Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie rekrutacja 2020

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021 na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2020.

 

UCHWAŁA NR 160/2019 Senatu Uniwersytetu Humanistyczno–Przyrodniczego im Jana Długosza w Częstochowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie warunków, trybu, terminów rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu przeprowadzenia rekru- tacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Humanistyczno–Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie na rok akademicki 2020/2021

Na podstawie art. 70 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn.zm.) oraz § 96 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, Senat Uniwersytetu postanawia co następuje:

 

§1

Uchwala się warunki, tryb, terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu przeprowadzenia rekru- tacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Humanistyczno–Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie na rok akademicki 2020/2021, których treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały:

oraz

 • „Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2020/2021 w Uniwersytecie Humanistyczno– Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie” określone w załączniku Nr 1 – do warunków, trybu, terminów rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu przeprowadzenia rekrutacji na I rok stu- diów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Humanistyczno–Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie na rok akademicki 2020/2021.

 • Tryb postępowania kwalifikacyjnego przy przyjęciu na I rok studiów”, określony w załączniku Nr 2 – do warunków, trybu, terminów rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu przeprowadzenia re- krutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jed- nolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Humanistyczno–Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie na rok akademicki 2020/2021.

 

§2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

tak- 23 ,                       nie-0 ,            wstrzymujących się -0,

w którym uczestniczyło 23 senatorów, spośród 29 członków Senatu UJD z prawem głosu.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik do Uchwały Senatu nr 160/2019 Uniwersytetu Humanistyczno–Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

 

WARUNKI, TRYB, TERMINY ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA ORAZ SPOSÓB PRZEPROWADZENIA REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH W UNIWERSYTECIE HUMANISTYCZNO–PRZYRODNICZYM IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE NA ROK AKADEMICKI 2020/2021.

 

§ 1

 1. Uniwersytet Humanistyczno–Przyrodniczy im Jana Długosza w Częstochowie prowadzi nabór kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, w ramach planowanej liczby miejsc dla poszczególnych kierun- ków na podstawie: konkursu świadectw dojrzałości, konkursu dyplomów studiów pierwszego stopnia, zdanego egzaminu praktycznego, średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia lub roz- mowy kwalifikacyjnej.

 2. Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2020/2021 w Uniwersytecie Humanistyczno– Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie” określa Załącznik Nr 1 do niniejszych warun- ków rekrutacji.

 3. Tryb postępowania kwalifikacyjnego przy przyjęciu na I rok studiów” określa Załącznik nr 2 do niniejszych warunków rekrutacji.

 4. Jeżeli liczba kandydatów będzie mniejsza od planowanej liczby miejsc na kierunku, na którym jest przewidziany konkurs świadectw decyzją Rektora można odstąpić od postępowania rekrutacyjne- go i przyjąć wszystkich zgłoszonych kandydatów na podstawie złożonych wymaganych dokumen- tów.

 

§ 2

Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy. Oceny uzyskane w wyniku postępowania kwalifikacyjnego są przeliczane na punkty zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszych warunków re- krutacji. Według potrzeb oceny są przeliczane na punkty a punkty na oceny, końcowy wynik egzami- nów wstępnych jest wyrażony w punktach lub % pkt.

 

§ 3.

Na studia drugiego stopnia na kierunkach: inżynieria bezpieczeństwa oraz malarstwo prowadzona będzie również rekrutacja na semestr letni, zgodnie z kryteriami kwalifikacji i trybem postępowania kwalifikacyjnego określonymi w niniejszych warunkach rekrutacji.

 

§ 4

 1. Kandydat posiadający dyplom lub zaświadczenie o wynikach matury międzynarodowej (IB) lub matury europejskiej (EB), może ubiegać się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących kandydatów z nową maturą. Zaświadczenie o wynikach matury międzynarodowej będzie honoro- wane tylko w roku wydania zaświadczenia.

 2. Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów z maturą międzynarodową (IB) lub maturą europej- ską (EB) odbywa się zgodnie z warunkami i trybem rekrutacji na studia w Uniwersytecie Humani- styczno–Przyrodniczym w Częstochowie określonych w Załączniku Nr 2 do niniejszych warunków rekrutacji.

 3. Kandydaci na studia stacjonarne i niestacjonarne zamiast świadectwa dojrzałości składają za- świadczenie o przystąpieniu do matury międzynarodowej lub europejskiej oraz świadectwo ukoń- czenia szkoły średniej, świadectwo dojrzałości zobowiązani są dostarczyć zgodnie z terminarzem obowiązującym kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne.

 

§ 5

 1. Kandydaci z maturą dwujęzyczną z języka obcego nie przystępują do części podstawowej, zatem należy uznać to za zwolnienie z tego poziomu egzaminu, czyli przyznanie maksymalnej liczby 100% punktów.

 1. Do przeliczenia wyniku egzaminu zdanego na poziomie rozszerzonym należy przyjąć, że 30% punktów z matury dwujęzycznej jest równoważne 40% punktów z matury na poziomie rozszerzo- nym. Wynik maksymalny nie powinien przekroczyć 100%.

 

§ 6

 1. Szczegółowe zasady przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia central- nego określa Uchwała nr 138/18 Senatu Uniwersytetu Humanistyczno–Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie „Zasad przyjmowania laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego” obowiązujących w latach 2019-2023”.

 2. Podstawą zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego w przyjęciu na studia pierwszego stopnia jest zaświadczenie stwierdzające uzyskanie tytułu laureata lub finalisty z danej olimpiady do dnia zakończenia rejestracji kandydatów na studia.

 3. Przyjęcie na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia na podstawie warunków wskazanych w ust. 1 i 2 możliwe jest tylko raz i tylko w tej rekrutacji, która odbywa się w roku uzyskania świadectwa maturalnego.

 

§ 7

Rekrutacja dla osób które ubiegają się o przyjęcie na studia na podstawie potwierdzonych efektów uczenia się odbywać się będzie według odrębnej uchwały Senatu.

 

§ 8

Wszystkie czynności w imieniu kandydata związane z procesem rekrutacji mogą wykonywać osoby posiadające pełnomocnictwo w tym zakresie, z notarialnym potwierdzeniem własnoręczności podpisu kandydata, legitymujące się swoim dokumentem tożsamości wymienionym w tymże upoważnieniu. Oryginał pełnomocnictwa należy przechowywać w dokumentacji rekrutacyjnej kandydata. W przypad- ku pełnomocnictwa ogólnego należy w teczce kandydata przechowywać potwierdzoną kopię takiego dokumentu.

 

§ 9

 1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia nie później niż w ostatnim dniu rejestracji na kierunek wnosi opłatę rekrutacyjną w wysokości ustalonej przez Rektora UJD w Częstochowie na wygene- rowane w systemie IRK indywidualne konto bankowe kandydata. Brak opłaty rekrutacyjnej, uisz- czonej najpóźniej ostatniego dnia rejestracji na kierunek, wyklucza z postępowania rekrutacyjne- go.

 2. Opłata za przeprowadzenie rekrutacji na studia wynosi 85 zł, z tym że:

  1. w przypadku konieczności sprawdzenia uzdolnień artystycznych – opłata wynosi 150 zł;

  2. w przypadku przeprowadzania egzaminu wstępnego, w tym sprawdzianu sprawności fizycznej – opłata wynosi 100 zł.

 

§ 10

Po zakończeniu rekrutacji podstawowej na danym kierunku Rektor może podjąć decyzję o przeprowadzeniu dodatkowego naboru w jednym z dwóch dostępnych trybów: dodatkowa rekrutacja lub rekrutacja uzupełniająca:

 1. Rekrutacja dodatkowa przeprowadzana jest na zasadach obowiązujących w rekrutacji podstawo- wej i skierowana jest do wszystkich kandydatów na studia, niezależnie czy brali oni udział w rekru- tacji podstawowej na dany kierunek. Ogłoszenia o rekrutacjach dodatkowych oraz obowiązujących terminach postępowania rekrutacyjnego na dany kierunek studiów publikowane są na stronie in- ternetowej Uniwersytetu. Kandydaci zapisują się na wybrany kierunek w systemie IRK i przecho- dzą kolejne etapy rekrutacji zgodnie z harmonogramem.

 2. Rekrutacja uzupełniająca dotyczy osób, które ubiegały się o przyjęcie na studia pierwszego stop- nia lub jednolite studia magisterskie na danym kierunku studiów na rok akademicki, na który jest przeprowadzana rekrutacja, oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r. poz. 1457 z póź. zm.).

 

§ 11

Kandydat na studia, który złożył odwołanie o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r. poz. 1457 z póź. zm.) od wyniku egzaminu matural- nego z danego przedmiotu  lub  przedmiotów,  składa  oświadczenie  o  złożeniu  takiego odwołania w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w trakcie rejestracji na studia.

 

§ 12

 1. Rekrutację na studia przeprowadzają wydziałowe komisje powołane przez dziekana .

 2. Przewodniczącym wydziałowej komisji rekrutacyjnej jest prodziekan wyznaczony przez dziekana.

 3. W skład wydziałowych komisji rekrutacyjnych wchodzą przedstawiciele nauczycieli akademickich z właściwych wydziałów oraz przedstawiciele pracowników niebędący nauczycielami.

 4. Nadzór nad pracą wydziałowych komisji rekrutacyjnych sprawuje Uczelniana Komisja Rekrutacyj- na.

 5. Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną powołuje Rektor.

 6. Przewodniczącym Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej jest właściwy prorektor ds. studenckich.

 7. W skład Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej wchodzą przedstawiciele nauczycieli akademickich z właściwych wydziałów, przedstawiciele pracowników niebędący nauczycielami oraz przedstawi- ciel studentów.

 8. Do zadań wydziałowej komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

  • przestrzeganie terminów i zadań ustalonych w harmonogramie rekrutacji;

  • pobieranie z systemu IRK (Internetowa Rekrutacja Kandydatów) i przetwarzanie pliku zawiera- jącego listę oraz dane kandydatów;

  • podejmowanie decyzji o dopuszczeniu kandydatów do postępowania rekrutacyjnego;

  • zawiadomienie kandydatów o terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego;

  • przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego;

  • przyjmowanie i sprawdzanie kompletności dokumentów kandydatów;

  • nadzór nad właściwym wypełnieniem danych osobowych kandydatów w systemie IRK; w tym weryfikacja danych osobowych z dokumentem tożsamości, w przypadku rozbieżności doko- nywanie korekty w systemie IRK;

  • zawiadomienie kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego;

  • podejmowanie decyzji o przyjęciu na studia w ramach ustalonego limitu przyjęć;

   • sporządzanie dokumentacji z rekrutacji (listy przyjętych, protokoły zbiorcze i indywidualne, listy rankingowe, sprawozdanie EN-1 i inne);

   • przekazanie kompletu dokumentów kandydatów przyjętych na I rok studiów do Działu Spraw Studenckich celem dokonania rejestracji w albumie studentów.

 9. Wydziałowa komisja rekrutacyjna ogłasza listę osób przyjętych na dany kierunek studiów w sys- temie IRK oraz na tablicy ogłoszeń.

10.Uczelniana Komisja Rekrutacyjna sprawuje nadzór nad pracą wydziałowych komisji re- krutacyjnych, szczegółowe zadania określa Rektor w drodze zarządzenia.

 

§ 13

Do egzaminowania uprawnieni są nauczyciele akademiccy.

 

§ 14

 1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji:

  • rekrutacja na semestr zimowy

rozpoczęcie: nie później niż 1 czerwca 2020 r. zakończenie: 30 września 2020 r.

 • rekrutacja na semestr letni

rozpoczęcie: nie później niż 1 lutego 2020 r. zakończenie: 28 luty 2020 r.

 

 1. Rektor na wniosek dziekana może wyrazić zgodę na przeprowadzenie naboru po 1 października w przypadku rekrutacji na semestr zimowy lub po 1 marca w przypadku rekrutacji na semestr letni, pod warunkiem, że osoby przyjęte na studia będą miały możliwość uzyskania zakładanych efek- tów uczenia się.

 

§ 15

 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne na semestr zimowy rejestrują się przez stronę internetową www.rekrutacja.ujd.czest.pl z dowolnego komputera podłą- czonego do Internetu z możliwością drukowania dokumentów.

Podczas rejestracji kandydaci wypełniają formularz-podanie, umieszczają fotografię w formie elek- tronicznej (jpg), następnie otrzymują indywidualne konto,  na które dokonują  opłaty rekrutacyjnej w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.

 1. Kandydaci na studia pierwszego stopnia umieszczeni na liście przez Wydziałową Komisję Rekru- tacyjną jako zakwalifikowani do przyjęcia  na  studia  stacjonarne  i  niestacjonarne  winni  złożyć w ciągu 4 dni roboczych następujące dokumenty w formie papierowej:

  • wydrukowany i podpisany formularz (ankietę osobową),

  • kopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)

  • dowód wpłaty z tytułu ubiegania się o przyjęcie na studia,

  • dwie aktualne fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz jedna w formie elektronicznej (jpg),

 2. Kandydaci na studia drugiego stopnia umieszczeni na liście przez Wydziałową Komisję Rekruta- cyjną jako zakwalifikowani  do  przyjęcia  na  studia  stacjonarne  i  niestacjonarne  winni  złożyć  w ciągu 4 dni następujące dokumenty w formie papierowej:

  • wydrukowany i podpisany formularz (ankietę osobową),

  • kopię dyplomu studiów wyższych wraz z kopią suplementu (oryginał do wglądu),

  • dowód wpłaty z tytułu ubiegania się o przyjęcie na studia,

  • dwie aktualne fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz jedna w formie elektronicznej (jpg),

 3. W przypadku niewypełnienia limitu przyjęć (niedostarczenia dokumentów przez kandydatów umieszczonych na liście wstępnie zakwalifikowanych), dopełnienie limitu przyjęć będzie odbywać się w dalszym ciągu jedynie na podstawie liczby punktów uzyskanych w procesie rekrutacji i miej- sca na liście rankingowej. Kandydat może na bieżąco sprawdzać w systemie IRK czy został wstępnie zakwalifikowany do przyjęcia na studia, używając swojego identyfikatora i hasła.

 

§ 16

 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia  w semestrze letnim składają dokumenty w formie papierowej, zgodnie z harmonogramem rekrutacji tj.:

  • podanie o przyjęcie na studia i ankietę osobową,

  • kopię dyplomu studiów wyższych wraz z kopią suplementu (oryginał do wglądu),

  • dowód wpłaty z tytułu ubiegania się o przyjęcie na studia,

  • dwie aktualne fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz jedna w formie elektronicznej (jpg),

 2. Na podstawie przyjętych dokumentów sporządzona zostaje lista rankingowa do przyjęcia na stu- dia.

 

§ 17

 1. Kandydaci cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne w se- mestrze letnim lub zimowym składają dokumenty w formie papierowej tj.:

  1. podanie o przyjęcie na studia,

  2. kwestionariusz osobowy

  3. kserokopia świadectwa dojrzałości polskiej matury lub jej zagranicznego odpowiednika wraz z oryginałem do wglądu (na studia I stopnia lub jednolite magisterskie)

  4. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz kserokopia dokumentu potwierdzają- cy wyniki studiów wyższych wraz z oryginałem do wglądu (na studia II stopnia)

  5. dwie aktualne fotografie kandydata (35x45 mm), zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz w formie elektronicznej (jpg.)

  6. kserokopia dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty za postępowanie rekrutacyjne

  7. kserokopia dokumentu potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie umożliwiającym studiowanie (poziom B2)

  8. zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (wymagane na niektórych kierunkach studiów)

 1. Świadectwa zagraniczne uzyskane poza granicami Polski (oprócz dyplomu matury międzynaro- dowej (International Baccalaureate) i świadectwa matury europejskiej (European Baccalaureate)) muszą być opatrzone apostille lub poddane legalizacji.

 2. Dyplomy studiów wyższych uzyskane poza granicami Polski muszą być opatrzone apostille lub poddane legalizacji.

 3. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku innym niż polski muszą być przetłumaczone na ję- zyk polski przez polskiego tłumacza przysięgłego lub tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego) lub konsula RP właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument. Tłumaczenie może rów- nież wykonać biuro tłumaczeń, ale wtedy powinno ono zostać poświadczone przez polski konsulat lub tłumacza przysięgłego.

 4. W przypadku cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia prowadzone w języku pol- skim, na studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, wyma- gane jest posiadanie dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie min B2. Dokumentem potwierdzającym znajomość języka polskiego na poziomie min. B2 jest:

  1. świadectwo polskiej matury;

  2. zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (szkołach językowych). Takim zaświadczeniem jest na przykład zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego przez stypendystów programów NAWA;

  3. oficjalny certyfikat j. polskiego (certyfikatpolski.pl);

  4. dokument potwierdzający zdanie egzaminu z języka polskiego na poziomie minimum B2, wy- dany przez szkołę językową.

  5. dyplom studiów w zakresie filologii polskiej;

  6. dyplom studiów prowadzonych w języku polskim;

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Komentarze (0)