Ogólne zasady rekrutacji na rok 2020/2021

Ogólne zasady rekrutacji na rok 2020/2021

Politechnika Białystocka rekrutacja 2020

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021 na Politechnice Białystockiej. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2020.

 

UCHWAŁA NR 439/XXV/XV/2019 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie określenia warunków i trybu i rekrutacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w Politechnice Białostockiej na rok akademicki 2020/21

Senat Politechniki Białostockiej, działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 10 oraz art. 70 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm. ) oraz § 48 ust. I pkt 2 Statutu Politechniki Białostockiej, postanawia:

 

§ 1

Ustalić warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w Politechnice Białostockiej na rola akademicki 2020/2021, w sposób określony w załączniku do uchwały.

 

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik do Uchwały Nr 439/XXV/XV/2019 z dnia 23 maja 2019 r.

 

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA PIERWSZY ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

 

Dział I

Warunki rekrutacji wspólne dla wszystkich kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

 

Rozdział 1 Część ogólna

 

§ 1

 1. Do odbywania studiów w Politechnice Białostockiej może być dopuszczona osoba, która spełnia warunki rekrutacji ustalone przez Uczelnię oraz ma:

  1. w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia:

   1. świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu  maturalnego z poszczególnych przedmiotów,  o  których  mowa w przepisach o systemie oświaty,

   2. świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 i 1560),

C. świadectwo i inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ust. 1  ustawy, o której mowa w lit. b,

 1. świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia,

 2. świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwa dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r.;

  1. w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia — dyplom ukończenia studiów.

 

§ 2

 1. Rekrutację kandydatów przeprowadza się na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia.

 2. Rekrutacja do szkoły doktorskiej odbywa się na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 3. Rekrutacja na studia stacjonarne w Politechnice Białostockiej rozpoczyna się nie później niż:

  1. 12 czerwca 2020 roku, kończy się nie później niż 1 października 2020 roku na studia rozpoczynające się od semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021;

  2. 1 lutego 2021 roku, kończy się nie później niż 5 marca 2021 roku na studia rozpoczynające się od semestru letniego roku akademickiego 2020/2021.

 4. Rekrutacja na studia niestacjonarne w Politechnice Białostockiej rozpoczyna się nie później niż:

  1. 17 sierpnia 2020 roku i może trwać do pierwszego zjazdu w semestrze;

  2. 1 lutego 2021 roku i może trwać do pierwszego zjazdu w semestrze.

 1. Jeśli w ramach przeprowadzonej rekrutacji na kierunkach pozostaną wolne miejsca, Politechnika Białostocka może ogłosić rekrutację uzupełniającą na studia, w tym dla osób, które ubiegały się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na danym kierunku studiów na rok akademicki, na który jest przeprowadzana rekrutacja oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku weryfikacji  sumy punktów lub odwołania,  o których mowa w art. 44zzz ustawy z dnia  7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 2. Uczelnia, na wniosek kandydata będącego osobą niepełnosprawną, może uwzględnić szczególne potrzeby kandydatów niepełnosprawnych w procesie rekrutacji.

 

§ 3

 1. Przyjęcie na studia na poszczególne kierunki studiów odbędzie się w ramach limitu miejsc w oparciu o listę rankingową kandydatów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.

 2. W przypadku niewypełnienia limitów miejsc na poszczególnych kierunkach studiów Uczelnia zastrzega możliwość przesunięcia liczby miejsc między kierunkami. Decyzje o przesunięciach podejmuje Rektor.

 

§ 4

 1. Warunkiem podjęcia kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych jest przyjęcie na I rok studiów co najmniej 30 kandydatów. W przypadku mniejszej liczby kandydatów decyzję o uruchomieniu kształcenia podejmuje Rektor.

 2. Uczelnia zastrzega możliwość zmiany oferty edukacyjnej w zakresie uruchamianych kierunków studiów oraz specjalności na poszczególnych kierunkach studiów.

 3. Utworzenie specjalności może nastąpić po zgłoszeniu się na nią minimum 30 kandydatów. W przypadku mniejszej liczby kandydatów decyzję o utworzeniu specjalności podejmuje Rektor.

 

 1. Na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia z pominięciem konkursu świadectw, będą przyjmowani:

  1. laureaci oraz finaliści olimpiad stopnia centralnego;

  2. laureaci konkursów międzynarodowych;

  3. laureaci ogólnopolskich konkursów organizowanych przez Politechnikę Białostocką;

  4. uczestnicy zawodów rangi: Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Uniwersjada oraz medaliści zawodów rangi: Mistrzostwa Polski i Puchar Polski w dyscyplinach indywidualnych i zespołowych w kategorii juniorów i seniorów.

 2. Na pierwszy rok studiów drugiego stopnia z pominięciem konkursu dyplomów, będą przyjmowani uczestnicy zawodów rangi: Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Uniwersjada oraz medaliści zawodów rangi: Mistrzostwa  Polski i Puchar Polski  w dyscyplinach  indywidualnych i  zespołowych  w kategorii  juniorów  i seniorów.

 3. Szczegółowe zasady przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych, laureatów ogólnopolskich konkursów organizowanych przez Politechnikę Białostocką oraz uczestników i medalistów zawodów sportowych określają odrębne przepisy.

 

§6

Przy ustalania liczby punktów L, zgodnie ze wzorami rekrutacyjnymi, przyjmuje się następujące przeliczenia:

 1. wyniki egzaminu maturalnego wyrażone w procentach: liczba punktów = procent wyniku;

 2. wyniki egzaminu dojrzałości w skali 100 punktów: liczba punktów = wynik egzaminu;

 3. wyniki egzaminu matury międzynarodowej  wyrażone dla poziomu  podstawowego  w skali 2-7 i poziomu rozszerzonego w skali 1-7:

  1. poziom podstawowy

 

ocena

2

3

4

5

6

7

liczba punktów

30

45

60

75

90

100

 1. poziom rozszerzony

 

ocena

1

2

3

4

5

6

7

liczba punktów

10

30

45

60

80

90

100

 1. wyniki egzaminu matury europejskiej wyrażone w skali 1-10: liczba punktów = 10 x ocena z egzaminu;

 2. kandydatom posiadającym  maturę  dwujęzyczną  w  postępowaniu  kwalifikacyjnym z języka obcego przyznaje się maksymalną liczbę 100 punktów z poziomu podstawowego.  Do wyniku egzaminu z poziomu rozszerzonego dodaje się 10 punktów, przy czym wynik maksymalny nie może przekroczyć 100 punktów.

2. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę wyniki z części pisemnej egzaminu maturalnego lub wyniki z części pisemnej egzaminu dojrzałości.

3. W przypadku,  gdy kandydat  zdawał więcej niż jeden przedmiot  z branych pod uwagę  na danym kierunku,  w  postępowaniu  kwalifikacyjnym  uwzględniany  jest  przedmiot, z którego kandydat uzyskał najwyższą punktację.

 1. Brak na świadectwie dojrzałości oceny z przedmiotu branego pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym nie stanowi przeszkody w przyjęciu kandydata na studia.

 2. W przypadku kandydatów, którzy nie zdawali na egzaminie dojrzałości lub na egzaminie maturalnym w latach 2002, 2005 i 2006 przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnymi lub zdawali je tylko w części  ustnej,  przy  obliczaniu  sumy punktów L zostaną uwzględnione oceny ze świadectwa ukończenia szkoły. Przyjmuje się, że M lub O = 0,25 liczby punktów wynikających z przeliczenia oceny z brakującego przedmiotu.

 1. W przypadku, gdy kandydat nie przystąpił do części rozszerzonej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymuje punkty za poziom podstawowy (wynikające ze świadectwa dojrzałości) oraz 0 punktów za poziom rozszerzony.

 2. Użyta w tekście nazwa przedmiotu fizyka jest traktowana na równi z przedmiotem fizyka z astronomią.

 3. Użyte w tekście określenie „język obcy nowożytny” należy rozumieć zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych  warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego 1 egzaminu maturalnego.

 4. Kandydatów legitymujących się dyplomem matury międzynarodowej (IB) wydanym przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie oraz dyplomem matury europejskiej (EB) wydanym przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. o statusie Szkół Europejskich traktuje się na równi z kandydatami legitymującymi się świadectwem dojrzałości wydanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

 

§ 7

 1. Czynności związane z rekrutacją na studia przeprowadzają Komisje Rekrutacyjne zgodnie z harmonogramem rekrutacji ustalonym przez Rektora w odrębnym zarządzeniu.

 2. Nad prawidłowością przebiegu procesu rekrutacji czuwa Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.

 3. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 4. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji.

 5. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna, na wniosek Komisji Rekrutacyjnej, za zgodą Rektora, może ustalić minimalną liczbę punktów oraz minimalną ocenę na dyplomie ukończenia studiów i średnią z przebiegu studiów wymaganą do przyjęcia na studia na poszczególnych kierunkach studiów.

 

§ 8

Warunki rekrutacji cudzoziemców określają odrębne przepisy.

 

Rozdział 2 Wzór rekrutacyjny

 

§ 9

 1. W celu sporządzenia listy rankingowej kandydatów ubiegających się o przyjęcie na poszczególne kierunki studiów pierwszego stopnia oblicza się liczbę punktów L według wzorów dla kandydatów, którzy:

  1. ukończyli szkołę w roku szkolnym 2014/2015 i później:

   1. kierunki, na których obowiązuje egzamin wstępny z rysunku:

L - 0 Mp + lt25 Mr + 1575 Fp + 0 25 Op + 0ą75 Or + 4 R;

 1. kierunki: automatyka i robotyka, inżynieria biomedyczna, inżynieria materiałowa i wytwarzania, mechanika i budowa maszyn, mechatronika/mechatronics:

L' Otb Mp + 1 5 Mt + Wr Fr + 0,25 Ot + 0,75 Or;

 1. kierunek matematyka stosowana:

L — 0,5 Mp + 2 Mr + Fę + 0 25 Op + 0 75 Or;

 1. pozostałe kierunki:

L = 0,5 Mt + 1,25 Mr + 1,75 Fr + 0 25 Op + b 75 Or;

2) ukończyli szkołę w latach szkolnych: 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014:

 1. kierunki, na których obowiązuje egzamin wstępny z rysunku:

L = 0,5 Mt + 1,25 Mr + 0,5 Ft + 1,75 Fr + 0225 Op + (1,75 Or + 4 R;

 1. kierunki: automatyka i robotyka, inżynieria biomedyczna, inżynieria materiałowa i wytwarzania, mechanika i budowa maszyn, mechattonika/mechatronics:

L' OJŹ Mp + 5 Mr + 0 5 Fi + W • Fp + 0t2 Op + b 75 Oi-;

 1. kierunek matematyka stosowana:

- @   Sp   + 2 Mp + b   Fp + Fp + 0ą2 Op + b 75 Or;

 1. pozostałe kierunki:

L'     055 Mp + 1ą25 Mr + 0 5 Sp + 1y75 Fr + 0ę25 Ot, + 0,75 O ;

gdzie:

Mp         liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z matematyki na poziomie podstawowym;

M    —    liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z matematyki na poziomie

rozszerzonym;

Sp   —    liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z przedmiotu dodatkowo branego pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na poziomie podstawowym;

W   —      waga przedmiotu: fizyka — 2, chemia, informatyka — 1,75, biologi—               1,5;

Fr           liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z przedmiotu dodatkowo branego pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na poziomie rozszerzonym;

Sp             liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym;

Or   —       liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym;

R  —    suma punktów z egzaminu z rysunku na kierunkach, na których jest wymagany;

3) ukończyli szkołę w latach szkolnych: 2007/2008, 2008/2009:

L  = Mp + 2 5 Mr  +  Op + 2 Or  + 4 R;

4) ukończyli szkołę w latach szkolnych: 2001/2002, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007: L = Mt + 1,5 Mr + Op + O + 4 Ri

gdzie:

Mt - liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z przedmiotu branego pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na poziomie podstawowym;

Mi - liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z przedmiotu branego pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na poziomie rozszerzonym;

Op - liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym;

O - liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym;

R - suma punktów z egzaminu z rysunku na kierunkach, na których jest wymagany;

5) zdali egzamin dojrzałości:

L = 2,5 M + 2 O + 4 R;

gdzie:

M   —  liczba punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z części pisemnej egzaminu dojrzałości z przedmiotu branego pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym;

O    —    liczba punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z części pisemnej egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego;

R     —    suma punktów z egzaminu z rysunku na kierunkach, na których jest wymagany.

 1. Absolwentów techników przy obliczaniu liczby punktów L obowiązuje wzór rekrutacyjny z roku poprzedzającego rok, w którym ukończyli szkołę.

 2. Kandydatów, którzy poprawiali egzamin maturalny obowiązuje wzór rekrutacyjny z roku, w którym ukończyli szkołę, z zastrzeżeniem ust. 2.

 

Rozdział 3

Oferta edukacyjna w roku akademickim 2020/2021

 

§ 10

 

 

KIERUNEK STUDIÓW

studia I stopnia

studia II stopnia

stacjonarne

niestacjonarne

stacjonarne

niestacjonarne

architektura

X

 

X

 

architektura krajobrazu

X

X

X

X

architektura wnętrz

X

 

X

 

automatyka i robotyka

X

 

X

 

biotechnologia

X

X

X

X

budownictwo

X

X

X

X

ekoenergetyka

X

 

 

 

elektronika i telekomunikacja

X

X

X

X

elektrotechnika

X

X

X

X

elektrotechnika profil praktyczny (studia dualne)

X

 

 

 

gospodarka przestrzenna

X

X

X

X

gospodarowanie zasobami i odpadami

X

X

 

 

grafika

X

 

 

 

informatyka

X

X

X

informatyka i ekonometria

X

X

 

 

inżynieria biomedyczna

X

 

X

 

inżynieria materiałowa i wytwarzania

X

 

 

 

inżynieria meblarstwa

X

X

 

 

inżynieria rolno-spożywcza

X

X

 

 

inżynieria rolno-spożywcza i leśna

 

 

X

X

inżynieria środowiska

X

X

X

X

leśnictwo

X

X

X

     X    

logistyka

X

X

X

X

logistics

 

 

X

X

management

 

 

X

X

matematyka stosowana

X

 

X

 

mechanika i budowa maszyn

X

X

X

X

mechatronika

X

 

X

 

mechatronics

X

 

X

 

turystyka i rekreacja

X

X

 

 

wzornictwo w technologiach druku i nowych mediach

Xz

 

 

 

zarządzanie

X

X

X

X

zarządzanie i inżynieria produkcji

X

X

X

X

zarządzanie i inżynieria usług

X

X

 

 

 

Kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody MNiSW

 

Rozdział 4

Szczegółowe warunki rekrutacji na poszczególnych kierunkach studiów

 

§ 11

 

Szczegółowe warunki rekrutacji na kierunki studiów pierwszego stopnia:

 

 1. Kierunki: architektura,  architektura wnętrz  studia stacjonarne, inżynierskie:

  1. kandydaci przystępują do wstępnej kwalifikacji w postaci egzaminu z rysunku; egzamin z rysunku odręcznego składa się z dwóch zadań sprawdzających predyspozycje kandydata do podjęcia studiów na wybranym kierunku; każde zadanie trwa 150 minut i jest oceniane w skali od 0 do 100 punktów; za pozytywny wynik egzaminu uznaje się zdobycie dodatniej liczby punktów z dwóch zadań łącznie:

   1. zadanie   1.:   wykonanie   rysunku   sprawdzającego   umiejętność   postrzegania i odwzorowania danej przestrzeni oraz zdolność jej przekształcania i komponowania; technika wykonania pracy: ołówek;

   2. zadanie 2.: wykonanie rysunku na zadany temat, sprawdzającego wrażliwość estetyczną kandydata oraz jego predyspozycje do rozwiązywania zadań projektowych; technika wykonania pracy: ołówek.

  2. przyjęcia kandydatów, którzy zdali egzamin z rysunku, dokonywane są na podstawie listy rankingowej. Lokata kandydata na liście rankingowej zależeć będzie od liczby punktów L uzyskanych z egzaminu z rysunku oraz przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym:

   1. w przypadku kandydatów zdających egzamin maturalny w 2010 roku i później:

    • matematyka, fizyka lub historia lub historia sztuki lub geografia,

 • język obcy nowożytny;

 • w przypadku kandydatów zdających egzamin dojrzałości lub egzamin maturalny do 2009 roku włącznie:

  • matematyka lub fizyka lub historia lub historia sztuki lub geografia lub język polski,

  • język obcy nowożytny.

 

 1. Kierunki: grafika, wzornictwo w technologiach druku i nowych mediach* — studia stacjonarne, licencjackie:

 1. kandydaci przystępują do wstępnej kwalifikacji w postaci egzaminu z rysunku; egzamin z rysunku odręcznego oraz kompozycji składa się z dwóch zadań sprawdzających predyspozycje kandydata do podjęcia studiów; każde zadanie trwa 150 minut i jest oceniane w skali od 0 do 100 punktów; za pozytywny wynik egzaminu uznaje się zdobycie w sumie nie mniej niż 50 punktów z dwóch zadań łącznie:

  1. zadanie 1.: studium modela we wnętrzu, mające na celu sprawdzenie umiejętności odwzorowania rzeczywistości oraz manualne i warsztatowe przygotowanie

 

§ 12

 1. kandydat musi posiadać kwalifikacje pierwszego stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku. Kandydat powinien posiadać kompetencje obejmujące w szczególności:

  1. wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i mechaniki umożliwiającą zrozumienie zagadnień inżynierii biomedycznej odnoszących się do modelowania struktur biologicznych, projektowania i wytwarzania sprzętu medycznego oraz problemów informatyki medycznej,

  2. elementarną znajomość budowy i funkcji organizmu człowieka,

  3. podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania i wytwarzania elementów i wyrobów medycznych z wykorzystaniem właściwych metod, narzędzi i materiałów,

  4. podstawową wiedzę 1 umiejętności z zakresu technologii informacyjnej, programowania i działania systemów informatycznych,

  5. umiejętność wykorzystania metod analitycznych, symulacyjnych i eksperymentalnych do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich.

 1. Inżynieria rolno-spożywcza i leśna — studia stacjonarne i niestacjonarne:

  1. kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia musi posiadać następujące kwalifikacje wynikające z ukończenia studiów inżynierskich pierwszego stopnia kierunku Inżynieria rolno-spożywcza i leśna lub pokrewnych:

   1. specjalistyczną wiedzę i kompetencje inżynierskie z zakresu rolnictwa oraz gospodarki żywnościowej i leśnej,

   2. umiejętności w zakresie eksploatacji obiektów technicznych, a także nadzorowania procesów oraz systemów produkcyjnych występujących w rolnictwie, przemyśle rolno-spożywczym i leśnictwie,

   3. znajomość podstawowych metod, technik,  narzędzi  i materiałów  stosowanych w agrotechnologii,

   4. szeroką wiedzę i umiejętności z zakresu: maszynoznawstwa rolniczego, leśnego i przetwórstwa spożywczego, mechanizacji zbioru płodów rolnych, pojazdów rolniczych i leśnych, eksploatacji maszyn rolniczych, leśnych i spożywczych, inżynierii procesowej, technologii żywności, bezpieczeństwa żywności, biochemii żywności i produktów natut‘a1nych;

  2. kandydat, który w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia me uzyskał wyżej wymienionych kompetencji, może podjąć studia drugiego stopnia na kierunku inżynieria rolno-spożywcza i leśna, jeżeli uzupełnienie braków kompetencyjnych może być zrealizowane w ramach ustalonych  przedmiotów  w  wymiarze  nieprzekraczającym 30 punktów ECTS.

 2. Inżynieria środowiska — studia stacjonarne:

  1. kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia musi posiadać następujące kwalifikacje wynikające z ukończenia studiów inżynierskich pierwszego stopnia:

   1. umiejętność  formułowania   i   rozwiązywania   prostych   zadań   projektowych z zakresu inżynierii środowiska w oparciu o wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i biologii umożliwiającą zrozumienie podstaw działania instalacji, systemów i technologii stosowanych w inżynierii środowiska,

   2. umiejętność wykonania prostych eksperymentów laboratoryjnych i pomiarów środowiskowych   prowadzących   do   oceny    jakości   elementów   środowiska i skuteczności procesów technologicznych,

   3. umiejętność właściwego doboru narzędzi komputerowego wspomagania obliczeń i projektowania urządzeń oraz systemów w inżynierii środowiska,

   4. umiejętność wyboru odpowiednich materiałów stosowanych w inżynierii środowiska,

   5. umiejętność opracowania dokumentacji  dotyczącej  realizacji zadania inżynierskiego i przygotowania tekstu zawierającego omówienie wyników realizacji tego zadania,

f) umiejętność zaprojektowania, zgodnie z zadaną specyfikacją, prostych urządzeń, obiektów, systemów lub procesów, typowych dla inżynierii środowiska, przy zastosowaniu właściwych metod, technik i narzędzi projektowych,

 1. umiejętność interpretacji oraz formułowania specyfikacji prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla inżynierii środowiska,

 2. rozumienie potrzeb i możliwości ciągłego dokształcania się w celu podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych,

 3. posiadanie świadomości odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania;

  1. kandydat, który w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia nie uzyskał wyżej wymienionych kompetencji, może podjąć studia drugiego stopnia, jeżeli uzupełnienie braków kompetencyjnych może być zrealizowane w ramach ustalonych przedmiotów w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS.

 1. Inżynieria środowiska—  studia niestacjonarne:

  1. kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia musi posiadać następujące kwalifikacje wynikające z ukończenia studiów inżynierskich pierwszego stopnia:

   1. umiejętność  formułowania  i   rozwiązywania   prostych   zadań   projektowych z zakresu inżynierii środowiska, w oparciu o wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i biologii, umożliwiający zrozumienie podstaw działania instalacji, systemów i technologii stosowanych w inżynierii środowiska,

   2. umiejętność właściwego doboru narzędzi komputerowego wspomagania obliczeń i projektowania urządzeń oraz systemów w inżynierii środowiska,

   3. umiejętność opracowania dokumentacji dotyczącej realizacji zadania inżynierskiego i przygotowania tekstu zawierającego omówienie wyników realizacji tego zadania,

   4. umiejętność interpretacji oraz formułowania specyfikacji prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla inżynierii środowiska,

   5. rozumienie potrzeb i możliwości ciągłego dokształcania się w celu podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych,

   6. posiadanie świadomości odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania;

  2. kandydat, który w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia nie uzyskał wyżej wymienionych kompetencji, może podjąć studia drugiego stopnia, jeżeli uzupełnienie braków kompetencyjnych może być zrealizowane w ramach ustalonych przedmiotów w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS.

 2. Leśnictwo—  studia stacjonarne i niestacjonarne:

  1. studia przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia inżynierskich posiadających kwalifikacje pierwszego stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia tego kierunku;

  2. kandydat powinien:

   1. posiadać   wiedzę   biologiczną,   technologiczną   i    ekonomiczną    potrzebną do  zrozumienia  zjawisk  przyrodniczych  zachodzących  w  środowisku  leśnym i niezbędną do umiejętnego  zarządzania  tym  środowiskiem,  w  szczególności w zakresie projektowania, organizowania i prowadzenia gospodarstw leśnych,

   2. posiadać umiejętności w zakresie zapewniania trwałości funkcjonowania ekosystemów leśnych o różnym stopniu ochrony prawnej, sporządzania i realizacji planów ochronnych, dialogu i negocjacji w problemach ochrony środowiska leśnego oraz zapewnienia realizacji wielofunkcyjnej gospodarki leśnej.

 3. Logistyka/logistics   studia stacjonarne i niestacjonarne, prowadzone  w języku polskim i angielskim:

  1. studia przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia inżynierskich (lub jednolitych magisterskich z tytułem zawodowym inżyniera) posiadających kwalifikacje oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia tego kierunku.

 4. Matematyka stosowana — studia stacjonarne:

  1. studia przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego lub drugiego stopnia z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych oraz inżynieryjno-technicznych;

  2. o przyjęciu na kierunek kandydatów, którzy ukończyli inny kierunek niż matematyka stosowana, decyduje Komisja Rekrutacyjna.

 5. Mechanika  i budowa maszyn—  studia stacjonarne i niestacjonarne:

  1. kandydat musi mieć kwalifikacje pierwszego stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku. Kandydat powinien mieć kompetencje obejmujące:

   1. wiedzę z zakresu matematyki, fizyki oraz chemii umożliwiającą zrozumienie podstaw mechaniki oraz formułowania i rozwiązywania prostych zadań projektowych z zakresu mechaniki i budowy maszyn,

   2. wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania, obliczania i graficznego przedstawiania elementów i zespołów maszyn oraz tworzenia dokumentacji technicznej,

   3. wiedzę w zakresie właściwości i doboru materiałów konstrukcyjnych oraz metod ich kształtowania,

   4. wiedzę w zakresie metrologii i doboru technik umożliwiających pomiary podstawowych wielkości mechanicznych,

   5. wiedzę w zakresie nowoczesnych technik wytwarzania,

 1. umiejętności z zakresu interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentu oraz zadania o charakterze projektowym.

 1. Mechatronika/mechatronics—  studia  stacjonarne,   prowadzone   w  języku   polskim i angielskim:

  1. kandydat musi posiadać kwalifikacje pierwszego stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku. Kandydat powinien posiadać kompetencje obejmujące w szczególności:

   1. wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, podstaw automatyki i elektroniki, umożliwiającą zrozumienie podstaw fizycznych układów i urządzeń mechatronicznych  oraz  formułowanie  i  rozwiązywanie   zadań   projektowych z zakresu systemów mechatronicznych,

   2. wiedzę i umiejętności z zakresu mechaniki i budowy maszyn pozwalającą zrozumieć zasadę działania komponentów i urządzeń układów stosowanych w systemach mechatronicznych oraz projektowanie urządzeń i systemów z zakresu mechatroniki,

   3. wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki, analizy sygnałów, regulacji automatycznej, algorytmów sterowania, mechatroniki, umożliwiających projektowanie, analizę, symulację, elementów i układów stosowanych w mechatronice,

   4. umiejętności z zakresu informatyki, algorytmów obliczeniowych, programowania, korzystania ze sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz opracowywania własnych, prostych aplikacji programowych,

   5. wiedzę w zakresie właściwości i doboru materiałów konstrukcyjnych, w tym tworzyw sztucznych i kompozytów, polimerów, materiałów inteligentnych,umiejętności wykorzystywania wiedzy  na  temat  materiałów  do  projektowania i kształtowania ich własności,

 2. umiejętności wykorzystywania metod analitycznych, symulacyjnych i eksperymentalnych służących do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich,

 3. umiejętność interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentu oraz prezentacji i dokumentacji wyników zadania o charakterze projektowym.

 4. Zarządzanie/management — studia stacjonarne i niestacjonarne, prowadzone w języku polskim i angielskim:

  1. studia przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia (lub jednolitych magisterskich) posiadających kwalifikacje oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia tego kierunku.

 5. Zarządzanie i inżynieria produkcji — studia stacjonarne i niestacjonarne:

  1. studia przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia inżynierskich (lub jednolitych magisterskich z tytułem zawodowym inżyniera) posiadających kwalifikacje oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia tego kierunku.

 6. Na kierunki wymienione w pkt. 1 i 2 kandydaci będą kwalifikowani na podstawie listy rankingowej według oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia. W przypadku przekroczenia limitu miejsc przez kandydatów z tą samą oceną, decydować będzie średnia ocen ze studiów wyliczona na podstawie suplementu do dyplomu ukończenia studiów, a w przypadku posiadania dyplomu bez suplementu wyliczona na podstawie wypisu wszystkich ocen z przebiegu studiów (średnia arytmetyczna).

 1. Warunkiem przyjęcia na kierunki wymienione w pkt. 3-21 jest złożenie wymaganych dokumentów. W przypadku przekroczenia limitu miejsc decydować będzie:

  1. w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia (lub jednolitych magisterskich);

  2. w drugiej kolejności średnia ocen ze studiów wyliczona  na podstawie  suplementu  do dyplomu ukończenia studiów, a w przypadku posiadania dyplomu bez suplementu wyliczona na podstawie wypisu wszystkich ocen z przebiegu studiów (średnia arytmetyczna).

 

Dział II

Tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia

 

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

 

§ 13

 1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia w Politechnice Białostockiej jest zarejestrowanie i zapisanie się kandydata w Systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji, terminowe wniesienie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji oraz na studia:

  1. pierwszego stopnia - wskazanie przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i wpisanie uzyskanych wyników lub wgranie do systemu IRK skanu dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów w przypadku świadectwa zagranicznego;

  2. drugiego stopnia - wprowadzenie oceny z dyplomu ukończenia studiów oraz średniej ocen ze studiów.

 2. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia zobowiązany jest do złożenia wymaganych dokumentów w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji. Przez złożenie dokumentów rozumie się doręczenie dokumentów do właściwej komisji rekrutacyjnej w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji. Niezłożenie kompletu dokumentów w tym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów w Politechnice Białostockiej.

 3. Kandydat zobligowany jest do sprawdzania informacji na swoim koncie w IRK, poprzez które będzie informowany o przebiegu procesu rekrutacji.

 4. Politechnika Białostocka me ponosi odpowiedzialności za:

  1. wprowadzenie przez kandydata błędnych lub nieprawdziwych danych w IRK;

  2. niewprowadzenie przez kandydata danych do IRU;

  3. niemożność rejestracji, spowodowaną awariami sieci internetowej lub okresowym przeciążeniem serwerów uczelnianych; w takich przypadkach kandydat powinien osobiście zgłosić się do właściwej komisji rekrutacyjnej lub do Centrum Rekrutacji i Wspierania Edukacji;

 1. skutki udostępnienia przez kandydata osobom trzecim hasła dostępu do osobistego konta w IRK, w szczególności za zmianę danych;

 2. skutki niezapoznania się kandydata z wiadomościami umieszczonymi w IRK.

 1. Kandydat przystępujący do egzaminu wstępnego zobowiązany jest przed wejściem na salę egzaminacyjną  do  okazania  dowodu  tożsamości   oraz   dowodu   wniesienia   opłaty za przeprowadzenie rekrutacji. Kandydat, w trakcie egzaminu, nie może mieć przy sobie telefonu komórkowego, ani innego urządzenia rejestrującego obraz i/lub dźwięk.

 2. Kandydat przystępujący do egzaminu wstępnego z rysunku zobowiązany jest do przyniesienia na egzamin przyborów niezbędnych do wykonania zadań egzaminacyjnych we wskazanej  technice wykonania. Politechnika Białostocka zapewnia deskę kreślarską  i brystol.

 

Rozdział 2 Dokumenty rekrutacyjne

 

§ 14

 1. Wymagane dokumenty wydane w języku innym niż polski muszą być przetłumaczone na język polski przez:

  1. osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych; lub

  2. osobę zarejestrowaną jako tłumacz przysięgły w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD); lub

  3. konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na terytorium którego wydano dokument;

lub

 1. akredytowane w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na terytorium którego wydano dokument.

 1. Komplet wymaganych dokumentów od kandydata na studia stanowi:

  1. ankieta osobowa;

  2. podanie o elektroniczną legitymację studencką PB (ELS PB) — w przypadku, gdy kandydat jej nie posiada;

  3. przy ubieganiu się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia — świadectwo dojrzałości lub  świadectwo  dojrzałości  i  zaświadczenie  o  wynikach  egzaminu  maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie o systemie oświaty, lub w przypadku osób zdających maturę przed 2007 rokiem świadectwo dojrzałości i świadectwo ukończenia szkoły średniej lub inny dokument, o którym mowa w art. 69 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

  4. przy ubieganiu się o przyjęcie na studia drugiego stopnia:

 

 1. odpis dyplomu ukończenia studiów (do czasu otrzymania dyplomu — zaświadczenie o ukończeniu studiów),

 2. suplement do dyplomu; w przypadku posiadania dyplomu bez suplementu wypis wszystkich ocen z przebiegu studiów potwierdzony przez dziekanat,

 3. zaświadczenie o średniej ocen ze studiów wystawione przez dziekanat, gdy w powyższych dokumentach nie została ona wyszczególniona;

 4. przy ubieganiu się o przyjęcie na studia na podstawie dokumentu potwierdzającego uzyskane wykształcenie wydanego za granicą, dokument ten musi być:

  1. zalegalizowany lub opatrzony apostille,

  2. uznany w wyniku postępowania administracyjnego kuratora oświaty za dokument potwierdzający wykształcenie; uznaniu nie podlegają dokumenty wydane za granicą uznane na mocy umów międzynarodowych lub odpowiednich przepisów prawa dotyczy kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia,

  3. uznany w trybie nostryfikacji; nostryfikacji nie podlegają dokumenty wydane za granicą uznane za równorzędne z odpowiednim dokumentem wydanym w Polsce na mocy umów międzynarodowych lub odpowiednich przepisów prawa — dotyczy kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia drugiego stopnia,

 5. w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentu, na podstawie którego kandydat ubiega się o przyjęcie na studia, Politechnika Białostocka ma prawo żądać przedłożenia dodatkowych dokumentów;

 6. przy ubieganiu się o przyjęcie na studia z pominięciem konkursu świadectw, oryginał dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu:

  1. laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego,

  2. uczestnika lub medalisty zawodów sportowych,

  3. laureata konkursu międzynarodowego,

  4. laureata konkursu organizowanego przez Politechnikę Białostocką;

 7. dowód wniesienia opłaty za przeprowadzenie rekrutacji;

 8. dowód wniesienia opłaty za legitymację, gdy kandydat nie posiada ELS PB;

 9. oświadczenie kandydata w sprawie posiadania numeru albumu Politechniki Białostockiej;

 10. zaświadczenie o braku przeciwwskazań do nauki na kierunkach studiów, na których zaświadczenie jest wymagane; zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy kandydat ma obowiązek złożyć we właściwej komisji rekrutacyjnej lub we właściwym dziekanacie najpóźniej do dnia rozpoczęcia zajęć dydaktycznych;

 11. zgoda rodzica/opiekuna prawnego na podjęcie studiów przez osobę niepełnoletnią;

 12. poświadczona przez Politechnikę Białostocką kserokopia dokumentu uprawniającego do zwolnienia z opłat zgodnie z art. 324 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce — w przypadku cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia stacjonarne.

 

Rozdział 3

Opłata za przeprowadzenie rekrutacji

 

§ 15

 1. Opłata za przeprowadzenie rekrutacji wnoszona jest na indywidualny numer rachunku. Opłata za przeprowadzenie rekrutacji powinna być widoczna na koncie kandydata w IRK najpóźniej w dniu zakończenia rejestracji kandydatów. Dokonanie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji po terminie skutkuje nieobjęciem kandydata postępowaniem kwalifikacyjnym, co jest jednoznaczne z wykluczeniem jego udziału w rekrutacji na studia.

 2. Kandydat wnosi opłatę za przeprowadzenie rekrutacji za każdy kierunek studiów, na który ubiega się o przyjęcie.

 3. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia tego samego kierunku wnosi jedną opłatę za przeprowadzenie rekrutacji.

 4. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia tego samego kierunku wnosi jedną opłatę za przeprowadzenie rekrutacji.

 5. Opłata za przeprowadzenie rekrutacji nie podlega zwrotowi. Jedynie nieuruchomienie kierunku studiów, na który kandydat ubiegał się o przyjęcie oraz niezdanie egzaminu maturalnego, gdy opłatę wniesiono przed ogłoszeniem wyników maturalnych, uprawnia do ubiegania się o jej zwrot.

 6. Warunki i tryb zwalniania z opłaty za przeprowadzenie rekrutacji określają odrębne przepisy.

 

Rozdział 4 Postępowanie rekrutacyjne

 

§ 16

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia ma możliwość zapisania się w IRK na dowolną liczbę kierunków studiów.

 1. W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego kandydat może być przyjęty tylko na jeden kierunek studiów, z zastrzeżeniem pkt. 3.

 2. Rektor może wyrazić zgodę na podjęcie przez kandydata studiów na dwóch kierunkach jednocześnie. W tym celu kandydat zobowiązany jest złożyć, zaopiniowane przez Komisję Rekrutacyjną, podanie w Centrum Rekrutacji i Wspierania Edukacji.

 3. Kandydat rejestrując się w IRK dokonuje zapisu na poszczególne kierunki studiów, wskazując priorytety. Rekrutacja odbywa się zgodnie z zaznaczonymi przez kandydata priorytetami.

 4. W wyniku przeprowadzonej kwalifikacji, kandydat umieszczany jest na listach rankingowych wszystkich wybranych kierunków i w przypadku każdego kierunku ustalana jest lista kandydatów zakwalifikowanych na studia, zgodnie z liczbą oferowanych miejsc. Jeżeli kandydat został umieszczony na liście kandydatów zakwalifikowanych na więcej niż jednym kierunku, pozostawia  się jego nazwisko  tylko  na liście  rankingowej  kierunku o najwyższym priorytecie. Wykreśla się go z list kierunków o niższych priorytetach.

 5. Listy kandydatów zakwalifikowanych na studia będą publikowane w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji.

 1. Kandydat zakwalifikowany na studia składa komplet dokumentów w celu potwierdzenia chęci studiowania.

 2. Kandydat, który w ramach przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego nie został przyjęty na studia stacjonarne na wybranych kierunkach, może zapisać się na studia niestacjonarne na tych kierunkach w ramach tej samej opłaty za przeprowadzenie rekrutacji.

 

Rozdział 5 Postanowienia dodatkowe

 

§ 17

Tryb rekrutacji cudzoziemców określają odrębne przepisy.

 

' Kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody MNiSW.

 

 

 

*Dokładne informacje na temat wymagań rekrutacyjnych znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Białostocka

Komentarze (0)