Rolnictwo

Rolnictwo

Rolnictwo

27.01.2022

Rolnictwo – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 2022

Studia na kierunku rolnictwo na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia na kierunku rolnictwo w UR KRAKÓW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku rolnictwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • matematyka
 • botanika
 • agroekologia i ochrona środowiska
 • ekonomia
 • mikrobiologia
 • produkcja zwierzęca
 • prawo rolne
 • organizacja i ekonomika rolnictwa

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie powstał na fundamencie prób nauczania rolnictwa na poziomie akademickim jeszcze w XVIII wieku. Obecnie, to jedna z najważniejszych szkół wyższych, a oferta dydaktyczna przyciąga każdego roku większą liczbę kandydatów. Jakie kierunki mogą oni wybrać? Na przykład Rolnictwo, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest wszechstronne przygotowanie do pracy w szeroko pojętym rolnictwie, obejmującym produkcję roślinną, ochronę środowiska, biologię, czy ekonomikę rolnictwa. Studenci nabywają umiejętności wykonywania i opracowywania wyników eksperymentów badawczych, a także wykazywania inicjatywy twórczej, jak również metodycznego prowadzenia badań rolniczych oraz przetwarzania danych przy użyciu nowoczesnych technik informatycznych.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania kierunku Rolnictwo? Na przykład: matematyka, botanika, agroekologia i ochrona środowiska, ekonomia, mikrobiologia, produkcja zwierzęca, prawo rolne, organizacja i ekonomika rolnictwa, podstawy gospodarki żywnościowej, szczegółowa uprawa roślin, ochrona przyrody. A co po studiach? Absolwenci kierunku Rolnictwo na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie znajdą zatrudnienie w administracji rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem, przedsiębiorstwach produkcyjnych, przedsiębiorstwach usługowo- handlowych, przedsiębiorstwach przetwórstwa żywności, przedsiębiorstwach produkcji rolniczej.

 

Opinie

Przed podjęciem ostatecznej decyzji związanej z nauką, kandydaci na studia zadają sobie wiele pytań, porównują oferty kształcenia, sprawdzają programy nauczania. Aby pozbyć się wszelakich wątpliwości, należy zadać proste pytanie: Jakie ma Uniwersytet Rolniczy w Krakowie opinie? Tomek, student Rolnictwa mówi:

„Uniwersytet Rolniczy to uczelnia, która skupia ludzi z pasją i dużym uczuciem do tego, co robią i co planują. „

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

ROLNICTWO - ważne informacje

Rolnictwo studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Rolnictwo na Uniwersytecie w Krakowie:

Absolwent kierunku Rolnictwo na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zależności między strukturą a funkcją na poziomie komórek, tkanek, pojedynczych organizmów i populacji,
 • rozpoznawania najbardziej rozpowszechnionych gatunków roślin w różnych ekosystemach,
 • mechanizmów regulacji procesów fizjologicznych przez czynniki endo- i egzogenne na różnych poziomach organizacji rośliny,
 • analizowania procesów biologicznych zachodzących w roślinie i łanie roślin,
 • klasyfikowania i oceny cech i czynników determinujących właściwości środowiska glebowego,
 • metod, technik i technologii oraz narzędzi i materiałów pozwalających na maksymalizację plonu i jego jakości w warunkach zrównoważonego rolnictwa,
 • prawidłowości funkcjonowania naturalnych układów ekologicznych,
 • oceny efektów uprawowych,
 • planowania i przeprowadzenia właściwej ochrony roślin,
 • ustawiania i regulowania parametrów technicznych narzędzi i maszyn rolniczych,
 • organizacji i ekonomiki rolnictwa.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Rolnictwo:

Absolwent kierunku Rolnictwo na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie może znaleźć zatrudnienie w:

 • administracji rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem,
 • przedsiębiorstwach produkcyjnych,
 • przedsiębiorstwach usługowo- handlowych,
 • przedsiębiorstwach przetwórstwa żywności,
 • przedsiębiorstwach produkcji rolniczej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

HARMONOGRAM REKRUTACJI+

Każdy kandydat na studia posiada inne o nich wyobrażenie. Różnice występują także w kontekście procesu rekrutacyjnego. Jedno należy podkreślić, nie jest on wcale skomplikowany. Współczesne technologie ułatwiają życie w każdym jego elemencie. W omawianym również. Postępowanie kwalifikacyjne na studia na kierunek Rolnictwo na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie przeprowadzane jest za pośrednictwem Internetu i aby starać się o indeks uczelni nie trzeba nawet wychodzić z domu. Każdy kandydat zobligowany jest do założenia indywidualnego profilu w specjalnym systemie rekrutacyjnym, opatrzonym skrótem ERK. Poprzez system dokonuje się rejestracji na kierunek, wprowadza niezbędne dane osobowe, uzyskane wyniki maturalne, a także dokonuje rekrutacyjnych opłat. System ERK to swoiste centrum dowodzenia rekrutacją, ponieważ dzięki niemu kandydat na bieżąco otrzymuje informacje o postępie w przeprowadzanej kwalifikacji. To proste, wygodne i efektywne. Jaki powinien być pierwszy krok na drodze ku wyższej edukacji? Kliknięcie w zakładkę „załóż konto”.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

DOKUMENTY REKRUTACYJNE+

Droga postępowania kwalifikacyjnego nie jest długa, ani skomplikowana. Wymaga jedynie od nas dokładności, skrupulatności oraz – co niezwykle istotne – dotrzymywania ustalonych terminów. Te czynniki wydają się szczególnie ważne w kontekście dokumentów rekrutacyjnych, które składa każdy, kto został poinformowany o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia. Dokumenty rekrutacyjne powinno składać się osobiście. Jeśli kandydat nie ma takiej możliwości w wyznaczonym terminie, może poprosić kogoś – na przykład członka najbliższej rodziny – kto w jego imieniu, posiadając stosowne upoważnienie, złoży na uczelnie wymaganą teczkę dokumentów. Co w tej teczce powinno się znaleźć? Między innymi:

 • wydruk podania ERK wraz z ankietą osobową i naklejoną fotografią,
 • kopia świadectwa dojrzałości, z oryginałem do wglądu,
 • aktualna fotografia o wymiarach 45x35 mm,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w olimpiadach i konkursach,
 • dowód opłaty za legitymację studencką.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OPŁATY REKRUTACYJNE+

Od razu należy podkreślić, że nikt nie może zostać zwolniony z poniesienia opłaty rekrutacyjnej, gdyż ta stanowi bilet wstępu do postępowania kwalifikacyjnego. Taką opłatę wnosi się od razu po założeniu indywidualnego konta w systemie rekrutacyjnym. Bez jej uiszczenia nasz proces kwalifikacyjny niemal od razu zostanie przerwany. Ile wynosi opłata i na jakie konta należy ją uiścić? Wszystkie potrzebne informacje wyświetlą się w naszym profilu.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE+

Nie trzeba być specjalistą, aby zdawać sobie sprawę z tego, że aby dostać się na określony kierunek studiów istotne jest zdawanie na maturze konkretnych przedmiotów. Niestety, nie wystarcza zdać matury „po prostu”. Ważne jest osiągnięcie jak najlepszych wyników z konkretnej puli dyscyplin. Myśląc o studiowaniu Rolnictwa kandydaci powinni pochwalić się dobrymi wynikami z takich przedmiotów jak: biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, informatyka, matematyka.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH+

Nie będzie żadną przesadą jeśli powiemy, że przeliczniki punktów kwalifikacyjnych służą uspokojeniu kandydatów. Uczelnie tworzą specjalne wzory, dzięki którym każdy kandydat może obliczyć jakie ma szanse na zrealizowanie swoich edukacyjnych marzeń. Używanie takich wzorów bywa łatwiejsze i trudniejsze, ale zwykle chodzi w nich o to, by otrzymane wyniki podstawić do zarysowanego wzoru.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY+

Olimpiady i konkursy wiedzy to nie tylko nagrody, tytuły i dyplomy. Przede wszystkim, uczestnictwo w nich poszerza nasze wiadomości, rozwija umiejętności w danej dyscyplinie, a wspomniane nagrody i tytuły pomagają w drodze o indeks. Jakie olimpiady i konkursy brane są pod uwagę w procesie kwalifikacyjnym na Rolnictwo? Między innymi:

 • Olimpiada Biologiczna,
 • Olimpiada Chemiczna,
 • Olimpiada Wiedzy Ekologicznej,
 • Olimpiada Fizyczna,
 • Olimpiada Matematyczna,
 • Olimpiada Wiedzy Technicznej,
 • Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych,
 • Olimpiada Młodych Producentów Rolnych,
 • Konkurs pod tytułem "Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca".

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

Komentarze (0)