Ogólne zasady rekrutacji 2019/2020

Ogólne zasady rekrutacji 2019/2020

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku rekrutacja 2019

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020 na ASP w Gdańsku. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2019.

 

Uchwała nr 32/2018 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 15/2018 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 30.05.2018 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w roku akademickim 2019/2020

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 z póź. zm.) oraz § 33 ust. lpkt 7 Statutu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku przyjętego uchwałą nr 29/2015 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2015r. z późniejszymi zmianami, ustala się co następuje:

 

§1

Senat Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku uchwala następujące zmiany w uchwale nr 15/2018 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 30.05.2018 roku:

 • w §1
  1. w ust. 2 zmienia się załącznik nr 8 w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania cudzoziemców na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Tekst jednolity stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. ust. 5 otrzymuje brzmienie:

Zasady  przyjmowania  na  studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego określa uchwała nr 33/2018 Senatu Akademii Sztuk Pięknych Gdańsku z dnia 19.12.2018r. w sprawie zasad przyjmowania na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach akademickich: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023.

 • ust. 6 otrzymuje brzmienie:

Zasady przyjmowania na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku kandydatów w trybie potwierdzenia efektów uczenia się określa Regulamin potwierdzenia efektów uczenia się Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku uchwalony uchwałą nr 34/2018 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 19.12.2018r.

 • w§2

a. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Rejestracja kandydatów na wszystkie kierunki i specjalności studiów w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku odbywa się w panelu Internetowej Rejestracji Kandydatów, zwanym dalej „panelem IRK", dostępnym na stronie internetowej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku pod adresem: www.asp.gda.pl. Zgodnie z procedurą kandydat rejestruje się elektronicznie w panelu IRK, dokonuje opłaty na indywidualne konto wskazane w panelu kandydata a następnie przystępuje do wyznaczonych kolejnych etapów postępowania rekrutacyjnego.

 1. ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Rekrutacja na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku cudzoziemców odbywa się w sposób przewidziany w ust. 1-3 powyżej, z zastrzeżeniem postanowień załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.

 1. ust. 5 otrzymuje nowe brzmienie:

Osoby  niepełnosprawne   podlegają    takiemu samemu procesowi rekrutacji jak pozostali kandydaci na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Forma pomocy osobom niepełnosprawnym w    czasie  całego postępowania    rekrutacyjnego   ustalana     jest z Wydziałową Komisją Rekrutacyjną po osobistym zgłoszeniu się kandydata do pracownika Biura Rekrutacji z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności. Zgłoszenie to powinno nastąpić nie później niż na 7 dni przed datą rozpoczęcia postępowania  rekrutacyjnego lub  rozmowy kwalifikacyjnej. Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku dołoży wszelkich starań, aby uwzględnić szczególne potrzeby kandydatów niepełnosprawnych.

 

3. w §3

 1. ust. 6 otrzymuje nowe brzmienie:

Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego na dany kierunek, komisja rekrutacyjna właściwa dla danego kierunku studiów sporządza dla każdego kierunku studiów:

 1. listę alfabetyczną z punktami i rankingową kandydatów,
 2. listę osób nieprzyjętych (alfabetyczną z punktami i rankingową),
 3. listę osób przyjętych na studia (alfabetyczną z punktami i rankingową)
 4. ust. 7 otrzymuje nowe brzmienie:

Zgodnie z art. 72 ust. 5 Ustawy wyniki postępowania w sprawie przyjęcia na studia są jawne.

 1. ust. 9 otrzymuje brzmienie:

Komisja rekrutacyjna właściwa dla danego kierunku,

w wyznaczonych terminach, na stronie internetowej uczelni

www.asp.gda.pl  oraz  na   tablicach   informacyjnych w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku ogłasza listę osób którzy zdali egzaminy i zmieścili się w limicie przyjęć na dany kierunek studiów.

 1. w §4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Kandydat, w celu przyjęcia na dany kierunek studiów, po ogłoszeniu przez właściwą komisję rekrutacyjną listy kandydatów którzy zdali egzaminy i zmieścili się w limicie przyjęć, winien złożyć w Biurze Rekrutacji w ciągu 7 dni kalendarzowych, w przezroczystej koszulce, następujące dokumenty:

 1. na studia pierwszego stopnia ijednolite studia magisterskie:
  1. podania o przyjęcie mna studia, własnoręcznie podpisane wygenerowane

i wydrukowane z panelu IRK,

 1. poświadczoną przez uczelnię kopie świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,
 2. na studia drugiego stopnia
  1. podania o przyjęcie  na  studia, własnoręcznie podpisane wygenerowane i wydrukowane z panelu IRK,
 3. dyplomu ukończenia studiów wyższych — dotyczy kandydatów na studia II stopnia,
 4. student ubiegający się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów, w zależności od formy kształcenia, jest zobowiązany złożyć kserokopie dokumentów, o których mowa w punkcie 1) lub 2), poświadczone przez uczelnię, której jest już studentem.
 5. w §4 dodaje się nowy ust. 4 o brzmieniu:

Na kierunkach wykazujących czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia wymagane jest zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na danym kierunku studiów wydane przez lekarza Medycyny Pracy. Szczegóły dotyczące badań lekarskich zostały opisane na stronie internetowej www.asp.gda.pl.

 1. w §5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Po upływie terminu składania dokumentów przez kandydatów którzy zdali egzaminy i zmieścili się w limicie przyjęć na studia zostaje ogłoszona, na stronie internetowej uczelni www.asp.gda.pl oraz na tablicy informacyjnej w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, lista osób przyjętych na dany kierunek studiów.

 1. w §5 uchyla się dotychczasowy ust. 3.
 2. w §$ dodaje się nowy ust. 3 o brzmieniu:

Po zakończeniu rekrutacji podstawowej nadanym kierunku, na wniosek Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, Przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej może podjąć decyzję o przeprowadzeniu dodatkowego naboru w jednym z dwóch dostępnych trybów:

Rekrutacja dodatkowa przeprowadzana jest w przypadku zakwalifikowania do przyjęcia na studia na dany kierunek mniejszej liczby  kandydatów aniżeli  ustalony limit przyjęć.

Na wniosek Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, Przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej może podjąć decyzję o ogłoszeniu informacji o rekrutacji dodatkowej w ramach wolnych miejsc na dany kierunek. W rekrutacji dodatkowej, na podstawie wyników uzyskanych w rekrutacji podstawowej mogą brać udział kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na określony kierunek i formę studiów, lecz nie zostali przyjęci na studia gdyż znaleźli się poza

określonym limitem przyjęć na dany kierunek. Kandydaci o których mowa w niniejszym ust. mogą zwrócić się z podaniem do właściwej Wydziałowej  Komisji Rekrutacyjnej  o przyjęcie na inny kierunek studiów, na który limit przyjęć nie został wypełniony, z zastrzeżeniem zasad, o których mowa w ust. 5 poniżej. Podanie o przyjęcie na pierwszy rok studiów wraz z wymaganymi w rekrutacji dokumentami kandydat składa w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego Uczelnianej  Komisji Rekrutacyjnej,   nie krótszym   niż 7 dni od ogłoszenia na stronie internetowej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku www.asp.gda.pl informacji o wolnych miejscach na dany kierunek. Decyzję  w sprawie przyjęcia na studia w ramach niniejszej procedury podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna. 

Uzupełniające postępowanie rekrutacyjne dotyczy kierunków, na  których  liczba  miejsc  nie  została  wypełniona w rekrutacji podstawowej oraz rekrutacji dodatkowej lub wskutek rezygnacji osób przyjętych zwolniły  się miejsca. Decyzja o uruchomieniu uzupełniającego  postępowania rekrutacyjnego na dany kierunek, w przypadku złożenia stosownego wniosku przez Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, zostaje podjęta przez Przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej  i podana do publicznej  wiadomości. Uzupełniające postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane jest na zasadach obowiązujących w rekrutacji podstawowe i skierowana jest do wszystkich kandydatów na studia, niezależnie czy brali oni udział w rekrutacji podstawowej. Ogłoszenie o uzupełniającym postępowaniu rekrutacyjnym na dany kierunek studiów zawierające limit wolnych miejsc oraz terminy egzaminów wstępnych publikowane są na stronie internetowej www.asp.gda.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Wydziału. Kandydaci zapisują się na wybrany kierunek w systemie IRK i przechodzą kolejne etapy rekrutacji zgodnie z  §4 niniejszej uchwały
.

 1. w §5 uchyla się dotychczasowy ust. 4.
 2. Przesunięciu o jeden punkt ulega numeracja §5.

Zmienia się załącznik nr 3 do Uchwały Senatu nr 15/2018 z dnia 30.05.2018r. Zasady postępowania rekrutacyjnego na stacjonarne studia I stopnia na kierunek Intermedia, Intermedia - Specjalność Fotografia, Intermedia — Międzywydziałowa Specjalność Animacja oraz na stacjonarne studia II stopnia na kierunek  Intermedia,  Intermedia  - specjalność Fotografia w roku akademickim 2019/2020 w taki sposób że :

 1. Zmienia się punktacja w I etapie egzaminu na studia stacjonarne I stopnia na kierunek |Intermedia, na kierunek Intermedia specjalność Fotografia oraz na kierunek Intermedia Międzywydziałowa specjalność Animacja:
  1. Egzamin z rysunku - 20 pkt
  2. Egzamin specjalistyczny — 70 pkt
  3. Wymagane minimum dopuszczające do II etapu — 50pkt. Pozostałe postanowienia niniejszego załącznika pozostają bez zmian.

Wprowadza się tekst jednolity - Zasady postępowania rekrutacyjnego na stacjonarne studia I stopnia na kierunek Intermedia, Intermedia - Specjalność Fotografia, Intermedia — Międzywydziałowa Specjalność Animacja oraz na stacjonarne studia II stopnia na kierunek Intermedia, Intermedia - specjalność

Fotografia w roku akademickim 2019/2020 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Zmienia się załącznik nr 9 do Uchwały Senatu nr 15/2018 z dnia 30.05.2018r. Terminarz Rekrutacyjny na Rok Akademicki 2019/2020 w taki sposób że:

 1. §1 otrzymuje brzmienie:

Postępowanie rekrutacyjne na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku zostanie przeprowadzone w terminie: 24.06.2019 — 07.07.2019

Pozostałe postanowienia niniejszego załącznika pozostają bez zmian.

 1. Wprowadza się tekst jednolity - Terminarz Rekrutacyjny na Rok Akademicki 2019/2020 stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 1. Zmienia się załącznik nr 10 do Uchwały Senatu nr 15/2018 z dnia 30.05.2018r. Szczegółowe zasady uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w roku akademickim 2019/2020 w taki sposób że:

1. „uzupełniające  postępowanie  rekrutacyjne" zostaje zastąpiona nazwą „rekrutacja dodatkowa”

2. usunięty został kierunek Edukacja artystyczna

Pozostałe postanowienia niniejszego załącznika pozostają bez zmian.

 1. Wprowadza się tekst jednolity - Szczegółowe zasady rekrutacji dodatkowej w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w roku akademickim 2019/2020 stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
 2. w §7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej służy odwołanie do Rektora działającego poprzez organ wskazany w Statucie Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, za pośrednictwem Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

 

Senat zobowiązuje Retora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku do wydania zarządzenia zawierającego tekst jednolity Uchwały nr 15/2018 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 30.05.2018 roku ze zmianami wynikającymi z niniejszej uchwały w terminie 2 tygodni od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

 

Komentarze (0)