Geoinformatyka

Geoinformatyka

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunki studiów

Geoinformatyka - Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie 2021

Studia na kierunku geoinformatyka na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej - Curie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku geoinformatyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • podstawy programowania i algorytmizacji
 • przestrzeń geograficzna i jej funkcjonowanie
 • technologie sieciowe
 • nowoczesne technologie pomiarowe w badaniach środowiska
 • narzędzia i metody integracji systemów GIS

 

Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie oferuje kandydatom na studia szeroki zakres dyscyplin. Wśród nich widnieje Geoinformatyka, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest zdobycie wiedzy niezbędnej do zrozumienia funkcjonowania środowiska geograficznego, a także nabycie umiejętności gromadzenia, przetwarzania, wizualizacji, analizowania i interpretacji danych geograficznych za pomocą nowoczesnych technik i metod komputerowych. Studenci uczą się, w szczególności, projektowania, wdrażania, administrowania i użytkowania Systemów Informacji Geograficznej.

Na liście przedmiotów realizowanych w toku nauki znajdują się: podstawy programowania i algorytmizacji, przestrzeń geograficzna i jej funkcjonowanie, technologie sieciowe, nowoczesne technologie pomiarowe w badaniach środowiska, narzędzia i metody integracji systemów GIS, analizy przestrzenne i czasowe danych środowiskowych, podstawy modelowania środowiska. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Geoinformatyki na UMCS mogą wykorzystać w organach administracji rządowej i samorządowej, ośrodkach badawczo-rozwojowych, instytucjach badawczych, wojsku, policji, straży pożarnej, podmiotach gospodarczych świadczących wyspecjalizowane usługi bazujące na zaawansowanych rozwiązaniach geoinformatycznych.

Jakie ma Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie opinie? Maciek, student Geoinformatyki mówi:

„Studia na UMCS to szansa na zdobycie świetnego wykształcenia. Zajęcia, wykłady, uczestnictwo w kołach naukowych, przedsięwzięcia badawcze, praktyki. Tutaj każdy otrzymuje wiele możliwości rozwoju.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Geoinformatykę na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie:

Absolwent kierunku Geoinformatyka na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • wykorzystywania zaawansowanych technik informatycznych, metod statystycznych i narzędzi geoinformatycznych do opisu zjawisk przestrzennych,
 • wykonywania analiz przestrzennych z wykorzystaniem narzędzi GIS,
 • zarządzania i administrowania Systemami Informacji Geograficznej na poziomie instytucji i przedsiębiorstw.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Geoinformatyka:

Absolwent kierunku Geoinformatyka na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • organach państwowych związanych z tworzeniem, utrzymaniem i rozwijaniem Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej,
 • instytucjach państwowych odpowiedzialnych za gromadzenie i udostępnianie krajowych rejestrów informacji przestrzennej,
 • ośrodkach badawczo-rozwojowych,
 • instytucjach badawczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku geoinformatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z geoinformatyki na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych (w przypadku identycznych ocen, o miejscu na liście rankingowej decyduje średnia z ocen ze studiów, uwzględnionych do egzaminu dyplomowego i wykazana w suplemencie do dyplomu lub potwierdzona stosownym zaświadczeniem z dziekanatu); Dla absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia z innych kierunków na podstawie konkursu średnich ocen.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia geograficzne wybrać

Studia na kierunku Geoinformatyka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia geograficzne w Lublinie

UMCS kierunki

Jakie są kierunki geograficzne w Lublinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

Komentarze (0)