Zasady rekrutacji na PŁ 2020/21

Zasady rekrutacji na PŁ 2020/21

Politechnika Łódzka rekrutacja 2020

 

Uchwała Nr 87/2019 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 26 czerwca 2019 r.w sprawie zasad rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia w Politechnice Lódzkiej w roku akademickim 2020/2021

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1

 1. Podstawa prawna: art. 28 ust. 1 pkt. 10 oraz art. 70 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z póżn. zm.)
 2. Politechnika Łódzka przyjmuje kandydatów na studia stacjoname i niestacjoname w ramach limitów przyjęć ustalonych dla poszczególnych kierunków i form studiöw. Limity przyjęć na studia rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 będą określone przez Senat Politechniki Łódzkiej do dnia 30 kwietnia 2020 r., a limity przyjęć na studia rozpoczynające się w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 będą określone przez Senat Politechniki Łódzkiej do dnia 31 grudnia 2020 r.
 3. W przypadku niewypełnienia limitu miejsc określonego przez Senat, Uczelnia moze podjąć decyzję o nieuruchomieniu studiów na danym kierunku. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na nieuruchomiony kierunek będzie mógł podjąć studia na innym kierunku, prowadzonym przez Politechnikę Łódzką. Kryterium przyjęcia na proponowany kierunek będzie liczba punktów uzyskana przez kandydata.

 

§2

 1. Przyjęcia kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia następują po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego podstawą są wyniki egzaminu wpisane w świadectwie dojrzałości lub równoważnym (uzyskanym poza polskim systemem oświaty) z przedmiotöw obowiązujących przy kwalifikacji na dany kierunek studiów. Na niektórych kierunkach studiów obowiązują dodatkowe sprawdziany  predyspozycji  (zgodnie z § 8).
 2. Przyjęcia kandydatów na studia stacjoname i niestacjoname drugiego stopnia następują po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego podstawą jest ocena ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równowaznych i ocena z rozmowy kwalifikacyjnej. Wykaz tytułów zawodowych i kierunków studiów wyższych, których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na studia diugiego stopnia w roku akademickim 2020/2021 zawiera Zalącmik nr 1 do niniejszej uchwaty.
 3. Postępowanie kwalifikacyjne na studia stacjoname i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia będzie prowadzone zgodnie z harmonogramem określonym przez Senat Politechniki Łódzkiej do dnia 30 kwietnia 2020 r. Rekrutacja na studia rozpoczynające się w semestrze zimowym rozpocmie się nie wcześniej niż 3lmaja 2020 r. i nie póżniej niż 20 czerwca 2020 r., a zakończy nie wcześniej niż 11 września 2020 r. i nie póżniej niż 30 września 2020 r. Rekrutacja na studia rozpoczynające się w semestrze leœim rozpocmie się nie wcześniej niż 8 stycmia 2021 r. i nie póżniej ni2 4 lutego 2021 r., a zakończy nie wcześniej niż 18 lutego 2021 r. i nie póżniej niż 12 marca 2021 r.

 

§3

Kandydat jest zobowiązany do przestrzegania terminów podanych w harmonogramie postępowania kwalifikacyjnego.

 

§4

Kandydat, który został przyjęty na studia w Politechnice Łódzkiej, moze przystąpić do kolejnego etapu rekrutacji po złożeniu pisemnej rezygnacji z przyjęcia na studia w poprzednim etapie.

 

§5

Kandydat moze zadeklarować chęć przystąpienia do rekrutacji na nie więcej niż ośmiu wybranych przez siebie kierunkach studiów, definiowanych poprzez nazwę kierunku studiów, program studiów, poziom oraz formę studiów. Kandydat moze być przyjęty wylącznie na jeden tak zdefiniowany kierunek. Student Politechniki Łódzkiej nie mo2e być przyjęty na kierunek, na którym aktualnie studiuje. Kandydat musi określić swoje preferencje poprzez podanie kolejności rozpatrywania wybranych kierunków na druku „Podanie o przyjęcie na studia w Politechnice Łódzkiej”.

 

§6

Uprawnienia przysługujące uczestnikom olimpiad i konkursów przy przyjęciu na studia pierwszego stopnia w Politechnice Łódzkiej w latach 2020-2024, zostały określone w Uchwale Nr 86/2019 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 26 czerwca 2019 r. „Zasady przyjęć laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich przy przyjęciu na I rok studiów pierwszego stopnia w Politechnice Łódzkiej w latach 2020 — 2024”. Kandydaci mogą być przyjęci na kañdym etapie postępowania kwalifikacyjnego wyłącmie na te kierunki, na które kontynuowana jest rekrutacja.

Przyjęcie  na  studia  osób  niebędących  obywatelami  polskimi   (cudzoziemcóxv)  następuje   »'  trybie   przewidzianym w art. 323 i art. 324 oraz art. 326 i art. 327 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Cudzoziemców, o których mowa w art. 324 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictw‘ie wyższym i nauce, obowiązują zasady przyjęć zawarte w niniejszej Uchzale.

 

ZASADY POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

 

§8

We wszystkich etapach postępowania kwalifikacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia obowiązują następujące zasady:

 1. Kandydaci na wszystkie kierunki  studiów  (oprócz studiów, na których  zajęcia  prowadzone  są  w języku  obcym.  1 em nku architektura, kierunku biogospodarka, kieiunlcu biotechnologia, kierunku fizyka techniczna, kierunku informatyka,  kierunku  informatyka  stosowana,  kierunku   inżynieria  biomedyczna,   kierunku  inżynieria  chemiczna i biochemiczna, kierunku inżynieria wzornictwa przemyslowego, kierunku matemaiyka stosowana, kierunku menedżer żywności i żywienia, kierunku planowanie przestrzenne, kierunku technologia żywności i żywienie człowieka, kierunku wzornictwo, oraz kierunku zarzqdzanie) będą klasyfikowani na podstawie wyników egzaminów z:
  • matematyki,
  • języka obcego,
  • fizyki lub chemii - do wyboru.

Brak oceny z egzaminu z danego przedmiotu nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zero»'ą liczbą punktów' z tego przedmiotu.

 1. Kandydaci na wszystkie kierunki studiów, na których zajęcia prowadzone są w języku angielskim, oprócz kierunku architektura, kierunku elektrotechnika, oraz kierunku zarzqdzanie - studia licencjackie będą klasyfikowani na podstawie wyników:
  • egzaminu z matematyki,
  • egzaminu z języka angielskiego, przy czym wymaga się uzyskania co najmniej 30% punktów na poziomie rozszerzonym z części pisemnej u przypadku zdawania egzaminu maturalnego lub 160 punktów u' przypadku zdawania egzaminu dojrzałości; kandydaci, których majomość języka angielskiego, została potwierdzona poprzez ukończenie  szkoły lub oddziału, w których ten język był językiem nauczania a nie zdawali egzaminu maturalnego  z języka angielskiego otrzymują zeroz'ą liczbę punktów z tego przedmiotu.
  • egzaminu z drugiego języka obcego,
  • egzaminu z fizyki lub chemii - do wyboru; kandydaci na kierunek Industrial Biotechnology i kierunek Biomedical Engineering and Technologies mogą być klasyfikow'ani na podstawie egzaminu z jednego z trzech przedmiotów do wyboru: fizyki, chemii lub biologii; kandydaci na kierunekJzy/«i techniczna mogą być klasyfikowani na podstawie egzaminu z jednego z czterech przedmiotów do wyboru: fizyki, chemii, biologii lub informatyki; kandydaci na kierunek Computer Science i kierunek  Information  Technology  mogą być klasyfikowani  na podstawie egzaminu  z jednego z trzech przedmiotów do wyboru: fizyki, chemii lub informatyki.

Brak oceny z egzaminu z matematyki, fizyki, chemii, biologii, informatyki lub drugiego języka obcego nie wyklucza kandydata z toku postępoz'ania kwalifikacyjnego, ale jest równomaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.

 1. Kandydaci na kierunek, na którym program studiów przewiduje prowadzenie zajęć w języku francuskim oraz  w języku angielskim będą klasyfikowani na podstawie wyników':
  • egzaminu z matematyki,
  • egzaminu z jednego wybranego języka obcego spośród dwóch języków, w których odbywają się zajęcia, przy czym wymaga się uzyskania co najmniej 30% punktów na poziomie rozszerzonym z części pisemnej w przypadku zdawania egzaminu maturalnego lub 160 punktów w przypadku zdawania egzaminu dojrzałości; kandydaci, których majomość jednego z języków, w którym prowadzone są zajęcia, została potu ierdzona poprzez ukończenie szkoły lub oddziału, w których ten język był językiem nauczania a nie zdawali egzaminu maturalnego otrzymują zerową liczbę punktów z tego przedmiotu.
  • egzaminu z drugiego języka obcego,
  • egzaminu z fizyki lub chemii - do wyboru.

Brak oceny z egzaminu z matematyki, fizyki, chemii, lub drugiego języka obcego nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.

 1. Kandydaci na kierunek architektura, na którym zajęcia prowadzone są w języku angielskim, będą klasyfikowani na podstawie plików:
  • egzaminu z matematyki,
  • egzaminu z języka angielskiego, przy czym wymaga się uzyskania co najmniej 30% punktów na poziomie rozszerzonym z części pisemnej w przypadku zdawania egzaminu maturalnego lub 160 punktów w przypadku zdawania egzaminu dojrzałości; kandydaci, których znajomość języka angielskiego została potwierdzona poprzez ukończenie szkoły lub oddziału,  w których ten język był językiem nauczania a nie zdawali egzaminu  maturalnego z języka angielskiego otrzymują zerową liczbę punktów z tego przedmiotu.
  • egzaminu z drugiego języka obcego,
  • sprawdzianu uzdolnień plastycznych (zgodnie z § 16 ust. 1).

Brak oceny z egzaminu z matematyki lub drugiego języka obcego nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwahfikacyjnego, ale jest równomaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.

 1. Kandydaci na kierunek elektrotechnika, na którym program studiów przewiduje zajęcia prowadzone w języku angielskim, będą klasyfikowani na podstawie wyników :
 • egzaminu z matematyki,
 • egzaminu z języka angielskiego, przy czym wymaga się uzyskania co najmniej 30% punktów na poziomie rozszerzonym z części pisemnej w przypadku zdawania egzaminu maturalnego lub 160 punktów w przypadku zdawania egzaminu dojrzałości; kandydaci, których majomość języka angielskiego, została potwierdzona poprzez ukończenie szkoły lub oddziału,  w których ten język był językiem nauczania a nie zdawali egzaminu maturalnego z języka angielskiego otrzymują zerową liczbę punktów z tego przedmiotu.
 • egzaminu z fizyki lub chemii - do wyboru.

Brak oceny z egzaminu z matematyki, fizyki lub chemii nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.

 1. Kandydaci na kierunek zarządzanie, studia licencjackie, na którym program studiów przewiduje zajęcia prowadzone w języku angielskim, będą klasyfikowani na podstawie wyników:
 • egzaminu z matematyki
 • egzaminu z języka angielskiego, przy czym wymaga się uzyskania co najmniej 30% punktów na poziomie rozszerzonym z części pisemnej w przypadku zdawania egzaminu maturalnego lub 160 punktów w przypadku zdawania egzaminu dojrzałości; kandydaci, których znajomość języka angielskiego została potwierdzona poprzez ukończenie szkoły lub oddziału, w których ten język był językiem nauczania a nie zdawali egzaminu maturalnego z języka angielskiego otrzymują zerową liczbę punktów z tego przedmiotu.

Brak oceny z egzaminu z matematyki nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznacmy z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.

 1. Kandydaci na kierunek architeLtura będą klasyfikowani na podstawie wyników:
 • egzaminu z matematyki,
 • egzaminu z języka obcego,
 • sprawdzianu uzdolnień plastycznych (zgodnie z § 16 ust. 1).

Brak oceny z egzaminu z matematyki lub języka obcego nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równomaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.

 1. Kandydaci na  kierunek  biogospodarka,  na  kierunek  biotechnologio,  na  kierunek  inżynieria  chemiczne i biochemiczna, na kierunek inżynieria biomedyczna, na kierunek menedżer iywności i żywienia oraz na kierunek technologia żywności i żywienie człowieka będą klasyfikowani na podstawie wyników egzaminów z:
 • matematyki,
 • języka obcego,
 • fizyki, chemii lub biologii - do wyboru.

Brak oceny z egzaminu z danego przedmiotu nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznacmy z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.

 1. Kandydaci na kierunekJzyśa techniczne będą klasyfikowani na podstawie wyników egzaminów z:
 • matematyki,
 • języka obcego,
 • fizyki, chemii, biologii lub informatyki - do wyboru.

Brak oceny z egzaminu z danego przedmiotu nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznacmy z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.

 1. Kandydaci na kierunek planowanie przestrzenne będą klasyfikowani na podstawie wyników egzaminów z:
 • matematyki,
 • języka obcego,
 • fizyki, chemii lub geografii - do wyboru.

Brak oceny z egzaminu z danego przedmiotu nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.

 1. Kandydaci na kierunek informatyka, na kierunek informatyka stosowana będą klasyfikowani na podstawie wyników egzaminów z:
 • matematyki,
 • języka obcego,
 • fizyki, chemii lub informatyki - do wyboru.

Brak oceny z egzaminu z danego przedmiotu nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznacmy z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.

 1. Kandydaci na kierunek matematyka stosowana oraz na kierunek zarządzanie będą klasyfikowani na podstawie wyników egzaminów z:
 • matematyki,
 • języka obcego.

Brak oceny z egzaminu z danego przedmiotu nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznacmy z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.

 1. Kandydaci na kierunek ireornicnro będą klasyfikowani na podstawie wyników:
 • egzaminu z matematyki,
 • egzaminu z języka obcego,
 • sprawdzianu uzdolnień plastycmych (zgodnie z § 16 ust. 2).

 

Brak oceny z egzaminu z matematyki lub języka obcego nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równomaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.

 1. Kandydaci na kierunek iiiżynieria wzornictwa przemystowego będą klasyfikowani na podstawie wyników:
  • egzaminu z matematyki,
  • egzaminu z języka obcego,
  • egzaminu z fizyki lub chemii do wyboru,
  • sprawdzianu uzdolnień plastycmych (zgodnie z § 16 ust. 2).

Brak oceny z egzaminu z matematyki, fizyki, chemii lub języka obcego nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równomaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.

 

§9

Kandydaci na studia drugiego stopnia będą klasyfikowani na podstawie oceny wpisanej w dyplomie ukończenia studiów pierwszego  stopnia, studiów  drugiego stopnia, jednolitych  studiów magisterskich  lub równoważnych  oraz oceny   z rozmowy kwalifikacyjnej. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna może odstąpić od przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej.

 

ZASADY KLASYFIKACJI

 

§10

Klasyfikacja kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjoname pierwszego stopnia na podstawie egzaminu maturalnego będzie prowadzona na podstawoe liczby punktów uzyskanych z poziomu podstawowego lub rozszerzonego obliczonej zgodnie z zasadami podanymi poniżej. W przypadku, gdy na świadectwie dojrzałości kandydata podany jest więcej niż jeden wynik z danego egzaminu, do klasyfikacji będzie brany wynik dający kandydatowi największą liczbę punktów.

 

wynik egzaminu  maturalnego

poziom podstawowy                            poziom rozszerzony

przedmiot

kwalifikacjjny                       poniżej 30%      od 30% do 100%      poniżej 30%        od 30% do 100%

lub brak oceny                                         lub brak oceny

liczba punktów za każdy procent

matematyka                                                     0                        2

0                           5

fizyka/chemia/biologia/geografia/                              0                       1,2 informatyka

0                         3

język obcy*                                                     0          0,8

0                         2

 

wynik egzaminu maturalnego

przedmiot                                      poniżej 30% lub brak oceny                     od 30% do 100%

kwalifikacyjny

                                   liczba punktów za każdy procent

 

język obcy*, będący drugim językiem

nauczania w szkołach lub oddziałach                              dwujęzycznych

 

1,5 ^ w   50

w - wynik części pisemnej egzaminu maturalnego dla szkół lub oddziałów dwujęzycznych wyrażony w procentach

*wynik części pisemnej egzaminu maturalnego

 

Kandydaci, którzy zdawali egzamin maturalny z innych przedmiotów niż wymagane przedmioty kwalifikacyjne, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjoname pierwszego stopnia rozpoczynające się w semestrze zimowym dopiero w ostatnim terminie rekrutacji.

 

§12

Klasyfikacja kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia na podstawie egzaminu maturalnego przeprowadzanego w ramach programu Matury Międzynarodowej b9dzie prowadzona na podstawie liczby punktów obliczonej w niñej podany sposób:

 

Liczba punktów = w ^ 25

w= wynik całkowity podany na dyplomie IB

 

§13

Klasyfikacja kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, którzy ukończyli szkołę zdając egzamin dojrzalości, będzie prowadzona na podstawie sunny punktów obliczonej zgodnie z zasadami podanymi ponizej.

 

ocena z egzaminu

dojrzałości

liczba punktów z matematyki

liczba punktów z fizyki, chemii, biologii, geografii

liczba punktów z języka obcego

brak oceny

0

0

0

2

100

60

40

3

200

120

80

4

350

200

130

5

450

260

160

6

500

300

180

 

Kandydaci, którzy przystąpili do egzaminu dojrzałości a na świadectwie dojrzałości jako ocenę z języka obcego mają wpisany certyfikat, otrzymują liczbę punktów zgodnie z wykazem zawartym w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§14

Kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości z innych przedmiotöw niz wymagane przedmioty kwalifikacyjne, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia stacjoname i niestacjonarne pierwszego stopnia rozpoczynające się w semestrze zimowym dopiero w ostatnim terniinie rekrutacji.

 

§15

Klasyfikacja kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia stacjoname i niestacjonarne pierwszego stopnia na podstawie świadectwa równoważnego świadectwu dojrzałości, uzyskanego poza polskim systemem oświaty, za wyjątkiem egzaminu maturalnego przeprowadzanego w ramach programu Matury Międzynarodowej, będzie prowadzona na podstawie liczby punktów obliczonej z uwzględnieniem tabeli zawartej w §10, poziom podstawowy.

 

 1. Sprawdzian uzdolnień plastycmych dla kandydatów na kierunek architektura będzie polegać na wykonaniu ołówkiem dwóch rysunków odręcznych na zadany temat. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 500. Warunkiem klasyfikacji kandydata na studia na kierunku jest uzyskanie ze sprawdzianu co najmniej 250 punktów. Wyniki uzyskane ze sprawdzianu nie będą uwzględniane przy klasyfikacji kandydata na kierunki, na których nie obowiązuje wyzej opisana forma sprawdzianu.
 2. Sprawdzian uzdolnień plastycmych dla kandydatów na kierunek wzornictwo oraz na kierunek inżynieria wzornictwa przemystowego będzie polegać na wykonaniu ołówkiem rysunku odręcmego oraz wykonaniu kompozycji czamo-białej i kompozycji barwnej. Maksymalna liczba punktów mo2liwych do uzyskania wynosi 400. Warunkiem klasyfikacji kandydata na studia na kierunku jest uzyskanie ze sprawdzianu co najmniej 200 punktów.

 

§16

Wyniki uzyskane ze sprawdzianu nie będą uwzględniane przy klasyfikacji kandydata na kierunki, na których nie obowiązuje wyzej opisana forma sprawdzianu.

 

§17

Podstawą klasyfikacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia jest suma punktów obliczona zgodnie z zasadami podanymi ponizej:

 

s = d + r

 

d — liczba punktów wynikajqca z przeliczenia oceny wpisanej w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równoważnych

r —— ocena z rozmowy kwialifikacyjnej w skali od 0 do 100

Do dalszego postępowania kwalifikacyjnego przechodzą wyłącznie kandydaci, którzy z przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej uzyskali ocenę różną od zera.

W wynikach rozmowy kwalifikacyjnej mogą być uwzględniane potwierdzone efekty uczenia się.

Warunki i zakres rozmowy kwalifikacyjnej określi kierownik jednostki organizacyjnej prowadzącej studia i poda do wiadomości do dnia 30 kwietnia 2020 r.

 

 1. Przeliczenie oceny z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub rówzorzędnych będzie dokonywane zgodnie z zasadami podanymi ponizej.
  1. W przypadku skali ocen zawierającej sześć poziomów:

 

poziom w skali ocen      ocena opisana w dyplomie ukończenia studiów

d - liczba punktów

n wyźszy           celujący lub równoważny

100

bardzo dobry lub równoważny

92

ponad dobry, dobry plus, plus dobry lub równoważny

84

dobry lub równoważny

76

dość dobm, dostatecmy plus, plus dostateczny,

ponad dostateczny lub równoważny

68

najnizszy’ pozyty’wny       dostatecmy lub równowañny

60

 1. W przypadku skali ocen zawierającej pięć poziomów:

 

poziom w skali ocen

ocena opisana w dyplomie ukończenia studiów

 

d - liczba punktów

najnizszy

j bardzo dobry lub równoważny

 

100

ponad dobry, dobry plus, plus dobry lub równoważny

90

dobry lub równoważny

80

dość dobry; dostateczny plus, plus dostateczny,

ponad dostatecmy lub równoważny

70

najnizszy pozytywvy

dostateczny lub równoważny

1

60

         
 1. W przypadku, gdy skala ocen obowiązująca w szkole wyższej, która ten dyplom wystawiła, różni się od podanych wyżej, wartość liczbowa d obliczona będzie w niżej podany sposób:

 

d = k^100

 

k = iloraz oceny z dyplomu ukończenia studiów wyższych przez maksymalnq ocenę obowiązującą w szkole wyższej, która ten dyplom wystawila

 

§18

 1. Rekrutację na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego oraz drugiego stopnia w Politechnice Łódzkiej przeprowadza Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.
 2. Strukturę, sktad i zadania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej określa Rektor Politechniki Łódzkiej.

 

§19

 1. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów.
 2. Odmowa przyjęcia na studia następuje  w drodze  decjzji administracyjnej Uczelnianej  Komisji Rekrutacyjnej, a w przypadku cudzoziemców decyzję administracyjną o odmowie przyjęcia na studia wydaje Rektor Politechniki Łódzkiej.

 

§20

Kandydaci nieprzyjęci na studia z powodu zbyt małej liczby punktów; po podw'yższeniu wyniku z egzaminu maturalnego, mogą być przyjęci na dany kierunek studiów o ile po ponownym przeliczeniu, liczba punktów kwalifikacyjnych jest co najmniej rówua najmniejszej liczbie punktów osiągniętych przez osobę przyjętą na dany kierunek i poziom studiów w trybie rekrutacji.

 

§21

Od decyzji o odmowie przyjęcia na studia przysługuje odwołanie do Rektora Politechniki Łódzkiej. Podstawą uznania odwołania moze być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.

 

§22

Wykaz dokumentó» wymaganych od kandydatów na studia w Politechnice Łódzkiej zawarty jest w Załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§23

Uchwała wchodzi w życie z dniem 26 czerwca 2019 r.

 

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 87/2019 Senatu Politechniki 1’odzkiej z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia w Politechnice  Łódzkiej w roku akademickim 2020/2021

WYKAZ TYTUŁÓW ZAWODOWYCH I KIERUNKÓW STUDIÓW WYŻSZYCH, KTÓRYCH ABSOLWENCI MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ O PRZYJĘCIE NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

 

Kierunek

O przyjęcie mogq ubiegać się absolwenci szkół wyższych:

Advanced Mechanical Engineering

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny

architektura

posiadający tytuł inżyniera architekta

automatyka i robotyka

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny

automatyka i sterowanie robotów

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny

biogospodarka

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny

biotechnologia

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny

budownictwo

posiadający tytuł inżyniera po kierunku budownictwo

chemia

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny

chemia budowlana

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny

chemia w kryininalistyce

posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub

równoważny

 

 

Computer Science and Information Teclinology

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny po

kierunkach: automatyka i robotyka, automatyka i sterowanie robotów, elektronika i telekomunikacja, fizyka technicma, informatyka, informatyka stosowana, inżynieria biomedycma, logistyka, mechatronika lub co najmniej tytuł licencjata po kierunkach: informatyka, informatyka stosowana, matematyka, matematyka

stosowana

Electronic and Telecommunication Engineering

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny

elektronika i telekomunikacja

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny

elektrotechnika

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny

energetyka

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny

Energy Systems in the Built Environment

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny

 

 

fizyka technicma

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny po

kierunkach technicznych, absolwenci wszystkich kierunków akademii medycznych (uniwersytetów medycznych) lub posiadający co najmniej tytuł licencjata po kierunkach: astronomia, biologia, chemia, fizyka, informatyka, informatyka stosowana, matematyka, matematyka

stosowana

 

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 87/2019 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 26 ¢zerwca 2019 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia w Politechnice 1ódzkiej  w roku akademickim 2020/2021

WYKAZ TYTUŁÓW ZAWODOWYCH I KIERUNKÓW STUDIÓW WYŻSZYCH, KTÓRYCH ABSOLWENCI MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ O PRZYJĘCIE NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021 (c.d.)

 

Kierunek

O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci szkół wyższych:

Industrial Biotechnology

posiadający tytuł inzyniera, magistra inzyniera lub równoważny

 

informatyka

posiadający tynił inżv,niera, magistra inzyniera lub równoważny po kierunkach: automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, fizyka techniczna, informatyka, inżynieria biomedyczna, logistyka, mechatronika

 

informatyka stosowana

posiadający tytuł inmniera, magistra inzyniera lub równoważny po

kierunkach: automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, fizyka techniczna, informatyka, informatyka stosowana, inżynieria biomedyczna, logistyka, mechatronika lub co najmniej tytuł licencjata po kierunkach: informatyka, informatyka stosowana, matematvka, matematyka stosowana

inżynieria biomedyczna

posiadający tytuł inzyniera, magistra inzyniera lub równowañny

' inżynieria chemicma i biochemiczna (studia III-semestralne)

posiadający tytuł inzyniera, magistra inzyniera lub równoważny

 

inżynieria chemiczna i biochemiczna (studia IV-semestralne)

posiadający tytuł inzyniera, magistra inzyniera lub równoważny lub tytuł

licencjata, magistra lub równoważny po kierunkach w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych (dyscyplina informatyka, matematyka, nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne oraz nauki o Ziemi

i środowisku) oraz po kierunkach w dziedzinie nauk rolniczych (dyscjplina technologia żywności i żywienia)

 

inżymieria materiałowa

 

posiadający tytuł inzyniera, magistra inzyniera lub równoważny

inżynieria środowiska (studia III-semestralne)

posiadający tytuł inzyniera, magistra inzyniera lub równoważny

 

inżynieria środowiska (studia IV-semestralne)

posiadający tytuł inzyniera, magistra inzyniera lub równoważny tub tytuł

licencjata, magistra lub równow'ażny po kierunkach w dziedzinie nauk ścisłych i przyTodniczych (dyscyplina informatyka, matematyka, nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne oraz nauki o Ziemi

i środowisku) oraz po kierunkach w dziedzinie nauk rolniczych (dyscyplina technologia żywności i żywienia)

inży‘nieria wzornictwa przemysłowego (języ’k angielski)

posiadający tytuł licencjata, inzyniera, magistra, magistra inzyniera lub równoważny

 

matematyka stosowana

posiadający tytuł inzyniera, magistra inzyniera lub równoważny po

kierunkach technicznych lub posiadający co najmniej tytuł licencjata po kierunkach: matematyka, matematyka stosozana, informatyka

i ekonometria, ekonomia, zarządzanie, informatyka, informatyka stosowana, fizyka, fizyka techniczna, chemia, logistyka

mechanika i budowa maszyn

posiadający tytuł inzyniera, magistra inzyniera lub równoważny

, mechatronika

posiadający tytuł inzyniera, magistra inzyniera lub równoważny

nanotechnologia

posiadający tytuł inzyniera, magistra inzyniera lub równow’ażny

 

.                                                               ,

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 87/2019 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 26 ¢zerwca 2019 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia w Politechnice Łódzkiej w roku akademickim 2020/2021

WYKAZ TYTUŁÓW ZAWODOWYCH I KIERUNKÓW STUDIÓW WYŻSZYCH, KTÓRYCH ABSOLWENCI MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ O PRZYJĘCIE NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021 (c.d.)

 

Kierunek

O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci szkól wyższych:

papiemictwo i poligrafia

posiadający tytuł licencjata, inzyniera, magistra, magistra inzyniera lub

równowañny

planowanie przestrzenne

posiadający tytuł inzyniera po kierunku gospodarka przestrzenna, architektura, budownictwo, inżynieria środowiska

 

rewitalizacja miast

posiadający tytuł inzyniera, licencjata, magistra inzyniera, magistra lub równoważny po kierunkach w dziedzinach nauk techniczno-inżynieryjnych, nauk społecmych, nauk ścisłych i przyrodniczych

 

sieci i instalacje w inżynierii środowiska

posiadający tytuł inzyniera po kierunkach: inżynieria środowiska, inżynieria

chemicma i procesowa, inżynieria naftowa i gazownicza, inżynieria

i gospodarka wodna, budownictwo, energetyka, gospodarka przestrzenna,

mechanika i budowa maszyn, ochrona środowiska, technologie ochrony środowiska, wiertnictwo nafty i gazu

technologia chemiczna

posiadający tytuł inzyniera, magistra inzyniera lub równoważny

technologia kosmetyków (studia III-semestralne)

posiadający tytuł inzyniera, magistra inzyniera lub równoważny

technologia kosmetyków (studia IV-semestralne)

posiadający co najmniej tytuł licencjata

technologia żywności i żywienie człowieka

posiadający tytuł inzyniera, magistra inzyniera lub równoważny

transport

posiadający tytuł inzyniera, magistra inzyniera lub równoważny

włókiennictwo,

włókiennictwo i przemysł mody

posiadający tytuł licencjata, inzyniera, magistra, magistra inzyniera lub

równoważny

 

 

WZOIDİG tWO

posiadający co najmniej tytuł licencjata po kierunku wzornictwo lub innych

kierunkach o charakterze plastycmym lub co najmniej tytuł inzyniera po kierunkach: wł6kiennictwo, włókiennictwo i przemysł mody. architektura wnętrz, grafika

zarządzanie

posiadający tytuł licencjata, inzyniera, magistra, magistra inzyniera lub równoważny

zarządzanie (język angielski)

posiadający tytuł licencjata, inzyniera, magistra, magistra inzyniera lub

równowañny

zarządzanie i inżynieria produkcji

posiadający tytuł inzyniera, magistra inzyniera lub równoważny

zarządzanie i inżynieria produkcji (język angielski)

posiadający tytuł inzyniera, magistra inzyniera lub równoważny

 

 

Załącznik do Uchwały Nr 87/2019 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia w Politechnice Łódzkiej w roku akademickim 2020/2021

WYYKAZ CERTYFIKATÓW I PUNKTÓW KLASYFIKACYJNYCH PRZYPISANYCH CERTYFIKATOWI

(dotyczy wyłącznie kandydatów, którzy na świadectwie dojrzatości jako ocenę z jęyzka obcego mają wpisany certyfikat)

 

Liczba     Język punktów

Nazwa certyfikatu

 

 

Angielski

 

 

 

ł   Francuski

120

Hiszpański

 

Niemiecki

 

Portugalski

Rosyjski

FCE  (C)  -  First  Certificate  in  English   (C),  University   of   Cambridge   Local  p   Examinations Syndicate;

TOEFL - Test of  English  as a  Foreign  Language  (z wynikiem  minimum 173 pkt

dawne  500 pkt z  testu,  3,5  pkt z  pracy  pisemnej - TIVE  i   50  pkt  z egzaminu

ustnego - TSE), Educational Testing Service, Princeton, USA

 

°      DELF - Diplòme Elementaire de Langue Française - premier degrè (AI-A4), Comission Rationale du DELF/DALF, Sèxzes, Francja;

DL - Diplòme deLangue Française, Alianee Française

 

DELE Inicial - Diplomas de Español como Lengua Extranjera, Instytut Cervantesa, Hiszpania

 

ZD - Zertifikat Deutsch (zdany z wynikiem co najmniej dobrym), Goethe Institut,

Österreich Institut

 

4    DIPLE - Diploma Intermédio de PLE - Instytut Camoes

 

HYP'¥t - Porogovyj urojeń, Russkij jazyk (65% z kazdej części egzaminu), Instytut Puszkina, Rosja

 

 

FCE (B) - First Certificate in English (B), University of Cambridge Local Examinations Syndicate

 

CILS - Certificazione di Italiano come Lingua Straniera  (poziom  podstawowy z minimum I 1/20 punktów), Uniwersytet w Sienie, Włochy;

CELI - poziom podstawowy i średnio  zaawansowany  (A,  B lub  C), Uniwersytet w Perugii, Włochy

 

Angielski

 

i  Francuski

190

Hiszpański Niemiecki

Portugalski

FCE (A) - First Certificate in English (A), University• of Cambridge Local

Examinations Syndicațe

 

DELF - Diplòme Elementaire de Langue Française - deuxieme degrè (A5-A6), Comission Rationale du DELF/DALF, Sèvres, Francja;

Certificat d’acees au DALF, Comission Rationale du DELF/DALF, Sèvres, Francja

 

DELE Intermedio (Basico, úìedio) - Diplomas de Espańol como Lengua Extranjera, Instytut Cervantesa, Hiszpania

 

ZMP - Die Zentrale ÿlittelstufenprufung, Goethe Institut,

ÖSD - Mittelstufe, Österreich Institut

ß    DAPLE - Diploma Avançado de PLE - Instytut Camoes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

 

 

Angielski

CAE - Certificate in Advanced English, University of Cambridge Local

Examinations Syndicate;

CPE - Certificate of Proficiency in English, University of Cambridge Local Examinations Syndicate;

TOEFL - Test of English as a Foreign Language (z wynikiem minimum 213 pkt dawne 550 pkt z testu, 4,5 pkt z pracy pisemnej - TV'E i 50 pkt z egzaminu

ustnego - TSE), Educational Testing Service, Princeton, USA

 

 

Francuski

DALF - Diplòme Approfondi de Langue Française, Comission Rationale du DELF/DALF, Sèvres, Francja;

DS - Diplòme Superieur d’Etudes Française, Alliance Française; Attestation - certyfikat dla absolwentóø' szkół dø ujęzycznych

 

Hiszpański

DELE Supèrior - Diplomas de Español como Lengua Extranjera, Instytut Cervantesa, Hiszpania

 

 

Niemiecki

GDS - Grosses Deutsches Sprachdiplom, Goethe Institut;

DSD II - Deutsches Sprachdiplom Stufe II, Kultusministerkonferenz; ZOP - Zentrale Oberstufenprüfung, Goethe Institut;

KDS - Kleines Deutsches Sprachdiplom, Goethe Institut

 

 

Portugalski Włoski

 

ß    DAPLE - Diploma Universitario de PLE - Instytut Camoes

 

CILS - Certificazione di Italiano come Lingua Straniera (poziom zaawansowany lub bardzo zaawansowany z minimum I 1/20 punktów’), Uniwersytet w Sienie, Włochy; CELI - poziom zaawansowany lub bardzo zaawansowany (A, B lub C), L'niwersytet w Perugii, Włochy

 

 

Załącznik do Uchwały Nr 87/2019 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia w Politechnice Łódzkiej w roku akademickim 2020/2021

DOKUMENTY WYMAGANE OD KANDYDATÓW NA STUDIA

 

§1

Kandydaci na studia pierwszego stopnia, w każdym etapie rekrutacji, są zobowiązani złożyć:

 1. Wypełniony formularz „Podanie o przyjęcie na studia w Politechnice Łódzkiej”.
 2. Dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia:
  1. świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty.

Politechnika Łódzka honoruje jedynie oryginały świadectw dojrzałości lub ich oryginalne odpisy wystawione przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną  w  przypadku  „nowej  matury”  oraz  odpisy  wystawione  przez  szkołę w przypadku „starej matury”;

 1. świadectwo lub inny  dokument  uzyskany  poza polskim systemem  oświaty  uprawniający  do  ubiegania się o przyjęcie na studia;
  • oryginał świadectwa lub innego dokumentu uzyskanego poza polskim systemem oświaty uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia, zalegalizowany lub z dołączonym apostille,
  • zaświadczenie stwierdzające, że przedkładane świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo lub decyzję kuratora oświaty potwierdzającą nabycie uprawnień do kontynuowania nauki w szkole wyższej w Polsce,
  • ttumaczenie na język polski świadectwa i innych wyżej wymienionych dokumentów.

Kandydaci przystępujący do egzaminu maturalnego w roku 2020 mogą złożyć dokumenty bez świadectwa dojrzałości i dostarczyć świadectwo dojrzałości najpóźniej do dnia podanego w harmonogramie.

 1. Jedną aktualny fotografię spelniającą wymagania stosowane przy wydawaniu dowodów osobistych.
 2. Poświadczenie dokonania opłaty rekrutacyjnej na konto Politechniki Łódzkiej (wymagane w przypadku wniesienia opłaty rekrutacyjnej za pośrednictwem poczty lub przelewu bankowego).

 

§2

Kandydaci na studia drugiego stopnia, w każdym etapie rekrutacji, są zobowiązani złożyć:

 1. Wypełniony formularz „Podanie o przyjęcie na studia w Politechnice Łódzkiej”.
 2. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z kserokopii suplementu.

Kandydaci, którzy ukończyli studia, a nie otrzymali jeszcze dyplomu ukończenia tych studiów, mogą złożyć odpowiednie zaświadczenie wystawione przez dziekanat. Zaświadczenie traci ważność po trzydziestu dniach od chwili wydania. Podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia jest dyplom ukończenia studiów wyższych. W przypadku dyplomu uzyskanego poza polskim systemem oświaty wymagana jest jego legalizacja lub apostille. Wymagane jest również tłumaczenie na język polski wszystkich wyżej wymienionych dokumentów.

 1. Jedną aktualny fotografię spełniającą wymagania stosowane przy wydawaniu dowodów osobistych.
 2. Poświadczenie dokonania opłaty rekrutacyjnej na konto Politechniki Łódzkiej (wymagane w przypadku wniesieoia opłaty rekrutacyjnej za pośrednictwem poczty lub przelewu bankowego).

 

§3

Wycofanie dokumentów przez kandydata (przed lub po ogłoszeniu wyników kwalifikacji) nie będzie podstawą do zwrotu wniesionej opłaty rekrutacyjnej.

 

§4

Wycofanie części lub całości dokumentów przez kandydata przyjętego na studia w Politechnice Łódzkiej, po ogłoszeniu listy osób opisanych na studia, jest równomacme ze skreśleniem kandydata z tej listy.

 

*Dokładne informacje na temat wymagań rekrutacyjnych znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Łódzka

Komentarze (0)