WAT STUDIA CYWILNE I STOPNIA

 

Zasady rekrutacji na studia cywilne I stopnia

 • studia pierwszego stopnia przezna­czone są dla osób posiadających świadectwo dojrzałości;
 • studia prowadzone są zarówno w formie studiów stacjonar­nych jak i niestacjonarnych;
 • studia inżynierskie prowadzone są na tech­nicznych kierunkach stu­diów, trwają siedem semestrów i kończą się uzyskaniem ty­tułu za­wodowego inżyniera;
 • studia licencjackie prowadzone są na kierunkach: „obronność państwa”, „bezpieczeństwo narodowe” oraz „zarządzanie”, trwają sześć semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata.
 • studia stacjonarne - bezpłatne
 • studia niestacjonarne - płatne
 • studia cywilne są studiami ogólnodostępnymi i bez żadnych zobowiązań wobec MON

Rejestracja obejmuje:

 • wypełnienie na stronie Wojskowej Akademii Technicznej w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) podania-ankiety
 • wniesienie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł,
 • uzupełnienie podania-ankiety o wyniki maturalne.

 

Podstawą naliczania punktów rankingowych są:

 • dla kandydata ze świadectwem "nowej matury" wyłącznie wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego z ustalonych poniżej przedmiotów
 • dla kandydata ze świadectwem "starej matury" - oceny uzyskane w czasie egzaminu maturalnego z ustalonych poniżej przedmiotów

 

Wykaz przedmiotów, których wyniki uwzględniane są przy naliczaniu punktów rankingowych na kierunki techniczne (inżynierskie):

 • ma­tema­ty­ka - max 45 pkt.;
 • fizyka* lub bio­logia* - na kie­run­ek bio­go­spo­dar­ka - max 30 pkt.;
 • fizyka* lub chemia*- na kie­run­ki: chemia, bio­go­spo­dar­ka, inżynieria materiałowa - max 30 pkt.;
 • fizyka* lub geografia* - na kie­run­ki: geodezja i kataster, inżynieria geoprzestrzenna -max 30 pkt.;
 • fizyka* lub informatyka* - na kierunki: informatyka, biocybernetyka i inżynieria biomedyczna, kryptologia i cyberbezpieczeństwo - max 30 pkt.;
 • fi­zyka z astro­nomią (fi­zyka) - na pozostałe kierunki - max 30 pkt.;
 • język ob­cy nowożyt­ny - max 20 pkt.;
 • język pol­ski - max 5 pkt.

 

Wykaz przedmiotów, których wyniki lub oceny uwzględniane są przy naliczaniu punktów rankingowych na kierunki licencjackie*:

 • geografia, historia lub wiedza o społeczeństwie - max 45 pkt. rankingowych,
 • matematyka - max 30 pkt. rankingowych,
 • język obcy nowożytny - max 20 pkt. rankingowych,
 • język polski - max 5 pkt. rankingowych.

 

* bezpieczeństwo narodowe, obronność państwa, zarządzanie


Kandydat przyjęty na studia ma obowiązek w wyznaczonym terminie dostarczyć wymagane dokumenty:

 • kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia uzyskane w szkole średniej (dyplomy olimpiad),

 

Niedostarczenie oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości w terminie o którym mowa powyżej, traktowane będzie jako rezygnacja z podjęcia studiów w Akademii.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Komentarze (1)

tata1965 odpowiedz

Nie podano wzoru naliczania punktów rankingowych. Mogę się domyślać : wynik matury rozszerzonej+podstawowej w punktach (M x 45%+ F x 30% + Ch x 30% + B x 30% + Inf x 30% +JON x 20% + JP x 5%) . Czy inaczej?