Praca socjalna

Praca socjalna

Praca socjalna

01.10.2021

Praca socjalna - Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie 2021

Studia na kierunku praca socjalna na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku praca socjalna w UMCS
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku praca socjalna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • socjologia rozwoju i zmian społecznych
 • współczesne kierunki rozwoju polityki społecznej
 • komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej
 • tworzenie i zarzadzanie projektem socjalnym
 • praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi

 

Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie to jeden z najważniejszych punktów na edukacyjnej mapie kraju. W ofercie edukacyjnej uczelni, pod literą „P” kandydaci znajdą kierunek Praca socjalna, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Najważniejszym założeniem kształcenia jest uzyskanie wiedzy filozoficznej i socjologicznej, prowadzącej do zrozumienia istoty ludzkiej i procesów społecznych. Studenci nabywają umiejętności, które służą do analizowania i zmieniania rzeczywistości społecznej, a także prowadzą do przeciwdziałania powstawaniu i skutkom wykluczenia społecznego oraz zwiększania integracji społecznej społeczności lokalnej, regionu i kraju. Praca socjalna na UMCS to możliwość uzyskania zarówno wysokich kwalifikacji zawodowych, jak i umiejętności praktycznych niezbędnych w toku wykonywania zawodu pracownika socjalnego.

W programie nauczania znajdziemy następujące przedmioty: socjologia rozwoju i zmian społecznych, współczesne kierunki rozwoju polityki społecznej, komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej, tworzenie i zarzadzanie projektem socjalnym, praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi, prawo rodzinne i opiekuńcze. A co po studiach? Absolwenci Pracy socjalnej na UMCS znajdą zatrudnienie w regionalnych ośrodkach polityki społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, ośrodkach pomocy społecznej, domach pomocy społecznej, placówkach specjalistycznego poradnictwa, ośrodkach wsparcia, ośrodkach interwencji kryzysowej.

 

Opinie

Jakie ma Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie opinie? Patrycja, studentka Pracy socjalnej mówi:

„Uczyć się trzeba od najlepszych praktyków, mających duże doświadczenie w swoich dziedzinach. Dlatego wybrałam studia na UMCS.”

 

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Lublinie

Studia w Lublinie

 

 

PRACA SOCJALNA - ważne informacje

Praca socjalna studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Pracę socjalną na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie:

Absolwent kierunku Praca socjalna na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • procesów i zjawisk psychicznych kierujących zachowaniem ludzi,
 • inicjowania zmian społecznych,
 • działań instytucji i organizacji zmierzających do przeciwdziałania skutkom nierówności społecznych,
 • przygotowywania projektów służących rozpoznawaniu i rozwiązywaniu problemów społecznych,
 • dokonywania diagnozy sytuacji będących przyczyną trudnego położenia jednostek,
 • organizowania pracy zespołowej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Praca socjalna:

Absolwent kierunku Praca socjalna na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • regionalnych ośrodkach polityki społecznej,
 • powiatowych centrach pomocy rodzinie,
 • ośrodkach pomocy społecznej,
 • domach pomocy społecznej,
 • placówkach specjalistycznego poradnictwa,
 • ośrodkach wsparcia,
 • ośrodkach interwencji kryzysowej,
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 • placówkach opieki zdrowotnej zakładzie karnym,
 • organizacjach pozarządowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku praca socjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

język obcy, język polski

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu średnich ocen (liczonych do dwóch miejsc po przecinku) z przebiegu studiów wyższych.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Komentarze (0)