Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2020/2021

 

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie rekrutacja 2020

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021 na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2020.

 

 

Uchwała Nr 64/2019 Senatu  Pomorskiego  Uniwersytetu   Medycznego   w   Szczecinie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyjmowania kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie w roku akademickim 2020/2021

Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.) oraz § 123 ust. 1 Statutu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie w związku z art. 227 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.), Senat Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie uchwala, co następuje:

 

§1

Ustala się zasady i tryb przyjmowania na studia stacjonarne i niestacjonarne w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie w roku akademickim 2020/2021, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

 

§2

Limity przyjęć na studia medyczne w roku akademickim 2020/2021 zostaną ustalone przez Ministra Zdrowia w drodze rozporządzenia w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne oraz w granicach limitów ustalonych przez Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

Zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie na rok akademicki 2020/2021

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

1.  Niniejsze „Zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie na rok akademicki 2020/2021”, zwane dalej

„zasadami” dotyczą kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia prowadzonych w języku polskim w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

2.  Informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego prowadzonego w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie, w tym wykaz kierunków i specjalności, dostępne są na stronie internetowej PUM.

 

§ 2

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1)  „uczelni” lub „PUM” – należy przez to rozumieć Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie,

2)  „osobie ubiegającej się o przyjęcie na studia” – należy przez to rozumieć osobę, która przystąpiła do postępowania rekrutacyjnego polegającego na poprawnym wypełnieniu formularza: „elektronicznego zgłoszenia kandydatury”, o którym mowa w pkt 3 oraz dokonała wpłaty opłaty rekrutacyjnej,

3)  „elektronicznym zgłoszeniu kandydatury” – należy przez to rozumieć dokonanie przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia elektronicznej rejestracji w systemie rekrutacyjnym PUM, o którym mowa w pkt 4, na formularzu pn.: Podanie o przyjęcie na studia, znajdującym się na stronie internetowej PUM, o której mowa w pkt. 16,

4)  „systemie rekrutacyjnym” – należy przez to rozumieć system elektroniczny uruchomiony przez PUM przeznaczony do prowadzenia postępowania rekrutacyjnego na dany rok akademicki, w którym osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia/kandydat dokonał elektronicznego zgłoszeniu kandydatury,

5)  „osobiste konto elektroniczne” – należy przez to rozumieć konto osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia/kandydata, nadane przez PUM w systemie rekrutacyjnym na czas rekrutacji na dany rok akademicki,

6)  „kandydacie” – należy przez to rozumieć osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w PUM, która dokonała elektronicznego zgłoszenia kandydatury oraz dokonała wpłaty opłaty rekrutacyjnej, a następnie została ujawniona na listach rankingowych z poszczególnych kierunków studiów,

7)  „limicie miejsc” – należy przez to rozumieć maksymalną liczbę osób, które mogą zostać przyjęte w PUM na I rok studiów danego kierunku w ramach określonego stopnia i formy studiów oraz w granicach ustalonych limitów,

8)  „nowej maturze” – należy przez to rozumieć egzamin maturalny przeprowadzany dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających, zdany w roku 2005 lub później,

9)  „starej maturze”  –  należy  przez  to  rozumieć  uzyskane  przez  osobę  ubiegającą  się o przyjęcie na studia/kandydata wyniki egzaminu dojrzałości lub wyniki egzaminu dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

10)  „maturze zagranicznej” – należy przez to rozumieć wyniki uzyskane przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia/kandydata potwierdzone:

1)    świadectwem lub innymi dokumentami wydanymi przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uprawniającymi do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w tych państwach,

2)    świadectwem lub dyplomem uznanym w Rzeczpospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia,

3)    świadectwem lub innym dokumentem uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

11) „maturze IB” (International Baccalaureate) – należy przez to rozumieć dyplom wydany przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie,

12) „maturze EB” (European Baccalaureate) – należy przez to rozumieć dyplom wydany przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r.,

13)  „egzaminie maturalnym” – należy przez to rozumieć każdą z form egzaminu pisemnego, o których mowa w pkt 8-12,

14)  „liście rankingowej” – należy przez to rozumieć listę, o której mowa w § 14 ust. 1,

15)  „liście studentów” – należy przez to rozumieć listę, o której mowa w § 14 ust. 3,

16)  „stronie internetowej PUM” – należy przez to rozumieć stronę internetową PUM przeznaczoną do publikowania informacji dotyczących prowadzonego w PUM postępowania rekrutacyjnego, określaną jako: www.pum.edu.pl – odnośnik – Rekrutacja.

 

§ 3

Postępowanie rekrutacyjne w PUM prowadzą Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne zwane dalej „WKR”, powoływane przez dziekanów poszczególnych wydziałów, których tryb działania regulują odrębne przepisy.

 

§ 4

1. Rekrutacja na studia w PUM na rok akademicki 2020/2021 rozpoczyna się nie wcześniej niż 11 maja 2020 roku i zostaje zakończona nie później niż 30 września 2020 r.

2. Dokładne terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy na dokonanie poszczególnych czynności postępowania rekrutacyjnego zostaną określone w drodze odrębnej uchwały Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i podane do publicznej wiadomości do dnia 31 marca 2020 r. na ww. stronie internetowej PUM.

3. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia/kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia zobowiązani są do zapoznawania się na bieżąco z informacjami zamieszczanymi przez WKR i podawanymi do publicznej wiadomości na stronie internetowej PUM. Zasady przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów olimpiad tematycznych określają odrębne Uchwały Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

 

 

Etapy postępowania rekrutacyjnego

 

§ 5

Postępowanie rekrutacyjne obejmuje niżej wymienione etapy:

1) rejestrację kandydata w systemie rekrutacyjnym, poprzez dokonanie elektronicznego zgłoszenia kandydatury, o których mowa w § 2 pkt 3 i 4,

2)  dokonanie opłaty rekrutacyjnej, o której mowa § 38 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. z 2018 r., poz. 1861 z późn. zm.),

3) uzupełnienie przez kandydata elektronicznego zgłoszenia kandydatury, o wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym z wymaganych na danym kierunku przedmiotów lub wpisanie średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,

4) utworzenie list rankingowych, o których mowa w § 14 ust. 1, w oparciu o uzyskane przez

kandydatów wyniki,

5) złożenie wszystkich określonych niniejszymi zasadami dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym,

6)  przyjęcie na studia w drodze wpisu na listę studentów lub odmowa przyjęcia na studia w drodze decyzji WKR,

7) postępowanie odwoławcze prowadzone przez Rektora PUM.

 

Warunki przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego

 

§ 6

1. Do postępowania rekrutacyjnego prowadzonego w PUM i udziału w jego poszczególnych etapach uprawniona jest osoba, która:

1) dysponuje wynikami egzaminu maturalnego, uprawniającymi do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe,

2) posiada tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia,

3) spełniła wszystkie warunki określone przez PUM w niniejszych zasadach, wymagane na każdym z etapów postępowania rekrutacyjnego, o których mowa w § 5 pkt 1-3,

4) nie jest studentem kierunku, na który dokonuje ww. elektronicznego zgłoszenia kandydatury, chyba że zgłoszenie dotyczy innej formy studiów niż ta, na której studiuje.

2. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia/kandydat, który nie spełnił wszystkich warunków rekrutacji określonych w niniejszych zasadach:

1) nie zostanie dopuszczony do postępowania rekrutacyjnego lub

2) zostanie z niego wykluczony z chwilą stwierdzenia braku spełnienia jakiegokolwiek z jej warunków, bez względu na etap postępowania, w trakcie którego to nastąpi.

3. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia/kandydat ponosi konsekwencje błędnego dokonania elektronicznego zgłoszenia kandydatury, jego niewypełnienia lub podania nieprawdziwych informacji, które skutkują wykluczeniem z postępowania rekrutacyjnego.

4.  PUM nie ponosi odpowiedzialności, za wynikłe w trakcie poszczególnych etapów rekrutacji nieprawidłowości działania systemu rekrutacyjnego, a w szczególności za:

1) trudności lub brak możliwości elektronicznej rejestracji lub dokonania zmian w elektronicznym formularzu spowodowanych m.in. awarią sieci internetowej niezależną od PUM lub okresowym przeciążeniem jej serwerów,

2) skutki udostępniania przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia/kandydata hasła dostępu do osobistego konta elektronicznego osobom trzecim,

3) nieprawidłowości i opóźnienia związane z działaniem Poczty Polskiej oraz firm kurierskich.

 

Zasady rekrutacji w zależności od formy, stopnia i kierunku studiów

 

§ 7

Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia/kandydaci, mogą aplikować w danym roku na kilka kierunków studiów prowadzonych w PUM z zastrzeżeniem, że warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia na kierunek lekarski lub lekarsko-dentystyczny prowadzony w formie niestacjonarnej, jest wcześniejsze zgłoszenie aplikacji na ten sam kierunek w trybie stacjonarnym.

 

§ 8

W postępowaniu rekrutacyjnym na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie prowadzone w PUM stosuje się następujące zasady:

1) w przypadku osób ubiegających się o przyjęcie na studia/kandydatów, którzy zdali nową maturę, bierze się pod uwagę wyniki z egzaminu maturalnego z przedmiotów oraz poziomów wymaganych na danym kierunku, z zastrzeżeniem, że uzyskany wynik nie jest zerowy, ponadto na kierunkach: lekarskim, lekarsko-dentystycznym, analityce medycznej oraz farmacji, minimalny wynik punktowy uprawniający do wzięcia udziału w rekrutacji wynosi 30% z każdego z wymaganych na aplikowanym kierunku przedmiotów.

Wynik egzaminu wyrażony w procentach będzie przeliczony na punkty, według zasady: 1% = 1 punkt - z zastrzeżeniem szczegółowych zasad punktowania, określonych w załączniku nr 15,

2) osoby ubiegające się o przyjęcie na studia/kandydaci, którzy zdali starą maturę, przyjmowani będą na podstawie wyników z egzaminu dojrzałości lub wyniku egzaminu dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, z uwzględnieniem przedmiotów, które są wymagane na danym kierunku, stopniu i formie studiów oraz w oparciu o przeliczniki, które zostały ustalone w załączniku nr 15,

3) osoby ubiegające się o przyjęcie na studia/kandydaci, którzy zdali maturę IB, maturę EB lub maturę zagraniczną przyjmowani będą na podstawie wyników egzaminu maturalnego z uwzględnieniem przedmiotów, które są wymagane na danym kierunku, stopniu i formie studiów oraz w oparciu o przeliczniki, które zostały ustalone w załączniku nr 15,

W przypadku innej skali ocen, do przeliczenia punktów rekrutacyjnych wykorzystana zostanie skala ocen najbardziej zbliżona do przedstawionych w załączniku nr 15.

 

§ 9

1. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia/kandydaci aplikujący na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie, których wynik egzaminu maturalnego został podwyższony w wyniku odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy o systemie oświaty, mogą w terminie do dnia 30 września 2020 r. wystąpić z wnioskiem do WKR o uwzględnienie podwyższonego wyniku, załączając stosowne dokumenty.

2. W wyniku czynności, o których mowa w ust. 1, uzyskany w tym trybie wynik zostaje uwzględniony i ujawniony na liście rankingowej danego kierunku.

 

§ 10

1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia jest posiadanie przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia/kandydata dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich o kierunku wymaganym na aplikowanym kierunku.

2. W postępowaniu o przyjęcie na studia drugiego stopnia uwzględnia się średnią ocen ze studiów, uzyskaną podczas studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

§ 11

Szczegółowe warunki postępowania rekrutacyjnego na poszczególne kierunki, stopnie i formę studiów, w tym wykaz wymaganych na danym kierunku przedmiotów oraz wykaz przeliczania wyników, zawierają załączniki nr 1 - 15 do niniejszych zasad.

 

§ 12

1.  Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia/kandydaci będący cudzoziemcami, poza spełnieniem warunków rekrutacji określonych w niniejszych zasadach, muszą wykazać się znajomością języka polskiego lub dysponowaniem certyfikatem znajomości języka polskiego na poziomach, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lutego 2016 r. (Dz. U. z 2016, poz. 405 z późn. zm.) w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego (Dz. U. poz. 405 z późn. zm.).

2.  Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji cudzoziemców przyjmowanych na studia prowadzone w języku polskim (aktualne na czas prowadzonego w PUM postępowania rekrutacyjnego), określone i wykazane w odrębnych przepisach, będą podane na stronie internetowej PUM w zakładce – „cudzoziemcy”.

3.  Osoby posiadające polskie obywatelstwo i równocześnie obywatelstwo innego państwa, przyjmowane są na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

 

Dokumenty wymagane w prowadzonym w PUM postępowaniu rekrutacyjnym

 

§ 13

1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia/kandydat, zobowiązany jest w wyznaczonym przez PUM terminie dostarczyć do Działu Rekrutacji (w zależności od kierunku, stopnia i formy studiów), następujące dokumenty:

1) wydrukowany i podpisany formularz elektronicznego zgłoszenia kandydatury,

2) świadectwo ukończenia szkoły średniej,

3) świadectwo dojrzałości lub inny dokument lub inne uprawnienie wymagane do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe,

4) zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwskazań zdrowotnych kandydata do studiów na wybranym kierunku,

5) jedną aktualną kolorową fotografię o wymiarach 3,50 cm × 4,50 cm, zgodną z wymaganiami dotyczącymi wzoru zdjęcia do dowodu osobistego (pozycja frontalna) wraz z ich cyfrową wersją zamieszczoną w elektronicznym zgłoszeniu kandydatury,

6) dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej,

a nadto - w przypadku ubiegania się o studia II stopnia:

7) dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,

8) suplement lub zaświadczenie o średniej ocen ze studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2. W przypadku dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4, należy złożyć oryginał/odpis lub kopię poświadczoną notarialnie.

3. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia/kandydaci, którzy zdali maturę zagraniczną, zobowiązani są złożyć dodatkowo dokumenty poświadczające uzyskane przez nich uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia w Rzeczypospolitej Polskiej w formie:

 

1)    Apostille lub

2)    zaświadczenia o nostryfikacji lub

3)    innego dokumentu w formie decyzji lub

4)    stosownego zaświadczenia właściwej instytucji,

- świadczące o uznaniu przedstawionych dokumentów za uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia.

4. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia/kandydaci, którzy przystąpili do matury IB i EB w roku 2020 w przypadku niewydania im przez szkołę świadectwa maturalnego w wymaganym w postępowaniu rekrutacyjnym terminie, będą kwalifikowani na studia w PUM warunkowo, w oparciu o wystawione przez dyrektora szkoły średniej zaświadczenie o wynikach matury z zastrzeżeniem, że świadectwo lub inny wymagany dokument zostanie dostarczony do PUM do dnia 07.09.2020 r.

5. Brak złożenia dokumentów, o których mowa w niniejszym paragrafie lub niedotrzymanie terminów na ich złożenie skutkuje wykluczeniem z postępowania rekrutacyjnego i odmową przyjęcia na studia.

 

Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego

 

§ 14

1. Na podstawie wyników z postępowania rekrutacyjnego, tworzona jest w malejącej kolejności uzyskanej liczby punktów lista, zwana: listą rankingową.

2. Lista rankingowa tworzona jest odrębnie dla każdego kierunku, stopnia i formy studiów.

3. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów. Lista studentów tworzona jest odrębnie dla każdego kierunku, stopnia i formy studiów.

4. Podstawą wpisu na listę studentów jest:

1) uzyskanie przez kandydata wymaganej liczby punktów uprawniającej do przyjęcia na studia, zgodnie i w oparciu o właściwą listę rankingową, aż do wyczerpania ustalonego limitu,

2) złożenie w wymaganym przez uczelnię terminie kompletu dokumentów, o których mowa § 13 w zależności od formy, stopnia i kierunku studiów.

 

§ 15

1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

2. Wyniki na listach rankingowych, terminy składania wymaganych dokumentów, informacje ogłaszane przez WKR oraz wszelkie informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego, podawane są do wiadomości publicznej na stronie internetowej PUM lub na osobistym koncie elektronicznym, o którym mowa w § 2 ust. 5, przypisanym indywidualnie każdemu kandydatowi lub osobie ubiegającej się o przyjęcie na studia.

3. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia/kandydaci, zobowiązani są do zapoznawania się na bieżąco z informacjami zamieszczanymi na stronie internetowej PUM oraz na swoich osobistych kontach elektronicznych, aż do całkowitego zakończenia postępowania rekrutacyjnego.

4. Dział Rekrutacji oraz pozostałe jednostki organizacyjne PUM nie udzielają informacji o wynikach prowadzonego postępowania rekrutacyjnego.

5. Stwierdzenie ujawnienia przez uczelnię rozbieżności pomiędzy treścią złożonych przez kandydata dokumentów, a danymi wprowadzonymi do systemu rekrutacyjnego, może skutkować skreśleniem z listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia, a w konsekwencji odmową przyjęcia na studia.

6. W przypadku rezygnacji osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia/kandydata z aplikowania na dany kierunek, pisemną rezygnację należy dostarczyć do Działu Rekrutacji. Złożenie pisemnej rezygnacji i odbiór dokumentów równoznaczne jest z rezygnacją podjęcia studiów w PUM. Pisemna rezygnacja jest podstawą do skreślenia z listy rankingowej lub listy studentów, bez prawa ponownego ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek w danym roku.

 

§ 16

1. Po ogłoszeniu list rankingowych, w przypadku uzyskania przez kandydata niewystarczającej liczby punktów do zakwalifikowania się na dany kierunek, zmiana kierunku w ramach wydziału nie jest możliwa, nawet w przypadku, gdy uzyskana liczba punktów jest większa od minimalnej liczby punktów wymaganej na kierunku, którego zmiana miałaby dotyczyć.

2. W przypadku aplikowania na kierunek na Wydziale Nauk o Zdrowiu, który nie został uruchomiony, zmiana jest możliwa w obrębie tego wydziału na inny kierunek lub formę studiów, na którym nie został wyczerpany limit przyjęć, z tym zastrzeżeniem, że osoba występująca o zmianę legitymuje się zdaniem na egzaminie maturalnym przedmiotów wymaganych na tym kierunku lub formie studiów. Zmiana taka dokonywana jest i rozpatrywana na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia/kandydata, składany do WKR.

3. Jeżeli liczba kandydatów o jednakowej liczbie punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym, przekroczy ustalony limit przyjęć na dany kierunek, WKR mogą, z zastrzeżeniem ust. 5, zakwalifikować do przyjęcia na studia większą liczbę kandydatów legitymujących się tą samą liczbą punktów, tak, aby ostateczna liczba przyjętych osób w jak najmniejszym stopniu odbiegała od ustalonego limitu.

4. W przypadku, gdy liczba osób ubiegających się o przyjęcie na dany kierunek będzie mniejsza od ustalonego limitu przyjęć, wówczas na dany kierunek studiów zostaną zakwalifikowane do przyjęcia na studia wszyscy kandydaci, pod warunkiem złożenia wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym dokumentów.

5. Na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym w przypadku znacznej (w stosunku do ustalonego limitu) liczby kandydatów, którzy uzyskali taką samą punktację, o pierwszeństwie w przyjęciu na studia decyduje wynik z przedmiotu, z którego kandydat uzyskał najwyższą liczbę punktów.

6. Na kierunku analityka medyczna i farmacja, w przypadku znacznej (w stosunku do ustalonego limitu) liczby kandydatów, którzy uzyskali taką samą punktację, o pierwszeństwie w przyjęciu na studia decyduje najwyższa liczba punktów uzyskanych z przedmiotu - chemia.

7. W przypadku, gdy po przeprowadzeniu naboru zasadniczego na dany kierunek studiów limit przyjęć nie zostanie wyczerpany, wówczas WKR, z zastrzeżeniem ust. 10, może przeprowadzić nabory uzupełniające na dany kierunek studiów.

8. Terminy naborów uzupełniających określa właściwa WKR i podaje do wiadomości publicznej na stronie internetowej PUM.

9. W przypadku zgłoszenia się zbyt małej (w stosunku do ustalonego limitu) liczby kandydatów podczas naborów uzupełniających, dopuszcza się możliwość zakwalifikowania wszystkich kandydatów, pod warunkiem złożenia w wyznaczonym terminie wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym dokumentów.

10. W przypadku, gdy liczba osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia podczas naboru zasadniczego lub naborów uzupełniających nie będzie stanowić ustalonej przez uczelnię w odrębnych przepisach tzw. „grupy dziekańskiej”, uczelnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od uruchomienia takiego kierunku. Komunikat Rektora w tej sprawie zostanie podany do wiadomości publicznej na stronie internetowej PUM.

 

§ 17

1. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego WKR – w stosunku do kandydatów, którzy nie zostali przyjęci na studia – wydaje decyzję w sprawie odmowy przyjęcia na studia.

2. Od decyzji WKR przysługuje odwołanie. Odwołanie składa się do Rektora, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji.

3. Do odwołania należy załączyć kopię wydanej przez WKR decyzji o odmowie przyjęcia na studia.

4. Decyzja Rektora jest ostateczna.

 

Przepisy końcowe

 

§ 18

1. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia/kandydaci zobowiązani są do zapoznania się z treścią wszystkich stosownych aktów prawnych dotyczących prowadzonego w PUM postępowania rekrutacyjnego.

2. Dokumenty wymagane w postępowaniu rekrutacyjnym mogą być złożone w Dziale Rekrutacji PUM w dni robocze w godzinach od 800 do 1400.

3. W prowadzonym przez uczelnię postępowaniu rekrutacyjnym, na wszystkich jego etapach, zachowanie terminu dostarczenia dokumentów liczone jest z dniem wpływu dokumentów do Działu Rekrutacji PUM.

4. Dokumenty składane w postępowaniu rekrutacyjnym wydane w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski:

1) sporządzonym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości lub

2) poświadczonym przez polskiego konsula.

 

§ 19

Niniejsze Zasady, zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej PUM.

 

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Komentarze (0)