Zasady rekrutacji na SGH 2019/2020

Zasady rekrutacji na SGH 2019/2020

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie rekrutacja 2019

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020 na Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2019.

Tekst ujednolicony opracowany na podstawie uchwały nr 269 z dnia 30 maja 2018 r. oraz uchwały nr 361 z dnia 19 grudnia 2018 r.

Stan prawny obowiązujący na dzień 19 grudnia 2018 r.

 

Uchwała nr 269 Senatu SGH z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w roku akademickim 2019/2020

Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668; dalej „ustawa”) oraz § 46 ust. 1 pkt 11 statutu SGH uchwala się, co następuje:

 

 

DZIAŁ I

Ogólne zasady rekrutacji

Rozdział 1

Przepisy wstępne

 

§ 1

Niniejsza uchwała reguluje warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (dalej „SGH”), rozpoczynających się w semestrze zimowym 2019 r. oraz w semestrze letnim 2020 r.

 

§2

 1. Użyte w uchwale określenia oznaczają:

 

 1. listy rankingowe – listy tworzone odrębnie dla poszczególnych form lub kierunków studiów na podstawie wyników uzyskanych przez kandydatów biorących udział w postępowaniu kwalifikacyjnym prowadzonym dla danej formy lub kierunku studiów;
 2. listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia – listy kandydatów umieszczonych na listach rankingowych, którzy zostali zakwalifikowani przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną do złożenia dokumentów będących warunkiem przyjęcia na studia;
 1. listy osób przyjętych na studia – listy osób, które złożyły wymagane dokumenty i zostały przyjęte na studia w ramach danej formy studiów lub kierunku studiów;
 2. studia stacjonarne – studia zdefiniowane w ustawie, które są prowadzone nieodpłatnie, z wyjątkiem studiów w języku obcym, które są odpłatne;
 3. studia niestacjonarne – studia zdefiniowane w ustawie, które w SGH są prowadzone jako odpłatne studia popołudniowe lub sobotnio-niedzielne;
 4. egzamin maturalny (dalej „Nowa Matura”) – egzamin maturalny zdawany od roku 2005 w liceach ogólnokształcących i od roku 2006 w technikach, działających na podstawie prawa polskiego;
 5. egzamin dojrzałości (dalej „Stara Matura”) – egzamin maturalny zdawany do roku 2004 w liceach ogólnokształcących i do roku 2005 w technikach, działających na podstawie prawa polskiego;
 6. Matura  Międzynarodowa  –  egzamin,  którego  zdanie  potwierdza  dyplom  IB (International Baccalaureate), wydany przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie;
 7. Matura Europejska – egzamin, którego zdanie potwierdza dyplom EB (European Baccalaureate), wydany przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10);
 8. ISR (internetowy system rekrutacyjny) – elektroniczny system rekrutacji kandydatów na studia dostępny na stronie internetowej SGH;
 9. osobiste konto rekrutacyjne – fragment ISR, w którym są gromadzone, przechowywane i udostępniane informacje związane z procesem rekrutacji kandydata na studia, w tym jego dane osobowe oraz informacje dotyczące przebiegu postępowania rekrutacyjnego;
 10. 11a) formularz rekrutacyjny ISR – fragment ISR, w którym ma miejsce wybór przez kandydata poziomu studiów;
 11. rozpoczęcie rekrutacji – rozpoczęcie rejestracji w ISR;
 12. zakończenie rekrutacji – zakończenie rejestracji w ISR;
 13. kandydat – osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia w SGH;
 1. poziom ESOKJ – poziom znajomości języka obcego w rozumieniu przepisów Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego ESOKJ/CEFR (publikowanych m.in. na stronie internetowej SGH);
 2. /uchylony/.

 

 1. Ilekroć w uchwale mowa jest o:

 

 1. formach studiów, bez bliższego określenia – należy przez to rozumieć studia stacjonarne nieodpłatne, studia stacjonarne odpłatne, studia niestacjonarne popołudniowe, studia niestacjonarne sobotnio-niedzielne;
 2. kierunkach studiów, bez bliższego określenia – należy przez to rozumieć kierunki studiów prowadzone w języku polskim i językach obcych;
 3. świadectwie dojrzałości, bez bliższego określenia – należy przez to rozumieć świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie Nowej Matury, świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie Starej Matury, dyplom IB, dyplom EB oraz inne świadectwo lub inny dokument uzyskany za granicą, uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia.
 4. /uchylony/.

 

§3

 1. Uchwałę stosuje się do przyjęć na studia osób posiadających obywatelstwo polskie.
 2. /uchylony/.
 3. Przyjęcie na studia osób nieposiadających polskiego obywatelstwa następuje na podstawie przepisów odrębnych, w szczególności art. 323 ust. 1 ustawy oraz właściwych zarządzeń Rektora.

 

§4

 1. Senat SGH określa uchwałą limity przyjęć na studia.
 2. Limit przyjęć na poszczególne kierunki studiów stacjonarnych drugiego stopnia dzieli się następująco:

 

 1. 50% dla absolwentów studiów pierwszego stopnia SGH;
 2. 50% dla kandydatów z naboru powszechnego.
 3. Jeżeli wypełnienie limitu przyjęć przy zachowaniu parytetu, o którym mowa w ust. 2 jest niemożliwe, w pierwszej kolejności dobiera się kandydatów z naboru powszechnego.
 4. Uprawnione jest przekroczenie limitów, o których mowa w ust. 1 oraz niezachowanie parytetu, o którym mowa w ust. 2, decyzją Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w przypadku, o którym mowa w § 35 ust. 6, lub decyzją Rektora.
 1. Postanowień ust. 1-4 nie stosuje się do przyjęć:

 

 1. na studia stacjonarne odpłatne w językach obcych;
 2. /uchylony/.

 

§5

 1. Kierunek studiów lub forma studiów są uruchamiane pod warunkiem zakwalifikowania do przyjęcia liczby kandydatów określonej w odrębnej uchwale Senatu SGH.
 2. Rektor może podjąć decyzję o obniżeniu liczby zakwalifikowanych kandydatów, która warunkuje uruchomienie kierunku studiów lub danej formy studiów.

 

§6

 1. Rekrutacja na studia pierwszego i drugiego stopnia jest prowadzona na studia rozpoczynające się w semestrze zimowym.
 2. Rektor może zarządzić dodatkową rekrutację na studia drugiego stopnia w języku polskim rozpoczynające się w semestrze letnim.

 

Rozdział 2

Kandydaci

 

§7

 1. Na studia pierwszego stopnia może być przyjęta osoba, która posiada świadectwo dojrzałości, albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty.
 2. Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów.
 3. Kandydaci na studia w języku obcym, którzy na egzaminie maturalnym na poziomie rozszerzonym z języka obcego, w jakim prowadzone będą studia, nie uzyskali co najmniej 70 (siedemdziesięciu) punktów procentowych, powinni dysponować dokumentem potwierdzającym znajomość tego języka obcego co najmniej na poziomie B2 EOSKJ. Wymagania tego nie stosuje się do kandydatów, którzy legitymują się jednym z wymienionych poniżej dokumentów:

 

 1. dyplomem IB lub dyplomem EB, lub innym zagranicznym świadectwem dojrzałości wydanym przez szkołę, w której zajęcia były prowadzone w danym języku obcym;
 1. dyplomem ukończenia wyższych studiów filologicznych lub w dziedzinie lingwistyki stosowanej w zakresie danego języka obcego;
 2. dokumentem wydanym przez uczelnię, potwierdzającym ukończenie studiów wyższych na kierunku prowadzonym w danym języku obcym.

 

§8

 1. Przyjęcie na studia pierwszego stopnia następuje:

 

 1. na poszczególne formy studiów prowadzone w języku polskim, a wybór kierunku jest dokonywany w trakcie pierwszego roku studiów, w trybie określonym w Regulaminie studiów, albo
 2. na kierunki studiów prowadzone w języku obcym, w formie studiów stacjonarnych na kierunkach: Global Business, Finance and Governance, International Economics, Management, Quantitative Methods in Economics and Information Systems.

 

 1. Przyjęcie na studia drugiego stopnia następuje na kierunki studiów prowadzone:

 

 1. w języku polskim: analiza danych – big data; e-biznes; ekonomia; ekonomiczna analiza prawa; finanse i rachunkowość; globalny biznes, finanse i zarządzanie (governance); metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne; menedżerski; międzynarodowe stosunki gospodarcze; turystyka międzynarodowa, hotelarstwo i usługi czasu wolnego; zarządzanie; zarządzanie finansami przedsiębiorstwa; zarządzanie projektami;
 2. w języku obcym: Advanced Analytics – Big Data; Finance and Accounting; Global Business, Finance and Governance; International Business; International Tourism, Hotel Industry and Leisure Services.

 

DZIAŁ II

Postępowanie rekrutacyjne

Rozdział 1

Organy prowadzące postępowanie rekrutacyjne

 

§ 9

Postępowanie w sprawie przyjęcia na studia prowadzi Uczelniana Komisja Rekrutacyjna (UKR) oraz Rektor.

 

§10

 1. Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego.
 1. Do zadań Rektora należy rozpatrywanie odwołań od decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

 

§11

 1. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego. Posiedzenia komisji są protokołowane, a protokoły są podpisywane przez członków komisji uczestniczących w posiedzeniu.
 2. Wszelkie skreślenia i zmiany dokonane w protokole powinny być opisane i potwierdzone podpisem przewodniczącego komisji.
 3. Decyzje w sprawie przyjęcia na studia przygotowuje merytorycznie komisja. Decyzje w sprawie przyjęcia na studia podpisuje przewodniczący komisji. Komisja może upoważnić zastępcę przewodniczącego do podpisywania decyzji w jej imieniu.

 

§ 12

Ilekroć w niniejszej uchwale mowa jest o kompetencjach przewodniczącego komisji, należy przez to rozumieć również kompetencje zastępcy przewodniczącego komisji, który kieruje pracami komisji podczas nieobecności przewodniczącego lub wykonuje inne czynności w zastępstwie przewodniczącego.

 

Rozdział 2

Postanowienia wspólne dla rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia

 

§ 13

Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów:

 

 1. rejestracji kandydatów w ISR;
 2. postępowania kwalifikacyjnego prowadzącego do ustalenia i ogłoszenia list rankingowych oraz list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na poszczególne formy i kierunki studiów;
 3. złożenia przez kandydatów wymaganych dokumentów;
 4. weryfikacji dokumentów, o których mowa w pkt 3;
 5. wydania decyzji w sprawie przyjęcia na studia;
 6. ogłoszenia list osób przyjętych i nieprzyjętych na studia.

 

§14

 1. Rekrutacja kandydatów na, rozpoczynające się w semestrze zimowym, studia:

 

 1. pierwszego stopnia – rozpoczyna się 9 maja 2019 r. a kończy 5 dni po ogłoszeniu wyników egzaminu maturalnego przez właściwy organ;
 2. drugiego stopnia – rozpoczyna się 9 maja 2019 r. a kończy:

 

 1. dla naboru absolwentów studiów pierwszego stopnia SGH – 19 czerwca 2019 r.,
 2. dla naboru powszechnego – 19 czerwca 2019 r.

 

 1. Rekrutacja na studia drugiego stopnia, rozpoczynające się w semestrze letnim, rozpoczyna się 2 grudnia 2020 r., a kończy:

 

 1. dla naboru absolwentów studiów pierwszego stopnia SGH – 16 stycznia 2020 r.;
 2. dla naboru powszechnego – 16 stycznia 2020 r.

 

 1. Rektor określi szczegółowy harmonogram postępowania kwalifikacyjnego oraz składania dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia – odrębnie dla rekrutacji na studia rozpoczynające się w semestrze zimowym i dla rekrutacji na studia rozpoczynające w semestrze letnim oraz odrębnie dla poszczególnych form i kierunków studiów – w drodze zarządzeń, w terminie odpowiednio do 15 lutego oraz 31 października 2019 r.

 

§15

 1. Rejestracja kandydatów jest prowadzona wyłącznie w formie elektronicznej (ISR).
 2. Rejestracja w ISR, w tym także laureata i finalisty olimpiady stopnia centralnego, jest warunkiem rozpoczęcia wobec niego postępowania kwalifikacyjnego.
 3. W czasie trwania postępowania rekrutacyjnego ISR jest dostępny dla kandydatów z dowolnego komputera podłączonego do Internetu, co do zasady przez całą dobę.
 4. Na wniosek kandydata Dział Promocji i Rekrutacji zapewni mu w godzinach swojej pracy dostęp do stanowiska komputerowego na terenie kampusu SGH, umożliwiającego dokonanie rejestracji.

 

§16

 1. W celu rejestracji kandydat obowiązany jest:

 

 1. założyć osobiste konto rekrutacyjne w ISR oraz wypełnić i zatwierdzić formularz rekrutacyjny ISR, w tym w szczególności:

 

 1. podać dane osobowe,
 2. wpisać wyniki lub oceny ze świadectwa dojrzałości (nie dotyczy rejestracji na studia drugiego stopnia),
 3. wpisać dane z dyplomu: tytuł zawodowy, numer dyplomu, data wydania dyplomu, kraj wydania dyplomu, nazwa szkoły, miasto, kierunek studiów, tryb ukończonych studiów (nie dotyczy rejestracji na studia pierwszego stopnia)
 4. wybrać formę studiów lub kierunek,
 1. wybrać język obcy, którego kandydat zamierza uczyć się w ramach studiów w SGH, z zastrzeżeniem ust. 3-6,
 2. umieścić plik w formacie JPG, o parametrach zgodnych z wymaganiami technicznymi ISR, ze zdjęciem spełniającym wymogi dla zdjęcia przeznaczonego do dowodu osobistego;

 

 1. wnieść opłatę rekrutacyjną na indywidualny rachunek bankowy o numerze wskazanym na jego osobistym koncie rekrutacyjnym.

 

 1. Niespełnienie któregokolwiek z obowiązków wymienionych w ust. 1 powoduje bezskuteczność rekrutacji.
 2. Język obcy należy wybrać spośród następujących: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski.
 3. Kandydat na studia stacjonarne pierwszego stopnia wskazuje te same dwa języki, które były przedmiotem oceny na świadectwie dojrzałości. Kandydat na studia niestacjonarne sobotnio-niedzielne wybiera język zgodnie z tabelą podaną w ISR, na poziomie minimum A2 ESOKJ, a na studia niestacjonarne popołudniowe – wskazuje język, z którego posiada ocenę na świadectwie dojrzałości.
 4. Kandydat na studia drugiego stopnia, wybierając język obcy musi znać go na poziomie przynajmniej B1 ESOKJ.
 5. Wskazanie języka obcego w ISR jest wiążące dla kandydata przez cały okres studiów.
 6. SGH może nie uruchomić lektoratu z języka, na który zgłosiło się mniej niż 10 osób. W takim przypadku student wybiera lektorat spośród uruchomionych.
 7. Kandydat może dokonać wyboru nie więcej niż 8 spośród dostępnych form lub kierunków studiów, jednak przyjęty może być tylko na jedną z form lub na jeden z kierunków studiów.
 8. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, kandydat jest obowiązany uporządkować wybrane formy lub kierunki studiów w kolejności od najważniejszej do najmniej ważnej. Przyjęcie na jedną z form lub jeden z kierunków studiów jest równoznaczne z odmową przyjęcia na pozostałe.
 9. Do zamknięcia ISR kandydat ma prawo uzupełniać i modyfikować dane wprowadzone do ISR. Modyfikacja danych pozwalająca na jednoznaczną identyfikację kandydata (obywatelstwo, PESEL, data urodzenia i płeć) jest możliwa jedynie gdy kandydat nie wybrał poziomu studiów. Zmiana danych po wyborze poziomu studiów jest możliwa wyłącznie po wyrejestrowaniu się z formularza rekrutacyjnego ISR.
 1. ISR zamyka się z końcem 59 minuty po godzinie 15 czasu urzędowego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ostatniego dnia okresu właściwej rekrutacji. Po tej godzinie dokonywanie zmian lub uzupełnianie danych jest niemożliwe.

 

§17

 1. /uchylony/.
 2. Opłatę rekrutacyjną należy wnieść nie później niż w ostatnim dniu rejestracji kandydatów.
 3. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi, chyba że została wniesiona po terminie lub kandydat zrezygnował, w formie pisemnej albo przez ISR, z rekrutacji przed zamknięciem ISR na daną formę lub kierunek studiów w danym trybie rekrutacji. Zwrot opłaty następuje na wniosek kandydata, złożony w terminie 30 dni od zamknięcia ISR, na rachunek bankowy wskazany we wniosku.
 4. Na pisemny wniosek kandydata będącego wychowankiem domu dziecka lub pełną sierotą zwalnia się go z obowiązku wniesienia opłaty rekrutacyjnej, pod warunkiem, że wykaże spełnienie warunków zwolnienia.

 

§18

 1. SGH nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości rejestracji lub dokonania modyfikacji wpisów w ISR spowodowany awariami sieci internetowej niezależnymi od SGH lub okresowym przeciążeniem serwerów SGH. W takich okolicznościach kandydat zgłasza się osobiście do Działu Promocji i Rekrutacji przed zakończeniem rekrutacji.
 2. SGH nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewypełnienia pól osobistego konta rekrutacyjnego lub wpisania do niego błędnych danych.
 3. Kandydat jest obowiązany zachować w tajemnicy hasło dostępu do osobistego konta rekrutacyjnego. SGH nie odpowiada za skutki udostępnienia przez kandydata tego hasła osobom trzecim, w szczególności za niezgodne z wolą kandydata zmiany jego danych w ISR autoryzowane jego hasłem dostępu oraz za ujawnienie w tym trybie danych osobowych kandydata.

 

§19

 1. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna komunikuje się z kandydatem za pośrednictwem osobistego konta rekrutacyjnego. Komisja informuje kandydata w szczególności o:
  1. wynikach postępowania kwalifikacyjnego;
  2. miejscu kandydata na liście rankingowej;

  3. umieszczeniu kandydata na liście osób zakwalifikowanych do przyjęcia, terminie

  4. miejscu składania dokumentów;

  5. przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia.

 

 1. Informacje zamieszczone na osobistym koncie kandydata uznaje się za skutecznie doręczone.
 2. SGH nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata z informacjami umieszczonymi na jego osobistym koncie rekrutacyjnym.

 

Rozdział 3

Zasady postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego stopnia

 

§20

 1. Przyjęcie na studia stacjonarne pierwszego stopnia w języku polskim następuje w wyniku postępowania kwalifikacyjnego, uwzględniającego wyniki ze świadectwa dojrzałości i wyniki testu z wiedzy o przedsiębiorczości przeprowadzonego przez Komisję Rekrutacyjną.
 2. Przyjęcie na studia niestacjonarne pierwszego stopnia w języku polskim następuje w wyniku postępowania kwalifikacyjnego uwzględniającego wyniki ze świadectwa dojrzałości.
 3. Przyjęcie  na  odpłatne  studia  stacjonarne  pierwszego  stopnia  w  języku  obcym następuje na podstawie rejestracji w ISR i weryfikacji złożonych dokumentów. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, przez którą rozumie się datę i godzinę wyboru w ISR poziomu studiów, przy czym pierwszeństwo mają kandydaci, którzy umieścili te studia na pierwszym miejscu swojej listy preferencyjnej.

 

§21

 1. Postępowanie kwalifikacyjne jest prowadzone stosownie do rodzaju świadectwa dojrzałości kandydata i polega na przyznaniu mu punktów kwalifikacyjnych w zależności od ocen.

 

§22

 1. W przypadku, gdy suma punktów kwalifikacyjnych z przedmiotów maturalnych nie jest liczbą naturalną, dodaje się do niej ½ (jedną drugą) i przyznaje się kandydatowi liczbę punktów stanowiącą część całkowitą otrzymanej sumy.
 2. Łączna liczba punktów kwalifikacyjnych przyznawanych kandydatowi z przedmiotów maturalnych nie może przekroczyć 333 (trzystu trzydziestu trzech).

 

§23

Punktacja z testu z wiedzy o przedsiębiorczości, przebieg oraz postępowanie kwalifikacyjne

 

 1. Ocena z testu z wiedzy o przedsiębiorczości wyrażona jest w procentach w przedziale od 0 do 100.
 2. Ocena procentowa z testu z wiedzy o przedsiębiorczości przeliczana jest następnie na punkty kwalifikacyjne, przy czym za każdy procent uzyskany w tym teście, kandydat otrzymuje 1 punkt kwalifikacyjny. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów kwalifikacyjnych z testu wynosi 100.
 3. Test z wiedzy o przedsiębiorczości przeprowadza się w formie testu kodowanego.
 4. Wyniki testu z wiedzy o przedsiębiorczości są ustalane przy użyciu komputerowych urządzeń czytających pod nadzorem co najmniej trzech członków Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.
 5. Na pisemne żądanie kandydata formularz wypełnionego przez niego testu z wiedzy o przedsiębiorczości jest mu udostępniany do wglądu w miejscu wyznaczonym przez przewodniczącego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej po ogłoszeniu wyników postępowania rekrutacyjnego.
 1. Kandydat może uzyskać wgląd w formularz wyłącznie w asyście co najmniej jednego członka UKR. Asystującego członka komisji wyznacza przewodniczący Uczelnianej
 2. Uczelniana Komisj Rekrutacyjna określa zasady przeprowadzania testu z wiedzy o przedsiębiorczości  z  udziałem kandydatów będących osobami z niepełnosprawnościami.
 3. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna określa zasady obowiązujące kandydatów podczas testu z wiedzy o przedsiębiorczości, w tym reguły korzystania z urządzeń oraz pomocy naukowych i technicznych. O powyższych zasadach Komisja informuje za pośrednictwem ISR oraz ustnie bezpośrednio przed rozpoczęciem testu.
 4. W przypadku naruszenia przez kandydata zasad, o których mowa w ust. 8, przewodniczący/a Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej podejmuje decyzję o dyskwalifikacji kandydata i usunięciu go z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

§24

 1. Kandydat, który uzyskał świadectwo dojrzałości zdając Nową Maturę, jest kwalifikowany na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego – z przedmiotów określonych w § 21 lit. a poz. 1-3, zdanych na poziomie rozszerzonym oraz z drugiego języka obcego (§ 21 lit. a poz. 4) zdanego na poziomie podstawowym albo rozszerzonym.
 2. Wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów wymienionych w § 21 lit. a poz. 1, 2 i 3 przelicza się kandydatowi zgodnie z zasadą: jeden punkt procentowy równa się jednemu punktowi kwalifikacyjnemu z zastrzeżeniem ust. 4.
 3. Wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotu wymienionego w § 21 lit. a poz. 4 przelicza się kandydatowi według zasady: za jeden punkt procentowy przyznaje się 1/3 (jedną trzecią) punktu kwalifikacyjnego z zastrzeżeniem ust. 4
 4. Kandydatowi, który zdał egzamin maturalny z języka obcego wymienionego w § 21 lit. a poz. 3 na poziomie klas dwujęzycznych, przyznaje się za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie maturalnym 4/3 (cztery trzecie) punktu kwalifikacyjnego, nie więcej niż 100 punktów kwalifikacyjnych, a w przypadku drugiego języka obcego zdanego na poziomie klas dwujęzycznych za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie maturalnym przyznaje się 4/9 (cztery dziewiąte) punktu kwalifikacyjnego, nie więcej niż 33⅓ (trzydzieści trzy i jedna trzecia) punktów kwalifikacyjnych.
 1. Kandydatowi, który zdał egzamin maturalny z przedmiotu wymienionego w § 21 lit. a poz. 1 i 2 na poziomie klas dwujęzycznych, przyznaje się dodatkowo za jeden punkt procentowy 1/3 (jedną trzecią) punktu kwalifikacyjnego.

 

§ 25

Punktacja dla osób, które zdały Starą Maturę

 

 1. Kandydat, który uzyskał świadectwo dojrzałości w ramach starej matury jest kwalifikowany na podstawie sumy wartości ocen uzyskanych w części ustnej lub pisemnej egzaminu dojrzałości z przedmiotów wymienionych w § 21 lit. a poz. 1-3 oraz ⅓ (jednej trzeciej) wartości oceny z drugiego języka obcego (§ 21 lit. a poz. 4) uzyskanej w części ustnej lub pisemnej egzaminu dojrzałości, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy na egzaminie z któregokolwiek z wyżej określonych przedmiotów kandydat uzyskał ocenę zarówno w części ustnej, jak i części pisemnej egzaminu, liczy się tylko wyższą ocenę.
 2. Kandydat, który na egzaminie dojrzałości był zwolniony ze zdawania egzaminu z przedmiotu wymienionego w § 21 lit. a w ramach poz. 1, 2 lub 3, otrzymuje liczbę punktów kwalifikacyjnych odpowiadającą wartości maksymalnej oceny z przedmiotu objętego zwolnieniem. Jeżeli przedmiotem, którego dotyczyło zwolnienie z egzaminu, jest drugi język obcy (§ 21 lit. a poz. 4), kandydat otrzymuje liczbę punktów kwalifikacyjnych odpowiadającą ⅓ (jednej trzeciej) wartości maksymalnej oceny.
 3. Sumę wartości ocen ze świadectwa dojrzałości, o której mowa w ust. 1, przelicza się na punkty kwalifikacyjne, mnożąc ją przez 16⅔ (szesnaście i dwie trzecie).

 

§ 26

Punktacja dla osób z Maturą Międzynarodową

 

 1. Kandydat, który legitymuje się Maturą Międzynarodową, kwalifikowany jest na podstawie ocen uzyskanych na dyplomie IB, z przedmiotów wymienionych w § 21 lit. a poz. 1-4 zdanych na poziomie standardowym (SL) lub rozszerzonym (HL) – z zastrzeżeniem ust. 3 oraz wyników testu z wiedzy o przedsiębiorczości przeprowadzonego przez Komisję Rekrutacyjną, badającego ogólne predyspozycje intelektualne kandydata do studiów ekonomicznych
 2. Oceny uzyskane z przedmiotów wymienionych w § 21 lit. a poz. 1 i 2 przelicza się na punkty kwalifikacyjne zgodnie z tabelą:

 

IB

Punkty

IB

Punkty

SL

kwalifikacyjne

HL

kwalifikacyjne

7

100

7

133

 

 

 

 

6

90

6

120

 

 

 

 

5

75

5

100

 

 

 

 

4

60

4

80

 

 

 

 

3

45

3

60

 

 

 

 

2

30

2

40

 

 

 

 

 

 1. Oceny uzyskane z przedmiotów wymienionych w § 21 lit. a poz. 3 i 4 przelicza się na punkty kwalifikacyjne zgodnie z tabelą, przy czym liczbę punktów kwalifikacyjnych przyznawanych za drugi język obcy (§ 21 lit. a poz. 4) dzieli się przez 3 (trzy):

 

IB

Punkty

IB

Punkty

 

Ab initio lub

A1 (HL lub SL),

 

kwalifikacyjne

kwalifikacyjne

 

poziom B SL

A2 (HL lub SL) lub B HL

 

 

 

 

7

100

7

 

 

 

 

 

 

 

6

90

6

 

 

 

 

 

 

 

5

75

5

100

 

 

 

 

 

4

60

4

 

 

 

 

 

 

 

 

3

45

3

 

 

 

 

 

 

 

2

30

2

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 27

Punktacja dla osób z innymi świadectwami dojrzałości

 

 1. Kandydat, który uzyskał dyplom EB, zdając Maturą Europejską, albo legitymuje się innym świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, kwalifikowany jest na podstawie ocen uzyskanych na dyplomie EB albo innym zagranicznym świadectwie dojrzałości.
 2. Oceny z poszczególnych przedmiotów wymienionych w § 21 lit. a poz. 1-3, które wyrażono w skali procentowej, traktowane są jako punkty kwalifikacyjne, tj. zgodnie z zasadą, że jeden punkt procentowy równa się jednemu punktowi kwalifikacyjnemu. Za każdy punkt procentowy oceny z drugiego języka obcego (§ 21 pkt a poz. 4) przyznaje się 1/3 (jedną trzecią) punktu kwalifikacyjnego.
 1. Jeżeli oceny na dyplomie EB lub innym zagranicznym świadectwie dojrzałości nie są wyrażone w procentach, lecz w skali punktowej, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna dokona przeliczenia punktowej skali ocen na skalę procentową a następnie dokona kwalifikacji w sposób przewidziany ust. 2.
 2. W przypadku, gdy na dyplomie EB lub innym zagranicznym świadectwie dojrzałości jest uwidoczniony jedynie ogólny wynik egzaminu, kandydat jest kwalifikowany na podstawie tego wyniku, otrzymując liczbę punktów kwalifikacyjnych obliczoną przy odpowiednim zastosowaniu zasady określonej w ust. 2 albo ust. 3, jednakże pod warunkiem zaliczenia przez kandydata w szkole średniej przynajmniej dwuletniego kursu z matematyki lub fizyki. Jeżeli warunek określony w zdaniu poprzedzającym nie jest spełniony, kandydatowi nie przyznaje się żadnych punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

§ 28

Kandydat, który na świadectwie dojrzałości nie ma oceny z przedmiotu wymienionego w § 21 lit. a w ramach poz. 1, 2, 3 lub 4, może uczestniczyć w postępowaniu kwalifikacyjnym, lecz nie przyznaje mu się żadnych punktów kwalifikacyjnych za ten przedmiot, z wyjątkiem sytuacji przewidzianej w § 25 ust. 2.

 

§29

 1. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego określonych uchwałą Senatu SGH w sprawie zasad uznawania osiągnięć laureatów oraz finalistów olimpiad, otrzymują odpowiednio maksymalną liczbę punktów możliwą do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym (433 punkty kwalifikacyjne) albo maksymalną liczbę punktów możliwą do uzyskania z przedmiotów maturalnych przyznawanych kandydatowi (333 punkty kwalifikacyjne).
 2. Finaliści  olimpiad  przedmiotowych  stopnia  centralnego  określonych  uchwałą Senatu SGH są zobowiązani do przystąpienia do testu z wiedzy o przedsiębiorczości.

 

§30

 1. Laureaci i finaliści Olimpiady Przedsiębiorczości otrzymują maksymalną liczbę punktów możliwą do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym (433 punkty kwalifikacyjne).
 2. Laureaci Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, którzy zajęli sześć pierwszych miejsc, otrzymują w postępowaniu kwalifikacyjnym maksymalną liczbę punktów możliwą do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym (433 punkty kwalifikacyjne); pozostali laureaci oraz finaliści Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej będą mieli zaliczoną maksymalną liczbę punktów możliwą do uzyskania z przedmiotów maturalnych przyznawanych kandydatowi (333 punkty kwalifikacyjne) i są zobowiązani do przystąpienia do testu z wiedzy o przedsiębiorczości.

 

§31

 1. Za wymienione niżej w pkt 1-8 osiągnięcia sportowe w dyscyplinie podlegającej Polskiemu Związkowi Sportowemu (według wykazu Ministra Sportu i Turystyki) kandydat otrzymuje dodatkową liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym, przy czym suma punktów nie może przekraczać 433. Uwzględniane jest tylko najwyżej punktowane z poniższych osiągnięć, w przypadku gdy kandydat spełnia kryteria więcej niż jednego z nich.

 

 1. 100 pkt – uczestnictwo w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich;
 2. 50 pkt – uczestnictwo w mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy w kategorii juniora lub starszej;
 3. 40 pkt – uczestnictwo w rozgrywkach najwyższej klasy w hierarchii krajowych ligowych rozgrywek w danej kategorii wiekowej, w zespołowych grach sportowych w co najmniej jednym z sezonów ostatnich dwóch lat;
 4. 30 pkt – zdobycie medalu Mistrzostw Polski w kategorii juniora lub starszej w ostatnich dwóch latach;
 5. 30 pkt – uczestnictwo w rozgrywkach drugiego stopnia w hierarchii krajowych ligowych rozgrywek w danej kategorii wiekowej, w zespołowych grach sportowych w co najmniej jednym z sezonów ostatnich dwóch lat, jeżeli hierarchia ligi danej dyscypliny obejmuje co najmniej trzy stopnie rozgrywek;
 6. 20 pkt – członkostwo w kadrze narodowej w kategorii juniora lub starszej w ostatnich dwóch latach;
 7. 20 pkt – uczestnictwo w najlepszych sześciu drużynach zespołowych gier sportowych w krajowych finałach mistrzostw Polski w kategorii juniora lub starszej w ostatnich dwóch latach;
 8. 20 pkt – uczestnictwo w rozgrywkach trzeciego stopnia w hierarchii krajowych ligowych rozgrywek w danej kategorii wiekowej, w zespołowych grach sportowych w co najmniej jednym z sezonów ostatnich dwóch lat, jeżeli hierarchia ligi danej dyscypliny obejmuje co najmniej pięć stopni rozgrywek.

 

 1. Wszystkie osiągnięcia powinny być udokumentowane oryginalnym zaświadczeniem wydanym przez odpowiedni polski związek sportowy.

 

Rozdział 4

Zasady postępowania kwalifikacyjnego na studia drugiego stopnia

 

§32

 1. Przyjęcie na studia stacjonarne drugiego stopnia w języku polskim następuje w trybie:

 

 1. naboru absolwentów studiów pierwszego stopnia SGH;
 2. naboru powszechnego.

 

 1. Przyjęcie na studia niestacjonarne drugiego stopnia w języku polskim oraz stacjonarne drugiego stopnia w języku obcym następuje na podstawie rejestracji w ISR i weryfikacji złożonych dokumentów. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, przez którą rozumie się datę i godzinę wyboru w ISR poziomu studiów, przy czym pierwszeństwo mają kandydaci, którzy umieścili te studia na pierwszym miejscu swojej listy preferencyjnej.

​​

§33

Nabór absolwentów studiów pierwszego stopnia SGH na studia stacjonarne

 

 1. Do postępowania kwalifikacyjnego w ramach naboru absolwentów studiów pierwszego stopnia SGH mogą być dopuszczeni rekrutujący się po raz pierwszy w tym trybie:

 

 1. studenci SGH, którzy uzyskali co najmniej 150 (sto pięćdziesiąt) punktów ECTS i jednocześnie uzyskali średnią z ocen z przedmiotów zaliczonych w toku zakończonych semestrów studiów na poziomie co najmniej 3,5;
 2. absolwenci studiów pierwszego stopnia SGH, którzy uzyskali średnią ocen ze studiów na poziomie co najmniej 3,5 i uzyskali tytuł zawodowy licencjata w SGH pomiędzy pierwszym dniem roku akademickiego poprzedzającego rok rozpoczęcia rekrutacji na studia drugiego stopnia a zakończeniem rekrutacji.

 

 1. Kandydaci, o których mowa w ust. 1, są kwalifikowani na studia stacjonarne na podstawie średniej ocen ze studiów. Średnia ocen jest ustalana przez Dziekanat Studium Licencjackiego z dokładnością do 1/100 (jednej setnej) zgodnie z zasadami ustalonymi w Regulaminie studiów pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

 

§ 34

Postępowanie kwalifikacyjne w trybie naboru powszechnego

 

 1. Podstawą kwalifikacji kandydatów na studia stacjonarne w trybie naboru powszechnego jest wynik ze sprawdzianu kwalifikacyjnego z zakresu wiedzy o gospodarce oraz ze znajomości języka obcego o specjalizacji ekonomicznej, wskazanego przez kandydata w ISR.
 1. Sprawdzian kwalifikacyjny składa się z trzech modułów:

 

 1. językowo-ogólnego;
 2. ilościowego;
 3. jakościowego.

 

 1. Kandydat przystępuje obowiązkowo do modułu językowo-ogólnego i:

 

 1. modułu ilościowego, jeśli jako jedną z preferencji, o których mowa w § 16 ust. 8, wskazał kierunek analiza danych – big data lub ekonomia lub metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne;
 2. modułu jakościowego, jeśli jako jedną z preferencji, o których mowa w § 16 ust. 8, wskazał inny niż w ust. 3 pkt 1 kierunek.

 

 1. Kandydat, który nie wybrał żadnego spośród kierunków, o których mowa w ust. 3 pkt 1 albo pkt 2 nie może przystąpić odpowiednio do modułu ilościowego albo jakościowego.
 2. Sprawdzian kwalifikacyjny przeprowadza się w formie kodowanego testu. Za każdy moduł może być przyznane maksymalnie 50 (pięćdziesiąt) punktów. Ogólna suma punktów do zdobycia wynosi 100 (sto) punktów, przy czym w rekrutacji na kierunki: analiza danych – big data, lub ekonomia lub metody Ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne uwzględniana jest suma punktów z modułu językowo-ogólnego i modułu ilościowego, zaś w rekrutacji na pozostałe kierunki studiów stacjonarnych w języku polskim uwzględniana jest suma punktów z modułu językowo-ogólnego i jakościowego.
 3. Wypełnione przez kandydatów karty testu są odczytywane przy użyciu komputerowych urządzeń czytających (OCR) pod nadzorem co najmniej trzech członków Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.
 4. Na pisemne żądanie kandydata wypełniona przez niego karta testu jest mu udostępniana do wglądu w miejscu wyznaczonym przez przewodniczącego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej po ogłoszeniu wyników postępowania rekrutacyjnego, lecz nie później niż do dnia:

 

 1. 30 września roku, w którym zakończono rekrutację na semestr zimowy;.
 2. 30 kwietnia roku, w którym zakończono rekrutację na semestr letni.

 

 1. Kandydat może uzyskać wgląd w kartę testu wyłącznie w asyście co najmniej jednego członka UKR. Asystującego członka komisji wyznacza przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.
 2. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna określa zasady przeprowadzania sprawdzianu kwalifikacyjnego z udziałem kandydatów będących osobami niepełnosprawnymi.
 3. Na liście osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia stacjonarne mogą być umieszczeni tylko kandydaci, którzy uzyskali nie mniej niż 40% (czterdzieści procent) maksymalnej liczby punktów ze sprawdzianu kwalifikacyjnego, w tym nie mniej niż 30% punktów z każdego modułu wymaganego do kwalifikacji na wybrany kierunek studiów.
 4. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna określa zasady obowiązujące kandydatów podczas sprawdzianu kwalifikacyjnego, w tym reguły korzystania z urządzeń oraz pomocy naukowych i technicznych. O powyższych zasadach Komisja informuje za pośrednictwem ISR oraz ustnie bezpośrednio przed rozpoczęciem sprawdzianu.
 5. W  przypadku naruszenia przez kandydata zasad, o których mowa w ust. 11, przewodniczący/a Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej podejmuje decyzję o dyskwalifikacji kandydata i usunięciu go z udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Rozdział 5

Listy rankingowe i listy zakwalifikowanych na studia pierwszego i drugiego stopnia

 

§35

 1. Listy rankingowe, w tym listy rankingowe osób wstępnie zakwalifikowanych do przyjęcia w przypadku studiów drugiego stopnia, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna tworzy odrębnie dla każdej formy studiów pierwszego stopnia w języku polskim

 

 1. każdego kierunku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w języku angielskim oraz odrębnie dla każdego kierunku studiów stacjonarnych drugiego stopnia i każdej formy niestacjonarnej studiów drugiego stopnia, z uwzględnieniem preferencji kandydatów wyrażonych w sposób określony w § 16 ust. 8.
 2. Kandydaci są umieszczani na listach rankingowych w kolejności wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, od najwyższego do najniższego, z zastrzeżeniem, że dla każdej formy studiów kandydat umieszczany jest na listach rankingowych tylko do pierwszej preferencji, o której mowa w § 16 ust. 8, umożliwiającej mu zakwalifikowanie do przyjęcia.
 1. W przypadku nieuruchomienia studiów lub kierunku z powodu wstępnego zakwalifikowania do przyjęcia liczby kandydatów niższej niż określona w § 5, kandydat zostanie o tym poinformowany przez ISR. Kandydat może wówczas wybrać inną formę lub kierunek spośród uruchomionych i uwzględnionych w preferencjach, o których mowa w § 16 ust. 8. Ust. 4 stosuje się odpowiednio.
 2. Kandydat, po opublikowaniu list wstępnie zakwalifikowanych do przyjęcia na studia drugiego stopnia, wybiera poprzez ISR ostateczną formę lub kierunek studiów w terminie ustalonym w harmonogramie rekrutacji. W takim przypadku wybory dokonane zgodnie z § 16 ust. 8 tracą moc. Kandydat, który nie dokona żadnego wyboru, zostanie wpisany na listę osób zakwalifikowanych do przyjęcia wg najważniejszej preferencji.
 3. Na podstawie list rankingowych i wyborów, o których mowa w ust. 4, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna sporządza listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia, odrębnie dla każdej formy i kierunku studiów, uwzględniając limity określone § 4 ust. 1 i 2.
 4. Na liście osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia w danej formie lub o danym kierunku umieszcza się wszystkich kandydatów, którzy uzyskali tę samą liczbę punktów kwalifikacyjnych bądź otrzymali tę samą średnią, o której mowa w § 33 ust. 2, co kandydat zajmujący ostatnie miejsce na liście.
 5. Listy rankingowe, zawierające informacje o wynikach uzyskanych przez kandydatów, oraz listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia są publikowane na stronie internetowej SGH.

 

§36

 1. Kandydat jest informowany za pośrednictwem ISR o wyniku postępowania kwalifikacyjnego, zajętym miejscu na liście rankingowej oraz umieszczeniu albo nieumieszczeniu go na liście zakwalifikowanych do przyjęcia.
 2. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia otrzymuje ponadto informację o terminie złożenia dokumentów.

 

§37

 1. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia zostanie wpisany na listę osób przyjętych na studia pod warunkiem dostarczenia wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie. Niezłożenie kompletu dokumentów w terminie skutkuje nieprzyjęciem kandydata na studia.
 2. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na formę lub kierunek studiów niezgodny z jego pierwszym wyborem (priorytetem) może zrezygnować z przyjęcia na tę formę lub kierunek. Niezłożenie kompletu wymaganych dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w postępowaniu rekrutacyjnym na tę formę lub kierunek studiów.
 1. Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani na żadną z wybranych form lub kierunków studiów, automatycznie umieszczani są na odpowiednich listach rezerwowych.
 2. W przypadku rezygnacji określonej w ust. 2, kandydat ponosi ryzyko niezakwalifikowania się z list rezerwowych, skutkującego nieprzyjęciem na żadną formę lub kierunek studiów w SGH.

 

§38

Jeżeli po zakończeniu weryfikacji dokumentów okaże się, że nie zostały wypełnione limity określone w § 4 ust. 1 i 2, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna może zakwalifikować do przyjęcia na studia kandydatów z listy rezerwowej, z zachowaniem zasad regulujących postępowanie kwalifikacyjne.

 

§39

 1. Jeżeli po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego pozostaną niewypełnione limity przyjęć, Rektor może podjąć decyzję o przeprowadzeniu rekrutacji uzupełniającej.
 2. Rekrutacja uzupełniająca:

 

 1. na studia pierwszego stopnia rozpoczyna się 4 września 2019 r. i kończy się jeden dzień po ogłoszeniu wyników egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym;
 2. na studia drugiego stopnia rozpoczyna się 4 września 2019 r. i kończy się 15 dni roboczych przed rozpoczęciem roku akademickiego 2019/2020.
 3. Do rekrutacji uzupełniającej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rekrutacji podstawowej.
 4. Kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia w danej formie lub na danym kierunku studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020  i  których  wynik  egzaminu  maturalnego  z  danego  przedmiotu  lub przedmiotów został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania, o których mowa w art. 44zzz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1457), mogą złożyć pisemne podanie o przyjęcie na studia nie później niż do końca następnego dnia po ogłoszeniu wyników poprawkowego egzaminu maturalnego.

 

Rozdział 6

Zasady dotyczące składania dokumentów

 

§40

 1. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia jest obowiązany dostarczyć do Działu Promocji i Rekrutacji wymagane dokumenty nie później niż do godziny 15:00 czasu urzędowego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ostatniego dnia wyznaczonego terminu.
 2. Dokumenty można składać osobiście lub przez pełnomocnika. Do podpisania przez pełnomocnika umowy o odpłatności jest wymagane pełnomocnictwo kandydata zgodne z wzorem zamieszczonym na stronie internetowej SGH.
 3. Dział Promocji i Rekrutacji odmawia przyjęcia dokumentów, jeżeli są one niekompletne.
 4. Na wniosek kandydata lub jego pełnomocnika przygotowywany jest w dwóch egzemplarzach formularz odmowy przyjęcia dokumentów. Formularz ten podpisywany jest przez pracownika Działu Promocji i Rekrutacji oraz kandydata lub jego pełnomocnika jako osobę odbierającą dokument.

 

§40a

Kandydat albo jego pełnomocnik składający dokumenty na studia ma obowiązek przedstawienia dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.

 

§41

 1. Przyjęcie na studia pierwszego albo drugiego stopnia wymaga złożenia przez kandydata następujących dokumentów:

 

 1. wydrukowanego z ISR i podpisanego przez kandydata lub pełnomocnika formularza rekrutacyjnego, stanowiącego podanie o przyjęcie na studia;
 2. /uchylony/;
 3. kopii dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego (dotyczy osób zakwalifikowanych na studia w języku obcym);
 4. wydrukowanych  z  ISR  i  podpisanych  przez  kandydata  lub  pełnomocnika w   dwóch   egzemplarzach   zestawień   składanych   dokumentów   w   celu potwierdzenia kompletności złożonych dokumentów.

 

 1. Kandydat na studia pierwszego stopnia okazuje, celem sporządzenia przez SGH poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii odpowiednio:

 

 1.  /uchylony/;
 1. świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie o systemie oświaty;
 2. zaświadczenie potwierdzające status laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej stopnia centralnego, wystawione w sposób określony w uchwale Senatu SGH, o której mowa w § 29;
 3. zaświadczenie   potwierdzające   status   laureata   lub   finalisty   Olimpiady Przedsiębiorczości; zaświadczenie potwierdzające status laureata lub finalisty Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej;
 4. zaświadczenie wydane przez odpowiedni polski związek sportowy dokumentujące osiągnięcia sportowe kandydata;
 5. zalegalizowane lub opatrzone apostille zagraniczne świadectwo dojrzałości lub inny uznany w Rzeczypospolitej Polskiej dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe zgodnie z art. 93 ustawy o systemie oświaty wraz z jego tłumaczeniem przysięgłym na język polski albo angielski – o ile dokument nie jest sporządzony w języku angielskim – dokonane przez tłumacza przysięgłego uprawnionego do tłumaczenia dokumentów urzędowych w państwie członkowskim Unii Europejskiej – w przypadku kandydatów posiadających maturę zagraniczną;

6a) obowiązku legalizacji lub opatrzenia apostille nie stosuje się do zagranicznych świadectw dojrzałości lub innych dokumentów wydanych przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Matury Międzynarodowej, Matury Europejskiej oraz świadectw i innych dokumentów uznanych w drodze decyzji administracyjnej, o której mowa w art. 93 ust. 3 ustawy o systemie oświaty;

 1. /uchylony/.

 

 1. Kandydat na studia drugiego stopnia okazuje, celem sporządzenia przez SGH poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii:

 

 1. /uchylony/;
 2. dyplom ukończenia studiów wyższych;
 3. zalegalizowany albo opatrzony apostille zagraniczny dyplom ukończenia uczelni wraz z suplementem do dyplomu o ile został wydany, oraz ich tłumaczenie przysięgłe na język polski albo angielski – o ile dokument nie jest sporządzony w języku angielskim – dokonane przez tłumacza przysięgłego uprawnionego do tłumaczenia dokumentów urzędowych w państwie członkowskim Unii Europejskiej – w przypadku kandydatów z dyplomem uczelni zagranicznej;
 1. obowiązku legalizacji lub opatrzenia apostille nie stosuje się do zagranicznych dyplomów wydanych przez uczelnię działającą w systemie szkolnictwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

 

 1. Kandydat przy składaniu dokumentów obowiązany jest podpisać dwa egzemplarze umowy o odpłatności za studia. SGH podpisze umowę nie później niż w terminie trzydziestu dni od rozpoczęcia zajęć.

 

§42

/uchylony/

 

Rozdział 7

Ustalenie list osób przyjętych na studia, wydanie decyzji w sprawie przyjęcia na studia i ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego

 

§43

 1. Po upływie terminu składania przez kandydatów dokumentów, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna sporządza końcowy protokół z postępowania kwalifikacyjnego. W protokole odzwierciedla się wszystkie istotne elementy postępowania kwalifikacyjnego oraz dołącza do niego alfabetycznie uporządkowane listy kandydatów przyjętych oraz odrębnie nieprzyjętych na studia.
 2. Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

Wszelkie skreślenia i zmiany dokonane w protokole powinny być opisane i potwierdzone podpisem przewodniczącego Komisji.

 

§44

 1. Wpis na listę studentów następuje z chwilą ogłoszenia listy przyjętych na studia, o której mowa w § 45 ust. 2.
 2. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej. Przedmiotem decyzji jest nieprzyjęcie na studia na wszystkie wybrane przez kandydata formy lub kierunki studiów.

 

§45

 1. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna powiadamia kandydata poprzez osobiste konto rekrutacyjne w ISR o treści decyzji oraz o możliwości odbioru osobistego decyzji w siedzibie SGH w terminie 2 dni roboczych.
 1. Podpisane przez przewodniczącego listy osób przyjętych i nieprzyjętych na studia, wraz z wynikami uzyskanymi przez te osoby, wywiesza się w siedzibie SGH w miejscu ogólnie dostępnym i zamieszcza na stronie internetowej SGH.

 

Rozdział 8

Doręczenie decyzji w sprawie przyjęcia na studia i środki odwoławcze

 

§ 46

Jeżeli kandydat nie odebrał decyzji w sprawie przyjęcia na studia osobiście w terminie określonym w powiadomieniu, o którym mowa w § 45 ust. 1, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna doręcza decyzję za pokwitowaniem przez operatora pocztowego, wysyłając ją na adres korespondencyjny podany przez kandydata w formularzu rekrutacyjnym ISR.

 

§47

 1. Od decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w sprawie przyjęcia na studia przysługuje kandydatowi odwołanie do Rektora.
 2. Odwołanie wnosi się w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania decyzji, składając je w Dziale Promocji i Rekrutacji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia. Wniesienie odwołania przed doręczeniem decyzji zgodnie z zasadami określonymi w § 46 jest bezskuteczne
  1. nie podlega rozpoznaniu.
 3. Rektor doręcza decyzję za pokwitowaniem przez operatora pocztowego, wysyłając ją na adres korespondencyjny podany przez kandydata w formularzu rekrutacyjnym ISR.
 4. Od ostatecznej decyzji w sprawie przyjęcia na studia kandydatowi przysługuje skarga do sądu administracyjnego w terminie trzydziestu dni od daty doręczenia tej decyzji.

 

Rozdział 9

Postanowienia końcowe

 

§ 48

Ilekroć w uchwale mowa jest o kompetencjach Rektora dotyczących przebiegu postępowania rekrutacyjnego należy przez to rozumieć również kompetencje prorektora wyznaczonego przez Rektora.

 

§ 49

Jeżeli zestawienie wymaganych od kandydata dokumentów określone w § 40 lub § 41 stanie się nieaktualne z powodu zmian w przepisach prawa, które wejdą w życie po dniu podjęcia niniejszej uchwały, Rektor określi w drodze zarządzenia aktualny katalog dokumentów, które kandydaci będą obowiązani dostarczyć do Działu Promocji i Rekrutacji.

 

§ 50

Rektor może określić szczegółowe warunki rejestracji kandydatów w ISR w drodze zarządzenia.

 

§ 51

W sytuacjach nieprzewidzianych w uchwale odnoszących się do rekrutacji na studia decyduje Rektor. Nie oznacza to możliwości określania innych trybów przyjęcia na studia, niż uregulowane w uchwale.

 

§ 52

Teksty uchwały oraz zarządzeń Rektora dotyczących postępowania rekrutacyjnego są udostępniane do wglądu w Dziale Promocji i Rekrutacji oraz publikowane na stronie internetowej SGH.

 

§ 53

W sprawach nieuregulowanych w uchwale stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.).

 

§54

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Komentarze (1)

Ala odpowiedz

Wie ktos co znaczy status: Kwalifikacja na koncie osobistym?