Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2020/2021

Uniwersytet Morski w Gdyni rekrutacja 2020

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021 na Akademii Morskiej w Gdyni. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2020.

ZASADY REKRUTACJI 2020/2021 UCHWAŁA NR 171/XVI SENATU UNIWERSYTETU MORSKIEGO W GDYNI z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia na rok akademicki 2020/2021

Na podstawie art. 70 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668) Senat uchwalił, co następuje:

 

§ 1

Senat Uniwersytetu Morskiego w Gdyni ustala następujące warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposób jej przeprowadzenia dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia  na rok akademicki 2010/2021:

 1. Na studia pierwszego stopnia może być przyjęta osoba posiadająca świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów lub osoba, która posiada inne świadectwa wymienione w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668). Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów.

 2. Rekrutację kandydatów przeprowadza się na określony kierunek, poziom (studia pierwszego lub drugiego stopnia) i profil  (praktyczny, ogólnoakademicki) kształcenia w formie studiów:

  1. stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia, umożliwiające uzyskanie dyplomu inżyniera lub licencjata,

  2. stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia, umożliwiające uzyskanie dyplomu magistra lub magistra inżyniera.

 3. Kandydaci na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, będą przyjmowani w ramach  limitów przyjęć, na podstawie postępowania kwalifikacyjnego:

 4. podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia są wyniki egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości. Kryteria rekrutacji są jednakowe dla wszystkich kierunków studiów w Uniwersytecie Morskim, stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały,

 5. podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów. Kryteria rekrutacji są jednakowe dla wszystkich kierunków studiów  w Uniwersytecie Morskim, stanowiący załącznik nr 2 do Uchwały,

 6. do studiów drugiego stopnia dopuszcza się kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych w tej samej dyscyplinie. Decyzję o dopuszczeniu do postępowania kwalifikacyjnego kandydata posiadającego dyplom z innej dyscypliny studiów podejmuje dziekan. Dziekan może określić sposób uzyskania brakujących efektów uczenia się niezbędnych kandydatowi do prawidłowej realizacji studiów II stopnia i ustalić sposób uzupełnienia różnic programowych.

 7. Limity przyjęć na poszczególne kierunki i poziomy kształcenia dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na następny rok akademicki określa Senat Uniwersytetu Morskiego w Gdyni do 30 kwietnia.

 8. Rekrutacja odbywa się w formie elektronicznej. Kandydat rejestruje się na stronie internetowej: Wydział Nawigacyjny www.wn.umg.edu.pl, Wydział Mechaniczny www.wm.umg.edu.pl, Wydział Elektryczny www.we.umg.edu.pl, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa www.wpit.umg.edu.pl

 9. Rekrutacja rozpoczyna się 01.07.2020 r. i trwa do 24.07.2020 r. (od 04.05.2020 r. zgłoszenia elektroniczne).  Termin rekrutacji uzupełniającej  od 17.08.2020 r. do 11.09. 2020 r. (także dla absolwentów o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy). Ogłoszenie wyników rekrutacji – 31.07.2020 r., ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej – 16.09.2020 r. Rekrutacja w semestrze letnim 2020/2021 rozpoczyna się 11.01.2021 r. i trwa do 12.02.2021 r. Ogłoszenie wyników rekrutacji – 15.02.2021 r.

 10. Szczegółowe zasady postępowania rekrutacyjnego na poszczególne poziomy i formy  studiów oraz wymagane dokumenty określa odpowiednio załącznik nr 1, 2 oraz 3.

 11. Zasady przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz innych określone są w załączniku nr 1. 

 12. Obywatel polski,  który ukończył szkołę średnią za granicą może ubiegać się o przyjęcie  na I rok studiów na ogólnych zasadach, jeżeli posiada świadectwo dojrzałości (lub świadectwo równorzędne) uprawniające go do podjęcia studiów wyższych w kraju wystawienia świadectwa. Nostryfikacji świadectwa dokonuje właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o nostryfikację kurator oświaty.

 13. Kandydat wymieniony w pkt. 9  który przed początkiem nowego roku akademickiego nie przedstawi świadectwa dojrzałości  (bądź świadectwa równorzędnego) może być dopuszczony do postępowania rekrutacyjnego na podstawie zaświadczenia wystawionego przez szkołę średnią za granicą stwierdzającego, że otrzyma w danym roku wymagane świadectwo  po zatwierdzeniu go przez władze szkolne danego kraju. Zaświadczenie powinno być potwierdzone przez właściwą ze względu na miejsce  wystawienia zaświadczenia polską placówkę dyplomatyczną lub konsularną oraz przetłumaczone na język polski.

 14. Kandydaci posiadający potwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez biuro IB w Genewie przyjmowani są na wszystkie  kierunki i formy studiów w pierwszej kolejności. Kandydaci muszą spełniać wymagania zdrowotne studiowania na Uniwersytecie Morskim w Gdyni  określone w  załączniku nr 3.

 15. Za przeprowadzenie czynności rekrutacyjnych pobiera się opłatę rekrutacyjną. Wysokość opłaty ustala rektor.

 16. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi, jeżeli zostaną uruchomione studia, na  które przeprowadzono rekrutację. W przypadku, gdy studia  nie zostaną uruchomione opłata rekrutacyjna, na wniosek kandydata, zostanie zwrócona.

 17. W  terminach określonych w terminarzu rekrutacji, wydziałowe komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy przyjętych (lista studentów) na dany  wydział (kierunek)  poziom  i formę studiów. Kolejność na listach wynika z liczby punktów obliczonych zgodnie z zasadami rekrutacji przedstawionymi w załączniku nr 1 oraz w załączniku nr 2.

 18. W przypadku takiej samej liczby punktów uzyskanych przez kandydatów, o kolejności na liście decyduje wydziałowa komisja rekrutacyjna, biorąc pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów wg następującej kolejności:  matematyka, fizyka, chemia, j. angielski.

 19. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów. Lista studentów jest listą osób przyjętych na studia w drodze rekrutacji. Lista osób przyjętych na studia, podawana jest do wiadomości po zakończeniu procesu rekrutacji.

 20. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej.

 21. Wyniki postepowania w sprawie przyjęcia na studia są jawne.

 22. Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do rektora w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji o nieprzyjęciu na studia.

 23. Odwołanie do rektora składa się przez wydziałową komisję rekrutacyjną.

 24. Rektor podejmuje decyzje w sprawie odwołania w ciągu 7 dni od przekazania mu sprawy.

 25. Podstawą przyjęcia odwołania przez rektora jest wskazanie przez kandydata formalnego uchybienia w zastosowanej wobec niego procedurze rekrutacyjnej przez wydziałową komisję rekrutacyjną.

 26. Z przebiegu postępowania odwoławczego sporządza się:

  1. decyzję administracyjną o nie rozpatrywaniu odwołania ze względów proceduralnych wraz z uzasadnieniem,

  2. decyzję administracyjną o przyjęciu lub nieprzyjęciu na dany rodzaj i kierunek  studiów wraz z uzasadnieniem.

 27. W przypadku niewyczerpania limitu przyjęć na dany kierunek poziom i formę studiów, rektor może na wniosek przewodniczącego wydziałowej komisji rekrutacyjnej zezwolić na przyjęcie na studia kandydatów z największą liczbą punktów uzyskanych w trakcie postępowania rekrutacyjnego, którzy nie zostali przyjęci z powodu braku miejsc na inny kierunek  studiów.

 28. Komisjami właściwymi do przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej są komisje wydziałowe, powołane do przeprowadzenia rekrutacji w terminie podstawowym.

 29. W rekrutacji uzupełniającej kandydaci będą przyjmowani w ramach limitu przyjęć, na podstawie rankingu.

 30. W sytuacjach nieprzewidzianych w niniejszych zasadach rekrutacji decyzję podejmuje rektor.

 31. Uniwersytet Morski w Gdyni nie ponosi odpowiedzialności za błędne wprowadzenie przez kandydata danych osobowych do elektronicznego systemu rekrutacji.

 

Podejmowanie studiów przez cudzoziemców

 1. Cudzoziemcy przyjmowani są na studia na takich samych zasadach jak obywatele polscy z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego (rankingu). Uniwersytet Morski w Gdyni może skierować studentów na rok „zerowy” w celu nauki języka polskiego oraz powtórki z matematyki, fizyki i j. angielskiego.

 2. Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia, na podstawie:

  1. umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;

  2. umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach;

  3. decyzji ministra;

  4. decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów;

  5. decyzji dyrektora NCN o przyznaniu środków finansowych na realizację badań podstawowych w formie projektu badawczego, stażu lub stypendium, zakwalifikowanych do finansowania w drodze konkursu;

  6. decyzji administracyjnej rektora.

 3. Opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach stacjonarnych w języku polskim, nie pobiera się od:

 4. cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 5. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;

 6. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771);

 7. cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 8. cudzoziemca – posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;

 9. posiadacza Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;

 10. cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 11. decyzji administracyjnej rektora;

 12. decyzji ministra lub decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów.

 13. Cudzoziemiec może być zwolniony z opłat, za studia stacjonarne prowadzone w języku polskim lub w języku obcym oraz za powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce, na zasadach określonych w umowie między uczelniami albo umowie międzynarodowej. Zwolnienie cudzoziemca z tych opłat może nastąpić również na podstawie:

 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

 1. Rekrutacje na studia prowadzą wydziałowe komisje rekrutacyjne, powołane przez rektora. Pracę wydziałowych komisji rekrutacyjnych  nadzoruje rektor.

 2. Przewodniczącego wydziałowej komisji rekrutacyjnej powołuje rektor.

 3. Do zadań wydziałowej komisji rekrutacyjnej należy:

  1. przyjmowanie (wydawanie) dokumentów od kandydatów na studia i potwierdzenie ich przyjęcia,

  2. podejmowanie decyzji o dopuszczeniu kandydatów do postępowania rekrutacyjnego,

  3. przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego,

  4. sprawdzenie poprawności wypełnienia danych osobowych kandydatów w systemie rekrutacji,  

  5. ogłaszanie wyników postępowania rekrutacyjnego.

 4. Wydziałowa komisja rekrutacyjna odmawia przyjęcia dokumentów kandydata, jeżeli dokumenty są niekompletne, składane są po terminie (decyduje data dostarczenia) lub do dokumentów nie dołączono dowodu wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

 5. Wydziałowa komisja rekrutacyjna potwierdza przyjęcie dokumentów.

 6. Wydziałowa komisja rekrutacyjna wydaje dokumenty kandydatom zgłaszającym się po nie osobiście albo upełnomocnionym notarialnie ich przedstawicielom, a kandydat potwierdza odbiór dokumentów.

 7. Na zakończenie  postępowania rekrutacyjnego  przygotowuje się:

 8. listę kandydatów w kolejności według liczby uzyskanych punktów, z uwzględnieniem laureatów i finalistów olimpiad,

 9. listę osób przyjętych (lista studentów) na dany kierunek, poziom i formę studiów,

 10. imienne decyzje administracyjne o nieprzyjęciu na studia kandydata podpisane przez przewodniczącego komisji.

Kopie list wymienionych w ust. a, b przekazuje się do rektora.

 1. Listy przyjętych na studia (lista studentów) podpisuje przewodniczący wydziałowej komisji rekrutacyjnej i rektor.

 2. Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego wydziałowa komisja rekrutacyjna sporządza protokół dla każdego  kierunku, poziomu i formy studiów, w tym:

  1. wykaz kandydatów przyjętych na dany kierunek,

  2. wykaz kandydatów nieprzyjętych na studia.

 3. Protokół podpisuje przewodniczący wydziałowej komisji rekrutacyjnej oraz wszyscy jej członkowie.

 4. Wszystkie skreślenia i zmiany w protokole muszą być opisane i zaopatrzone  podpisem przewodniczącego wydziałowej komisji rekrutacyjnej.

 5. Rektor na wniosek przewodniczącego wydziałowej komisji rekrutacyjnej może do przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji powołać nowych członków komisji w miejsce członków powołanych do przeprowadzenia rekrutacji podstawowej, którzy nie mogą być obecni w pracy w trakcie rekrutacji dodatkowej.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w  życie z dniem podania jej do publicznej wiadomości przez Rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Morski w Gdyni

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Morski w Gdyni

Komentarze (0)