Geoinformatyka

Geoinformatyka

Geoinformatyka - Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie 2021

Studia na kierunku geoinformatyka na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej - Curie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku geoinformatyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • podstawy programowania i algorytmizacji
 • przestrzeń geograficzna i jej funkcjonowanie
 • technologie sieciowe
 • nowoczesne technologie pomiarowe w badaniach środowiska
 • narzędzia i metody integracji systemów GIS

 

Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie oferuje kandydatom na studia szeroki zakres dyscyplin. Wśród nich widnieje Geoinformatyka, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest zdobycie wiedzy niezbędnej do zrozumienia funkcjonowania środowiska geograficznego, a także nabycie umiejętności gromadzenia, przetwarzania, wizualizacji, analizowania i interpretacji danych geograficznych za pomocą nowoczesnych technik i metod komputerowych. Studenci uczą się, w szczególności, projektowania, wdrażania, administrowania i użytkowania Systemów Informacji Geograficznej.

Na liście przedmiotów realizowanych w toku nauki znajdują się: podstawy programowania i algorytmizacji, przestrzeń geograficzna i jej funkcjonowanie, technologie sieciowe, nowoczesne technologie pomiarowe w badaniach środowiska, narzędzia i metody integracji systemów GIS, analizy przestrzenne i czasowe danych środowiskowych, podstawy modelowania środowiska. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Geoinformatyki na UMCS mogą wykorzystać w organach administracji rządowej i samorządowej, ośrodkach badawczo-rozwojowych, instytucjach badawczych, wojsku, policji, straży pożarnej, podmiotach gospodarczych świadczących wyspecjalizowane usługi bazujące na zaawansowanych rozwiązaniach geoinformatycznych.

Jakie ma Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie opinie? Maciek, student Geoinformatyki mówi:

„Studia na UMCS to szansa na zdobycie świetnego wykształcenia. Zajęcia, wykłady, uczestnictwo w kołach naukowych, przedsięwzięcia badawcze, praktyki. Tutaj każdy otrzymuje wiele możliwości rozwoju.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Geoinformatykę na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie:

Absolwent kierunku Geoinformatyka na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • wykorzystywania zaawansowanych technik informatycznych, metod statystycznych i narzędzi geoinformatycznych do opisu zjawisk przestrzennych,
 • wykonywania analiz przestrzennych z wykorzystaniem narzędzi GIS,
 • zarządzania i administrowania Systemami Informacji Geograficznej na poziomie instytucji i przedsiębiorstw.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Geoinformatyka:

Absolwent kierunku Geoinformatyka na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • organach państwowych związanych z tworzeniem, utrzymaniem i rozwijaniem Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej,
 • instytucjach państwowych odpowiedzialnych za gromadzenie i udostępnianie krajowych rejestrów informacji przestrzennej,
 • ośrodkach badawczo-rozwojowych,
 • instytucjach badawczych.

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku geoinformatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z geoinformatyki na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych (w przypadku identycznych ocen, o miejscu na liście rankingowej decyduje średnia z ocen ze studiów, uwzględnionych do egzaminu dyplomowego i wykazana w suplemencie do dyplomu lub potwierdzona stosownym zaświadczeniem z dziekanatu); Dla absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia z innych kierunków na podstawie konkursu średnich ocen.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia geograficzne wybrać

Studia na kierunku Geoinformatyka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia geograficzne w Lublinie

UMCS kierunki

Jakie są kierunki geograficzne w Lublinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

Komentarze (0)