Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2019/2020

Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2019/2020

 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny rekrutacja 2019 

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020 na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technicznym w Szczecinie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2019.

 

UCHWAŁA NR 74 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 17 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę nr 39 Senatu ZUT z dnia 28 maja 2018 r w sprawie warunków, trybu oraz terminów rekrutacji na studia wyższe w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w roku akademickim 2019/2020

Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668) w związku z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669) Senat Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

W uchwale nr 39 Senatu ZUT z dnia 28 maja 2018 r w sprawie warunków, trybu oraz terminów rekrutacji na studia wyższe w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w roku akademickim 2019/2020 wprowadza się zmiany:

 1. we wstępie podstawa prawna otrzymuje brzmienie:

„Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668) w związku z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669), z uwzględnieniem pozytywnej opinii senackiej komisji ds. dydaktyki, Senat Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie uchwala:”;

 1. w załączniku:
 1. § 1 w tabeli 1 „Wykaz kierunków i form studiów wyższych – rekrutacja w roku akademickim 2019/2020” w wierszu:

–    Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt kierunek studiów:

·    biotechnologia dodaje się przypis w postaci gwiazdki (*) w brzmieniu: „na kierunku prowadzone są również nieodpłatnie specjalności w języku angielskim na S2 w ramach programu POWER”,

·    kynologia w kolumnie formy studiów stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia dodaje się odpowiednio wyrazy „S2” i „N2”,

–    Wydział Budownictwa i Architektury kierunki studiów: architektura i urbanistyka oraz budownictwo dodaje się przypisy w postaci gwiazdki (*) w brzmieniu: „na kierunku prowadzone są również nieodpłatnie specjalności w języku angielskim na S2 w ramach programu POWER”,

–    Wydział Ekonomiczny w kolumnie kierunek studiów dodaje się wiersz w brzmieniu „economics – studia odpłatne” oraz w kolumnie formy studiów stacjonarne pierwszego stopnia dodaje się wyraz „S1”,

–    Wydział  Kształtowania Środowiska i Rolnictwa uchyla się w kolumnie kierunek studiów wiersz „technika rolnicza i leśna”,

–    Wydział Techniki Morskiej i Transportu w kolumnie kierunek studiów dodaje się wiersz w brzmieniu „logistyka” oraz w kolumnie formy studiów stacjonarne pierwszego stopnia dodaje się wyraz „S1”,

b)  dodaje się § 1a w brzmieniu:

㤠1a

ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA

1.   Przyjęcie na studia następuje przez:

a) rekrutację,

b) potwierdzenie efektów uczenia się,

c) przeniesienie z innej uczelni lub uczelni zagranicznej.

2.   Wyniki postępowania w sprawie przyjęcia na studia są jawne.

3.   Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów. Osoba, która znalazła się na liście studentów otrzymuje pismo przewodniczącego wydziałowej komisji rekrutacyjnej o przyjęciu na studia. 

4.   Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej, podpisanej przez przewodniczącego wydziałowej komisji rekrutacyjnej.

5.   Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do rektora.

6.   Przyjęcie na studia w drodze potwierdzenia efektów uczenia następuje zgodne z art. 71 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668).

7.   Wydziałowa komisja rekrutacyjna przekazuje kompetencje w zakresie przyjęcia na studia przez przeniesienie z innej uczelni lub uczelni zagranicznej dziekanowi odpowiedniego kierunku studiów. Od decyzji dziekana przysługuje odwołanie do rektora. Warunki przeniesienia określa regulamin studiów.”,

c)   w § 2 ust. 1:

–    pkt 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„2) Kandydaci na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunki: architektura i urbanistyka, projektowanie architektury wnętrz i otoczenia, dodatkowo przystępują do egzaminu wstępnego – sprawdzianu umiejętności plastycznych; uczelnia podaje do wiadomości publicznej informacje o przeprowadzeniu sprawdzianów i ich zakresie.”

–    w tabeli 2 „Wykaz przedmiotów uwzględnianych w procesie kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów pierwszego stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych)” w wierszu:

·  Wydział Ekonomiczny w kolumnie kierunek studiów dodaje się wiersz w brzmieniu „economics – studia odpłatne”,

·  Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa uchyla się w kolumnie kierunek studiów wiersz „technika rolnicza i leśna”,

·  Wydział Techniki Morskiej i Transportu w kolumnie kierunek studiów dodaje się wiersz w brzmieniu  „logistyka” oraz uchyla się wiersz „transport”,

–    pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) W przypadku kandydata na kierunki studiów chemical engineering oraz economics ocena na świadectwie z przedmiotu język polski nie będzie brana pod uwagę przy wyznaczaniu liczby punktów (LP).”

d)  w § 2 ust. 2 pkt 7 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„7) Dla kandydatów – absolwentów pozostałych kierunków studiów, niespełniających wymogów opisanych w pkt 5 i 6 podstawą kwalifikacji będzie: pozytywny wynik testu kwalifikacyjnego w zakresie ustalonym przez organ odpowiedzialny za program kształcenia oraz ocena wpisana do dyplomu ukończenia studiów (pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich).”

e)   w § 3:

–    dodaje się ust. 1a, w brzmieniu:

„1a. Dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na danym kierunku studiów oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca.”

–    ust. 2:

·  pkt 6 otrzymuje brzmienie:

    „6) Po złożeniu przez kandydatów kompletu dokumentów zostaną oni wpisani na listę studentów (w ramach limitu miejsc na danym kierunku, formie i stopniu studiów).”,

·  pkt 7 uchyla się,

f)   § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Laureaci i finaliści olimpiad szczebla centralnego, jak również laureaci konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich w procesie rekrutacji uzyskują maksymalną liczbę punktów i plasowani są na pierwszych miejscach list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia zgodnie z uchwałą nr 72 Senatu ZUT z dnia 17 grudnia 2018 r., w sprawie zasad przyjmowania na studia pierwszego stopnia w latach 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich.”,

g)  § 5 otrzymuje brzmienie:

㤠5.

ZASADY PRZYJMOWANIA CUDZOZIEMCÓW

 1. Cudzoziemcem jest każdy, kto nie posiada obywatelstwa polskiego.
 2. Podstawą przyjęcia kandydata cudzoziemca na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia będą wyniki uzyskane na:
  1. świadectwie maturalnym lub dojrzałości uzyskanym w Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. świadectwie lub innym dokumencie lub dyplomie, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uznanym za potwierdzające w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia,
  3. świadectwie lub innym dokumencie wydanym za granicą przez szkołę lub instytucję edukacyjną uznawaną przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działa, uznanym za potwierdzające w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na podstawie umów międzynarodowych, o których mowa w art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
  4. świadectwie lub innym dokumencie wydanym za granicą przez szkołę lub instytucję edukacyjną uznawaną przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działa, oraz decyzję administracyjną, o której mowa w art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, potwierdzającą w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia.
 3. Podstawą przyjęcia kandydata cudzoziemca na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia będzie dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich:
  1. wydany w Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. wydany za granicą i uznany na podstawie umowy międzynarodowej,
  3. wydany za granicą i uznany na podstawie art. 326 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668),
  4. wydany za granicą i uznany w drodze nostryfikacji.
 4. Zagraniczne dokumenty o wykształceniu powinny być stosownie zalegalizowane lub opatrzone apostille.
 5. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny zostać przetłumaczone na język polski przez:
  1. polskiego tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy ministerstwa sprawiedliwości,
  2. tłumacza w kraju macierzystym kandydata, z tym że tłumaczenie takie powinno zostać potwierdzone przez polskiego konsula urzędującego w tym kraju.
 6. Decyzję w sprawie przyjęcia lub nieprzyjęcia cudzoziemca na studia w każdym przypadku wydaje rektor, po uzyskaniu pisemnej opinii wydziałowej komisji rekrutacyjnej.
 7. Dopuszcza się wydanie decyzji warunkowej, z zastrzeżeniem dopełnienia określonych czynności (np. uzupełnienia brakujących dokumentów rekrutacyjnych w terminie późniejszym).
 8. Na kierunki studiów, na których dodatkowym kryterium kwalifikacyjnym jest wykazanie się odpowiednimi umiejętnościami, na studiach pierwszego stopnia kandydaci przystępują do egzaminu wstępnego – sprawdzianu umiejętności plastycznych, na studiach drugiego stopnia do testów kwalifikacyjnych.
 9. W przypadku świadectw i dyplomów wydanych za granicą Uczelnia opublikuje przelicznik ocen stosowany w rekrutacji w terminie do 31 marca 2019 r.
 10. Kandydat cudzoziemiec bez udokumentowanej na świadectwie ukończenia szkoły średniej oceny z języka polskiego może być kwalifikowany na podstawie oceny z języka będącego językiem urzędowym w państwie, w którym uzyskał świadectwo – dotyczy studiów prowadzonych w języku polskim.
 11. Na kierunki studiów prowadzone w języku polskim, kandydat musi legitymować się dokumentem potwierdzającym znajomość języka polskiego na poziomie minimum B2. Uczelnia będzie akceptowała poniższe dokumenty jako potwierdzenie znajomości języka polskiego:
  1. certyfikat ukończenia kursu języka polskiego wydany przez odpowiednią jednostkę za granicą,
  2. certyfikat ukończenia kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego,
  3. świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły ponadpodstawowej za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim,
  4. dyplom ukończenia studiów wyższych w Polsce, które były prowadzone w języku polskim,
  5. certyfikat znajomości języka polskiego potwierdzający znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B2, wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.
 12. Kandydat nieposiadający potwierdzenia znajomości języka polskiego, o którym mowa w ust. 10, zobowiązany będzie do przystąpienia do testu językowego organizowanego przez Uczelnię w wyznaczonych przez nią terminach. Terminy ogłoszone będą na stronie internetowej Uczelni www.admission.zut.edu.pl.
 13. Kandydat na kierunek studiów prowadzony w języku obcym powinien posługiwać się językiem obcym na poziomie umożliwiającym podjęcie studiów. Kandydat, dla którego język, w którym planuje studiować, nie jest językiem urzędowym jego kraju pochodzenia musi legitymować się dokumentem potwierdzającym znajomość języka obcego, zgodnie z dokumentami określonymi w załączniku nr 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz.U. Nr 218, poz. 1695).
 14. Kandydat małoletni, tj. osoba, która nie ukończyła 18. roku życia w momencie przystępowania do rekrutacji, zobowiązany będzie przedstawić upoważnienie prawnego przedstawiciela do dokonywania czynności i podpisywania dokumentów niezbędnych do prawidłowego procesu rekrutacji. Wzór takiego upoważnienia będzie dostępny w systemie IRS.”,

h)  dodaje się § 6a w brzmieniu:

㤠6a.

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD KANDYDATÓW CUDZOZIEMCÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA NA STUDIA

 1. Cudzoziemiec zakwalifikowany do przyjęcia na studia pierwszego stopnia jest zobowiązany złożyć niżej wskazane dokumenty w formie papierowej do Działu Mobilności Międzynarodowej:
  1. ankietę osobową – formularz podania na studia z podpisem kandydata (wydruk z Internetowego Systemu Rekrutacji ISR),
  2. kserokopię świadectwa lub dyplomu potwierdzającego ukończenie szkoły średniej, o którym mowa w § 5 ust. 2 (oryginały dokumentów do wglądu Działu Mobilności Międzynarodowej),
  3. tłumaczenie świadectwa lub dyplomu, o którym mowa w  § 5 ust. 2 na język polski, jeśli sporządzony jest w języku obcym,
  4. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań u kandydata do podjęcia studiów na obranym kierunku, zgodnie z  obowiązującymi uregulowaniami Ministerstwa Zdrowia (o ile jest na danym kierunku wymagane),
  5. kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającą tożsamość kandydata na studia (oryginał dokumentu do wglądu Działu Mobilności Międzynarodowej),
  6. aktualną kolorową fotografię, spełniającą wymagania zdjęcia do dowodu osobistego (podpisana: imieniem i nazwiskiem) oraz dodatkowo wersję elektroniczną zdjęcia, którą należy przesłać przez ISR,
  7. oświadczenie gotowości podjęcia studiów (wydruk z ISR),
  8. kserokopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka, w którym będą prowadzone studia (oryginał dokumentu do wglądu Działu Mobilności Międzynarodowej).
 2. Cudzoziemiec zakwalifikowany do przyjęcia na studia drugiego stopnia jest zobowiązany złożyć niżej wskazane dokumenty w formie papierowej do Działu Mobilności Międzynarodowej:
  1. ankietę osobową – formularz podania na studia z podpisem kandydata (wydruk z Internetowego Systemu Rekrutacji ISR),
  2. w przypadku dyplomu ukończenia studiów wydanego w Rzeczypospolitej Polskiej:
   1. kserokopię dyplomu ukończenia studiów: inżynierskich, licencjackich lub magisterskich (oryginał do wglądu Działu Mobilności Międzynarodowej) oraz kserokopia suplementu lub wypisu z przebiegu studiów (ewentualnie zaświadczenie z uczelni o złożeniu egzaminu dyplomowego),
   2. zaświadczenie o średniej ocen z toku studiów – w przypadku gdy brak takiej informacji w suplemencie lub indeksie,
   3. indeks lub wyciąg z indeksu potwierdzony przez macierzystą uczelnię – w przypadku kandydata nieposiadającego suplementu,
  3. w przypadku dyplomu wydanego za granicą: kserokopię dyplomu wraz z suplementem lub wykazem ocen (oryginał do wglądu Działu Mobilności Międzynarodowej),
  4. tłumaczenie na język polski dyplomu, o którym mowa w § 5 ust. 3, jeśli sporządzony jest w języku obcym,

5) zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań u kandydata do podjęcia studiów na obranym kierunku, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami Ministerstwa Zdrowia (o ile jest na danym kierunku wymagane),

6) kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającą tożsamość kandydata na studia (oryginał dokumentu do wglądu Działu Mobilności Międzynarodowej),

7)  aktualną kolorową fotografię, spełniającą wymagania zdjęcia do dowodu osobistego (podpisana: imieniem i nazwiskiem) oraz dodatkowo wersja elektroniczna zdjęcia, którą należy przesłać przez ISR,

8) oświadczenie gotowości podjęcia studiów (wydruk z ISR),

9) kserokopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka, w którym będą prowadzone studia (oryginał dokumentu do wglądu Działu Mobilności Międzynarodowej).

3.   Uczelnia w indywidualnych przypadkach będzie akceptowała skany dokumentów określonych w ust. 1 i 2, z zastrzeżeniem że kandydat zobowiązany będzie do przedstawienia do wglądu oryginałów w ustalonym przez Uczelnię terminie, tj.:

1)  do 1 października – w przypadku studiów rozpoczynających się od semestru zimowego,

2) do 1 marca – w przypadku studiów rozpoczynających się od semestru letniego.”,

i)   w § 7 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) W przypadku gdy liczba kandydatów przyjętych na studia w pierwszym terminie rekrutacji nie wyczerpie limitu przyjęć na dany kierunek studiów, zostanie ogłoszony drugi termin rekrutacji oraz rekrutacja uzupełniająca dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na danym kierunku studiów oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.”.

 

§ 2.

Senat upoważnia Rektora do ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 39 Senatu ZUT z dnia 28 maja 2018 r w sprawie warunków, trybu oraz terminów rekrutacji na studia wyższe w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w roku akademickim 2019/2020, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą.

 

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UCHWAŁA NR 39 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów rekrutacji na studia wyższe w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w roku akademickim 2019/2020

 

Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.), z uwzględnieniem pozytywnej opinii senackiej komisji ds. dydaktyki, Senat Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie uchwala:

1.  Warunki, tryb oraz terminy rekrutacji na studia wyższe w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w roku akademickim 2019/2020, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik do uchwały nr 39 Senatu ZUT z dnia 28 maja 2018 r.

 

WARUNKI, TRYB ORAZ TERMINY REKRUTACJI NA STUDIA WYŻSZE w ZACHODNIOPOMORSKIM UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNYM W SZCZECINIE W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

 

§ 1.

 

KIERUNKI I FORMY STUDIÓW

 

1.  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie w roku akademickim 2019/2020 prowadzi rekrutację na:

 1. studia stacjonarne pierwszego stopnia – S1,
 2. studia niestacjonarne pierwszego stopnia (odpłatne) – N1,
 3. studia stacjonarne drugiego stopnia – S2,
 4. studia niestacjonarne drugiego stopnia (odpłatne) – N2.

2. Szczegółowy wykaz kierunków i form studiów wyższych zawiera tabela 1.
 

Tabela 1

Wykaz kierunków i form studiów wyższych – rekrutacja w roku akademickim 2019/2020

 

WYDZIAŁ

KIERUNEK STUDIÓW

 

FORMY STUDIÓW

 

stacjonarne

 

niestacjonarne

I
stopnia

II
stopnia

I
stopnia

II
stopnia

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

biotechnologia

S1

S2

N1

N2

kynologia

S1

 

N1

 

zootechnika

S1

S2

N1

N2

Wydział Budownictwa i Architektury

architektura i urbanistyka

S1

S2

 

N2

budownictwo

S1

S2

N1

N2

budownictwo (inżynier europejski)

S1

 

 

 

inżynieria środowiska

S1

S2

 

N2

projektowanie architektury wnętrz i otoczenia

S1

 

 

 

Wydział Ekonomiczny

ekonomia

S1

S2

N1

N2

zarządzanie

S1

 

N1

 

Wydział Elektryczny

automatyka i robotyka

S1

S2

 

 

elektrotechnika

S1

S2

N1

N2

teleinformatyka

S1

S2

 

 

Wydział Informatyki

informatyka

S1

S2

N1

N2

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

energetyka

S1

S2

N1

N2

inżynieria materiałowa

S1

S2

N1

N2

inżynieria materiałowa (w języku angielskim) –
studia odpłatne

 

S2

 

 

mechanika i budowa maszyn

S1

S2

N1

N2

mechatronika

S1

 

 

 

transport

S1

S2

N1

N2

zarządzanie i inżynieria produkcji

S1

S2

N1

N2

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

architektura krajobrazu

S1

S2

 

N2

gospodarka przestrzenna

S1

S2

N1

N2

ochrona środowiska

S1

S2

N1

N2

odnawialne źródła energii

S1

S2

N1

N2

ogrodnictwo

S1

S2

N1

N2

rolnictwo

S1

S2

N1

N2

technika rolnicza i leśna

S1

 

N1

 

uprawa winorośli i winiarstwo

S1

 

N1

 

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

mikrobiologia stosowana

S1

S2

 

 

rybactwo

S1

S2

 

 

technologia żywności i żywienie człowieka

S1

S2

N1

N2

zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności

S1

 

 

 

 

Wydział Techniki Morskiej i Transportu

budowa jachtów

S1

 

 

 

chłodnictwo i klimatyzacja

S1

 

 

 

inżynieria bezpieczeństwa

S1

 

 

 

oceanotechnika

S1

S2

 

 

transport

S1

S2

 

 

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

chemical engineering

S1

 

 

 

inżynieria chemiczna i procesowa

S1

S2

N1

N2

nanotechnologia

S1

S2

 

 

technologia chemiczna

S1

S2

 

 

             
 

 

§ 2.

 

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI

 

1. Zasady rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia

 

1) Podstawą przyjęcia na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia w  Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w roku akademickim 2019/2020 będą wyniki pisemnego egzaminu:

 1. maturalnego (świadectwo wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną),
 2. dojrzałości (świadectwo wydane przez dyrektora szkoły),
 3. matury międzynarodowej IB (maturę międzynarodową potwierdza dyplom IB – International Baccalaureate wydany przez organizację International Baccalaureate Organization z siedzibą w Genewie),
 4. matury europejskiej EB (maturę europejską European Baccalaureate potwierdza dyplom EB wydawany przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statusie Szkół Europejskich sporządzoną w Luksemburgu  dnia 21 czerwca 1994 r.),
 5. maturalnego/dojrzałości uzyskanego za granicą uprawniającego do ubiegania się do przyjęcia do szkoły wyższej.

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji na poszczególne kierunki studiów wymienione zostały w tabeli 2;

2) Kandydaci na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunki: architektura i urbanistyka, projektowanie architektury wnętrz i otoczenia, dodatkowo przystępują do sprawdzianu umiejętności plastycznych.

Sprawdzian umiejętności plastycznych na kierunkach:

 1. architektura i urbanistyka obejmuje rysunek odręczny z natury i przegląd prac plastycznych wykonanych przez kandydata,
 2. projektowanie architektury wnętrz i otoczenia obejmuje rysunek odręczny z natury i przegląd prac plastycznych wykonanych przez kandydata.
 1. O przyjęciu na studia, po uzyskaniu pozytywnej oceny ze sprawdzianu umiejętności plastycznych, o którym mowa w pkt 2, decyduje wynik egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości, matury międzynarodowej lub matury europejskiej.
 2. Uczelnia stwarza dogodne warunki osobom z niepełnosprawnością, przystępującym do sprawdzianu umiejętności plastycznych. Kandydatom z dysfunkcją narządu ruchu udostępnione zostaną sale bez barier architektonicznych. W celu ustalenia warunków przeprowadzenia sprawdzianu uwzględniającego potrzeby kandydata z niepełnosprawnością, powinien on skontaktować się z wydziałową komisją rekrutacyjną nie później niż 10 dni przed terminem sprawdzianu umiejętności plastycznych.
 3. Wyniki egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości, matury międzynarodowej lub matury europejskiej, wyrażone zostaną za pomocą liczby punktów (LP), uzyskanych przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym. Zasady wyznaczania liczby punktów (LP) podano poniżej.
 4. Kandydatom, którzy legitymują się świadectwem egzaminu maturalnego świadectwo wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną oraz kandydatom legitymującym się dyplomem matury międzynarodowej IB - International Baccalaureate (tabela 3), oraz dyplomem matury europejskiej EB (tabela 4) liczba punktów (LP) będzie obliczona według wzoru 1

wzór 1

LP = 0,35•A•W + 0,2•B•W + 0,2•C•W + 0,25•D•X

 

Symbole wprowadzone we wzorze 1 oznaczają liczbę punktów [%] uzyskanych przez kandydata na egzaminie maturalnym z przedmiotów:

A – matematyka lub biologia lub chemia  lub fizyka
(zgodnie z tabelą 2) –  poziom podstawowy lub rozszerzony,

B – przedmiot dodatkowy – poziom podstawowy lub rozszerzony,

C – język polski – poziom podstawowy  lub rozszerzony,

D – język obcy (nowożytny) – poziom podstawowy lub rozszerzony.

Wartości współczynników W oraz X wynoszą:

W = 1,0 – dla poziomu podstawowego oraz 1,5 – dla poziomu rozszerzonego

X = 1,0 – dla poziomu podstawowego; 1,5 – dla poziomu rozszerzonego oraz 1,7 – dla klasy dwujęzycznej

W przypadku gdy kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z któregoś z wyżej wymienionych przedmiotów, nie dyskwalifikuje go to z postępowania kwalifikacyjnego (otrzymuje 0 punktów za ten przedmiot).

Kandydat wpisuje do Internetowego Systemu Rekrutacji ISR wszystkie uzyskane wyniki z egzaminu maturalnego (część pisemna), natomiast system wylicza najkorzystniejszą dla kandydata liczbę punktów (LP). Ten sam przedmiot maturalny może być uwzględniany dwa razy we wzorze, pod warunkiem, że kandydat zdawał go na dwóch różnych poziomach: podstawowym i rozszerzonym. O przyjęciu na studia w ramach limitu miejsc na danym kierunku i formie studiów decyduje liczba uzyskanych punktów (LP).

 

Tabela 2

 

Wykaz przedmiotów uwzględnianych w procesie kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów pierwszego stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych).

 

WYDZIAŁ

KIERUNEK STUDIÓW

PRZEDMIOT

A

B

C

D

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

biotechnologia

biologia lub matematyka

przedmiot dodatkowy

język polski 

język obcy (nowożytny)

kynologia

zootechnika

Wydział Budownictwa i Architektury

architektura i urbanistyka

matematyka

 

budownictwo

budownictwo (inżynier europejski)

inżynieria środowiska

projektowanie architektury wnętrz i otoczenia

Wydział Ekonomiczny

ekonomia

zarządzanie

Wydział Elektryczny

automatyka i robotyka

elektrotechnika

teleinformatyka

Wydział Informatyki

informatyka

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

energetyka

inżynieria materiałowa

mechanika i budowa maszyn

mechatronika

transport

zarządzanie i inżynieria produkcji

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

architektura krajobrazu

biologia lub matematyka

 

gospodarka przestrzenna

ochrona środowiska

odnawialne źródła energii

ogrodnictwo

rolnictwo

technika rolnicza i leśna

uprawa winorośli i winiarstwo

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

mikrobiologia stosowana

rybactwo

technologia żywności i żywienie człowieka

zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności

Wydział Techniki Morskiej i Transportu

budowa jachtów

matematyka

chłodnictwo i klimatyzacja

inżynieria bezpieczeństwa

oceanotechnika

transport

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

chemical engineering

matematyka lub chemia

lub fizyka

 

inżynieria chemiczna i procesowa

język polski

nanotechnologia

technologia chemiczna

 

 

Tabela 3

 

Tabela 4

Liczba punktów [%] przypisana poszczególnym ocenom na dyplomie matury międzynarodowej IB

 

Liczba punktów [%] przypisana poszczególnym ocenom na dyplomie matury europejskiej EB

 

 

Ocena na
maturze IB

Liczba przyznanych punktów[%],
poziom podstawowy SL lub
poziom rozszerzony HL *

 

Ocena na maturze EB

Liczba przyznanych punktów[%]
poziom podstawowy SL lub
 poziom rozszerzony HL *

2

30

 

6,00 - 6,50

30

3

50

 

6,51- 7,00

40

4

80

 

7,01 -7,50

50

5

100

 

7,51-8,00

60

6

120

 

8,01-8,50

70

7

140

 

8,51-9,00

80

 

 

 

9,01-9,50

90

 

 

 

9,51-10,00

100

 

 

* dla poziomu rozszerzonego HL liczbę punktów [%] mnoży się przez współczynnik X = 1,5

 

 1. Kandydatom, którzy legitymują się świadectwem egzaminu dojrzałości liczba punktów (LP) będzie obliczona według wzoru 2:

 

wzór 2

LP = 0,35•A + 0,2•B + 0,2•C + 0,25•D

Symbole wprowadzone we wzorze 2 oznaczają liczbę punktów wynikających z ocen uzyskanych przez kandydata na egzaminie dojrzałości, przeliczanych z poniższych przedmiotów, według zasad przedstawionych w tabeli 5:

A – matematyka lub biologia lub chemia lub fizyka (zgodnie z tabelą 2),

B – przedmiot dodatkowy,

C – język polski,

D – język obcy (nowożytny)

 

Jeżeli kandydat zdawał egzamin pisemny i ustny z danego przedmiotu, we wzorze  uwzględniany będzie wynik korzystniejszy dla kandydata.

W przypadku gdy kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z któregoś z przedmiotów wymienionych w tabeli 2  nie dyskwalifikuje go to z postępowania kwalifikacyjnego (otrzymuje  0 punktów za ten przedmiot).

Kandydat wpisuje do Internetowego Systemu Rekrutacji ISR wszystkie uzyskane wyniki z egzaminu dojrzałości, natomiast system wylicza najkorzystniejszą dla kandydata liczbę punktów (LP).

W przypadku kandydata posiadającego oprócz świadectwa dojrzałości również zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, oceny przeliczane są na punkty zgodnie z zasadami zawartymi w tabeli 5. Natomiast uzyskane wyniki w postaci punktów [%] z danego przedmiotu/przedmiotów we wzorze 2 stanowią iloczyn liczby punktów [%] i wartości odpowiedniego współczynnika  W lub X  określonego w pkt 6 we wzorze 1.

Liczbę punktów (LP) oblicza się sumując wszystkie składowe. O przyjęciu na studia w ramach limitu miejsc na danym kierunku i formie studiów decyduje liczba uzyskanych punktów (LP).

 

Tabela 5

 

Liczba punktów [%] przypisana ocenom na  świadectwie egzaminu dojrzałości

 

 

Ocena (skala 1- 6)

Liczba przyznanych punktów [%]

Ocena (skala 2-5)

Liczba przyznanych punktów[%]

dopuszczająca (2)

30

dostateczna (3)

45

dostateczna (3)

45

dobra (4)

75

dobra (4)

75

bardzo dobra (5)

100

bardzo dobra (5)

130

celująca (6)

130

 

 

 1. Kandydat – obywatel polski, posiadający świadectwo ukończenia zagranicznej szkoły średniej, może ubiegać się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na zasadach ustalonych dla kandydata legitymujących się świadectwem egzaminu dojrzałości pod warunkiem, że posiadane przez niego świadectwo jest równoważne z polskim świadectwem dojrzałości (na podstawie umów międzynarodowych, ustawy lub rozporządzenia o nostryfikacji). Obywatel polski bez udokumentowanej na świadectwie oceny z języka polskiego może być kwalifikowany na podstawie oceny z języka będącego językiem urzędowym w państwie, w którym uzyskał świadectwo.
 2. W przypadku kandydata na kierunek studiów chemical engineering ocena na świadectwie z przedmiotu - język polski nie będzie brana pod uwagę przy wyznaczaniu liczby punktów (LP).
 3. Kandydat na kierunek studiów prowadzony w języku obcym powinien posługiwać się językiem obcym na poziomie umożliwiającym podjęcie studiów. Kandydat dla którego język, w którym zamierza studiować nie jest językiem urzędowym jego kraju pochodzenia musi legitymować się dokumentem potwierdzającym znajomość języka obcego, zgodnie z dokumentami określonymi w  załączniku nr 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz.U. z 2009 nr 218 poz. 1695).

 

2.  Zasady rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia

 1. Kandydaci na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia winni legitymować się tytułem magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędnym tego samego albo innego kierunku studiów.
 2. Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia odbędzie się na podstawie rankingu, z tym że w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci po ukończeniu tego samego kierunku studiów, w następnej – kandydaci po innym kierunku studiów.
 3. Na kierunek architektura i urbanistyka będą przyjmowani wyłącznie absolwenci studiów inżynierskich kierunków: architektura i urbanistyka oraz architektura. Na kierunek budownictwo będą przyjmowani wyłącznie absolwenci studiów inżynierskich tego kierunku.
 4. Na kierunki studiów prowadzone przez wydziały: Budownictwa i Architektury, Elektryczny, Informatyki, Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, Techniki Morskiej i Transportu oraz Technologii i Inżynierii Chemicznej będą przyjmowani wyłącznie absolwenci studiów inżynierskich.
 5. Dla kandydatów – absolwentów tego samego kierunku studiów, podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia będzie ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów (pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.
 6. Dla kandydatów – absolwentów innych kierunków studiów, którzy osiągnęli porównywalne efekty kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do tych, jakie wymagane są od absolwentów tego samego kierunku studiów (na który się ubiegają) - podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego  stopnia będą te same kryteria, jak dla kandydatów tego samego kierunku studiów (opisanych w pkt 5). Kierunki studiów, o których mowa powyżej, odpowiednio wcześniej może zatwierdzić rada wydziału odpowiednią uchwałą. Rada wydziału może odstąpić od tej procedury postępowania, wówczas dla tych kandydatów - absolwentów stosuje się kryteria opisane w pkt 7. Szczegółowe informacje, dotyczące powyższych decyzji podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej na dwa miesiące przed rozpoczęciem rekrutacji na studia.
 7. Dla kandydatów – absolwentów pozostałych kierunków studiów, niespełniających wymogów opisanych w pkt 5 i 6 podstawą kwalifikacji będzie: pozytywny wynik testu kwalifikacyjnego przeprowadzonego w zakresie ustalonym przez radę wydziału oraz ocena wpisana do dyplomu ukończenia studiów (pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.
 8. Zakres testu kwalifikacyjnego, o którym mowa w pkt 7, podany zostanie do publicznej wiadomości na stronach internetowych uczelni nie później niż na dwa miesiące przed rozpoczęciem rekrutacji na studia.
 9. Dla kandydatów przyjmowanych na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się na danym kierunku studiów zasady rekrutacji przyjmuje się jak w pkt 5.
 10. Uczelnia stwarza dogodne warunki osobom z niepełnosprawnością, przystępującym do testów kwalifikacyjnych. W celu ustalenia warunków przeprowadzenia testu uwzględniającego potrzeby kandydata z niepełnosprawnością powinien on zgłosić pisemnie wydziałowej komisji rekrutacyjnej rodzaj niepełnosprawności nie później niż  10 dni przed  wyznaczonym terminem testu.
 11. Kandydat – obywatel polski, który ukończył uczelnię zagraniczną, może ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, pod warunkiem że posiadany przez niego dyplom ukończenia studiów wyższych jest równoważny z polskim dyplomem (na podstawie umów międzynarodowych, ustawy lub rozporządzenia o nostryfikacji).
 12. Kandydat na kierunek studiów prowadzony w języku obcym powinien posługiwać się językiem obcym  na poziomie umożliwiającym podjęcie studiów. Kandydat dla którego język, w którym zamierza studiować nie jest językiem urzędowym jego kraju pochodzenia musi legitymować się dokumentem potwierdzającym znajomość języka obcego, zgodnie z dokumentami określonymi w  załączniku nr 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz.U. z 2009 nr 218 poz. 1695).
 13.  

§ 3.

 

TRYB POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA STUDIA WYŻSZE

 

1.  Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest oddzielnie na każdą formę studiów (studia stacjonarne lub studia niestacjonarne) oraz poziom kształcenia (studia pierwszego lub drugiego stopnia). Kandydat może brać udział w kilku postępowaniach rekrutacyjnych, każdorazowo wnosząc opłatę rekrutacyjną. Kandydat może w ramach każdego z postępowań rekrutacyjnych wskazać maksymalnie trzy kierunków studiów, szeregując je w kolejności: od najbardziej do najmniej preferowanego.

2.  Proces kwalifikowania kandydata na studia:

 1. kandydat rejestruje się w Internetowym Systemie Rekrutacji ISR deklarując chęć studiowania na wybranym przez siebie kierunku/ kierunkach studiów prowadzonych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie;
 2. na każdy kierunek studiów:
 1. pierwszego stopnia – kandydaci zostaną uszeregowani według liczby punktów (LP),

b) drugiego stopnia – kandydaci zostaną uszeregowani zgodnie z zasadami podanymi w § 2 ust. 2;

 1. Kandydat z listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia zobowiązany jest do złożenia w określonym terminie kompletu dokumentów  w siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej – niewywiązanie się z tego obowiązku powoduje usunięcie kandydata z listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia.
 2. Usunięcie kandydata z listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia skutkuje wprowadzeniem na tę listę kandydata następnego w kolejności z listy kandydatów rezerwowych, zgodnie z zasadami podanymi w § 2 ust. 1 i 2  niniejszej uchwały.
 3. Kandydat z listy rezerwowych wprowadzony na listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia zobowiązany jest do złożenia w określonym terminie kompletu dokumentów w siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej – niewywiązanie się z tego obowiązku powoduje usunięcie kandydata z listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia.
 4. Po upływie terminu składania dokumentów, listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia zostaną przekształcone w listy przyjętych na studia (w ramach limitu miejsc na danym kierunku, formie i stopniu studiów). Kandydat, który złożył komplet dokumentów i znajduje się na liście przyjętych, otrzyma decyzję wydziałowej komisji rekrutacyjnej o przyjęciu na studia.
 5. Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej służy kandydatowi odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, składane w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia określonych w niniejszej uchwale.
 6. Planowane limity przyjęć na studia zostaną podane do publicznej wiadomości do 31 marca 2018 r.
 7. Dokumenty kandydatów o przyjęcie na studia złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Dopuszcza się przesłanie kompletu dokumentów pocztą (decyduje data stempla pocztowego).
 1. W przypadku, gdy kandydat na studia jest studentem danego kierunku studiów wyższych, nie może ponownie ubiegać się o przyjęcie na ten sam kierunek studiów.
 2. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie zastrzega sobie prawo nieuruchamiania określonego kierunku, specjalności lub formy studiów w przypadku zbyt małej liczby kandydatów spełniających warunki przyjęcia na dany kierunek, specjalność lub formę studiów. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie zaproponuje tym kandydatom inny kierunek studiów, specjalność (w pierwszej kolejności w ramach wydziału, a w drugiej w ramach uczelni), na którym pozostały wolne miejsca.
 3. Kandydat na studia wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach postępowania rekrutacyjnego na studia oraz dokumentowania przebiegu studiów i wykorzystywania danych osobowych do celów statutowych, archiwalnych, statystycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Osoba przyjęta na studia nabywa prawa studenta z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania, którego treść określa statut Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

 

§ 4.

 

 

PREFERENCJE DLA KANDYDATÓW NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

 

1.  Laureaci i finaliści olimpiad szczebla centralnego, jak również laureaci konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich w procesie rekrutacji uzyskują maksymalną liczbę punktów i plasowani są na pierwszych miejscach list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia zgodnie z  uchwałą nr 92 Senatu ZUT z dnia 14 grudnia 2015 r., w sprawie zasad przyjmowania na studia pierwszego stopnia w latach 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich, z późn. zm.

2.  Kandydat na studia może skorzystać z preferencji na dany kierunek studiów tylko raz.

 

§ 5.

 

ZASADY PRZYJMOWANIA CUDZOZIEMCÓW

 

 

 1. Zasady przyjęcia na studia pierwszego i drugiego stopnia osób niebędących obywatelami polskimi, zwanych dalej „cudzoziemcami”, określają przepisy art. 43 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1501).
 2. Cudzoziemcy mogą podejmować studia:
 1. na zasadach obowiązujących obywateli polskich (art. 43 ust. 2, 5 i 5a ustawy),
 2. na zasadach innych niż obywatele polscy (art. 43 ust. 3 i 4 ustawy).
  1. Na wszystkie kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia rekrutacja odbywa się wyłącznie poprzez Internetowy System Rekrutacji ISR, zgodnie z terminami rekrutacji.
  2. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą podejmować i odbywać studia cudzoziemcy:
 1. którym udzielono zezwolenia na pobyt stały,
 2. posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 4. którzy są pracownikami migrującymi, będącymi obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 5. którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
 6. którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art.127, art. 159 ust.1 lub art. 186 ust.1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (tekst jednolity z 2017 r., poz. 2206),
 7. którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono ochrony uzupełniającej,
 8. będący obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu.
 1. Cudzoziemcy, posiadający kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” lub wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, mogą podejmować i odbywać studia wyższe na zasadach odpłatności. Osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg.
 2. Cudzoziemcy, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym posiadający kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” lub wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, mogą podejmować i odbywać studia wyższe na zasadach bez odpłatności. Osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg.
 3. Cudzoziemcy niewymienieni w ust. 4 podejmują i odbywają studia pierwszego i drugiego stopnia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich. Decyzję w sprawie przyjęcia na studia podejmuje Rektor.
 4. Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, mogą podejmować i odbywać studia pierwszego i drugiego stopnia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, z tym że osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg, albo na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich, o których mowa w ust. 2 pkt 2.
 5. Cudzoziemcy posiadający ważną Kartę Polaka mogą podejmować studia pierwszego i drugiego stopnia na zasadach obowiązujących obywateli polskich albo na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich, o których mowa w ust. 2 pkt 2.
 6. Na kierunki studiów, na których dodatkowym kryterium kwalifikacyjnym jest wykazanie się odpowiednimi umiejętnościami,  kandydaci przystępują do sprawdzianu umiejętności plastycznych, testów kwalifikacyjnych.
 7. Kandydat cudzoziemiec bez udokumentowanej na świadectwie ukończenia szkoły średniej oceny z języka polskiego może być kwalifikowany na podstawie oceny z języka będącego językiem urzędowym w państwie, w którym uzyskał świadectwo.
 8. Na kierunki studiów prowadzone w języku polskim, kandydat musi legitymować się   dokumentem potwierdzającym znajomość języka polskiego na poziomie minimum B2.
 9. Kandydat na kierunek studiów prowadzony w języku obcym powinien posługiwać się   językiem obcym na poziomie umożliwiającym podjęcie studiów. Kandydat dla którego język, w którym planuje studiować nie jest jego językiem urzędowym jego kraju pochodzenia musi legitymować się dokumentem potwierdzającym znajomość języka obcego, zgodnie z dokumentami określonymi w załączniku nr 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz.U. z 2009 nr 218 poz. 1695).
 10. Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia dostarczają dokumenty w formie papierowej do  Działu Mobilności Międzynarodowej.

 

§ 6.

 

 

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH NA STUDIA

 

 1. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia pierwszego stopnia w wyniku postępowania rekrutacyjnego, zobowiązany jest złożyć w siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej następujący komplet dokumentów:
 1. ankieta osobowa – formularz podania na studia z podpisem kandydata (wydruk z Internetowego Systemu Rekrutacji ISR);
 2. kserokopia świadectwa dojrzałości/kserokopia świadectwa dojrzałości i aneks/kserokopia świadectwa dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu lub przedmiotów (oryginały dokumentów do wglądu wydziałowej komisji rekrutacyjnej);

Kandydat ze statusem matury międzynarodowej IB i matury europejskiej EB – jeżeli w momencie składania dokumentów nie posiada jeszcze świadectwa dojrzałości, składa zaświadczenie ze szkoły o zdaniu egzaminu dojrzałości zawierające informację o uzyskanych wynikach, a także pisemne oświadczenie o zobowiązaniu się doręczenia kserokopii świadectwa w późniejszym, ustalonym przez komisję terminie.

 1. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań u kandydata do podjęcia studiów na obra­nym kierunku, zgodnie z  obowiązującymi uregulowaniami Ministerstwa Zdrowia (o ile jest na danym kierunku wymagane);
 2. kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzająca tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydata będącego cudzoziemcem (oryginał dokumentu do wglądu wydziałowej komisji rekrutacyjnej);
 3. aktualna kolorowa fotografia spełniająca wymagania zdjęcia do dowodu osobistego (podpisana: imieniem, nazwiskiem i nr PESEL) oraz dodatkowo wersja elektroniczna zdjęcia, którą należy przesłać przez ISR;
 4. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej na numer rachunku bankowego wygenerowany z ISR;
 5. oświadczenie o gotowości podjęcia studiów (wydruk z ISR);
 6. zaświadczenie złożenia kompletu dokumentów (wydruk z ISR);
 7. zaświadczenie wydane przez komitet organizacyjny olimpiady, konkursu – laureaci, finaliści olimpiad szczebla centralnego, laureaci konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich.

2.   Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia drugiego stopnia w wyniku postępowania rekrutacyjnego, zobowiązany jest złożyć w siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej następujący komplet dokumentów:

 1. ankieta osobowa – formularza podania na studia z podpisem kandydata (wydruk z Internetowego Systemu Rekrutacji ISR);
 2. kserokopia dyplomu ukończenia studiów inżynierskich, licencjackich lub magisterskich (oryginał do wglądu wydziałowej komisji rekrutacyjnej) oraz kserokopia suplementu lub wypisu z  przebiegu studiów (ewentualnie zaświadczenie z uczelni o złożeniu egzaminu dyplomowego);
 3. zaświadczenie o średniej ocen z toku studiów - w przypadku gdy brak takiej informacji w suplemencie lub indeksie);
 4. indeks lub wyciąg z indeksu potwierdzony przez macierzystą uczelnię – w przypadku kandydata nieposiadającego suplementu;
 5. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań u kandydata do podjęcia studiów na obra­nym kierunku, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami Ministerstwa Zdrowia (o ile jest na danym kierunku wymagane);
 6. kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzająca tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydata będącego cudzoziemcem (oryginał dokumentu do wglądu wydziałowej komisji rekrutacyjnej);
 7. aktualna kolorowa fotografia spełniająca wymagania zdjęcia do dowodu osobistego (podpisana: imieniem, nazwiskiem i nr PESEL) oraz dodatkowo wersja elektroniczna zdjęcia, którą należy przesłać przez ISR;
 8. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej na rachunek bankowy wygenerowany z ISR;
 9. oświadczenie o gotowości podjęcia studiów (wydruk z ISR);
 10. zaświadczenie złożenia kompletu dokumentów (wydruk z ISR).

 

§ 7.

 

TERMINY ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI NA STUDIA

 

1.  Harmonogram naboru na studia rozpoczynające się od semestru zimowego 2019/2020

 1. rekrutacja w pierwszym terminie
 1. na studia stacjonarne pierwszego stopnia

rejestracja internetowa na kierunki: architektura i urbanistyka, projektowanie architektury wnętrz i otoczenia

20.05.–16.06.2019 r.

rejestracja internetowa na pozostałe kierunki studiów

20.05.–07.07.2019 r.

ogłoszenie wyników rekrutacji

02.08.2019 r.

 1. na studia niestacjonarne pierwszego stopnia

rejestracja internetowa

20.05.–27.08.2019 r.

ogłoszenie wyników rekrutacji

13.09.2019 r.

 
 1. na studia stacjonarne drugiego stopnia

rejestracja internetowa

20.05.–16.07.2019 r.

ogłoszenie wyników rekrutacji

09.08.2019 r.

 
 1. na studia niestacjonarne drugiego stopnia

rejestracja internetowa

20.05.–20.08.2019 r.

ogłoszenie wyników rekrutacji

13.09.2019 r.

 

 

 1. rekrutacja w drugim terminie

W przypadku gdy liczba kandydatów przyjętych na studia w pierwszym terminie rekrutacji nie wyczerpie limitu przyjęć na dany kierunek studiów, przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na wniosek wydziałowych komisji rekrutacyjnych podejmuje decyzję o ogłoszeniu drugiego terminu rekrutacji. Rekrutacja w drugim terminie zostanie ogłoszona w Internecie oraz na tablicach ogłoszeń Uczelni.

 

2.  Harmonogram naboru na studia rozpoczynające się od semestru letniego 2019/2020

rejestracja internetowa

13.01.–11.02.2020 r.

ogłoszenie wyników rekrutacji

06.03.2020 r.

 
 

3.  Szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zostaną podane do wiadomości do dnia 31 marca 2019 r.

 

 

Komentarze (0)