Ogólne zasady rekrutacji na ASP w Łodzi 2019/2020

Ogólne zasady rekrutacji na ASP w Łodzi 2019/2020

Akademia Sztuk Pięknych rekrutacja 2019

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020 na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2019.
 

 

Uchwała nr 135/18/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 18 grudnia 2018 roku zmieniająca Uchwałę nr 109/18/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie: warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na rok akademicki 2019/2020 oraz zakresu egzaminu wstępnego na prowadzone przez uczelnię formy studiów i formy kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów.

Senat Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, stosownie do treści art. 266 ust.1 ustawy z dnia 03 lipca 2018 r. przepisy wprowadzające Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018. z dnia 30.08.2018 poz.1669) dostosowując treść Uchwały nr 109/18/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 28 maja 2018 roku do powszechnie obowiązujących przepisów prawa zmienia jej treść w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie:

w sprawie: warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na rok akademicki 2019/2020 oraz zakresu egzaminu wstępnego na prowadzone przez uczelnię formy i poziomy studiów na poszczególnych kierunkach studiów

Na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. 2018. z dnia 30.08.2018 poz.1668) ustawy z dnia 03 lipca 2018 r. przepisy wprowadzające Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018. z dnia 30.08.2018 poz.1669) Statutu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi przyjętego Uchwałą Senatu nr 17 z dnia 29 czerwca 2006 r. (z późn. zm.) Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz. U. 2018r. poz. 1791) Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. 2018r. poz. 1861) Senat Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi ustala niniejszym warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na rok akademicki 2019/2020 oraz zakres egzaminu wstępnego na prowadzone przez uczelnię formy i poziomy studiów na poszczególnych kierunkach studiów:

 

§1


PRZEPISY OGÓLNE

 

1. Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi (zwana dalej ASP w Łodzi lub Akademią) będzie przeprowadzała rekrutację na rok akademicki 2019/2020 na kierunki studiów na następujących formach i poziomach studiów prowadzone w języku polskim, oraz w języku angielskim z zastrzeżeniem ust. 23:

 • studia stacjonarne pierwszego stopnia kończące się tytułem licencjat — na kierunki: architektura wnętrz, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, rzeźba, tkanina i ubiór, wzornictwo;
 • studia stacjonarne drugiego stopnia kończące się tytułem magister — na kierunki: architektura wnętrz, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, rzeźba, tkanina i ubiór, wzornictwo;
 • studia stacjonarne jednolite magisterskie kończące się tytułem magister — na kierunki: grafika,malarstwo;
 • studia niestacjonarne pierwszego stopnia kończące się tytułem licencjat — na kierunki: grafika, tkanina i ubiór;
 • studia niestacjonarne drugiego stopnia kończące się tytułem magister — na kierunki: grafika, tkanina i ubiór.

2. Do odbywania studiów w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi może być dopuszczona osoba, która spełnia warunki rekrutacji ustalone przez uczelnię z zastrzeżeniem ust. 8 i ust. 9 oraz posiada:                                    .

1) w przypadku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich:

 • świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
 • świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art.93 ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018r. poz. 1457 i 1560),
 • świadectwo i inny dokument lub dyplom, o których mowa w art.93 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018r. poz. 1457 i 1560),
 • świadectwo. lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniuwykształcenia;
 • świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015r.
 • w przypadku studiów drugiego stopnia dyplom ukończenia studiów.

 

3. Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi prowadzi rejestrację kandydatów na pierwszy rok studiów na rok akademicki 2019/2020 drogą elektroniczną za pomocą Systemu Elektronicznej Rekrutacji, za pośrednictwem którego są realizowane procedury określone dla postępowania rekrutacyjnego. System dostępny jest na stronie internetowej ASP w Łodzi.

Rejestracja prowadzona jest drogą elektroniczną na wszystkie kierunki studiów, formy studiów (studia stacjonarne, studia niestacjonarne) i poziomy (studia pierwszego stopnia, studia. drugiego stopnia, studia jednolite magisterskie) wymienione w ust. 1. Rekrutacja elektroniczna rozpocznie się w maju 2019 roku, a zakończy się we wrześniu 2019 roku.

Osoba, zgłaszająca się na studia w ASP w Łodzi, ma obowiązek:

1. zarejestrować się w Systemie Elektronicznej Rekrutacji;

2. wybrać kierunek studiów w danej formie studiów i na danym poziomie studiów. Wybór kierunku studiów w danej formie studiów i na danym poziomie studiów możliwy jest tylko w terminie ustalonym zarządzeniem Rektora ASP w Łodzi w sprawie harmonogramu rekrutacji, o którym mowa w ust. 20.

Data podana jako koniec rejestracji na studia jest ostatnim dniem, w którym osoba zainteresowana może zgłosić się drogą elektroniczną na wybrany kierunek studiów.                              |

3. wypełnić elektroniczny formularz rejestracyjny, który znajduje się w Systemie Elektronicznej Rekrutacji;

4. dokonać opłaty rekrutacyjnej w wysokości ustalonej zarządzeniem Rektora w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia i studia jednolite  magisterskie  w  Akademii  Sztuk   Pięknych   im.  Władysława   Strzemińskiego w Łodzi na rok akademicki 2019/2020 (nie dotyczy osób zwolnionych z obowiązku uiszczenia opłaty rekrutacyjnej na podstawie zarządzenia Rektora).

Opłatę należy uiścić w terminie elektronicznej rekrutacji na wybrany kierunek studiów.

5. uczestniczyć w egzaminie wstępnym na kierunek studiów, o którym mowa w pkt. 2), z zastrzeżeniem § 2 ust. 38 — 43 niniejszej uchwały oraz z zastrzeżeniem aktualnie obowiązującej Uchwały Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich, po uzyskaniu statusu kandydata idopuszczeniu do egzaminu wstępnego.

6. Kandydatem na studia staje się osoba, która dokonała wszystkich czynności wymienionych w ust. 5 pkt 1) — pkt 4) powyżej.

7. Kandydat winien postępować zgodnie z informacjami otrzymywanymi na konto indywidualne w Systemie Elektronicznej Rekrutacji oraz bezwzględnie przestrzegać podanych terminów.

8. Do postępowania egzaminacyjnego na studia pierwszego stopnia lub studia jednolite magisterskie może zostać dopuszczony tylko kandydat na studia.

9. Do postępowania egzaminacyjnego na studia drugiego stopnia może zostać dopuszczony tylko kandydat na studia, który jest absolwentem studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich lub studiów równorzędnych na kierunku pokrewnym do kierunku studiów drugiego stopnia, jaki kandydat wybrał w procedurze rekrutacji na studia w ASP w Łodzi, o ile wymóg taki został wskazany w załącznikach nr 1 — nr 7 do niniejszej uchwały.

10. Kandydaci, będący obywatelami polskimi, którzy zostaną zakwalifikowani na studia stacjonarne (pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie) lub nie zostaną zakwalifikowani na te studia z powodu braku miejsc w limicie przyjęć (tzw. lista rezerwowa), zobowiązani są do dostarczenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych do Sekretariatu Komisji rekrutacyjnej kierunku w terminie ustalonym zarządzeniem Rektora ASP w Łodzi w sprawie harmonogramu rekrutacji, o którym mowa w ust. 20.

11. Wszyscy kandydaci na studia niestacjonarne pierwszego stopnia lub studia stacjonarne drugiego stopnia lub studia niestacjonarne drugiego stopnia, będący obywatelami polskimi, zobowiązani są do dostarczenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych do Sekretariatu Komisji rekrutacyjnej kierunku w terminie ustalonym zarządzeniem Rektora ASP w Łodzi w sprawie harmonogramu rekrutacji, o którym mowa w ust. 20.

12. Wszyscy kandydaci cudzoziemcy zobowiązani są do dostarczenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych do Sekretariatu Komisji rekrutacyjnej kierunku w terminie ustalonym zarządzeniem Rektora ASP w Łodzi w sprawie harmonogramu rekrutacji, o którym mowa w ust. 20.

13. Świadectwa/dyplomy uzyskane za granicą muszą zostać poddane procedurze legalizacji lub nostryfikacji w zależności od obowiązujących przepisów w tym zakresie. Akademia może odstąpić od nostryfikacji dokumentu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

14. Szczegółowy wykaz dokumentów rekrutacyjnych, wymaganych od kandydatów obywateli Polski oraz kandydatów cudzoziemców na kierunki studiów wymienione w ust. 1 w ramach rekrutacji na rok akademicki 2019/2020, ustala Rektor zarządzeniem. Zarządzenie zostanie podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej uczelni do dnia 30 kwietnia 2019 roku.

15. Szczegółowe zasady rekrutacji na studia w ASP w Łodzi laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego określone są odrębną Uchwałą Senatu. Szczegółowe zasady rekrutacji na studia w ASP w Łodzi laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich określone są odrębną Uchwałą Senatu.

16. Forma pomocy kandydatom niepełnosprawnym w czasie całego postępowania rekrutacyjnego ustalana jest z Komisją rekrutacyjną kierunku po osobistym zgłoszeniu się kandydata do pracownika Sekretariatu Komisji rekrutacyjnej kierunku z aktualnym orzeczeniem  o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności. Zgłoszenie to powinno nastąpić nie później niż dwa tygodnie przed datą I etapu (I części) egzaminu wstępnego.

17. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia wnoszą opłatę rekrutacyjną. Wysokość izasady wnoszenia oraz zwrotu tej opłaty zostaną określone i podane do wiadomości zarządzeniem Rektora. Zarządzenie zostanie podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej uczelni do dnia 30 kwietnia 2019 roku.

18. Dziekani przedstawiają Rektorowi, składając w Dziale Nauczania, harmonogramy przeprowadzania egzaminów wstępnych przez Komisje rekrutacyjne kierunku. Harmonogram rekrutacji ustala Rektor zarządzeniem.

19. Harmonogram rekrutacjj oznacza terminy przeprowadzania egzaminów wstępnych przez Komisje rekrutacyjne kierunku, terminy elektronicznej rekrutacji oraz terminy składania dokumentów rekrutacyjnych przez kandydatów obywateli Polski i cudzoziemców.

20. Harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2019/2020 zostanie podany do wiadomości publicznej na stronie internetowej uczelni do dnia 30 kwietnia 2019 roku. W przypadku dodatkowej rekrutacji, o której mowa w §2 ust. 31 niniejszej uchwały, harmonogram dodatkowej rekrutacji zostanie podany do wiadomości publicznej na stronie internetowej uczelni do dnia 31 lipca 2019 roku.

21. Limity przyjęć na każdy kierunek studiów w danej formie studiów oraz na danym poziomie studiów wymieniony w ust. 1, zostaną określone odrębną Uchwałą Senatu. Uchwała Senatu zostanie podana do wiadomości publicznej na stronie internetowej uczelni do dnia 30 kwietnia 2019 roku.

22. W przypadku niewypełnienia minimalnego limitu przyjęć na danym kierunku studiów w danej formie studiów (studia stacjonarne, studia niestacjonarne) oraz na danym poziomie (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, studia jednolite magisterskie), określonego uchwałą wymienioną w ust. 21, uczelnia nie uruchomi I roku studiów na danym kierunku studiów w danej formie studiów oraz na danym poziomie na rok akademicki 2019/2020.

23. W przypadku, gdy Senat ASP w Łodzi podejmie decyzję o prowadzeniu studiów w języku angielskim, kandydatów obowiązują zasady rekrutacji określone w niniejszej uchwale.

24. Ponadto kandydaci na studia prowadzone w języku angielskim zobowiązani są do złożenia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego w Sekretariacie Komisji rekrutacyjnej kierunku najpóźniej 7 dni przed terminem egzaminu wstępnego.

25. Dokumentem potwierdzającym znajomość języka angielskiego na wymaganym przez Uczelnię poziomie Bi będzie dokument przewidziany przepisami powszechnie obowiązującymi w tym zakresie.

26. Egzamin wstępny na studia prowadzone w języku polskim, kandydat zdaje w języku polskim.

27. Egzamin wstępny na studia prowadzone w języku angielskim, kandydat zdaje w języku angielskim.

28. Termin na wniesienie przez kandydata wszelkich pism, w tym odwołań od decyzji rekrutacyjnych, uważa się za zachowany, jeśli pismo przed upływem terminu zostało złożone w Sekretariacie Komisji rekrutacyjnej kierunku lub nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. — Prawo pocztowe (jt. Dz.U. z 2017r. poz. 1481 ze zm.).

 

§ 2

 

WARUNKI I TRYB PRZEPROWADZANIA EGZAMINU WSTĘPNEGO

 

1. Podstawę przyjęcia na studia:

 • pierwszego stopnia lub studia jednolite magisterskie w ASP w Łodzi stanowi pozytywny wynik egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości oraz wyniki egzaminu wstępnego przeprowadzanego w formie egzaminu konkursowego, sprawdzającego uzdolnienia artystyczne kandydata. Egzaminy wstępne nie mogą dotyczyć przedmiotów objętych egzaminem maturalnym lub egzaminem dojrzałości.
 • drugiego  stopnia stanowi  wynik egzaminu  wstępnego  przeprowadzanego w formie egzaminu konkursowego, sprawdzającego uzdolnienia artystyczne kandydata.

 

2. Postanowienie pkt 1) powyżej stosuje się odpowiednio do pozytywnych wyników egzaminu zagranicznego lub wyników kształcenia, potwierdzonych dokumentem, o którym mowa w §1 ust. 2 pkt 1 lit b-d, oraz wyników egzaminu wstępnego przeprowadzanego w formie egzaminu konkursowego, sprawdzającego uzdolnienia artystyczne kandydata.

3. Postępowanie w sprawie przyjęcia na studia, w tym egzaminy wstępne na wszystkie kierunki studiów wymienione §1 ust. 1 niniejszej uchwały, przeprowadzane są przez Komisje rekrutacyjne kierunku. Komisje rekrutacyjne kierunku powoływane są dla danego kierunku studiów przez dziekanów właściwych Wydziałów Uczelni i zatwierdzone przez Radę odpowiedniego Wydziału. W skład Komisji rekrutacyjnej kierunku wchodzą nauczyciele akademiccy. Zadania i pytania egzaminacyjne formułują i precyzują poszczególne Komisje rekrutacyjne kierunku.

4. Komisja rekrutacyjna kierunku podejmuje decyzje w sprawach przyjęcia kandydata na studia. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu nalistę studentów. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez Komisję rekrutacyjną kierunku. Decyzje podpisuje Przewodniczący danej Komisji rekrutacyjnej kierunku. Od decyzji Komisji rekrutacyjnej kierunku przysługuje odwołanie do Rektora. Przebieg  i zakres egzaminów wstępnych na rok akademicki 2019/2020 na poszczególne kierunki studiów zostały określone w załącznikach nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7 do niniejszej uchwały. Warunki egzaminów  wstępnych wymienione w załącznikach nr 1 — nr 7 do niniejszej uchwały obowiązują w takim samym zakresie kandydatów posiadających obywatelstwo polskie jak i cudzoziemców zarówno na studia prowadzone w języku polskim jak i w języku angielskim.

5. Egzamin wstępny może być podzielony na etapy lub części. Etap może być podzielony na części/ zadania. Część egzaminu może być podzielona na zadania.

6. Prace egzaminacyjne wykonywane przez kandydatów podczas egzaminu wstępnego w części praktycznej są kodowane. System kodowania prac ustala, przygotowuje iwykonuje Komisja rekrutacyjna kierunku.

7. Termin egzaminu wstępnego tj. dzień, godzina i sala, podany w harmonogramie rekrutacji, o którym mowa w $ 1 ust. 20 niniejszej uchwały, zostanie  indywidualnie przyporządkowany  każdemu kandydatowi  w Systemie Elektronicznej Rekrutacji najpóźniej dwa dni przed egzaminem. Kandydat ma obowiązek sprawdzać termin egzaminu wstępnego na swoim koncie rejestracyjnym w Systemie Elektronicznej Rekrutacji.      |

8. Do każdego etapu/części etapu egzaminu wstępnego Sekretariat Komisji rekrutacyjnej kierunku sporządza odrębną listę obecności kandydatów dopuszczonych do etapu/części etapu egzaminu.

9. Kandydat, przystępujący do egzaminu wstępnego w wyznaczonym terminie, zobowiązany jest do wylegitymowania się dowodem osobistym lub innym urzędowym dokumentem tożsamości. Sekretariat Komisji rekrutacyjnej kierunku przed rozpoczęciem egzaminów sprawdza tożsamość kandydatów.

10. Kandydat, który okaże dowód osobisty lub inny dokument tożsamości, podpisuje się na liście obecności imoże uczestniczyć w egzaminie wstępnym.

11. Kandydat, który nie okaże dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości, nie może uczestniczyć w egzaminie wstępnym, co Sekretariat Komisji rekrutacyjnej kierunku odnotowuje na liście obecności kandydatów.

12. Na egzamin wstępny kandydat zgłasza się w wyznaczonym terminie najpóźniej 15 minut przed rozpoczęciem egzaminu. Po rozpoczęciu egzaminu wstępnego spóźniony kandydat nie może przystąpić i uczestniczyć w egzaminie wstępnym.

13. Kandydaci, zdający egzamin wstępny na dany kierunek studiów w danej formie studiów i na danym poziomie studiów, zobowiązani są do przystąpienia do wszystkich etapów/ części egzaminu, a w etapie/ części podzielonym na zadania — do wszystkich zadań w wyznaczonym terminie. Nieprzystąpienie kandydata do któregokolwiek z obowiązujących etapów, części lub zadań egzaminu, Sekretariat Komisji rekrutacyjnej kierunku odnotowuje na liście obecności kandydatów, stosując zapis nieobecny z podaniem tożsamości kandydata.

Nieprzystąpienie kandydata do któregokolwiek z obowiązujących etapów, części lub zadań egzaminu wstępnego w wyznaczonym terminie wyklucza go z dalszego postępowania egzaminacyjnego oraz z konkursu wyników. W takim przypadku kandydat otrzymuje decyzję o nieprzyjęciu na studia.

Podczas egzaminów wstępnych kandydatów obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych oraz jakichkolwiek urządzeń elektronicznych umożliwiających łączność lub wymianę informacji.

Podczas egzaminu wstępnego obowiązuje zakaz komunikowania się kandydatów między sobą oraz z osobami trzecimi.

Podczas egzaminu wstępnego obowiązuje zakaz nagrywania, fotografowania oraz filmowania.

Złamanie którejkolwiek z zasad, obowiązujących podczas egzaminów wstępnych, skutkuje przerwaniem egzaminu dla osoby łamiącej te zasady i wykluczeniem z dalszego postępowania egzaminacyjnego oraz wydaniem przez komisję decyzji o nieprzyjęciu na studia.

Egzamin wstępny jest punktowany. Punkty to wartości liczb naturalnych. Wyniki egzaminu wstępnego stanowią 100% (sto procent) łącznego wyniku możliwego do uzyskania przez kandydata w toku rekrutacji.

W przypadku, gdy egzamin wstępny składa się z dwóch lub więcej etapów (lub części) punktowany jest każdy etap lub część egzaminu wstępnego z osobna. W przypadku, gdy etap lub część egzaminu podzielony/a jest na zadania, punktowane jest również każde zadanie z osobna.

Maksymalną punktację egzaminu oraz minimalną liczbę punktów wymaganą do przyjęcia na studia określają załączniki (nr 1 — nr 7) do niniejszej uchwały. Suma uzyskanych punktów za wszystkie etapy, części lub zadania stanowi podstawę do ustalenia lokaty kandydata naliście rankingowej.

Komisja rekrutacyjna kierunku sporządza listy rekrutacyjne po każdym etapie/części egzaminu wstępnego, z podaniem uzyskanej liczby punktów przez każdego kandydata zgodnie z ust. 21.

Komisja rekrutacyjna kierunku sporządza, po zakończeniu całego postępowania egzaminacyjnego, listy osób zakwalifikowanych/niezakwalifikowanych na studia oraz listy osób przyjętych/nieprzyjętych na studia, z podaniem łącznej uzyskanej liczby punktów przez każdego kandydata zgodnie z ust. 21.

Listy rekrutacyjne wymienione w ust. 22 i ust. 23 sortowane są malejąco wg liczby uzyskanych punktów.

Listy rekrutacyjne podpisuje przewodniczący Komisji rekrutacyjnej kierunku.

Kandydat zda egzamin wstępny, jeżeli przystąpi do wszystkich  obowiązujących  etapów/ części i zadań egzaminu wstępnego na danym kierunku studiów w danej formie studiów i na danym poziomie studiów oraz uzyska łącznie co najmniej wymaganą liczbę punktów do przyjęcia na studia.

W przypadku, nieprzystąpienia kandydata do któregokolwiek z obowiązujących etapów, części lub zadań egzaminu, Komisja rekrutacyjna kierunku nie przydziela kandydatowi punktów za etap, część lub zadanie egzaminacyjne, do którego kandydat nie przystąpił i stosuje przepisy ust. 14.

Kandydat zostanie zakwalifikowany na studia, jeżeli zda egzamin wstępny zgodnie z warunkami zawartymi w ust. 25 oraz zajmie miejsce na liście rankingowej w ramach ustalonego limitu przyjęć.

Kandydat nie zostanie zakwalifikowany na studia, jeżeli zda egzamin wstępny zgodnie z warunkami zawartymi w ust. 25, ale nie zajmie miejsca naliście rankingowej w ramach ustalonego limitu przyjęć.

 

14. Warunkiem koniecznym do przyjęcia kandydata na studia w ASP w Łodzi jest łączne spełnienie dwóch przesłanek: uzyskanie co najmniej minimalnej liczby punktów wymaganej do przyjęcia na studia oraz jednocześnie zajęcie miejsca na liście zdających w ramach limitu przyjęć.

15. Oprócz wymogów zawartych w ust. 29, kandydat w celu przyjęcia na studia w ASP w Łodzi jest zobowiązany dostarczyć komplet wymaganych dokumentów rekrutacyjnych do Sekretariatu Komisji rekrutacyjnej kierunku w terminie ustalonym zarządzeniem Rektora ASP w Łodzi w sprawie harmonogramu rekrutacji, o którym mowa w 1 ust. 20 niniejszej uchwały. W przypadku niedostarczenia przez kandydata kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych w ww. terminie, zostanie wydana decyzja o odmowie przyjęcia kandydata na studia.

16. W przypadku niewypełnienia limitu przyjęć na studia w podstawowym terminie, ASP w Łodzi może ogłosić dodatkowy nabór na kierunki studiów wymienione § 1 ust. 1 niniejszej uchwały w terminach określonych w zarządzeniu Rektora dotyczącym harmonogramu dodatkowej rekrutacji.

17. Kandydaci, którzy w podstawowym terminie zostali zakwalifikowani na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na rok akademicki 2019/2020, ale nie zostali przyjęci na te studia z powodu niedostarczenia świadectwa dojrzałości w terminie ustalonym zarządzeniem Rektora ASP w Łodzi w sprawie harmonogramu rekrutacji, o którym mowa w § 1 ust. 20 niniejszej uchwały, w przypadku gdy wynik ich egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania, o których mowa w art. 44 ustawy z dnia / września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018r. poz. 1457 i 1560), mogą ponownie ubiegać się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na rok akademicki 2019/2020, na kierunek studiów na jaki nie zostali przyjęci.

W takiej sytuacji kandydaci składają podanie wraz ze świadectwem dojrzałości do właściwej Komisji rekrutacyjnej kierunku najpóźniej do dnia 23 września 2019 r. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów, którego dokonuje właściwa Komisja rekrutacyjna kierunku. Przyjęcie na studia może nastąpić tylko i wyłącznie w przypadku wolnego miejsca w ramach limitu przyjęć na dany kierunek studiów, o którym mowa w § 1 ust. 21 niniejszej uchwały.

18. Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi może zawiesić rekrutację na I rok studiów na rok akademicki 2019/2020 na kierunki studiów wymienione w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, gdy liczba zarejestrowanych kandydatów jest mniejsza niż podane wcześniej przez Senat minimalne limity przyjęć.

19. Kandydat na studia w ASP w Łodzi, przystępujący do egzaminów wstępnych w części praktycznej, zobowiązany jest do odebrania oryginalnego egzemplarza swojej pracy egzaminacyjnej w terminie wskazanym przez uczelnię.

20.Rekrutacja jest jawna. Kandydat ma prawo do uzyskania informacji o liczbie uzyskanych punktów.

21. W przypadku kandydata, który otrzyma liczbę punktów wystarczającą do przyjęcia na studia na danym kierunku studiów w danej formie studiów i na danym poziomie, ałe nie zostanie przyjęty z powodu niezajęcia miejsca na liście zdających w ramach limitu przyjęć, możliwe jest jego przyjęcie w przypadku pisemnej rezygnacji osoby z listy przyjętych, najpóźniej do dnia 30 września 2019 r. W takiej sytuacji pierwszeństwo w przyjęciu mają kandydaci, którzy złożą komplet dokumentów rekrutacyjnych w terminie ustalonym zarządzeniem Rektora ASP w Łodzi w sprawie harmonogramu rekrutacji, o którym mowa w § 1 ust. 20 niniejszej uchwały izajmą kolejno najwyższe miejsca na ww. liście.

22. Komisje rekrutacyjne kierunku ustalają listę kandydatów przyjętych na pierwszy rok:

 • studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia oraz stacjonarnych jednolitych magisterskich po terminie na dostarczenie dokumentów rekrutacyjnych, ustalonym zarządzeniem Rektora ASP w Łodzi w sprawie harmonogramu rekrutacji, o którym mowa w § 1 ust. 20 niniejszej uchwały i dokonują wpisu nalistę studentów;
 • studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia po terminie na dostarczenie dokumentów rekrutacyjnych, ustalonym zarządzeniem Rektora ASP w Łodzi w sprawie harmonogramu rekrutacji, o którym mowa w § 1 ust. 20 niniejszej uchwały idokonują wpisu na listę studentów.

 

23. Kandydat, który zda egzamin wstępny na kierunek tkanina i ubiór na studia stacjonarne pierwszego stopnia w ASP w Łodzi podczas rekrutacji na rok akademicki 2019/2020, ale nie zostanie zakwalifikowany/ przyjęty na studia stacjonarne pierwszego stopnia z powodu niezajęcia miejsca na liście zdających w ramach  limitu przyjęć, może  ubiegać  się o przyjęcie bez egzaminów wstępnych na studia niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunek tkanina i ubiór na rok akademicki 2019/2020, jeżeli ASP w Łodzi prowadzi nabór na studia niestacjonarne.

24. Kandydata, o którym mowa w ust. 38, obowiązuje wybranie kierunku tkanina i ubiór na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia w Systemie Elektronicznej Rekrutacjj w terminie ustalonym zarządzeniem Rektora ASP w Łodzi w sprawie harmonogramu rekrutacji, o którym mowa w $ 1 ust. 20 niniejszej uchwały oraz złożenie w Sekretariacie Komisji rekrutacyjnej kierunku podania o przyjęcie bez egzaminów wstępnych na kierunek tkanina i ubiór na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia na rok akademicki 2019/2020. Podanie powinno być złożone w Sekretariacie najpóźniej trzy dni przed terminem egzaminu wstępnego na kierunek tkanina i ubiór na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia, ustalonym zarządzeniem Rektora ASP w Łodzi w sprawie harmonogramu rekrutacji, o którym mowa w $ 1 ust. 20 niniejszej uchwały.

25. Kandydat, który zda egzamin wstępny na kierunek tkanina i ubiór na studia stacjonarne drugiego stopnia w ASP w Łodzi podczas rekrutacji na rok akademicki 2019/2020, ale nie zostanie zakwalifikowany/ przyjęty na studia stacjonarne drugiego stopnia z powodu niezajęcia miejsca na liście zdających w ramach limitu przyjęć, może ubiegać się o przyjęcie bez egzaminów wstępnych na studia niestacjonarne drugiego stopnia na kierunek tkanina i ubiór na rok akademicki 2019/2020, jeżeli ASP w Łodzi prowadzi nabór na studia niestacjonarne.

26. Kandydata, o którym mowa w ust. 40, obowiązuje wybranie kierunku tkanina i ubiór na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia w Systemie Elektronicznej Rekrutacjj w terminie ustalonym zarządzeniem Rektora ASP w Łodzi w sprawie harmonogramu rekrutacji, o którym mowa w § 1 ust. 20 niniejszej uchwały oraz złożenie w Sekretariacie Komisji rekrutacyjnej kierunku podania o przyjęcie bez egzaminów wstępnych na kierunek tkanina i ubiór na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia na rok akademicki 2019/2020. Podanie powinno być złożone w Sekretariacie najpóźniej trzy dni przed terminem egzaminu wstępnego na kierunek tkanina i ubiór na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia, ustalonym zarządzeniem Rektora ASP w Łodzi w sprawie harmonogramu rekrutacji,  o którym mowa w § 1 ust. 20 niniejszej uchwały.

27. Kandydat, który zda egzamin wstępny na kierunek grafika na studia stacjonarne jednolite magisterskie w ASP w Łodzi podczas rekrutacji na rok akademicki 2019/2020, ale nie zostanie zakwalifikowany/ przyjęty na studia stacjonarne jednolite magisterskie z powodu niezajęcia miejsca na liście zdających w ramach limitu przyjęć, może ubiegać się o przyjęcie bez egzaminów wstępnych na studia niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunek grafika na rok akademicki 2019/2020, jeżeli ASP w Łodzi prowadzi nabór na studia niestacjonarne.

28.Kandydata, o którym mowa w ust. 42, obowiązuje wybranie kierunku grafika na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia w Systemie Elektronicznej Rekrutacji w terminie ustalonym zarządzeniem Rektora ASP w Łodzi w sprawie harmonogramu rekrutacji, o którym mowa w § 1 ust. 20 niniejszej uchwały oraz złożenie w Sekretariacie Komisji rekrutacyjnej kierunku podania o przyjęcie bez egzaminów wstępnych na kierunek grafika na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia na rok akademicki 2019/2020. Podanie powinno być złożone w Sekretariacie najpóźniej trzy dni przed terminem egzaminu wstępnego na kierunek grafika na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia, ustalonym zarządzeniem Rektora ASP w Łodzi w sprawie harmonogramu rekrutacji, o którym mowa w § 1 ust. 21 niniejszej uchwały.

29. Przyjęcie kandydata na studia niestacjonarne, w trybie określonym w ust. 38 - 43, może nastąpić jedynie w przypadku niewypełnienia limitu przyjęć na dany kierunek studiów niestacjonarnych I lub II stopnia.

30. Osoba zgłaszająca się na studia do ASP w Łodzi, która nie została przyjęta do innej uczelni — bez względu na wynik postępowania rekrutacyjnego przeprowadzonego w tej uczelni — zobowiązana jest do przystąpienia do postępowania egzaminacyjnego na wybranym przez tę osobę kierunku studiów w danej formie studiów i na danym poziomie studiów w ASP w Łodzi zgodnie z zapisami niniejszej uchwały.

31. Osobę, wymienioną w ust. 45, obowiązuje procedura wymieniona w § 1 ust. 5 niniejszej uchwały.

 

§ 3

 

ZASADY PRZYJĘĆ CUDZOZIEMCÓW

 

Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia prowadzone w języku polskim, o których mowa w $ 1 ust.1 powyżej, jeżeli:

1. ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego

lub

posiadają certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego wydany zgodnie z art.11 a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (Dz.U. z 2018r. poz. 931) co najmniej na poziomie biegłości językowej C1 lub

2. uzyskają potwierdzenie ASP w Łodzi, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim (potwierdzenie będzie wydawane kandydatowi przez Komisję rekrutacyjną kierunku w czasie egzaminów wstępnych w ASP w Łodzi).

Kandydaci cudzoziemcy, na studia prowadzone w języku angielskim, zobowiązani są do złożenia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego w Sekretariacie Komisji rekrutacyjnej kierunku najpóźniej 7 dni przed terminem egzaminu wstępnego.

3. Dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego wskazane są zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

4. Poza zasadami opisanymi w niniejszym § 3, kandydatów cudzoziemców obowiązują pozostałe warunki rekrutacji wskazane niniejszą uchwałą.

5. Kandydatów   cudzoziemców   obowiązuje  tryb egzaminu   wstępnego określonego w  załącznikach nr 1 — nr 7 do niniejszej uchwały.

6. Zasady na jakich cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia oraz uczestniczyć w prowadzeniu działalności naukowej  regulują przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. 2018. ż dnia 30.08.2018 poz.1668).

7. Cudzoziemcy — przez okres postępowania rekrutacyjnego oraz cały okres studiów w ASP w Łodzi winni we własnym zakresie zabezpieczyć wszelkie prawa dotyczące ich ochrony zdrowia.

8. W zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 

§  4

 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

 

1. Odwołanie od decyzji Komisji rekrutacyjnej kierunku o nieprzyjęciu na studia służy kandydatowi na warunkach wskazanych w $ 2 ust. 3 powyżej. Odwołanie wnosi się do Rektora za pośrednictwem właściwej Komisji rekrutacyjnej kierunku, z zachowaniem ustawowego terminu 14 dni od daty doręczenia decyzji.

2. Decyzja Rektora jest ostateczna.

3. Odwołanie od decyzji Komisji rekrutacyjnej kierunku, kandydat składa w sposób wskazany w § 1 ust. 28 niniejszej uchwały.

4. Decyzję Rektora, dotyczącą rozpatrzonego odwołania, doręcza się kandydatowi na piśmie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 

§ 5

 

PRZEBIEG EGZAMINÓW WSTĘPNYCHNA POSZCZEGÓLNYCH KIERUNKACH STUDIÓW

 

Przebieg egzaminów wstępnych na poszczególnych kierunkach studiów na rok akademicki 2019/2020 został określony w załącznikach do niniejszej uchwały:

Załącznik nr 1

Zasady rekrutacji na kierunek architektura wnętrz na rok akademicki 2019/2020

 

Załącznik nr 2

Zasady rekrutacji na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych na rok akademicki 2019/2020

 

Załącznik nr 3

Zasady rekrutacji na kierunek grafika na rok akademicki 2019/2020

 

Załącznik nr 4

Zasady rekrutacji na kierunek malarstwo na rok akademicki 2019/2020

 

Załącznik nr 5

Zasady rekrutacji na kierunek rzeźba na rok akademicki 2019/2020

 

Załącznik nr 6

Zasady rekrutacji na kierunek tkanina i ubiór na rok akademicki 2019/2020

 

Załącznik nr 7

Zasady rekrutacji na kierunek wzornictwo na rok akademicki 2019/2020.

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Komentarze (0)