Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2020/2021

 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny rekrutacja 2020

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021 na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technicznym w Szczecinie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2020.

 

UCHWAŁA NR 78 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia oraz sposobu jej przeprowadzenia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na rok akademicki 2020/2021

Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.), z uwzględnieniem pozytywnej opinii senackiej Komisji ds. dydaktyki, Senat Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie uchwala:

 

1.  Warunki, tryb, termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia oraz sposób jej przeprowadzenia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na rok akademicki 2020/2021, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik do uchwały nr 78 Senatu ZUT z dnia 28 czerwca 2019 r.

 

WARUNKI, TRYB, TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI NA STUDIA ORAZ SPOSÓB JEJ PRZEPROWADZENIA w ZACHODNIOPOMORSKIM UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNYM W SZCZECINIE NA ROK AKADEMICKI 2020/2021

 

§ 1.

 

KIERUNKI I FORMY STUDIÓW

 

1.  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie prowadzi rekrutację na rok akademicki 2020/2021 na:

1) studia stacjonarne pierwszego stopnia – S1,

2) studia niestacjonarne pierwszego stopnia – N1,

3) studia stacjonarne drugiego stopnia – S2,

4) studia niestacjonarne drugiego stopnia – N2.

2. Wykaz kierunków i form studiów zawiera tabela 1.

 

Tabela 1

Wykaz kierunków i form studiów – rekrutacja na rok akademicki 2020/2021

WYDZIAŁ

KIERUNEK STUDIÓW

 

FORMY STUDIÓW

 

stacjonarne

 

niestacjonarne

I
stopnia

II
stopnia

I
stopnia

II
stopnia

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

biotechnologia

S1

S2

N1

N2

kynologia

S1

S2

N1

N2

zootechnika

S1

S2

N1

N2

Wydział Budownictwa i Architektury

architektura i urbanistyka

S1

S2

 

N2

budownictwo

S1

S2

N1

N2

budownictwo (inżynier europejski)

S1

 

 

 

inżynieria środowiska

S1

S2

 

N2

projektowanie architektury wnętrz i otoczenia

S1

S2

 

 

Wydział Ekonomiczny

economics1

S1

 

 

 

ekonomia

S1

S2

N1

N2

zarządzanie

S1

 

N1

 

Wydział Elektryczny

automatyka i robotyka

S1

S2

 

 

elektrotechnika

S1

S2

N1

N2

teleinformatyka

S1

S2

 

 

Wydział Informatyki

informatyka

S1

S2

N1

N2

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

energetyka

S1

 

N1

 

inżynieria materiałowa

S1

S2

N1

N2

inżynieria materiałowa2

 

S2

 

 

inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych

S1

 

N1

 

inżynieria produkcji w przemyśle 4.03

S1

 

 

 

mechanika i budowa maszyn

S1

S2

N1

N2

mechatronika

S1

 

 

 

inżynieria transportu

S1

S2

N1

N2

zarządzanie i inżynieria produkcji

S1

S2

N1

N2

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

architektura krajobrazu

S1

S2

 

N2

gospodarka przestrzenna

S1

S2

N1

N2

ochrona środowiska

S1

S2

N1

N2

odnawialne źródła energii

S1

S2

N1

N2

ogrodnictwo

S1

S2

N1

N2

rolnictwo

S1

S2

N1

N2

uprawa winorośli i winiarstwo

S1

 

N1

 

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

mikrobiologia stosowana

S1

S2

 

 

rybactwo

S1

S2

 

 

technologia żywności i żywienie człowieka

S1

S2

N1

N2

zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności

S1

 

 

 

Wydział Techniki Morskiej i Transportu

budowa jachtów

S1

 

 

 

chłodnictwo i klimatyzacja

S1

 

 

 

inżynieria bezpieczeństwa

S1

 

 

 

logistyka

S1

 

 

 

oceanotechnika

S1

S2

 

 

transport

S1

S2

 

 

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

chemia

S1

 

 

 

chemical engineering1

S1

 

 

 

inżynieria chemiczna i procesowa

S1

S2

N1

N2

nanotechnologa

S1

S2

 

 

technologia chemiczna

S1

S2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 studia odpłatne

2 studia odpłatne w języku angielskim

3 studia dualne

 

 

§ 2.

 

ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA

 

1. Przyjęcie na studia następuje przez:

1) rekrutację,

2) potwierdzenie efektów uczenia się,

3) przeniesienie z innej uczelni lub uczelni zagranicznej.

2. Rekrutację na studia przeprowadzają komisje rekrutacyjne. Komisje rekrutacyjne i ich przewodniczących powołuje Rektor.

3. Przyjęcie na studia przez rekrutację następuje w drodze wpisu na listę studentów. Osoba, która znalazła się na liście studentów otrzymuje zaświadczenie o przyjęciu na studia w drodze wpisu na listę studentów podpisane przez  przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

4. Odmowa przyjęcia na studia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 następuje w drodze decyzji administracyjnej, którą podpisuje przewodniczący  komisji rekrutacyjnej. Od decyzji o odmowie przyjęcia na studia przysługuje odwołanie do Rektora.

5.  Wydawanie decyzji w sprawie przyjęcia lub nieprzyjęcia na studia cudzoziemca określa się w § 6 ust. 9 i 10 niniejszej uchwały.

6.  Potwierdzanie efektów uczenia się przeprowadzają komisje egzaminacyjne powoływane dla danego kierunku, poziomu i profilu studiów. Komisje egzaminacyjne i ich przewodniczących powołuje Rektor.

7.  Przyjęcie na studia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2  następuje zgodne z art. 71 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z póź. zm). Organizacja potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza system studiów uregulowana jest odrębnie.

8.  Odmowa przyjęcia na studia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 następuje w drodze decyzji administracyjnej, którą podpisuje przewodniczący komisji egzaminacyjnej. Od decyzji o odmowie przyjęcia na studia przysługuje odwołanie do Rektora.

9.  Przyjęcie na studia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 uregulowane jest odrębnie.

10.  Odmowa przyjęcia na studia o którym mowa w ust. 1 pkt 3 następuje w drodze decyzji administracyjnej, którą podpisuje Rektor. Od decyzji o odmowie przyjęcia na studia przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

11.  Wyniki postępowania w sprawie przyjęcia na studia są jawne.

12.  Kandydat przyjęty na studia rozpoczyna studia i nabywa prawa studenta z chwilą złożenia ślubowania.

 

§ 3.

 

WARUNKI I TRYB PRZYJĘCIA NA STUDIA PRZEZ REKRUTACJĘ

 

1. Zasady rekrutacji na studia pierwszego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

1) Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na rok akademicki 2020/2021 będą wyniki pisemnego egzaminu:

 1. maturalnego (świadectwo wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną),

 2. dojrzałości (świadectwo wydane przez dyrektora szkoły),

 3. matury międzynarodowej IB (maturę międzynarodową potwierdza dyplom IB – International Baccalaureate wydany przez organizację International Baccalaureate Organization z siedzibą w Genewie),

 4. matury europejskiej EB (maturę europejską European Baccalaureate potwierdza dyplom EB wydawany przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statusie Szkół Europejskich sporządzoną w Luksemburgu  dnia 21 czerwca 1994 r.),

 5. maturalnego/dojrzałości uzyskanego za granicą uprawniającego do ubiegania się do przyjęcia na uczelnię.

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji na poszczególne kierunki studiów wymienione zostały w tabeli 2.

2) Kandydaci na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunki: architektura i urbanistyka, projektowanie architektury wnętrz i otoczenia, dodatkowo przystępują do egzaminu wstępnego sprawdzającego uzdolnienia artystyczne – sprawdzianu umiejętności plastycznych; uczelnia podaje do wiadomości publicznej informacje o przeprowadzeniu sprawdzianów i ich zakresie nie później niż na dwa miesiące przed rozpoczęciem rekrutacji.

Sprawdzian umiejętności plastycznych na kierunkach:

 1. architektura i urbanistyka obejmuje rysunek odręczny z natury i przegląd prac plastycznych wykonanych przez kandydata,

 2. projektowanie architektury wnętrz i otoczenia obejmuje rysunek odręczny z natury i przegląd prac plastycznych wykonanych przez kandydata.

O przyjęciu na studia, po uzyskaniu pozytywnej oceny ze sprawdzianu umiejętności plastycznych, decyduje wynik egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości, matury międzynarodowej lub matury europejskiej, lub świadectwa uzyskanego za granicą.

3) Kandydaci na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunek inżynieria produkcji w przemyśle 4.0 dodatkowo przystępują do egzaminu wstępnego sprawdzającego szczególne predyspozycje do podejmowania studiów niesprawdzane w trybie egzaminu maturalnego. Egzamin wstępny polega na rozmowie kwalifikacyjnej weryfikującej kompetencje kandydata. O przyjęciu na studia decyduje wynik egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości, matury międzynarodowej lub matury europejskiej, lub świadectwo uzyskane za granicą oraz pozytywna ocena z rozmowy kwalifikacyjnej. Uczelnia podaje do wiadomości publicznej informacje o przeprowadzeniu egzaminu wstępnego i ich zakresie nie później niż na dwa miesiące przed rozpoczęciem rekrutacji.

4) Uczelnia stwarza dogodne warunki osobom z niepełnosprawnością, przystępującym do egzaminów wstępnych. Kandydatom z dysfunkcją narządu ruchu udostępnione zostaną sale bez barier architektonicznych. W celu ustalenia warunków przeprowadzenia egzaminu wstępnego uwzględniającego potrzeby kandydata z niepełnosprawnością, powinien on skontaktować się z odpowiednią komisją rekrutacyjną nie później niż 10 dni przed terminem egzaminu wstępnego.

5) Wyniki egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości, matury międzynarodowej lub matury europejskiej, wyrażone zostaną za pomocą liczby punktów (LP), uzyskanych przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym. Zasady wyznaczania liczby punktów (LP) podano poniżej.

6) Kandydatom, którzy legitymują się świadectwem egzaminu maturalnego świadectwo wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną oraz kandydatom legitymującym się dyplomem matury międzynarodowej IB - International Baccalaureate (tabela 3), oraz dyplomem matury europejskiej EB (tabela 4) liczba punktów (LP) będzie obliczona według wzoru 1.

wzór 1

LP = 0,45•A•W + 0,2•B•W + 0,1•C•W + 0,25•D•X

Symbole wprowadzone we wzorze 1 oznaczają liczbę punktów [%] uzyskanych przez kandydata na egzaminie maturalnym z przedmiotów:

A – matematyka lub biologia lub chemia  lub fizyka
(zgodnie z tabelą 2) –  poziom podstawowy lub rozszerzony,

B – przedmiot dodatkowy – poziom podstawowy lub rozszerzony,

C – język polski – poziom podstawowy  lub rozszerzony,

D – język obcy (nowożytny) – poziom podstawowy lub rozszerzony.

Wartości współczynników W oraz X wynoszą:

W = 1,0 – dla poziomu podstawowego oraz 1,5 – dla poziomu rozszerzonego

X= 1,0 – dla poziomu podstawowego; 1,5 – dla poziomu rozszerzonego oraz
         1,7 – dla klasy dwujęzycznej

W przypadku gdy kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z któregoś z wyżej wymienionych przedmiotów, nie dyskwalifikuje go to z postępowania kwalifikacyjnego (otrzymuje 0 punktów za ten przedmiot).

Kandydat wpisuje do Internetowego Systemu Rekrutacji ISR wszystkie uzyskane wyniki z egzaminu maturalnego (część pisemna), natomiast system wylicza najkorzystniejszą dla kandydata liczbę punktów (LP). Ten sam przedmiot maturalny może być uwzględniany dwa razy we wzorze, pod warunkiem, że kandydat zdawał go na dwóch różnych poziomach: podstawowym i rozszerzonym. O przyjęciu na studia w ramach limitu miejsc na danym kierunku i formie studiów decyduje liczba uzyskanych punktów (LP).

 

Tabela 2

Wykaz przedmiotów uwzględnianych w procesie kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów pierwszego stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych)

WYDZIAŁ

KIERUNEK STUDIÓW

PRZEDMIOT

A

B

C

D

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

biotechnologia

biologia lub matematyka

przedmiot dodatkowy

 

język obcy (nowożytny)

kynologia

zootechnika

Wydział Budownictwa i Architektury

architektura i urbanistyka

matematyka

 

budownictwo

budownictwo (inżynier europejski)

inżynieria środowiska

projektowanie architektury wnętrz i otoczenia

Wydział Ekonomiczny

economics1

 

ekonomia

                               język polski

zarządzanie

Wydział Elektryczny

automatyka i robotyka

elektrotechnika

teleinformatyka

Wydział Informatyki

informatyka

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

energetyka

inżynieria materiałowa

inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych

inżynieria produkcji w przemyśle 4.02

mechanika i budowa maszyn

mechatronika

inżynieria transportu

zarządzanie i inżynieria produkcji

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

architektura krajobrazu

biologia lub matematyka

 

gospodarka przestrzenna

ochrona środowiska

odnawialne źródła energii

ogrodnictwo

rolnictwo

uprawa winorośli i winiarstwo

Wydział
 Nauk o Żywności i Rybactwa

mikrobiologia stosowana

rybactwo

technologia żywności i żywienie człowieka

zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności

Wydział Techniki Morskiej i Transportu

budowa jachtów

matematyka

chłodnictwo i klimatyzacja

inżynieria bezpieczeństwa

logistyka

oceanotechnika

transport

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

chemia   

matematyka lub chemia

lub fizyka

chemical engineering1

 

inżynieria chemiczna i procesowa

                               język polski

nanotechnologia

technologia chemiczna

1 studia odpłatne

2 studia dualne

 

Tabela 3

 

Tabela 4

Liczba punktów [%] przypisana poszczególnym ocenom na dyplomie matury międzynarodowej IB

 

Liczba punktów [%] przypisana poszczególnym ocenom na dyplomie matury europejskiej EB

 

 

Ocena na
maturze IB

Liczba przyznanych

punktów [%],
poziom podstawowy SL lub
poziom rozszerzony HL*

 

Ocena na maturze EB

Liczba przyznanych punktów [%]
poziom podstawowy SL lub
 poziom rozszerzony HL*

2

30

 

6,00 - 6,50

30

3

50

 

6,51- 7,00

40

4

80

 

7,01 -7,50

50

5

100

 

7,51-8,00

60

6

120

 

8,01-8,50

70

7

140

 

8,51-9,00

80

 

 

 

9,01-9,50

90

 

 

 

9,51-10,00

100

 

* dla poziomu rozszerzonego HL liczbę punktów [%] mnoży się przez współczynnik X = 1,5

 

7) Kandydatom, którzy legitymują się świadectwem egzaminu dojrzałości liczba punktów (LP) będzie obliczona według wzoru 2.

wzór 2

LP = 0,45•A + 0,2•B + 0,1•C + 0,25•D

Symbole wprowadzone we wzorze 2 oznaczają liczbę punktów wynikających z ocen uzyskanych przez kandydata na egzaminie dojrzałości, przeliczanych z poniższych przedmiotów, według zasad przedstawionych w tabeli 5:

A – matematyka lub biologia lub chemia lub fizyka (zgodnie z tabelą 2),

B – przedmiot dodatkowy,

C – język polski,

D – język obcy (nowożytny)

 

Jeżeli kandydat zdawał egzamin pisemny i ustny z danego przedmiotu, we wzorze  uwzględniany będzie wynik korzystniejszy dla kandydata.

W przypadku gdy kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z któregoś z przedmiotów wymienionych w tabeli 2 nie dyskwalifikuje go to z postępowania kwalifikacyjnego (otrzymuje  0 punktów za ten przedmiot).

Kandydat wpisuje do Internetowego Systemu Rekrutacji ISR wszystkie uzyskane wyniki z egzaminu dojrzałości, natomiast system wylicza najkorzystniejszą dla kandydata liczbę punktów (LP).

W przypadku kandydata posiadającego oprócz świadectwa dojrzałości również zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, oceny przeliczane są na punkty zgodnie z zasadami zawartymi w tabeli 5. Natomiast uzyskane wyniki w postaci punktów [%] z danego przedmiotu/przedmiotów we wzorze 2 stanowią iloczyn liczby punktów [%] i wartości odpowiedniego współczynnika W lub X określonego w pkt 6 we wzorze 1.

Liczbę punktów (LP) oblicza się sumując wszystkie składowe. O przyjęciu na studia w ramach limitu miejsc na danym kierunku i formie studiów decyduje liczba uzyskanych punktów (LP).

Tabela 5

Liczba punktów [%] przypisana ocenom na świadectwie egzaminu dojrzałości

Ocena (skala 1- 6)

Liczba przyznanych punktów [%]

Ocena (skala 2-5)

Liczba przyznanych punktów[%]

dopuszczająca (2)

30

dostateczna (3)

45

dostateczna (3)

45

dobra (4)

75

dobra (4)

75

bardzo dobra (5)

100

bardzo dobra (5)

130

celująca (6)

130

 

8) Kandydat – obywatel polski, posiadający świadectwo ukończenia zagranicznej szkoły średniej, może ubiegać się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na zasadach ustalonych dla kandydata legitymującego się świadectwem egzaminu dojrzałości pod warunkiem, że posiadane przez niego świadectwo jest równoważne z polskim świadectwem dojrzałości (na podstawie umów międzynarodowych, ustawy lub rozporządzenia o nostryfikacji). Obywatel polski bez udokumentowanej na świadectwie oceny z języka polskiego może być kwalifikowany na podstawie oceny z języka będącego językiem urzędowym w państwie, w którym uzyskał świadectwo. W przypadku braku na świadectwie przedmiotu maturalnego wymaganego w procesie rekrutacji komisja rekrutacyjna może uwzględnić wynik z innego przedmiotu maturalnego zdawanego przez kandydata, uznanego przez komisję rekrutacyjną jako równoważny.

9) W przypadku kandydata na kierunki studiów chemical engineering oraz economics ocena na świadectwie z przedmiotu język polski nie będzie brana pod uwagę przy wyznaczaniu liczby punktów (LP).

10) Kandydat na kierunek studiów prowadzony w języku obcym powinien posługiwać się językiem obcym na poziomie umożliwiającym podjęcie studiów. Kandydat dla którego język, w którym zamierza studiować nie jest językiem urzędowym jego kraju pochodzenia musi legitymować się dokumentem potwierdzającym znajomość języka obcego, zgodnie z dokumentami określonymi w  załączniku nr 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz.U. z 2009 nr 218 poz. 1695).

2.  Zasady rekrutacji na studia drugiego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

 1. Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów.

 2. Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia odbędzie się na podstawie rankingu, z tym, że w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci po ukończeniu tego samego kierunku studiów, w następnej – kandydaci po innym kierunku studiów.

 3. Na kierunek architektura i urbanistyka będą przyjmowani wyłącznie absolwenci studiów inżynierskich kierunków: architektura i urbanistyka oraz architektura. Na kierunek budownictwo będą przyjmowani wyłącznie absolwenci studiów inżynierskich tego kierunku. Na kierunek projektowanie architektury wnętrz i otoczenia będą przyjmowani wyłącznie absolwenci studiów inżynierskich kierunków: architektura, architektura i urbanistyka, architektura krajobrazu, projektowanie architektury wnętrz i otoczenia.

 4. Na kierunki studiów prowadzone przez wydziały: Budownictwa i Architektury, Elektryczny, Informatyki, Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Techniki Morskiej i Transportu oraz Technologii i Inżynierii Chemicznej będą przyjmowani wyłącznie absolwenci studiów inżynierskich.

 5. Dla kandydatów – absolwentów tego samego kierunku studiów, podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia będzie ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów (pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.

 6. Dla kandydatów – absolwentów innych kierunków studiów, którzy osiągnęli porównywalne efekty kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do tych, jakie wymagane są od absolwentów tego samego kierunku studiów (na który się ubiegają) - podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia będą te same kryteria, jak dla kandydatów tego samego kierunku studiów (opisanych w pkt 5). Wykaz kierunków studiów lub dziedzin, których absolwenci osiągnęli porównywalne efekty kształcenia do kierunku studiów, o który się ubiegają podaje się do publicznej wiadomości na stronach internetowych uczelni na dwa miesiące przed rozpoczęciem rekrutacji.

 7. Dla kandydatów – absolwentów pozostałych kierunków studiów, niespełniających wymogów opisanych w pkt 5 i 6 podstawą kwalifikacji będzie: pozytywny wynik testu lub rozmowy  kwalifikacyjnej oraz ocena wpisana do dyplomu ukończenia studiów (pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydająca dyplom.

 8. Zakres testu lub rozmowy kwalifikacyjnej, o którym mowa w pkt 7, podany zostanie do publicznej wiadomości na stronach internetowych uczelni nie później niż na dwa miesiące przed rozpoczęciem rekrutacji.

 9. Uczelnia stwarza dogodne warunki osobom z niepełnosprawnością, przystępującym do testu lub rozmowy kwalifikacyjnej. W celu ustalenia warunków przeprowadzenia testu lub rozmowy kwalifikacyjnej uwzględniającej potrzeby kandydata z niepełnosprawnością powinien on zgłosić pisemnie odpowiedniej komisji rekrutacyjnej rodzaj niepełnosprawności nie później niż  10 dni przed wyznaczonym terminem testu lub rozmowy.

 10. Kandydat – obywatel polski, który ukończył uczelnię zagraniczną, może ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, pod warunkiem że posiadany przez niego dyplom ukończenia studiów jest równoważny z polskim dyplomem (na podstawie umów międzynarodowych, ustawy lub rozporządzenia o nostryfikacji).

 11. Kandydat na kierunek studiów prowadzony w języku obcym powinien posługiwać się językiem obcym  na poziomie umożliwiającym podjęcie studiów. Kandydat dla którego język, w którym zamierza studiować nie jest językiem urzędowym jego kraju pochodzenia musi legitymować się dokumentem potwierdzającym znajomość języka obcego, zgodnie z dokumentami określonymi w  załączniku nr 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz.U. z 2009 nr 218 poz. 1695).

 

§ 4.

 

TRYB POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA STUDIA

 

1.  Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest oddzielnie na każdą formę studiów (studia stacjonarne lub studia niestacjonarne) oraz poziom kształcenia (studia pierwszego lub drugiego stopnia). Kandydat może brać udział w kilku postępowaniach rekrutacyjnych, każdorazowo wnosząc opłatę rekrutacyjną. Kandydat może w ramach każdego z postępowań rekrutacyjnych wskazać maksymalnie trzy kierunków studiów, szeregując je w kolejności: od najbardziej do najmniej preferowanego.

2. Dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na danym kierunku studiów oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca.

3.  Proces kwalifikowania kandydata na studia:

 1. Kandydat rejestruje się w Internetowym Systemie Rekrutacji ISR deklarując chęć studiowania na wybranym przez siebie kierunku/ kierunkach studiów prowadzonych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.

 2. Na każdy kierunek studiów:

 1. pierwszego stopnia – kandydaci zostaną uszeregowani według liczby punktów (LP),

b) drugiego stopnia – kandydaci zostaną uszeregowani zgodnie z zasadami podanymi w § 3 ust. 2;

 1. Kandydat z listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia zobowiązany jest do złożenia w określonym terminie kompletu dokumentów w siedzibie odpowiedniej komisji rekrutacyjnej – niewywiązanie się z tego obowiązku powoduje usunięcie kandydata z listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia.

 2. Usunięcie kandydata z listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia skutkuje wprowadzeniem na tę listę kandydata następnego w kolejności z listy kandydatów rezerwowych, zgodnie z zasadami podanymi w § 3 ust. 1 i 2  niniejszej uchwały.

 3. Kandydat z listy rezerwowych wprowadzony na listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia zobowiązany jest do złożenia w określonym terminie kompletu dokumentów w siedzibie odpowiedniej komisji rekrutacyjnej – niewywiązanie się z tego obowiązku powoduje usunięcie kandydata z listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia.

 4. Dokumenty kandydatów złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Dopuszcza się przesłanie kompletu dokumentów pocztą (decyduje data stempla pocztowego).

 5. Po złożeniu przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia kompletu dokumentów zostaną oni wpisani na listę studentów przez odpowiednią komisję rekrutacyjną zgodnie z kolejnością ustaloną w postępowaniu rekrutacyjnym, w ramach limitu miejsc na danym kierunku, formie i stopniu studiów.

 6. Planowane limity przyjęć na studia zostaną podane do publicznej wiadomości do 31 marca 2020 r.

 7. W przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności uzasadniających przyjęcie większej liczby kandydatów niż limit miejsc, przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwrócić się do Rektora wnioskiem o wyrażenie zgody na przekroczenie limitu miejsc.

4.   W przypadku, gdy kandydat na studia jest studentem danego kierunku studiów nie może ponownie ubiegać się o przyjęcie na ten sam kierunek studiów.

5.   Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie zastrzega sobie prawo nieuruchamiania określonego kierunku, specjalności lub formy studiów w przypadku zbyt małej liczby kandydatów spełniających warunki przyjęcia na dany kierunek, specjalność lub formę studiów. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie zaproponuje tym kandydatom inny kierunek studiów, specjalność (w pierwszej kolejności w ramach wydziału, a w drugiej w ramach uczelni), na którym pozostały wolne miejsca.

 

§ 5.

 

PREFERENCJE DLA KANDYDATÓW NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

 

1.  Laureaci oraz finaliści olimpiad stopnia centralnego, a także laureaci konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich w procesie rekrutacji uzyskują maksymalną liczbę punktów i plasowani są na pierwszych miejscach list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia zgodnie z zasadami zawartymi w odpowiedniej uchwale senatu.

2.  Kandydat na studia może skorzystać z preferencji na dany kierunek studiów tylko raz.

 

§ 6.

 

ZASADY PRZYJMOWANIA CUDZOZIEMCÓW NA STUDIA

 

 

 1. Cudzoziemcem jest każdy, kto nie posiada obywatelstwa polskiego.

 2. Podstawą przyjęcia kandydata cudzoziemca na studia pierwszego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) będą wyniki uzyskane na:

  1. świadectwie maturalnym lub dojrzałości uzyskanym w Rzeczypospolitej Polskiej,

  2. świadectwie lub innym dokumencie lub dyplomie, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uznanym za potwierdzające w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia,

  3. świadectwie lub innym dokumencie wydanym za granicą przez szkołę lub instytucję edukacyjną uznawaną przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działa, uznanym za potwierdzające w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na podstawie umów międzynarodowych, o których mowa w art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

  4. świadectwie lub innym dokumencie wydanym za granicą przez szkołę lub instytucję edukacyjną uznawaną przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działa, oraz decyzję administracyjną, o której mowa w art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, potwierdzającą w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia.

 3. Za uprawniające do podjęcia studiów pierwszego stopnia będzie świadectwo lub dyplom uzyskany za granicą, który daje możliwość wstępu na studia w kraju wydania.

 4. Podstawą przyjęcia kandydata cudzoziemca na studia drugiego stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) będzie dyplom ukończenia studiów (pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich):

  1. wydany w Rzeczypospolitej Polskiej,

  2. wydany za granicą i uznany na podstawie umowy międzynarodowej,

  3. wydany za granicą i uznany na podstawie art. 326 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668, z późn. zm.),

  4. wydany za granicą i uznany w drodze nostryfikacji.

 5. Za uprawniające do podjęcia studiów drugiego stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) będzie dyplom uzyskany za granicą, który daje możliwość wstępu na studia drugiego stopnia w kraju wydania.

 6. W przypadku świadectw lub dyplomów, które nie mogą zostać uznane za uprawniające do podjęcia dalszego kształcenia na podstawie umowy międzynarodowej, kandydat zobowiązany będzie do przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego, że dane świadectwo lub dyplom uprawnia do podjęcia studiów w kraju wydania. Zaświadczenie powinno zostać wydane przez uprawnioną jednostkę (jednostka konsularna, ministerstwo).

 7. Zagraniczne dokumenty o wykształceniu powinny być stosownie zalegalizowane lub opatrzone apostille.

 8. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny zostać przetłumaczone na język polski przez:

  1. polskiego tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy ministerstwa sprawiedliwości,

  2. tłumacza w kraju macierzystym kandydata, z tym że tłumaczenie takie powinno zostać potwierdzone przez polskiego konsula urzędującego w tym kraju.

 9. Decyzję w sprawie przyjęcia lub nieprzyjęcia cudzoziemca na studia w każdym przypadku wydaje Rektor, po uzyskaniu pisemnej opinii komisji rekrutacyjnej.

 10. Dopuszcza się wydanie decyzji warunkowej, z zastrzeżeniem dopełnienia określonych czynności (np. uzupełnienia brakujących dokumentów rekrutacyjnych w terminie późniejszym).

 11. Na kierunki studiów, na których dodatkowym kryterium kwalifikacyjnym jest wykazanie się odpowiednimi umiejętnościami, na studiach pierwszego stopnia kandydaci przystępują do egzaminu wstępnego na studiach drugiego stopnia do testów lub rozmowy kwalifikacyjnej.

 12. W przypadku świadectw i dyplomów wydanych za granicą uczelnia opublikuje przelicznik ocen stosowany w rekrutacji w terminie do 31 marca 2020 r.

 13. Kandydat cudzoziemiec bez udokumentowanej na świadectwie ukończenia szkoły średniej oceny z języka polskiego może być kwalifikowany na podstawie oceny z języka będącego językiem urzędowym w państwie, w którym uzyskał świadectwo – dotyczy studiów prowadzonych w języku polskim.

 14. Na kierunki studiów prowadzone w języku polskim, kandydat musi legitymować się dokumentem potwierdzającym znajomość języka polskiego na poziomie minimum B2. Uczelnia będzie akceptowała poniższe dokumenty jako potwierdzenie znajomości języka polskiego:

  1. certyfikat ukończenia kursu języka polskiego wydany przez odpowiednią jednostkę za granicą,

  2. certyfikat ukończenia kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego,

  3. świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły ponadpodstawowej za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim,

  4. dyplom ukończenia studiów wyższych w Polsce, które były prowadzone w języku polskim,

  5. certyfikat znajomości języka polskiego potwierdzający znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B2, wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

 15. Kandydat nieposiadający potwierdzenia znajomości języka polskiego, o którym mowa w ust. 10, zobowiązany będzie do przystąpienia do testu językowego organizowanego przez uczelnię w wyznaczonych przez nią terminach. Terminy ogłoszone będą na stronie internetowej uczelni www.admission.zut.edu.pl.

 16. Kandydat na kierunek studiów prowadzony w języku obcym powinien posługiwać się językiem obcym na poziomie umożliwiającym podjęcie studiów. Kandydat, dla którego język, w którym planuje studiować, nie jest językiem urzędowym jego kraju pochodzenia musi legitymować się dokumentem potwierdzającym znajomość języka obcego, zgodnie z dokumentami określonymi w załączniku nr 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz.U. Nr 218, poz. 1695).

 17. Kandydat małoletni, tj. osoba, która nie ukończyła 18. roku życia w momencie przystępowania do rekrutacji, zobowiązany będzie przedstawić upoważnienie prawnego przedstawiciela do dokonywania czynności i podpisywania dokumentów niezbędnych do prawidłowego procesu rekrutacji. Wzór takiego upoważnienia będzie dostępny w systemie IRS.

 

§ 7.

 

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD KANDYDATÓW NA STUDIA

 

 1. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów posiadających obywatelstwo polskie:

 1. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia pierwszego stopnia w wyniku postępowania rekrutacyjnego, zobowiązany jest złożyć w siedzibie odpowiedniej komisji rekrutacyjnej następujący komplet dokumentów:

 1. ankietę osobową – formularz podania na studia z podpisem kandydata (wydruk z Internetowego Systemu Rekrutacji ISR)

 2. kserokopię świadectwa dojrzałości/kserokopię świadectwa dojrzałości i aneks/kserokopię świadectwa dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu lub przedmiotów (oryginały dokumentów do wglądu komisji rekrutacyjnej).

Kandydat ze statusem matury międzynarodowej IB i matury europejskiej EB – jeżeli w momencie składania dokumentów nie posiada jeszcze świadectwa dojrzałości, składa zaświadczenie ze szkoły o zdaniu egzaminu dojrzałości zawierające informację o uzyskanych wynikach, a także pisemne oświadczenie o zobowiązaniu się doręczenia kserokopii świadectwa w późniejszym, ustalonym przez komisję terminie;

 1. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań u kandydata do podjęcia studiów na obranym kierunku, zgodnie z  obowiązującymi uregulowaniami Ministerstwa Zdrowia (o ile jest na danym kierunku wymagane);

 2. aktualną kolorową fotografię spełniającą wymagania zdjęcia do dowodu osobistego (podpisaną: imieniem, nazwiskiem i nr PESEL) oraz dodatkowo wersję elektroniczną zdjęcia, którą należy przesłać przez ISR;

 3. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej na numer rachunku bankowego wygenerowany z ISR;

 4. oświadczenie o gotowości podjęcia studiów (wydruk z ISR);

 5. zaświadczenie złożenia kompletu dokumentów (wydruk z ISR);

 6. kserokopię zaświadczenia wydanego przez komitet organizacyjny olimpiady, konkursu – laureaci, finaliści olimpiad szczebla centralnego, laureaci konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich.

 1. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia drugiego stopnia w wyniku postępowania rekrutacyjnego, zobowiązany jest złożyć w siedzibie komisji rekrutacyjnej następujący komplet dokumentów:

 1. ankietę osobową – formularza podania na studia z podpisem kandydata (wydruk z Internetowego Systemu Rekrutacji ISR);

 2. kserokopię dyplomu ukończenia studiów (inżynierskich, licencjackich lub magisterskich) – oryginał do wglądu komisji rekrutacyjnej, ewentualnie zaświadczenie z uczelni o numerze posiadanego dyplomu oraz kserokopię suplementu lub wypisu z przebiegu studiów;

 3. zaświadczenie o średniej ocen z toku studiów - w przypadku gdy brak takiej informacji w suplemencie lub indeksie;

 4. indeks lub wyciąg z indeksu potwierdzony przez macierzystą uczelnię – w przypadku kandydata nieposiadającego suplementu;

 5. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań u kandydata do podjęcia studiów na obra­nym kierunku, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami Ministerstwa Zdrowia (o ile jest na danym kierunku wymagane);

 6. aktualną kolorową fotografię spełniającą wymagania zdjęcia do dowodu osobistego (podpisaną: imieniem, nazwiskiem i nr PESEL) oraz dodatkowo wersję elektroniczna zdjęcia, którą należy przesłać przez ISR;

 7. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej na rachunek bankowy wygenerowany z ISR;

 8. oświadczenie o gotowości podjęcia studiów (wydruk z ISR);

 9.   zaświadczenie złożenia kompletu dokumentów (wydruk z ISR).

 1. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów cudzoziemców:

  1. Cudzoziemiec zakwalifikowany do przyjęcia na studia pierwszego stopnia jest zobowiązany złożyć niżej wskazane dokumenty w formie papierowej do Działu Mobilności Międzynarodowej:

  2. ankietę osobową – formularz podania na studia z podpisem kandydata (wydruk z Internetowego Systemu Rekrutacji ISR);

  3. kserokopię świadectwa lub dyplomu potwierdzającego ukończenie szkoły średniej, o którym mowa w § 6 ust. 2 (oryginały dokumentów do wglądu Działu Mobilności Międzynarodowej);

  4. tłumaczenie świadectwa lub dyplomu, o którym mowa w § 6 ust. 2 na język polski, jeśli sporządzony jest w języku obcym;

  5. potwierdzenie, że przedstawione świadectwo ukończenia szkoły średniej uprawnia do podjęcia studiów w kraju wydania;

  6. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań u kandydata do podjęcia studiów na obranym kierunku, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami Ministerstwa Zdrowia (o ile jest na danym kierunku wymagane);

  7. kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającą tożsamość kandydata na studia (oryginał dokumentu do wglądu Działu Mobilności Międzynarodowej);

  8. aktualną kolorową fotografię, spełniającą wymagania zdjęcia do dowodu osobistego (podpisaną: imieniem i nazwiskiem) oraz dodatkowo wersję elektroniczną zdjęcia, którą należy przesłać przez ISR;

  9. oświadczenie gotowości podjęcia studiów (wydruk z ISR);

  10. kserokopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka, w którym będą prowadzone studia (oryginał dokumentu do wglądu Działu Mobilności Międzynarodowej).

  11. Cudzoziemiec zakwalifikowany do przyjęcia na studia drugiego stopnia jest zobowiązany złożyć niżej wskazane dokumenty w formie papierowej do Działu Mobilności Międzynarodowej:

  12. ankietę osobową – formularz podania na studia z podpisem kandydata (wydruk z Internetowego Systemu Rekrutacji ISR),

  13. w przypadku dyplomu ukończenia studiów wydanego w Rzeczypospolitej Polskiej:

–   kserokopię dyplomu ukończenia studiów (inżynierskich, licencjackich lub magisterskich) – oryginał do wglądu Działu Mobilności Międzynarodowej, ewentualnie zaświadczenie z uczelni o numerze posiadanego dyplomu oraz kserokopię suplementu lub wypisu z przebiegu studiów,

–   zaświadczenie o średniej ocen z toku studiów – w przypadku gdy brak takiej informacji w suplemencie lub indeksie,

–   indeks lub wyciąg z indeksu potwierdzony przez macierzystą uczelnię – w przypadku kandydata nieposiadającego suplementu;

 1. w przypadku dyplomu wydanego za granicą: kserokopię dyplomu wraz z suplementem lub wykazem ocen (oryginał do wglądu Działu Mobilności Międzynarodowej);

 2. potwierdzenie, że przedstawiony dyplom uprawnia do podjęcia studiów wyższego stopnia w kraju wydania;

 3. tłumaczenie na język polski dyplomu, o którym mowa w § 6 ust. 3, jeśli sporządzony jest w języku obcym;

 4. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań u kandydata do podjęcia studiów na obranym kierunku, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami Ministerstwa Zdrowia (o ile jest na danym kierunku wymagane);

 5. kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającą tożsamość kandydata na studia (oryginał dokumentu do wglądu Działu Mobilności Międzynarodowej);

 6. aktualną kolorową fotografię, spełniającą wymagania zdjęcia do dowodu osobistego (podpisana: imieniem i nazwiskiem) oraz dodatkowo wersja elektroniczna zdjęcia, którą należy przesłać przez ISR;

 7. oświadczenie gotowości podjęcia studiów (wydruk z ISR);

 8. kserokopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka, w którym będą prowadzone studia (oryginał dokumentu do wglądu Działu Mobilności Międzynarodowej).

3) Uczelnia w indywidualnych przypadkach będzie akceptowała skany dokumentów określonych w ust. 2 pkt 1 i 2, z zastrzeżeniem że kandydat zobowiązany będzie do przedstawienia do wglądu oryginałów w ustalonym przez uczelnię terminie, tj.:

 1. do 1 października – w przypadku studiów rozpoczynających się od semestru zimowego,

 2. do 1 marca – w przypadku studiów rozpoczynających się od semestru letniego.

 

§ 8.

 

TERMINY ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI NA STUDIA

 

1.  Harmonogram naboru na studia rozpoczynające się od semestru zimowego 2020/2021

 1. Rekrutacja w pierwszym terminie

 1. na studia stacjonarne pierwszego stopnia

rejestracja internetowa na kierunki: architektura i urbanistyka, projektowanie architektury wnętrz i otoczenia

18.05.–21.06.2020 r.

rejestracja internetowa na pozostałe kierunki studiów

18.05.–08.07.2020 r.

ogłoszenie wyników rekrutacji

31.07.2020 r.

 1. na studia niestacjonarne pierwszego stopnia

rejestracja internetowa

18.05.–25.08.2020 r.

ogłoszenie wyników rekrutacji

11.09.2020 r.

 

 1. na studia stacjonarne drugiego stopnia

rejestracja internetowa

18.05.–14.07.2020 r.

ogłoszenie wyników rekrutacji

07.08.2020 r.

 

 1. na studia niestacjonarne drugiego stopnia

rejestracja internetowa

18.05.–18.08.2020 r.

ogłoszenie wyników rekrutacji

11.09.2020 r.

 

 1. W przypadku gdy liczba kandydatów przyjętych na studia w pierwszym terminie rekrutacji nie wyczerpie limitu przyjęć na dany kierunek studiów, zostanie ogłoszony drugi termin rekrutacji oraz rekrutacja uzupełniająca dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na danym kierunku studiów oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 1. Harmonogram naboru na studia rozpoczynające się od semestru letniego 2020/2021

rejestracja internetowa

11.01.–16.02.2021 r.

ogłoszenie wyników rekrutacji

05.03.2021 r.

 

3.  Rekrutacja na studia w języku obcym może rozpocząć się w innym terminie niż przewidziany w ust. 1 i 2.

4.  Szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zostaną podane do wiadomości publicznej do dnia 31 marca 2020 r.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Komentarze (0)