogą   ubiegać   się o przyjęcie na I rok studiów, na który obowiązuje konkurs świadectw, pod warunkiem, że posiadane przez nich świadectwo  maturalne/dojrzałości uprawnia do podjęcia  studiów w państwie, w którym zostało wydane i zgodnie z odrębnymi przepisami zostało uznane za równoważne odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości. Kandydaci ci zobowiązani są wykazać się zdaniem pisemnego egzaminu maturalnego z jednego wybranego przedmiotu spośród przedmiotów wymaganych w procesie rekrutacji na dany kierunek studiów.

3.            Osoby z polskim obywatelstwem , posiadające równocześnie obywatelstwo innego państwa Unii Europejskiej, przyjmowane są na studia (na które przeprowadzany jest egzamin wstępny albo konkurs świadectw) na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

4.            Kandydaci, o których mowa w ust. 1-3 podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według ustalonych zasad, pod warunkiem przedłożenia:

1)            zaświadczenia o nostryfikacji  świadectwa maturalnego/dojrzałości,

2)            poświadczenia w formie apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działająca w  systemie edukacji  państwa  będącego  stroną  Konwencji  Haskiej  z dnia 5 października 1961 r. ( Dz.U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938),

3)            tłumaczenia przysięgłego na język polski świadectwa oraz poświadczenia wymienionego w pkt. 2, jeśli zostało sporządzone w języku obcym.

§ 8

1.   Cudzoziemcy,  o których  mowa  w art. 43 ust. 2 ustawy  z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) mogą podejmować studia w języku polskim na zasadach obowiązujących obywateli polskich, z zastrzeżeniem ust. 2.

2.            Obywatele państw, o których mowa w art. 43 ust. 5 i 5a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572 z późn . zm.), podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu jak obywatele polscy albo na zasadach odpłatności z pominięciem zasad rekrutacji obowiązujących obywateli polskich . Składając podanie o przyjęcie na studia, kandydat składa oświadczenie, wskazując czy chce odbywać studia na zasadach obowiązujących  obywateli polskich, czy na zasadach obowiązujących  cudzoziemców.

3.            Cudzoziemcy, o których  mowa  w art. 43 ust. 3 ustawy  z dnia 27  lipca 2005 r. Prawo

o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) mogą być przyjmowani na studia na zasadach określonych w ww. ustawie.

4.            Kandydaci, o których mowa w ust. 1-3 podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad  określonych  w  rozporządzeniu   Ministra  Nauki   i   Szkolnictwa   Wyższego   z  dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania  i odbywania przez cudzoziemców  studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz.U. Nr 190, poz.  1406 z późn. zm.), pod warunkiem przedłożenia:

1)            zaświadczenia o nostryfikacji świadectwa maturalnego/dojrzałości,

2)            poświadczenia w formie legalizacji lub apostille jeżeli dokument został wydany przez instytucję działająca w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. ( Dz.U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938),

3)            tłumaczenia przysięgłego na język polski świadectwa oraz poświadczenia wymienionego w pkt.2, jeśli zostało sporządzone w języku obcym,

4)            certyfikatu znajomości języka polskiego wydanego przez Państwową  Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego lub dokumentu potwierdzającego ukończenie rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jedno stkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub świadectw, dyplomów lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim .

Istnieje możliwość uzyskania potwierdzenia znajomości języka polskiego pozwalającego na podjęcie studiów w języku polskim przez właściwą Komisję do weryfikacji stopnia znajomości języka w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym.

§ 9

Dokładne terminy postępowania rekrutacyjnego i egzammow zostaną określone w drodze odrębnej uchwały Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i zostaną podane do publicznej wiadomości do dnia 30 marca 2015 r. na stronie internetowej Biura Rekrutacji.

Zakres iprzebieg postępowania kwalifikacyjnego.

§ 10

1.            W  postępowaniu  kwalifikacyjnym        na studia pierwszego stopnia    i jednolite           studia magisterskie stosuje się następujące zasady:

1)            w przypadku kandydatów, którzy zdali „nową maturę" bierze się pod uwagę wyni ki egzaminu maturalnego z przedmiotów oraz poziomów wymaganych na dany kierunek,

2)            w przypadku kandydatów, którzy zdali „starą maturę", przyjmowani są na podstawie konkursu    świadectw    ukończenia    szkoły    lub    wyników    egzaminu    wstępnego z przedmiotów wymaganych na dany kierunek,

3)            wynik egzaminu maturalnego oraz wynik egzaminu wstępnego wyrażony w procentach przeliczony będzie na punkty według zasady: 1o/o = 1 punkt,

4)            wynik egzaminu maturalnego wyrażony w ocenach będzie przeliczony na punkty według zasady określonej wzorem zamieszczonym w załączniku dotyczącym właściwego kierunku,

5)            sposób przeliczania wyników uzyskanych na świadectwie matury IB określają wzory zamieszczone w załączniku dotyczącym właściwego kierunku,

6)            w przypadku kierunków: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, analityki medycznej, kandydaci zdający egzamin wstępny w innej uczelni medycznej, winni dostarczyć zaświadczenie o liczbie uzyskanych punktów. Uczelnia będzie uznawać  wyniki egzaminów wstępnych z przedmiotów będących podstawą kwalifikacji na określony kierunek , przeprowadzonych w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym lub na innych uczelniach, z którymi podpisano stosowne porozumienie dotyczące zasad wzajemnego uznawania wyników egzaminów wstępnych. Uznawane będą wyłącznie zaświadczenia o liczbie punktów uzyskanych na egzaminie wstępnym , który odbył się w roku rekrutacji oraz w ciągu trzech lat kalendarzowych poprzedzających rok, w którym odbywa się rekrutacja.

2.            W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia drugiego stopnia stosuje się następujące zasady:

1)            warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia łub jednolitych magisterskich,

2)            w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się średnią ocen ze studiów , uzyskaną podczas studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3.            Wykaz przedmiotów i warunki postępowania kwalifikacyjnego dla określonego kierunku zawierają  załączniki  nr 1-14.

§ 11

1.            Egzamin wstępny z biologii (przedmiot obowiązkowy) i chemii lub fizyki i astronomii na poziomie rozszerzonym jest egzaminem pisemnym. Autorem i właścicielem zadań i arkuszy egzaminacyjnych z biologii, fizyki i astronomii oraz chemii je st Centralna Komisja Egzaminacyjna powołana ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity : Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).  Oceny wyników egzaminów przedmiotowych dokonuje komisja składająca się z członków Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej .

2.            W przypadku przyjęć kandydatów, zgodnie z § 1O ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2, sporządzany

jest protokół. Protokół podpisują członkowie Wydziałowej Podkomisji Rekrutacyjnej.

3.            Przebieg rozmów kwalifikacyjnych jest protokołowany, a ich wynik punktowany. Protokół podpisują członkowie Wydziałowej Podkomisji Rekrutacyjnej.

§ 12

1.            Kandydat może jednocześnie ubiegać się o przyjęcie na dwa kierunki pod warunkiem wpłacenia wielokrotności opłaty rekrutacyjnej  i złożenia  aplikacji na wybrane kierunki, na zasadach określonych w ust. 2.

2.            Kandydaci  ubiegający  się o przyjęcie  na  studia  w  Pomorskim  Uniwersytecie  Medycznym w   Szczecinie  mogą   ubiegać   się  o  przyjęcie   na  jeden   kierunek   studiów  stacjonarnych i niestacjonarnych, spośród kierunków na Wydziałach: Lekarskim z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, Lekarsko-Stomatologicznym oraz na drugi kierunek spośród kierunków studiów  stacjonarnych  albo niestacjonarnych  na Wydziałach:  Lekarsko-Biotechnologicznym

i Medycyny Laboratoryjnej oraz Nauk o Zdrowiu.

§13

Kandydat nie może ubiegać się o przyjęcie na kierunek studiów, na którym studiuje w dniu dokonania zgłoszenia elektronicznego chyba, że zgłoszenie dotyczy innej formy studiów niż ta, na której dotychczas studiuje. W takim przypadku przyjęcie na studia jest równoznaczne z rozpoczęciem studiów od pierwszego roku bez możliwości zaliczenia lat odbytych na dotychczas studiowanym kierunku.

§ 14

1.            Zasady przyjmowania na studia jednolite magisterskie i studia pierwszego stopnia laureatów olimpiad stopnia centralnego określa Uchwała Nr 78/2014 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego Szczecinie z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie laureatów olimpiad stopnia centralnego.

2.            Uprawnienia do przyjęcia na studia w pierwszej kolejności wynikające z posiadania tytułu laureata olimpiady stopnia centralnego kandydat może wykorzystać jeden raz ubiegając się o przyjęcie na studia w PUM.

Ustalenie wyników postępowania kwalifikacyjnego.

§ 15

1.            Na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego dla wszystkich kandydatów tworzona jest w malejącej kolejności uzyskanej liczby punktów jedna lista rankingowa dla danego kierunku, stopnia i formy studiów. Podstawą zakwalifikowania  do przyjęcia na określony kierunek jest liczba punktów uzyskanych przez kandydata.

2.            Na studia w ramach limitu przyjęć, zostaną przyjęci kandydaci , którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów, oraz złożyli wymagany w procesie rekrutacji komplet dokumentów.

3.            Jeżeli liczba kandydatów o jednakowej liczbie punktów, uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym , przekroczy ustalony limit przyjęć lub go nie dopełni, Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne mogą przyjąć większą lub mniejszą liczbę kandydatów (o jednakowej liczbie punktów) tak, aby ostateczna liczba przyjętych w jak najmniejszym stopniu odbiegała od tego limitu, z zastrzeżeniem  ust. 4.

4.            W przypadku, gdy liczba osób ubiegających się o przyjęcie na dany kierunek studiów będzie mniejsza od ustalonego limitu przyjęć, wówczas  na dany kierunek studiów zostaną zakwalifikowane do przyjęcia wszystkie osoby ubiegające się o przyjęcie, pod warunkiem złożenia wymaganych dokumentów.

5.            W przypadku, gdy po przeprowadzeniu naboru na dany kierunek studiów limit przyjęć nie zostanie wyczerpany, wówczas Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może przeprowadzić na dany kierunek studiów nabór uzupełniający z zastrzeżeniem ust. 6.

6.            Nabór uzupełniający może zostać przeprowadzony na kierunki studiów, • na które nie obowiązuje egzamin wstępny.

7.            Terminy naboru  uzupełniającego  określa  Wydziałowa  Komisja  Rekrutacyjna  i  podaje do wiadomości poprzez ich publikację na stronach internetowych Biura Rekrutacji.

8.            W przypadku zgłoszenia się zbyt małej liczby kandydatów podczas naboru uzupełniającego, dopuszcza się możliwość zakwalifikowania wszystkich kandydatów, pod warunkiem złożenia wymaganych dokumentów.

9.            W przypadku,  gdy  liczba osób zakwalifikowanych  do przyjęcia podczas naboru  zasadniczego i uzupełniającego nie będzie stanowiła grupy dziekańskiej , studia na danym kierunku nie zostaną  uruchomione.

§ 16

1.            Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzje o zakwalifikowaniu kandydatów do przyjęcia na studia w ramach limitu przyjęć.

2.            Wyniki postępowania kwalifikacyjnego (Listy rankingowe osób zakwalifikowanych) na I rok studiów oraz terminy składania wymaganych dokumentów, o których mowa w ust. 4, podaje do wiadomości Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna w drodze ogłoszenia wyłącznie na stronie internetowej Biura Rekrutacji.

3.            Niedotrzymanie przez  kandydatów  zakwalifikowanych  do  przyjęcia  na  studia  terminu złożenia wymaganych dokumentów, skutkuje skreśleniem z listy. Osoba skreślona z listy nie bierze udziału w dalszym postępowaniu. Biuro  Rekrutacji  nie  udziela  telefonicznej  informac ji o wynikach   postępowania   kwalifikacy jnego.

4.            W wyniku zakwalifikowania, kandydat w zależności od kierunku, rodzaju i formy studiów, zobowiązany jest złożyć w Biurze Rekrutacji w dni robocze, w godzinach od 8°0 do 1400 następujące dokumenty:

1)            świadectwo ukończenia szkoły (oryginał, odpis lub kopia poświadczona przez pracownika Biura),

2)            świadectwo dojrzałości (oryginał, odpis lub kopia poświadczona przez pracownika Biura),

3)            dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich - dotyczy kandydatów na studia drugiego stopnia (oryginał, odpis lub kopia poświadczona przez pracownika Biura),

4)            suplement albo zaświadczenie o średniej ocen ze studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku - dotyczy kandydatów na studia drugiego stopnia (oryginał, odpis lub kopia poświadczona przez pracownika Biura),

5)            dwie jednakowe aktualne kolorowe fotografie o wymiarach 3,50 cm x 4,50 cm (lewy półprofil z widocznym całym lewym uchem -jak do dowodu osobistego) wraz z ich cyfrową wersją na płycie CD,

6)            zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy, stwierdzające przydatność kandydata do studiów na wybranym kierunku studiów w PUM,

7)            kserokopię dowodu osobistego lub paszportu,

8)            kandydatom,  którzy  przystąpili  do  matury   międzynarodowej   IB  w  roku   2015 (w przypadku niewydania przez szkołę dyplomu IB w czasie umożliwiającym kandydatom złożenie oryginału dyplomu w terminie składania dokumentów na studia), dopuszcza się możliwość dostarczenia  zaświadczenia wystawionego przez dyrektora szkoły o wynikach matury. Kandydaci na studia będą kwalifikowani warunkowo do czasu przedstawienia dyplomu matury międzynarodowej,

9)            dyplom uzyskania tytułu zawodowego pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej/położnika (dotyczy kandydatów na studia tzw. „pomostowe").

1O) oświadczenie  o  spełnianiu  warunków  do  podjęcia  i  kontynuowania  studiów  bez

wnoszenia opłat, o których mowa w art. l 70a ust. 9 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym.

5.            W przypadku uzyskania niewystarczającej liczby punktów na dany kierunek studiów, niemożliwa będzie zmiana kierunku nawet, gdy uzyskana liczba punktów była większa od minimalnej liczby punktów, wymaganej na innym kierunku.

6.            Ujawnien ie rozbieżności pomiędzy treścią złożonych przez kandydata dokumentów a danymi wprowadzonymi przez kandydata do elektronicznego formularza zgłoszenia kandydatury może skutkować skreśleniem z listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.

7.            Kandydaci zobowiązani są do zapoznawania się na bieżąco z informacjami zamieszczanymi na stronie internetowej Biura Rekrutacji, do momentu zakończenia procesu kwalifikacyjnego

-do 30.09.2015 roku.

8.            Odebranie przez kandydata złożonego kompletu dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów.

Postępowanie końcowe

§ 17

1.  Wyniki prac Komisji Rekrutacyjnych  są jawne.

2. Szczegóły dotyczące publikowanych danych, wzory list i stosownych druków ustalą Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne w porozumieniu z Uczelnianą Komisją ds. Rekrutacji.

§ 18

1.            Postępowanie rekrutacyjne kończy się wydaniem kandydatowi decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia.

2.            Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie, w terminie czternastu

dni od daty doręczenia decyzji, do Uczelnianej Komisji ds. Rekrutacji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia. Decyzja UKR jest ostateczna.

§ 19

Niniejsze Zasady i tryb przyjmowania na  studia  stacjonarne  niestacjonarne  na  Wydziale Lekarskim z Oddziałem Nauczania w  Języku  Angielskim,  Wydziale  Lekarsko­ Stomatologicznym, Wydziale Lekarsko-Biotechnologicznym Medycyny Laboratoryjnej  oraz Wydziale Nauk o Zdrowiu w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie na rok akademicki 2015/2016 zostaną podane do wiadomości na stronie  internetowej  Biura Rekrutacji PUM w Szczecinie (www.pum.edu .pl).

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Komentarze (0)