Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2020/21

Politechnika Gdańska rekrutacja 2020

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021 na Politechnice Gdańskieji. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2020.

 

Uchwała Senatu PG nr 316/2019/XXIV z 26 czerwca 2019 r. w sprawie: ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2020/2021.

Na podstawie art. 70 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2018  r. poz. 1668), Senat Politechniki Gdańskiej ustala  warunki,  tryb  oraz  termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne  i  niestacjonarne  studia  pierwszego  stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2020/2021.

Warunki,  tryb  oraz  termin  rozpoczęcia i zakończenia  rekrutacji kandydatów na  stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2020/2021 stanowią załącznik do uchwały.

 

Załącznik do Uchwały Senatu PG nr 316/2019/XXIV z 26 czerwca 2019 r.

 

Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2020/2021

 

§1

 1. Do odbywania studiów pierwszego stopnia może być dopuszczona wyłącznie osoba posiadająca świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego lub  inny dokument  uznany w  Rzeczpospolitej  Polskiej  za dokument  uprawniający do ubiegania się   o przyjęcie na studia.

 2. Rekrutację kandydatów przeprowadza się na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia, kończące się uzyskaniem kwalifikacji pierwszego stopnia. Poza trybem standardowej rekrutacji przyjęcie na studia może nastąpić  w wyniku  potwierdzenia efektów uczenia się, co zostało określone  w art. 71 ust. 4 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018r. Szczegółowe informacje dotyczące postępowania w sprawie przyjęcia na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się określa odrębna procedura uczelniana.

 3. Kandydaci na I rok studiów pierwszego stopnia będą przyjmowani na wybrane formy i kierunki studiów wymienione w załączniku 1, w ramach limitów przyjęć określonych przez wydziałowe komisje rekrutacyjne lub komisję ds. rekrutacji cudzoziemców i zatwierdzonych przez rektora najpóźniej w dniu publikacji wyników.

 4. Kandydat nie może aplikować na kierunek, na którym aktualnie studiuje w ramach tego samego stopnia i wydziału Politechniki Gdańskiej. W przypadku kierunków międzyuczelnianych i międzywydziałowych prowadzonych na Politechnice Gdańskiej zasada dotyczy również różnych uczelni i wydziałów współprowadzących. Podjęcie kolejnego kierunku studiów stacjonarnych możliwe jest po zaliczeniu pierwszego roku studiów stacjonarnych I stopnia.

 5. Rekrutacja odbywa się w formie elektronicznej, zwanej dalej eRekrutacją. Kandydat rejestruje się na stronie internetowej http://rekrutacja.pg.edu.pl (zgodnie z treścią załącznika 2). Podjęcie niewłaściwej procedury naboru eliminuje kandydata z dalszego procesu rekrutacji.

 6. Rekrutacja prowadzona jest w następujących terminach:

 

 1. dla obywateli polskich rekrutacja na studia rozpocznie się 11 maja 2020 r. w przypadku studiów stacjonarnych oraz 6 lipca w przypadku studiów niestacjonarnych. W obu przypadkach wyniki zostaną ogłoszone do końca lipca 2020 r. Szczegółowy terminarz rekrutacji ustala rektor do końca marca 2020 r. i podaje do wiadomości publicznej w pierwszym tygodniu kwietnia 2020 r. na stronie http://www.pg.edu.pl.

 2. dla cudzoziemców rekrutacja na studia rozpocznie się 11 maja 2020 r., a wyniki zostaną ogłoszone do 15  sierpnia  2020 r.  Szczegółowy  terminarz  rekrutacji  ustala  rektor  do  końca  marca  2020 r.  i podaje do wiadomości publicznej w pierwszym tygodniu kwietnia 2020 r. na stronie http://www.pg.edu.pl.

 3. W wyniku rekrutacji kandydat zostaje przyjęty na jeden kierunek, pierwszy spośród wskazanych na jego internetowym koncie rekrutacyjnym,  na  który  kwalifikuje  się  z  osiągniętymi  przez  siebie  wynikami  w ramach dostępnego limitu przyjęć. Uruchomienie każdego z podanych kierunków kształcenia nastąpi pod warunkiem zakwalifikowania się przynajmniej 25 kandydatów. W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby kandydatów decyzję o uruchomieniu kierunku podejmuje rektor.

 

§2

 1. Kandydaci, będący obywatelami polskimi zdający egzamin maturalny, tzw. nową maturę (wyniki procentowe) są przyjmowani na podstawie wyników z egzaminu maturalnego z matematyki, jednego wybranego (w zależności od kierunku), przedmiotu dodatkowego oraz języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Szczegółowe kryteria kwalifikacyjne na poszczególne kierunki    przedstawiono w załączniku 3.

 1. Kandydaci, będący obywatelami polskimi, którzy zdali egzamin dojrzałości, tzw. starą maturę (skala ocen od 2 do 6) są przyjmowani na podstawie oceny z egzaminu dojrzałości lub ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z matematyki, jednego wybranego (w zależności od kierunku) przedmiotu dodatkowego oraz języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Szczegółowe kryteria kwalifikacyjne na poszczególne kierunki przedstawiono w załączniku 3.

 2. Kandydaci, będący obywatelami polskimi, zdający maturę międzynarodową są przyjmowani na podstawie wyników z egzaminu maturalnego z matematyki, jednego wybranego (w zależności od kierunku) przedmiotu dodatkowego, języka zdawanego jako język narodowy oraz języka obcego nowożytnego. Szczegółowe kryteria kwalifikacyjne na poszczególne kierunki przedstawiono w załączniku 3.

 

 1. Cudzoziemcy lub kandydaci będący obywatelami polskimi posiadający dokument inny niż polskie świadectwo dojrzałości, ale uznany w Rzeczpospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia są przyjmowani na podstawie wyników z egzaminu uprawniającego do podjęcia studiów w kraju wydania świadectwa lub na podstawie ocen ze świadectwa z przedmiotów: matematyka, jednego wybranego (w zależności od kierunku), przedmiotu dodatkowego oraz języka obcego nowożytnego.   Szczegółowe   kryteria    kwalifikacyjne  na  poszczególne kierunki przedstawiono w załączniku 3. Świadectwa lub inne dokumenty wydane za granicą mogą być uznane w drodze decyzji administracyjnej za dokument potwierdzający w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe.

 2. Rekrutacja na kierunek Architektura przeprowadzana jest w formule dwuetapowej:

 

 1. etap pierwszy – konkursowy, dwuczęściowy sprawdzian predyspozycji do zawodu architekta (rysunek odręczny, testy). Kandydat ma obowiązek przystąpienia do obu części sprawdzianu.

 2. etap drugi – konkurs punktów kandydata obliczanych na podstawie załącznika nr 3.

Warunki przeprowadzenia obu etapów sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta uwzględniają szczególne potrzeby kandydatów na studia, będących osobami niepełnosprawnymi.   W szczególności pomoc w przemieszczaniu się osób o orzeczonej niepełnosprawności ruchowej, pomoc w komunikacji z osobami o orzeczonym niedosłuchu itp. Po podsumowaniu wyników obydwu etapów, na studia przyjęci zostaną najlepsi kandydaci – w kolejności uzyskanych wyników, przy spełnieniu warunku uzyskania minimum punktowego z każdej części sprawdzianu. Minima punktowe ustala wydziałowa komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu sprawdzianu, w zależności od poziomu osiągniętego przez kandydatów.

 

§3

 1. Postępowanie w sprawie przyjęcia na studia obywateli polskich prowadzą wydziałowe komisje rekrutacyjne, a w przypadku cudzoziemców – komisja ds. rekrutacji cudzoziemców. Prace komisji koordynuje rektor.

 2. Wydziałowa komisja rekrutacyjna może określić minimalną liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia kandydata na studia.

 3. Warunkiem przyjęcia kandydatów jest dostarczenie w terminie ogłoszonym przez rektora na stronie http://www.pg.edu.pl kompletu dokumentów. Wykaz dokumentów wymaganych w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia oraz miejsce ich składania zostaną ogłoszone na stronie http://www.pg.edu.pl.   Niedostarczenie   dokumentów    oraz    nie    wniesienie    opłaty    rekrutacyjnej w określonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w rekrutacji.

 4. Poza dokumentami wymienionymi w punkcie 3 od kandydatów obywateli polskich posiadających dokument inny niż polskie świadectwo dojrzałości/od cudzoziemców uczelnia wymaga następujących dokumentów:

  • potwierdzenie uprawnień wydane przez szkołę/władze oświatowe do podjęcia studiów I stopnia w kraju, w którym wydano świadectwo maturalne/certyfikat uzyskania wykształcenia średniego uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia w państwie jego wydania (dokument nie jest wymagany w przypadku świadectw wydanych przez kraje, z którymi obowiązuje międzynarodowa umowa o uznawaniu wyksztalcenia w celu kontynuacji kształcenia),

  • wykaz ocen dotyczący przebiegu ostatniego etapu edukacji, uprawniający do podjęcia studiów  I stopnia,

  • oficjalna skala ocen,

 • apostille lub legalizacja uzyskana na świadectwie maturalnym/certyfikacie uzyskania wykształcenia średniego uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia na określonym kierunku w państwie jego wydania.

W przypadku wnioskowania cudzoziemców o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim:

 • poświadczenie znajomości języka polskiego na poziomie min. B1 wg Europejskiego Systemu Opisu  Kształcenia  Językowego   lub   zaświadczenie  o   języku   polskim  jako   wykładowym w przebiegu poprzedniego etapu edukacji.

W przypadku wnioskowania cudzoziemców o przyjęcie na studia prowadzone w języku angielskim:

 • międzynarodowy certyfikat poświadczający znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego wg listy zawartej na stronie Działu Międzynarodowej Współpracy Akademickiej lub zaświadczenie o języku angielskim jako wykładowym w przebiegu poprzedniego etapu edukacji lub poświadczenie znajomości języka angielskiego na poziomie minimum B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego przez Politechnikę Gdańską,

 • potwierdzenie znajomości języka angielskiego nie jest wymagane w przypadku gdy poprzedni etap edukacji był prowadzony w kraju, w którym jedynym językiem urzędowym jest język angielski.

Ww. dokumenty akceptowane będą jeśli zostały wydane w języku polskim lub angielskim lub przetłumaczone na język polski lub angielski przez tłumacza przysięgłego lub równoważnego w kraju wydania.

 1. Wysokość opłat za postępowanie kwalifikacyjne określona jest w piśmie okólnym Rektora.

 2. Jeżeli liczba kandydatów przyjętych na dany kierunek studiów w naborze podstawowym jest mniejsza od limitu przyjęć, może się odbyć dodatkowa rekrutacja w terminach określonych przez rektora. Ewentualne dodatkowe terminy zostaną podane na stronie http://www.pg.edu.pl.

 

§4

Szczegółowe  zasady  przyjmowania  na  studia  w  uczelni  publicznej  laureatów  oraz  finalistów  olimpiad   i konkursów stopnia centralnego, które odbyły się w Polsce określa odrębna uchwała Senatu Politechniki Gdańskiej.

 

§5

 1. Zgodnie z terminarzem rekrutacji rektor podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych na dany kierunek, formę i poziom studiów. Kolejność na listach wynika z liczby punktów obliczonych zgodnie z zasadami przedstawionymi w załączniku 3.

 2. Kandydaci będący obywatelami polskimi, którzy pozytywnie przeszli postępowanie kwalifikacyjne zostają przyjęci na studia w drodze wpisu na listę studentów, a w przypadku negatywnego wyniku postępowania kwalifikacyjnego otrzymają pisemną decyzję, podpisaną przez przewodniczącego wydziałowej komisji rekrutacyjnej. Cudzoziemcy otrzymają decyzję administracyjną rektora w sprawie przyjęcia na studia.

 

§6

 1. W przypadku obywateli polskich od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej służy odwołanie złożone do rektora, w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji. Uczelnia uwzględnia możliwość odwołania się dla osób, które ubiegały się o przyjęcie na studia na dany kierunek studiów na rok akademicki, na który była przeprowadzana rekrutacja, oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania, o których mowa w art. 44zzz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 2. W przypadku cudzoziemców od otrzymanej decyzji administracyjnej rektora przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez rektora w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 3. Odwołanie kandydata jest opiniowane przez wydziałowe komisje rekrutacyjne lub komisję ds. rekrutacji cudzoziemców.

 4. Po rozpatrzeniu odwołania decyzję podejmuje rektor. Decyzja ta jest ostateczna.

 

§7

W sytuacjach nieprzewidzianych w niniejszych zasadach rekrutacji decyzję podejmuje rektor.

 

§8

Politechnika Gdańska nie ponosi odpowiedzialności za błędne wprowadzenie przez kandydata danych do systemu eRekrutacja. W przypadku podania przez kandydata nieprawidłowych danych osobowych oraz dotyczących wyników egzaminu maturalnego lub dojrzałości, Politechnika Gdańska zastrzega sobie prawo do usunięcia danego kandydata z postępowania kwalifikacyjnego.

 

Załącznik nr 1 do warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji   kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2020/2021

 

Kierunki studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim zatwierdzone do uruchomienia w semestrze zimowym 2020/2021

 

Kierunek

 

Wydział

 

Forma studiów

Tytuł zawodowy

Program studiów w języku

Analityka gospodarcza

 

Zarządzania i Ekonomii

 

stacjonarne

 

niestacjonarne

 

licencjat

 

polskim

Architektura

 

Architektury

 

stacjonarne

 

inżynier architekt

 

polskim

Automatyka, robotyka

i systemy sterowania

 

Elektrotechniki i Automatyki

 

stacjonarne

 

 

inżynier

 

polskim

Automatyka, cybernetyka

i robotyka

Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

 

stacjonarne

 

 

inżynier

 

polskim

Biotechnologia

 

Chemiczny

 

stacjonarne

 

 

inżynier

 

polskim

Budownictwo

 

Inżynierii Lądowej i Środowiska

 

stacjonarne

 

niestacjonarne

 

inżynier

 

polskim

Chemia

 

Chemiczny

 

stacjonarne

 

 

inżynier

 

polskim

Chemia budowlana

 

Chemiczny

 

stacjonarne

 

 

inżynier

 

polskim

Ekonomia

 

Zarządzania i Ekonomii

 

stacjonarne

 

 

licencjat

 

polskim

Elektronika

i telekomunikacja

Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

 

stacjonarne

 

 

inżynier

 

polskim

Elektrotechnika

 

Elektrotechniki i Automatyki

 

stacjonarne

 

niestacjonarne

 

inżynier

 

polskim

Energetyka

Elektrotechniki i Automatyki;

Inżynierii Mechanicznej i Oceanotechniki

 

stacjonarne

 

 

inżynier

polskim i angielskim

Fizyka techniczna

Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

stacjonarne

inżynier

polskim

Geodezja i kartografia

 

Inżynierii Lądowej i Środowiska

 

stacjonarne

 

 

inżynier

 

polskim

Gospodarka przestrzenna

 

Architektury

 

stacjonarne

 

 

inżynier

 

polskim

Informatyka

Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

 

stacjonarne

 

niestacjonarne

 

inżynier

 

polskim

Inżynieria biomedyczna

Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

 

stacjonarne

 

 

inżynier

 

polskim

Inżynieria danych

Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki; Zarządzania

i Ekonomii

 

stacjonarne

 

 

inżynier

 

angielskim

 

Inżynieria materiałowa

Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej; Chemiczny;

Inżynierii Mechanicznej

i Oceanotechniki

 

stacjonarne

 

 

inżynier

 

polskim

Inżynieria mechaniczno-

medyczna

Inżynierii Mechanicznej i Oceanotechniki

 

stacjonarne

 

 

inżynier

 

polskim

Inżynieria środowiska

 

Inżynierii Lądowej i Środowiska

 

stacjonarne

 

niestacjonarne

 

inżynier

 

polskim

Matematyka

Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

 

stacjonarne

 

 

licencjat

 

polskim

Mechanika i budowa

maszyn

Inżynierii Mechanicznej i Oceanotechniki

 

stacjonarne

 

niestacjonarne

 

inżynier

polskim

i angielskim (tylko stacjonarne)

 

Mechatronika

Inżynierii Mechanicznej i Oceanotechniki

 

stacjonarne

 

 

inżynier

 

polskim

Nanotechnologia

Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

 

stacjonarne

 

 

inżynier

 

polskim

Ochrona środowiska

 

Chemiczny

 

stacjonarne

 

 

inżynier

 

polskim

Oceanotechnika

Inżynierii Mechanicznej i Oceanotechniki

 

stacjonarne

 

niestacjonarne

 

inżynier

 

polskim

Technologia chemiczna

 

Chemiczny

 

stacjonarne

 

 

inżynier

 

polskim

Transport*

Inżynierii Lądowej i Środowiska;

Inżynierii Mechanicznej i Oceanotechniki

 

stacjonarne

 

 

inżynier

 

polskim

Zarządzanie

Zarządzania i Ekonomii

stacjonarne

licencjat

angielskim

Zarządzanie i inżynieria

produkcji

Inżynierii Mechanicznej i Oceanotechniki

 

stacjonarne

 

 

inżynier

 

polskim

Zarządzanie inżynierskie

 

Zarządzania i Ekonomii

 

stacjonarne

 

niestacjonarne

 

inżynier

 

polskim

Zielone technologie

 

Chemiczny

 

stacjonarne

 

 

inżynier

 

angielskim

*kierunek prowadzony w dwóch dyscyplinach

 

Załącznik nr 2 do warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji   kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2020/2021

 

Rekrutacja

 

 1. Politechnika Gdańska przeprowadza elektroniczną rekrutację kandydatów na wszystkie kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

 2. W ramach rekrutacji kandydaci rejestrują się na stronie internetowej http://rekrutacja.pg.edu.pl

 3. Przebieg rekrutacji:

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia jest obowiązany:

 1. zapoznać się i zaakceptować warunki rekrutacji na Politechnikę Gdańską,

 2. założyć internetowe konto rekrutacyjne bądź w przypadku posiadania już konta w systemie eRekrutacja PG – zalogować się na nie,

 3. prawidłowo uzupełnić dane osobowe i adresowe, zgodnie z dokumentem tożsamości, oraz pozostałe dane wymagane w procesie rekrutacji,

 4. podać wymagane informacje m.in. o ukończonej szkole, numerze świadectwa dojrzałości itp.,

 5. podać wyniki z egzaminu maturalnego (wyniki procentowe bądź oceny, w zależności od typu zdawanej matury),

 6. wypełnić formularz udziału w rekrutacji:

  1. wybrać nabór na studia,

  2. wybrać kierunki studiów oraz uszeregować je według własnych preferencji zaczynając od kierunku, który jest najbardziej zainteresowany,

  3. wydrukować i podpisać formularz udziału w rekrutacji,

 7. uiścić jedną opłatę rekrutacyjną na dany nabór w ustalonej wysokości (na kierunku Architektura obowiązuje wyższa opłata niż na pozostałych kierunkach) na indywidualne konto bankowe, wygenerowane przez system eRekrutacja nie później niż w ostatnim dniu elektronicznego naboru. Po potwierdzeniu wpłaty na koncie kandydata pojawi się odpowiedni komunikat. Nieopłacone wnioski rekrutacyjne pozostaną bez rozpatrzenia,

 8. dostarczyć wymagane dokumenty do odpowiedniej wydziałowej komisji rekrutacyjnej lub komisji rekrutacyjnej ds. cudzoziemców według terminarza rekrutacji ogłoszonego przez rektora.

 

 1. Blokada opcji edycji wszystkich danych na koncie kandydata następuje zgodnie z terminarzem rekrutacji ogłoszonym przez rektora.

 2. Kandydat będzie informowany o przebiegu procesu rekrutacji poprzez system eRekrutacja (http://rekrutacja.pg.edu.pl) oraz przez stronę http://www.pg.edu.pl.

 3. Kandydat jest zobligowany do kontrolowania swojego konta oraz informacji pojawiających się na jego koncie rekrutacyjnym i stronie http://www.pg.edu.pl.

 4. Politechnika Gdańska nie ponosi odpowiedzialności za niedopełnienie procedury elektronicznej rekrutacji,   a także za skutki niezapoznania się kandydata z wiadomościami umieszczanymi na jego indywidualnym koncie w systemie eRekrutacja oraz na stronie http://www.pg.edu.pl.

 5. Politechnika Gdańska nie ponosi odpowiedzialności za niemożność rejestracji lub dokonania zmian spowodowaną awariami sieci internetowej niezależnymi od Uczelni. W takich przypadkach kandydat powinien zgłosić się osobiście do komisji rekrutacyjnej.

 6. Kandydaci są zobowiązani do zachowania w tajemnicy hasła otrzymanego podczas zakładania konta. Politechnika Gdańska nie odpowiada za skutki udostępnienia tego hasła osobom trzecim.

 

Załącznik nr 3 do   warunków,   trybu   oraz   terminu   rozpoczęcia   i   zakończenia   rekrutacji   kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2020/2021

 

Kryteria kwalifikacji na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia

 

Do konkursu bierze się sumę punktów kandydata z następujących przedmiotów:

 • matematyki,

 • przedmiotu dodatkowego,

 • języka polskiego,

 • języka obcego nowożytnego.

 

Wzór, według którego obliczane są punkty kandydata

W = matematyka * p + przedmiot dodatkowy * p + 0,1 * j polski * p + 0,1 * j obcy * p

gdzie:

W

liczba punktów kandydata

matematyka

liczba punktów odpowiadająca wynikowi z egzaminu z matematyki

przedmiot dodatkowy

liczba punktów odpowiadająca wynikowi z egzaminu z przedmiotu dodatkowego

j polski

liczba punktów odpowiadająca wynikowi z egzaminu z języka polskiego

j obcy

liczba     punktów     odpowiadająca      procentowemu     wynikowi     pisemnego              egzaminu

maturalnego z języka obcego

p

zmienna zależna od rodzaju i poziomu egzaminu maturalnego z danego przedmiotu

 

Dla kandydatów na kierunek Architektura pierwszym etapem kwalifikacji jest obowiązkowy konkursowy sprawdzian predyspozycji do zawodu architekta.

Wzór, według którego obliczane są punkty kandydata na kierunek Architektura:

WA  = S + W

gdzie:

WA

suma punktów kandydata na kierunek architektura

S

wynik ze sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta kandydata, który uzyskał

minimum punktowe z każdej części sprawdzianu

W

liczba punktów kandydata

 

1.Dla kandydatów, będących obywatelami polskimi, zdających egzamin maturalny z wynikami określonymi wartościami procentowymi („nowa matura”)

Do wzoru na obliczenie liczby punktów kandydata należy podstawić:

 

matematyka

liczba punktów równa procentowemu wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego

z matematyki

przedmiot dodatkowy

liczba  punktów  równa  procentowemu   wynikowi   pisemnego   egzaminu   maturalnego z przedmiotu dodatkowego; jeżeli przedmiot dodatkowy nie był zdawany na egzaminie

maturalnym przyjmuje się, że przedmiot dodatkowy=0

j polski

liczba punktów równa procentowemu wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego

z języka polskiego

j obcy

liczba punktów równa procentowemu wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego

z języka obcego

p = 0,4

dla egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym

p = 1,0

dla egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym lub w przypadku gdy kandydat

zdawał maturę z języka obcego na poziomie dwujęzycznym

 

2.Dla kandydatów, będących obywatelami polskimi, zdających egzamin dojrzałości z wynikami określonymi ocenami w skali od 1 do 6 („stara matura”)

Kandydatom, którzy zdawali egzamin dojrzałości w starej formule (przed rokiem 2005) ocenianej w skali czterostopniowej (w skali od 2 do 5) lub sześciostopniowej (w skali od 1 do 6), przelicza się na punkty oceny uzyskane z egzaminu dojrzałości. Jeśli matematyka lub przedmiot dodatkowy nie były zdawane na egzaminie  to przelicza się oceny ze świadectwa końcowego ostatniej klasy (z wyłączeniem przedmiotu informatyka) według reguły:

 

 

Ocena

celujący (6)

bardzo dobry (5)

dobry (4)

dostateczny (3)

mierny lub dopuszczający

(2)

Przypisane punkty

100

80

60

40

20

 

W przypadku, gdy kandydat zdawał część pisemną i ustną egzaminu dojrzałości, liczy się średnią z obu ocen. Zasada dotyczy matematyki, przedmiotu dodatkowego i języka obcego.

 

Do wzoru na obliczenie liczby punktów kandydata należy podstawić:

 

matematyka

liczba punktów odpowiadająca ocenie z matematyki

przedmiot dodatkowy

liczba punktów odpowiadająca ocenie z przedmiotu dodatkowego

j polski

liczba punktów odpowiadająca ocenie z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (wynik

z części pisemnej egzaminu)

j obcy

liczba punktów odpowiadająca ocenie z egzaminu dojrzałości z języka obcego

p = 1,0

dla ocen z egzaminu dojrzałości

p = 0,25

dla ocen ze świadectwa końcowego ostatniej klasy

 

3.Dla kandydatów, będących obywatelami polskimi, zdających maturę międzynarodową (IB)

 

Dla kandydatów na studia z maturą międzynarodową stosuje się następujące przeliczenie ocen ze świadectwa dojrzałości na punkty:

 

Ocena

Liczba punktów

Poziom SL

Poziom HL

excellent (7)

80

100

very good (6)

70

95

good (5)

60

90

satisfactory (4)

50

80

mediocre (3)

40

60

poor (2)

30

40

very poor (1)

0

0

 

Do wzoru na obliczenie liczby punktów kandydata należy podstawić:

 

matematyka

liczba punktów odpowiadająca ocenie z matematyki

przedmiot dodatkowy

liczba punktów odpowiadająca ocenie z przedmiotu dodatkowego

j polski

= liczba punktów odpowiadająca ocenie z grupy języków narodowych

j obcy

= liczba punktów odpowiadająca ocenie z języka obcego

p

= 1,0

 

4.Dla kandydatów, będących obywatelami polskimi, posiadających dokument inny niż polskie świadectwo dojrzałości

Wzór, według którego obliczane są punkty kandydata

W = matematyka * p + przedmiot dodatkowy * p + 0,2 * j obcy * p

Dla kandydatów będących obywatelami polskimi posiadających dokument inny niż polskie świadectwo dojrzałości przelicza się na punkty oceny uzyskane z egzaminu państwowego uprawniającego do podjęcia studiów w kraju wydania świadectwa. Jeśli matematyka lub przedmiot dodatkowy nie były zdawane na egzaminie państwowym to przelicza się oceny ze świadectwa końcowego ostatniej klasy (z wyłączeniem przedmiotu informatyka).

Do wzoru na obliczenie liczby punktów kandydata należy podstawić:

 

matematyka

liczba punktów odpowiadająca przeliczeniu na punkty oceny z egzaminu z matematyki

przedmiot dodatkowy

liczba punktów odpowiadająca przeliczeniu na punkty oceny z egzaminu z przedmiotu

dodatkowego

j obcy

liczba punktów odpowiadająca przeliczeniu na punkty oceny z egzaminu z języka obcego

p = 1,0

dla egzaminu państwowego z wyszczególnionym wynikiem z matematyki, przedmiotu

dodatkowego i języka obcego nowożytnego

p = 0,8

dla egzaminu państwowego bez wyszczególnionego wyniku z matematyki i przedmiotu

dodatkowego

p = 0,25

dla ocen ze świadectwa końcowego ostatniej klasy

 

5.Dla kandydatów, będących cudzoziemcami

Wzór, według którego obliczane są punkty kandydata

W = matematyka * p + przedmiot dodatkowy * p + 0,2 * j obcy * p

 

Dla kandydatów cudzoziemców przelicza się na punkty oceny uzyskane z egzaminu państwowego uprawniającego do podjęcia studiów w kraju wydania świadectwa. Jeśli matematyka lub przedmiot dodatkowy nie były zdawane na egzaminie państwowym to przelicza się oceny ze świadectwa końcowego ostatniej klasy  (z wyłączeniem przedmiotu informatyka). Decyzje o sposobie przeliczenia skali ocen obowiązującej w danym kraju na punkty podejmuje komisja ds. rekrutacji cudzoziemców.

 

Do wzoru na obliczenie liczby punktów kandydata należy podstawić:

 

matematyka

liczba punktów odpowiadająca przeliczeniu na punkty oceny z egzaminu z matematyki

przedmiot dodatkowy

liczba punktów odpowiadająca przeliczeniu na punkty oceny z egzaminu z przedmiotu

dodatkowego

j obcy

liczba punktów odpowiadająca przeliczeniu na punkty oceny z egzaminu z języka obcego

p = 1,0

dla egzaminu państwowego z wyszczególnionym wynikiem z matematyki, przedmiotu

dodatkowego i języka obcego nowożytnego

p = 0,7

dla egzaminu szkolnego z ostatniej klasy oraz dla egzaminu państwowego bez

wyszczególnionego wyniku z matematyki i przedmiotu dodatkowego

p = 0,5

dla ocen ze świadectwa końcowego ostatniej klasy

 

6.Przedmiot dodatkowy

 

Kierunek

Przedmioty dodatkowe

Analityka gospodarcza

fizyka albo geografia

 

Architektura

Kandydatów na kierunek Architektura obowiązuje konkursowy sprawdzian predyspozycji do zawodu architekta

historia sztuki albo informatyka

Automatyka, robotyka i systemy sterowania

fizyka albo informatyka

Automatyka, cybernetyka i robotyka

fizyka albo informatyka

Biotechnologia

fizyka albo biologia albo chemia

Budownictwo

fizyka albo informatyka

Chemia

fizyka albo chemia

Chemia budowlana

fizyka albo chemia

Ekonomia

geografia albo historia

Elektronika i telekomunikacja

fizyka albo informatyka

Elektrotechnika

fizyka

Energetyka

fizyka

Fizyka techniczna

fizyka albo informatyka

Geodezja i kartografia

fizyka albo informatyka albo geografia

Gospodarka przestrzenna

geografia

Informatyka

fizyka albo informatyka

Inżynieria biomedyczna

fizyka albo chemia albo informatyka

Inżynieria materiałowa

fizyka albo chemia

Inżynieria mechaniczno-medyczna

fizyka albo chemia

Inżynieria środowiska

fizyka albo biologia albo chemia albo informatyka

Inżynieria danych

fizyka albo informatyka

Matematyka

fizyka albo informatyka

Mechanika i budowa maszyn

fizyka

Mechatronika

fizyka

Nanotechnologia

fizyka albo chemia

Ochrona środowiska

fizyka albo chemia

Oceanotechnika

fizyka

Technologia chemiczna

fizyka albo chemia

Transport

fizyka albo informatyka

Zarządzanie

fizyka albo geografia

Zarządzanie inżynierskie

fizyka

Zarządzanie i inżynieria produkcji

fizyka

Zielone technologie

fizyka albo chemia

 

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Gdańska

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Gdańska

Komentarze (0)