Ogólne zasady rekrutacji na ASP w Łodzi 2020/2021

Ogólne zasady rekrutacji na ASP w Łodzi 2020/2021

Akademia Sztuk Pięknych rekrutacja 2020

 

Uchwała nr 166/19/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie: ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznei rekrutacji i sposobu jej przeprowadzenia na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Akademii Sztuk Pięknych im. Władyslawa Strzemińskiego w Łodzi oraz ustalenia zakresu egzaminu wstępnego na prowadzone przez uczelnię formy i poziomy studiów na poszczególnych kierunkach studiów na rok akademicki 2020/2021

 

Na podstawie art. 70 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 4a, ust. 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. 2018. z dnia 30.08.2018 poz.1668 z późn. zm.) oraz art. ł46 ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy — Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018. poz. 2245)

 

Senat  Akademii  Sztuk  Pięknych  im.  Władyslawa  Strzemińskiego w Łodzi ustala  niniejszym  warunki,  tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej oraz sposób jej przeprowadzenia na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Akademii Sztuk  Pięknych  im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi oraz zakres egzaminu wstępnego na prowadzone przez uczelnię formy i poziomy studiów na poszczególnych kierunkach studiów na rok akademicki 2020/2021:

 

§ 1

 1. Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi (zwana dalej ASP w Łodzi lub Akademią) będzie przeprowadzała rekrutację na rok akademicki 2020/2021 na kierunki studiów na następujących formach i poziomach studiów prowadzone w języku polskim, oraz w języku angielskim z zastrzeżeniem ust. 23:
  1. studia stacjonarne pierwszego stopnia kończące się tytułem licencjat — na kierunki: architektura wnętrz (profil    ogólnoakademicki),    edukacja    artystyczna    w    zakresie    sztuk     plastycznych (profil ogólnoakademicki), fotografia i multimedia (profil ogólnoakademicki), rzeźba (profil praktyczny), tkanina i ubiór (profil ogólnoakademick), wzornictwo (profil ogólnoakademicki);
  2. studia stacjonarne drugiego stopnia kończące się tytułem magister — na kierunki: architektura wnętrz (profil    ogólnoakademicki),    edukacja    artystyczna    w    zakresie    sztuk     plastycznych (profil ogólnoakademicki), fotografia i multimedia (profil ogólnoakademick), rzeźba (profil praktyczny), tkanina i ubiór (profil ogólnoakademicki), wzornictwo (profil ogólnoakademicki);
  3. studia stacjonarne jednolite magisterskie kończące się tytułem magister — na kierunki: grafika (profil ogólnoakademicki), malarstwo (profil praktyczny);
  4. studia niestacjonarne pierwszego stopnia kończące się tytułem licencjat — na kierunki: grafika (profil ogólnoakademicki), tkanina i ubiór (profil ogólnoakademick);
  5. studia   niestacjonarne   drugiego   stopnia   kończące   się   tytułem   magister    —    grafika  (profil ogólnoakademicki), tkanina i ubiór (profil ogólnoakademicki).
 1. Do odbywania studiów w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi może być dopuszczona  osoba,  która  spełnia  warunki  rekrutacji  ustalone  przez  uczelnię  z  zastrzeżeniem  ust.  8  i ust. 9 oraz posiada:
  1. w przypadku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich:
   1. świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
   2. świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający  do ubiegania  się o przyjęcie na studia  zgodnie  z art.93 ust.3 ustawy z dnia  7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018r. poz. 1457 i 1560),
   3. świadectwo i inny  dokument  lub  dyplom,  o których mowa  w  art.93  ust.1 ustawy  z  dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018r. poz. 1457 i 1560),
   4. świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia;
   5. świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015r.
  2. w przypadku studiów drugiego stopnia dyplom ukończenia studiów.

 

 1. Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi prowadzi rejestrację kandydatów na pierwszy rok studiów na rok akademicki 2020/2021 drogą elektroniczną za pomocą Systemu Elektronicznej Rekrutacji, za pośrednictwem którego są realizowane procedury określone dla postępowania rekrutacyjnego. System dostępny jest na stronie internetowej ASP w Łodzi.

 

 1. Rejestracja prowadzona jest drogą elektroniczną na wszystkie kierunki studiów, formy studiów (studia stacjonarne, studia niestacjonarne) i poziomy (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, studia jednolite magisterskie) wymienione  w ust.  1. Rekrutacja  elektroniczna  rozpocznie  się w maju 2020 roku, a zakończy się we wrześniu 2020 roku, zgodnie z harmonogramem rekrutacji, o którym mowa w ust. 19.

 

 1. Osoba, zgłaszająca się na studia w ASP w Łodzi, ma obowiązek:
  1. zarejestrować się w Systemie Elektronicznej Rekrutacji;
  2. wybrać kierunek studiów w danej formie studiów i na danym poziomie studiów. Wybór kierunku studiów w danej formie studiów i na danym poziomie studiów możliwy jest tylko w terminie ustalonym zarządzeniem Rektora ASP w Łodzi w sprawie harmonogramu rekrutacji, o którym mowa w ust. 19.

Data podana jako koniec rejestracji na studia jest ostatnim dniem, w którym osoba zainteresowana może zgłosić się drogą elektroniczną na wybrany kierunek studiów.

 1. wypełnić elektroniczny formularz rejestracyjny, który znajduje się w Systemie Elektronicznej Rekrutacji;
 2. dokonać opłaty rekrutacyjnej w wysokości ustalonej zarządzeniem Sektora w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia i studia jednolite magisterskie w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na rok akademicki 2020/2021 z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w ww. zarządzeniu Rektora, dotyczących braku obowiązku wnoszenia opłaty rekrutacyjnej.

Opłatę należy uiścić w terminie elektronicznej rekrutacji na wybrany kierunek studiów.

 

 1. uczestniczyć w egzaminie wstępnym na kierunek studiów, o którym mowa w pkt. 2), z zastrzeżeniem § 2 ust. 40 — 45 niniejszej uchwały oraz z zastrzeżeniem aktualnie obowiązującej Uchwały Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich, po uzyskaniu statusu kandydata i dopuszczeniu do egzaminu wstępnego.

 

 1. Kandydatem na studia staje się  osoba,  która  dokonała  wszystkich  czynności  wymienionych  w  ust.  5 pkt 1) — pkt 4) powyżej.

 

 1. Kandydat   winien   postępować    zgodnie    z   informacjami    otrzymywanymi    na   konto    indywidualne w Systemie Elektronicznej Rekrutacji oraz bezwzględnie przestrzegać podanych terminów.

 

 1. Do postępowania egzaminacyjnego na studia pierwszego stopnia lub studia jednolite magisterskie może zostać dopuszczony tylko kandydat na studia.

 

 1. Do postępowania egzaminacyjnego na studia drugiego stopnia może zostać dopuszczony tylko kandydat na studia, który jest absolwentem studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia lub studiów Jednolitych magisterskich lub studiów równorzędnych na kierunku pokrewnym do kierunku studiów drugiego stopnia, jaki kandydat wybrał w procedurze rekrutacji na studia w ASP w Łodzi, o ile wymóg taki został wskazany w załącznikach nr 1 — nr 8 do niniejszej uchwały.

 

 1. Kandydaci, będący obywatelami polskimi, którzy zostaną zakwalifikowani na  studia  stacjonarne (pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie) lub nie zostaną zakwalifikowani na te studia z powodu braku miejsc w limicie przyjęć (tzw. lista rezerwowa), zobowiązani są do dostarczenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych do Sekretariatu Komisji rekrutacyjnej kierunku w terminie ustalonym zarządzeniem Rektora ASP w Łodzi w sprawie harmonogramu rekrutacji, o którym mowa w ust. 19.

 

 1. Wszyscy kandydaci na studia niestacjonarne pierwszego stopnia lub studia stacjonarne drugiego stopnia lub studia niestacjonarne drugiego stopnia, będący obywatelami polskimi, zobowiązani są do dostarczenia kompletu  wymaganych  dokumentów   rekrutacyjnych   do   Sekretariatu   Komisji   rekrutacyjnej   kierunku w terminie ustalonym zarządzeniem Rektora ASP w Łodzi w sprawie harmonogramu rekrutacji, o którym mowa w ust. 19.

 

 1. Wszyscy kandydaci cudzoziemcy na studia stacjonarne pierwszego stopnia, niestacjonarne pierwszego stopnia, stacjonarne drugiego stopnia, niestacjonarne drugiego stopnia, stacjonarne jednolite magisterskie zobowiązani są do dostarczenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych do Sekretariatu Komisji rekrutacyjnej kierunku w terminie ustalonym zarządzeniem Rektora ASP w Łodzi w sprawie harmonogramu rekrutacji, o którym mowa w ust. 19.

 

 1. Świadectwa/dyplomy uzyskane za granicą muszą zostać poddane  procedurze  legalizacji  lub nostryfikacji w zależności od obowiązujących przepisów w tym zakresie. Akademia może odstąpić od nostryfikacji dokumentu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 1. Szczegółowy wykaz dokumentów rekrutacyjnych, wymaganych od kandydatów obywateli Polski oraz kandydatów cudzoziemców na kierunki studiów wymienione w ust. 1 w ramach rekrutacji na rok akademicki 2020/2021, ustala Rektor zarządzeniem. Zarządzenie zostanie podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej uczelni do dnia 30 kwietnia 2020 roku.

 

 1. Szczegółowe zasady rekrutacji na studia w ASP w Łodzi iaureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego określone są  odrębną  Uchwałą  Senatu.  Szczegółowe  zasady  rekrutacji  na  studia  w  ASP w Łodzi laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich określone są odrębną Uchwałą Senatu.

 

 1. Forma pomocy kandydatom niepełnosprawnym w czasie całego postępowania rekrutacyjnego ustalana jest z Komisją rekrutacyjną kierunku po osobistym zgłoszeniu się kandydata do pracownika Sekretariatu Komisji rekrutacyjnej kierunku z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności. Zgłoszenie to powinno nastąpić nie później niż dwa tygodnie przed datą I etapu (I części) egzaminu wstępnego.

 

 1. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia wnoszą opłatę rekrutacyjną. Wysokość i zasady wnoszenia tej opłaty zostaną określone i podane do wiadomości zarządzeniem Rektora. Zarządzenie zostanie podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej uczelni do dnia 30 kwietnia 2020 roku.

 

 1. Dziekani przedstawiają Rektorowi, składając w Dziale Nauczania, harmonogramy przeprowadzania egzaminów wstępnych przez Komisje rekrutacyjne kierunku, o których mowa w § 2 ust. 2 niniejszej uchwały.

 

 1. Harmonogram rekrutacji ustala Rektor zarządzeniem. Harmonogram rekrutacji oznacza terminy przeprowadzania egzaminów wstępnych przez Komisje rekrutacyjne kierunku, o których mowa w § 2 ust. 2 niniejszej uchwały, terminy elektronicznej rekrutacji oraz terminy składania dokumentów rekrutacyjnych przez kandydatów obywateli Polski i cudzoziemców.

 

 1. Harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 zostanie podany do wiadomości publicznej na stronie internetowej uczelni do dnia 30  kwietnia  2020 roku. W  przypadku  dodatkowej  rekrutacji,  o której  mowa w § 2 ust. 33 niniejszej uchwały, harmonogram dodatkowej rekruta4ji zostanie podany do wiadomości publicznej na stronie internetowej uczelni do dnia 31 lipca 2020 roku.

 

 1. Limity przyjęć na każdy kierunek studiów w danej formie studiów oraz na danym poziomie studiów wymieniony w ust. 1, zostaną określone odrębną Uchwałą Senatu. Uchwała Senatu zostanie podana do wiadomości publicznej na stronie internetowej uczelni do dnia 30 kwietnia 2020 roku.

 

 1. W przypadku niewypełnienia minimalnego limitu przyjęć na danym kierunku studiów w danej formie studiów (studia stacjonarne, studia niestacjonarne) oraz na danym poziomie (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, studia jednolite magisterskie), określonego uchwałą wymienioną w ust. 21, uczelnia nie uruchomi I roku studiów na danym kierunku studiów w danej formie studiów oraz na danym poziomie na rok akademicki 2020/2021.

 

 1. W przypadku, gdy Senat ASP w Łodzi podejmie decyzję o prowadzeniu studiów w języku angielskim, kandydatów obowiązują zasady rekrutacji określone w niniejszej uchwale.

 

 1. Ponadto kandydaci na studia prowadzone w języku angielskim zobowiązani są do złożenia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego w Sekretariacie Komisji rekrutacyjnej kierunku najpóźniej 7 dni przed terminem egzaminu wstępnego.

 

 1. Dokumentem potwierdzającym znajomość języka angielskiego na wymaganym przez Uczelnię poziomie B1 będzie dokument przewidziany przepisami powszechnie obowiązującymi w tym zakresie.

 

 1. Egzamin wstępny na studia prowadzone w języku polskim, kandydat zdaje w języku polskim.

 

 1. Egzamin wstępny na studia prowadzone w języku angielskim, kandydat zdaje w języku angielskim.

 

 1. Termin na wniesienie przez kandydata wszelkich pism, uważa się za zachowany, jeśli pismo przed upływem terminu zostało złożone w Sekretariacie Komisji rekrutacyjnej kierunku lub nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada  2012 r. — Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2018  r.  poz.  2188)  tj.  Poczta  Polska  S.A.  lub  złożone  w  polskim  urzędzie  konsularnym. W sprawie odwołań od decyzji administracyjnych mają odpowiednio zastosowanie przepisy ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. (Dz.U. 2018.2096 tj. z późn. zm).

 

§2

 

WARUNKI I PRZEBIEG EGZAMINU

 

 1. Podstawę przyjęcia na studia:
  1. pierwszego stopnia lub studia jednolite magisterskie w ASP w Łodzi stanowi pozytywny wynik egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości oraz wynik egzaminu wstępnego przeprowadzanego w formie egzaminu konkursowego przez Komisje rekrutacyjne kierunku, o których mowa w ust. 2, sprawdzającego uzdolnienia artystyczne kandydata. Egzaminy wstępne nie mogą dotyczyć przedmiotów objętych egzaminem maturalnym lub egzaminem dojrzałości.
  2. pierwszego stopnia lub studia jednolite magisterskie w ASP w Łodzi stanowi pozytywny wynik egzaminu zagranicznego lub wyników kształcenia, potwierdzonych świadectwem, dyplomem lub innym dokumentem, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. b-e niniejszej uchwały oraz wynik egzaminu wstępnego przeprowadzanego w formie egzaminu konkursowego przez Komisje rekrutacyjne  kierunku, o których mowa w ust. 2, sprawdzającego uzdolnienia artystyczne kandydata.
  3. drugiego stopnia stanowi wynik egzaminu wstępnego przeprowadzanego w formie egzaminu konkursowego przez Komisje rekrutacyjne kierunku, o których mowa w ust. 2, sprawdzającego uzdolnienia artystyczne kandydata.

 

 1. Postępowanie w sprawie przyjęcia na studia przez rekrutację, w tym egzaminy wstępne na wszystkie kierunki studiów wymienione § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, przeprowadzane są przez Komisje rekrutacyjne kierunku Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Zadania i pytania egzaminacyjne formułują i precyzują poszczególne Komisje rekrutacyjne kierunku.

 

 1. Komisja rekrutacyjna kierunku podejmuje decyzje w sprawach przyjęcia kandydata na studia. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez Komisję rekrutacyjną kierunku. Decyzje podpisuje Przewodniczący danej Komisji rekrutacyjnej kierunku. Od decyzji Komisji rekrutacyjnej kierunku przysługuje odwołanie do Rektora.

 

 1. Przebieg i zakres egzaminów wstępnych na rok akademicki 2020/2021 na poszczególne kierunki studiów zostały określone w załącznikach nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8 do niniejszej uchwały. Warunki egzaminów  wstępnych  wymienione   w  załącznikach   nr  1  —  nr  8  do  niniejszej  uchwały   obowiązują w takim samym zakresie kandydatów posiadających obywatelstwo polskie jak i cudzoziemców zarówno na studia prowadzone w języku polskim jak i w języku angielskim.

 

 1. Egzamin wstępny może być podzielony na etapy lub części. Etap może być podzielony na części/ zadania. Część egzaminu może być podzielona na zadania.

 

 1. Prace egzaminacyjne wykonywane przez kandydatów podczas egzaminu wstępnego w części praktycznej są kodowane. System kodowania prac ustala, przygotowuje i wykonuje Komisja rekrutacyjna kierunku.

 

 1. Termin egzaminu wstępnego tj. dzień, godzina i sala, podany w harmonogramie  rekrutacji, o którym mowa w  §  1  ust.  19  niniejszej  uchwały,  zostanie  indywidualnie  przyporządkowany  każdemu   kandydatowi   w Systemie Elektronicznej Rekrutacji najpóźniej dwa dni przed egzaminem. Kandydat ma obowiązek sprawdzać termin egzaminu wstępnego na swoim koncie rejestracyjnym w Systemie Elektronicznej Rekrutacji.

 

 1. Do każdego etapu/części etapu egzaminu wstępnego Sekretariat Komisji rekrutacyjnej kierunku sporządza odrębną listę obecności kandydatów dopuszczonych do etapu/części etapu egzaminu.

 

 1. Kandydat, przystępujący do egzaminu wstępnego w wyznaczonym terminie, zobowiązany jest do wylegitymowania się dowodem osobistym lub innym urzędowym dokumentem tożsamości. Sekretariat Komisji rekrutacyjnej kierunku przed rozpoczęciem egzaminów sprawdza tożsamość kandydatów.

 

 1. Kandydat,  który okaże dowód osobisty  lub inny dokument  tożsamości, podpisuje  się na liście obecności   i może uczestniczyć w egzaminie wstępnym.

 

 1. Kandydat, który nie okaże dowodu osobistego lub innego  dokumentu  tożsamości,  nie może uczestniczyć w egzaminie wstępnym, co Sekretariat Komisji rekrutacyjnej kierunku odnotowuje na liście obecności kandydatów.

 

 1. Na egzamin wstępny kandydat zgłasza się w wyznaczonym terminie najpóźniej 15 minut przed rozpoczęciem  egzaminu. Po rozpoczęciu  egzaminu  wstępnego  spóźniony  kandydat  nie może przystąpić i uczestniczyć w egzaminie wstępnym.

 

 1. Kandydaci, zdający egzamin wstępny na dany kierunek studiów w danej formie studiów i na danym poziomie studiów, zobowiązani są do przystąpienia do wszystkich etapów/ części egzaminu, a w etapie/ części podzielonym na zadania — do wszystkich zadań w wyznaczonym terminie. Nieprzystąpienie kandydata do któregokolwiek z obowiązujących etapów, części lub zadań egzaminu, Sekretariat Komisji rekrutacyjnej kierunku odnotowuje na liście obecności kandydatów, stosując zapis nieobecny z podaniem tożsamości kandydata.

 

 1. Nieprzystąpienie kandydata do któregokolwiek z obowiązujących etapów, części lub zadań egzaminu wstępnego  w  wyznaczonym  terminie  wyklucza   go  z  dalszego   postępowania   egzaminacyjnego  oraz z konkursu wyników. W takim przypadku kandydat otrzymuje decyzję o odmowie przyjęcia na studia.

 

 1. W przypadku postępowania egzaminacyjnego złożonego z dwóch etapów, warunkiem koniecznym dopuszczenia kandydata do drugiego etapu jest uzyskanie przez kandydata co najmniej wymaganej minimalnej liczby punktów z pierwszego etapu postępowania egzaminacyjnego, określonej w załącznikach nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8 do niniejszej uchwały.

 

 1. Kandydat, który uzyska w pierwszym etapie postępowania egzaminacyjnego liczbę punktów niższą niż wymagana minimalna liczba punktów, o której mowa w ust. 15, nie zostanie dopuszczony do drugiego etapu postępowania egzaminacyjnego. Niedopuszczenie kandydata do drugiego etapu postępowania egzaminacyjnego wyklucza kandydata z dalszego postępowania egzaminacyjnego oraz z konkursu wyników i w takim przypadku kandydat otrzymuje decyzję o odmowie przyjęcia na studia.

 

 1. Podczas egzaminów wstępnych kandydatów obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych oraz jakichkolwiek urządzeń elektronicznych umożliwiających łączność lub wymianę informacji.

 

 1. Podczas  egzaminu  wstępnego  obowiązuje  zakaz  komunikowania  się  kandydatów  między  sobą  oraz  z osobami trzecimi.

 

 1. Podczas egzaminu wstępnego obowiązuje zakaz nagrywania, fotografowania oraz filmowania.

 

 1. Złamanie którejkolwiek z zasad, obowiązujących podczas egzaminów wstępnych, skutkuje przerwaniem egzaminu dla osoby łamiącej te zasady i wykluczeniem z dalszego postępowania egzaminacyjnego oraz wydaniem przez komisję decyzji o odmowie przyjęcia na studia.

 

 1. Egzamin wstępny jest punktowany. Punkty to wartości liczb naturalnych. Wynik egzaminu wstępnego stanowi 100% (sto procent) łącznego wyniku możliwego do uzyskania przez kandydata w toku rekrutacji.

 

 1. W przypadku, gdy egzamin wstępny składa się z dwóch lub więcej etapów (lub części) punktowany jest każdy etap lub część egzaminu wstępnego z osobna. W przypadku, gdy etap lub część egzaminu podzieIony/a jest na zadania, punktowane jest również każde zadanie z osobna.

 

 1. Maksymalną punktację egzaminu wstępnego oraz minimalną liczbę punktów wymaganą do przyjęcia na studia określają załączniki (nr 1 — nr 8) do niniejszej uchwały. Suma' uzyskanych punktów za wszystkie etapy, części lub zadania stanowi podstawę do ustalenia lokaty kandydata na liście rankingowej.

 

 1. Komisja rekrutacyjna kierunku sporządza listy rekrutacyjne po każdym etapie/części egzaminu wstępnego, z podaniem uzyskanej liczby punktów przez każdego kandydata zgodnie z ust. 23.

 

 1. Komisja rekrutacyjna kierunku sporządza, po zakończeniu całego postępowania egzaminacyjnego, listy osób zakwalifikowanych/niezakwalifikowanych na studia oraz listy osób  przyjętych/nieprzyjętych na studia, z podaniem łącznej uzyskanej  liczby punktów  z egzaminu  wstępnego  przez każdego kandydata  zgodnie z ust. 23.

 

 1. Listy rekrutacyjne wymienione w ust. 24 i ust. 25  sortowane  są malejąco  wg liczby  uzyskanych  punktów z egzaminu wstępnego. Listy rekrutacyjne podpisuje przewodniczący Komisji rekrutacyjnej kierunku.

 

 1. Kandydat zda egzamin wstępny, jeżeli przystąpi do wszystkich obowiązujących etapów/ części i zadań egzaminu  wstępnego  na danym  kierunku  studiów  w danej formie  studiów  i na danym  poziomie studiów i uzyska łącznie co najmniej wymaganą liczbę punktów z egzaminu wstępnego do przyjęcia na studia.

 

 1. W przypadku, nieprzystąpienia kandydata do któregokolwiek z obowiązujących etapów, części lub zadań egzaminu, Komisja rekrutacyjna kierunku nie przydziela kandydatowi punktów za etap, część lub zadanie egzaminacyjne, do którego kandydat nie przystąpił i stosuje przepisy ust. 14.

 

 1. Kandydat zostanie zakwalifikowany na studia, jeżeli zda egzamin wstępny zgodnie z warunkami zawartymi w ust. 27 i zajmie miejsce na liście rankingowej w ramach ustalonego limitu przyjęć.

 

 1. Kandydat nie zostanie zakwalifikowany na studia, jeżeli zda egzamin wstępny zgodnie z warunkami zawartymi w ust. 27, ale nie zajmie miejsca na liście rankingowej w ramach ustalonego limitu przyjęć.

 

 1. Warunkiem koniecznym do przyjęcia kandydata na studia w ASP w Łodzi jest łączne spełnienie dwóch przesłanek:  uzyskanie  co  najmniej  minimalnej  liczby   punktów   z  egzaminu   wstępnego   wymaganej do przyjęcia na studia oraz jednocześnie zajęcie miejsca na liście zdających w ramach limitu przyjęć.

 

 1. Oprócz wymogów zawartych w ust. 31, kandydat w celu przyjęcia na studia w ASP w Łodzi jest zobowiązany dostarczyć komplet wymaganych dokumentów rekrutacyjnych do Sekretariatu Komisji rekrutacyjnej kierunku w terminie ustalonym zarządzeniem Rektora ASP w Łodzi w sprawie harmonogramu rekrutacji, o którym mowa w g 1 ust. 19 niniejszej uchwały. W przypadku niedostarczenia przez kandydata kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych w ww. terminie, zostanie wydana decyzja o odmowie przyjęcia kandydata na studia.

 

 1. W przypadku niewypełnienia limitu przyjęć na studia w podstawowym terminie, ASP w Łodzi może ogłosić dodatkowy nabór na kierunki studiów wymienione  § 1 ust. 1 niniejszej uchwały  w terminach  określonych  w zarządzeniu Rektora dotyczącym harmonogramu dodatkowej rekrutacji.

 

 1. Kandydaci, którzy w podstawowym terminie zostali zakwalifikowani na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na rok akademicki 2020/2021, ale nie zostali przyjęci na te studia z powodu niedostarczenia świadectwa dojrzałości w terminie ustalonym zarządzeniem Rektora ASP w Łodzi w sprawie harmonogramu rekrutacji, o którym mowa w § 1 ust. 19 niniejszej uchwały, w przypadku gdy wynik ich egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został ,podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania, o których mowa w art. 44zzz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018r. poz. 1457 i 1560), mogą ponownie ubiegać się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na rok akademicki 2019/2020, na kierunek studiów na jaki nie zostali przyjęci.

W takiej sytuacji kandydaci składają podanie wraz ze świadectwem dojrzałości do właściwej Komisji

rekrutacyjnej kierunku najpóźniej do dnia 23 września 2020 r. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów, którego dokonuje właściwa Komisja rekrutacyjna kierunku. Przyjęcie na studia może nastąpić tylko i wyłącznie w przypadku wolnego miejsca w ramach limitu przyjęć na dany kierunek studiów, o którym mowa w § 1 ust. 21 niniejszej uchwały.

 

 1. Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi może zawiesić rekrutację na I rok studiów na rok akademicki 2020/2021 na kierunki studiów wymienione w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, gdy liczba zarejestrowanych kandydatów jest mniejsza niż podane wcześniej przez Senat minimalne limity przyjęć.

 

 1. Kandydat na studia w ASP w Łodzi, przystępujący do egzaminów wstępnych w części praktycznej, zobowiązany jest do odebrania oryginalnego egzemplarza swojej pracy egzaminacyjnej w terminie wskazanym przez uczelnię.

 

 1. Rekrutacja jest jawna. Kandydat ma prawo do uzyskania informacji o liczbie uzyskanych punktów.

 

 1. W przypadku kandydata, który otrzyma liczbę punktów z egzaminu wstępnego wystarczającą do przyjęcia na studia na danym kierunku studiów  w danej formie studiów i na danym  poziomie,  ale nie zostanie  przyjęty z powodu niezajęcia miejsca na  liście  zdających  w  ramach  limitu  przyjęć,  możliwe  jest  jego  przyjęcie w przypadku pisemnej rezygnacji osoby z listy przyjętych, najpóźniej do dnia 30 września 2020 r. W takiej sytuacji pierwszeństwo w  przyjęciu  mają  kandydaci,  którzy  złożą  komplet  dokumentów  rekrutacyjnych w terminie ustalonym zarządzeniem Rektora ASP w Łodzi w sprawie harmonogramu rekrutacji, o którym mowa w § 1 ust. 19 niniejszej uchwały i zajmą kolejno najwyższe miejsca na ww. liście.

 

 1. Komisje rekrutacyjne kierunku ustalają listę kandydatów przyjętych na pierwszy rok:
  1. studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia oraz stacjonarnych jednolitych magisterskich po terminie na dostarczenie dokumentów rekrutacyjnych, ustalonym zarządzeniem Rektora ASP w Łodzi w sprawie harmonogramu rekrutacji, o którym mowa w § 1 ust. 19 niniejszej uchwały i dokonują wpisu na listę studentów;
  2. studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia po terminie na dostarczenie dokumentów rekrutacyjnych, ustalonym zarządzeniem Rektora  ASP w Łodzi  w sprawie  harmonogramu  rekrutacji, o którym mowa w § 1 ust. 19 niniejszej uchwały i dokonują wpisu na listę studentów.

 

 1. Kandydat, który zda egzamin wstępny na kierunek tkanina i ubiór na studia stacjonarne pierwszego stopnia w ASP w Łodzi podczas rekrutacji na rok akademicki 2020/2021, ale nie zostanie zakwalifikowany na   studia   stacjonarne   pierwszego    stopnia    z   powodu    niezajęcia    miejsca    na   liście   zdających w ramach limitu przyjęć, może ubiegać się o przyjęcie bez egzaminów wstępnych na studia niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunek tkanina i ubiór na rok akademicki 2020/2021, jeżeli ASP w Łodzi prowadzi nabór na studia niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunek tkanina i ubiór na rok akademicki 2020/2021.

 

 1. Kandydata, o którym mowa w ust. 40, obowiązuje wybranie kierunku tkanina i zzd/dr na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia w Systemie Elektronicznej Rekrutacji w terminie ustalonym zarządzeniem Rektora ASP w Łodzi w sprawie harmonogramu rekrutacji, o którym mowa w § 1 ust. 19 niniejszej uchwały oraz złożenie w Sekretariacie Komisji rekrutacyjnej kierunku kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych na studia niestacjonarne pierwszego stopnia w terminie ustalonym zarządzeniem Rektora ASP w Łodzi w sprawie harmonogramu rekrutacji, o którym mowa w § 1 ust. 19 niniejszej uchwały.

 

 1. Kandydat, który zda egzamin wstępny na kierunek tkanina i ubiór na studia stacjonarne drugiego stopnia w ASP w Łodzi podczas rekrutacji na rok akademicki 2020/2021, ale nie zostanie zakwalifikowany na studia stacjonarne drugiego stopnia z powodu niezajęcia miejsca na liście zdających w ramach limitu przyjęć, może ubiegać się o przyjęcie bez egzaminów wstępnych na studia niestacjonarne drugiego stopnia na kierunek tkanina i ubiór na rok akademicki 2020/2021, jeżeli ASP w Łodzi prowadzi nabór na studia niestacjonarne drugiego stopnia na l‹ierunek tkanina i ubiór na rok akademicki 2020/2021.

 

 1. Kandydata, o którym mowa w ust. 42, obowiązuje wybranie kierunku tkanina i uóidr na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia w Systemie Elektronicznej Rekrutacji w terminie ustalonym zarządzeniem Rektora ASP w Łodzi w sprawie harmonogramu rekrutacji, o którym mowa w § 1 ust. 19 niniejszej uchwały oraz złożenie w Sekretariacie Komisji rekrutacyjnej kierunku kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych na studia niestacjonarne drugiego stopnia w terminie ustalonym zarządzeniem Rektora ASP w Łodzi w sprawie harmonogramu rekrutacji, o którym mowa w § 1 ust. 19 niniejszej uchwały.

 

 1. Kandydat, który zda egzamin wstępny na kierunek grafika na studia stacjonarne jednolite magisterskie w ASP w Łodzi podczas rekrutacji na rok akademicki 2020/2021, ale nie zostanie zakwalifikowany na studia stacjonarne jednolite magisterskie z powodu niezajęcia miejsca na liście zdających w ramach limitu przyjęć, może ubiegać się o przyjęcie bez egzaminów wstępnych na studia niestacjonarne  pierwszego stopnia na kierunek grafika na rok akademicki 2020/2021, jeżeli ASP w Łodzi prowadzi nabór na studia niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunek grafika na rok akademicki 2020/2021.

 

 1. Kandydata, o którym mowa w ust. 44, obowiązuje wybranie kierunku grafika na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia w Systemie Elektronicznej Rekrutacji w terminie ustalonym zarządzeniem Rektora ASP w Łodzi w sprawie harmonogramu rekrutacji, o którym mowa w § 1 ust. 19 niniejszej uchwały oraz złożenie w Sekretariacie Komisji rekrutacyjnej kierunku kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych na studia niestacjonarne pierwszego stopnia w terminie ustalonym zarządzeniem Rektora ASP w Łodzi w sprawie harmonogramu rekrutacji, o którym mowa w § 1 ust. 19 niniejszej uchwały.

 

 1. Przyjęcie kandydata  na studia niestacjonarne, w trybie określonym  w ust. 40 - 45, może nastąpić  jedynie  w przypadku niewypełnienia limitu przyjęć na dany kierunek studiów niestacjonarnych pierwszego lub drugiego stopnia.

 

 1. Osoba zgłaszająca się na studia do ASP w Łodzi, która nie została przyjęta do innej uczelni — bez względu na wynik postępowania rekrutacyjnego przeprowadzonego w tej uczelni — zobowiązana jest do przystąpienia do postępowania  egzaminacyjnego na wybranym  przez tę osobę kierunku studiów w danej formie studiów  i na danym poziomie studiów w ASP w Łodzi zgodnie z zapisami niniejszej uchwały.

 

 1. Osobę, wymienioną w ust. 47, obowiązuje procedura wymieniona w § 1 ust. 5 niniejszej uchwały.

 

§3

 1. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia prowadzone w języku polskim, o których mowa w § 1 ust.1 powyżej, jeżeli:
  1. ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego

lub

 1. posiadają certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego wydany zgodnie z art.11 a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (Dz.U. z 2018r. poz. 931) co najmniej na poziomie biegłości językowej C1

lub

 1. uzyskają potwierdzenie ASP w Łodzi, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim (potwierdzenie będzie wydawane kandydatowi przez Komisję rekrutacyjną kierunku w czasie egzaminów wstępnych w ASP w Łodzi).

 

 1. Kandydaci cudzoziemcy, na studia prowadzone w języku angielskim, zobowiązani są do złożenia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego w Sekretariacie Komisji rekrutacyjnej kierunku najpóźniej 7 dni przed terminem egzaminu wstępnego.

 

 1. Dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego wskazane są zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

 1. Poza zasadami opisanymi w niniejszym § 3, kandydatów cudzoziemców obowiązują wszystkie pozostałe warunki rekrutacji wskazane niniejszą uchwałą.

 

 1. Kandydatów   cudzoziemców   obowiązuje   tryb   egzaminu    wstępnego   określonego    w   załącznikach nr 1 — nr 8 do niniejszej uchwały.

 

 1. Zasady na jakich cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia oraz uczestniczyć w prowadzeniu działalności  naukowej  regulują  przepisy  ustawy   Prawo   o   szkolnictwie   wyższym   i   nauce   z   dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. 2018. z dnia 30.08.2018 poz.1668 z późn. zm.).

 

 1. Cudzoziemcy — przez okres postępowania rekrutacyjnego oraz cały okres studiów  w ASP w Łodzi winni  we własnym zakresie zabezpieczyć wszelkie prawa dotyczące ich ochrony zdrowia.

 

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 

§4

 1. Odwołanie od decyzji Komisji rekrutacyjnej kierunku o odmowie przyjęcia na studia służy kandydatowi na warunkach wskazanych w § 2 ust. 3 powyżej. Odwołanie wnosi się do Rektora za pośrednictwem właściwej Komisji rekrutacyjnej kierunku, z zachowaniem ustawowego terminu 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 

 1. Decyzja Rektora jest ostateczna.

 

 1. Odwołanie od decyzji Komisji rekrutacyjnej kierunku, kandydat składa w sposób wskazany w § 1 ust. 28 niniejszej uchwały.

 

 1. Decyzję Rektora, dotyczącą rozpatrzonego odwołania, doręcza się kandydatowi na piśmie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 

 

§ 5

 

Przebieg egzaminów wstępnych na poszczególnych kierunkach studiów na rok akademicki 2020/2021 został określony w załącznikach do niniejszej uchwały:

 

Załącznik nr 1

Zasady rekrutacji na kierunek architektura wnętrz (profil ogólnoakademicki) na rok akademicki 2020/2021

 

Załącznik nr 2

Zasady rekrutacji na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (profil ogólnoakademicki)

na rok akademicki 2020/2021

 

Załącznik nr 3

Zasady rekrutacji na kierunek fotografia i multimedia (profil ogólnoakademicki) na rok akademicki 2020/2021

 

Załącznik nr 4

Zasady rekrutacji na kierunek grafika (profil ogólnoakademicki) na rok akademicki 2020/2021

 

Załącznik nr 5

Zasady rekrutacji na kierunek malarstwo (profil praktyczny) na rok akademicki 2020/2021

 

Załącznik nr 6

Zasady rekrutacji na kierunek rzeźba (profil praktyczny) na rok akademicki 2020/2021

 

Załącznik nr 7

Zasady rekrutacji na kierunek tkanina i oóiór (profil ogólnoakademicki) na rok akademicki 2020/2021

 

Załącznik nr 8

Zasady rekrutacji na kierunek wzornictwo (profil ogólnoakademicki) na rok akademicki 2020/2021.

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

*Dokładne informacje na temat wymagań rekrutacyjnych znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

Komentarze (0)