Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu - oddział w Gorzowie Wielkopolskim - rekrutacja 2020

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021 w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu - oddział w Gorzowie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2020.

 

UCHWAŁA NR 142/2019 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na rok akademicki 2020/2021

Na podstawie art. 70 ust 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) i §37 ust. 1 pkt 2 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 17 marca 2015 r., Senat Uczelni stanowi, co następuje:

 

§ 1

Ustala się:

 1. Warunki i tryb rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 dla kandydatów na studia:

 2. W Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu:

  1. studia pierwszego stopnia:

   • kierunek wychowanie fizyczne              -studia stacjonarne

   • kierunek sport                                    -studia stacjonarne

   • kierunek dietetyka                              -studia stacjonarne

   • kierunek taniec w kulturze fizycznej      -studia stacjonarne

   • kierunek turystyka i rekreacja              -studia stacjonarne

   • kierunek animacja osób 50 +               -studia stacjonarne

  2. studia jednolite magisterskie:

  • ​kierunek fizjoterapia                                   - studia stacjonarne

studia drugiego stopnia:

  • kierunek wychowanie fizyczne                     -studia stacjonarne i niestacjonarne

  • kierunek fizjoterapia                                   -studia stacjonarne i niestacjonarne

  • kierunek sport                                           -studia stacjonarne

  • kierunek dietetyka kierunek neurobiologia    -studia stacjonarne

  • kierunek turystyka i rekreacja                     -studia stacjonarne

  • kierunek neurobiologia                               -studia stacjonarne

 1. w gorzowskiej Filii Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu — Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej:

  1. studia pierwszego stopnia:

   • kierunek wychowanie fizyczne            -studia stacjonarne

   • kierunek dietetyka                            -studia stacjonarne

  2. studia jednolite magisterskie w systemie stacjonarnym:

   • kierunek fizjoterapia                           -studia stacjonarne

  3. studia drugiego stopnia w systemie stacjonarnym:

   • kierunek fizjoterapia                           -studia stacjonarne

   • kierunek wychowanie fizyczne             -studia stacjonarne

 2. Szczegółowe zasady postępowania rekrutacyjnego określa  się w załącznikach nr 1, 2 do Uchwały.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w terminie  wynikającym  z trybu  określonego  dyspozycją art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2018r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr 142/2019 Senatu AWF w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2019 r.

 

Warunki i tryb rekrutacji

 

§ 1

Rekrutacja składa się z postępowania kwalifikacyjnego oraz procesu decyzyjnego w sprawie przyjęcia na studia. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

 

§ 2

1. Do postępowania rekrutacyjnego może być dopuszczona osoba, która posiada:

1) świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie o systemie oświaty – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie;

2) dyplom ukończenia studiów – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.

2. Szczegółowe zasady rekrutacji na studia zawarte są w załączniku nr 2 do Uchwały.

 

§ 3

1. Rejestracja kandydatów na wszystkie kierunki studiów stacjonarnych prowadzona będzie za pośrednictwem Systemu Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK). Rejestracji można będzie dokonywać korzystając z dowolnego komputera posiadającego łączność z siecią internetową. Rejestrując się kandydat wypełnia elektroniczny formularz podania wpisując niezbędne dane osobowe oraz podaje stopień, kierunek i tryb studiów, na który zamierza zostać przyjęty.

2. Link do rejestracji internetowej, będzie uruchomiony na stronach internetowych Uczelni www.awf.poznan.pl w Poznaniu oraz gorzow/awf/poznan.pl w Gorzowie Wlkp.

3. Zakładając konto w IRK kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w tym na publikowanie w sieci Internet list rankingowych, oraz na potrzeby dokumentowania przebiegu studiów. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w toku postępowania jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o przyjęcie na studia i powoduje umorzenie postępowania.

4. Kandydat ponosi pełną odpowiedzialność za niewprowadzenie danych lub wprowadzenie danych niepełnych, błędnych lub fałszywych, a także za wynikające z tego skutki.

5. Informacje dotyczące procesu rekrutacyjnego są przekazywane kandydatom za pośrednictwem systemu IRK lub wyznaczonych w tym celu stron internetowych. Kandydat zobowiązany jest do bieżącego odczytywania informacji przekazywanych za pośrednictwem konta IRK oraz strony internetowej i ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z niedopełnienia tego obowiązku.

6. W postępowaniu kwalifikacyjnym brani są pod uwagę tylko ci kandydaci, których rejestracje zostały potwierdzone.

7. Dla uzyskania potwierdzenia rejestracji należy wnieść opłatę rekrutacyjną.

8. Potwierdzenie rejestracji następuje z chwilą zaksięgowania opłaty w Systemie IRK w wyznaczonym do tego terminie.

9. Opłatę rekrutacyjną pobiera się odrębnie za każdą dokonaną rejestrację. Dla każdej rejestracji wyznaczany jest odrębny, unikatowy numer rachunku bankowego przeznaczony wyłącznie do wniesienia opłaty rekrutacyjnej powiązanej z tą rejestracją.

10. Jeżeli w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniane są wyniki egzaminu, kandydat otrzymuje informację o miejscu, dacie oraz godzinie egzaminu za pośrednictwem swojego konta IRK.

11. Nieprzystąpienie do egzaminu w wyznaczonym terminie skutkuje wykluczeniem z kwalifikacji.

12. Kandydaci na kierunek Sport, Wychowanie Fizyczne oraz Taniec w Kulturze Fizycznej posiadający klasę mistrzowską międzynarodową, mistrzowską lub I klasę sportową, zobligowani są do dostarczenia zaświadczenia wystawionego przez Polski Związek Sportowy lub Polski Związek Tańca Sportowego (czy też Polską Federację Tańca). Kandydaci z II klasą sportową zobowiązani są dostarczyć zaświadczenia wystawione przez Wojewódzki Związek Sportowy. Zaświadczenie musi być podpisane przez: prezesa lub wiceprezesa związku lub sekretarza generalnego lub szefa wyszkolenia i zawierać dokładną datę uzyskania klasy, podstawę nadania klasy (wraz z opisem osiągnięć), rodzaj dokumentu, w którym ogłoszono nadanie klasy przez właściwy związek sportowy (komunikat) oraz termin jego ważności.

13. Kandydaci będący laureatami i finalistami olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego mają pierwszeństwo przyjęcia na wszystkie kierunki studiów prowadzone w Uczelni.

14. Kandydaci po zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia zobowiązani są do dokonania wpisu na studia poprzez dostarczenie wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie - osobiście lub poprzez pełnomocnika, który podczas dokonywania tych czynności powinien wylegitymować się swoim dowodem tożsamości oraz przekazać pełnomocnictwo podpisane przez kandydata. Dokumenty przesłane pocztą lub drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

15. Warunkiem dokonania wpisu jest pozytywna weryfikacja przez pracownika dokonującego wpisu:

1) tożsamości kandydata;

2) kompletności dokumentów dostarczonych przez kandydata oraz

3) potwierdzenie zgodności znajdujących się w nich danych z danymi podanymi w IRK.

16. W przypadku stwierdzenia podczas wpisu niezgodności danych, pracownik wpisujący kandydata na studia przekazuje informacje Komisji Rekrutacyjnej. Odpowiednio do rodzaju i zakresu ujawnionych nieprawidłowości, Komisja może wydać decyzję o odmowie przyjęcia na studia.

17. W przypadku złożenia przez kandydata zakwalifikowanego na studia rezygnacji z podjęcia studiów -  lista osób przyjętych uzupełniana będzie kandydatami z listy rezerwowej .

18. Wyniki rekrutacji będą umieszczane na stronie internetowej Uczelni oraz w systemie IRK.

19. Niedopuszczalne jest ponowne dokonanie wpisu na kierunek i formę studiów, na którym w dniu wpisu kandydat posiada status studenta lub status osoby wpisanej na listę studentów.

 

§ 4

Od kandydatów na studia pierwszego stopnia / studia jednolite magisterskie wymagane są następujące dokumenty:

1) podanie kandydata ze zdjęciem - wydrukowane z konta rejestracyjnego kandydata i podpisane;

2) kserokopia świadectwa dojrzałości oraz oryginał do wglądu;

3) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiów przy uwzględnieniu zagrożeń wynikających z zajęć w warunkach szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia - wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych (medycyny pracy); druk skierowania na badania można pobrać w Uczelni;

4) na kierunkach fizjoterapia oraz dietetyka:

a) kserokopię wyników badań wydanych przez sanepid;

b) kserokopię orzeczenia lekarskiego dla celów sanitarno-epidemiologicznych wydanego przez lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza medycyny pracy

c) kserokopię karty szczepień z podanymi datami przyjętych dawek szczepionki WZW typu B
lub zaświadczenie od lekarza z datami przyjętych dawek  

5) dokumenty winny być składane w Biurze Obsługi Rekrutacji.

 

§ 5

Od kandydatów na studia drugiego stopnia wymagane są następujące dokumenty :

1) podanie kandydata ze zdjęciem - wydrukowane z konta rejestracyjnego kandydata i podpisane;

2) kserokopia dyplomu ukończenia studiów – oryginał do wglądu;

3) zaświadczenie o obronie  pracy dyplomowej wraz ze średnią ocen studiów I stopnia;

4) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiów przy uwzględnieniu zagrożeń wynikających z zajęć w warunkach szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia - wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych (medycyny pracy). Druk skierowania na badania można pobrać w Uczelni;

5) na kierunkach fizjoterapia oraz dietetyka:

a) kserokopię wyników badań wydanych przez sanepid;

b) kserokopię orzeczenia lekarskiego dla celów sanitarno-epidemiologicznych wydanego przez lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza medycyny pracy

c) kserokopię karty szczepień z podanymi datami przyjętych dawek szczepionki WZW typu B lub zaświadczenie od lekarza z datami przyjętych dawek  

6)  dokumenty winny być składane w Biurze Obsługi Rekrutacji.

 

§ 6

1. Obywatele polscy, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia pod warunkiem posiadania zalegalizowanego lub opatrzonego apostille świadectwa dojrzałości.

2. Kandydaci wymienieni w ust. 1 podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu na tych samych zasadach co pozostali obywatele polscy.

3. Obywatele polscy, którzy ukończyli szkołę wyższą za granicą, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia II stopnia pod warunkiem posiadania zalegalizowanego lub opatrzonego apostille dyplomu lub innego dokumentu ukończenia uczelni za granicą, wraz z suplementem do dyplomu.

4. Kandydaci wymienieni w ust. 3 podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu na tych samych zasadach co pozostali obywatele polscy.

 

§ 7

1. Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać kształcenie w Uczelni na zasadach określonych w art. 323 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018r., poz. 1668 z póż. zm.) 

2. Od cudzoziemców wymagane są następujące dokumenty:

1) podanie kandydata ze zdjęciem - wydrukowane z konta rejestracyjnego kandydata i podpisane;

2) kserokopia świadectwa dojrzałości lub świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, oryginał do wglądu (kandydaci na studia pierwszego stopnia/jednolite magisterskie);

3)  apostille lub legalizacja dla świadectwa dojrzałości wydanego poza granicami Polski;

4)  w przypadku studiów drugiego stopnia – kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z suplementem do dyplomu zalegalizowane lub opatrzone apostille, oryginały do wglądu;

5) tłumaczenie przysięgłe na język polski wszystkich dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski, sporządzone lub poświadczone przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej lub przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;

6) dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie B2

7) zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych (medycyny pracy) o braku przeciwwskazań do studiów przy uwzględnieniu zagrożeń wynikających z zajęć w warunkach szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia. Druk skierowania na badania można pobrać w Uczelni;

8) w przypadku kandydatów kierowanych na studia decyzją ministra – imienne skierowanie wydane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej lub inną jednostkę wyznaczoną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego;

9) na kierunkach fizjoterapia oraz dietetyka:

a) kserokopię wyników badań wydanych przez sanepid;

b) kserokopię orzeczenia lekarskiego dla celów sanitarno-epidemiologicznych wydanego przez lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza medycyny pracy

c) kserokopię karty szczepień z podanymi datami przyjętych dawek szczepionki WZW typu B lub zaświadczenie od lekarza z datami przyjętych dawek 

10) dokumenty winny być składane w Biurze Obsługi Rekrutacji.

3. Cudzoziemcy biorą udział w procesie rekrutacyjnym na studia na tych samych zasadach co obywatele polscy.

4. Dla cudzoziemców sporządza się oddzielne listy rankingowe.

5. Decyzję administracyjną o przyjęciu cudzoziemca na studia wydaje Rektor.

 

§ 8

1. Limity miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych ustala Senat.

2. Limity zostają ustalone oddzielnie dla:

1) obywateli polskich

2) cudzoziemców

3. Rektor podejmuje decyzje w sprawie:

1) zmian ustalonych limitów przyjęć w celu ich dopasowania do bieżących potrzeb postępowania rekrutacyjnego oraz obowiązujących przepisów prawa;

2) nieuruchamiania studiów, dla których liczba osób przyjętych jest mniejsza niż ustalony limit przyjęć. Kandydatom jest składana propozycja ubiegania się o przyjęcie na inny kierunek, a w przypadku braku zainteresowania zwracana jest opłata rekrutacyjna. 

4. Rektor po bieżącej analizie wyników rekrutacji może podjąć decyzję o przeprowadzeniu dodatkowego naboru, w tym na studia niestacjonarne, przy zachowaniu warunków i trybu rekrutacji ustalonych uchwałą Senatu, określając jednocześnie terminarz dodatkowej rekrutacji treścią zarządzenia.

 

§ 9

Dla potrzeb rekrutacji powołuje się w Akademii:

1) komisję rekrutacyjną w Poznaniu;

2) komisję rekrutacyjną w Filii AWF w Gorzowie Wielkopolskim.

 

§ 10

1. Komisje rekrutacyjne powołuje Rektor, odrębnym zarządzeniem.

2. Do zadań komisji rekrutacyjnych należy w szczególności:

1) rozpatrywanie wniosków Biura Obsługi Rekrutacji w Poznaniu lub Punktu Rekrutacyjnego w Gorzowie Wlkp. o dopuszczeniu do postępowania kwalifikacyjnego w przypadkach  wątpliwych, w tym występowanie w tych sprawach do Rektora;

2) przeprowadzanie egzaminów wstępnych;

3) przyjmowanie na studia kandydatów w ramach limitu miejsc będącego w dyspozycji komisji;

4) współpraca z pracownikiem Biura Obsługi Rekrutacji w Poznaniu lub koordynatorem Punktu Rekrutacyjnego w Gorzowie Wlkp. w ramach prowadzonych przez  jednostkę działań związanych z potrzebami komisji rekrutacyjnych.

3. Z przebiegu postępowania rekrutacyjnego na dany kierunek studiów sporządza się Uchwały Komisji Rekrutacyjnej.

4. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy jej członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

5. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów.

6. Wpis na listę studentów następuje z chwilą ogłoszenia Uchwały o przyjęciu zakwalifikowanych na studia oraz podpisania przez przewodniczącego Komisji indywidualnych protokołów z przebiegu postępowania rekrutacyjnego, dotyczących osób przyjętych.

7. Uchwała o przyjęciu na studia zostaje podana do wiadomości publicznej niezwłocznie na stronie http://www.awf.poznan.pl/pl/rekrutacja-aktualnosci oraz w Systemie IRK

8. Indywidualne protokoły z postępowania rekrutacyjnego są dołączane do akt osobowych studenta.

9. Decyzje o nieprzyjęciu na studia podpisuje przewodniczący Komisji.

10. Od decyzji komisji przysługuje prawo odwołania do Rektora w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.

11. Podstawą odwołania kandydatów od decyzji komisji rekrutacyjnej może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia przez komisję.

12. Od decyzji administracyjnych wydawanych przez Rektora służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

 

§ 11

Rektor w odrębnych zarządzeniach ustala:

1) terminy procesu rekrutacyjnego na studia I, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym do końca listopada roku poprzedzającego proces rekrutacyjny;

2) termin działania oraz skład komisji rekrutacyjnych i inne warunki przeprowadzenia rekrutacji na studia niezawarte w Uchwale do końca marca roku kalendarzowego;

3) wysokość opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia do końca marca roku kalendarzowego.

 

§ 12

Kandydatom z orzeczeniem o niepełnosprawności komisja rekrutacyjna może indywidualnie dostosować kryteria egzaminacyjne na poszczególnych etapach kwalifikacyjnych. Podstawę w tym przypadku stanowić będzie zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych (Medycyny Pracy).

 

Załącznik nr 2 do uchwały nr 142/2019 Senatu AWF w Poznaniu  z dnia 25 czerwca 2019 r.

 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI

PRZELICZNIK OCEN NA PUNKTY

 

Tabela 1. Przeliczanie ocen na punkty „stara matura”

4-stopniowa skala ocen

6-stopniowa skala ocena

Ocena

Punkty

Ocena

Punkty

5

100

6

100

4

75

5

75

3

50

4

60

 

3

45

2

30

 

Tabela 2. „Matura  międzynarodowa”

Matura międzynarodowa - punkty

Nowa matura - punkty

7

100

6

85

5

70

4

55

3

40

2

30

1

15

 

„Nowa matura”

Przyznanie punktów za oceny z egzaminu maturalnego: na poziomie podstawowym – z przelicznikiem razy 1 (1%=1 pkt); na poziomie rozszerzonym – razy 1,5.

 

„Stara matura”

Dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości  „starej matury” – stosuje się zasady przeliczania ocen na punkty według tabeli numer 1. 

 

„Matura międzynarodowa”

Z języka obcego kandydat ma liczone punkty razy 2

 

„Matura dwujęzyczna”

Przyznanie punktów za  przedmiot brany pod uwagę na danym kierunku zdawany w języku obcym na egzaminie maturalnym – razy 1,5 .

 

„Matura zagraniczna”

UKRAINA

POLSKA

12

100

11

85

10

75

9

70

8

65

7

55

6

50

5

40

4

35

3

30

 

​ROSJA / KAZACHSTAN

POLSKA

​5

​100

​4

​75

​3

​55

​2

​30

 

BIAŁORUŚ/LITWA

POLSKA

​10

​100

​9

​90

​8

​80

​7

​70

​6

​60

​5

​50

​4

40

3

30

 

WIELKA BRYTANIA

POLSKA

​A+

​100

​A

95

​A-

​85

​B+

75

​B

​65

​B-

​55

​C+

​45

​C

35

​C-

​30

 

Wyłącznie poziom HL (Higher Level)

IRLANDIA

POLSKA

​A1

​100

​A2

90

​B1

85

​B2

​80

​B3

​75

​C1

70

​C2

65

​C3

​60

​D1

55

​D2

50

​D3

45

​E

​30

 

1. KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE - studia pierwszego stopnia 3-letnie. (Poznań i Gorzów)

Postępowanie rekrutacyjne obejmuje :

1) rejestrację elektroniczną;

2) wniesienie obowiązkowej opłaty za postępowanie kwalifikacyjne w wysokości określonej w zarządzeniu Rektora;

3) uzupełnienie przez kandydata wyników maturalnych z wymaganych przedmiotów w Systemie IRK;

4) konkurs świadectw uwzględniający wyniki z egzaminu maturalnego części pisemnej:

·        język polski – podstawa lub rozszerzenie

·        język obcy – podstawa lub rozszerzenie

·        biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie lub matematyka - rozszerzenie

5) egzamin sprawnościowy z pływania na dystansie 50 metrów bez zatrzymania uwzględniający:

- czas przepłyniętego dystansu – ocena od 1do 5 pkt.

Brak uzyskania przynajmniej 1 punktu za czas przepłyniętego dystansu dyskwalifikuje kandydata z udziału w dalszym procesie rekrutacyjnym.

- technikę stylu pływackiego (dopuszcza się dwa style, każdy po 25m) – ocena od 0 do 10 pkt.

                                           

UWAGA ! 

Egzamin sprawnościowy z pływania nie jest wymagany podczas rekrutacji prowadzonej w gorzowskiej Filii Akademii.

 

Normy czasowe (sekundy) - punkty

Kobiety

Punkty

Mężczyźni

x - 0:40,00

5

x - 0:35,00

0:40,10 - 0:45,00

4

0:35,10 - 0:40,00

0:45,10 - 0:53,00

3

0:40,10 - 0:47,00

0:53,10 - 1:03,00

2

0:47,10 - 0:56,00

1:03,10 - 1:20,00

1

0:56,10 - 1:10,00

 

6)   dostarczenie w wyznaczonym terminie wymaganej dokumentacji.

Kryterium uzupełniające

Kandydaci posiadający klasę sportową w dyscyplinach sportu mogą uzyskać dodatkowe punkty kwalifikacyjne za posiadanie:

a/  klasy mistrzowskiej             – 50 pkt,  b/  I klasy sportowej – 30 pkt,  c/ II klasy sportowej – 10 pkt.

O miejscu na liście rankingowej decyduje łączna liczba punktów z wymienionych kryteriów.

 

2. KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE - studia drugiego stopnia 2-letnie. (Poznań i Gorzów)

Absolwenci studiów pierwszego stopnia posiadający tytuł licencjata po kierunku wychowanie fizyczne, sport, pedagogika - specjalność: edukacja elementarna i wychowanie fizyczne  mogą ubiegać się o przyjęcie na 2-letnie studia drugiego stopnia. Od absolwentów kierunku sport wymagane jest dodatkowo przedstawienie dokumentów potwierdzających zdobycie kwalifikacji pedagogiczno –psychologicznych oraz metodycznych zgodnych z efektami kształcenia obowiązującymi w tym zakresie na studiach pierwszego stopnia kierunku wychowanie fizyczne. 

 

Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:

1) rejestrację elektroniczną;

2) wniesienie obowiązkowej opłaty za postępowanie kwalifikacyjne w wysokości określonej w zarządzeniu Rektora;

3) utworzenie rankingu na podstawie średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia;

4) dostarczenie w wyznaczonym terminie wymaganej dokumentacji.

 

Kryterium uzupełniające

Kandydaci posiadający klasę sportową w dyscyplinach sportu mogą uzyskać dodatkowe punkty kwalifikacyjne za posiadanie:

a/ klasy mistrzowskiej – 2,0 pkt,    b/  I klasy sportowej – 1,5 pkt,  c/  II klasy sportowej          – 1,0 pkt.

 

O miejscu na liście rankingowej decyduje łączna liczba punktów z wymienionych kryteriów.

 

3. KIERUNEK FIZJOTERAPIA - studia jednolite magisterskie 5-letnie.   (Poznań i Gorzów)

Postępowanie rekrutacyjne obejmuje :

1) rejestrację elektroniczną;

2) wniesienie obowiązkowej opłaty za postępowanie kwalifikacyjne w wysokości określonej w zarządzeniu Rektora;

3) uzupełnienie przez kandydata wyników maturalnych z wymaganych przedmiotów w Systemie IRK;

4) konkurs świadectw uwzględniający wyniki z egzaminu maturalnego części pisemnej:

·        język polski – podstawa lub rozszerzenie

·        język obcy – podstawa lub rozszerzenie

·        biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie lub matematyka - rozszerzenie

5)   egzamin sprawnościowy z pływania na dystansie 50. metrów bez zatrzymania uwzględniający:

- czas przepłyniętego dystansu - od 1do 10 pkt.

 

UWAGA ! 

Egzamin sprawnościowy z pływania nie jest wymagany podczas rekrutacji prowadzonej w gorzowskiej Filii Akademii.

 

Normy czasowe (sekundy) - punkty

Kobiety

Punkty

Mężczyźni

x - 0:40,00

10

x - 0:35,00

0:40,10 - 0:43,00

9

0:35,10 - 0:38,00

0:43,10 - 0:45,00

8

0:38,10 -0:40,00

0:45,10 - 0:49,00

7

0:40,10 - 0:44,00

0:49,10 - 0:53,00

6

0:44,10 - 0:47,00

0:53,10 - 0:58,00

5

0:47,10 - 0:51,00

0:58,10 - 1:03,00

4

0:51,10 - 0:56,00

1:03,10 - 1:10,00

3

0:56,10 - 1:00,00

1:10,10 - 1:15,00

2

1:00,10 - 1:05,00

1:15,10 - 1:20,00

1

1:05,10 - 1:10,00

 

6)   dostarczenie w wyznaczonym terminie wymaganej dokumentacji.

O miejscu na liście rankingowej decyduje łączna liczba punktów z wymienionych kryteriów.

 

4. KIERUNEK FIZJOTERAPIA - studia drugiego stopnia 2-letnie. (Poznań i Gorzów)

Absolwenci studiów pierwszego stopnia posiadający tytuł licencjata po kierunku fizjoterapia, mogą ubiegać się o przyjęcie na 2-letnie studia drugiego stopnia.

Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:

1) rejestrację elektroniczną;

2) wniesienie obowiązkowej opłaty za postępowanie kwalifikacyjne w wysokości określonej w zarządzeniu Rektora;

3) utworzenie rankingu na podstawie średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia;

4) dostarczenie w wyznaczonym terminie wymaganej dokumentacji.

 

5. KIERUNEK DIETETYKA  - studia pierwszego stopnia 3– letnie.   (Poznań i Gorzów)

Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:

1) rejestrację elektroniczną;

2) wniesienie obowiązkowej opłaty za postępowanie kwalifikacyjne w wysokości określonej w zarządzeniu Rektora;

3) uzupełnienie przez kandydata wyników maturalnych z wymaganych przedmiotów w Systemie IRK;

4) konkurs świadectw uwzględniający wyniki z egzaminu maturalnego części pisemnej:

·        język polski – podstawa lub rozszerzenie

·        język obcy – podstawa lub rozszerzenie

·        biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie lub matematyka - rozszerzenie

5)     dostarczenie w wyznaczonym terminie wymaganej dokumentacji.

 

6. KIERUNEK DIETETYKA - studia drugiego stopnia 2-letnie.         (tylko Poznań)

Absolwenci studiów pierwszego stopnia posiadający tytuł licencjata po kierunku dietetyka, mogą ubiegać się o przyjęcie na 2-letnie studia drugiego stopnia.

Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:

1)  rejestrację elektroniczną;

2) wniesienie obowiązkowej opłaty za postępowanie kwalifikacyjne w wysokości określonej w zarządzeniu Rektora;

3) utworzenie rankingu na podstawie średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia;

4) dostarczenie w wyznaczonym terminie wymaganej dokumentacji.

 

7. KIERUNEK SPORT - studia pierwszego stopnia 3-letnie.              (tylko Poznań)

Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:

1) rejestrację elektroniczną;

2) wniesienie obowiązkowej opłaty za postępowanie kwalifikacyjne w wysokości określonej w zarządzeniu Rektora;

3) uzupełnienie przez kandydata wyników maturalnych z wymaganych przedmiotów w Systemie IRK;

4) konkurs świadectw uwzględniający wyniki z egzaminu maturalnego części pisemnej:

·        język polski – podstawa lub rozszerzenie

·        język obcy – podstawa lub rozszerzenie

·        biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie lub matematyka - rozszerzenie

5) egzamin sprawnościowy z pływania na dystansie 50 metrów bez zatrzymania uwzględniający:

- czas przepłyniętego dystansu – ocena od 1do 5 pkt.

Brak uzyskania przynajmniej 1punktu za czas przepłyniętego dystansu dyskwalifikuje kandydata z udziału w dalszym procesie rekrutacyjnym.

- technikę stylu pływackiego (dopuszcza się dwa style, każdy po 25 m) – ocena od 0 do 10 pkt.

 

Normy czasowe (sekundy) - punkty

Kobiety

Punkty

Mężczyźni

x - 0:40,00

5

x - 0:35,00

0:40,10 - 0:45,00

4

0:35,10 - 0:40,00

0:45,10 - 0:53,00

3

0:40,10 - 0:47,00

0:53,10 - 1:03,00

2

0:47,10 - 0:56,00

1:03,10 - 1:20,00

1

0:56,10 - 1:10,00

 

6)     dostarczenie w wyznaczonym terminie wymaganej dokumentacji.

Kryterium uzupełniające

Kandydaci posiadający klasę sportową w dyscyplinach sportu mogą uzyskać dodatkowe punkty kwalifikacyjne za posiadanie:

a/  klasy mistrzowskiej – 50 pkt,     b/  I klasy sportowej – 30 pkt,   c/ II klasy sportowej – 10 pkt.

O miejscu na liście rankingowej decyduje łączna liczba punktów z wymienionych kryteriów.
 

8. KIERUNEK SPORT - studia drugiego stopnia 2-letnie.           (tylko Poznań)

Absolwenci studiów pierwszego stopnia posiadający tytuł licencjata po kierunku sport, wychowanie fizyczne, pedagogika - specjalność: edukacja elementarna i wychowanie fizyczne mogą ubiegać się o przyjęcie na 2-letnie studia drugiego stopnia. Od absolwentów kierunku wychowanie fizyczne i pedagogika - specjalność: edukacja elementarna i wychowanie fizyczne wymagane jest dodatkowo przedstawienie dokumentów potwierdzających zdobycie uprawnień instruktora sportu wydanych przez Akademię Wychowania Fizycznego lub polski związek sportowy.

Kandydat dokonuje wyboru jednej z następujących specjalności:

1)   trener przygotowania motorycznego w sporcie;

2)   trener osobisty;

3)   organizacja i zarządzanie sportem;

4)   sport osób niepełnosprawnych.

Przyjęcie na specjalność „trener przygotowania motorycznego w sporcie” jest możliwe po przedstawieniu dokumentów potwierdzających zdobycie uprawnień trenera wybranej dyscypliny sportu wydanych przez Akademię Wychowania Fizycznego lub polski związek sportowy.

Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:

1) rejestrację elektroniczną;

2) wniesienie obowiązkowej opłaty za postępowanie kwalifikacyjne w wysokości określonej w zarządzeniu Rektora;

3) utworzenie rankingu na podstawie średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia;

4) dostarczenie w wyznaczonym terminie wymaganej dokumentacji.

Kryterium uzupełniające

Kandydaci posiadający klasę sportową w dyscyplinach sportu mogą uzyskać dodatkowe punkty kwalifikacyjne za posiadanie:

a/  klasy mistrzowskiej – 2,0 pkt,    b/ I klasy sportowej – 1,5 pkt,  c/ II klasy sportowej – 1,0 pkt.

O miejscu na liście rankingowej decyduje łączna liczba punktów z wymienionych kryteriów.

 

9. KIERUNEK TANIEC W KULTURZE FIZYCZNEJ - studia pierwszego stopnia 3-letnie. (tylko Poznań)

Postępowanie rekrutacyjne obejmuje :

1) rejestrację elektroniczną;

2) wniesienie obowiązkowej opłaty za postępowanie kwalifikacyjne w wysokości określonej w zarządzeniu Rektora;

3) uzupełnienie przez kandydata wyników maturalnych z wymaganych przedmiotów w Systemie IRK;

4) konkurs świadectw uwzględniający wyniki z egzaminu maturalnego części pisemnej:

·        język polski – podstawa lub rozszerzenie

·        język obcy – podstawa lub rozszerzenie

·        biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie lub matematyka - rozszerzenie

5) test kwalifikacyjny z wybranych technik tanecznych, który obejmuje:

a) Etap I – lekcja tańca z naciskiem na ruch a nie na technikę (punktacja 1-50),

b) Etap II – 1,5 minuty tańca solo bez muzyki (punktacja 1-50).

Kryterium uzupełniające

Kandydaci posiadający klasę sportową wystawioną przez Polski Związek Tańca Sportowego lub przez Polską Federację Tańca, mogą uzyskać dodatkowe 30 punktów.

O miejscu na liście rankingowej decyduje łączna liczba punktów z wymienionych kryteriów.

 

10. KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA - studia pierwszego stopnia 3-letnie. (tylko Poznań)

Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:

1) rejestrację elektroniczną;

2) wniesienie obowiązkowej opłaty za postępowanie kwalifikacyjne w wysokości określonej w zarządzeniu Rektora;

3) uzupełnienie przez kandydata wyników maturalnych z wymaganych przedmiotów w Systemie IRK;

4) konkurs świadectw uwzględniający wyniki z egzaminu maturalnego części pisemnej:

·        język polski – podstawa lub rozszerzenie

·        język obcy – podstawa lub rozszerzenie

·        biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie lub matematyka - rozszerzenie

5) egzamin sprawnościowy z pływania na dystansie 50m bez zatrzymania

- czas przepłyniętego dystansu - od 1 do 10 pkt.

Normy czasowe – punkty

Kobiety

Punkty

Mężczyźni

x -0:45,00

10

x - 0:38,00

0:45,10 - 0:47,00

9

0:38,10 - 0:40,00

0:47,10 - 0:49,00

8

0:40,10 - 0:42,00

0:49,10 - 0:52,00

7

0:42,10 - 0:45,00

0:52,10 - 0:55,00

6

0:45,10 - 0:48,00

0:55,10 - 1:00,00

5

0:48,10 - 0:53,00

1:00,10 - 1:07,00

4

0:53,10 - 1:00,00

1:07,10 - 1:17,00

3

1:00,10 - 1:10,00

1:17,10 - 1:29,00

2

1:10,10 - 1:22,00

1:29,10 - 1:45,00

1

1:22,10 - 1:38,00

6)     dostarczenie w wyznaczonym terminie wymaganej dokumentacji.

 

11. KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA - studia drugiego stopnia 2-letnie. (tylko Poznań)

Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:

1) rejestrację elektroniczną;

2) wniesienie obowiązkowej opłaty za postępowanie kwalifikacyjne w wysokości określonej w zarządzeniu Rektora;

3) utworzenie rankingu na podstawie średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia;

4) dostarczenie w wyznaczonym terminie wymaganej dokumentacji.

 

12. KIERUNEK NEUROBIOLOGIA - studia drugiego stopnia 2-letnie.        (tylko Poznań)

Absolwenci studiów pierwszego stopnia posiadający dobrą znajomość języka angielskiego.

Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:

1) rejestrację elektroniczną;

2) wniesienie obowiązkowej opłaty za postępowanie kwalifikacyjne w wysokości określonej w zarządzeniu Rektora;

3) dostarczenie wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie;

4) rozmowę kwalifikacyjną punktowaną od 0 – 50, która obejmować będzie następujące zagadnienia:

· Motywacja przy wyborze kierunku.

· Podstawowe zagadnienia z zakresu: anatomii układu nerwowego, fizjologii układu nerwowego i patologii układu nerwowego.

· Aktywność naukowa studenta (praca dyplomowa, doświadczenie zdobyte w ramach staży, programu Erasmus+ itp.)

· Krótka rozmowa w języku angielskim.

5) przyjęcie następuje wg listy rankingowej, przy czym liczba uzyskanych punktów nie może być mniejsza niż 25.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się przed wspólną komisją egzaminacyjną Wydziału Biologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w poznaniu, Wydziału Lekarskiego I Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Wydziału Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.

 

13. KIERUNEK ANIMACJA OSÓB 50+ - studia pierwszego stopnia 3-letnie.  (tylko Poznań)

Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:

1) relektroniczną;

2) wniesienie obowiązkowej opłaty za postępowanie kwalifikacyjne w wysokości określonej w zarządzeniu Rektora;

3) uzupełnienie przez kandydata wyników maturalnych z wymaganych przedmiotów w Systemie IRK;

4) konkurs świadectw uwzględniający wyniki z egzaminu maturalnego części pisemnej:

·        język polski – podstawa lub rozszerzenie

·        język obcy – podstawa lub rozszerzenie

·        biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie lub matematyka - rozszerzenie

5) dostarczenie w wyznaczonym terminie wymaganej dokumentacji.

 

TERMINY REKRUTACJI

 

Nabór na rok akademicki 2020/2021 będzie przeprowadzony w Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu od 4 maja 2020r. do 30 września 2020r.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu – Filia w Gorzowie Wielk.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu – Filia w Gorzowie Wielk.

Komentarze (0)