Ogólne zasady rekrutacji na UWR 2015/2016

Artykuł archiwalny

uniiwersytet wrocławski rekrutacja

 

Zasady rekrutacji na Uniwersytet Wrocławski 2015/16

UCHWAŁA Nr 59/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynających się w roku akademickim 2015/2016. Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Senat Uniwersytetu Wrocławskiego ustala zasady i tryb rekrutacji na I rok studiów jednolitych magisterskich, studiów pierwszego stopnia (licencjackich, inżynierskich) oraz studiów drugiego stopnia (magisterskich), prowadzonych w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych, wieczorowych) w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynających się w roku akademickim 2015/2016.

  § 2.

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów następuje na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego lub wstęp na studia jest wolny (złożenie kompletu dokumentów).

§ 3.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzają wydziałowe komisje rekrutacyjne oraz Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.

§ 4.

1. Wydziałową komisję rekrutacyjną powołuje dziekan.

2. Do zadań wydziałowej komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

1) przyjmowanie i  sprawdzanie kompletności dokumentów kandydatów;

2) zawiadomienie kandydatów o terminie i miejscu postępowania rekrutacyjnego;

3) przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego;

4) przygotowanie propozycji tematów i testów dla postępowania rekrutacyjnego;

5) podawanie do wiadomości kandydatom wyników każdego etapu postępowania rekrutacyjnego;

6) powiadomienie kandydatów w formie decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia;

7) opiniowanie odwołań do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej;

8) sporządzanie dokumentacji z rekrutacji (listy przyjętych, protokoły indywidualne, listy rankingowe, sprawozdania opisowe);

9) odsyłanie dokumentów kandydatom nieprzyjętym na studia (za potwierdzeniem odbioru).

§ 5.

1. W przypadku, gdy przyjęcie na studia następuje na podstawie złożenia kompletu dokumentów, decyzję w sprawie przyjęcia na studia podejmuje dziekan, zapewniając realizację zadań, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, 6, 8, 9.

2. Dziekan opiniuje odwołania kierowane do Rektora.

§ 6.

1. Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną powołuje Rektor.

2. Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy rozpatrywanie odwołań od decyzji wydziałowych komisji rekrutacyjnych i podjęcie decyzji w sprawie przyjęcia na studia. 

3. Od decyzji dziekana służy odwołanie do Rektora.

4. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.

§ 7.

1 Kryteria postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów na I rok studiów jednolitych magisterskich, studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia zawarte są w załącznikach nr 1-2 do niniejszej uchwały.

2. Jeżeli zasady rekrutacji na studia drugiego stopnia określone w załącznikach nr 1-2 do uchwały przewidują przyjmowanie w pierwszej kolejności absolwentów Uniwersytetu Wrocławskiego, na liście rankingowej umieszcza się ich dodając 1000 punktów.

§ 8.

1. Warunkiem przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego jest dokonanie w określonym terminie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRKa) dostępnym na stronie internetowej www.irka.uni.wroc.pl. 

2. Procedury rejestracji w systemie IRKa oraz organizacja procesu rekrutacji na

I rok studiów zostaną określone zarządzeniem Rektora do końca marca 2015 r.

§ 9.

1. Szczegółowe zasady przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich na studia w Uniwersytecie Wrocławskim, w tym wykaz olimpiad i konkursów ogólnopolskich, określa odrębna uchwała Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego.

§ 10.

1. Kandydaci posiadający dyplom IB przyjmowani są na studia w ramach postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów legitymujących się tzw. „nową maturą”.

2. Dla potrzeb rankingu kandydaci, o których mowa w ust. 1, otrzymują punkty rekrutacyjne w liczbie równej maksymalnej ilości punktów przewidzianych w rekrutacji na dany kierunek studiów (N) pomnożonej przez względną liczbę punktów uzyskanych na dyplomie IB

i podzielonej przez 45. Punkty rekrutacyjne = (N x liczba punktów na dyplomie IB)/45.

§ 11.

1. Kandydaci cudzoziemcy, którzy mają prawo do podejmowania i odbywania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich oraz obywatele polscy legitymujący się świadectwem maturalnym lub dyplomem studiów wyższych uzyskanym w Polsce, mogą ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim według kryteriów postępowania rekrutacyjnego zawartych w załącznikach nr 1-2 do uchwały.

2. Kandydaci legitymujący się świadectwem maturalnym lub dyplomem studiów wyższych uzyskanym poza granicami Polski, mogą ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim według kryteriów postępowania rekrutacyjnego zawartych w odrębnej uchwale Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego.

§ 12.

Kandydat, który zdał maturę dwujęzyczną z języka obcego otrzymuje w celu obliczenia punktów rekrutacyjnych maksymalną liczbę punktów za poziom podstawowy z języka obcego (100%), pomnożoną przez odpowiedni współczynnik określony w zasadach rekrutacji. Wynik egzaminu z języka obcego zdanego na poziomie dwujęzycznym jest przeliczany na wynik egzaminu z języka obcego na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie przez 4/3 i zaokrąglenie do pełnego procenta, a następnie mnożony przez odpowiedni współczynnik określony w zasadach rekrutacji.

§ 13.

Kandydatowi kwestionującemu ocenę pracy pisemnej umożliwia się wgląd do pracy w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników.

§ 14.

Osoba przyjęta na studia otrzymuje pisemną decyzję o przyjęciu na studia po ogłoszeniu ostatecznych wyników postępowania rekrutacyjnego.

§ 15.

Osoba przyjęta na studia, która nie została immatrykulowana i nie złożyła ślubowania w wyznaczonym terminie zostaje skreślona z listy przyjętych na studia.

O skreśleniu z listy zawiadamia dziekan.

§ 16.

Jeżeli orzeczona niepełnosprawność kandydata uniemożliwia mu udział w postępowaniu rekrutacyjnym przewidzianym w załącznikach nr 1-2 niniejszej uchwały, przewodniczący wydziałowej komisji rekrutacyjnej na wniosek osoby niepełnosprawnej stosuje zmieniony tryb postępowania.

§ 17.

1. Stawki opłat  za studia zostaną określone odrębnym zarządzeniem Rektora do końca marca 2015 r. i podane do wiadomości kandydatom na studia na stronie internetowej Uniwersytetu Wrocławskiego.

2. Szczegółowe warunki odpłatności za studia będą uregulowane w umowie podpisywanej pomiędzy studentem i Uniwersytetem Wrocławskim.

§ 18.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Wrocławski

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Wrocławski

Komentarze (0)