Zasady rekrutacji na PŁ 2021/22

Politechnika Łódzka rekrutacja 2021

 


Uchwała Nr 55/2020 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia w Politechnice Łódzkiej w roku akademickim 2021/2022


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

1. Podstawa prawna: art. 28 ust. 1 pkt. 10 oraz art. 70 Ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r, poz. 85, z późn. zm.)
2. Politechnika Łódzka przyjmuje kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w ramach limitów przyjęć ustalonych dla poszczególnych kierunków i form studiów. Limity przyjęć na studia rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 będą określone przez Senat Politechniki Łódzkiej do dnia 30 kwietnia 2021 r., a limity przyjęć na studia rozpoczynające się w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 będą okre4Ione przez Senat Politechniki Łódzkiej do dnia 31 grudnia 2021 r.
3. W przypadku niewypełnienia limitu miejsc określonego przez Senat, Uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu studiów na danym kierunku. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na nieuruchomiony kierunek będzie mógł podjąć studia na innym kierunku, prowadzonym przez Politechniki Łódzką. Kryterium przyjęcia na proponowany kierunek będzie liczba punktów uzyskana przez kandydata.


§ 2


1. Przyjęcia kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia następują po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego podstawą są wyniki egzaminu wpisane w świadectwie dojrzałości lub równoważnym (uzyskanym poza polskim systemem oświaty) z przedmiotów obowiązujących przy kwalifikacji na dany kierunek studiów. Na niektórych kierunkach studiów obowiązują dodatkowe sprawdziany predyspozycji (zgodnie z § 8).
2. Przyjęcia kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia następują po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego podstawą jest ocena ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów in8gisterskich lub równoważnych i ocena z rozmowy kwalifikacyjnej. Wykaz tytułów zawodowych i kierunków studiów wyższych, których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2021/2022 zawiera Załącznik nr I do niniejszej uchwały.
Postępowanie kwalifikacyjne na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia będzie prowadzone zgodnie z harmonogramem określonym przez Senat Politechniki Łódzkiej do dnia 30 kwietnia 2021 r. Rekrutacja na studia rozpoczynające się w semestrze zimowym rozpocznie się nie wcześniej niż 3lmaja 2021 r. i nie później niż 21 czerwca 2021 r., a zakończy nie wcześniej niż 11 września 2021 r. i nie później niż 30 września 2021 r. Rekrutacja na studia rozpoczynające się w semestrze letnim rozpocznie się nie wcześniej niż 8 stycznia 2022 r. i nie później niż 4 lutego 2022 r., a zakończy nie wcześniej niż 18 lutego 2022 r. i nie później niż 12 marca 2022 r.


§ 3


Kandydat jest zobowiązany do przestrzegania terminów podanych w harmonogramie postępowania kwalifikacyjnego.

 

§ 4

 

Kandydat, który został przyjęty na studia w Politechnice Łódzkiej, może przystąpić do kolejnego etapu rekrutacji po złożeniu pisemnej rezygnacji z przyjęcia na studia w poprzednim etapie.


§ 5


Kandydat może zadeklarować chęć przystąpienia do rekrutacji na nie więcej niż ośmiu wybranych przez siebie kierunkach studiów, definiowanych poprzez nazwę kierunków studiów, program .studiów, poziom oraz formę studiów. Kandydat może być przyjęty wyłącznie na jeden tak zdefiniowany kierunek. Student Politechniki Łódzkiej nie może być przyjęty na kierunek, na którym aktualnie studiuje. Kandydat musi określić swoje preferencje poprzez podanie kolejności rozpatrywania wybranych kierunków na druku „Podanie o przyjęcie na studia w Politechnice Łódzkiej”.

 

§ 6

 

Uprawnienia przysługujące uczestnikom olimpiad i konkursów przy przyjęciu na studia pierwszego stopnia w Politechnice Łódzkiej w latach 2020-2024, zostały określone w Uchwale Nr 86/2019 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 26 czerwca 2019 r. „Zasady przyjęć laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich przy przyjęciu na I rok studiów pierwszego stopnia w Politechnice Łódzkiej w latach 2020 - 2024”. Kandydaci mogą być przyjęci na każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego wyłącznie na te kierunki, na które kontynuowana jest rekrutacja.

§ 7


Przyjęcie na studia osób niebędących obywatelami polskimi (cudzoziemców) następuje w trybie przewidzianym w art. 323 i art. 324 oraz art. 326 i art. 327 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Cudzoziemców, o których mowa w art. 324 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, obowiązują zasady przyjąć zawarte w niniejszej Uchwale.

 

II. ZASADY POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

 

§ 8


We wszystkich etapach postępowania kwalifikacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia obowiązują następujące zasady:


1. Kandydaci na wszystkie kierunki studiów (oprócz studiów, na których zajęcia prowadzone są w języku obcym, kierunku   architektura,   kierunku   biogospodarka,   kierunku   biotechnologia,   kierunku    fizyka   techniczna,   kierunku informatyka, kierunku informatyka stosowana, kierunek informatyka w ochronie środowiska, kierunku inżynieria biomedyczna, kierunku inżynieria chemiczna i biochemiczna, kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego, kierunku matematyka stosowana, kierunku menedżer żywności i żywienia, kierunku projektowanie przestrzenne, kierunku technologia żywności i żywienia człowieka, kierunku wzornictwo, oraz kierunku zarządzanie będą klasyfikowani na podstawie wyników egzaminów z:
• matematyki,
• języka obcego,
• fizyki lub chemii - do wyboru.
Brak oceny z egzaminu z danego przedmiotu nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiot.


2. Kandydaci na wszystkie kierunki studiów, na których zajęcia prowadzone sq w języku angielskim, oprócz kierunku architektura, będą klasyfikowani na podstawie wyników:
• egzaminu z matematyki,
• egzaminu z języka angielskiego, przy czym wymaga się uzyskania co najmniej 30% punktów na poziomie rozszerzonej z części pisemnej w przypadku zdawania egzaminu maturalnego lub 160 punktów w przypadku zdawania egzaminu dojrzałości; kandydaci, których znajomość języka angielskiego została potwierdzona poprzez ukończenie szkoły lub oddziału, w których ten język był językiem nauczania a nie zdawali egzaminu naturalnego z języka angielskiego otrzymują zerową liczbę punktów z tego przedmiotu,
• egzaminu z drugiego języka obcego,
• egzaminu z fizyki lub chemii - do wyboru; kandydaci na kierunek Industrial Biotechnology i kierunek Biomedical Engineering and Technologies mogą być klasyfikowani na podstawie egzaminu z jednego z trzech przedmiotów do wyboru: fizyki, chemii lub biologii; kandydaci na kierunek Computer Science, kierunek Information Technology oraz kierunek Modelling and Data Science mogą być klasyfikowani na podstawie egzaminu z jednego z trzech przedmiotów do wyboru: fizyki, chemii lub informatyki.
Brak oceny z egzaminu z matematyki, fizyki, chemii, biologii, informatyki lub drugiego języka obcego nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.


3. Kandydaci na kierunek Gestion et Technologie, na którym program studiów przewiduje prowadzenie zajęć
w języku francuskim oraz w języku angielskim będą klasyfikowani na podstawie wyników:
• egzaminu z matematyki,
• egzaminu z języka francuskiego lub języka angielskiego, przy czym wymaga się uzyskania co najmniej 30% punktów na poziomie rozszerzonym z części pisemnej w przypadku zdawania egzaminu maturalnego lub 160 punktów w przypadku zdawania egzaminu dojrzałości; kandydaci, których znajomość jednego z wyżej wymienionych języków została potwierdzona poprzez ukończenie szkoły lub oddziału, w których ten język był językiem nauczania a nie zdawali egzaminu maturalnego otrzymują zerową liczbę punktów  z tego przedmiotu,
• egzaminu z drugiego języka obcego,
• egzaminu z fizyki lub chemii - do wyboru.
Brak oceny z egzaminu z matematyki, fizyki, chemii, lub drugiego języka obcego nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.


4. Kandydaci na kierunek architektura, na którym zajęcia prowadzone są w języku angielskim, będą klasyfikowani na podstawie wyników:
• egzaminu z matematyki,
• egzaminu z języka angielskiego, przy czym wymaga się uzyskania co najmniej 30% punktów na poziomie rozszerzonym z części pisemnej w przypadku zdawania egzaminu naturalnego lub 160 punktów w przypadku zdawania egzaminu dojrzałości; kandydaci, których znajomość języka angielskiego została potwierdzona poprzez ukończenie szkoły lub oddziału, w których ten język był językiem nauczania a nie zdawali egzaminu naturalnego z języka angielskiego otrzymują zerową liczbę punktów z tego przedmiotu,
• egzaminu z drugiego języka obcego,
• sprawdzianu uzdolnień plastycznych (zgodnie z g 16 ust. 1).
Brak oceny z egzaminu z matematyki lub drugiego języka obcego nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.

5. Kandydaci na kierunek Architektura będą klasyfikowani na podstawie wyników:
• egzaminu z matematyki,
• egzaminu z języka obcego,
• sprawdzianu uzdolnień plastycznych (zgodnie z § 16 ust. l ).
Brak oceny z egzaminu z matematyki lub języka obcego nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.


6. Kandydaci    na    kierunek    biogospodarka,   na    kierunek    biotechnologia,   na    kierunek   inżynieria   chemiczna i biochemiczna, na kierunek inżynieria biomedyczina, na kierunek menedżer żywności i żywienia oraz na kierunek technologia żywności i żywienia człowieka będą klasyfikowani na podstawie wyników egzaminów z:
• matematyki,
• języka obcego,
»  fizyki, chemii lub biologii - do wyboru.
Brak oceny z egzaminu z danego przedmiotu nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.


7. Kandydaci na kierunek fizyka techniczna będą klasyfikowani na podstawie wyników egzaminów z:
• matematyki,
• języka obcego,
• fizyki, chemii, biologii lub informatyki - do wyboru.
Brak oceny z egzaminu z danego przedmiotu nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.


8. Kandydaci na kierunek planowanie przestrzenne będą klasyfikowani na podstawie wyników egzaminów z:
• matematyki,
• języka obcego,
o fizyki, chemii lub geografii - do wyboru.
Brak oceny z egzaminu z danego przedmiotu nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.


9. Kandydaci na kierunek informatyka, na kierunek informatyka stosowana będą klasyfikowani na podstawie wyników egzaminów z:
» matematyki,
• Języka obcego,
• fizyki, chemii lub informatyki - do wyboru.
Brak oceny z egzaminu z danego przedmiotu nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.


10. Kandydaci na kierunek informatyka w ochronie środowiska będą klasyfikowani na podstawie wyników egzaminów z:
• matematyki,
• języka obcego,
• fizyki, chemii, biologii, geografii lub informatyki - do wyboru.
Brak oceny z egzaminu z danego przedmiotu nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.


11. Kandydaci na kierunek matematyka stosowana oraz na kierunek zarządzanie będą klasyfikowani na podstawie wyników egzaminów z:
• matematyki,
• języka obcego.
Brak oceny z egzaminu z danego przedmiotu nie wyklucza kan
dydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.

12. Kandydaci na kierunek wzornictwa będą klasyfikowani na podstawie wyników:
• egzaminu z matematyki,
• egzaminu z języka obcego,
• sprawdzianu uzdolnień plastycznych (zgodnie z § 16 ust. 2).
Brak oceny z egzaminu z matematyki lub języka obcego nie wyk lucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.


13. Kandydaci na kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego będą klasyfikowani  na podstawie  wyników:
• egzaminu z matematyki,
• egzaminu z języka obcego,
• egzaminu z fizyki lub chemii do wyboru,
• sprawdzianu uzdolnień plastycznych (zgodnie z § l6 ust. 2).
Brak oceny z egzaminu z matematyki, fizyki, chemii lub języka obcego nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.

 

§ 9


Kandydaci na studia drugiego stopnia będą klasyfikowani na podstawie oceny wpisanej w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równoważnych oraz oceny z rozmowy kwalifikacyjnej. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna może odstąpić od przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej.

 

III ZASADY KLASYFIKACJI

 

§ 10

 

Klasyfikacja kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia stacjonarne niestacjonarne pierwszego stopnia na podstawie egzaminu maturalnego będzie prowadzona na podstawie liczby punktów uzyskanych z poziomu podstawowego lub rozszerzonego obliczonej zgodnie z zasadami podanymi poni2ej. W przypadku, gdy na świadectwie dojrzałości kandydata podany jest więcej niż jeden wynik z danego egzaminu, do klasyfikacji będzie brany wynik dający kandydatowi największą liczbę punktów.

 

 

 

przedmiot kwalifikacyjny

wynik egzaminu maturalnego

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

Poniżej 30% lub brak oc'%eny

od 30% do 100%

poniżej 30%

lub brak oceny

od 30% do 100%

 

liczba punktów

za każdy procent

 

 

matematyka

0

2

0

5

fizyka/chemia/biologia/geografia/ informatyka

0

1,2

0

 

3

język obcy*

9

0,8

0

2

 

 

 

przedmiot kwalifikacyjny

wynik egzaminu  maturalnego

poniżej 30% lub brak oceny

od 30% do 100%

liczba punktów za każdy procent

 

język obcy*, będący drugim językiem nauczania w szkołach lub oddziałach dwujęzycznych

 

 

0

 

1,5 ^ w + 50

w - wynik części pisemnej egzaminu maturalnego dla szkół lub oddziałów dwujęzycznych wyrażony w procentach

*wynik części pisemnej egzaminu naturalnego

 

§ 11

Kandydaci, którzy zdawali egzamin maturalny z innych przedmiotów niż wymagane przedmioty kwalifikacyjne, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia rozpoczynające się w semestrze zimowym dopiero w ostatnim terminie rekrutacji.

 

§ 12

Klasyfikacja kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia na podstawie egzaminu maturalnego przeprowadzanego w ramach programu Matury Międzynarodowej będzie prowadzona na podstawie liczby punktów obliczonej w niżej podany sposób:

 

Liczba punktów = w   25

 

w-- wynik całkowity podany na dyplomie IB

 

§ 13

Klasyfikacja kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, którzy ukończyli szkołę zdając egzamin dojrzałości, będzie prowadzona na podstawie sunny punktów  obliczonej zgodnie z zasadami podanymi poniżej.

 

ocena z egzaminu dojrzałości

liczba punktów z matematyki

liczba punktów z fizyki, chemii, biologii, geografii

liczba punktów z języka obcego

brak oceny

0

0

0

2

100

60

40

3

200

120

80

4

350

200

130

5

450

260

160

6

500

300

18O

 

Kandydaci, którzy przystąpili do egzaminu dojrzałości a na świadectwie dojrzałości jako ocenę z języka obcego mają wpisany certyfikat, otrzymują liczbę punktów zgodnie z wykazem zawartym w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 14

Kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości z innych przedmiotów niż wymagane przedmioty kwalifikacyjne, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia rozpoczynające się w semestrze zimowym dopiero w ostatnim terminie rekrutacji.

 

§ 15

Klasyfikacja kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia na podstawie świadectwa równoważnego świadectwu dojrzałości, uzyskanego poza polskim systemem oświaty, za wyjątkiem egzaminu maturalnego przeprowadzanego w ramach programu Matury Międzynarodowej, będzie prowadzona na podstawie liczby punktów obliczonej z uwzględnieniem tabeli zawartej w § 10, poziom podstawowy.

 

§ 16

  1. Sprawdzian uzdolnień plastycznych dla kandydatów na kierunek architektura będzie polegać na wykonaniu ołówkiem dwóch rysunków odręcznych na zadany temat. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 500. Warunkiem klasyfikacji kandydata na studia na kierunku jest uzyskanie ze sprawdzianu co najmniej 250 punktów. Wyniki uzyskane ze sprawdzianu nie będą uwzględniane przy klasyfikacji kandydata na kierunki, na których nie obowiązuje wyżej opisana forma sprawdzianu.
  2. Sprawdzian uzdolnień plastycznych dla kandydatów na kierunek wzornictwo oraz na kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego będzie polegać na wykonaniu ołówkiem rysunku odręcznego oraz wykonaniu kompozycji czarno-białej i kompozycji barwnej. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 400. Warunkiem klasyfikacji kandydata na studia na kierunku jest uzyskanie ze sprawdzianu co najmniej 200 punktów.

Wyniki uzyskane ze sprawdzianu nie będą uwzględniane przy klasyfikacji kandydata na kierunki, na których nieobowiązuje wyżej opisana forma sprawdzianu.

 

§ 17

 

Podstawą klasyfikacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia jest suma punktów obliczona zgodnie z zasadami podanymi poniżej:

 

s = d + r

 

d — liczba punktów wynikająca z przeliczenia oceny wpisanej w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równoważniach

r = ocena z rozmowy kwalifikacyjnej w skali od 0 do 100

Do dalszego postępowania kwalifikacyjnego przechodzą wyłącznie kandydaci, którzy z przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej uzyskali ocenę różną od zera.

W wynikach rozmowy kwalifikacyjnej mogą być uwzględniane potwierdzone efekty uczenia się.

Warunki i zakres rozmowy kwalifikacyjnej określi kierownik jednostki organizacyjnej prowadzącej studia i poda do wiadomości do dnia 30 czerwca 2020 r.

 

  1. Przeliczenie oceny z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych będzie dokonywane zgodnie z zasadami podanymi poniżej.

 

  1. W przypadku skali ocen zawierającej sześć poziomów:

 

poziom w skali ocen

ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów

d - liczba punktów

najwyższy

celujący lub równoważny

100

 

bardzo dobry lub równoważny

92

 

ponad dobry, dobry plus, plus dobry lub równoważny

84

 

dobry lub równoważny

76

 

dość dobry, dostateczny plus, plus dostateczny,

ponad dostateczny lub równoważny

68

najniższy pozytywny

dostateczny lub równoważny

60

  1. W przypadku skali ocen zawierającej pięć poziomów:

 

poziom w skali ocen

ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów

d - liczba punktów

 

 

bardzo dobry lub równoważny

100

 

ponad dobry, dobry plus, plus dobry lub równoważny

90

 

dobry lub równoważny

80

 

dość dobry, dostateczny plus, plus dostateczny,

ponad dostateczny lub równoważny

70

najniższy pozytywny

dostateczny lub równoważny

60

  1. W przypadku, gdy skala ocen obowiązująca w szkole wyższej, która ten dyplom wystawiła, różni się od podanych wyżej, wartość liczbowe d obliczona będzie w niżej podany sposób:

 

d = k x 100

 

k = iloraz oceny z dyplomu ukończenia studiów wyższych precz maksymalną ocenę obowiązującą w szkole wyższej, która ten dyplom wystawiła

 

§ 18

 

  1. Rekrutacji na studia stacjonarne niestacjonarne pierwszego oraz drugiego stopnia w Politechnice Łódzkiej przeprowadza Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.
  2. Strukturę, skład i zadania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej określa Rektor Politechniki Łódzkiej.

 

§ 19

 

  1. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów.
  2. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, a w przypadku cudzoziemców decyzję administracyjną o odmowie przyjęcia na studia wydaje Rektor Politechniki Łódzkiej.

 

§ 20

 

Kandydaci nieprzyjęci ma studia z powodu zbyt małej liczby punktów, po podwyższeniu wyniku z egzaminu naturalnego, mogą być przyjęci na dany kierunek studiów o ile po ponownym przeliczeniu, liczba punktów kwalifikacyjnych jest co najmniej równa n mniejszej liczbie punktów osiągniętych przez osobę przyjęty na dany kierunek i poziom studiów w trybie rekrutacji.

 

§ 21

 

Od decyzji o odmowie przyjęcia na studia przysługuje odwołanie do Sektora Politechniki Łódzkiej. Podstawą uznania odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.

 

§ 22

 

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów na studia w Politechnice Łódzkiej zawarty jest w Załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 23

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 czerwca 2020 r

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Łódzka

Komentarze (0)