Ogólne zasady rekrutacji na rok 2015/2016

uniwersytet rzeszowski rekrutacja

 

Zasady rekrutacji na Uniwersytet Rzeszowski 2015/16

Uchwała nr 316/05/2014

Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 29 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych w roku akademickim 2015/2016

Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), Senat Uniwersytetu Rzeszowskiego ustala co następuje:

ZASADY OGÓLNE

§ 1

1. Uniwersytet Rzeszowski, zwany dalej UR, prowadzi rekrutację na studia wyższe: pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie.

2. Rekrutacja na wszystkie kierunki studiów wyższych odbywa się drogą elektronicznej rejestracji, w uczelnianym systemie rekrutacyjnym.

3. Zasady przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego określa odrębna Uchwała Senatu UR.

4. Limity przyjęć na poszczególne kierunki studiów wyższych określają dziekani, a zatwierdza Rektor w drodze zarządzenia.

5. Ramowe terminy rekrutacji w UR (wakacyjnej, zimowej) ustala Rektor w drodze zarządzenia. Terminy poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego, w ramach terminów ramowych, ustalają dziekani wydziałów.

6. Postępowania kwalifikacyjne na I rok studiów przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne, a w przypadku kierunków, na których wstęp na studia jest wolny, decyzję w sprawie przyjęcia podejmuje dziekan wydziału.

7. Warunkiem dopuszczenia kandydata do postępowania rekrutacyjnego jest dokonanie przez niego elektronicznej rejestracji w uczelnianym systemie rekrutacyjnym oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej na wygenerowane w nim indywidualne subkonto.

8. UR nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata z wiadomościami umieszczonymi na jego osobistym koncie rejestracyjnym oraz za błędnie wprowadzone dane do uczelnianego systemu rekrutacyjnego.

9. Kandydat na studia wyższe składa komplet następujących dokumentów:

1) ankietę osobową (wydrukowaną z systemu rekrutacyjnego);

2) poświadczoną przez UR kopię świadectwa dojrzałości wydanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a w przypadku kandydata na studia II stopnia również poświadczoną przez UR kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem do dyplomu;

3) poświadczoną przez UR kopię dowodu osobistego (lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydata będącego cudzoziemcem);

4) 3 aktualne fotografie kandydata zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, w tym 1 w wersji elektronicznej;

5) oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów bez wnoszenia opłat, w przypadku kandydata na studia stacjonarne;

6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wyższych, w przypadku rekrutacji na kierunek, na którym występują ustalone przez dziekana wydziału czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia;

7) oryginalne pełnomocnictwo, w przypadku osoby występującej w imieniu kandydata;

8) inne, określone w części szczegółowej niniejszej uchwały (np. indeks lub wypis z indeksu, prace plastyczne itp.).

10. Niedostarczenie w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów będzie jednoznaczne z decyzją kandydata o rezygnacji z podjęcia studiów.

11. W przypadku nieprzyjęcia kandydata na I rok studiów wyższych UR zwraca kandydatowi złożone przez niego oryginalne dokumenty, a także prace wstępne, jeżeli zakres egzaminów wstępnych przewiduje ich złożenie.12. Ocena niedostateczna lub niezgłoszenie się na egzamin wstępny wyklucza kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

13. Na uzasadniony, pisemny wniosek kandydata kwestionującego wynik z egzaminu praktycznego umożliwia się wgląd w wyniki swojej pracy, w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników.

14. W przypadku studiów II stopnia, gdzie jako kryterium brana jest pod uwagę ocena z zaliczenia, zapisowi „zal” przypisuje się wartość oceny dostatecznej.

15. Kandydat z orzeczoną niepełnosprawnością, uniemożliwiającą mu udział w postępowaniu rekrutacyjnym, może skorzystać ze wsparcia oferowanego przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UR (np. transport pomiędzy budynkami UR, tłumacz języka migowego, osobisty asystent itp.).

16. Inny sposób przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, niż określony w części szczegółowej niniejszej uchwały, na pisemny wniosek osoby niepełnosprawnej, ustala Przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

17. Wyniki postępowania rekrutacyjnego na studia wyższe są jawne, poprzez wywieszenie z imienia i nazwiska listy rankingowej osób biorących udział w postępowaniu kwalifikacyjnym według kryteriów określonych w części szczegółowej niniejszej uchwały Senatu.

18. Kandydatowi przysługuje prawo odwołania od otrzymanej decyzji administracyjnej w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe.

 

ZASADY OGÓLNE – DLA KANDYDATA POSIADAJĄCEGO DOKUMENT UZYSKANY POZA GRANICAMI POLSKI UPRAWNIAJĄCY DO PODJĘCIA STUDIÓW WYŻSZYCH

§ 2

1. Określa się warunki i tryb rekrutacji kandydata posiadającego dokument uzyskany poza granicami Polski potwierdzający ukończenie szkoły średniej lub ukończenie studiów I stopnia uprawniający do podjęcia studiów wyższych, zwanych później „kandydatem zagranicznym”.

2. Przez kandydata zagranicznego, o którym mowa w ust. 1 rozumie się:

1) obywatela polskiego posiadającego dokument, o którym mowa w ust. 1;

2) cudzoziemca, który na podstawie art. 43 ust. 2, 5 i 5a ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 j. t. ze zm.) posiada uprawnienie do podejmowania i odbywania studiów na zasadach obowiązujących obywatela polskiego tj.:

a) cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub

b) cudzoziemca posiadającego status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej, lub

c) cudzoziemca korzystającego z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub

d) pracownika migrującego, będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członka jego rodziny, jeżeli mieszka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub

e) cudzoziemca, któremu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, lub

f) cudzoziemca, któremu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650), lub

g) cudzoziemca, któremu udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub

h) obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członka jego rodziny, posiadającego prawo stałego pobytu, lub

i) obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków jego rodziny, posiadającego środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, oświadczającego, iż nie ubiega się o podjecie studiów na innych zasadach niż obowiązujące obywatela polskiego, lub

j) cudzoziemca posiadającego Kartę Polaka oświadczającego, iż nie ubiega się o podjecie studiów na innych zasadach niż obowiązujące obywatela polskiego.

3. Przyjęcie na studia w UR cudzoziemca, innego niż określony w § 1 ust. 2 pkt. 2, podejmującego studia wyższe na zasadach innych niż obowiązujące obywatela polskiego (nawet w przypadku, gdy legitymuje się świadectwem maturalnym lub dyplomem wydanym w Polsce) określa Rektor UR w drodze zarządzenia.

4. Cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego. Osoba, która posiada jednocześnie polskie obywatelstwo oraz obywatelstwo innego państwa jest traktowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak obywatel polski.

5. Dokumentem stwierdzającym obywatelstwo kandydata zagranicznego jest dowód osobisty lub paszport.

Posiadanie tylko numeru ewidencyjnego PESEL lub świadectwa maturalnego (dojrzałości) wydanego w Polsce nie stwierdza uprawnienia do podejmowania studiów na zasadach określonych w niniejszej uchwale.6. Kandydat zagraniczny przyjmowany jest na studia wyższe w UR w ramach limitów miejsc określonych zgodnie z § 1 ust. 4.

7. W sprawach nieuregulowanych w § 2 stosuje się odpowiednio postanowienia § 1.

§ 3

Podstawa i tryb przyjęcia kandydata zagranicznego na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie

1. Kandydat zagraniczny, który ukończył szkołę średnią poza granicami RP, może ubiegać się o przyjęcie na studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie, jeśli posiadane przez niego świadectwo zostało uznane za równorzędne świadectwu dojrzałości wydanemu w Polsce, na zasadach przewidzianych w umowach międzynarodowych. W razie braku odpowiednich umów międzynarodowych świadectwa maturalne uzyskane poza granicami RP mogą być uznane za równorzędne świadectwu dojrzałości wydanemu w Polsce w drodze nostryfikacji. Nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych dokonują wojewódzkie kuratoria oświaty właściwe ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o nostryfikację, a w przypadku jego braku, właściwe ze względu na siedzibę instytucji, w której kandydat zagraniczny zamierza przedłożyć świadectwo. Szczegółowe zasady nostryfikacji świadectw określają odrębne przepisy.

2. Kandydat zagraniczny na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie, posiadający dokument uzyskany poza granicami Polski, uprawniający do podejmowania studiów wyższych zgodnie z § 3 ust. 1, kwalifikowany jest na studia zgodnie z zasadami określonymi dla kandydata ze świadectwem dojrzałości uzyskanym w trybie tzw. "starej matury" chyba, że warunki podejmowania studiów na danym kierunku określone w części szczegółowej niniejszej uchwały stanowią inaczej.

3. Na kierunkach, na których w warunkach podejmowania studiów na danym kierunku określonych w części szczegółowej niniejszej uchwały wymagany jest język polski, kandydatowi zagranicznemu, który ukończył szkołę średnią za granicą, zamiast języka polskiego uwzględnia się język ojczysty kraju, w którym zdawany jest egzamin maturalny, z zastrzeżeniem § 3 ust. 2.

4. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, ustali indywidualnie w każdym przypadku zasady przeliczania wyników uzyskanych przez kandydata zagranicznego z przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z zasadą, iż oceny ze świadectwa uzyskanego za granicą przelicza się proporcjonalnie na skalę ocen właściwą dla tzw. „starej matury”. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję w drodze postanowienia. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna celem wydania właściwego postanowienia w sprawie przeliczenia ocen może żądać od kandydata zagranicznego dokumentu właściwej instytucji edukacyjnej kraju wydania świadectwa, potwierdzającego zastosowaną w nim skalę ocen.

5. W celu weryfikacji dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1, kandydat zagraniczny zobowiązany jest do złożenia kompletu dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji w Dziale Spraw Studenckich nie później niż na 7 dni przed zakończeniem elektronicznej rejestracji kandydatów, ustalonej zgodnie z harmonogramem rekrutacji na dany kierunek.

6. Kandydat zagraniczny, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt. 2, posiadający dokument uprawniający do podjęcia studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich wydany w Polsce, podlega właściwemu dla obywateli polskich postępowaniu kwalifikacyjnemu określonemu w części szczegółowej niniejszej uchwały.

§ 4

Podstawa i tryb przyjęcia kandydata zagranicznego na studia II stopnia

1. Kandydat zagraniczny, który posiada dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych za granicą, może ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, jeżeli:

1) dyplom ten został uznany za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych na podstawie umowy międzynarodowej; albo

2) dyplom ten został uznany za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych w drodze nostryfikacji przeprowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami; albo

3) dyplom ten uprawnia do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która ten dyplom wydała (uznanie dyplomu na podstawie art. 191a ust. 3 i 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym) pod warunkiem, że:

a) uczelnia, która wydała ten dyplom była akredytowana w dniu jego wydania, oraz

b) program realizowany podczas studiów posiadał akredytację i był zgodny z przepisami państwa, na terenie którego było prowadzone kształcenie.

2. Kandydat zagraniczny ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia i uznanie jego dyplomu na podstawie § 4 ust. 1 pkt. 3 zobowiązany jest:

1) przedstawić zaświadczenie lub opinię o dyplomie wydane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; albo

2) złożyć kserokopię dyplomu w Dziale Spraw Studenckich celem jego weryfikacji, nie później jednak niż na 30 dni przed zakończeniem elektronicznej rejestracji kandydatów na studia II stopnia na wybranym kierunku. 3. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ustali indywidualnie w każdym przypadku zasady ustalenia ostatecznej liczby punktów branej pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję w drodze postanowienia.

4. Przyjęcie na pierwszy rok studiów kandydata zagranicznego, o którym mowa w § 4 ust. 1, następuje po spełnieniu wszystkich wymaganych kryteriów rekrutacyjnych.

5. Do dyplomu kandydat zagraniczny jest zobowiązany załączyć kopie dokumentów pozwalających ocenić przebieg i czas trwania studiów (np. suplement do dyplomu, wykaz przedmiotów i ocen, indeks lub inny dokument).

6. W celu weryfikacji dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1, kandydat zagraniczny zobowiązany jest do złożenia kompletu dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji w Dziale Spraw Studenckich nie później niż na 7 dni przed zakończeniem elektronicznej rejestracji kandydatów, ustalonej zgodnie z harmonogramem rekrutacji na dany kierunek.

7. Kandydat zagraniczny, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt. 2, posiadający dokument uprawniający do podjęcia studiów II stopnia wydany w Polsce, podlega właściwemu dla obywateli polskich postępowaniu kwalifikacyjnemu określonemu w części szczegółowej niniejszej uchwały.

§ 5

Dokumenty wymagane w procesie rekrutacyjnym od kandydata zagranicznego 1. Kandydat zagraniczny zobowiązany jest do złożenia kompletu dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji w Dziale Spraw Studenckich nie później niż na 7 dni przed zakończeniem elektronicznej rejestracji kandydatów ustalonej zgodnie z harmonogramem rekrutacji na dany kierunek.

2. Obywatel polski posiadający dokument uzyskany poza granicami Polski potwierdzający ukończenie szkoły średniej lub ukończenie studiów I stopnia uprawniający do podjęcia studiów wyższych zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1) ankietę osobową (wydrukowaną z systemu rekrutacyjnego);

2) poświadczoną przez UR kserokopię dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów wyższych tj.:

a) w przypadku kandydata na studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie – kopię zalegalizowanego lub opatrzonego apostille oryginału świadectwa ukończenia szkoły średniej lub świadectwa maturalnego uzyskanego za granicą wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego albo konsula Rzeczypospolitej Polskiej urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument, a w przypadku świadectwa ukończenia szkoły średniej lub świadectwa maturalnego, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi podlega uznaniu w trybie nostryfikacji, również zaświadczenie wydane przez właściwego kuratora oświaty;

b) w przypadku kandydata na studia II stopnia – dokumentu, których mowa w ust. 2 pkt. 2 lit. a oraz kopię zalegalizowanego lub opatrzonego apostille oryginału dyplomu ukończenia studiów wyższych uzyskanego za granicą wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego albo sporządzonego przez zagranicznego tłumacza i poświadczonego przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku dyplomu, który zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi podlega uznaniu w trybie nostryfikacji zaświadczenie wydane przez jednostkę dokonującą nostryfikacji dyplomu potwierdzające równorzędność dyplomu uzyskanego za granicą z dyplomem ukończenia studiów wyższych w kraju.

c) poświadczoną przez UR kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata;

d) 3 aktualne fotografie kandydata zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, w tym 1 w wersji elektronicznej;

e) oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów bez wnoszenia opłat w przypadku kandydata na studia stacjonarne;

f) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wyższych, w przypadku rekrutacji na kierunek, na którym występują ustalone przez dziekana wydziału czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia;

g) oryginalne pełnomocnictwo, w przypadku osoby występującej w imieniu kandydata;

h) inne, określone w części szczegółowej niniejszej uchwały (np. indeks lub wypis z indeksu, prace plastyczne itp.).

3. Cudzoziemiec, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt. 2, podejmujący studia na zasadach obowiązujących obywatela polskiego, zobowiązany jest złożyć dokumenty, o których mowa w § 5 ust. 2, a także:

1) ankietę osobową cudzoziemca (do wydrukowania ze strony internetowej UR);

2) potwierdzoną przez UR kserokopię dokumentu stwierdzającego uprawnienie do podejmowania studiów na zasadach obowiązujących obywatela polskiego (np. Karta Polaka, karta pobytu, decyzja administracyjna właściwego organu, oświadczenie o nieubieganiu się o podjęcie studiów na zasadach innych niż obowiązujące obywatela polskiego);

3) potwierdzoną przez UR kserokopię paszportu (strona ze zdjęciem i numerem);

4) potwierdzoną przez UR kserokopię wizy lub karty pobytu lub innego dokumentu uprawniającego do

pobytu na terytorium RP; 5) zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na wybranym

kierunku i formie kształcenia, z zastrzeżeniem § 5 ust. 2 pkt. f;

6) polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce, albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, albo oświadczenie o przystąpieniu do dobrowolnego ubezpieczenie zdrowotnego w NFZ niezwłocznie po rozpoczęciu studiów;

7) dokument potwierdzający znajomość języka polskiego tj.: zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego w jednostce wyznaczonej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, albo certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, albo zaświadczenie o znajomości języka polskiego wydane przez UR.

8) tłumaczenia sporządzone przez tłumacza przysięgłego albo przez zagranicznego tłumacza i poświadczone przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej wszystkich w/w dokumentów, które wydane są języku obcym.

4. Dział Spraw Studenckich przekazuje dokumenty kandydata zagranicznego do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w terminie nieprzekraczającym 3 dni od zakończenia elektronicznej rejestracji kandydatów, wraz z opinią o uprawnieniach wynikających z przedstawionych dokumentów.

5. W przypadku zarejestrowania się kandydata zagranicznego w uczelnianym systemie rekrutacyjnym i nie złożenia przez niego dokumentów w Dziale Spraw Studenckich w terminie określonym w § 5 ust. 1, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przekazuje taką informację niezwłocznie do Działu Spraw Studenckich. Decyzja w sprawie przyjęcia na studia może zostać podjęta po weryfikacji dokumentów uprawniających do podjęcia studiów przez Dział Spraw Studenckich.

6. W przypadku zarejestrowania się w uczelnianym systemie rekrutacyjnym cudzoziemca, o którym mowa w § 2 ust. 3, nieposiadającego uprawnień do podejmowania studiów wyższych na zasadach obowiązujących obywatela polskiego (nawet w przypadku, gdy legitymuje się świadectwem maturalnym lub dyplomem wydanym w Polsce), Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przekazuje taką informację niezwłocznie do Działu Spraw Studenckich. Decyzja w sprawie przyjęcia na studia może zostać podjęta jedynie w trybie określonym przez Rektora UR w odrębnym zarządzeniu.

 

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

§ 6

I. ADMINISTRACJA

1. W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego uzyskane w części pisemnej z przedmiotów objętych procedurą kwalifikacyjną na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym.

2. Wyniki egzaminu maturalnego uzyskane z poszczególnych przedmiotów są przeliczane na punkty przez wagi 1 ustalone odpowiednio do poziomu rozszerzonego.

3. W przypadku kandydatów, którzy na świadectwie dojrzałości mają odnotowane z danego przedmiotu wyniki egzaminu maturalnego, uzyskane na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym, w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się poziom z wynikiem korzystniejszym dla kandydata.

4. Suma punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym maksymalnie z czterech przedmiotów decyduje o kolejności na liście kandydatów.

5. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości punktów, o kolejności na liście kandydatów decydować będzie kryterium dodatkowe, jakim jest Język obcy nowożytny, zdany jako obowiązkowy albo dodatkowy na poziomie podstawowym lub rozszerzonym 

6. Brak na świadectwie dojrzałości wyszczególnionego przedmiotu powoduje, że w postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat otrzymuje „0” punktów z tego przedmiotu.

7. Jeżeli postępowanie kwalifikacyjne przewiduje alternatywnie kilka przedmiotów, uwzględnia się przedmiot z wynikiem korzystniejszym dla kandydata.

Studia stacjonarne I stopnia

Stara matura

suma punktów z matury pisemnej oraz z matury ustnej z przedmiotów: Historia, Wiedza o społeczeństwie lub Geografia. Oceny ze świadectwa dojrzałości tzw. starej matury przeliczane będą na punkty zgodnie z tabelą:

Ocena (skala 1-6) Punkty za ocenę Ocena (skala 2-5)  Punkty za ocenę
dopuszczająca (2) 30    
dostateczna (3) 50 dostateczna (3) 40
dobra (4) 70   dobra (4) 75
bardzo dobra (5) 90  bardzo dobra (5) 100
    celująca (6) 100

 

Nowa matura

Historia, Wiedza o społeczeństwie lub Geografia – suma punktów z poziomu podstawowego lub rozszerzonego: jeśli egzamin był zdawany na poziomie rozszerzonym to wynik jest mnożony przez 1,5 jeśli na świadectwie dojrzałości widnieje ocena z egzaminu zdawanego na poziomie podstawowym i rozszerzonym to wynik egzaminu zdawanego na poziomie rozszerzonym jest mnożony przez 1,5, a następnie jest on porównywany z wynikiem egzaminu zdawanym na poziomie podstawowym – pod uwagę brany jest wariant korzystniejszy dla kandydata.

Warunki i tryb rekrutacji na studia stacjonarne dla kandydatów legitymujących się dyplomem „matury międzynarodowej” IB (International Baccalaureate) Kandydaci na studia legitymujący się dyplomem „matury międzynarodowej” IB (International Baccalaureate), wydanym przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie, są przyjmowani na studia na podstawie wyników egzaminu przeprowadzonego w ramach programu Matury Międzynarodowej.

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniana będzie liczba punktów osiągniętych z wymaganych przedmiotów przeliczanych proporcjonalnie ze skali ocen „matury międzynarodowej” (poziom podstawowy 2-7, poziom rozszerzony 0-7) na skalę ocen w systemie „nowej matury” obowiązującej od 2005 r. (poziom podstawowy 30-100, poziom rozszerzony 0-100) według zestawienia:

„Matura Międzynarodowa”– IB (International Baccalaureate)

„Nowa matura” – od 2005 r.
Poziom SL lub HL Poziom
Podstawowy  Rozszerzony
  7 100% 100%
6 86% 86%
5 72% 72%
4 58% 58%
3 44% 44%
2 30% 30%
granica zdawalności 1 - 15%
0 - 0%

 

Studia niestacjonarne I stopnia

Stara matura

suma punktów z matury pisemnej oraz z matury ustnej z przedmiotów: Historia lub Wiedza o społeczeństwie lub Geografia oraz przedmiotu wybranego przez kandydata na maturze. Oceny ze świadectwa dojrzałości tzw. starej matury przeliczane będą na punkty zgodnie z tabelą:

Ocena (skala 1-6) Punkty za ocenę   Ocena (skala 2-5) Punkty za ocenę
dopuszczająca (2) 30    
dostateczna (3) 50 dostateczna (3) 40
dobra (4) 70 dobra (4) 75
bardzo dobra (5) 90  bardzo dobra (5) 100
celująca (6) 100    

  

Nowa matura

Historia lub Wiedza o społeczeństwie lub Geografia oraz przedmiot wybrany na maturze przez kandydata – suma punktów z poziomu podstawowego lub rozszerzonego:

  • jeśli egzamin był zdawany na poziomie rozszerzonym to wynik jest mnożony przez 1,5
  • jeśli na świadectwie dojrzałości widnieje ocena z egzaminu zdawanego na poziomie podstawowym i rozszerzonym to wynik egzaminu zdawanego na poziomie rozszerzonym jest mnożony przez 1,5, a następnie jest on porównywany z wynikiem egzaminu zdawanym na poziomie podstawowym – pod uwagę brany jest wariant korzystniejszy dla kandydata

 

Warunki i tryb rekrutacji na studia stacjonarne dla kandydatów legitymujących się dyplomem „matury międzynarodowej” IB (International Baccalaureate)

Kandydaci na studia legitymujący się dyplomem „matury międzynarodowej” IB (International Baccalaureate), wydanym przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie, są przyjmowani na studia na podstawie wyników egzaminu przeprowadzonego w ramach programu Matury Międzynarodowej.

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniana będzie liczba punktów osiągniętych z wymaganych przedmiotów przeliczanych proporcjonalnie ze skali ocen „matury międzynarodowej” (poziom podstawowy 2-7, poziom rozszerzony 0-7) na skalę ocen w systemie „nowej matury” obowiązującej od 2005 r. (poziom podstawowy 30-100, poziom rozszerzony 0-100) według zestawienia:

Matura Międzynarodowa”– IB (International Baccalaureate)

„Nowa matura” – od 2005 r.
Poziom SL lub HL Poziom
Podstawowy  Rozszerzony
  7 100% 100%
6 86% 86%
5 72% 72%
4 58% 58%
3 44% 44%
2 30% 30%
granica zdawalności 1 - 15%
0 - 0%

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

Wymagania wstępne – ukończone studia I stopnia na kierunkach: administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe, ekonomia, europeistyka, historia, politologia, prawo, socjologia, stosunki międzynarodowe, zarządzanie lub jednolite studia magisterskie prawnicze.

Postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się w oparciu o konkurs dyplomów ukończenia studiów (o ocenę końcową) tych kierunków, których absolwenci posiadają wymienione niżej kompetencje. Kandydat powinien posiadać następujące kompetencje umożliwiające realizację efektów kształcenia przewidzianych na przedmiotowym kierunku:

- posiadać umiejętności logicznego rozumowania,

- wykazywać zainteresowania naukami społecznymi,

- posiadać podstawową wiedzę o charakterze nauk z dziedziny administracji oraz prawa, ich miejscu w systemie nauk społecznych i rozpoznawać relacje do innych nauk społecznych, znać zarys ewolucji podstawowych instytucji administracyjnych i prawnych;

- posiadać wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych ( prawnych, politycznych i ekonomicznych), sądownictwa krajowego i międzynarodowego oraz znać podstawowe systemy polityczne i partyjne;

- posiadać wiedzę o poglądach doktryny i orzecznictwa na temat struktur i instytucji prawnych i prawnoadministracyjnych oraz rodzajów więzi społecznych występujących na gruncie nauki administracji i o ich filozoficznej i historycznej ewolucji;

- posługiwać się terminologią z zakresu poszczególnych dziedzin będących przedmiotem studiów administracyjnych;

- umieć wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów administracyjnych, sądowoadministracyjnych i sądowych zjawisk, a także analizować zakres kompetencji i funkcji organów i instytucji politycznych, prawnych, gospodarczych;

Listę przyjętych ustala się w oparciu o listę rankingową. W przypadku dużej liczby kandydatów skutkującej przekroczeniem limitu miejsc, dodatkowym kryterium będzie średnia ocen z toku studiów.

W przypadku cudzoziemców oraz Polaków, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości (maturalne) za granicą, a obowiązywała tam inna skala ocen niż w Polsce, należy zastosować proporcjonalny przelicznik:

Ocena zagraniczna Oznaczenie liczbowe %
Very good - A 5,0 81 - 100
Better than good - B 4,5 61 - 80
Good - C 4,0 50 - 60
Better than satisfactory - D 3,5 40 - 49
Satisfactory - E 3,0 30 - 39

Przy wystąpieniu na świadectwie zagranicznym innej, niż powyższa, skali ocen, ocenie najwyższej przyporządkowuje się wartość liczbową 5,0 (81% -100%), a niższe oceny przelicza się proporcjonalnie według zasad przyjętych w powyższej tabeli.

II. ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

1. Kwalifikacja będzie przeprowadzona w oparciu o:

a. Egzamin uzdolnień plastycznych: Egzamin z uzdolnień plastycznych na kierunku Architektura Krajobrazu polegać będzie na wykonaniu dwóch prac rysunkowych, ołówkiem średniej miękkości, na białym kartonie, w formacie 50x70 cm (poziomo lub pionowo) w czasie trzech godzin zegarowych każdy; 

Datę egzaminu, porę i miejsce ustali szczegółowo Komisja Egzaminacyjna powołana każdego roku przez JM Rektora UR lub osobę przez niego upoważnioną. Komisja będzie się składać z trzech osób, w tym przynajmniej z dwóch samodzielnych pracowników Wydziału Biologiczno-Rolniczego oraz sekretarza.

Oba tematy rysunkowe będą ustalone przez Komisję w przededniu egzaminu; przechowywane w sposób tajny i otwierane na Sali egzaminacyjnej. Zakres tematyczny pierwszego zadania będzie dotyczyć martwej natury (rysunek z natury brył ustawionych na sali egzaminacyjnej). Zadanie drugie wymagać będzie przedstawienia krajobrazu otwartego ze szczególnym uwzględnieniem parków i ogrodów, zarówno historycznych jak i współczesnych (np. widok alei prowadzącej do dworu).  Komisja ustali termin i sposób oceniania, określi zasady poufności autorów prac (kodowania), oraz poda do wiadomości wyniki egzaminu z uzdolnień praktycznych, w postaci listy rankingowej.

b. Konkurs świadectw: pod uwagę będą brane oceny z jednego z następujących przedmiotów: biologia lub chemia, matematyka lub fizyka z astronomią lub geografia oraz dodatkowo język obcy.

2. Liczba miejsc będzie podzielona pomiędzy kandydatów zdających tzw. „nową” i „starą” maturę w proporcji do liczby kandydatów w obu grupach. Postępowanie kwalifikacyjne będzie przeprowadzone na odmiennych zasadach dla obu grup.

3. Zasady kwalifikacji dla kandydatów, którzy zdali „starą maturę”

3.1.Ocena predyspozycji plastycznych będzie dokonana w oparciu o Egzamin uzdolnień plastycznych.

3.2.Do kwalifikacji w oparciu o konkurs świadectw dopuszczone zostaną osoby, które uzyskają pozytywną ocenę z egzaminu.

Przy kwalifikacji w oparciu o konkurs świadectw punktowane będą zarówno oceny uzyskane na świadectwie końcowym ukończenia szkoły, jak i oceny z egzaminu dojrzałości. Z egzaminu maturalnego punkty będą przyznane za wszystkie oceny z wymienionych przedmiotów, z egzaminu pisemnego i ustnego. W przypadku osób posiadających na świadectwie końcowym ukończenia szkoły oceny z fakultetów do ostatecznego wyliczenia punktów dla danego przedmiotu będzie brana średnia ze świadectwa i fakultetu. Punkty uzyskane za oceny na świadectwie końcowym i z egzaminu maturalnego sumuje się.

3.3. Zasady punktowania:

biologia lub pokrewne lub chemia

celujący .................. 10 pkt

bardzo dobry ............. 8 pkt

dobry ....................... 5 pkt

dostateczny ............... 3 pkt

dopuszczający ........... 0 pkt

fizyka z astronomią lub matematyka lub geografia

celujący ................... 6 pkt

bardzo dobry ............ 5 pkt

dobry ....................... 4 pkt

dostateczny .............. 3 pkt

dopuszczający ........... 0 pkt

język obcy obowiązkowy

celujący ................... 5 pkt

bardzo dobry ............ 4 pkt

dobry ....................... 3 pkt

dostateczny .............. 2 pkt

dopuszczający ........... 0 pkt

3.4. Dla kandydatów kończących szkoły średnie o profilu zawodowym (bez biologii w programie nauczania) Komisja Kwalifikacyjna może uznać chemię za przedmiot główny z liczbą punktów jak dla biologii.

4. Zasady kwalifikacji dla kandydatów, którzy zdali „nową maturę”

4.1.Ocena predyspozycji plastycznych będzie dokonana w oparciu o Egzamin uzdolnień plastycznych.

4.2. Do kwalifikacji w oparciu o konkurs świadectw dopuszczone zostaną osoby, które uzyskają pozytywną ocenę

z egzaminu. Kwalifikacja będzie się odbywała na podstawie ocen z przedmiotów zgodnie z punktem 1 „Zasad kwalifikacji...”

4.3. Przy rekrutacji będą brane pod uwagę tylko wyniki zewnętrznej części egzaminu maturalnego.4.4. W grupie przedmiotów obowiązkowych punkty otrzymane za egzamin z poziomu podstawowego i rozszerzonego będą sumowane.

4.5. Postępowanie kwalifikacyjne uwzględnia następujący sposób przeliczania punktów z egzaminu maturalnego:

• biologia (lub pokrewne) lub chemia

poziom podstawowy - liczba uzyskanych punktów pomnożona przez 2,5

poziom rozszerzony - liczba uzyskanych punktów pomnożona przez 4

• fizyka z astronomią lub matematyka lub geografia

poziom podstawowy - liczba uzyskanych punktów pomnożona przez 1,5

poziom rozszerzony - liczba uzyskanych punktów pomnożona przez 2,5

język obcy

poziom podstawowy - liczba uzyskanych punktów pomnożona przez 1

poziom rozszerzony - liczba uzyskanych punktów pomnożona przez 1,5

4.6. Pod uwagę będzie brany ten przedmiot, z którego kandydat, po przeliczeniu wg powyższych zasad, uzyska

największą liczbę punktów.

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

1. Kwalifikacja zostanie dokonana na podstawie sumy punktów wynikającej z dodania średniej arytmetycznej ze

studiów do liczby punktów za dyplom inżynierski.

2. Obliczenia średniej ze studiów dokonuje się z uwzględnieniem wszystkich przedmiotów kończących się

egzaminem i przedmiotów bez egzaminu kończących się zaliczeniem z oceną.

3. Dokumenty mogą składać osoby posiadające stopień inżyniera na kierunku Architektura krajobrazu. lub osoby

posiadające stopień inżyniera lub licencjata pokrewnych kierunków, pod warunkiem, że w trakcie studiów

zrealizowały co najmniej 60% wymiaru godzin z przedmiotów podstawowych i kierunkowych ujętych

w programie kierunku Architektura krajobrazu.

4. Postępowanie kwalifikacyjne uwzględnia następujący sposób obliczania punktów za ocenę uzyskaną na

dyplomie inżynierskim:

bardzo dobry – 15 pkt

dobry plus – 10 pkt

dobry – 7 pkt

dostateczny plus – 5 pkt

dostateczny – 3 pkt

Wydział zastrzega sobie możliwość nieuruchomienia kierunku studiów w przypadku, gdy liczba kandydatów nie przekroczy 30.

III. ARCHEOLOGIA

– I stopień – 3-letnie studia licencjackie: limit 15 – wstęp wolny: podstawą przyjęcia jest złożenie kompletu

dokumentów według kolejności do wyczerpania limitu miejsc. W przypadku, gdy liczba kandydatów przekracza

limit wolnych miejsc, o przyjęciu decyduje średnia arytmetyczna z punktów uzyskanych ze wszystkich

przedmiotów zdawanych w części pisemnej i ustnej egzaminu maturalnego.

- II stopień – 2-letnie studia magisterskie: limit 15 – wstęp wolny; podstawą przyjęcia jest złożenie kompletu

dokumentów według kolejności do wyczerpania limitu miejsc.

IV. BIOLOGIA

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

1. Kwalifikacja będzie oparta o konkurs świadectw. Pod uwagę będą brane oceny z jednego z następujących

przedmiotów: biologia, geografia, chemia, fizyka z astronomią, matematyka oraz dodatkowo z języka

obcego.

2. Liczba miejsc będzie podzielona pomiędzy kandydatów zdających tzw. „nową” i „starą” maturę w proporcji do

liczby kandydatów w obu grupach. Postępowanie kwalifikacyjne będzie przeprowadzone na odmiennych

zasadach dla obu grup.

3. Zasady kwalifikacji dla kandydatów, którzy zdali „starą maturę”

3.1. Punktowane będą zarówno oceny uzyskane na świadectwie końcowym ukończenia szkoły, jak i oceny

z egzaminu dojrzałości. Z egzaminu maturalnego punkty będą przyznane za wszystkie oceny

z wymienionych przedmiotów, z egzaminu pisemnego i ustnego. W przypadku osób posiadających na

świadectwie końcowym ukończenia szkoły oceny z fakultetów do ostatecznego wyliczenia punktów dla danego

przedmiotu będzie brana średnia ze świadectwa i fakultetu. Punkty uzyskane za oceny na świadectwie końcowym i

z egzaminu maturalnego sumuje się.

3.2. Zasady punktowania:

biologia

celujący 10 pkt

bardzo dobry 8 pkt

dobry 5 pkt

dostateczny 3 pktdopuszczający 0 pkt

chemia, fizyka z astronomią, matematyka

celujący 6 pkt

bardzo dobry 5 pkt

dobry 4 pkt

dostateczny 3 pkt

dopuszczający 0 pkt

geografia, język obcy obowiązkowy

celujący 5 pkt

bardzo dobry 4 pkt

dobry 3 pkt

dostateczny 2 pkt

dopuszczający 0 pkt

3.3. Dla kandydatów kończących szkoły średnie o profilu zawodowym (bez biologii w programie nauczania)

Komisja Kwalifikacyjna może uznać chemię za przedmiot główny z liczbą punktów jak dla biologii.

4. Zasady kwalifikacji dla kandydatów, którzy zdali „nową maturę”

4.1. Pod uwagę będą brane oceny z przedmiotów zgodnie z punktem 1 „Zasad kwalifikacji...”

4.2. Przy rekrutacji będą brane pod uwagę tylko wyniki zewnętrznej części egzaminu maturalnego.

4.3. W grupie przedmiotów obowiązkowych punkty otrzymane za egzamin z poziomu podstawowego

i rozszerzonego będą sumowane.

4.4. Postępowanie kwalifikacyjne uwzględnia następujący sposób przeliczania punktów z egzaminu

maturalnego:

biologia

poziom podstawowy – liczba uzyskanych punktów pomnożona przez 2,5

poziom rozszerzony – liczba uzyskanych punktów pomnożona przez 4

chemia lub fizyka z astronomią lub matematyka lub geografia

poziom podstawowy – liczba uzyskanych punktów pomnożona przez 1,5

poziom rozszerzony – liczba uzyskanych punktów pomnożona przez 2,5

język obcy

poziom podstawowy – liczba uzyskanych punktów pomnożona przez 1

poziom rozszerzony – liczba uzyskanych punktów pomnożona przez 1,5

4.5. Pod uwagę będzie brany ten przedmiot, z którego kandydat, po przeliczeniu wg powyższych zasad, uzyska

największą liczbę punktów.

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia musi posiadać kwalifikacje co najmniej I stopnia uzyskane

na kierunku Biologia lub kierunku pokrewnym z obszaru nauk przyrodniczych lub zrealizować treści programowe

na kierunkach matematyczno – przyrodniczych.

2. Kandydat na studia II stopnia musi posiadać kompetencje I stopnia, w tym:

• posiadać wiedzę z zakresu ogólnych zagadnień biologii, opartą na podstawach nauk matematycznoprzyrodniczych,

• znać podstawowe zagadnienia dotyczące budowy i funkcjonowania organizmów żywych,

• rozumieć podstawowe procesy ekologiczne zachodzące na poziomie populacji ekosystemów i biosfery,

• posługiwać się podstawowymi techniki i narzędziami badawczymi stosowanymi w naukach

biologicznych,

• posługiwać się językiem obcym na poziomie B2.

3. Kandydaci kwalifikowani będą na podstawie wyników osiągniętych w trakcie dotychczasowych studiów

oraz wyniku ich ukończenia.

4. Kwalifikacja nastąpi na podstawie sumy punktów wynikającej z dodania średniej arytmetycznej ze studiów

I stopnia (lub studiów 5-letnich) do liczby punktów uzyskanych za ocenę końcową na dyplomie.

5. Postępowanie kwalifikacyjne uwzględnia następujący sposób obliczania punktów za ocenę końcową

uzyskaną na dyplomie ukończenia studiów:

bardzo dobry – 5 pkt

dobry plus – 4,5 pkt

dobry – 4 pkt

dostateczny plus – 3,5 pkt

dostateczny – 3 pkt

Wydział zastrzega sobie możliwość nieuruchomienia kierunku studiów w przypadku, gdy liczba kandydatów nie przekroczy 30.

V. BIOTECHNOLOGIA

Studia I stopnia (z zastrzeżeniem końcowej klauzuli), studia 3,5-letnie studia stacjonarne

specjalności: Biotechnologia analityczna, Biotechnologia biomateriałów1. Konkurs świadectw maturalnych – wyniki egzaminu maturalnego z biologii, chemii i matematyki oraz języka

obcego obowiązkowego.

2. Kandydatom, którzy nie zdawali któregoś z powyższych przedmiotów na maturze, punktowany przedmiot ustala

Kierunkowa Komisja Rekrutacyjna na podstawie świadectwa ukończenia szkoły średniej. Jest to: biologia,

chemia, matematyka, fizyka. Przedmioty traktowane są jako poziom podstawowy.

3. Stosuje się następujący sposób przeliczania punktów z egzaminu maturalnego:

biologia, chemia oraz matematyka

poziom podstawowy poziom rozszerzony

100% 10 pkt. 14 pkt.

90% 9 13

80% 8 12

70% 7 11

60% 6 10

50% 5 9

40% 4 8

30% 3 7

np. 66% = 6,6 66% = 10,6

j. obcy obowiązkowy

poziom podstawowy poziom rozszerzony

100% 8 pkt. 10 pkt.

90% 7 9

80% 6 8

70% 5 7

60% 4 6

50% 3 5

40% 2 4

30% 1 3

np.44%-2,4

4. Dla przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, a nie zdawanych przez kandydata na maturze

(oceny ze świadectwa ukończenia szkoły) stosuje się przeliczniki:

celujący 10 pkt. 100%

bardzo dobry 8 pkt. 80%

dobry 6 pkt. 60%

dostateczny 4 pkt. 40%

mierny 2 pkt. 20%

Połówki ocen liczone są po 0,5 pkt.

5. Dla maturzystów ze starą maturą stosuje się konkurs świadectw dojrzałości z następujących przedmiotów:

biologia, chemia, matematyka lub fizyka, język obcy. Zasady punktacji:

bardzo dobry – 10 pkt.

dobry - 8 pkt.

dostateczny – 4 pkt.

Połówki ocen liczone są po 0,5 pkt.

6. Kandydatom, którzy nie zdawali któregoś z powyższych przedmiotów na maturze, punktowany przedmiot ustala

Kierunkowa Komisja Rekrutacyjna na podstawie świadectwa ukończenia szkoły średniej. Jest to: biologia,

chemia, matematyka, fizyka. Zasady punktacji:

bardzo dobry – 10 pkt.

dobry – 8 pkt.

dostateczny – 4 pkt.

Połówki ocen liczone są po 0,5 pkt.

7. Kandydaci są przyjmowani od najwyższej liczby uzyskanych punktów do wyczerpania limitu miejsc.Studia II stopnia (z zastrzeżeniem końcowej klauzuli), studia 1,5 roczne studia stacjonarne

Specjalności: Biotechnologia molekularna, Nanobiotechnologia

Studia II stopnia na kierunku biotechnologia realizowane w Uniwersytecie Rzeszowskim adresowane są do

kandydatów, którzy ukończyli kierunek biotechnologia lub realizowali treści programowe na kierunkach

matematyczno-przyrodniczych oraz z zakresu nauk medycznych, chemicznych, rolniczych, zootechniki

o specjalności biotechnologii, oraz inne formy kształcenia jak: makrokierunki oraz inne interdyscyplinarne kierunki

kształcenia związane z biotechnologią (bioinformatyka, nanobiotechnologia), a także kształcących się

indywidualnym tokiem studiów, realizujących przedmioty typowe dla kierunku biotechnologia.

W trakcie rekrutacji pod uwagę będą brane:

1) średnia z toku studiów

stosuje się następujące zasady ustalania punktów:

- do średniej 3,20 – 3 pkt.

- od 3,21 do 3,50 – 3,5 pkt.

- od 3,51 do 4,20 – 4,0 pkt.

- od 4,21 do 4,50 – 4,5 pkt.

- od 4,51 – 5 pkt

2) ocena z pracy dyplomowej (lub egzaminu dyplomowego)

stosuje się następujące zasady ustalania punktów:

bardzo dobra 5 pkt.

dobra plus 4,5 pkt.

dobra 4 pkt.

dostateczna plus 3,5 pkt.

dostateczna 3 pkt.

3) ocena końcowa na dyplomie

 stosuje się następujące zasady ustalania punktów:

bardzo dobra 5 pkt.

dobra plus 4,5 pkt.

dobra 4 pkt.

dostateczna plus 3,5 pkt.

dostateczna 3 pkt.

4) Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca efekty kształcenia kandydata po studiach pierwszego stopnia w zakresie

umiejętności oraz kompetencji dotyczących:

a) biologii eksperymentalnej (tj. rozumienia biochemicznych, molekularnych i komórkowych

podstaw funkcjonowania organizmów; pracy doświadczalnej w naukach biologicznych)

b) biologicznych aspektów biotechnologii (tj. rozumienia możliwości wykorzystania materiału

biologicznego w biotechnologii, stosowania podstawowych technik eksperymentalnych i

laboratoryjnych biologii molekularnej).

c) technologicznych aspektów biotechnologii (tj. ilościowego opisu podstawowych procesów

jednostkowych; wykorzystania technicznych i technologicznych aspektów biotechnologii.)

Stosuje się następujące zasady ustalania punktów za rozmowę kwalifikacyjną:

bardzo dobra 5 pkt.

dobra plus 4,5 pkt.

dobra 4 pkt.

dostateczna plus 3,5 pkt.

dostateczna 3 pkt.

Klauzula końcowa

Studia na kierunku biotechnologii I i II stopnia będą realizowane w przypadku naboru przynajmniej 24 osób.

W przypadku dużej liczby kandydatów z tą samą liczbą punktów, skutkującej przekroczeniem limitu miejsc, o ich

zróżnicowaniu decyduje średnia arytmetyczna z punktów uzyskanych ze wszystkich przedmiotów zdawanych

w pisemnej części egzaminu maturalnego, wymaganych w procesie rekrutacyjnym (studia I stopnia) lub średnia

arytmetyczna z toku studiów I stopnia (w przypadku rekrutacji na studia II stopnia).VI. DIETETYKA

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia:

1. Kandydaci po zalogowaniu się na swój numer rekrutacyjny podają wyłącznie dwa wyniki z egzaminu

maturalnego/wstępnego określonego w procentach i przeliczonego na punkty (skala 1% = 1 pkt.).

Maksymalnie można uzyskać 200 pkt. – w tym po 100 pkt. z każdego przedmiotu z zastrzeżeniem pkt. 2.

2. Uzyskane na egzaminie maturalnym wyniki podlegają przeliczeniu zgodnie z następującą tabelą:

Lp. Przedmiot egzaminu maturalnego Współczynnik przeliczeniowy

1 Biologia, chemia, fizyka – poziom rozszerzony 1,0

2 Biologia, chemia , fizyka – poziom podstawowy 0,7

3. O przyjęcie mogą ubiegać się osoby, które uzyskały w postępowaniu rekrutacyjnym nie mniej niż 70 punktów

rankingowych.

4. Wymagane są dwa przedmioty:

4.1. Biologia – obowiązkowo wszyscy kandydaci;

4.2. Chemia, fizyka z astronomią lub matematyka – do wyboru.

5. Kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości – tzw. "starą maturę" lub posiadają dokument

uprawniający do podejmowania studiów I stopnia uzyskany za granicą obowiązuje testowy egzamin wstępny

o poziomie wiedzy porównywalnym z "nową maturą".

6. Kandydaci, którzy zdawali egzamin maturalny (tzw. "nowa matura", matura międzynarodowa IB lub

matura europejska EB) – podstawą przyjęcia są wyniki egzaminu maturalnego z dwóch wymaganych

przedmiotów.

7. Wyniki z matury międzynarodowej (IB) ze zdanych przedmiotów: biologia, chemia, fizyka i astronomia lub

matematyka przeliczane będą wg przyjętych zasad:

Punkty uzyskane na maturze Liczba punktów w rankingu

1 pkt 14,3

2 pkt 28,6

3 pkt 42,9

4 pkt 57,2

5 pkt 71,5

6 pkt 85,8

7 pkt 100,0

8. Wyniki matury europejskiej (EB) ze zdanych przedmiotów: biologia, chemia, fizyka i astronomia lub

matematyka przeliczane będą wg wzoru: wynik * 10.

9. Jeżeli więcej niż jeden kandydat uzyska najmniejszą liczbę punktów kwalifikujących do przyjęcia, a przyjęcie

takich kandydatów spowodowałoby przekroczenie limitu miejsc, UR zastrzega sobie prawo wprowadzenia

oceny punktowej z języka obcego jako kryterium dodatkowego. Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie

przyjęcia liczby kandydatów określonej w limicie UR zastrzega sobie przyjęcie mniejszej niż limit, liczby

kandydatów.

10. Zgodnie z zasadą równych praw i obowiązków kandydaci niepełnosprawni, którzy chcą studiować na

kierunkach prowadzonych przez Wydział Medyczny, podlegają takiej samej procedurze rekrutacyjnej jak

pozostali kandydaci. W szczególności w zakresie możliwości studiowania udokumentowanej, właściwym dla

kierunku studiów, badaniem lekarskim wykonanym w uprawnionych placówkach Medycyny Pracy.

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

O przyjęcie na studia drugiego stopnia, kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra, mogą ubiegać się

wszystkie osoby posiadające polski dyplom ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata) albo inny

dokument uznany za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem lub uprawniający do podjęcia takich studiów

w Rzeczypospolitej Polskiej.

Do podjęcia studiów wymagane jest wcześniejsze zrealizowanie minimum treści programowych studiów

I stopnia odpowiadających wybieranemu kierunkowi (wymagane jest ukończenie studiów I stopnia zgodnych

z profilem wybieranego kierunku). Kandydat podczas dokonywania rejestracji w uczelnianym systemie

rekrutacyjnym podaje szczegółowe informacje o tym, jaki dyplom stanowi podstawę jego kwalifikacji.

1. Kandydaci po zalogowaniu się na swój numer rekrutacyjny podają wyłącznie dwa wyniki:

- średniej ze studiów I stopnia,

- ocenę na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

2. Liczba punktów odpowiadająca średniej ze studiów:

Przedział średniej Punkty

3,00 – 3,10 5

3,11 – 3,20 10

3,20 – 3,30 15

3,31 – 3,40 20

3,41 – 3,50 25

3,51 – 3,60 30

3,61 – 3,70 353,71 – 3,80 40

3,81 – 3,90 45

3,91 – 4,00 50

4,00 – 4,10 55

4,11 – 4,20 60

4,20 – 4,30 65

4,31 – 4,40 70

4,41 – 4,50 75

4,51 – 4,60 80

4,61 – 4,70 85

4,71 – 4,80 90

4,81 – 4,90 95

4,91 – 5,00 100

3. Ocenie na dyplomie odpowiada następująca liczba punktów:

OCENA PUNKTY

3 Dostateczny 40

3,5 Plus dostateczny 55

4 Dobry 70

4,5 Plus dobry 85

5 Bardzo dobry 100

4. Podstawą kwalifikacji jest suma punktów uzyskanych za średnią i ocenę na dyplomie z zastosowaniem wagi:

1. średnia ocen studiów * 0,7

2. wynik z dyplomu ukończenia studiów I stopnia 0,3

* średnia ze wszystkich ocen otrzymanych na studiach I stopnia potwierdzona przez dziekanat uczelni

macierzystej

Uwzględniając wagi, w postępowaniu można uzyskać maksymalnie 100 punktów.

Przykład: średnia studiów – 4,52, ocena na dyplomie – 5,0

SUMA PUNKTÓW = (80*0,7) + (100*0,3 ) = 56 + 30 = 80 pkt

Ostateczna suma punktów uzyskanych we wszystkich częściach postępowania kwalifikacyjnego

(po pomnożeniu przez odpowiedni współczynnik wagowy) może wynosić maksymalnie 100 punktów.

5. Jeżeli więcej niż jeden kandydat uzyska najmniejszą liczbę punktów kwalifikujących do przyjęcia, a przyjęcie

takich kandydatów spowodowałoby przekroczenie limitu miejsc, UR zastrzega sobie prawo wprowadzenia

oceny punktowej z języka obcego jako kryterium dodatkowego. Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie

przyjęcia liczby kandydatów określonej w limicie, UR zastrzega sobie prawo przyjęcia mniejszej niż limit,

liczby kandydatów.

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA*

Studia stacjonarne I stopnia

Oferta studiów jest skierowana do maturzystów – absolwentów szkół ponadgimnazjalnych – o zainteresowaniach

humanistycznych i społecznych, którzy chcą uzyskać podstawową wiedzę z medioznawstwa w zakresie dwóch

specjalności – media regionalne oraz reklama, concierge i public relations. Studia licencjackie przygotowują do

podjęcia studiów II stopnia.

1. Kwalifikacja na studia stacjonarne pierwszego stopnia odbywa się na podstawie wyników obecnie

obowiązującego pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka obcego do wyboru (angielski,

francuski, niemiecki, rosyjski), a także z wiedzy o społeczeństwie. Kandydaci otrzymują punkty według

kryteriów podanych w poniższej tabeli. Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego jest sumą wyników

pisemnych egzaminów z języka polskiego, obcego oraz wiedzy o społeczeństwie.

Egzamin maturalny (obecnie obowiązujący) Przeliczenie punktów

Lp. Przedmiot Egzamin %

1. Język polski Pisemny

Poziom podstawowy

punkty procentowe. 1%=1p.

Poziom rozszerzony

punkty procentowe. 1%=2p.

2. Język obcy do wyboru

(angielski, francuski, niemiecki, rosyjski). Pisemny

Poziom podstawowy

punkty procentowe. 1%=1p

Poziom rozszerzony

punkty procentowe. 1%=2p.

3. Wiedza o społeczeństwie Pisemny

Poziom podstawowy

punkty procentowe. 1%=1p

Poziom rozszerzony

punkty procentowe. 1%=2p

2. O kwalifikację można się ubiegać także na podstawie pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego

i obcego (tabela nr 1, punkt 1 i 2) oraz na podstawie oceny z wiedzy o społeczeństwie na świadectwie

ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego jest sumą wyników

maturalnych egzaminów pisemnych z języka polskiego, obcego oraz punktów za ocenę z wiedzy

o społeczeństwie na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.Ocena z wiedzy o społeczeństwie

na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej (skala ocen 1-6) Punkty za ocenę

Dopuszczająca (2) 5p.

Dostateczna (3) 10p.

Dobra (4) 15p.

Bardzo dobra (5) 20p.

Celująca (6) 25p.

3. Kandydaci są przyjmowani od najwyższej liczby punktów do wyczerpania limitu miejsc.

4. Studia są uruchamiane dla grupy min. 30 osób.

Zasady kwalifikacji dla kandydata z dyplomem zagranicznym, posługujących się językiem polskim, którzy

ukończyli roczny kurs języka polskiego.

Forma egzaminu: rozmowa kwalifikacyjna (3 pytania otwarte).

Zagadnienia egzaminacyjne:

1. Media w Polsce – definicje, klasyfikacje, funkcje, formy własności.

2. System prasowy i rynek prasowy – charakterystyka pojęcia.

3. Charakterystyka najważniejszych tytułów polskich dzienników.

4. Polskie tabloidy – geneza, najważniejsze tytuły i specyfika komunikatu prasowego.

5. Opis tygodników opiniotwórczych na polskim rynku.

6. Charakterystyczne cechy i struktura polskiego rynku telewizyjnego.

7. Charakterystyka polskiego rynku radiofonicznego.

8. Odpowiedzialność dziennikarza wobec źródła informacji.

9. Pojęcie plagiatu i jego postacie.

10. Walka o niepodległość i granice Polski w latach 1918-1921.

11. Lata 1918–1939 w Polsce – polityka, gospodarka, społeczeństwo.

12. Sprawa polska w czasie II wojny światowej.

13. Rządy w Polsce w latach 1945-1989.

14. Powstawanie opozycji demokratycznej.

15. Stan wojenny i jego następstwa.

16. Zmiany w Polsce po 1989 r. z uwzględnieniem głównych kierunków transformacji systemu mediów.

Wynik końcowy: Za każde pytanie kandydat może uzyskać maksymalnie 5 punktów; najwyższa liczba punktów za

odpowiedź na trzy pytania – 15 punktów.

Sposób przeliczania punktów uzyskanych z egzaminu:

0 – 7,5 pkt. – ocena niedostateczna

8 - 9 pkt. – ocena dostateczna

9,5 – 10,5 pkt. – ocena dostateczna +

11 - 12 pkt. – ocena dobra

12,5 – 13.5 pkt. – ocena dobra +

14 – 15 pkt. – ocena bardzo dobra

* Rekrutacja po uzyskaniu uprawnień Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego do prowadzenia kierunku.

VII. EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

Studia stacjonarne I stopnia

Podstawą postępowania rekrutacyjnego jest suma punktów przyznanych kandydatowi za:

1/ wyniki uzyskane przez kandydata podczas egzaminu maturalnego oraz

2/ wyniki sprawdzianu praktycznego.

Kandydaci na studia powinni wykazać się podstawowymi wiadomościami i umiejętnościami muzycznymi.

1. Konkurs świadectw maturalnych

Postępowanie rekrutacyjne obejmuje wyniki osiągnięte na egzaminie maturalnym. Obejmuje ono konkurs

świadectw maturalnych: brane są pod uwagę wyniki z 3 przedmiotów z najwyższą punktacją na poziomie

podstawowym lub rozszerzonym. Wyniki te obliczane są według następującej zasady:

a/ dla absolwentów z „nową maturą” – punktom uzyskanym na egzaminie maturalnym z poszczególnych

przedmiotów przypisuje się następujące wartości liczbowe:

ilość punktów na świadectwie (w %) punkty przeliczeniowe

100-86 3

85-71 2,5

70-56 2

55-41 1,5

40-30 1

b/ dla absolwentów ze „starą maturą” z wynikami w 6 stopniowej skali ocen – ocenom uzyskanym na egzaminie

maturalnym z poszczególnych przedmiotów przypisuje się następujące wartości liczbowe:ocena na świadectwie punkty przeliczeniowe

celujący 3

bardzo dobry 2,5

dobry 2

dostateczny 1,5

mierny 1

c/ dla absolwentów ze „starą maturą’ z wynikami w 4 stopniowej skali ocen – ocenom uzyskanym na egzaminie

maturalnym z poszczególnych przedmiotów przypisuje się następujące wartości liczbowe:

ocena na świadectwie punkty przeliczeniowe

bardzo dobry 2,5

dobry 2

dostateczny 1,5

2. Sprawdzian praktyczny:

KRYTERIA OGÓLNE KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE PUNKTACJA

Sprawdzian dyspozycji:

a) słuchowych

Rozpoznawanie i śpiewanie interwałów, trójdźwięków,

powtarzanie przebiegów melodyczno-rytmicznych, czytanie nut głosem

0-10

b) głosowych Zaśpiewanie jednego utworu wokalnego ze zbioru

Z. Noskowskiego „Cztery pory roku” 0-10

c) manualnych Dyrygowanie jednym utworem ze zbioru

Z. Noskowskiego „Cztery pory roku” 0-10

d) gra na instrumencie Wykonanie z pamięci dwóch utworów muzycznych

na wybranym instrumencie 0-10

Kandydat z każdej części składowej egzaminu praktycznego powinien otrzymać co najmniej 1 pkt. W przeciwnym

razie egzamin uważa się za niezdany.

Listę kandydatów przyjętych na pierwszy rok studiów ustala się na podstawie sumy uzyskanych punktów,

od najwyższej aż do wyczerpania limitu miejsc.

Rekrutacja dla Polaków z maturą uzyskaną za granicą oraz obcokrajowców, którzy mogą podejmować kształcenie

na zasadach obowiązujących obywateli polskich, będzie odbywała się według kryteriów ogólnie obowiązujących na

Uniwersytecie Rzeszowskim, z uwzględnieniem części dotyczącej egzaminu praktycznego.

studia stacjonarne II stopnia

Kandydaci na studia powinni wykazać się odpowiednimi umiejętnościami i kompetencjami nabytymi podczas

studiów I-go stopnia.

Podstawą postępowania rekrutacyjnego jest suma punktów uzyskanych przez kandydata za:

1/ ocenę końcową z dyplomu ukończenia studiów I stopnia

2/ sprawdzian efektów kształcenia ze studiów I stopnia

1. Ocena na dyplomie ukończenia studiów

Ocena na dyplomie przeliczana jest na punkty wg następującego przelicznika:

ocena na dyplomie punkty przeliczeniowe

bardzo dobry 9

dobry plus 7

dobry 6

dostateczny plus 5

dostateczny 3

2. Sprawdzian praktyczny

Sprawdzian efektów kształcenia kandydata po studiach I stopnia w zakresie umiejętności i kompetencji

dotyczących:

KRYTERIA OGÓLNE KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE PUNKTACJA

Sprawdzian umiejętności:

a) słuchowych

Śpiewanie i określanie interwałów oraz akordów, czytanie nut głosem

w zakresie jednogłosowych melodii tonalnych do 3 znaków

przykluczowych, realizowanie prostych przebiegów rytmicznych

0-10

b) głosowych Zaśpiewanie jednej arii lub pieśni 0-10

c) manualnych Dyrygowanie jednym, wybranym utworem z literatury chóralnej 0-10

d) gra na instrumencie Wykonanie z pamięci dwóch utworów muzycznych o zróżnicowanym

charakterze – od baroku do współczesności 0-10

Kandydat z każdej części składowej egzaminu praktycznego powinien otrzymać co najmniej 1 pkt. W przeciwnym

razie egzamin uważa się za niezdany.

Listę kandydatów przyjętych na pierwszy rok studiów II stopnia ustala się na podstawie sumy uzyskanych punktów,

od najwyższej aż do wyczerpania limitu miejsc.

Rekrutacja dla Polaków z maturą uzyskaną za granicą oraz obcokrajowców, którzy mogą podejmować kształcenie

na zasadach obowiązujących obywateli polskich, będzie odbywała się według kryteriów ogólnie obowiązujących na

Uniwersytecie Rzeszowskim, z uwzględnieniem części dotyczącej egzaminu praktycznego.VIII. EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA

studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia – 3,5 letnie studia inżynierskie

1. Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia następuje w drodze konkursu świadectw

dojrzałości.

2. Przyznany limit miejsc zostanie podzielony proporcjonalnie do liczby kandydatów ze starą i nową maturą.

3. W przypadku kandydatów ze starą maturą komisja rekrutacyjna uwzględnia wyższą z ocen z następujących

przedmiotów:

- matematyka,

- język polski.

Z przedmiotów tych obliczana jest średnia arytmetyczna ocen. Na pierwszy rok studiów będą

przyjmowane osoby, które uzyskają najwyższą średnią ocen, aż do wyczerpania limitu miejsc. Ocenie

z wybranych przedmiotów przypisuje się następujące wartości liczbowe: celujący – 6,0; bardzo dobry –5,0;

dobry – 4,0; dostateczny – 3,0; dopuszczający – 2,0.

4. W przypadku kandydatów z nową maturą komisja rekrutacyjna uwzględnia punkty uzyskane w części

zewnętrznej egzaminu dojrzałości z przedmiotów:

- matematyka,

- język polski.

W przypadku matury rozszerzonej z matematyki liczbę punktów mnoży się przez 2. Uzyskane przez

kandydata liczby punktów są sumowane. Na pierwszy rok studiów będą przyjmowane osoby, które uzyskają

najwyższą liczbę punktów, aż do wyczerpania limitu miejsc.

5. W przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc, o ich

zróżnicowaniu decyduje średnia arytmetyczna z punktów uzyskanych ze wszystkich przedmiotów zdawanych

w pisemnej części egzaminu maturalnego.

studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia - 1,5 roczne studia magisterskie dla absolwentów studiów

zawodowych inżynierskich

1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest ukończenie studiów I stopnia (inżynierskich) na kierunku

edukacja techniczno-informatyczna oraz innych kierunków, których ukończenie pozwala uzyskać wiedzę

i umiejętności określone przez efekty kształcenia dla tego kierunku.

2. Przyjęcie kandydatów na studia następuje na drodze konkursu dyplomów.

3. Ocenom na dyplomie przypisuje się punkty:

dyplom z wyróżnieniem 6 pkt.

bardzo dobry 5 pkt.

plus dobry 4,5 pkt.

dobry 4 pkt.

plus dostateczny 3,5 pkt.

dostateczny 3 pkt.

4. Na studia przyjmowani są kandydaci którzy uzyskają największą liczbę punktów, aż do wyczerpania limitu

miejsc.

5. Jeśli limit miejsc nie zostanie wyczerpany to na pozostałe miejsca przyjmowani są kandydaci z innych

kierunków, którzy w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazali się wiedzą i umiejętnościami określonymi

w efektach kształcenia dla kierunku edukacja techniczno-informatyczna.

IX. EKONOMIA

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia:

Na studia I stopnia przyjmowani będą kandydaci z nową i starą maturą.

Kandydaci z „nową maturą” będą przyjmowani na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego

z języka obcego oraz: z matematyki lub geografii lub historii lub wiedzy o społeczeństwie (do wyboru)

z zastosowaniem poniższych współczynników przeliczeniowych.

Przedmiot Współczynnik dla poziomu podstawowego Współczynnik dla poziomu rozszerzonego

Język obcy 1,0 2,0

Matematyka 1,6 2,0

Geografia, Historia, WOS 1,0 1,4

Kandydaci ze „starą maturą” - będą przyjmowani na podstawie wyników uzyskanych na świadectwie ukończenia

szkoły średniej z przedmiotów: matematyka, język obcy, geografia a w przypadku jej braku na świadectwie,

w kolejności: historia, wiedza o społeczeństwie.

Na podstawie uzyskanych wyników sporządzona zostanie lista rankingowa. Liczba miejsc zostanie podzielona

proporcjonalnie do liczby kandydatów legitymujących się „starą” i „nową” maturą. W sytuacji wystąpienia u dwóch

lub więcej kandydatów takiej samej sumy punktów, kolejnym kryterium kwalifikacyjnym w przypadku „nowej

matury” będzie wynik uzyskany w części pisemnej egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie

podstawowym, a w przypadku „starej matury”, uzyskana ocena z matematyki na świadectwie ukończenia szkoły

średniej. Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia:

Na studia II stopnia przyjmowani będą absolwenci wszystkich kierunków studiów I stopnia i brane będą pod

uwagę: średnia ocen ze studiów I stopnia, przy czym w przypadku absolwentów studiów kierunku ekonomia,

średnia ocen będzie mnożona przez współczynnik 1,5. W sytuacji wystąpienia u dwóch lub więcej kandydatów

takiej samej średniej ocen, kolejnym kryterium kwalifikacyjnym będzie ocena z pracy dyplomowej.

X. ELEKTRORADIOLOGIA

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia:

1. Kandydaci po zalogowaniu się na swój numer rekrutacyjny podają wyłącznie dwa wyniki z egzaminu

maturalnego/wstępnego określonego w procentach i przeliczonego na punkty (skala 1% = 1 pkt.).

Maksymalnie można uzyskać 200 pkt. – w tym po 100 pkt. z każdego przedmiotu z zastrzeżeniem pkt. 2.

2. Uzyskane na egzaminie maturalnym wyniki podlegają przeliczeniu zgodnie z następującą tabelą:

Lp. Przedmiot egzaminu maturalnego Współczynnik przeliczeniowy

1 Biologia, chemia, fizyka – poziom rozszerzony 1,0

2 Biologia, chemia , fizyka – poziom podstawowy 0,7

3. O przyjęcie mogą ubiegać się osoby, które uzyskały w postępowaniu rekrutacyjnym nie mniej niż 70 punktów

rankingowych.

4. Wymagane są dwa przedmioty:

4.1. Biologia – obowiązkowo wszyscy kandydaci;

4.2. Fizyka lub matematyka – do wyboru.

5. Kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości – tzw. "starą maturę" lub posiadają dokument uprawniający

do podejmowania studiów I stopnia uzyskany za granicą obowiązuje testowy egzamin wstępny o poziomie

wiedzy porównywalnym z "nową maturą".

6. Kandydaci, którzy zdawali egzamin maturalny (tzw. "nowa matura", matura międzynarodowa IB lub

matura europejska EB) – podstawą przyjęcia są wyniki egzaminu maturalnego z dwóch wymaganych

przedmiotów.

7. Wyniki z matury międzynarodowej (IB) ze zdanych przedmiotów: biologia, chemia, fizyka i astronomia lub

matematyka przeliczane będą wg przyjętych zasad:

Punkty uzyskane na maturze Liczba punktów w rankingu

1 pkt 14,3

2 pkt 28,6

3 pkt 42,9

4 pkt 57,2

5 pkt 71,5

6 pkt 85,8

7 pkt 100,0

8. Wyniki matury europejskiej (EB) ze zdanych przedmiotów: biologia, chemia, fizyka i astronomia lub

matematyka przeliczane będą wg wzoru: wynik * 10.

9. Jeżeli więcej niż jeden kandydat uzyska najmniejszą liczbę punktów kwalifikujących do przyjęcia, a przyjęcie

takich kandydatów spowodowałoby przekroczenie limitu miejsc, UR zastrzega sobie prawo wprowadzenia

oceny punktowej z języka obcego jako kryterium dodatkowego. Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie

przyjęcia liczby kandydatów określonej w limicie UR zastrzega sobie przyjęcie mniejszej niż limit, liczby

kandydatów.

10. Zgodnie z zasadą równych praw i obowiązków kandydaci niepełnosprawni, którzy chcą studiować na

kierunkach prowadzonych przez Wydział Medyczny, podlegają takiej samej procedurze rekrutacyjnej jak

pozostali kandydaci. W szczególności w zakresie możliwości studiowania udokumentowanej, właściwym dla

kierunku studiów, badaniem lekarskim wykonanym w uprawnionych placówkach Medycyny Pracy.

XI. FILOLOGIA – SPECJALNOŚĆ: FILOLOGIA ANGIELSKA

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

Specjalizacja: Nauczycielska i Translatoryczna

1. Studenci decydują o wyborze specjalizacji po zakończeniu pierwszego semestru. Uruchomienie danej

specjalizacji planuje się w przypadku wybrania jej przez min.15 osób – przy mniejszej liczbie chętnych

Uniwersytet Rzeszowski zastrzega sobie prawo do nieuruchamiania takiej specjalizacji w danym roku

akademickim.

2. Przyjmuje się zgłoszenia kandydatów z „nową maturą”, którzy uzyskali na egzaminie maturalnym z języka

angielskiego ocenę pozytywną i uznaje się ich wyniki po przeliczeniu wg następujących zasad:

a) absolwenci szkół średnich z dyplomem maturalnym z rozszerzonym językiem angielskim – uznawana jest

liczba punktów uzyskana podczas egzaminu maturalnego w skali 1:1,

b) absolwenci szkół średnich z dyplomem maturalnym z podstawowym językiem angielskim – uznawana jest

liczba punktów uzyskana podczas egzaminu maturalnego pomnożona przez 0,6.Pod uwagę brane są punkty wyłącznie za część pisemną egzaminu maturalnego.

Przedmiot Poziom Waga

j. angielski – pisemny rozszerzony 1

j. angielski – pisemny podstawowy 0,6

3. Punkty z postępowania kwalifikacyjnego odpowiadają punktom za maturę pisemną z j. angielskiego

pomnożonym przez współczynniki wymienione w punkcie 1a i 1b.

4. Wynik końcowy podawany jest w skali punktowej 0-100. Maksymalna liczba punktów, którą może otrzymać

kandydat na studia I stopnia wynosi 100.

5. Pozostali kandydaci (z tzw. „starą maturą”), obcokrajowcy oraz Polacy z maturą uzyskaną za granicą

przystępują do postępowania kwalifikacyjnego w postaci egzaminu wstępnego:

a) egzamin pisemny z języka angielskiego (60 pkt.),

b) egzamin ustny z języka angielskiego (40 pkt.)

Egzamin pisemny składa się z testu leksykalno-gramatycznego (transformacje, wyszukiwanie błędów,

słowotwórstwo) oraz testu wyboru sprawdzającego wiadomości z zakresu kulturoznawstwa krajów

anglojęzycznych.

Egzamin ustny obejmuje wypowiedź kandydata na wylosowany temat.

Do dalszej rekrutacji mają prawo ci kandydaci, którzy w wyniku egzaminu pisemnego otrzymali ocenę co

najmniej dostateczną.

Punktacja za część pisemną egzaminu:

31 – 36 pkt. - dst (3.0)

37 - 42 pkt. - dst plus (3.5)

43 - 48 pkt. - db (4.0)

49 - 54 pkt. - db plus (4.5)

54 - 60 pkt. - bdb (5.0)

Punktacja za część ustną egzaminu:

Bardzo dobry – 40 pkt.

Dobry plus – 35 pkt.

Dobry – 30 pkt.

Dostateczny plus – 26 pkt.

Dostateczny – 21 pkt.

Kandydaci, którzy zdali pozytywnie egzamin wstępny, mogą zostać przyjęci na I rok studiów według

zsumowanej z części pisemnej i ustnej liczby punktów.

6. Maksymalną liczbą punktów, którą może zgromadzić kandydat jest 100. Lista rankingowa (wspólna dla

kandydatów z „nową maturą", „starą maturą", obcokrajowców oraz Polaków z maturą uzyskaną za granicą)

ustalana jest od największej liczby punktów aż do wyczerpania limitu miejsc przeznaczonych dla kandydatów.

7. Finaliści i laureaci olimpiady ogólnopolskiej z języka angielskiego przyjmowani są poza postępowaniem

rekrutacyjnym, a regulowane jest to odrębną uchwałą Senatu.

8. W przypadku dwóch lub więcej kandydatów z jednakową liczbą punktów dla ostatnich miejsc z limitu przyjęć

wprowadzone zostanie dodatkowe kryterium decydujące o przyjęciu na studia: liczba punktów uzyskanych na

ustnym egzaminie maturalnym z języka angielskiego. Jeśli i ta liczba będzie taka sama w przypadku dwóch lub

więcej kandydatów, uwzględniona zostanie dodatkowo liczba punktów uzyskanych za pisemny egzamin

maturalny z języka polskiego. Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie o przyjęciu liczby kandydatów

określonej w limicie, Uniwersytet Rzeszowski zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów

mniejszej, niż ustalony limit.

9. W przypadku studiów niestacjonarnych I-go stopnia kierunek zostanie uruchomiony, o ile przyjętych zostanie

min. 25 osób.

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

Specjalizacja: Nauczycielska i Translatoryczna

1. Studia II stopnia w obu specjalizacjach adresowane są do absolwentów studiów I-go stopnia na kierunku

filologia angielska. Na studia w specjalizacji nauczycielskiej przyjmowani są kandydaci, którzy na studiach

I stopnia uzyskali uprawnienia pedagogiczne.

2. Uruchomienie danej specjalizacji planuje się w przypadku wybrania jej przez min.15 osób – przy mniejszej

liczbie chętnych Uniwersytet Rzeszowski zastrzega sobie prawo do nieuruchamiania takiej specjalizacji

w danym roku akademickim.

3. W postępowaniu kwalifikacyjnym dla kandydatów na studia w obu specjalizacjach bierze się pod uwagę:

a) ocenę z dyplomu ukończenia studiów I-go stopnia na kierunku filologia angielska, a poszczególnym

ocenom przypisuje się następujące wartości punktowe:

Bardzo dobra 5 pkt.

dobra plus 4,5 pkt.

Dobra 4 pkt.dostateczna plus 3,5 pkt.

dostateczna 3 pkt.

b) średnią ocen z toku studiów I-go stopnia na kierunku filologia angielska.

Punkty uzyskane za ocenę na dyplomie ukończenia studiów I-go stopnia oraz średnią z toku studiów sumuje

się. Maksymalna liczba punktów, jaką kandydat może uzyskać wynosi 10. Na studia przyjmowani są

kandydaci od najwyższej liczby punktów, aż do wyczerpania limitu miejsc.

4. W przypadku dwóch lub więcej kandydatów z jednakową liczbą punktów dla ostatnich miejsc z limitu przyjęć,

kryterium decydującym o przyjęciu będzie wyższa średnia z toku studiów. Jeżeli kryterium dodatkowe nie

rozstrzygnie o przyjęciu liczby kandydatów określonej w limicie, Uniwersytet Rzeszowski zastrzega sobie

prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej, niż ustalony limit.

5. W przypadku studiów niestacjonarnych II-go stopnia kierunek zostanie uruchomiony, o ile przyjętych

zostanie min. 25 osób.

6. Ukończone studia I-go stopnia na kierunku filologia angielska uznaje się za równoznaczne z osiągnięciem

efektów kształcenia, przewidzianych dla studiów I-go stopnia na tym kierunku, w tym posiadanie znajomości

języka angielskiego na poziomie co najmniej C1.

XII. FILOLOGIA – SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA GERMAŃSKA

1. STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE I STOPNIA

a) 3-letnie studia stacjonarne I stopnia (zakończone uzyskaniem dyplomu licencjata):

⦁ specjalizacja translatoryczna na poziomie zaawansowanym (wybór specjalizacji przed pierwszym semestrem studiów),

⦁ specjalizacja translatoryczna z nauką języka niemieckiego od podstaw (wybór specjalizacji przed pierwszym semestrem

studiów),

⦁ specjalizacja nauczycielska (wybór specjalizacji po drugim semestrze studiów),

⦁ niemcoznawstwo (wybór specjalizacji po drugim semestrze studiów).

b) 3-letnie studia niestacjonarne I stopnia (zakończone uzyskaniem dyplomu licencjata):

⦁ specjalizacja translatoryczna na poziomie zaawansowanym (wybór specjalizacji po drugim semestrze studiów),

⦁ specjalizacja nauczycielska (wybór specjalizacji po drugim semestrze studiów),

⦁ niemcoznawstwo (wybór specjalizacji po drugim semestrze studiów).

2. STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE II STOPNIA

a) 2-letnie studia stacjonarne II stopnia (zakończone uzyskaniem dyplomu magistra):

⦁ specjalizacja translatoryczna na poziomie zaawansowanym (wybór specjalizacji po pierwszym semestrze studiów),

⦁ specjalizacja nauczycielska (wybór specjalizacji po pierwszym semestrze studiów),

b) 2-letnie studia niestacjonarne II stopnia (zakończone uzyskaniem dyplomu magistra):

⦁ specjalizacja translatoryczna na poziomie zaawansowanym (wybór specjalizacji po pierwszym semestrze studiów),

⦁ specjalizacja nauczycielska (wybór specjalizacji po pierwszym semestrze studiów),

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

Dla kandydatów z „nową maturą” obowiązuje konkurs dyplomów maturalnych:

dla kandydatów, którzy wybrali na maturze język niemiecki (pisemnie i/lub ustnie) w wersji rozszerzonej

ilość punktów procentowych otrzymanych na maturze z języka niemieckiego należy pomnożyć x 2;

dla kandydatów, którzy wybrali język niemiecki w wersji podstawowej uwzględnia się liczbę punktów

otrzymanych na maturze;

dla kandydatów zainteresowanych nauką języka niemieckiego od podstaw, którzy wybrali na maturze inny

język obcy niż język niemiecki, w wersji rozszerzonej lub w wersji podstawowej, uwzględnia się liczbę

punktów uzyskanych na maturze z tego języka;

dla kandydatów ze „starą maturą” obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna w języku niemieckim, sprawdzająca

opanowanie języka niemieckiego, oceniana wg następującej punktacji:

Ocena z rozmowy Punkty

bardzo dobry 400 pkt.

plus dobry 320 pkt.

dobry 240 pkt.

plus dostateczny 160 pkt.

dostateczny 80 pkt.

Na studia przyjmowani są kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę punktów, aż do wyczerpania limitu miejsc.

W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości punktów, o kolejności na liście kandydatów decydować

będzie kryterium dodatkowe, jakim jest język obcy nowożytny, zdany jako obowiązkowy albo dodatkowy na

poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia liczby

kandydatów określonej w limicie, UR zastrzega sobie przyjęcie mniejszej niż limit liczby kandydatów.

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

Obowiązuje konkurs dyplomów licencjackich w zakresie filologii germańskiej, a na specjalizację nauczycielską

konkurs dyplomów w zakresie filologii germańskiej, specjalizacja nauczycielska.

Kandydaci przyjmowani są od najwyższej liczby uzyskanych punktów do wyczerpania limitu miejsc.Obowiązująca punktacja na studia II stopnia:

Ocena końcowa na dyplomie licencjackim

w zakresie filologii germańskiej Punkty

bardzo dobry 50 pkt.

plus dobry 45 pkt.

dobry 40 pkt.

plus dostateczny 35 pkt.

dostateczny 30 pkt.

W przypadku, gdy liczba kandydatów z taką samą oceną na dyplomie jest większa niż limit miejsc, o przyjęciu

decyduje średnia ocen z toku studiów I stopnia.

Średnia ocen z toku studiów Punkty

od średniej 3,20 30 pkt.

3,21-3.50 35 pkt.

3,51-4,20 40 pkt.

4,21-4,50 45 pkt.

od średniej 4,51 50 pkt.

Na studia przyjmowani są kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę punktów, aż do wyczerpania limitu miejsc.

W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości punktów, o kolejności na liście kandydatów decydować

będzie kryterium dodatkowe, jakim jest język obcy nowożytny, zdany jako obowiązkowy albo dodatkowy na

poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia liczby

kandydatów określonej w limicie, UR zastrzega sobie przyjęcie mniejszej niż limit liczby kandydatów.

Dotyczy studiów stacjonarnych I i II stopnia: uruchomienie danej specjalizacji planuje się w przypadku wybrania

jej przez min. 15 osób – przy mniejszej liczbie chętnych UR zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia specjalizacji

w danym roku akademickim.

Dotyczy studiów niestacjonarnych I i II stopnia: kierunek zostanie uruchomiony, o ile przyjętych zostanie min.

25 osób;

Wyboru specjalizacji student UR dokonuje:

- studia stacjonarne/niestacjonarne I stopnia: po drugim semestrze studiów,

- studia stacjonarne/niestacjonarne II stopnia: po pierwszym semestrze studiów.

XIII. FILOLOGIA – SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA ROSYJSKA

Studenci decydują o wyborze specjalizacji po zakończeniu drugiego semestru.

Uruchomienie danej specjalizacji na studiach stacjonarnych planuje się w przypadku wybrania jej przez min.15 osób,

a w przypadku studiów niestacjonarnych – min. 25 osób. Przy mniejszej liczbie chętnych UR zastrzega sobie prawo do

nieuruchamiania takiej specjalizacji w danym roku akademickim.

Specjalizacje do wyboru po pierwszym semestrze:

1. STUDIA STACJONARNE

a) pierwszego stopnia (trzyletni licencjat z filologii rosyjskiej):

specjalizacja nauczycielska z językiem angielskim,

specjalizacja rosyjski i angielski język biznesu,

specjalizacja język rosyjski i angielski w turystyce,

specjalizacja translatoryka polsko-rosyjska.

b) drugiego stopnia (dwuletnie uzupełniające – magisterium z filologii rosyjskiej)

specjalizacja nauczycielska (dla absolwentów studiów I stopnia filologii rosyjskiej specjalizacji nauczycielskiej),

specjalizacja rosyjski i angielski język biznesu,

specjalizacja translatoryka polsko-rosyjska.

2. STUDIA NIESTACJONARNE:

a) pierwszego stopnia (trzyletni licencjat z filologii rosyjskiej)

specjalizacja rosyjski i angielski język biznesu,,

specjalizacja translatoryka polsko-rosyjska,

b) drugiego stopnia (dwuletnie uzupełniające – magisterium z filologii rosyjskiej)

specjalizacja nauczycielska (dla absolwentów studiów I stopnia filologii rosyjskiej specjalizacji nauczycielskiej),

specjalizacja translatoryka polsko-rosyjska,

specjalizacja rosyjski i angielski język biznesu.

Studia I stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne)

O przyjęciu na studia pierwszego stopnia („Stara i Nowa Matura”) decyduje średnia z przedmiotów na

świadectwie dojrzałości. Listę kandydatów przyjętych na I rok ustala się na podstawie ilości uzyskanych punktów,

przy czym średnia liczba punktów obliczana jest według następujących zasad:

1. „Nowa Matura”

przedmiot poziom współczynnik przedmiot poziom współczynnik

język polski ustny 0,5 Język rosyjski lub inny ustny 0,5podstawowy

pisemny 0,1 język obcy (jeśli kandydat

nie ma na świadectwie

dojrzałości języka

rosyjskiego)

podstawowy

pisemny 0,1

rozszerzony

pisemny 0,5 rozszerzony

pisemny

0,5

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest jako suma wyników

z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym przemnożonych przez współczynniki przypisane

poszczególnym przedmiotom.

2. „Stara Matura”

średnia z ocen z egzaminu dojrzałości (pisemnego i ustnego) z przedmiotów:

język polski

język rosyjski lub inny język obcy (jeśli kandydat nie ma na świadectwie dojrzałości języka rosyjskiego).

Na studia przyjmowani są kandydaci którzy uzyskają największą liczbę punktów, aż do wyczerpania limitu miejsc.

W przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej ilości punktów, o kolejności na liście przyjętych decydować

będzie kryterium dodatkowe, jakim jest wynik egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego, zdawanego

jako przedmiot obowiązkowy na poziomie rozszerzonym. Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia

określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż

limit.

Studia II stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Na specjalizację nauczycielską na studia II stopnia przyjmowani są wyłącznie absolwenci specjalności

nauczycielskiej z dyplomem licencjata filologii rosyjskiej. Na specjalizacje rosyjski i angielski język biznesu

i translatoryka polsko-rosyjska przyjmowani są absolwenci z dyplomem licencjata zarówno filologii rosyjskiej, jak

i innych kierunków. W przypadku absolwentów innych kierunków obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna w języku

rosyjskim w zakresie tłumaczenia tekstów specjalistycznych i znajomości leksyki z zakresu rosyjskiego języka

biznesu.

Dla absolwentów z dyplomem licencjata filologii rosyjskiej podczas rekrutacji na studia drugiego stopnia

obowiązuje konkurs dyplomów podczas którego oceny będą przeliczane według następujących zasad:

bardzo dobra 5 pkt.

dobra plus 4,5 pkt.

dobra 4 pkt.

dostateczna plus 3,5 pkt.

dostateczna 3 pkt.

Dla absolwentów kierunków innych niż filologia rosyjska podczas rekrutacji na studia drugiego stopnia

będzie brana pod uwagę ocena z rozmowy kwalifikacyjnej, przeliczana według następujących zasad:

bardzo dobra 5 pkt.

dobra plus 4,5 pkt.

dobra 4 pkt.

dostateczna plus 3,5 pkt.

dostateczna 3 pkt.

W przypadku uzyskania przez kandydatów na studia II stopnia jednakowej liczby punktów o przyjęciu

decyduje dodatkowe kryterium, jakim jest średnia z toku studiów I stopnia, przeliczana według następujących zasad:

do średniej 3,20 3 pkt.

od 3,21 do 3,50 3,5 pkt.

od 3,51 do 4,20 4 pkt

od 4,21 do 4,50 4,5 pkt.

od 4,51 5 pkt.

Kandydaci są przyjmowani od najwyższej liczby uzyskanych punktów do wyczerpania limitu miejsc. Jeżeli

kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo

do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit.

Ukończone studia I-go stopnia na kierunku filologia rosyjska uznaje się za równoznaczne z osiągnięciem efektów

kształcenia, przewidzianych dla studiów I-go stopnia na tym kierunku, w tym posiadanie znajomości języka

rosyjskiego na poziomie co najmniej C1.

Ukończone studia II-go stopnia na kierunku filologia rosyjska uznaje się za równoznaczne z osiągnięciem efektów

kształcenia, przewidzianych dla studiów II-go stopnia na tym kierunku, w tym posiadanie znajomości języka

rosyjskiego na poziomie co najmniej C2.XIV. FILOLOGIA POLSKA

Studia stacjonarne I stopnia

1. Oferta studiów jest skierowana do maturzystów – absolwentów liceów, liceów profilowanych i techników

– o zainteresowaniach humanistycznych, którzy chcą uzyskać podstawową wiedzę w zakresie historii i teorii

literatury, nauki o języku oraz nabyć umiejętności analizy zjawisk językowych, kulturowych i procesów literackich.

Kandydaci, którzy po 1. semestrze wybiorą filologię polską ze specjalizacją nauczycielską, dodatkowo będą mogli

uzyskać uprawnienia do nauczania języka polskiego w szkole podstawowej. Studia licencjackie przygotowują do

podjęcia studiów II stopnia.

2. Kwalifikacja na studia stacjonarne pierwszego stopnia odbywa się na podstawie wyników obecnie

obowiązującego pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego. Kandydaci otrzymują punkty według

kryteriów podanych w poniższej tabeli.

Egzamin maturalny (obecnie obowiązujący) Przeliczenie punktów

Lp. Przedmiot Egzamin %

1. Język polski Pisemny

Poziom podstawowy

punkty procentowe. 1%=1p.

Poziom rozszerzony

punkty procentowe. 1%=2p.

3. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby punktów o kolejności na liście kandydatów decydować

będzie kryterium dodatkowe, jakim jest język obcy nowożytny, zdany jako obowiązkowy albo dodatkowy na

poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia liczby

kandydatów określonej w limicie, Uniwersytet Rzeszowski zastrzega sobie przyjęcie mniejszej, niż limit, liczby

kandydatów.

4. .Kandydaci są przyjmowani od najwyższej liczby punktów do wyczerpania limitu miejsc.

5. Studia są uruchamiane dla grupy min. 25 osób.

Studia stacjonarne I stopnia

Zasady kwalifikacji dla Polaków z zagranicznym dyplomem maturalnym oraz obcokrajowców, którzy zgodnie z art.

43 ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym” (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) mogą podejmować kształcenie

na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

Forma egzaminu: rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona przez Komisję Egzaminacyjną powołaną przez

Dziekana na wniosek Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (1 pytanie otwarte).

Zagadnienia egzaminacyjne:

1. Twórczość Jana Kochanowskiego jako głównego przedstawiciela renesansu w Polsce.

2. Satyry i bajki polskiego oświecenia – charakterystyka wybranych przykładów.

3. Romantyzm jako kierunek literacki w Polsce – najważniejsze założenia, poeci i utwory.

4. Dorobek literacki epoki pozytywizmu w Polsce – charakterystyka ogólna.

5. Ekranizacje i adaptacje filmowe polskiej literatury – prezentacja wybranych przykładów.

6. Twórczość polskich noblistów – Czesław Miłosz i Wisława Szymborska.

7. Polscy kompozytorzy muzyki klasycznej i ich utwory.

8. Główne zabytki architektury w Polsce.

9. Charakterystyka ogólna współczesnej polskiej prasy.

10. Polska kinematografia – twórcy i ich filmy.

Wynik końcowy:

Za pytanie kandydat może uzyskać maksymalnie 5 punktów.

Sposób przeliczania punktów uzyskanych z egzaminu:

0 pkt. ocena niedostateczna

3 pkt. – ocena dostateczna

3,5 pkt. – ocena dostateczna +

4 pkt. – ocena dobra

4.5 pkt. – ocena dobra +

5 pkt. – ocena bardzo dobra.

Ocena niedostateczna lub niezgłoszenie się na rozmowę kwalifikacyjną wyklucza z dalszego postępowania.

Studia niestacjonarne I stopnia

1. Wstęp wolny; podstawą przyjęcia jest złożenie kompletu dokumentów według kolejności do wyczerpania

limitu miejsc.

2. Studia są uruchamiane dla grupy min. 25 osób.

Studia stacjonarne II stopnia

1. Oferta studiów jest skierowana do absolwentów szkół wyższych z tytułem licencjata, kierunek humanistyczny,

którzy chcieliby zdobyć wszechstronne wykształcenie humanistyczne i gruntowną wiedzę z zakresu filologii

polskiej, pozwalające zrozumieć i badać zjawiska oraz procesy literackie, językowe i kulturowe, dotyczące

zarówno przeszłości, jak i współczesności. Absolwenci studiów ze specjalizacją nauczycielską będą mogli doskonalić swoją wiedzę i umiejętności w zakresie dydaktyki języka polskiego na poziomie szkoły

gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Studia magisterskie przygotowują do podjęcia studiów III stopnia.

2. W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia drugiego stopnia jest uwzględniana suma punktów z poniższych

kryteriów:

ocena końcowa na dyplomiebardzo dobra 5 pkt

plus dobra 4,5 pkt

dobra 4 pkt

plus dostateczna 3,5 pkt

dostateczna 3 pkt

ocena z pracy dyplomowej bardzo dobra 5 pkt

(lub egzaminu dyplomowego)*plus dobra 4,5 pkt

dobra 4 pkt

plus dostateczna 3,5 pkt

dostateczna 3 pkt

średnia z toku studiów licencjackich – liczba punktów równa jest średniej z toku studiów określonej do

dwóch miejsc po przecinku,

rozmowa kwalifikacyjna – sprawdzenie efektów kształcenia kandydata po studiach pierwszego stopnia

w zakresie następujących umiejętności oraz kompetencji ustalonych w ramach KRK:

a) Umiejętność precyzyjnej komunikacji, argumentacji, poprawnego logicznie i językowo wyrażania swoich

myśli i poglądów w języku polskim oraz stosowania różnych rejestrów języka (w tym rejestru języka

akademickiego). Na podstawie uporządkowanej wiedzy ogólnej z zakresu głównych kierunków w obrębie

subdyscyplin filologicznych (literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, językoznawstwo), kandydat potrafi

przedstawić argumenty na rzecz własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, a także potrafi

w syntezujący sposób formułować wynikające z nich wnioski.

b) Umiejętność selekcji i doboru narzędzi badawczych oparta na znajomości najważniejszych metod analizy

i interpretacji różnych wytworów kultury. Kandydat zna zatem podstawowe ujęcia teoretyczne, paradygmaty

badawcze i pojęcia właściwe dla dziedzin językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, potrafi też

dokonać prezentacji opracowanych zagadnień oraz zaproponować rozwiązania problemów w zakresie dziedzin

naukowych w obrębie nauk filologicznych.

c) Umiejętność przeprowadzania krytycznej analizy i interpretacji różnych wytworów kultury poprzez

zastosowanie najbardziej typowych metod nauk filologicznych. Najistotniejszym celem analiz, których

wykonywanie jest umiejętnością obligatoryjną dla kandydata, jest nie tylko określenie znaczeń

interpretowanych wytworów kultury, ale także scharakteryzowanie ich oddziaływania społecznego oraz

miejsca w procesie historyczno-kulturowym.

d) Umiejętność wykrywania interdyscyplinarnych zależności i powiązań między subdziedzinami nauk

filologicznych a innymi dziedzinami w obrębie szerszego obszaru nauk humanistycznych. Na tej podstawie,

oraz na podstawie posiadanej wiedzy z zakresu współczesnego życia kulturalnego, kandydat potrafi wykrywać

zależności między tekstami kultury, literaturą i językiem a procesami społecznymi i kulturowymi

zachodzącymi współcześnie w kontekście polskim i europejskim.

e) Umiejętność sporządzania naukowych wypowiedzi w formie prac pisemnych o różnych formatach

(np. streszczenie, recenzja, praca roczna, praca licencjacka w języku polskim) przy użyciu źródeł

pomocniczych. Kandydat potrafi także samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie ustne w języku

polskim na wybrany temat na podstawie tekstów źródłowych oraz z zastosowaniem technik audiowizualnych.

f) Podstawowe umiejętności z zakresu obsługi komputera. Poza posiadaniem niezbędnej umiejętności obsługi

standardowych edytorów tekstu kandydat potrafi korzystać z typowych komunikatorów sieciowych do

prowadzenia wymiany informacji i poglądów naukowych. Po trafi także korzystać z podstawowych funkcji

metody zdalnego studiowania (e-learning) oraz korzystać z typowych elektronicznych baz danych (np. MAK

BN, PBL) w celu zdobywania niezbędnych do studiowania informacji.

g) Umiejętności językowe w zakresie przynajmniej jednego obcego języka nowożytnego zgodne

z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Ta

umiejętność jest weryfikowana przez Komisję Egzaminacyjną na podstawie wpisu z języka obcego

nowożytnego w suplemencie do dyplomu ze studiów licencjackich. Ocenę poświadcza przedstawiciel komisji

rekrutacyjnej.

Punktacja za rozmowę kwalifikacyjną:

ocena bardzo dobra – 5 pkt

ocena plus dobra – 4,5 pkt

ocena dobra – 4 pkt

ocena plus dostateczna – 3,5 pkt

ocena dostateczna – 3 pkt

ocena niedostateczna – 0 pkt

3. Ocena niedostateczna lub niezgłoszenie się na rozmowę kwalifikacyjną wyklucza z dalszego postępowania.

4. Kandydaci są przyjmowani od najwyższej liczby punktów do wyczerpania limitu miejsc.

5. Studia są uruchamiane dla grupy min. 25 osób.Studia niestacjonarne II stopnia

1. Wstęp wolny; podstawą przyjęcia jest złożenie kompletu dokumentów według kolejności do wyczerpania

limitu miejsc.

2. Studia uruchamiane są dla grupy min. 25 osób.

* W przypadku studiów licencjackich kończących się egzaminem dyplomowym.

XV. FILOZOFIA

Studia stacjonarne I stopnia

I. Dla osób, które zdawały egzamin maturalny:

Podstawą przyjęcia na studia będzie suma wszystkich % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości w części

ustnej i pisemnej, na poziomie podstawowym i rozszerzonym, łącznie z przedmiotami dodatkowo wybranymi,

według następującego przelicznika:

Przedmioty zdawane na

egz. maturalnym Ocena (%) Poziom podstawowy Poziom zaawansowany

Liczba punktów Liczba punktów

81 - 100 5 10

75 - 80 4 8

60 - 74 3 6

40 - 59 2 4

Poniżej 40 1 2

II. Dla osób, które zdawały egzamin dojrzałości:

Podstawą przyjęcia na studia będzie suma ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości z 3 spośród 6 następujących

przedmiotów: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, fizyka, biologia (wskazane przez

kandydata) oraz język obcy (do wyboru przez kandydata).

W przypadku, gdy kandydat zdawał na egzaminie dojrzałości jako trzeci inny przedmiot, podstawą kwalifikacji

będzie ocena z tego przedmiotu (wybranego przez kandydata).

Punktacja ocen ze świadectwa:

Ocena Liczba punktów

Celujący 5

Bardzo dobry 4

Dobry 3

Dostateczny 2

Dopuszczający 1

Ocena Liczba punktów

Bardzo dobry 5

Dobry 3

Dostateczny 2

Komisja przyjmuje kandydatów w kolejności od najwyższej liczby punktów do wyczerpania limitu miejsc.

Przyznany limit miejsc zostanie podzielony proporcjonalnie do liczny kandydatów, którzy zdawali egzamin

dojrzałości i egzamin maturalny.

Studia niestacjonarne I stopnia

I. Dla osób, które zdawały egzamin maturalny:

Podstawą przyjęcia na studia będzie suma % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości w części ustnej

i pisemnej, na poziomie podstawowym i rozszerzonym, łącznie z przedmiotami dodatkowo wybranymi, według

następującego przelicznika:

Przedmioty zdawane na

egz. maturalnym Ocena (%) Poziom podstawowy Poziom zaawansowany

 Liczba punktów Liczba punktów

81 - 100 5 10

75 - 80 4 8

60 - 74 3 6

40 - 59 2 4

Poniżej 40 1 2

II. Dla osób, które zdawały egzamin dojrzałości:

Podstawą przyjęcia na studia będzie suma ocen uzyskanych na egzaminie dojrzałości z 3 spośród 6 następujących

przedmiotów: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, fizyka, biologia (wskazane przez

kandydata) oraz język obcy (do wyboru przez kandydata).W przypadku, gdy kandydat zdawał na egzaminie dojrzałości jako trzeci inny przedmiot, podstawą kwalifikacji

będzie ocena z tego przedmiotu (wybranego przez kandydata).

Punktacja ocen ze świadectwa:

Ocena Liczba punktów

Celujący 5

Bardzo dobry 4

Dobry 3

Dostateczny 2

Dopuszczający 1

Ocena Liczba punktów

Bardzo dobry 5

Dobry 3

Dostateczny 2

Komisja przyjmuje kandydatów w kolejności od najwyższej liczby punktów do wyczerpania limitu miejsc.

Przyznany limit miejsc zostanie podzielony proporcjonalnie do liczny kandydatów, którzy zdawali egzamin

dojrzałości i egzamin maturalny.

studia stacjonarne II stopnia

Podstawą przyjęcia będzie uzyskanie dyplomu licencjata i złożenie wymaganych dokumentów do wyczerpania

limitu miejsc. O kolejności przyjęcia na studia będzie decydować – w ramach limitu miejsc – ocena uzyskana na

dyplomie licencjackim.

studia niestacjonarne II stopnia

Podstawą przyjęcia będzie uzyskanie dyplomu licencjata i złożenie wymaganych dokumentów do wyczerpania

limitu miejsc. O kolejności przyjęcia na studia będzie decydować – w ramach limitu miejsc – ocena uzyskana na

dyplomie licencjackim.

XVI. FIZJOTERAPIA

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia:

1. Kandydaci po zalogowaniu się na swój numer rekrutacyjny podają wyłącznie dwa wyniki z egzaminu

maturalnego/wstępnego określonego w procentach i przeliczonego na punkty (skala 1% = 1 pkt.).

Maksymalnie można uzyskać 200 pkt. – w tym po 100 pkt. z każdego przedmiotu z zastrzeżeniem pkt. 2.

2. Uzyskane na egzaminie maturalnym wyniki podlegają przeliczeniu zgodnie z następującą tabelą:

Lp. Przedmiot egzaminu maturalnego Współczynnik przeliczeniowy

1 Biologia, chemia, fizyka – poziom rozszerzony 1,0

2 Biologia, chemia , fizyka – poziom podstawowy 0,7

3. O przyjęcie mogą ubiegać się osoby, które uzyskały w postępowaniu rekrutacyjnym nie mniej niż 70 punktów

rankingowych.

4. Wymagane są dwa przedmioty:

4.1. Biologia – obowiązkowo wszyscy kandydaci;

4.2. Chemia, fizyka z astronomią lub matematyka – do wyboru.

5. Kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości – tzw. "starą maturę" lub posiadają dokument uprawniający

do podejmowania studiów I stopnia uzyskany za granicą obowiązuje testowy egzamin wstępny o poziomie

wiedzy porównywalnym z "nową maturą".

6. Kandydaci, którzy zdawali egzamin maturalny (tzw. "nowa matura", matura międzynarodowa IB lub

matura europejska EB) – podstawą przyjęcia są wyniki egzaminu maturalnego z dwóch wymaganych

przedmiotów.

7. Wyniki z matury międzynarodowej (IB) ze zdanych przedmiotów: biologia, chemia, fizyka i astronomia lub

matematyka przeliczane będą wg przyjętych zasad:

Punkty uzyskane na maturze Liczba punktów w rankingu

1 pkt 14,3

2 pkt 28,6

3 pkt 42,9

4 pkt 57,2

5 pkt 71,5

6 pkt 85,8

7 pkt 100,0

8. Wyniki matury europejskiej (EB) ze zdanych przedmiotów: biologia, chemia, fizyka i astronomia lub

matematyka przeliczane będą wg wzoru: wynik * 10.

9. Jeżeli więcej niż jeden kandydat uzyska najmniejszą liczbę punktów kwalifikujących do przyjęcia, a przyjęcie

takich kandydatów spowodowałoby przekroczenie limitu miejsc, UR zastrzega sobie prawo wprowadzenia oceny punktowej z języka obcego jako kryterium dodatkowego. Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie

przyjęcia liczby kandydatów określonej w limicie UR zastrzega sobie przyjęcie mniejszej niż limit, liczby

kandydatów.

10. Zgodnie z zasadą równych praw i obowiązków kandydaci niepełnosprawni, którzy chcą studiować na

kierunkach prowadzonych przez Wydział Medyczny, podlegają takiej samej procedurze rekrutacyjnej jak

pozostali kandydaci. W szczególności w zakresie możliwości studiowania udokumentowanej, właściwym dla

kierunku studiów, badaniem lekarskim wykonanym w uprawnionych placówkach Medycyny Pracy.

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

O przyjęcie na studia drugiego stopnia, kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra, mogą ubiegać się

wszystkie osoby posiadające polski dyplom ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata) albo inny

dokument uznany za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem lub uprawniający do podjęcia takich studiów

w Rzeczypospolitej Polskiej.

Do podjęcia studiów wymagane jest wcześniejsze zrealizowanie minimum treści programowych studiów

I stopnia odpowiadających wybieranemu kierunkowi (wymagane jest ukończenie studiów I stopnia zgodnych

z profilem wybieranego kierunku). Kandydat podczas dokonywania rejestracji w uczelnianym systemie

rekrutacyjnym podaje szczegółowe informacje o tym, jaki dyplom stanowi podstawę jego kwalifikacji.

1. Kandydaci po zalogowaniu się na swój numer rekrutacyjny podają wyłącznie dwa wyniki:

- średniej ze studiów I stopnia,

- ocenę na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

2. Liczba punktów odpowiadająca średniej ze studiów:

Przedział średniej Punkty

3,00 – 3,10 5

3,11 – 3,20 10

3,20 – 3,30 15

3,31 – 3,40 20

3,41 – 3,50 25

3,51 – 3,60 30

3,61 – 3,70 35

3,71 – 3,80 40

3,81 – 3,90 45

3,91 – 4,00 50

4,00 – 4,10 55

4,11 – 4,20 60

4,20 – 4,30 65

4,31 – 4,40 70

4,41 – 4,50 75

4,51 – 4,60 80

4,61 – 4,70 85

4,71 – 4,80 90

4,81 – 4,90 95

4,91 – 5,00 100

3. Ocenie na dyplomie odpowiada następująca liczba punktów:

OCENA PUNKTY

3 Dostateczny 40

3,5 Plus dostateczny 55

4 Dobry 70

4,5 Plus dobry 85

5 Bardzo dobry 100

4. Podstawą kwalifikacji jest suma punktów uzyskanych za średnią i ocenę na dyplomie z zastosowaniem wagi:

1. średnia ocen studiów * 0,7

2. wynik z dyplomu ukończenia studiów I stopnia 0,3

* średnia ze wszystkich ocen otrzymanych na studiach I stopnia potwierdzona przez dziekanat uczelni

macierzystej

Uwzględniając wagi, w postępowaniu można uzyskać maksymalnie 100 punktów.

Przykład: średnia studiów – 4,52, ocena na dyplomie – 5,0

SUMA PUNKTÓW = (80*0,7) + (100*0,3 ) = 56 + 30 = 80 pkt

Ostateczna suma punktów uzyskanych we wszystkich częściach postępowania kwalifikacyjnego

(po pomnożeniu przez odpowiedni współczynnik wagowy) może wynosić maksymalnie 100 punktów.

5. Jeżeli więcej niż jeden kandydat uzyska najmniejszą liczbę punktów kwalifikujących do przyjęcia, a przyjęcie

takich kandydatów spowodowałoby przekroczenie limitu miejsc, UR zastrzega sobie prawo wprowadzenia

oceny punktowej z języka obcego jako kryterium dodatkowego. Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie

przyjęcia liczby kandydatów określonej w limicie, UR zastrzega sobie prawo przyjęcia mniejszej niż limit,

liczby kandydatów.XVII. FIZYKA

studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia - 3 letnie studia licencjackie

1. Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia następuje w drodze konkursu świadectw

dojrzałości.

2. Przyznany limit miejsc zostanie podzielony proporcjonalnie do liczby kandydatów ze starą i nową maturą.

3. W przypadku kandydatów ze starą maturą komisja rekrutacyjna uwzględnia wyższą z ocen z następujących

przedmiotów:

- matematyka,

- fizyka,

- informatyka.

Z przedmiotów tych obliczana jest średnia arytmetyczna ocen. Na pierwszy rok studiów będą

przyjmowane osoby, które uzyskają najwyższą średnią ocen, aż do wyczerpania limitu miejsc. Ocenie

z wybranych przedmiotów przypisuje się następujące wartości liczbowe: celujący – 6,0; bardzo dobry –5,0;

dobry – 4,0; dostateczny – 3,0; dopuszczający – 2,0.

4. W przypadku kandydatów z nową maturą komisja rekrutacyjna uwzględnia punkty uzyskane w części

zewnętrznej egzaminu dojrzałości. Jeżeli przedmiotem zdawanym na maturze jest: matematyka, fizyka,

informatyka, to liczbę uzyskanych punktów z tych przedmiotów mnoży się odpowiednio przez 2 dla poziomu

podstawowego i przez 3 dla poziomu rozszerzonego. Uzyskane przez kandydata punkty są sumowane.

Na pierwszy rok studiów będą przyjmowane osoby, które uzyskają najwyższą liczbę punktów, aż do

wyczerpania limitu miejsc.

5. W przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc, o ich

zróżnicowaniu decyduje średnia arytmetyczna z punktów uzyskanych ze wszystkich przedmiotów zdawanych

w pisemnej części egzaminu maturalnego.

studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia - 2 letnie studia magisterskie dla absolwentów studiów

licencjackich

1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest ukończenie studiów I stopnia (licencjackich) kierunku

fizyka, oraz innych kierunków, których ukończenie pozwala uzyskać wiedzę i umiejętności określone przez

efekty kształcenia dla tego kierunku.

2. Przyjęcie kandydatów na studia następuje na drodze konkursu dyplomów.

3. Ocenom na dyplomie przypisuje się punkty:

dyplom z wyróżnieniem 6 pkt.

bardzo dobry 5 pkt.

plus dobry 4,5 pkt.

dobry 4 pkt.

plus dostateczny 3,5 pkt.

dostateczny 3 pkt.

4. Na studia przyjmowani są kandydaci z najwyższą liczbą punktów aż do wyczerpania limitu miejsc.

5. Jeśli limit miejsc nie zostanie wyczerpany to na pozostałe miejsca przyjmowani są kandydaci z innych

kierunków, którzy w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazali się wiedzą i umiejętnościami określonymi

w efektach kształcenia dla kierunku fizyka.

XVIII. FIZYKA TECHNICZNA

studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia - 3,5 letnie studia inżynierskie

1. Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia następuje w drodze konkursu świadectw

dojrzałości.

2. Przyznany limit miejsc zostanie podzielony proporcjonalnie do liczby kandydatów ze starą i nową maturą.

3. W przypadku kandydatów ze starą maturą komisja rekrutacyjna uwzględnia wyższą z ocen z następujących

z przedmiotów:

- matematyka,

- fizyka,

- informatyka.

Z przedmiotów tych obliczana jest średnia arytmetyczna ocen. Na pierwszy rok studiów będą

przyjmowane osoby, które uzyskają najwyższą średnią ocen, aż do wyczerpania limitu miejsc. Ocenie

z wybranych przedmiotów przypisuje się następujące wartości liczbowe: celujący – 6,0; bardzo dobry –5,0;

dobry – 4,0; dostateczny – 3,0; dopuszczający – 2,0.

4. W przypadku kandydatów z nową maturą komisja rekrutacyjna uwzględnia punkty uzyskane w części

zewnętrznej egzaminu dojrzałości. Jeżeli przedmiotem zdawanym na maturze jest: matematyka, fizyka,

informatyka, to liczbę uzyskanych punktów z tych przedmiotów mnoży się odpowiednio przez 2 dla poziomu

podstawowego i przez 3 dla poziomu rozszerzonego.

Uzyskane przez kandydata punkty są sumowane. Uzyskane przez kandydata liczby punktów są sumowane. Na

pierwszy rok studiów będą przyjmowane osoby, które uzyskają najwyższą liczbę punktów, aż do wyczerpania

limitu miejsc.5. W przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc, o ich

zróżnicowaniu decyduje średnia arytmetyczna z punktów uzyskanych ze wszystkich przedmiotów zdawanych

w pisemnej części egzaminu maturalnego.

studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia – 1,5 roczne studia magisterskie dla absolwentów studiów

zawodowych inżynierskich.

1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest ukończenie studiów I stopnia (inżynierskich) kierunku

fizyka techniczna oraz innych kierunków, których ukończenie pozwala uzyskać wiedzę i umiejętności

określone przez efekty kształcenia dla tego kierunku.

2. Przyjęcie kandydatów na studia następuje na drodze konkursu dyplomów.

3. Ocenom na dyplomie przypisuje się punkty:

dyplom z wyróżnieniem 6 pkt.

bardzo dobry 5 pkt.

plus dobry 4,5 pkt.

dobry 4 pkt.

plus dostateczny 3,5 pkt.

dostateczny 3 pkt.

4. Na studia przyjmowani są kandydaci z najwyższą liczbą punktów aż do wyczerpania limitu miejsc.

5. Jeśli limit miejsc nie zostanie wyczerpany to na pozostałe miejsca przyjmowani są kandydaci z innych

kierunków, którzy w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazali się wiedzą i umiejętnościami określonymi

w efektach kształcenia dla kierunku fizyka techniczna.

XIX. GRAFIKA

Studia stacjonarne i niestacjonarne jednolite magisterskie

Podstawą postępowania rekrutacyjnego są wyniki uzyskane przez kandydata podczas:

- egzaminu maturalnego (dojrzałości)

- egzaminu praktycznego sprawdzającego przydatność kandydata do wybranego kierunku studiów:

rysunek (studium postaci)

do wyboru: malarstwo (studium martwej natury)

zadanie kompozycyjno-projektowe

Wyniki uzyskane przez kandydata podczas egzaminu maturalnego obliczane są według następującej zasady:

a) punktom uzyskanym ze średniej wszystkich przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym przypisuje się

następujące wartości liczbowe:

Ilość punktów na świadectwie (w %) Punkty przeliczeniowe

100 - 86 3

85 - 71 2,5

70 - 56 2

55 - 41 1,5

40 - 0 1

b) dla absolwentów z matury z wynikami w 6 stopniowej skali ocen – ocenom uzyskanym ze średniej wszystkich

przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym przypisuje się następujące wartości liczbowe:

c) dla absolwentów z matury z wynikami w 4 stopniowej skali ocen – ocenom uzyskanym ze średniej wszystkich

przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym przypisuje się następujące wartości liczbowe:

Z egzaminu praktycznego można uzyskać następującą ilość punktów:

a. rysunek 0 – 15 pkt.

b. malarstwo 0 – 15 pkt.

c. kompozycja na zadany temat 0-15 pkt.

Uzyskanie z jednego ze sprawdzianów egzaminu praktycznego mniej niż 3 punkty, będzie traktowane jako

otrzymanie oceny negatywnej, w wyniku której kandydat nie podlega dalszemu postępowaniu kwalifikacyjnemu.

Listę kandydatów przyjętych na pierwszy rok studiów ustala się na podstawie ilości uzyskanych punktów, od

najwyższej aż do wyczerpania limitu miejsc.

Ocena na świadectwie Punkty przeliczeniowe

celujący 3

bardzo dobry 2,5

dobry 2

dostateczny 1,5

dopuszczający 1

Ocena na świadectwie Punkty przeliczeniowe

5 3

4 2

3 1Studia stacjonarne II stopnia

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku Grafika powinni mieć ukończone

studia pierwszego stopnia i wykazać się kompetencjami niezbędnymi do kontynuowania edukacji na studiach

drugiego stopnia.

Kompetencje kandydata zostaną zweryfikowane poprzez:

ocenę dorobku artystycznego kandydatów na podstawie prezentacji oryginalnych prac plastycznych

(w ilości 10 do 15) i dokumentacji prezentującej ich twórczość.

Stosuje się następujące zasady ustalania punktów z przeglądu prac plastycznych oraz dokumentacji:

podczas przeglądu, komisja przyznaje od 0 do 15 punktów.

rozmowę kwalifikacyjną na temat własnych prac i projektów artystycznych w odniesieniu do wiedzy

z zakresu sztuki i kultury oraz warsztatu i form ekspresji plastycznej odpowiadającej kompetencjom jakie

posiadają absolwenci studiów pierwszego stopnia na tym kierunku.

Stosuje się następujące zasady ustalania punktów za rozmowę kwalifikacyjną:

ocena bardzo dobra – 15 pkt.

ocena dobra plus – 12 pkt.

ocena dobra – 9 pkt.

ocena dostateczny plus – 6 pkt.

ocena dostateczna – 3 pkt.

Uzyskanie z jednego ze sprawdzianów egzaminu mniej niż 3 punkty, będzie traktowane jako otrzymanie oceny

negatywnej, w wyniku której kandydat nie podlega dalszemu postępowaniu kwalifikacyjnemu.

Listę kandydatów przyjętych na pierwszy rok studiów drugiego stopnia ustala się na podstawie najwyższej liczby

uzyskanych punktów, aż do wyczerpania limitu miejsc.

XX. HISTORIA

Studia stacjonarne I stopnia

Podstawą przyjęcia jest złożenie kompletów dokumentów, według kolejności do wyczerpania limitu miejsc.

Studia niestacjonarne I stopnia

Przyjęcie według kolejności złożonych dokumentów do wyczerpania limitu miejsc. Instytut Historii zastrzega sobie

możliwość nieuruchomienia studiów niestacjonarnych w przypadku, gdy liczba kandydatów nie przekroczy liczby

30 zgłoszeń.

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

O przyjęcie na studia II stopnia mogą się ubiegać kandydaci posiadający co najmniej dyplom ukończenia studiów

I stopnia z obszaru nauk humanistycznych i społecznych. Moduł pedagogiczny dający uprawnienia do nauczania

Historii i WoS w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych wybrać mogą jedynie kandydaci, którzy posiadają

uprawnienia nauczycielskie zdobyte w toku studiów I stopnia.

Po spełnieniu warunków określonych w punkcie I nabór odbywać się będzie według kolejności złożonych

kompletów dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Instytut Historii zastrzega sobie możliwość nieuruchomienia studiów niestacjonarnych w przypadku, gdy liczba

kandydatów nie przekroczy liczby 30 zgłoszeń.

XXI. INFORMATYKA

studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia - 3,5 letnie studia inżynierskie

1. Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia następuje w drodze konkursu świadectw

dojrzałości.

2. Przyznany limit miejsc zostanie podzielony proporcjonalnie do liczby kandydatów ze starą i nową maturą.

3. W przypadku kandydatów ze starą maturą komisja rekrutacyjna uwzględnia wyższą z ocen z następujących

przedmiotów:

- matematyka,

- fizyka,

- informatyka.

Z przedmiotów tych obliczana jest średnia arytmetyczna ocen. Na pierwszy rok studiów będą

przyjmowane osoby, które uzyskają najwyższą średnią ocen, aż do wyczerpania limitu miejsc. Ocenie

z wybranych przedmiotów przypisuje się następujące wartości liczbowe: celujący – 6,0; bardzo dobry –5,0;

dobry – 4,0; dostateczny – 3,0; dopuszczający – 2,0.4. W przypadku kandydatów z nową maturą komisja rekrutacyjna uwzględnia punkty uzyskane w części

zewnętrznej egzaminu dojrzałości.

Jeżeli przedmiotem zdawanym na maturze jest: matematyka, informatyka, fizyka, to liczbę uzyskanych

punktów z tych przedmiotów mnoży się odpowiednio przez 2 dla poziomu podstawowego i przez 3 dla

poziomu rozszerzonego. Uzyskane przez kandydata punkty są sumowane. Uzyskane przez kandydata liczby

punktów są sumowane. Na pierwszy rok studiów będą przyjmowane osoby, które uzyskają najwyższą liczbę

punktów, aż do wyczerpania limitu miejsc.

5. W przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc, o ich

zróżnicowaniu decyduje średnia arytmetyczna z punktów uzyskanych ze wszystkich przedmiotów zdawanych

w pisemnej części egzaminu maturalnego.

studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia - 1,5 roczne studia magisterskie dla absolwentów studiów

zawodowych inżynierskich

1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest ukończenie studiów I stopnia (inżynierskich) na kierunku

informatyka oraz innych kierunków, których ukończenie pozwala uzyskać wiedzę i umiejętności określone

przez efekty kształcenia dla tego kierunku.

2. Przyjęcie kandydatów na studia następuje na drodze konkursu dyplomów.

3. Ocenom na dyplomie przypisuje się punkty:

dyplom z wyróżnieniem 6 pkt.

bardzo dobry 5 pkt.

plus dobry 4,5 pkt.

dobry 4 pkt.

plus dostateczny 3,5 pkt.

dostateczny 3 pkt.

4. Na studia przyjmowani są kandydaci z najwyższą liczbą punktów aż do wyczerpania limitu miejsc.

5. Jeśli limit miejsc nie zostanie wyczerpany to na pozostałe miejsca przyjmowani są kandydaci z innych

kierunków, którzy w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazali się wiedzą i umiejętnościami określonymi

w efektach kształcenia dla kierunku informatyka.

studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia - 3 letnie studia licencjackie

1. Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia następuje w drodze konkursu świadectw

dojrzałości.

2. Przyznany limit miejsc zostanie podzielony proporcjonalnie do liczby kandydatów ze starą i nową maturą.

3. W przypadku kandydatów ze starą maturą komisja rekrutacyjna uwzględnia wyższą z ocen z następujących

przedmiotów:

- matematyka,

- fizyka,

- informatyka.

Z przedmiotów tych obliczana jest średnia arytmetyczna ocen. Na pierwszy rok studiów będą

przyjmowane osoby, które uzyskają najwyższą średnią ocen, aż do wyczerpania limitu miejsc. Ocenie

z wybranych przedmiotów przypisuje się następujące wartości liczbowe: celujący – 6,0; bardzo dobry –5,0;

dobry – 4,0; dostateczny – 3,0; dopuszczający – 2,0.

4. W przypadku kandydatów z nową maturą komisja rekrutacyjna uwzględnia punkty uzyskane w części

zewnętrznej egzaminu dojrzałości.

Jeżeli przedmiotem zdawanym na maturze jest: matematyka, informatyka, fizyka, to liczbę uzyskanych

punktów z tych przedmiotów mnoży się odpowiednio przez 2 dla poziomu podstawowego i przez 3 dla

poziomu rozszerzonego.

Uzyskane przez kandydata liczby punktów są sumowane. Na pierwszy rok studiów będą przyjmowane

osoby, które uzyskają najwyższą liczbę punktów, aż do wyczerpania limitu miejsc.

5. W przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc, o ich

zróżnicowaniu decyduje średnia arytmetyczna z punktów uzyskanych ze wszystkich przedmiotów zdawanych

w pisemnej części egzaminu maturalnego.

studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia - 2 letnie studia magisterskie dla absolwentów studiów

licencjackich

1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest ukończenie studiów I stopnia (licencjackich) na kierunku

informatyka oraz innych kierunków, których ukończenie pozwala uzyskać wiedzę i umiejętności określone

przez efekty kształcenia dla tego kierunku.

2. Przyjęcie kandydatów na studia następuje w drodze konkursu dyplomów.

3. Ocenom na dyplomie przypisuje się punkty:

dyplom z wyróżnieniem 6 pkt.

bardzo dobry 5 pkt.

plus dobry 4,5 pkt.

dobry 4 pkt.

plus dostateczny 3,5 pkt.dostateczny 3 pkt.

4. Na studia przyjmowani są kandydaci z najwyższą liczbą punktów aż do wyczerpania limitu miejsc.

5. Jeśli limit miejsc nie zostanie wyczerpany to na pozostałe miejsca przyjmowani są kandydaci z innych

kierunków, którzy w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazali się wiedzą i umiejętnościami określonymi

w efektach kształcenia dla kierunku informatyka.

XXII. INFORMATYKA I EKONOMETRIA*

Studia stacjonarne I stopnia - 3,5 letnie studia inżynierskie

1. Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia następuje w drodze konkursu świadectw

dojrzałości.

2. Przyznany limit miejsc zostanie podzielony proporcjonalnie do liczby kandydatów ze starą i nową maturą.

3. W przypadku kandydatów ze starą maturą komisja rekrutacyjna uwzględnia wyższą z ocen z następujących

przedmiotów:

- matematyka,

- informatyka,

- język polski.

Z przedmiotów tych obliczana jest średnia arytmetyczna ocen. Na pierwszy rok studiów będą

przyjmowane osoby, które uzyskają najwyższą średnią ocen, aż do wyczerpania limitu miejsc. Ocenie

z wybranych przedmiotów przypisuje się następujące wartości liczbowe: celujący – 6,0; bardzo dobry –5,0;

dobry – 4,0; dostateczny – 3,0; dopuszczający – 2,0.

4. W przypadku kandydatów z nową maturą komisja rekrutacyjna uwzględnia punkty uzyskane w części

zewnętrznej egzaminu dojrzałości z przedmiotów: matematyka, informatyka, język polski.

W przypadku matury rozszerzonej z matematyki i informatyki liczbę punktów mnoży się przez 2.

Uzyskane przez kandydata liczby punktów są sumowane. Na pierwszy rok studiów będą przyjmowane osoby,

które uzyskają najwyższą liczbę punktów, aż do wyczerpania limitu miejsc.

5. W przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc, o ich

zróżnicowaniu decyduje średnia arytmetyczna z punktów uzyskanych ze wszystkich przedmiotów zdawanych

w pisemnej części egzaminu maturalnego.

*Rekrutacja zostanie uruchomiona po uzyskaniu uprawnień MNiSW do prowadzenia kierunku.

XXIII. INSTRUMENTALISTYKA*

Studia stacjonarne I - go stopnia

specjalność: pedagogika instrumentalna – akordeon/ fortepian/ gitara/organy/saksofon

Podstawą postępowania rekrutacyjnego jest suma punktów przyznanych kandydatowi za:

1/ wyniki uzyskane przez kandydata podczas egzaminu maturalnego.

2/ wyniki sprawdzianu praktycznego.

Kandydaci na studia powinni wykazać się wiadomościami i umiejętnościami muzycznymi umożliwiającymi im

dalsze kształcenie na poziomie studiów licencjackich na Wydziale Muzyki UR, kierunek „instrumentalistyka”.

1. Konkurs świadectw maturalnych

Postępowanie rekrutacyjne obejmuje wyniki osiągnięte na egzaminie maturalnym: brane są pod uwagę wyniki

z 3 przedmiotów z najwyższą punktacją na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Wyniki te obliczane są

według następującej zasady:

a/ dla absolwentów z „nową maturą” – punktom uzyskanym na egzaminie maturalnym z poszczególnych

przedmiotów przypisuje się następujące wartości liczbowe:

ilość punktów na świadectwie (w %) punkty przeliczeniowe

100-86 3

85-71 2,5

70-56 2

55-41 1,5

40-30 1

b/ dla absolwentów ze „starą maturą” z wynikami w 6 stopniowej skali ocen – ocenom uzyskanym na egzaminie

maturalnym z poszczególnych przedmiotów przypisuje się następujące wartości liczbowe:

ocena na świadectwie punkty przeliczeniowe

celujący 3

bardzo dobry 2,5

dobry 2

dostateczny 1,5

mierny 1

c/ dla absolwentów ze „starą maturą’ z wynikami w 4 stopniowej skali ocen – ocenom uzyskanym na egzaminie

maturalnym z poszczególnych przedmiotów przypisuje się następujące wartości liczbowe:

ocena na świadectwie punkty przeliczeniowe

bardzo dobry 2,5

dobry 2

dostateczny 1,52. Sprawdzian praktyczny – specjalność: pedagogika instrumentalna – fortepian/ akordeon/ organy/ saksofon/

gitara

KRYTERIA OGÓLNE KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE PUNKTACJA

Sprawdzian z gry

na instrumencie

a) Wykonanie etiudy lub utworu wirtuozowskiego

b) Wykonanie utworu polifonicznego

c) Wykonanie utworu cyklicznego

d) Wykonanie utworu dowolnego

0-20

Sprawdzian dyspozycji słuchowych

a) Ustny: rozpoznawanie i śpiewanie interwałów, trójdźwięków, powtarzanie

przebiegów melodyczno-rytmicznych, czytanie nut głosem.

b) Pisemny: dyktando pamięciowe, dyktando harmoniczne 3-głosowe,

0-10

Sprawdzian z czytania

a'vista i przygotowania utworu muzycznego

a) Wykonanie na instrumencie zadanego tekstu z nut

b) Samodzielne przygotowanie zadanego utworu 0-5

Rozmowa kwalifikacyjna Sprawdzenie wiedzy ogólnej z zakresu historii muzyki oraz współczesnych zagadnień

muzycznych 0-5

Kandydat z każdej części składowej sprawdzianu praktycznego powinien uzyskać co najmniej 1 pkt. W przeciwnym

razie egzamin uważa się za niezdany.

Listę kandydatów przyjętych na pierwszy rok studiów ustala się na podstawie sumy uzyskanych punktów, od

najwyższej aż do wyczerpania limitu miejsc.

Rekrutacja dla Polaków z maturą uzyskaną za granicą oraz obcokrajowców, którzy mogą podejmować kształcenie

na zasadach obowiązujących obywateli polskich, będzie odbywała się według kryteriów ogólnie obowiązujących na

Uniwersytecie Rzeszowskim, z uwzględnieniem części dotyczącej egzaminu praktycznego.

*Rekrutacja po uzyskaniu uprawnień MNiSW do prowadzenia kierunku.

XXIV. INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia - 3,5 letnie studia inżynierskie

1. Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia następuje w drodze konkursu świadectw

dojrzałości.

2. Przyznany limit miejsc zostanie podzielony proporcjonalnie do liczby kandydatów ze starą i nową maturą.

3. W przypadku kandydatów ze starą maturą komisja rekrutacyjna uwzględnia wyższą z ocen z następujących

przedmiotów:

- matematyka,

- j. obcy.

Z przedmiotów tych obliczana jest średnia arytmetyczna ocen. Na pierwszy rok studiów będą

przyjmowane osoby, które uzyskają najwyższą średnią ocen, aż do wyczerpania limitu miejsc. Ocenie

z wybranych przedmiotów przypisuje się następujące wartości liczbowe: celujący – 6,0; bardzo dobry – 5,0;

dobry – 4,0; dostateczny – 3,0; dopuszczający – 2,0.

4. W przypadku kandydatów z nową maturą komisja rekrutacyjna uwzględnia punkty uzyskane w części

zewnętrznej egzaminu dojrzałości z przedmiotów:

- matematyka,

- język obcy.

W przypadku matury rozszerzonej z matematyki liczbę punktów mnoży się przez 2. Uzyskane przez

kandydata liczby punktów są sumowane. Na pierwszy rok studiów będą przyjmowane osoby, które uzyskają

najwyższą liczbę punktów, aż do wyczerpania limitu miejsc.

5. W przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc, o ich

zróżnicowaniu decyduje średnia arytmetyczna z punktów uzyskanych ze wszystkich przedmiotów zdawanych

w pisemnej części egzaminu maturalnego.

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia - 1,5 roczne magisterskie dla absolwentów studiów

zawodowych inżynierskich *

1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest ukończenie studiów I stopnia (inżynierskich) na kierunku

inżynieria bezpieczeństwa oraz innych kierunków, których ukończenie pozwala uzyskać wiedzę i umiejętności

określone przez efekty kształcenia dla tego kierunku.

2. Przyjęcie kandydatów na studia następuje na drodze konkursu dyplomów.

3. Ocenom na dyplomie przypisuje się punkty:

dyplom z wyróżnieniem 6 pkt.

bardzo dobry 5 pkt.

plus dobry 4,5 pkt.

dobry 4 pkt.

plus dostateczny 3,5 pkt.

dostateczny 3 pkt.

4. Na studia przyjmowani są kandydaci którzy uzyskają największą liczbę punktów, aż do wyczerpania limitu

miejsc.5. Jeśli limit miejsc nie zostanie wyczerpany to na pozostałe miejsca przyjmowani są kandydaci z innych

kierunków, którzy w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazali się wiedzą i umiejętnościami określonymi

w efektach kształcenia dla kierunku inżynieria bezpieczeństwa.

*Rekrutacja zostanie uruchomiona po uzyskaniu uprawnień MNiSW do prowadzenia kierunku.

XXV. INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

Studia stacjonarne I stopnia - 3,5 letnie studia inżynierskie

1. Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia następuje w drodze konkursu świadectw

dojrzałości.

2. Przyznany limit miejsc zostanie podzielony proporcjonalnie do liczby kandydatów ze starą i nową maturą.

3. W przypadku kandydatów ze starą maturą komisja rekrutacyjna uwzględnia wyższą z ocen z następujących

z przedmiotów:

- matematyka,

- fizyka,

- język polski,

- język obcy (w przypadku ocen z kilku języków brana jest pod uwagę ocena najwyższa).

Z przedmiotów tych obliczana jest średnia arytmetyczna ocen. Na pierwszy rok studiów będą

przyjmowane osoby, które uzyskają najwyższą średnią ocen, aż do wyczerpania limitu miejsc. Ocenie

z wybranych przedmiotów przypisuje się następujące wartości liczbowe: celujący – 6,0; bardzo dobry –5,0;

dobry – 4,0; dostateczny – 3,0; dopuszczający – 2,0.

4. W przypadku kandydatów z nową maturą komisja rekrutacyjna uwzględnia punkty uzyskane w części

zewnętrznej egzaminu dojrzałości z przedmiotów: matematyka, fizyka, j. polski, j. obcy. Jeżeli przedmiotem

zdawanym na maturze jest: matematyka, fizyka, to liczbę uzyskanych punktów z tych przedmiotów mnoży się

odpowiednio przez 2 dla poziomu podstawowego i przez 3 dla poziomu rozszerzonego.

Uzyskane przez kandydata liczby punktów są sumowane. Na pierwszy rok studiów będą przyjmowane

osoby, które uzyskają najwyższą liczbę punktów, aż do wyczerpania limitu miejsc.

5. W przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc, o ich

zróżnicowaniu decyduje średnia arytmetyczna z punktów uzyskanych ze wszystkich przedmiotów zdawanych

w pisemnej części egzaminu maturalnego.

studia stacjonarne II stopnia – 1,5 roczne studia magisterskie dla absolwentów studiów zawodowych

inżynierskich.

1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest ukończenie studiów I stopnia (inżynierskich) na

kierunkach: inżynieria materiałowa, oraz innych kierunków, których ukończenie pozwala uzyskać wiedzę

i umiejętności określone przez efekty kształcenia dla tego kierunku.

2. Przyjęcie kandydatów na studia następuje na drodze konkursu dyplomów.

3. Ocenom na dyplomie przypisuje się punkty:

dyplom z wyróżnieniem 6 pkt.

bardzo dobry 5 pkt.

plus dobry 4,5 pkt.

dobry 4 pkt.

plus dostateczny 3,5 pkt.

dostateczny 3 pkt.

4. Na studia przyjmowani są kandydaci z najwyższą liczbą punktów aż do wyczerpania limitu miejsc.

5. Jeśli limit miejsc nie zostanie wyczerpany to na pozostałe miejsca przyjmowani są kandydaci z innych

kierunków, którzy w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazali się wiedzą i umiejętnościami określonymi

w efektach kształcenia dla kierunku inżynieria materiałowa.

XXVI. JAZZ I MUZYKA ROZRYWKOWA *

studia stacjonarne I stopnia

Podstawą postępowania rekrutacyjnego jest suma punktów przyznanych kandydatowi za:

1/ wyniki uzyskane przez kandydata podczas egzaminu maturalnego.

2/ wyniki sprawdzianu praktycznego.

Kandydaci na studia powinni wykazać się wiadomościami i umiejętnościami muzycznymi umożliwiającymi im

dalsze kształcenie na poziomie studiów licencjackich na Wydziale Muzyki UR, kierunek „Jazz i muzyka

estradowa”. Każda ze specjalności będzie oceniana samodzielnie.

1. Konkurs świadectw maturalnych

Postępowanie rekrutacyjne obejmuje wyniki osiągnięte na egzaminie maturalnym: brane są pod uwagę wyniki

z 3 przedmiotów z najwyższą punktacją na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Wyniki te obliczane są

według następującej zasady:

a/ dla absolwentów z „nową maturą” – punktom uzyskanym na egzaminie maturalnym z poszczególnych

przedmiotów przypisuje się następujące wartości liczbowe:ilość punktów na świadectwie (w %) punkty przeliczeniowe

100-86 3

85-71 2.5

70-56 2

55-41 1.5

40-30 1

b/ dla absolwentów ze „starą maturą” z wynikami w 6 stopniowej skali ocen – ocenom uzyskanym na egzaminie

maturalnym z poszczególnych przedmiotów przypisuje się następujące wartości liczbowe:

ocena na świadectwie punkty przeliczeniowe

celujący 3

bardzo dobry 2.5

dobry 2

dostateczny 1.5

mierny 1

c/ dla absolwentów ze „starą maturą’ z wynikami w 4 stopniowej skali ocen – ocenom uzyskanym na egzaminie

maturalnym z poszczególnych przedmiotów przypisuje się następujące wartości liczbowe:

ocena na świadectwie punkty przeliczeniowe

bardzo dobry 3

dobry 2

dostateczny 1

2. Sprawdzian praktyczny – specjalność: wykonawstwo instrumentalne

KRYTERIA OGÓLNE KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE PUNKTACJA

a) Sprawdzian dyspozycji

słuchowych

Rozpoznawanie i śpiewanie interwałów, trójdźwięków, powtarzanie przebiegów

melodyczno-rytmicznych, czytanie nut głosem. 0-10

b) Egzamin z instrumentu

a) Obowiązkowe wykonanie bluesa w formie: temat+improwizacja+temat

b) Obowiązkowe wykonanie jednego standardu jazzowego zawartego

w wydawnictwie Hal Leonard Corporation - „Real Books” w formie:

temat+improwizacja+temat

c) Sprawdzian poziomu warsztatu instrumentalisty, zróżnicowany dla poszczególnych

instrumentów lub grup instrumentów według zasad opisanych poniżej*:

0-25

c) Rozmowa kwalifikacyjna Sprawdzenie wiedzy ogólnej z zakresu muzyki (w tym muzyki jazzowej i rozrywkowej) 0-5

*Uwaga! W odniesieniu do egzaminu z instrumentu - punkt c), sprawdzian poziomu warsztatu instrumentalisty:

dla grupy instrumentów dętych: obowiązkowe wykonanie krótkiego utworu klasycznego (lub wybrany fragment większej formy

muzycznej) pod kątem prezentacji umiejętności warsztatowych.

dla pianistów: obowiązkowe wykonanie krótkiego utworu klasycznego pod kątem prezentacji umiejętności warsztatowych.

dla perkusistów: obowiązkowe wykonanie dwóch etiud na werblu: rudimentowej i klasycznej pod kątem prezentacji umiejętności

warsztatowych

dla gitarzystów, basistów: czytanie a’vista bardzo prostego zapisu nutowego i funkcyjnego pod kątem prezentacji umiejętności

warsztatowych

3. Sprawdzian praktyczny – specjalność: wykonawstwo wokalne

KRYTERIA OGÓLNE KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE PUNKTACJA

a) Sprawdzian dyspozycji

słuchowych

Rozpoznawanie i śpiewanie interwałów, trójdźwięków, powtarzanie przebiegów

melodyczno-rytmicznych, czytanie nut głosem.

0-10

b) Egzamin wokalny

a) Obowiązkowe wykonanie bluesa

b) Obowiązkowe wykonanie jednego standardu jazzowego zawartego w wydawnictwie

Hal Leonard Corporation - „Real Books”.

c) Obowiązkowe wykonanie piosenki z polskim tekstem, (z pominięciem np. pieśni

patriotycznych, melodii ludowych itp.) którą możemy określić mianem standardu

polskiej piosenki.

d) Przygotowanie dowolnego tekstu do recytacji – sprawdzian dykcji

Uwaga! Wyborem kandydata jest obowiązkowe zaprezentowanie krótkiej

improwizacji według formuły: temat+improwizacja+temat

w odniesieniu do podpunktu a) lub b).

0-25

c) Rozmowa

kwalifikacyjna

Sprawdzenie wiedzy ogólnej z zakresu muzyki (w tym muzyki jazzowej i rozrywkowej) 0-5

Kandydat z każdej części składowej egzaminu praktycznego powinien otrzymać co najmniej 1 pkt. W przeciwnym

razie egzamin uważa się za niezdany.

Listę kandydatów przyjętych na pierwszy rok studiów ustala się na podstawie sumy uzyskanych punktów, od

najwyższej aż do wyczerpania limitu miejsc oddzielnie dla wykonawstwa instrumentalnego i wykonawstwa

wokalnego.

Rekrutacja dla Polaków z maturą uzyskaną za granicą oraz obcokrajowców, którzy mogą podejmować kształcenie

na zasadach obowiązujących obywateli polskich, będzie odbywała się według kryteriów ogólnie obowiązujących na

Uniwersytecie Rzeszowskim, z uwzględnieniem części dotyczącej egzaminu praktycznego.

*Rekrutacja po uzyskaniu uprawnień MNiSW do prowadzenia kierunku.XXVII. KULTUROZNAWSTWO

Studia stacjonarne I stopnia

1. Kandydaci po egzaminie maturalnym („nowa matura”) kwalifikowani są na podstawie konkursu świadectw

maturalnych. W postępowaniu rekrutacyjnym brane pod uwagę będą wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym

z przedmiotów: język polski i język obcy nowożytny (wskazany przez kandydata) wyrażone w punktach. Ilość

przyznanych punktów będzie równa sumie procentów uzyskanych z ww. przedmiotów na poziomie

podstawowym. W przypadku zdawania egzaminu z ww. przedmiotów na poziomie rozszerzonym liczba

uzyskanych punktów zostanie pomnożona przez 1,5.

Kandydaci zdający na maturze jeden z przedmiotów: historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, wiedza

o tańcu, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, język

mniejszości narodowych - otrzymają dodatkowo po 10 punktów (za każdy zdawany przedmiot).

2. Kandydaci po egzaminie dojrzałości (stara matura) kwalifikowani są na podstawie konkursu świadectw

dojrzałości. Pod uwagę brane będą wyniki uzyskane w części pisemnej egzaminu dojrzałości z przedmiotów:

język polski i język obcy nowożytny (wskazany przez kandydata). Ilość przyznanych kandydatowi punktów

będzie stanowić suma punktów przeliczonych zgodnie z poniższą tabelą.

Ocena na świadectwie dojrzałości (słownie) Liczna punktów

Celujący 100

Bardzo dobry 90

Dobry 70

Dostateczny 50

Dopuszczający 30

3. Kandydatom przystępującym do rekrutacji na podstawie Matury Międzynarodowej IB oceny uzyskane na

świadectwie dojrzałości przeliczane są na punkty zgodnie z poniższą tabelą:

Ocena Liczba punktów

Exellent 100

Very good 90

Good 70

Satisfactory 50

Mediocre 30

W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów o kolejności na liście zadecyduje wyższa średnia ocen (punktów)

uzyskana ze wszystkich przedmiotów zdawanych na maturze.

Kandydaci zdający na maturze jeden z przedmiotów: historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu,

historia muzyki, historia sztuki - otrzymają dodatkowo po 10 punktów (za każdy zdawany przedmiot).

4. Osoby spełniające w/w kryteria wpisane będą na tzw. „listę podstawową” do wyczerpania limitu miejsc.

Pozostałe osoby zostaną, po wyczerpaniu limitu miejsc, wpisane na tzw. „listę rankingową”, w kolejności zgodnej

z przyjętymi wyżej zasadami. W przypadku, gdy osoba przyjęta na studia (znajdująca się na liście podstawowej)

zrezygnuje z miejsca na liście, propozycję wpisania na listę podstawową otrzyma osoba znajdująca się na

pierwszym miejscu listy rankingowej.

5. Finaliści Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Kulturze Antycznej „Non scholae sed Vita discimus” otrzymują

dodatkowo 20 punktów.

Komisja przyjmuje kandydatów w kolejności od najwyższej liczby punktów do wyczerpania limitu miejsc.

Studia niestacjonarne I stopnia

Według kolejności złożonych kompletów dokumentów do wyczerpania limitu miejsc. Instytut Historii zastrzega

sobie możliwość nieuruchomienia studiów niestacjonarnych w przypadku, gdy liczba kandydatów nie przekroczy

liczby 30 zgłoszeń.

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

O przyjęcie na studia II stopnia mogą się ubiegać kandydaci posiadający co najmniej dyplom ukończenia studiów

I stopnia z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych. Po spełnieniu warunków określonych w punkcie I nabór

odbywać się będzie według kolejności złożonych kompletów dokumentów do wyczerpania limitu miejsc. Instytut

Historii zastrzega sobie możliwość nieuruchomienia studiów niestacjonarnych w przypadku, gdy liczba kandydatów

nie przekroczy liczby 30 zgłoszeń.XXVIII. LEKARSKI

Studia jednolite magisterskie 6 - letnie stacjonarne

1. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia na wybrany kierunek zobowiązane są do dokonania elektronicznej

rejestracji na stronie internetowej UR oraz opłacenia opłaty rekrutacyjnej. Przelewu opłaty rekrutacyjnej należy

dokonać po otrzymaniu drogą internetową informacji potwierdzającej rejestrację. Brak dokonania opłaty

rekrutacyjnej powoduje wykluczenie kandydata z procesu rekrutacji na studia. Dane dotyczące numeru konta oraz

informacje o tytule przelewu podane będą po dokonaniu rejestracji elektronicznej.

2. Kandydaci zobowiązani są do zalogowania się na swój numer rekrutacyjny i uzupełnienia wyników egzaminu

maturalnego lub wstępnego w terminie podanym w harmonogramie rekrutacji. Listy rankingowe sporządzane będą

na podstawie podanych przez Kandydatów wyników egzaminu maturalnego/wstępnego. Kandydaci ponoszą pełną

odpowiedzialność za zaniechanie lub błędne uzupełnienie wyników egzaminu maturalnego/wstępnego.

W przypadku nieprawidłowego wprowadzenia wyników, należy niezwłocznie dokonać poprawy wyników

(błąd można poprawić do momentu zamknięcia elektronicznej rejestracji w IRK).

3. Kandydaci po zalogowaniu się na swój numer rekrutacyjny podają wyłącznie dwa wyniki z egzaminu

maturalnego/wstępnego określonego w procentach i przeliczonego na punkty (skala 1% = 1 pkt.). Maksymalnie

można uzyskać 200 pkt. - w tym po 100 pkt. z każdego przedmiotu.

4. O przyjęcie na wybrany kierunek mogą ubiegać się osoby, które uzyskały w postępowaniu rekrutacyjnym nie

mniej niż 70 punktów rankingowych.

5. Wymagane są dwa przedmioty wyłącznie na poziomie rozszerzonym:

1. Biologia – obowiązkowo wszyscy kandydaci,

2. Chemia lub „Fizyka z astronomią” – do wyboru.

6. Kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości - tzw. "starą maturę" lub posiadają maturę zagraniczną

- obowiązuje egzamin wstępny o poziomie wiedzy porównywalnym z "nową maturą".

7. Warunkiem przystąpienia do egzaminu wstępnego jest dokonanie rejestracji i opłacenie opłaty rekrutacyjnej.

8. Kandydat może nie przystąpić do egzaminu o ile złoży „Zaświadczenie o liczbie uzyskanych punktów podczas

egzaminów wstępnych” odbytych w uczelni medycznej. Uznawane będą wyłącznie Zaświadczenia nie starsze niż 2

lata wstecz, licząc od daty wystawienia dokumentu.

9. Kandydaci, którzy zdawali egzamin maturalny (tzw. "nowa matura", matura międzynarodowa IB lub

matura europejska EB) - podstawą przyjęcia są wyniki egzaminu maturalnego z dwóch wymaganych

przedmiotów.

10. Wyniki z matury międzynarodowej (IB) ze zdanych przedmiotów: biologia i chemia lub "fizyka

i astronomia" przeliczane będą wg przyjętych zasad:

Punkty uzyskane na maturze Liczba punktów w rankingu

1 pkt 14,3

2 pkt 28,6

3 pkt 42,9

4 pkt 57,2

5 pkt 71,5

6 pkt 85,8

7 pkt 100,0

11. Wyniki matury europejskiej (EB) ze zdanych przedmiotów: biologia i chemia lub "fizyka i astronomia"

przeliczane będą wg wzoru: wynik * 10.

12. Jeżeli więcej niż jeden kandydat uzyska najmniejszą liczbę punktów kwalifikujących do przyjęcia na kierunek

Lekarski, a przyjęcie takich kandydatów spowodowałoby przekroczenie limitu miejsc, UR zastrzega sobie prawo

przyjęcia mniejszej niż limit, liczby kandydatów.

13. Jedynie kandydaci zakwalifikowani jako przyjęci na wstępnej liście rankingowej, zobowiązani są do

dostarczenia kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie.

14. Za dzień złożenia dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym uważa się dzień wpływu tych

dokumentów do siedziby Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

15. Ujawnienie rozbieżności pomiędzy treścią dokumentów, a danymi przekazanymi drogą elektroniczną, lub

niezłożenie dokumentów w terminie spowoduje skreślenie kandydata z listy zakwalifikowanych.

XXIX. MATEMATYKA

studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia - 3 letnie studia licencjackie

1. Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia następuje w drodze konkursu świadectw

dojrzałości.

2. Przyznany limit miejsc zostanie podzielony proporcjonalnie do liczby kandydatów ze starą i nową maturą.

3. W przypadku kandydatów ze starą maturą komisja rekrutacyjna uwzględnia oceny uzyskane na egzaminie

dojrzałości z przedmiotu:

- matematyka.

Obliczana jest średnia arytmetyczna ocen. Na pierwszy rok studiów będą przyjmowane osoby, które

uzyskają najwyższą średnią ocen, aż do wyczerpania limitu miejsc. Ocenie z wybranych przedmiotów przypisuje się następujące wartości liczbowe: celujący – 6,0; bardzo dobry –5,0; dobry – 4,0; dostateczny –

3,0; dopuszczający – 2,0.

4. W przypadku kandydatów z nową maturą komisja rekrutacyjna uwzględnia punkty uzyskane w części

zewnętrznej egzaminu dojrzałości z przedmiotu matematyka. W przypadku matury rozszerzonej z matematyki

liczbę punktów mnoży się przez 2.

Na pierwszy rok studiów będą przyjmowane osoby, które uzyskają najwyższą liczbę punktów, aż do

wyczerpania limitu miejsc.

5. W przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc, o ich

zróżnicowaniu decyduje średnia arytmetyczna z punktów uzyskanych ze wszystkich przedmiotów zdawanych

w pisemnej części egzaminu maturalnego.

studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia - 2 letnie studia magisterskie dla absolwentów studiów

licencjackich.

1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest ukończenie studiów I stopnia (licencjackich) na kierunku

matematyka oraz innych kierunków, których ukończenie pozwala uzyskać wiedzę i umiejętności określone

przez efekty kształcenia dla tego kierunku.

2. Przyjęcie kandydatów na studia następuje na drodze konkursu dyplomów.

3. Ocenom na dyplomie przypisuje się punkty:

dyplom z wyróżnieniem 6 pkt.

bardzo dobry 5 pkt.

plus dobry 4,5 pkt.

dobry 4 pkt.

plus dostateczny 3,5 pkt.

dostateczny 3 pkt.

4. Na studia przyjmowani są kandydaci z najwyższą liczbą punktów aż do wyczerpania limitu miejsc.

5. Jeśli limit miejsc nie zostanie wyczerpany to na pozostałe miejsca przyjmowani są kandydaci z innych

kierunków, którzy w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazali się wiedzą i umiejętnościami określonymi

w efektach kształcenia dla kierunku matematyka.

XXX. MECHATRONIKA

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia - 3,5 letnie studia inżynierskie

1. Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia następuje w drodze konkursu świadectw

dojrzałości.

2. Przyznany limit miejsc zostanie podzielony proporcjonalnie do liczby kandydatów ze starą i nową maturą.

3. W przypadku kandydatów ze starą maturą komisja rekrutacyjna uwzględnia wyższą z ocen z następujących

przedmiotów:

- matematyka,

- fizyka,

- technika lub informatyka lub inny przedmiot z zakresu techniki.

Z przedmiotów tych obliczana jest średnia arytmetyczna ocen. Na pierwszy rok studiów będą

przyjmowane osoby, które uzyskają najwyższą średnią ocen, aż do wyczerpania limitu miejsc. Ocenie

z wybranych przedmiotów przypisuje się następujące wartości liczbowe: celujący – 6,0; bardzo dobry –5,0;

dobry – 4,0; dostateczny – 3,0; dopuszczający – 2,0.

4. W przypadku kandydatów z nową maturą komisja rekrutacyjna uwzględnia punkty uzyskane w części

zewnętrznej egzaminu dojrzałości z przedmiotów:

- matematyka,

- fizyka,

- informatyka.

W przypadku matury rozszerzonej z matematyki liczbę punktów mnoży się przez 2.

Uzyskane przez kandydata liczby punktów są sumowane. Na pierwszy rok studiów będą przyjmowane osoby,

które uzyskają najwyższą liczbę punktów, aż do wyczerpania limitu miejsc.

5. W przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc, o ich

zróżnicowaniu decyduje średnia arytmetyczna z punktów uzyskanych ze wszystkich przedmiotów zdawanych

w pisemnej części egzaminu maturalnego.

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia - 1,5 roczne magisterskie dla absolwentów studiów

zawodowych inżynierskich *

1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest ukończenie studiów I stopnia (inżynierskich) na kierunku

mechatronika oraz innych kierunków, których ukończenie pozwala uzyskać wiedzę i umiejętności określone

przez efekty kształcenia dla tego kierunku.

2. Przyjęcie kandydatów na studia następuje na drodze konkursu dyplomów.

3. Ocenom na dyplomie przypisuje się punkty:

dyplom z wyróżnieniem 6 pkt.

bardzo dobry 5 pkt.plus dobry 4,5 pkt.

dobry 4 pkt.

plus dostateczny 3,5 pkt.

dostateczny 3 pkt.

4. Na studia przyjmowani są kandydaci którzy uzyskają największą liczbę punktów, aż do wyczerpania limitu

miejsc.

5. Jeśli limit miejsc nie zostanie wyczerpany to na pozostałe miejsca przyjmowani są kandydaci z innych

kierunków, którzy w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazali się wiedzą i umiejętnościami określonymi

w efektach kształcenia dla kierunku mechatronika.

*Rekrutacja zostanie uruchomiona po uzyskaniu uprawnień MNiSW do prowadzenia kierunku.

XXXI. MUZEOLOGIA

- I stopień – 3-letnie studia licencjackie: limit 30 – wstęp wolny: podstawą przyjęcia jest złożenie kompletu

dokumentów, według kolejności, do wyczerpania limitu miejsc. W przypadku, gdy liczba kandydatów przekracza

limit wolnych miejsc, o przyjęciu decyduje średnia arytmetyczna z punktów uzyskanych ze wszystkich

przedmiotów zdawanych w części pisemnej i ustnej egzaminu maturalnego.

- II stopień - 2-letnie studia magisterskie: limit 30 - podstawą przyjęcia jest rozmowa kwalifikacyjna.

Kandydaci na studia II stopnia powinni posiadać:

- ogólną wiedze humanistyczną;

- ogólną wiedzę z zakresu historii sztuki;

- ogólna wiedzę o miejscu i znaczeniu archeologii;

- ogólną wiedzę z zakresu historii Polski i historii powszechnej;

- ogólną wiedzę z zakresu etnografii.

Forma sprawdzenia wiedzy – rozmowa kwalifikacyjna.

Przyjęcie kandydatów od najwyższej liczby punktów uzyskanej podczas rozmowy kwalifikacyjnej, do wyczerpania

miejsc. Przyjmowane będą osoby, które uzyskały powyżej 31 pkt.

Zasady punktacji:

- ocena bardzo dobra (5) – 50 pkt.

- ocena dobry plus (4+) – 45 pkt.

- ocena dobra (4) – 40 pkt.

- ocena dostateczny plus (3+) – 35 pkt.

- ocena dostateczny (3) – 31 pkt.

XXXII. NAUKI O RODZINIE

studia stacjonarne I stopnia, profil kształcenia: ogólnoakademicki

Podstawą postępowania rekrutacyjnego są wyniki uzyskane przez kandydata podczas egzaminu

maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Listę kandydatów przyjętych na pierwszy rok ustala się

na podstawie ilości uzyskanych punktów od najwyższej średniej aż do wyczerpania limitu, przy czym średnia liczba

punktów obliczana jest według następujących zasad:

 dla absolwentów z tzw. "nową maturą" - punktom uzyskanym na egzaminie maturalnym z poszczególnych

przedmiotów przypisuje się następujące wartości liczbowe:

Ilość punktów na świadectwie (w %) Punkty przeliczeniowe

100-86 6

85-71 5

70-56 4

55-41 3

40-0 2

 dla absolwentów z tzw. "starą maturą" z wynikami w 6 stopniowej skali ocen - ocenom uzyskanym na

egzaminie dojrzałości z poszczególnych przedmiotów przypisuje się następujące wartości liczbowe:

Ocena na świadectwie Punkty przeliczeniowe

celujący 6

bardzo dobry 5

dobry 4

dostateczny 3

dopuszczający 2

 dla absolwentów z tzw. "starą maturą" z wynikami w 4 stopniowej skali ocen - ocenom uzyskanym na

egzaminie dojrzałości z poszczególnych przedmiotów przypisuje się następujące wartości liczbowe

Ocena na świadectwie Punkty przeliczeniowe

bardzo dobry 6

dobry 4

dostateczny 2studia stacjonarne II stopnia, profil kształcenia: ogólnoakademicki*

Są to studia przeznaczone dla absolwentów studiów I stopnia kierunku nauki o rodzinie oraz kierunków

pokrewnych (pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia). Ukończone studia I stopnia na kierunku nauki

o rodzinie oraz kierunkach pokrewnych (pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia) uznaje się za równoznaczne

z osiągnięciem efektów kształcenia, przewidzianych dla tych kierunków.

Listę osób przyjętych na I rok studiów II stopnia ustala się w oparciu o ocenę uzyskaną na dyplomie

ukończenia studiów I stopnia.

Przyjęcia na I rok studiów dokonuje się na podstawie listy kandydatów uszeregowanych według oceny od

najwyższej aż do wyczerpania limitu.

XXXIII.OCHRONA ŚRODOWISKA

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia – licencjackie, inżynierskie

1. Kwalifikacja prowadzona będzie na zasadzie konkursu. Pod uwagę będą brane oceny z jednego z następujących

przedmiotów: biologia, geografia, chemia, fizyka z astronomią lub matematyka oraz dodatkowo język obcy.

2. Liczba miejsc będzie podzielona pomiędzy kandydatów zdających tzw. „nową” i „starą” maturę w proporcji do

liczby kandydatów w obu grupach. Postępowanie kwalifikacyjne będzie przeprowadzone na odmiennych

zasadach dla obu grup.

3. Zasady kwalifikacji dla kandydatów, którzy zdali „starą maturę”

3.1. Punktowane będą zarówno oceny uzyskane na świadectwie końcowym ukończenia szkoły, jak i oceny

z egzaminu dojrzałości. Z egzaminu maturalnego punkty będą przyznane za wszystkie oceny

z wymienionych przedmiotów, z egzaminu pisemnego i ustnego. W przypadku osób posiadających na

świadectwie końcowym ukończenia szkoły oceny z fakultetów do ostatecznego wyliczenia punktów dla

danego przedmiotu będzie brana średnia ze świadectwa i fakultetu. Punkty uzyskane za oceny na

świadectwie końcowym i z egzaminu maturalnego sumuje się.

3.2. Zasady punktowania:

biologia

celujący 10 pkt

bardzo dobry 8 pkt

dobry 5 pkt

dostateczny 3 pkt

dopuszczający 0 pkt

chemia lub fizyka z astronomią lub matematyka lub geografia

celujący 6 pkt

bardzo dobry 5 pkt

dobry 4 pkt

dostateczny 3 pkt

dopuszczający 0 pkt

język obcy obowiązkowy

celujący 5 pkt

bardzo dobry 4 pkt

dobry 3 pkt

dostateczny 2 pkt

dopuszczający 0 pkt

3.3. Dla kandydatów kończących szkoły średnie o profilu zawodowym (bez biologii w programie nauczania)

Komisja Kwalifikacyjna może uznać chemię za przedmiot główny z liczbą punktów jak dla biologii.

4. Zasady kwalifikacji dla kandydatów, którzy zdali „nową maturę”

4.1. Pod uwagę będą brane oceny z przedmiotów zgodnie z punktem 1 „Zasad kwalifikacji...”

4.2. Przy rekrutacji będą brane pod uwagę tylko wyniki zewnętrznej części egzaminu maturalnego.

4.3. W grupie przedmiotów obowiązkowych punkty otrzymane za egzamin z poziomu podstawowego

i rozszerzonego będą sumowane.

4.4. Postępowanie kwalifikacyjne uwzględnia następujący sposób przeliczania punktów z egzaminu maturalnego:

biologia

poziom podstawowy – liczba uzyskanych punktów pomnożona przez 2,5

poziom rozszerzony – liczba uzyskanych punktów pomnożona przez 4

chemia lub fizyka z astronomią lub matematyka lub geografia

poziom podstawowy – liczba uzyskanych punktów pomnożona przez 1,5

poziom rozszerzony – liczba uzyskanych punktów pomnożona przez 2,5

język obcy

poziom podstawowy – liczba uzyskanych punktów pomnożona przez 1

poziom rozszerzony – liczba uzyskanych punktów pomnożona przez 1,5

4.5. Pod uwagę będzie brany ten przedmiot, z którego kandydat, po przeliczeniu wg powyższych zasad, uzyska

największą liczbę punktów.Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia musi posiadać kwalifikacje co najmniej I stopnia

uzyskane na kierunku Ochrona Środowiska lub kierunku pokrewnym z obszarów nauk przyrodniczych i/lub

nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych.

2. Kandydat na studia II stopnia musi posiadać kompetencje I stopnia, w tym:

dysponować wiedzą z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych na poziomie niezbędnym do zrozumienia

podstawowych zjawisk i procesów zachodzących w środowisku przyrodniczym,

znać przyczyny degradacji środowiska przyrodniczego oraz umieć zastosować odpowiednie techniki

i narzędzia badawcze do oceny stanu środowiska,

posługiwać się językiem obcym na poziomie B2.

3. Kandydaci kwalifikowani będą na podstawie wyników osiągniętych w trakcie dotychczasowych studiów oraz

wyniku ich ukończenia.

4. Kwalifikacja nastąpi na podstawie sumy punktów wynikającej z dodania średniej arytmetycznej ze studiów

I stopnia (lub studiów 5-letnich) do liczby punktów uzyskanych za ocenę końcową na dyplomie.

5. Postępowanie kwalifikacyjne uwzględnia następujący sposób obliczania punktów za ocenę końcową uzyskaną

na dyplomie:

bardzo dobry – 5 pkt

dobry plus – 4,5 pkt

dobry – 4 pkt

dostateczny plus – 3,5 pkt

dostateczny – 3 pkt

Wydział zastrzega sobie możliwość nieuruchomienia kierunku studiów w przypadku, gdy liczba kandydatów nie przekroczy 30.

XXXIV. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA ODPADAMI *

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia – inżynierskie

1. Kwalifikacja prowadzona będzie na zasadzie konkursu. Pod uwagę będą brane oceny z jednego z następujących

przedmiotów: fizyka z astronomią, matematyka, biologia, geografia, chemia oraz dodatkowo język obcy.

2. Liczba miejsc będzie podzielona pomiędzy kandydatów zdających tzw. „nową” i „starą” maturę w proporcji do

liczby kandydatów w obu grupach. Postępowanie kwalifikacyjne będzie przeprowadzone na odmiennych

zasadach dla obu grup.

3. Zasady kwalifikacji dla kandydatów, którzy zdali „starą maturę”

3.1. Punktowane będą zarówno oceny uzyskane na świadectwie końcowym ukończenia szkoły, jak i oceny

z egzaminu dojrzałości. Z egzaminu maturalnego punkty będą przyznane za wszystkie oceny z wymienionych

przedmiotów, z egzaminu pisemnego i ustnego. W przypadku osób posiadających na świadectwie końcowym

ukończenia szkoły oceny z fakultetów do ostatecznego wyliczenia punktów dla danego przedmiotu będzie

brana średnia ze świadectwa i fakultetu. Punkty uzyskane za oceny na świadectwie końcowym i z egzaminu

maturalnego sumuje się.

3.2. Zasady punktowania:

fizyka z astronomią lub matematyka

celujący 10 pkt

bardzo dobry 8 pkt

dobry 5 pkt

dostateczny 3 pkt

dopuszczający 0 pkt

biologia lub chemia lub geografia

celujący 6 pkt

bardzo dobry 5 pkt

dobry 4 pkt

dostateczny 3 pkt

dopuszczający 0 pkt

język obcy obowiązkowy

celujący 5 pkt

bardzo dobry 4 pkt

dobry 3 pkt

dostateczny 2 pkt

dopuszczający 0 pkt

3.3. Dla kandydatów kończących szkoły średnie o profilu zawodowym (bez biologii w programie nauczania)

Komisja Kwalifikacyjna może uznać chemię za przedmiot główny z liczbą punktów jak dla biologii.

4. Zasady kwalifikacji dla kandydatów, którzy zdali „nową maturę”

4.1. Pod uwagę będą brane oceny z przedmiotów zgodnie z punktem 1 „Zasad kwalifikacji...”

4.2. Przy rekrutacji będą brane pod uwagę tylko wyniki zewnętrznej części egzaminu maturalnego.

4.3. W grupie przedmiotów obowiązkowych punkty otrzymane za egzamin z poziomu podstawowego

i rozszerzonego będą sumowane.4.4. Postępowanie kwalifikacyjne uwzględnia następujący sposób przeliczania punktów z egzaminu

maturalnego:

fizyka z astronomią lub matematyka

poziom podstawowy – liczba uzyskanych punktów pomnożona przez 2,5

poziom rozszerzony – liczba uzyskanych punktów pomnożona przez 4

biologia lub chemia lub geografia

poziom podstawowy – liczba uzyskanych punktów pomnożona przez 1,5

poziom rozszerzony – liczba uzyskanych punktów pomnożona przez 2,5

język obcy

poziom podstawowy – liczba uzyskanych punktów pomnożona przez 1

poziom rozszerzony – liczba uzyskanych punktów pomnożona przez 1,5

4.5. Pod uwagę będzie brany ten przedmiot, z którego kandydat, po przeliczeniu wg powyższych zasad, uzyska

największą liczbę punktów.

* Rekrutacja po uzyskaniu uprawnień MNiSW do prowadzenia kierunku.

XXXV. PEDAGOGIKA

studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia, profil kształcenia: ogólnoakademicki

Podstawą postępowania rekrutacyjnego są wyniki uzyskane przez kandydata podczas egzaminu

maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Listę kandydatów przyjętych na pierwszy rok ustala się

na podstawie ilości uzyskanych punktów od najwyższej średniej aż do wyczerpania limitu, przy czym średnia liczba

punktów obliczana jest według następujących zasad:

 dla absolwentów z tzw. "nową maturą" - punktom uzyskanym na egzaminie maturalnym z poszczególnych

przedmiotów przypisuje się następujące wartości liczbowe:

Ilość punktów na świadectwie (w %) Punkty przeliczeniowe

100-86 6

85-71 5

70-56 4

55-41 3

40-0 2

 dla absolwentów z tzw. "starą maturą" z wynikami w 6 stopniowej skali ocen - ocenom uzyskanym na

egzaminie dojrzałości z poszczególnych przedmiotów przypisuje się następujące wartości liczbowe:

Ocena na świadectwie Punkty przeliczeniowe

celujący 6

bardzo dobry 5

dobry 4

dostateczny 3

dopuszczający 2

 dla absolwentów z tzw. "starą maturą" z wynikami w 4 stopniowej skali ocen - ocenom uzyskanym na

egzaminie dojrzałości z poszczególnych przedmiotów przypisuje się następujące wartości liczbowe

Ocena na świadectwie Punkty przeliczeniowe

bardzo dobry 6

dobry 4

dostateczny 2

Studia stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, profil kształcenia: praktyczny

Podstawą postępowania rekrutacyjnego na kierunek pedagogika, profil praktyczny pedagogika

przedszkolna i wczesnoszkolna, są wyniki uzyskane przez kandydata podczas egzaminu maturalnego na poziomie

podstawowym lub rozszerzonym. Listę kandydatów przyjętych na pierwszy rok ustala się na podstawie ilości

uzyskanych punktów od najwyższej średniej aż do wyczerpania limitu, przy czym średnia liczba punktów obliczana

jest według następujących zasad:

 dla absolwentów z tzw. "nową maturą" - punktom uzyskanym na egzaminie maturalnym z poszczególnych

przedmiotów przypisuje się następujące wartości liczbowe:

Ilość punktów na świadectwie (w %) Punkty przeliczeniowe

100-86 6

85-71 5

70-56 4

55-41 3

40-0 2

 dla absolwentów z tzw. "starą maturą" z wynikami w 6 stopniowej skali ocen - ocenom uzyskanym na

egzaminie dojrzałości z poszczególnych przedmiotów przypisuje się następujące wartości liczbowe:

Ocena na świadectwie Punkty przeliczeniowe

celujący 6

bardzo dobry 5

dobry 4

dostateczny 3

dopuszczający 2 dla absolwentów z tzw. "starą maturą" z wynikami w 4 stopniowej skali ocen - ocenom uzyskanym na

egzaminie dojrzałości z poszczególnych przedmiotów przypisuje się następujące wartości liczbowe

Ocena na świadectwie Punkty przeliczeniowe

bardzo dobry 6

dobry 4

dostateczny 2

Postępowanie kwalifikacyjne na profil praktyczny pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, zarówno na

studia stacjonarne jak i niestacjonarne I stopnia poprzedzone jest egzaminem praktycznym obejmującym:

sprawdzian poprawności wymowy,

sprawdzian uzdolnień plastycznych,

sprawdzian uzdolnień muzycznych.

Oceny z egzaminu praktycznego dokonuje się w kategorii "pozytywny" - "negatywny". W przypadku

uzyskania oceny negatywnej z jednego ze sprawdzianów kandydat nie podlega dalszemu postępowaniu

kwalifikacyjnemu.

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia, profil kształcenia: ogólnoakademicki i praktyczny

Są to studia przeznaczone dla absolwentów studiów I stopnia kierunku pedagogika oraz kierunków pokrewnych

(pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, socjologia). Ukończone studia I stopnia na kierunku pedagogika oraz

kierunkach pokrewnych (pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, socjologia) uznaje się za równoznaczne

z osiągnięciem efektów kształcenia, przewidzianych dla tych kierunków.

Listę osób przyjętych na I rok studiów II stopnia ustala się w oparciu o ocenę uzyskaną na dyplomie

ukończenia studiów I stopnia.

Przyjęcia na I rok studiów dokonuje się na podstawie listy kandydatów uszeregowanych według oceny od

najwyższej aż do wyczerpania limitu.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia, kierunek Pedagogika - specjalność pedagogika

przedszkolna i wczesnoszkolna musi posiadać dyplom ukończenia studiów I stopnia z tej samej specjalności.

XXXVI.PIELĘGNIARSTWO

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia:

1. Kandydaci po zalogowaniu się na swój numer rekrutacyjny podają wyłącznie dwa wyniki z egzaminu

maturalnego/wstępnego określonego w procentach i przeliczonego na punkty (skala 1% = 1 pkt.).

Maksymalnie można uzyskać 200 pkt. – w tym po 100 pkt. z każdego przedmiotu z zastrzeżeniem pkt. 2.

2. Uzyskane na egzaminie maturalnym wyniki podlegają przeliczeniu zgodnie z następującą tabelą:

Lp. Przedmiot egzaminu maturalnego Współczynnik przeliczeniowy

1 Biologia, chemia, fizyka – poziom rozszerzony 1,0

2 Biologia, chemia , fizyka – poziom podstawowy 0,7

3. O przyjęcie mogą ubiegać się osoby, które uzyskały w postępowaniu rekrutacyjnym nie mniej niż 70 punktów

rankingowych.

4. Wymagane są dwa przedmioty:

4.1. Biologia – obowiązkowo wszyscy kandydaci;

4.2. Chemia, fizyka z astronomią lub matematyka – do wyboru.

5. Kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości – tzw. "starą maturę" lub posiadają dokument uprawniający

do podejmowania studiów I stopnia uzyskany za granicą obowiązuje testowy egzamin wstępny o poziomie

wiedzy porównywalnym z "nową maturą".

6. Kandydaci, którzy zdawali egzamin maturalny (tzw. "nowa matura", matura międzynarodowa IB lub

matura europejska EB) – podstawą przyjęcia są wyniki egzaminu maturalnego z dwóch wymaganych

przedmiotów.

7. Wyniki z matury międzynarodowej (IB) ze zdanych przedmiotów: biologia, chemia, fizyka i astronomia lub

matematyka przeliczane będą wg przyjętych zasad:

Punkty uzyskane na maturze Liczba punktów w rankingu

1 pkt 14,3

2 pkt 28,6

3 pkt 42,9

4 pkt 57,2

5 pkt 71,5

6 pkt 85,8

7 pkt 100,0

8. Wyniki matury europejskiej (EB) ze zdanych przedmiotów: biologia, chemia, fizyka i astronomia lub

matematyka przeliczane będą wg wzoru: wynik * 10.

9. Jeżeli więcej niż jeden kandydat uzyska najmniejszą liczbę punktów kwalifikujących do przyjęcia, a przyjęcie

takich kandydatów spowodowałoby przekroczenie limitu miejsc, UR zastrzega sobie prawo wprowadzenia

oceny punktowej z języka obcego jako kryterium dodatkowego. Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie

przyjęcia liczby kandydatów określonej w limicie UR zastrzega sobie przyjęcie mniejszej niż limit, liczby

kandydatów.10. Zgodnie z zasadą równych praw i obowiązków kandydaci niepełnosprawni, którzy chcą studiować na

kierunkach prowadzonych przez Wydział Medyczny, podlegają takiej samej procedurze rekrutacyjnej jak

pozostali kandydaci. W szczególności w zakresie możliwości studiowania udokumentowanej, właściwym dla

kierunku studiów, badaniem lekarskim wykonanym w uprawnionych placówkach Medycyny Pracy.

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

O przyjęcie na studia drugiego stopnia, kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra, mogą ubiegać się

wszystkie osoby posiadające polski dyplom ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata) albo inny

dokument uznany za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem lub uprawniający do podjęcia takich studiów

w Rzeczypospolitej Polskiej.

Do podjęcia studiów wymagane jest wcześniejsze zrealizowanie minimum treści programowych studiów

I stopnia odpowiadających wybieranemu kierunkowi (wymagane jest ukończenie studiów I stopnia zgodnych

z profilem wybieranego kierunku). Kandydat podczas dokonywania rejestracji w uczelnianym systemie

rekrutacyjnym podaje szczegółowe informacje o tym, jaki dyplom stanowi podstawę jego kwalifikacji.

Kwalifikacja kandydatów na studia II stopnia:

1. Egzamin wstępny w formie testu obejmującego podstawową znajomość zagadnień zawodowych z zakresu

programu nauczania studiów pierwszego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo. W szczególności z:

 Podstaw Pielęgniarstwa,

 Teorii Pielęgniarstwa,

 Pielęgniarstwa internistycznego,

 Pielęgniarstwa pediatrycznego,

 Pielęgniarstwa chirurgicznego.

2. Suma uzyskanych punktów z testu decyduje o miejscu na liście rankingowej. Przyjmowani będą kandydaci

z największą ilością uzyskanych punktów aż do wyczerpania limitu miejsc.

3. W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej ilości punktów ponad limit miejsc o miejscu

rankingowym na liście przyjętych osób będzie decydować średnia ocena uzyskana ze studiów I stopnia

kierunek Pielęgniarstwo.

XXXVII. POLITOLOGIA

1. Dla kandydatów na studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne, wstęp jest wolny. Podstawą ubiegania się

o przyjęcie na studia jest świadectwo maturalne. Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia kompletu

wymaganych dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

2. Dla kandydatów na studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne wstęp jest wolny. Podstawą ubiegania się

o przyjęcie na studia jest posiadanie dyplomu licencjata, magistra lub równoważnego, z obszaru nauk

społecznych lub humanistycznych. Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia kompletu wymaganych

dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

XXXVIII. POŁOŻNICTWO

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia:

1. Kandydaci po zalogowaniu się na swój numer rekrutacyjny podają wyłącznie dwa wyniki z egzaminu

maturalnego/wstępnego określonego w procentach i przeliczonego na punkty (skala 1% = 1 pkt.).

Maksymalnie można uzyskać 200 pkt. – w tym po 100 pkt. z każdego przedmiotu z zastrzeżeniem pkt. 2.

2. Uzyskane na egzaminie maturalnym wyniki podlegają przeliczeniu zgodnie z następującą tabelą:

Lp. Przedmiot egzaminu maturalnego Współczynnik przeliczeniowy

1 Biologia, chemia, fizyka – poziom rozszerzony 1,0

2 Biologia, chemia , fizyka – poziom podstawowy 0,7

3. O przyjęcie mogą ubiegać się osoby, które uzyskały w postępowaniu rekrutacyjnym nie mniej niż 70 punktów

rankingowych.

4. Wymagane są dwa przedmioty:

4.1. Biologia – obowiązkowo wszyscy kandydaci;

4.2. Chemia, fizyka z astronomią lub matematyka – do wyboru.

5. Kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości – tzw. "starą maturę" lub posiadają dokument uprawniający

do podejmowania studiów I stopnia uzyskany za granicą obowiązuje testowy egzamin wstępny o poziomie

wiedzy porównywalnym z "nową maturą".

6. Kandydaci, którzy zdawali egzamin maturalny (tzw. "nowa matura", matura międzynarodowa IB lub

matura europejska EB) – podstawą przyjęcia są wyniki egzaminu maturalnego z dwóch wymaganych

przedmiotów.

7. Wyniki z matury międzynarodowej (IB) ze zdanych przedmiotów: biologia, chemia, fizyka i astronomia lub

matematyka przeliczane będą wg przyjętych zasad:

Punkty uzyskane na maturze Liczba punktów w rankingu

1 pkt 14,3

2 pkt 28,63 pkt 42,9

4 pkt 57,2

5 pkt 71,5

6 pkt 85,8

7 pkt 100,0

8. Wyniki matury europejskiej (EB) ze zdanych przedmiotów: biologia, chemia, fizyka i astronomia lub

matematyka przeliczane będą wg wzoru: wynik * 10.

9. Jeżeli więcej niż jeden kandydat uzyska najmniejszą liczbę punktów kwalifikujących do przyjęcia, a przyjęcie

takich kandydatów spowodowałoby przekroczenie limitu miejsc, UR zastrzega sobie prawo wprowadzenia

oceny punktowej z języka obcego jako kryterium dodatkowego. Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie

przyjęcia liczby kandydatów określonej w limicie UR zastrzega sobie przyjęcie mniejszej niż limit, liczby

kandydatów.

10. Zgodnie z zasadą równych praw i obowiązków kandydaci niepełnosprawni, którzy chcą studiować na

kierunkach prowadzonych przez Wydział Medyczny, podlegają takiej samej procedurze rekrutacyjnej jak

pozostali kandydaci. W szczególności w zakresie możliwości studiowania udokumentowanej, właściwym dla

kierunku studiów, badaniem lekarskim wykonanym w uprawnionych placówkach Medycyny Pracy.

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

O przyjęcie na studia drugiego stopnia, kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra, mogą ubiegać się

wszystkie osoby posiadające polski dyplom ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata) albo inny

dokument uznany za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem lub uprawniający do podjęcia takich studiów

w Rzeczypospolitej Polskiej.

Do podjęcia studiów wymagane jest wcześniejsze zrealizowanie minimum treści programowych studiów

I stopnia odpowiadających wybieranemu kierunkowi (wymagane jest ukończenie studiów I stopnia zgodnych

z profilem wybieranego kierunku). Kandydat podczas dokonywania rejestracji w uczelnianym systemie

rekrutacyjnym podaje szczegółowe informacje o tym, jaki dyplom stanowi podstawę jego kwalifikacji.

1. Kandydaci po zalogowaniu się na swój numer rekrutacyjny podają wyłącznie dwa wyniki:

- średniej ze studiów I stopnia,

- ocenę na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

2. Liczba punktów odpowiadająca średniej ze studiów:

Przedział średniej Punkty

3,00 – 3,10 5

3,11 – 3,20 10

3,20 – 3,30 15

3,31 – 3,40 20

3,41 – 3,50 25

3,51 – 3,60 30

3,61 – 3,70 35

3,71 – 3,80 40

3,81 – 3,90 45

3,91 – 4,00 50

4,00 – 4,10 55

4,11 – 4,20 60

4,20 – 4,30 65

4,31 – 4,40 70

4,41 – 4,50 75

4,51 – 4,60 80

4,61 – 4,70 85

4,71 – 4,80 90

4,81 – 4,90 95

4,91 – 5,00 100

3. Ocenie na dyplomie odpowiada następująca liczba punktów:

OCENA PUNKTY

3 Dostateczny 40

3,5 Plus dostateczny 55

4 Dobry 70

4,5 Plus dobry 85

5 Bardzo dobry 100

4. Podstawą kwalifikacji jest suma punktów uzyskanych za średnią i ocenę na dyplomie z zastosowaniem wagi:

1. średnia ocen studiów * 0,7

2. wynik z dyplomu ukończenia studiów I stopnia 0,3

* średnia ze wszystkich ocen otrzymanych na studiach I stopnia potwierdzona przez dziekanat uczelni

macierzystej

Uwzględniając wagi, w postępowaniu można uzyskać maksymalnie 100 punktów.

Przykład: średnia studiów – 4,52, ocena na dyplomie – 5,0

SUMA PUNKTÓW = (80*0,7) + (100*0,3 ) = 56 + 30 = 80 pkt

Ostateczna suma punktów uzyskanych we wszystkich częściach postępowania kwalifikacyjnego (po

pomnożeniu przez odpowiedni współczynnik wagowy) może wynosić maksymalnie 100 punktów.5. Jeżeli więcej niż jeden kandydat uzyska najmniejszą liczbę punktów kwalifikujących do przyjęcia, a przyjęcie

takich kandydatów spowodowałoby przekroczenie limitu miejsc, UR zastrzega sobie prawo wprowadzenia

oceny punktowej z języka obcego jako kryterium dodatkowego. Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie

przyjęcia liczby kandydatów określonej w limicie, UR zastrzega sobie prawo przyjęcia mniejszej niż limit,

liczby kandydatów.

XXXIX.PRACA SOCJALNA

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (3-letnie licencjackie)

Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości. W postępowaniu kwalifikacyjnym będą brane

pod uwagę wyniki z matury z 3 przedmiotów zdawanych w części pisemnej:

 język polski

 język obcy

 przedmiot do wyboru: wiedza o społeczeństwie lub historia, lub biologia

Kandydaci, którzy starają się o przyjęcie, a nie zdawali na maturze przedmiotów traktowanych jako

„przedmiot do wyboru”, z którego liczone są punkty mogą także składać dokumenty – punktacja liczona

będzie na podstawie sumy punktów uzyskanych z języka polskiego oraz języka obcego.

Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik

korzystniejszy.

Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych % punktów.

Komisja przyjmuje kandydatów w kolejności od najwyższej liczby punktów do wyczerpania limitu miejsc.

W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości punktów, o kolejności na liście kandydatów decydować

będzie kolejność zgłoszeń w systemie IRK. Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia liczby

kandydatów określonej w limicie UR zastrzega sobie przyjęcie mniejszej niż limit, liczby kandydatów.

Stara matura: Podstawę przyjęcia stanowić będą wyniki z matury z przedmiotów:

 język polski

 język obcy

 przedmiot do wyboru: wiedza o społeczeństwie lub historia, lub biologia

Kandydaci, którzy starają się o przyjęcie, a nie zdawali na maturze przedmiotów traktowanych jako

„przedmiot do wyboru”, z którego liczone są punkty mogą także składać dokumenty – punktacja liczona

będzie na podstawie sumy punktów uzyskanych z języka polskiego oraz języka obcego.

Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych % punktów (przelicznik ocen na

% punkty wg. załączonej tabeli).

Komisja przyjmuje kandydatów w kolejności od najwyższej liczby punktów do wyczerpania limitu miejsc.

Przelicznik ocen na % punkty dla osób z 6 stopniową skalą ocen na maturze:

Ocena Procent punktów

Celujący

Bardzo dobry

Dobry

Dostateczny

Dopuszczający

100 % pkt

86 % pkt

72 % pkt

58 % pkt

44 % pkt

Przelicznik ocen na % punkty dla osób z 4 stopniową skalą ocen na maturze:

Ocena Procent punktów

Bardzo dobry

Dobry

Dostateczny

100% pkt

75 % pkt

50 % pkt

Komisja przyjmuje kandydatów w kolejności od najwyższej liczby punktów do wyczerpania limitu miejsc.

W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości punktów, o kolejności na liście kandydatów decydować

będzie kolejność zgłoszeń w systemie IRK. Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia liczby

kandydatów określonej w limicie UR zastrzega sobie przyjęcie mniejszej niż limit, liczby kandydatów.

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia (2-letnie magisterskie)

O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci następujących kierunków studiów licencjackich lub magisterskich: praca

socjalna, socjologia, pedagogika, pedagogika specjalna, resocjalizacja, psychologia, nauki o rodzinie, politologia,

polityka społeczna.

Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursu i obejmuje średnią ocen (do dwóch miejsc po przecinku)

uzyskanych ze wszystkich egzaminów w trakcie studiów.

Komisja przyjmuje kandydatów w kolejności od najwyższej liczby punktów do wyczerpania limitu miejsc.

W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości punktów, o kolejności na liście kandydatów decydować

będzie kolejność zgłoszeń w systemie IRK. Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia liczby

kandydatów określonej w limicie UR zastrzega sobie przyjęcie mniejszej niż limit, liczby kandydatów.XL. PRAWO

1. W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego uzyskane w części

pisemnej z przedmiotów objętych procedurą kwalifikacyjną na poziomie podstawowym albo na poziomie

rozszerzonym.

2. Wyniki egzaminu maturalnego uzyskane z poszczególnych przedmiotów są przeliczane na punkty przez wagi 2

ustalone odpowiednio do poziomu rozszerzonego.

3. W przypadku kandydatów, którzy na świadectwie dojrzałości mają odnotowane z danego przedmiotu wyniki

egzaminu maturalnego, uzyskane na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym, w postępowaniu

kwalifikacyjnym uwzględnia się poziom z wynikiem korzystniejszym dla kandydata.

4. Suma punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym maksymalnie z czterech przedmiotów decyduje

o kolejności na liście kandydatów.

5. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości punktów, o kolejności na liście kandydatów decydować

będzie kryterium dodatkowe, jakim jest język obcy nowożytny, zdany jako obowiązkowy albo dodatkowy na

poziomie podstawowym lub rozszerzonym

6. Brak na świadectwie dojrzałości wyszczególnionego przedmiotu powoduje, że w postępowaniu kwalifikacyjnym

kandydat otrzymuje „0” punktów z tego przedmiotu.

7. Jeżeli postępowanie kwalifikacyjne przewiduje alternatywnie kilka przedmiotów, uwzględnia się przedmiot

z wynikiem korzystniejszym dla kandydata.

Studia stacjonarne jednolite magisterskie

Stara matura

suma punktów z matury pisemnej oraz z matury ustnej z przedmiotów: Język polski, Historia, Wiedza

o społeczeństwie. Oceny ze świadectwa dojrzałości tzw. starej matury przeliczane będą na punkty zgodnie

z tabelą:

Ocena (skala 1-6) Punkty za ocenę Ocena (skala 2-5) Punkty za ocenę

dopuszczająca (2) 30

dostateczna (3) 50 dostateczna (3) 40

dobra (4) 70 dobra (4) 75

bardzo dobra (5) 90 bardzo dobra (5) 100

celująca (6) 100

Nowa matura

Język polski, Historia, Wiedza o społeczeństwie - suma punktów z poziomu podstawowego lub rozszerzonego:

jeśli egzamin był zdawany na poziomie rozszerzonym to wynik jest mnożony przez 1,5

jeśli na świadectwie dojrzałości widnieje ocena z egzaminu zdawanego na poziomie podstawowym

i rozszerzonym to wynik egzaminu zdawanego na poziomie rozszerzonym jest mnożony przez 1,5, a następnie

jest on porównywany z wynikiem egzaminu zdawanym na poziomie podstawowym - pod uwagę brany jest

wariant korzystniejszy dla kandydata.

Warunki i tryb rekrutacji na studia stacjonarne dla kandydatów legitymujących się dyplomem „matury

międzynarodowej” IB (International Baccalaureate)

Kandydaci na studia legitymujący się dyplomem „matury międzynarodowej” IB (International Baccalaureate),

wydanym przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie, są przyjmowani na studia na

podstawie wyników egzaminu przeprowadzonego w ramach programu Matury Międzynarodowej.

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniana będzie liczba punktów osiągniętych z wymaganych przedmiotów

przeliczanych proporcjonalnie ze skali ocen „matury międzynarodowej” (poziom podstawowy 2-7, poziom

rozszerzony 0-7) na skalę ocen w systemie „nowej matury” obowiązującej od 2005 r. (poziom podstawowy 30-

100, poziom rozszerzony 0-100) według zestawienia:

„Matura Międzynarodowa”

– IB (International

Baccalaureate)

„Nowa matura” - od 2005 r.

Poziom SL lub HL

Poziom

Podstawowy Rozszerzony

7 100 % 100 %

6 86 % 86 %

5 72 % 72 %

4 58 % 58 %

3 44 % 44 %

2 30 % 30 %

 

2 Metoda polegająca na przeliczeniu wyniku egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego za pośrednictwem współczynnika.Granica zdawalności

1 - 15 %

0 - 0 %

Studia niestacjonarne jednolite magisterskie

Stara matura

Suma punktów z matury pisemnej oraz z matury ustnej z przedmiotów: Język polski lub Historia lub Wiedza

o społeczeństwie oraz przedmiotu wybranego na maturze przez kandydata. Oceny ze świadectwa dojrzałości tzw.

starej matury przeliczane będą na punkty zgodnie z tabelą:

Ocena (skala 1-6) Punkty za ocenę Ocena (skala 2-5) Punkty za ocenę

dopuszczająca (2) 30

dostateczna (3) 50 dostateczna (3) 40

dobra (4) 70 dobra (4) 75

bardzo dobra (5) 90 bardzo dobra (5) 100

celująca (6) 100

Nowa matura

Język polski lub Historia lub Wiedza o społeczeństwie oraz przedmiot wybrany na maturze przez kandydata –suma

punktów z poziomu podstawowego lub rozszerzonego:

jeśli egzamin był zdawany na poziomie rozszerzonym to wynik jest mnożony przez 1,5

jeśli na świadectwie dojrzałości widnieje ocena z egzaminu zdawanego na poziomie podstawowym

i rozszerzonym to wynik egzaminu zdawanego na poziomie rozszerzonym jest mnożony przez 1,5, a następnie

jest on porównywany z wynikiem egzaminu zdawanym na poziomie podstawowym - pod uwagę brany jest

wariant korzystniejszy dla kandydata.

Warunki i tryb rekrutacji na studia stacjonarne dla kandydatów legitymujących się dyplomem „matury

międzynarodowej” IB (International Baccalaureate)

Kandydaci na studia legitymujący się dyplomem „matury międzynarodowej” IB (International Baccalaureate),

wydanym przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie, są przyjmowani na studia na

podstawie wyników egzaminu przeprowadzonego w ramach programu Matury Międzynarodowej.

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniana będzie liczba punktów osiągniętych z wymaganych przedmiotów

przeliczanych proporcjonalnie ze skali ocen „matury międzynarodowej” (poziom podstawowy 2-7, poziom

rozszerzony 0-7) na skalę ocen w systemie „nowej matury” obowiązującej od 2005 r. (poziom podstawowy 30-

100, poziom rozszerzony 0-100) według zestawienia:

„Matura Międzynarodowa”

– IB (International Baccalaureate) „Nowa matura” - od 2005 r.

Poziom SL lub HL

Poziom

Podstawowy Rozszerzony

7 100 % 100 %

6 86 % 86 %

5 72 % 72 %

4 58 % 58 %

3 44 % 44 %

2 30 % 30 %

Granica zdawalności

1 - 15 %

0 - 0 %

XLI. RATOWNICTWO MEDYCZNE

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

1. Kandydaci po zalogowaniu się na swój numer rekrutacyjny podają wyłącznie dwa wyniki z egzaminu

maturalnego/wstępnego określonego w procentach i przeliczonego na punkty (skala 1% = 1 pkt.).

Maksymalnie można uzyskać 200 pkt. – w tym po 100 pkt. z każdego przedmiotu z zastrzeżeniem pkt. 2.

2. Uzyskane na egzaminie maturalnym wyniki podlegają przeliczeniu zgodnie z następującą tabelą:

Lp. Przedmiot egzaminu maturalnego Współczynnik przeliczeniowy

1 Biologia, chemia, fizyka – poziom rozszerzony 1,0

2 Biologia, chemia , fizyka – poziom podstawowy 0,7

3. O przyjęcie na wybrany kierunek mogą ubiegać się osoby, które uzyskały w postępowaniu rekrutacyjnym nie

mniej niż 70 punktów rankingowych.4. Wymagane są dwa przedmioty:

4.1 Biologia – obowiązkowo wszyscy kandydaci,

4.2 Chemia, Fizyka z astronomią lub matematyka – do wyboru

5. Kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości – tzw. "starą maturę" lub posiadają dokument

uprawniający do podejmowania studiów I stopnia uzyskany za granicą obowiązuje testowy egzamin wstępny

o poziomie wiedzy porównywalnym z "nową maturą".

6. Kandydaci, którzy zdawali egzamin maturalny (tzw. "nowa matura", matura międzynarodowa IB lub

matura europejska EB) - podstawą przyjęcia są wyniki egzaminu maturalnego z dwóch wymaganych

przedmiotów.

7. Wyniki z matury międzynarodowej (IB) ze zdanych przedmiotów: biologia, chemia, fizyka i astronomia lub

matematyka przeliczane będą wg przyjętych zasad:

Punkty uzyskane na maturze Liczba punktów w rankingu

1 pkt 14,3

2 pkt 28,6

3 pkt 42,9

4 pkt 57,2

5 pkt 71,5

6 pkt 85,8

7 pkt 100,0

8. Wyniki matury europejskiej (EB) ze zdanych przedmiotów: biologia, chemia, fizyka i astronomia lub

matematyka przeliczane będą wg wzoru: wynik * 10.

9. Jeżeli więcej niż jeden kandydat uzyska najmniejszą liczbę punktów kwalifikujących do przyjęcia, a przyjęcie

takich kandydatów spowodowałoby przekroczenie limitu miejsc, Uniwersytet Rzeszowski zastrzega sobie

prawo wprowadzenia oceny punktowej z języka obcego jako kryterium dodatkowego. Jeżeli kryterium

dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia liczby kandydatów określonej w limicie Uniwersytet Rzeszowski

zastrzega sobie przyjęcie mniejszej niż limit, liczby kandydatów.

10. Zgodnie z zasadą równych praw i obowiązków kandydaci niepełnosprawni, którzy chcą studiować na

kierunkach prowadzonych przez Wydział Medyczny, podlegają takiej samej procedurze rekrutacyjnej jak

pozostali kandydaci. W szczególności w zakresie możliwości studiowania udokumentowanej, właściwym dla

kierunku studiów, badaniem lekarskim wykonanym w uprawnionych placówkach Medycyny Pracy.

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia:

1. Kandydaci po zalogowaniu się na swój numer rekrutacyjny podają wyłącznie dwa wyniki z egzaminu

maturalnego/wstępnego określonego w procentach i przeliczonego na punkty (skala 1% = 1 pkt.).

Maksymalnie można uzyskać 200 pkt. – w tym po 100 pkt. z każdego przedmiotu z zastrzeżeniem pkt. 2.

2. Uzyskane na egzaminie maturalnym wyniki podlegają przeliczeniu zgodnie z następującą tabelą:

Lp. Przedmiot egzaminu maturalnego Współczynnik przeliczeniowy

1 Biologia, chemia, fizyka – poziom rozszerzony 1,0

2 Biologia, chemia , fizyka – poziom podstawowy 0,7

3. O przyjęcie mogą ubiegać się osoby, które uzyskały w postępowaniu rekrutacyjnym nie mniej niż 70 punktów

rankingowych.

4. Wymagane są dwa przedmioty:

4.1. Biologia – obowiązkowo wszyscy kandydaci;

4.2. Chemia, fizyka z astronomią lub matematyka – do wyboru.

5. Kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości – tzw. "starą maturę" lub posiadają dokument

uprawniający do podejmowania studiów I stopnia uzyskany za granicą obowiązuje testowy egzamin wstępny

o poziomie wiedzy porównywalnym z "nową maturą".

6. Kandydaci, którzy zdawali egzamin maturalny (tzw. "nowa matura", matura międzynarodowa IB lub

matura europejska EB) – podstawą przyjęcia są wyniki egzaminu maturalnego z dwóch wymaganych

przedmiotów.

7. Wyniki z matury międzynarodowej (IB) ze zdanych przedmiotów: biologia, chemia, fizyka i astronomia lub

matematyka przeliczane będą wg przyjętych zasad:

Punkty uzyskane na maturze Liczba punktów w rankingu

1 pkt 14,3

2 pkt 28,6

3 pkt 42,9

4 pkt 57,2

5 pkt 71,5

6 pkt 85,8

7 pkt 100,0

8. Wyniki matury europejskiej (EB) ze zdanych przedmiotów: biologia, chemia, fizyka i astronomia lub

matematyka przeliczane będą wg wzoru: wynik * 10.

9. Jeżeli więcej niż jeden kandydat uzyska najmniejszą liczbę punktów kwalifikujących do przyjęcia, a przyjęcie

takich kandydatów spowodowałoby przekroczenie limitu miejsc, UR zastrzega sobie prawo wprowadzenia oceny punktowej z języka obcego jako kryterium dodatkowego. Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie

przyjęcia liczby kandydatów określonej w limicie UR zastrzega sobie przyjęcie mniejszej niż limit, liczby

kandydatów.

10. Zgodnie z zasadą równych praw i obowiązków kandydaci niepełnosprawni, którzy chcą studiować na

kierunkach prowadzonych przez Wydział Medyczny, podlegają takiej samej procedurze rekrutacyjnej jak

pozostali kandydaci. W szczególności w zakresie możliwości studiowania udokumentowanej, właściwym dla

kierunku studiów, badaniem lekarskim wykonanym w uprawnionych placówkach Medycyny Pracy.

XLII. ROLNICTWO

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

1. Kwalifikacja będzie oparta o konkurs świadectw. Pod uwagę będą brane oceny z jednego z następujących

przedmiotów: biologia, chemia, fizyka z astronomią, matematyka, geografia oraz dodatkowo język obcy.

2. Liczba miejsc będzie podzielona pomiędzy kandydatów zdających tzw. „nową” i „starą” maturę w proporcji do

liczby kandydatów w obu grupach. Postępowanie kwalifikacyjne będzie przeprowadzone na odmiennych

zasadach dla obu grup.

3. Zasady kwalifikacji dla kandydatów, którzy zdali „starą maturę”

3.1. Punktowane będą zarówno oceny uzyskane na świadectwie końcowym ukończenia szkoły, jak i oceny

z egzaminu dojrzałości. Z egzaminu maturalnego punkty będą przyznane za wszystkie oceny z wymienionych

przedmiotów, z egzaminu pisemnego i ustnego. W przypadku osób posiadających na świadectwie końcowym

ukończenia szkoły oceny z fakultetów do ostatecznego wyliczenia punktów dla danego przedmiotu będzie brana

średnia ze świadectwa i fakultetu. Punkty uzyskane za oceny na świadectwie końcowym i z egzaminu maturalnego

sumuje się.

3.2. Zasady punktowania:

biologia lub pokrewne lub chemia

celujący .................. 10 pkt

bardzo dobry ............. 8 pkt

dobry ..................... .. 5 pkt

dostateczny ............... 3 pkt

dopuszczający ........... 0 pkt

fizyka z astronomią lub matematyka

celujący ................... 6 pkt

bardzo dobry ............ 5 pkt

dobry ................... .... 4 pkt

dostateczny ........... ... 3 pkt

dopuszczający ........... 0 pkt

geografia lub język obcy obowiązkowy

celujący ................... 5 pkt

bardzo dobry ............ 4 pkt

dobry .................. ..... 3 pkt

dostateczny .............. 2 pkt

dopuszczający ........... 0 pkt

4. Zasady kwalifikacji dla kandydatów, którzy zdali „nową maturę”

4.1. Pod uwagę będą brane oceny z przedmiotów zgodnie z punktem 1 „Zasad kwalifikacji...”

4.2. Przy rekrutacji będą brane pod uwagę tylko wyniki zewnętrznej części egzaminu maturalnego.

4.3. W grupie przedmiotów obowiązkowych punkty otrzymane za egzamin z poziomu podstawowego

i rozszerzonego będą sumowane.

4.4. Postępowanie kwalifikacyjne uwzględnia następujący sposób przeliczania punktów z egzaminu

maturalnego:

• biologia (lub pokrewne) lub chemia

poziom podstawowy – liczba uzyskanych punktów pomnożona przez 2,5

poziom rozszerzony – liczba uzyskanych punktów pomnożona przez 4

• fizyka z astronomią lub matematyka lub geografia

poziom podstawowy – liczba uzyskanych punktów pomnożona przez 1,5

poziom rozszerzony – liczba uzyskanych punktów pomnożona przez 2,5

• język obcy

poziom podstawowy – liczba uzyskanych punktów pomnożona przez 1

poziom rozszerzony – liczba uzyskanych punktów pomnożona przez 1,5

1. Pod uwagę będzie brany ten przedmiot, z którego kandydat, po przeliczeniu wg powyższych

zasad, uzyska największą liczbę punktów.

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia musi posiadać kwalifikacje co najmniej I stopnia

uzyskane na kierunku Rolnictwo lub kierunku pokrewnym z obszaru nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych

2. Kandydat na studia II musi posiadać kompetencje I stopnia, w tym:• posiadać wiedzę z zakresu ogólnych zagadnień rolnictwa, opartą na podstawach nauk matematycznoprzyrodniczych

• mieć ogólną wiedzę na temat biosfery i zachodzących w niej procesów, właściwości surowców

roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska

• posługiwać się podstawowymi technikami i narzędziami badawczymi stosowanymi w rolnictwie

• posługiwać się językiem obcym na poziomie B2.

3. Kandydaci kwalifikowani będą na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów oraz

wyniku ukończenia tych studiów.

4. Kwalifikacja nastąpi na podstawie sumy punktów wynikającej z dodania średniej arytmetycznej z studiów

I stopnia (lub 5-letnich) do liczby punktów uzyskanych za ocenę końcową na dyplomie.

5. Postępowanie kwalifikacyjne uwzględnia następujący sposób obliczania punktów za ocenę końcową uzyskaną

na dyplomie inżynierskim:

bardzo dobry – 5 pkt

dobry plus – 4,5 pkt

dobry – 4 pkt

dostateczny plus – 3,5 pkt

dostateczny – 3 pkt

Wydział zastrzega sobie możliwość nieuruchomienia kierunku studiów w przypadku, gdy liczba kandydatów nie przekroczy 30.

XLIII. SOCJOLOGIA

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (3-letnie licencjackie):

Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości. W postępowaniu kwalifikacyjnym brane będą

pod uwagę wyniki z matury z 3 przedmiotów zdawanych w części pisemnej:

 język polski

 język obcy

 przedmiot do wyboru: historia lub wiedza o społeczeństwie

Kandydaci, którzy starają się o przyjęcie, a nie zdawali na maturze przedmiotów traktowanych jako

„przedmiot do wyboru”, z którego liczone są punkty mogą także składać dokumenty – punktacja liczona

będzie na podstawie sumy punktów uzyskanych z języka polskiego oraz języka obcego.

Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik

korzystniejszy.

Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych % punktów.

Komisja przyjmuje kandydatów w kolejności od najwyższej liczby punktów do wyczerpania limitu miejsc.

W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości punktów, o kolejności na liście kandydatów decydować

będzie kolejność zgłoszeń w systemie IRK. Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia liczby

kandydatów określonej w limicie UR zastrzega sobie przyjęcie mniejszej niż limit, liczby kandydatów.

Stara matura: Podstawę przyjęć stanowić będą wyniki z matury z przedmiotów:

 język polski

 język obcy

 przedmiot do wyboru: historia lub wiedza o społeczeństwie

Kandydaci, którzy starają się o przyjęcie, a nie zdawali na maturze przedmiotów traktowanych jako

„przedmiot do wyboru”, z którego liczone są punkty mogą także składać dokumenty – punktacja liczona

będzie na podstawie sumy punktów uzyskanych z języka polskiego oraz języka obcego.

Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych % punktów (przelicznik ocen na

% punkty wg. załączonej tabeli).

Komisja przyjmuje kandydatów w kolejności od najwyższej liczby punktów do wyczerpania limitu miejsc.

Przelicznik ocen na % punkty dla osób z 6 stopniową skalą ocen na maturze:

Ocena Procent punktów

Celujący

Bardzo dobry

Dobry

Dostateczny

Dopuszczający

100 % pkt

86 % pkt

72 % pkt

58 % pkt

44 % pkt

Przelicznik ocen na % punkty dla osób z 4 stopniową skalą ocen na maturze:

Ocena Procent punktów

Bardzo dobry

Dobry

Dostateczny

100% pkt

75 % pkt

50 % pkt

Komisja przyjmuje kandydatów w kolejności od najwyższej liczby punktów do wyczerpania limitu miejsc.

W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości punktów, o kolejności na liście kandydatów decydować

będzie kolejność zgłoszeń w systemie IRK. Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia liczby

kandydatów określonej w limicie UR zastrzega sobie przyjęcie mniejszej niż limit, liczby kandydatów.Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia (2-letnie magisterskie)

O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich socjologicznych lub

niesocjologicznych (z obszarów wiedzy nauk humanistycznych lub społecznych).

Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursu i obejmuje średnią ocen (do dwóch miejsc po przecinku)

uzyskanych ze wszystkich egzaminów w trakcie studiów.

Komisja przyjmuje kandydatów w kolejności od najwyższej liczby punktów do wyczerpania limitu miejsc.

W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości punktów, o kolejności na liście kandydatów decydować

będzie kolejność zgłoszeń w systemie IRK. Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia liczby

kandydatów określonej w limicie UR zastrzega sobie przyjęcie mniejszej niż limit, liczby kandydatów.

XLIV. SYSTEMY DIAGNOSTYCZNE W MEDYCYNIE *

Studia stacjonarne I stopnia - 3,5 letnie studia inżynierskie

1. Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia następuje w drodze konkursu świadectw

dojrzałości.

2. Przyznany limit miejsc zostanie podzielony proporcjonalnie do liczby kandydatów ze starą i nową maturą.

3. W przypadku kandydatów ze starą maturą komisja rekrutacyjna uwzględnia wyższą z ocen z następujących

przedmiotów:

- matematyka,

- fizyka,

- biologia.

Z przedmiotów tych obliczana jest średnia arytmetyczna ocen. Na pierwszy rok studiów będą

przyjmowane osoby, które uzyskają najwyższą średnią ocen, aż do wyczerpania limitu miejsc. Ocenie

z wybranych przedmiotów przypisuje się następujące wartości liczbowe: celujący – 6,0; bardzo dobry –5,0;

dobry – 4,0; dostateczny – 3,0; dopuszczający – 2,0.

4. W przypadku kandydatów z nową maturą komisja rekrutacyjna uwzględnia punkty uzyskane w części

zewnętrznej egzaminu dojrzałości. Jeżeli przedmiotem zdawanym na maturze jest: matematyka, fizyka,

biologia, to liczbę uzyskanych punktów z tych przedmiotów mnoży się odpowiednio przez 2 dla poziomu

podstawowego i przez 3 dla poziomu rozszerzonego. Uzyskane przez kandydata punkty są sumowane.

5. W przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc, o ich

zróżnicowaniu decyduje średnia arytmetyczna z punktów uzyskanych ze wszystkich przedmiotów zdawanych

w pisemnej części egzaminu maturalnego.

*Rekrutacja zostanie uruchomiona po uzyskaniu uprawnień MNiSW do prowadzenia kierunku.

XLV. SZTUKI WIZUALNE

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

Podstawą postępowania rekrutacyjnego są wyniki uzyskane przez kandydata podczas:

- egzaminu maturalnego (dojrzałości)

- egzaminu praktycznego sprawdzającego przydatność kandydata do wybranego kierunku studiów:

rysunek (studium postaci)

do wyboru: malarstwo (studium martwej natury) lub rzeźba (studium głowy)

zadanie kompozycyjno-projektowe

Wyniki uzyskane przez kandydata podczas egzaminu maturalnego obliczane są według następującej zasady:

a) punktom uzyskanym ze średniej wszystkich przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym przypisuje się

następujące wartości liczbowe:

Ilość punktów na świadectwie (w %) Punkty przeliczeniowe

100 - 86 3

85 - 71 2,5

70 - 56 2

55 - 41 1,5

40 - 0 1

b) dla absolwentów z matury z wynikami w 6 stopniowej skali ocen – ocenom uzyskanym ze średniej wszystkich

przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym przypisuje się następujące wartości liczbowe:

c) dla absolwentów z matury z wynikami w 4 stopniowej skali ocen – ocenom uzyskanym ze średniej wszystkich

przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym przypisuje się następujące wartości liczbowe:

Ocena na świadectwie Punkty przeliczeniowe

celujący 3

bardzo dobry 2,5

dobry 2

dostateczny 1,5

dopuszczający 1Z egzaminu praktycznego można uzyskać następującą ilość punktów :

a. rysunek 0 – 15 pkt.

b. malarstwo lub rzeźba 0 – 15 pkt.

c. kompozycja na zadany temat 0-15 pkt.

Uzyskanie z jednego ze sprawdzianów egzaminu praktycznego mniej niż 3 punkty, będzie traktowane jako

otrzymanie oceny negatywnej, w wyniku której kandydat nie podlega dalszemu postępowaniu kwalifikacyjnemu.

Listę kandydatów przyjętych na pierwszy rok studiów ustala się na podstawie ilości uzyskanych punktów, od

najwyższej aż do wyczerpania limitu miejsc.

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku Sztuki wizualne powinni mieć

ukończone studia pierwszego stopnia i wykazać się kompetencjami niezbędnymi do kontynuowania edukacji na

studiach drugiego stopnia.

Kompetencje kandydata zostaną zweryfikowane poprzez:

ocenę dorobku artystycznego kandydatów na podstawie prezentacji oryginalnych prac plastycznych

(w ilości 10 do 15) i dokumentacji prezentującej ich twórczość.

Stosuje się następujące zasady ustalania punktów z przeglądu prac plastycznych oraz dokumentacji:

podczas przeglądu, komisja przyznaje od 0 do 15 punktów.

rozmowę kwalifikacyjną na temat własnych prac i projektów artystycznych w odniesieniu do wiedzy

z zakresu sztuki i kultury oraz warsztatu i form ekspresji plastycznej odpowiadającej kompetencjom jakie

posiadają absolwenci studiów pierwszego stopnia na tym kierunku.

Stosuje się następujące zasady ustalania punktów za rozmowę kwalifikacyjną:

ocena bardzo dobra – 15 pkt.

ocena dobra plus – 12 pkt.

ocena dobra – 9 pkt.

ocena dostateczny plus – 6 pkt.

ocena dostateczna – 3 pkt.

Uzyskanie z jednego ze sprawdzianów egzaminu mniej niż 3 punkty, będzie traktowane jako otrzymanie oceny

negatywnej, w wyniku której kandydat nie podlega dalszemu postępowaniu kwalifikacyjnemu.

Listę kandydatów przyjętych na pierwszy rok studiów drugiego stopnia ustala się na podstawie najwyższej liczby

uzyskanych punktów, aż do wyczerpania limitu miejsc.

Studia stacjonarne 5 letnie jednolite magisterskie

Podstawą postępowania rekrutacyjnego są wyniki uzyskane przez kandydata podczas:

- egzaminu maturalnego (dojrzałości)

- egzaminu praktycznego sprawdzającego przydatność kandydata do wybranego kierunku studiów:

rysunek (studium postaci)

do wyboru: malarstwo (studium martwej natury) lub rzeźba (studium głowy)

zadanie kompozycyjno-projektowe

Wyniki uzyskane przez kandydata podczas egzaminu maturalnego obliczane są według następującej zasady:

a) punktom uzyskanym ze średniej wszystkich przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym przypisuje się

następujące wartości liczbowe:

Ilość punktów na świadectwie (w %) Punkty przeliczeniowe

100 - 86 3

85 - 71 2,5

70 - 56 2

55 - 41 1,5

40 - 0 1

b) dla absolwentów z matury z wynikami w 6 stopniowej skali ocen – ocenom uzyskanym ze średniej wszystkich

przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym przypisuje się następujące wartości liczbowe:

Ocena na świadectwie Punkty przeliczeniowe

5 3

4 2

3 1

Ocena na świadectwie Punkty przeliczeniowe

celujący 3

bardzo dobry 2,5

dobry 2

dostateczny 1,5

dopuszczający 1c) dla absolwentów z matury z wynikami w 4 stopniowej skali ocen – ocenom uzyskanym ze średniej wszystkich

przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym przypisuje się następujące wartości liczbowe:

Egzamin praktyczny oceniany jest następująco:

a. rysunek 0 – 15 pkt.

b. malarstwo lub rzeźba 0 – 15 pkt.

c. zadanie kompozycyjno-projektowe 0 - 15 pkt.

Uzyskanie z jednego ze sprawdzianów egzaminu praktycznego mniej niż 3 punkty, będzie traktowane jako

otrzymanie oceny negatywnej, w wyniku której kandydat nie podlega dalszemu postępowaniu kwalifikacyjnemu.

Listę kandydatów przyjętych na pierwszy rok studiów ustala się na podstawie ilości uzyskanych punktów, od

najwyższej aż do wyczerpania limitu miejsc.

XLVI. TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZLOWIEKA

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia – inżynierskie

1. Kwalifikacja prowadzona będzie na zasadzie konkursu. Pod uwagę będą brane oceny z jednego z następujących

przedmiotów: chemia lub fizyka z astronomią lub matematyka lub biologia oraz dodatkowo język obcy.

2. Liczba miejsc będzie podzielona pomiędzy kandydatów zdających tzw. „nową” i „starą” maturę w proporcji do

liczby kandydatów w obu grupach. Postępowanie kwalifikacyjne będzie przeprowadzone na odmiennych zasadach

dla obu grup.

3. Zasady kwalifikacji dla kandydatów, którzy zdali „starą maturę”

4.2. Punktowane będą zarówno oceny uzyskane na świadectwie końcowym ukończenia szkoły, jak i oceny

z egzaminu dojrzałości. Z egzaminu maturalnego punkty będą przyznane za wszystkie oceny z wymienionych

przedmiotów, z egzaminu pisemnego i ustnego. W przypadku osób posiadających na świadectwie końcowym

ukończenia szkoły oceny z fakultetów do ostatecznego wyliczenia punktów dla danego przedmiotu będzie

brana średnia ze świadectwa i fakultetu. Punkty uzyskane za oceny na świadectwie końcowym i z egzaminu

maturalnego sumuje się.

3.2. Zasady punktowania:

chemia lub fizyka z astronomią lub matematyka

celujący 10 pkt

bardzo dobry 8 pkt

dobry 5 pkt

dostateczny 3 pkt

dopuszczający 0 pkt

biologia

celujący 6 pkt

bardzo dobry 5 pkt

dobry 4 pkt

dostateczny 3 pkt

dopuszczający 0 pkt

język obcy obowiązkowy

celujący 5 pkt

bardzo dobry 4 pkt

dobry 3 pkt

dostateczny 2 pkt

dopuszczający 0 pkt

4. Zasady kwalifikacji dla kandydatów, którzy zdali „nową maturę”

4.1. Pod uwagę będą brane oceny z przedmiotów zgodnie z punktem 1 „Zasad kwalifikacji...”

4.2. Przy rekrutacji będą brane pod uwagę tylko wyniki zewnętrznej części egzaminu maturalnego.

4.3. W grupie przedmiotów obowiązkowych punkty otrzymane za egzamin z poziomu podstawowego

i rozszerzonego będą sumowane.

4.4. Postępowanie kwalifikacyjne uwzględnia następujący sposób przeliczania punktów z egzaminu maturalnego:

chemia lub fizyka z astronomią lub matematyka

poziom podstawowy – liczba uzyskanych punktów pomnożona przez 2,5

poziom rozszerzony – liczba uzyskanych punktów pomnożona przez 4

biologia

poziom podstawowy – liczba uzyskanych punktów pomnożona przez 1,5

poziom rozszerzony – liczba uzyskanych punktów pomnożona przez 2,5

język obcy

poziom podstawowy – liczba uzyskanych punktów pomnożona przez 1

poziom rozszerzony – liczba uzyskanych punktów pomnożona przez 1,5

Ocena na świadectwie Punkty przeliczeniowe

5 3

4 2

3 14.5. Pod uwagę będzie brany ten przedmiot, z którego kandydat, po przeliczeniu wg powyższych zasad, uzyska

największą liczbę punktów.

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia musi posiadać co najmniej kwalifikacje I stopnia

uzyskane na kierunku: Technologia żywności i żywienie człowieka lub kierunku pokrewnym z obszaru nauk

rolniczych, leśnych i weterynaryjnych.

2. Kandydat na studia II stopnia musi posiadać kompetencje I stopnia, w tym:

• posiada ogólną wiedzę z zakresu nauk technologicznych, żywieniowych, technicznych

i ekonomicznych oraz z chemii,

• posługuje się podstawowymi technikami i narzędziami badawczymi stosowanymi w technologii

żywności

• posługuje się językiem obcym na poziomie B2.

3. Kandydaci kwalifikowani będą na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów

I stopnia (lub studiów 5-letnich) oraz wyniku ukończenia tych studiów.

4. Kwalifikacja nastąpi na podstawie sumy punktów wynikającej z dodania średniej arytmetycznej ze studiów

I stopnia (lub studiów 5-letnich) do liczby punktów uzyskanych za ocenę końcową na dyplomie.

5. Postępowanie kwalifikacyjne uwzględnia następujący sposób obliczania punktów za ocenę końcową uzyskaną

na dyplomie I stopnia:

bardzo dobry – 5 pkt

dobry plus – 4,5 pkt

dobry – 4 pkt

dostateczny plus – 3,5 pkt

dostateczny – 3 pkt

Wydział zastrzega sobie możliwość nieuruchomienia kierunku studiów w przypadku, gdy liczba kandydatów nie przekroczy 30.

XLVII. TURYSTYKA HISTORYCZNA I KULTUROWA

Studia stacjonarne I stopnia

Podstawą przyjęcia jest złożenie kompletów dokumentów, według kolejności do wyczerpania limitu miejsc.

Studia niestacjonarne I stopnia

Przyjęcie według kolejności złożonych dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Instytut Historii zastrzega sobie możliwość nieuruchomienia studiów niestacjonarnych w przypadku, gdy liczba

kandydatów nie przekroczy liczby 30 zgłoszeń.

XLVIII.TURYSTYKA I REKREACJA

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

Na studia stacjonarne i niestacjonarne stopnia pierwszego kandydaci przyjmowani będą według kolejności od

najwyższej liczby punków do wyczerpania limitu miejsc.

1. Konkurs świadectw dojrzałości: Pod uwagę będą brane wyniki egzaminu maturalnego z części ustnej i pisemnej

na poziomie podstawowym i rozszerzonym odbytego według zasad " nowej matury" oraz wszystkie przedmioty

zdawane na podstawie "starej matury" w części ustnej i pisemnej. Za każdy przedmiot kandydat może otrzymać

maksymalnie 12 pkt., co w sumie daje za świadectwo dojrzałości maksymalnie 60 punktów.

dla absolwentów z "nową maturą" – punktom uzyskanym z poszczególnych przedmiotów na egzaminie

maturalnym przypisuje się następujące wartości liczbowe

Ilość punktów na świadectwie w % Punkty przeliczeniowe

poziom podstawowy (P)

Punkty przeliczeniowe

poziom rozszerzony (Px1,5)

100 - 86 12 12x1,5

85 - 71 10 10x1,5

70 - 56 8 8x1,5

55 - 41 6 6x1,5

40 - 30 4 4x1,5

dla absolwentów ze "starą maturą" z wynikami w 6 stopniowej skali ocen – ocenom uzyskanym na

egzaminie maturalnym z poszczególnych przedmiotów przypisuje się następujące wartości liczbowe

Ocena na świadectwie Punkty przeliczeniowe

celujący 12

bardzo dobry 10

dobry 8

dostateczny 6

mierny/dopuszczający 4

dla absolwentów ze "starą maturą" z wynikami w 5 stopniowej skali ocen – ocenom uzyskanym na

egzaminie maturalnym z poszczególnych przedmiotów przypisuje się następujące wartości liczbowe

Ocena na świadectwie Punkty przeliczeniowe

bardzo dobry 12

dobry 8

dostateczny 42. Posiadane uprawnienia z zakresu rekreacji i turystyki (udokumentowane legitymacją)

pilot wycieczek, przewodnik turystyczny - 10 pkt.

instruktor rekreacji - 5 pkt.

Za posiadane uprawnienia można uzyskać maksymalnie 10 pkt.

W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej liczby punktów, dodatkowym kryterium przyjęcia na studia

będzie ocena końcowa na świadectwie ukończenia szkoły średniej z przedmiotu historia.

Zasady rekrutacji dla Polaków z maturą uzyskaną za granicą oraz obcokrajowców:

rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z zasadami obowiązującymi dla obywateli polskich – kandydatów ze „starą

maturą”. W przypadku braku egzaminu maturalnego, brane pod uwagę będą oceny ze świadectwa ukończenia

szkoły średniej (najwyższe uzyskane stopnie z 5 przedmiotów).

Zasady rekrutacji osób niepełnosprawnych:

Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z zasadami obowiązującymi na Wydziale Wychowania Fizycznego.

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

Są to studia przeznaczone dla kandydatów posiadających dyplom pierwszego stopnia z zakresu turystyki i rekreacji.

O przyjęciu decydować będzie średnia ocen z całego toku studiów pierwszego stopnia.

Dopuszcza się możliwość, aby studia mogły podejmować osoby posiadające dyplom ukończenia studiów

pierwszego stopnia innych kierunków, po przeprowadzeniu przez Komisję Rekrutacyjną analizy porównawczej

zgodności programowej (wymagane jest 60% standardów kierunku podstawowego) ukończonych studiów ze

standardami Turystyki i Rekreacji studiów pierwszego stopnia.

XLIX. WOKALISTYKA*

studia stacjonarne I stopnia, specjalność: śpiew solowy

Podstawą postępowania rekrutacyjnego jest suma punktów przyznanych kandydatowi za:

1/ wyniki uzyskane przez kandydata podczas egzaminu maturalnego.

2/ wyniki sprawdzianu praktycznego.

Kandydaci na studia powinni wykazać się wiadomościami i umiejętnościami muzycznymi umożliwiającymi im

kształcenie na poziomie studiów licencjackich na Wydziale Muzyki UR, kierunek „wokalistyka”.

1. Konkurs świadectw maturalnych

Postępowanie rekrutacyjne obejmuje wyniki osiągnięte na egzaminie maturalnym: brane są pod uwagę wyniki

z 3 przedmiotów z najwyższą punktacją na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Wyniki te obliczane są

według następującej zasady:

a/ dla absolwentów z „nową maturą” – punktom uzyskanym na egzaminie maturalnym z poszczególnych

przedmiotów przypisuje się następujące wartości liczbowe:

ilość punktów na świadectwie (w %) punkty przeliczeniowe

100-86 3

85-71 2,5

70-56 2

55-41 1,5

40-30 1

b/ dla absolwentów ze „starą maturą” z wynikami w 6 stopniowej skali ocen – ocenom uzyskanym na egzaminie

maturalnym z poszczególnych przedmiotów przypisuje się następujące wartości liczbowe:

ocena na świadectwie punkty przeliczeniowe

celujący 3

bardzo dobry 2,5

dobry 2

dostateczny 1,5

mierny 1

c/ dla absolwentów ze „starą maturą’ z wynikami w 4 stopniowej skali ocen – ocenom uzyskanym na egzaminie

maturalnym z poszczególnych przedmiotów przypisuje się następujące wartości liczbowe:

ocena na świadectwie punkty przeliczeniowe

bardzo dobry 2,5

dobry 2

dostateczny 1,5

2. Sprawdzian praktyczny – specjalność: śpiew solowy

KRYTERIA OGÓLNE KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE PUNKTACJA

Sprawdzian ze śpiewu

I etap:

Wykonanie z pamięci:

1. aria barokowa

2. utwór dowolny

0-10

Sprawdzian ze śpiewu

i predyspozycji aktorskich

II etap:

1. aria operowa lub oratoryjna

2. pieśń

0-153. utwór dowolny

4. fragment prozy

5. wiersz lub fragment utworu poetyckiego (wiersz i proza w sumie 5 minut)

6. zadanie aktorskie – zadana scena rodzajowa do wykonania

Sprawdzian dyspozycji

słuchowych – egzamin ustny

Rozpoznawanie i śpiewanie interwałów, trójdźwięków, powtarzanie przebiegów

melodyczno-rytmicznych. 0-10

Rozmowa kwalifikacyjna Sprawdzenie wiedzy ogólnej z zakresu historii muzyki oraz współczesnych

zagadnień muzycznych 0-5

Kandydat w pierwszym etapie powinien uzyskać co najmniej 6 pkt., aby mógł być dopuszczony do drugiego etapu.

Kandydat z każdej części składowej drugiego etapu egzaminu praktycznego powinien otrzymać co najmniej 1 pkt.

W przeciwnym razie egzamin uważa się za niezdany.

Punkty za wyniki z egzaminu maturalnego dolicza się do drugiego etapu. O przyjęciu na studia decyduje ilość

punktów otrzymanych łącznie w obu etapach.

Listę kandydatów przyjętych na pierwszy rok studiów ustala się na podstawie sumy uzyskanych punktów, od

najwyższej aż do wyczerpania limitu miejsc.

Rekrutacja dla Polaków z maturą uzyskaną za granicą oraz obcokrajowców, którzy mogą podejmować

kształcenie na zasadach obowiązujących obywateli polskich, będzie odbywała się według kryteriów ogólnie

obowiązujących na Uniwersytecie Rzeszowskim, z uwzględnieniem części dotyczącej egzaminu praktycznego.

*Rekrutacja zostanie uruchomiona po uzyskaniu uprawnień MNiSW do prowadzenia kierunku.

L. WYCHOWANIE FIZYCZNE

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

Na studia stacjonarne i niestacjonarne stopnia pierwszego kandydaci przyjmowani będą według kolejności od

najwyższej liczby punków do wyczerpania limitu miejsc. Zasada ta nie dotyczy kandydatów, którzy spełniają niżej

opisane kryteria:

a) przedłożą aktualny dokument stwierdzający osiągnięcia sportowe w dyscyplinach i konkurencjach

olimpijskich: medaliści mistrzostw Polski, uczestnicy igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i Europy

b) kandydaci posiadający w dyscyplinach i konkurencjach olimpijskich Klasę Sportową Mistrzowską

i Pierwszą Klasę Sportową

c) zawodnicy z dużymi predyspozycjami do osiągania wysokich rezultatów sportowych,

wskazani przez KU AZS Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

1. Konkurs świadectw dojrzałości:

Pod uwagę będą brane wyniki egzaminu maturalnego z części ustnej i pisemnej na poziomie podstawowym

odbytego według zasad " nowej matury" oraz wszystkie przedmioty zdawane na podstawie "starej matury"

w części ustnej i pisemnej.

Za każdy przedmiot kandydat może otrzymać maksymalnie 12 pkt., co w sumie daje za świadectwo dojrzałości

maksymalnie 60 punktów.

dla absolwentów z "nową maturą" – punktom uzyskanym z poszczególnych przedmiotów na egzaminie

maturalnym przypisuje się następujące wartości liczbowe:

Ilość punktów na świadectwie

w %

Punkty przeliczeniowe

poziom podstawowy (P)

Punkty przeliczeniowe

poziom rozszerzony (Px1,5)

100 - 86 12 12x1,5

85 - 71 10 10x1,5

70 - 56 8 8x1,5

55 - 41 6 6x1,5

40 - 30 4 4x1,5

dla absolwentów ze "starą maturą" z wynikami w 6 stopniowej skali ocen – ocenom uzyskanym na

egzaminie maturalnym z poszczególnych przedmiotów przypisuje się następujące wartości liczbowe:

Ocena na świadectwie Punkty przeliczeniowe

celujący 12

bardzo dobry 10

dobry 8

dostateczny 6

mierny/dopuszczający 4

dla absolwentów ze "starą maturą" z wynikami w 5 stopniowej skali ocen – ocenom uzyskanym na

egzaminie maturalnym z poszczególnych przedmiotów przypisuje się następujące wartości liczbowe:

Ocena na świadectwie Punkty przeliczeniowe

bardzo dobry 12

dobry 8

dostateczny 4

2. Posiadane klasy sportowe i uprawnienia z zakresu sportu, rekreacji i turystyki (udokumentowane):

II klasa sportowa - 10 pkt.

III klasa sportowa - 5 pkt.trener danej dyscypliny sportowej - 15 pkt.

instruktor danej dyscypliny sportowej - 10 pkt.

ratownik WOPR, GOPR / TOPR - 5 pkt.

uprawnienia z zakresu kultury fizycznej - 5 pkt.

Za posiadane uprawnienia można uzyskać maksymalnie 15 pkt.

W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej liczby punktów, dodatkowym kryterium przyjęcia na studia

będzie średnia ocena końcowa na świadectwie ukończenia szkoły średniej z przedmiotu biologia.

Zasady rekrutacji dla Polaków z maturą uzyskaną za granicą oraz obcokrajowców:

rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z zasadami obowiązującymi dla obywateli polskich – kandydatów ze „starą

maturą”. W przypadku braku egzaminu maturalnego, brane pod uwagę będą oceny ze świadectwa ukończenia

szkoły średniej (najwyższe uzyskane stopnie z 5 przedmiotów).

Zasady rekrutacji osób niepełnosprawnych:

Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z zasadami obowiązującymi na Wydziale Wychowania Fizycznego.

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

Są to studia przeznaczone dla kandydatów posiadających dyplom pierwszego stopnia z zakresu wychowania

fizycznego.

O przyjęciu decydować będzie średnia ocen z całego toku studiów pierwszego stopnia.

Dopuszcza się możliwość, aby studia mogły podejmować osoby posiadające dyplom ukończenia studiów

pierwszego stopnia innych kierunków, po przeprowadzeniu przez Komisję Rekrutacyjną analizy porównawczej

zgodności programowej (wymagane jest 60% standardów kierunku podstawowego) ukończonych studiów ze

standardami kierunku Wychowania Fizycznego studiów pierwszego stopnia.

LI. ZDROWIE PUBLICZNE

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia:

1. Kandydaci po zalogowaniu się na swój numer rekrutacyjny podają wyłącznie dwa wyniki z egzaminu

maturalnego/wstępnego określonego w procentach i przeliczonego na punkty (skala 1% = 1 pkt.).

Maksymalnie można uzyskać 200 pkt. – w tym po 100 pkt. z każdego przedmiotu z zastrzeżeniem pkt. 2.

2. Uzyskane na egzaminie maturalnym wyniki podlegają przeliczeniu zgodnie z następującą tabelą:

Lp. Przedmiot egzaminu maturalnego Współczynnik przeliczeniowy

1 Biologia, chemia, fizyka – poziom rozszerzony 1,0

2 Biologia, chemia , fizyka – poziom podstawowy 0,7

3. O przyjęcie mogą ubiegać się osoby, które uzyskały w postępowaniu rekrutacyjnym nie mniej niż 70 punktów

rankingowych.

4. Wymagane są dwa przedmioty:

4.1. Biologia – obowiązkowo wszyscy kandydaci;

4.2. Chemia, fizyka z astronomią lub matematyka – do wyboru.

5. Kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości – tzw. "starą maturę" lub posiadają dokument uprawniający

do podejmowania studiów I stopnia uzyskany za granicą obowiązuje testowy egzamin wstępny o poziomie

wiedzy porównywalnym z "nową maturą".

6. Kandydaci, którzy zdawali egzamin maturalny (tzw. "nowa matura", matura międzynarodowa IB lub

matura europejska EB) – podstawą przyjęcia są wyniki egzaminu maturalnego z dwóch wymaganych

przedmiotów.

7. Wyniki z matury międzynarodowej (IB) ze zdanych przedmiotów: biologia, chemia, fizyka i astronomia lub

matematyka przeliczane będą wg przyjętych zasad:

Punkty uzyskane na maturze Liczba punktów w rankingu

1 pkt 14,3

2 pkt 28,6

3 pkt 42,9

4 pkt 57,2

5 pkt 71,5

6 pkt 85,8

7 pkt 100,0

8. Wyniki matury europejskiej (EB) ze zdanych przedmiotów: biologia, chemia, fizyka i astronomia lub

matematyka przeliczane będą wg wzoru: wynik * 10.

9. Jeżeli więcej niż jeden kandydat uzyska najmniejszą liczbę punktów kwalifikujących do przyjęcia, a przyjęcie

takich kandydatów spowodowałoby przekroczenie limitu miejsc, UR zastrzega sobie prawo wprowadzenia

oceny punktowej z języka obcego jako kryterium dodatkowego. Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie

przyjęcia liczby kandydatów określonej w limicie UR zastrzega sobie przyjęcie mniejszej niż limit, liczby

kandydatów.

10. Zgodnie z zasadą równych praw i obowiązków kandydaci niepełnosprawni, którzy chcą studiować na

kierunkach prowadzonych przez Wydział Medyczny, podlegają takiej samej procedurze rekrutacyjnej jak pozostali kandydaci. W szczególności w zakresie możliwości studiowania udokumentowanej, właściwym dla

kierunku studiów, badaniem lekarskim wykonanym w uprawnionych placówkach Medycyny Pracy.

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

O przyjęcie na studia drugiego stopnia, kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra, mogą ubiegać się

wszystkie osoby posiadające polski dyplom ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata) albo inny

dokument uznany za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem lub uprawniający do podjęcia takich studiów

w Rzeczypospolitej Polskiej.

Do podjęcia studiów wymagane jest wcześniejsze zrealizowanie minimum treści programowych studiów

I stopnia odpowiadających wybieranemu kierunkowi (wymagane jest ukończenie studiów I stopnia zgodnych

z profilem wybieranego kierunku). Kandydat podczas dokonywania rejestracji w uczelnianym systemie

rekrutacyjnym podaje szczegółowe informacje o tym, jaki dyplom stanowi podstawę jego kwalifikacji.

1. Kandydaci po zalogowaniu się na swój numer rekrutacyjny podają wyłącznie dwa wyniki:

- średniej ze studiów I stopnia,

- ocenę na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

2. Liczba punktów odpowiadająca średniej ze studiów:

Przedział średniej Punkty

3,00 – 3,10 5

3,11 – 3,20 10

3,20 – 3,30 15

3,31 – 3,40 20

3,41 – 3,50 25

3,51 – 3,60 30

3,61 – 3,70 35

3,71 – 3,80 40

3,81 – 3,90 45

3,91 – 4,00 50

4,00 – 4,10 55

4,11 – 4,20 60

4,20 – 4,30 65

4,31 – 4,40 70

4,41 – 4,50 75

4,51 – 4,60 80

4,61 – 4,70 85

4,71 – 4,80 90

4,81 – 4,90 95

4,91 – 5,00 100

3. Ocenie na dyplomie odpowiada następująca liczba punktów:

OCENA PUNKTY

3 Dostateczny 40

3,5 Plus dostateczny 55

4 Dobry 70

4,5 Plus dobry 85

5 Bardzo dobry 100

4. Podstawą kwalifikacji jest suma punktów uzyskanych za średnią i ocenę na dyplomie z zastosowaniem wagi:

1. średnia ocen studiów * 0,7

2. wynik z dyplomu ukończenia studiów I stopnia 0,3

* średnia ze wszystkich ocen otrzymanych na studiach I stopnia potwierdzona przez dziekanat uczelni

macierzystej

Uwzględniając wagi, w postępowaniu można uzyskać maksymalnie 100 punktów.

Przykład: średnia studiów – 4,52, ocena na dyplomie – 5,0

SUMA PUNKTÓW = (80*0,7) + (100*0,3 ) = 56 + 30 = 80 pkt

Ostateczna suma punktów uzyskanych we wszystkich częściach postępowania kwalifikacyjnego

(po pomnożeniu przez odpowiedni współczynnik wagowy) może wynosić maksymalnie 100 punktów.

5. Jeżeli więcej niż jeden kandydat uzyska najmniejszą liczbę punktów kwalifikujących do przyjęcia, a przyjęcie

takich kandydatów spowodowałoby przekroczenie limitu miejsc, UR zastrzega sobie prawo wprowadzenia

oceny punktowej z języka obcego jako kryterium dodatkowego. Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie

przyjęcia liczby kandydatów określonej w limicie, UR zastrzega sobie prawo przyjęcia mniejszej niż limit,

liczby kandydatów.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 7

1. Decyzje, w sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą, podejmuje Przewodniczący Wydziałowej Komisji

Rekrutacyjnej, a w przypadku kierunków, na których wstęp na studia jest wolny, Dziekan Wydziału.

Przewodniczący Senatu

Uniwersytetu Rzeszowskiego

Rektor

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rzeszowski

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rzeszowski

Komentarze (0)