Turystyka

Turystyka

Turystyka

02.02.2022

Turystyka – Uniwersytet Wrocławski 2022

Studia na kierunku turystyka na Uniwersytecie Wrocławskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku turystyka w UWR
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku turystyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • historia gospodarcza
 • geografia ekonomiczna
 • regiony turystyczne Polski
 • geografia turystyki
 • podstawy polityki regionalnej w turystyce
 • kartografia turystyczna
 • ochrona przyrody
 • zarys gospodarki przestrzennej

 

Uniwersytet Wrocławski to uczelnia oferująca ponad sześćdziesiąt kierunków na poziomie licencjackim oraz pięćdziesiąt na poziomie magisterskim. W szerokiej ofercie kandydaci odnajdą, między innymi, Turystykę, prowadzoną na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest dogłębne poznanie branży turystycznej, zdobycie wiedzy na temat rozwoju turystyki i jak nią zarządzać w jednostkach samorządu terytorialnego. Studenci dowiadują się jak zgodnie z zasadami rozwoju zrównoważonego i systemowym podejściem zarządzać turystyką w odniesieniu do obszarów chronionych i atrakcji turystycznych, a także poznają jak konstruowane są lokalne i regionalne strategie rozwoju turystyki i jak opracowuje się programy rozwoju turystyki na poziomie regionalnym czy lokalnym. Turystyka na Uniwersytecie Wrocławskim to także uczestnictwo w działaniach z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego i poznanie zasad planowania i zarządzania działalnością podmiotów komercyjnych z zakresu organizacji i pośrednictwa w turystyce, gastronomii i w hotelarstwie.

W programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: historia gospodarcza, geografia ekonomiczna, regiony turystyczne Polski, geografia turystyki, podstawy polityki regionalnej w turystyce, kartografia turystyczna, ochrona przyrody, zarys gospodarki przestrzennej, infrastruktura turystyczna, prawo w turystyce, promocja i informacja w turystyce, systemy informacji geograficznej, podstawy hotelarstwa i gastronomii, obsługa ruchu turystycznego. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Turystyki na Uniwersytecie Wrocławskim będą mogli wykorzystać w instytucjach administracji rządowej i samorządowej prowadzących działalność w zakresie turystyki, rozwoju regionalnego i lokalnego czy ochrony środowiska, firmach konsultingowych i doradczych z zakresu turystyki, międzynarodowych instytucjach konsultingowych pracujących na rzecz ochrony środowiska kulturowego.

 

Opinie

Czy wybór uczelni może być łatwy? Oczywiście, że tak. Wybierając się na studia do Wrocławia, warto wiedzieć: Jakie ma Uniwersytet Wrocławski opinie? Adam, student Turystyki mówi:

„Studiuję Turystykę na Uniwersytecie Wrocławskim by potem promować swoje miasto, swój region, pokazać innym jak wiele ma do zaoferowania.”

 

 

STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

Kierunki studiów we Wrocławiu

Studia we Wrocławiu

 

 

TURYSTYKA - ważne informacje

Turystyka studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Turystykę na Uniwersytecie Wrocławskim:

Absolwent kierunku Turystyka na Uniwersytecie Wrocławskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • problemów współczesnej turystyki,
 • identyfikowania uwarunkowań rozwoju turystyki,
 • oceny przydatności przestrzeni geograficznej dla potrzeb turystyki,
 • wykorzystywania opracowań kartograficznych w turystyce,
 • obsługi ruchu turystycznego,
 • organizowania i realizowania imprez turystycznych różnego typu,
 • ekonomiki turystyki,
 • pedagogiki czasu wolnego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Turystyka:

Absolwent kierunku Turystyka na Uniwersytecie Wrocławskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • instytucjach administracji rządowej i samorządowej prowadzących działalność w zakresie turystyki,
 • firmach konsultingowych i doradczych z zakresu turystyki,
 • międzynarodowych instytucjach konsultingowych pracujących na rzecz ochrony środowiska kulturowego.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku turystyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Warunkiem przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich. Podstawą sporządzenia listy rankingowej dla absolwentów kierunku turystyka i kierunków pokrewnych jest wynik studiów, liczony jako średnia z trzech składowych: średnia z toku studiów, ocena pracy dyplomowej i ocena egzaminu dyplomowego. Kandydat zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów poświadczających wymienione elementy składowe wyniku studiów. Kierunkami pokrewnymi z turystyką są: geografia, gospodarka przestrzenna, ekonomia, hotelarstwo, zarządzanie w turystyce i hotelarstwie. Absolwenci kierunków niezwiązanych z turystyką przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej poziom wiedzy i zainteresowanie problematyką turystyki. Rozmowa punktowania jest w skali 0-5. Za pozytywny wynik uznaje się minimum 2 punktów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Wrocławski

Komentarze (0)