WAT STUDIA WOJSKOWE

Specyfiką Akademii jest kształcenie kandydatów na żołnierzy zawodowych dla potrzeb Sił Zbrojnych RP, w korpusach i grupach osobowych zgodnie z zapotrzebowaniem i limitem ustalanym każdego roku przez Ministra Obrony Narodowej. Rekrutacja na ten rodzaj studiów prowadzona jest wśród maturzystów zgłaszających akces do podjęcia służby w Wojsku Polskim.

 

Plany studiów dla podchorążych zakładają realizację przez nich dwóch modułów:​

 • modułu kształcenia kierunkowego - realizowanego na kierunku studiów, zgodnie z uchwalonymi przez Senat WAT zamierzonymi efektami kształcenia opartymi na Krajowej Ramie Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego i specjalności zdefiniowanej potrzebami resortu obrony narodowej, prowadzącego do uzyskania tytułu zawodowego magistra inżyniera, magistra (po logistyce ekonomicznej) potwierdzonego dyplomem ukończenia studiów.
 • modułu szkolenia wojskowego wspólnego dla wszystkich podchorążych Akademii, niezbędnego do mianowania na pierwszy stopień oficerski – podporucznika - na podstawie opracowanego przez MON standardu kształcenia wojskowego dla kandydatów na oficerów.

Kandydaci na żołnierzy zawodowych (podchorążowie) kształceni są na stacjonarnych studiach - po ukończeniu pięcioletnich jednolitych studiów magisterskich, otrzymują tytuł zawodowy magistra inżyniera (magistra) i mianowani są na stopień podporucznika.

W okresie studiów, podchorążowie mają zapewnione bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie
i umundurowanie oraz otrzymują uposażenie finansowe określone przepisami wojskowymi. Jako kandydaci na żołnierzy zawodowych, pełnią czynną służbę wojskową tj. służbę kandydacką. 

Z osobą zakwalifikowaną na studia wojskowe, w dniu stawienia się w Akademii, jest podpisywany kontrakt na pełnienie służby kandydackiej oraz umowa dotycząca warunków zwrotu kosztów poniesionych przez resort obrony narodowej z tytułu odbywania przez kandydata służby kandydackiej, w przypadku przerwania studiów lub zwolnienia ze służby kandydackiej z przyczyn określonych w przepisach wojskowych.

O przyjęcie na studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego może ubiegać się osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki formalne:

 • posiada obywatelstwo polskie,
 • posiada świadectwo dojrzałości,
 • nie jest karana sądownie,
 • posiada odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej,
 • posiada wiek co najmniej 18 lat.
 • posiada znajomość j. angielskiego potwierdzony na świadectwie dojrzałości lub podczas testu w WAT
 • uzyskała wymaganą wartość punktów rankingowych ze sprawdzianu sprawności fizycznej
 • uzyskała minimum 3 pkt za rozmowę kwalifikacyjną

Rejestracja obejmuje:

 • założenie w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) konta i wypełnienie podania
 • dostarczenie do Akademii wypełnionego i podpisanego wniosku o powołanie do służby kandydackiej, skróconego odpisu aktu urodzenia, życiorysu,
 • wniesienie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne w wysokości 100 zł.,
 • uzupełnienie IRK o wyniki maturalne.

Na zakres postępowania rekrutacyjnego na studia wojskowe składają się:

 • rejestracja w IRK i złożenie do rektora wniosku o powołanie do służby kandydackiej,
 • sprawdzian sprawności fizycznej przeprowadzony w WAT,
 • rozmowa kwalifikacyjna mająca na celu określenie predyspozycji do studiów w WAT oraz motywacji do zawodu oficera,
 • analiza wyników ze świadectwa dojrzałości ,
 • test ze znajomości języka angielskiego dla osób, które nie mają wyniku z tego języka na świadectwie dojrzałości,
 • badania lekarskie i badania psychologiczne mające na celu stwierdzenie, czy stan zdrowia kandydata pozwala na pełnienie zawodowej służby wojskowej - dla osób wstępnie zakwalifikowanych.

 

Kandydat przyjęty na studia wojskowe, zobowiązany jest dostarczyć do Akademii:

 • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 • kolorową fotografię w formie cyfrowej przesłaną przez IRK,
 • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego,
 • skrócony odpis aktu urodzenia,
 • życiorys.

 

Maksymalna liczba punktów za wyniki na świadectwie dojrzałości – 100 punktów rankingowych

Maksymalna liczba punktów za sprawdzian sprawności fizycznej – 20 punktów rankingowych

Maksymalna liczba punktów za rozmowę kwalifikacyjną – 30 punktów rankingowych

 

Wy­kaz przed­miotów, których wy­niki uw­zględnia­ne są przy na­liczaniu punktów ran­kin­go­wych za świadectwo dojrzałości:

 • ma­tema­ty­ka - na wszystkie kierunki - max 45 pkt.,
 • fi­zyka* lub chemia* - na kie­run­ek chemia - max 30 pkt.,
 • fi­zyka* lub informatyka* - informatyka, kryptologia i cyberbezpieczeństwo- max 30 pkt.,
 • fi­zyka* lub geografia* - na kierunek geodezja i kartografia- max 30 pkt.,
 • geografia* lub historia*, lub WOS* - na kierunek logistyka ekonomiczna - max 30 pkt.,
 • fi­zyka - na pozostałe kierunki - max 30 pkt.,
 • język angielski - max 20 pkt.,
 • język pol­ski - max 5 pkt.

* jeden z przedmiotów, który da więcej punktów

 

SPRAWDZIAN SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ I ROZMOWA KWALIFIKACYJNA - szczegóły na stronie:

https://www.wojsko-polskie.pl/wat/proces-rekrutacji-na-studia-wojskowe-testy-sprawnosciowe-i-rozmowa-kwalifikacyjna/

 

Dla kandydata z "nową maturą", który na świadectwie dojrzałości w części pisemnej, z przedmiotu wymienionego powyżej, posiada wynik z poziomu rozszerzonego i podstawowego, podstawą naliczenia punktów rankingowych za ten przedmiot jest wynik dający większą liczbę punktów rankingowych. Jeżeli kandydat zdawał na egzaminie dojrzałości ("stara matura") określony przedmiot to podstawą naliczania punktów rankingowych jest ocena wyższa.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Komentarze (0)