Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2020/2021

Uniwersytet Medyczny w Warszawie rekrutacja 2020

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021 na Uniwersytecie Medycznym w Warszawie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2020.

 

UCHWAŁA SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie: ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej prowadzenia na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2020/2021 w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

 

Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz § 51 ust. 1 pkt 1 lit. b Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uchwala się, co następuje:

Ustala się ustala się warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposób  jej  prowadzenia  na  pierwszy  rok  studiów   w  roku  akademickim   2020/2021 w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 52/2019 Senatu WUM z dnia 24 czerwca 2019 r.

 

Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposób jej przeprowadzenia na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2020/2021 w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

1. Niniejszy dokument określa warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposób jej przeprowadzenia na pierwszy rok, w roku akademickim 2020/2021, jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia prowadzonych w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w języku polskim oraz studiów w języku angielskim w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, zwanym dalej WUM lub Uczelnią.

2. Wykaz kierunków określa załącznik nr 1.

 

§ 2

Użyte w Uchwale określenia oznaczają:

1) cudzoziemiec — osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego;

2) dyplom EB — świadectwo Matury Europejskiej (European Baccalaureate), wydane absolwentom przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statusie Szkół Europejskich sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 3 poz. 10), potwierdzające posiadanie wykształcenia średniego i uprawniający do ubiegania się w RP o przyjęcie na studia wyższe zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1457z późn. zm.);

3) dyplom IB — świadectwo Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate), wydane przez International Baccalaureate Organization z siedzibą w Genewie, potwierdzający posiadanie wykształcenia średniego i uprawniający do ubiegania się w RP o przyjęcie na studia wyższe zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.);

4) egzamin dojrzałości — egzamin przeprowadzany do roku 2005 dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich umożliwiający uzyskanie świadectwa dojrzałości;

5) egzamin maturalny — egzamin przeprowadzany od roku 2005 dla absolwentów szkół posiadających wykształcenie średnie umożliwiający uzyskanie świadectwa dojrzałości;

6) Internetowa Rejestracja Kandydatów (dalej: IRK) — system informatyczny służący w WUM do rejestracji kandydatów i składania aplikacji na studia;

7) jednostka rekrutująca — wydział, który prowadzi rekrutację na dany kierunek/poziom/formę studiów prowadzonych w języku polskim i angielskim;

8) kandydat — osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia;

9) kierownik jednostki rekrutującej — Dziekan Wydziału;

10) limit miejsc — maksymalna liczba osób, która może być przyjęta na pierwszy rok studiów danego kierunku/poziomu/formy studiów prowadzonych w języku polskim i angielskim, określona w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny oraz w uchwale Senatu WUM w sprawie limitów przyjęć na pozostałe kierunki;

11) lista rankingowa — lista osób biorących udział w postępowaniu kwalifikacyjnym na dany kierunek/poziom/formę studiów prowadzonych w języku polskim i angielskim;

12) postępowanie rekrutacyjne — proces, który obejmuje kwalifikacje na studia oraz sporządzenie list osób przyjętych na studia (dokonywanie wpisu na listę studentów) i podjęcie decyzji administracyjnych o odmowie przyjęcia na studia;

13) świadectwo dojrzałości — świadectwo uzyskiwane po zdaniu egzaminu maturalnego (od roku 2005) albo po zdaniu egzaminu dojrzałości (przed rokiem 2005);

14) Uczelniany Egzamin Wstępny (dalej: UEW) — egzamin organizowany przez inne uczelnie, przeprowadzony na arkuszach maturalnych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (dalej: CKE) i oceniony wg zasad ustalonych przez CKE;

15) zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego — zaświadczenie wydawane przez okręgowe komisje egzaminacyjne dla absolwentów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego

 

§ 3

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone będzie w terminach określonych w załączniku nr 24.

 

Komisje prowadzące postępowanie rekrutacyjne

 

§ 4

1. Rekrutację na studia prowadzą Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne (dalej: WKR).

2. Nadzór nad postępowaniem rekrutacyjnym sprawuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna (dalej: UKR).

3. Komisje składają się z Przewodniczącego, Sekretarza i Członków Komisji.

4. Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne powołuje Dziekan.

5. Przewodniczącym WKR jest Dziekan lub nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora.

6. Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną powołuje Rektor.

7. Przewodniczącym UKR jest Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia.

8. Członkami UKR mogą być nauczyciele ze wszystkich jednostek WUM oraz pracownicy administracyjni, a członkami WKR — nauczyciele akademiccy oraz pracownicy administracyjni, inżynieryjno-techniczni i naukowo-techniczni jednostki rekrutującej.

9. W pracach komisji rekrutacyjnych może uczestniczyć jako obserwator, przedstawiciel Samorządu Studentów zgłoszony imiennie przez Przewodniczącego Samorządu do końca czerwca w roku rekrutacji. Przewodniczący Samorządu wydziału zgłaszają przedstawicieli Przewodniczącym WKR, a Przewodniczący Samorządu Studentów WUM zgłasza przedstawiciela Przewodniczącemu UKR.

8. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna:

1) bierze udział w opracowywaniu uchwały rekrutacyjnej i procedur rekrutacyjnych;

2) przeprowadza szkolenia WKR w zakresie obowiązujących procedur;

3) nadzoruje prace WKR;

4) nadzoruje postępowanie rekrutacyjne;

5) przyjmuje odwołania kandydatów od decyzji administracyjnych WKR i przedstawia opinie w tym zakresie Rektorowi;

6) przygotowuje zbiorcze sprawozdanie z przebiegu rekrutacji.

9. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna:

1) bierze udział w opracowywaniu uchwały rekrutacyjnej i procedur rekrutacyjnych;

2) przeprowadza postępowanie rekrutacyjne w sprawie przyjęcia na studia i ogłasza jego wyniki;

3) podejmuje decyzje administracyjne w sprawie odmowy przyjęcia na studia i doręcza je kandydatom;

4) organizuje i przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne, egzamin sprawnościowy i inne egzaminy wstępne;

5) wyraża stanowisko w sprawach odwołań i skarg składanych  przez kandydatów  w związku z postępowaniem rekrutacyjnym;

6) dokonuje wpisu kandydatów na listę studentów (sporządza listy osób przyjętych na studia i przekazuje je do właściwego Dziekana);

7) sporządza protokoły i sprawozdania z postępowania rekrutacyjnego;

8) kompletuje i archiwizuje dokumentację z postępowania rekrutacyjnego.

 

§ 5

1. Obsługę administracyjną WKR zapewniają, wskazani przez kierowników jednostek rekrutujących, pracownicy administracyjni dziekanatów jednostek rekrutujących.

2. Obsługę administracyjną UKR zapewnia Biuro Rekrutacji i Organizacji Kształcenia.

3. Obsługę techniczną związaną z funkcjonowaniem systemów informatycznych zapewnia Centrum Informatyki WUM.

 

Postępowanie kwalifikacyjne

 

§ 6

Uczelnia prowadzi odrębne postępowania kwalifikacyjne na kierunek/poziom/formę studiów prowadzonych w języku polskim i angielskim.

 

§ 7

1. Do postępowania kwalifikacyjnego może zostać dopuszczona osoba, która posiada:

1) w przypadku ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie:

a) świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu  maturalnego  z  poszczególnych  przedmiotów,  o  których  mowa w przepisach o systemie oświaty;

b) świadectwo lub inny dokument uznany w drodze decyzji administracyjnej w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

c) świadectwo i inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty tj.:

— świadectwo lub inny dokument wydany przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w tych państwach;

—  dyplom IB (International Baccalaureate) wydany przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie;

— dyplom EB (European Baccalaureate) wydany przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. poz. 10).

d) świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia;

e) świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r.;

2) w przypadku osoby ubiegającej się o przyjęcia na studia drugiego stopnia - dyplom ukończenia studiów;

3) zarejestrowała się w systemie IRK;

4) dokonała opłaty rekrutacyjnej w wysokości określonej w zarządzeniu Rektora;

5) złożyła poprzez IRK kompletną aplikację na wybrany kierunek/poziom/formę studiów prowadzonych w języku polskim lub angielskim.

2. Uczelnia uznaje wyniki Uczelnianych Egzaminów Wstępnych przeprowadzanych na innych uczelniach na arkuszach egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu maturalnego przygotowanych przez CKE i ocenianych wg zasad ustalonych przez CKE z przedmiotów będących podstawą kwalifikacji na wybrany kierunek. Wynik UEW zachowuje ważność tylko w roku rekrutacji.

3. W przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny IB lub EB w roku rekrutacji i oczekują na wystawienie świadectwa, do postępowania kwalifikacyjnego dopuszcza się osoby, które posiadają zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego wystawione przez upoważnione organy. Kwalifikacja tych kandydatów będzie miała charakter warunkowy do czasu przedstawienia oryginału dyplomu IB lub EB w terminie wyznaczonym przez WKR.

4. Do postępowania rekrutacyjnego nie przystępują cudzoziemcy, którzy podejmują studia w języku polskim na podstawie decyzji właściwego Ministra.

 

§ 8

1. Szczegółowe zasady kwalifikacji na kierunki prowadzone w języku polskim zostały określone w załącznikach nr 2 — 17.

2. Szczegółowe zasady kwalifikacji na kierunki prowadzone w języku angielskim zostały określone w załącznikach nr 18 — 20.

3. Zasady przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego zostały określone w załącznikach nr 2 — 17, a wykaz uznawanych olimpiad określa załącznik nr 22.

 

§ 9

1. Instrukcja składania aplikacji w IRK jest udostępniona na stronie internetowej Uczelni.

2. Kandydaci zobowiązani są do samodzielnego sprawdzania aktualnych informacji oraz swojej pozycji na liście rankingowej w aplikacji w IRK aż do zakończenia rekrutacji. Kandydaci ponoszą odpowiedzialność za skutki wynikające z niedopełnienia tego obowiązku, a także za skutki udostępnienia swojego loginu i hasła osobom trzecim.

3. Opłata rekrutacyjna jest opłatą bezzwrotną, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Zwrot opłaty następuje w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów z powodu małej liczby kandydatów.

 

§ 10

1. Kandydat może przystąpić do rekrutacji na więcej niż jeden kierunek pod warunkiem wpłacenia za każdy kierunek odrębnej opłaty rekrutacyjnej i złożenia odrębnych aplikacji na wybrane kierunki, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Nie ma możliwości aplikowania jednocześnie na studia stacjonarne na kierunki: lekarski, lekarsko-dentystyczny, farmacja, analityka medyczna, fizjoterapia.

3.  Nie mogą aplikować na studia stacjonarne osoby aktualnie studiujące w WUM na studiach stacjonarnych na tym samym kierunku. Nie mogą aplikować na studia niestacjonarne (dawniej wieczorowe) osoby aktualnie studiujące w WUM na studiach niestacjonarnych (dawniej wieczorowych) na tym samym kierunku.

4. Kandydat  może zostać przyjęty  tylko na jeden kierunek studiów rozpoczynających się  w danym roku akademickim. W przypadku kandydata, który został zakwalifikowany do przyjęcia na kilka kierunków, złożenie dokumentów na jeden wybrany kierunek uniemożliwia równoczesne złożenie dokumentów na inny kierunek. Dokonany wybór może być zmieniony po rezygnacji z pierwotnie wybranego kierunku.

 

§ 11

1. Nie podlegają kwalifikacji osoby, które z przedmiotu będącego podstawą kwalifikacji, uzyskały zero punktów kwalifikacyjnych.

2. Osoby, które nie  uzupełniły  aplikacji  lub  nie  dokonały  opłaty  rekrutacyjnej  zgodnie  z obowiązującymi terminami rekrutacyjnymi tworzą listę osób niedopuszczonych do postępowania kwalifikacyjnego.

 

§ 12

1. Dla każdego kierunku/poziomu/formy i języka, w którym prowadzone są studia, tworzone są odrębne listy rankingowe, na które wpisuje się osoby dopuszczone do postępowania kwalifikacyjnego.

2. Kandydaci szeregowani są  na  liście  rankingowej  na podstawie  wyników  uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym w kolejności według malejącej liczby uzyskanych punktów, z uwzględnieniem szczegółowych   zasad określonych w załącznikach nr 2 — 20.

3. Kandydaci posiadający dyplom laureata/finalisty olimpiady przedmiotowej szeregowani  są na czele listy rankingowej w kolejności alfabetycznej.

4. Na liście rankingowej wyznaczany jest próg odcięcia, uwzględniający limit miejsc dla danego kierunku oraz zasadę, że minimalna liczba punków kandydata nie może być niższa niż 66% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Próg odcięcia może być obniżony w przypadku:

1) zagrożenia niewypełnieniem limitu przyjęć,

2) zwolnienia się miejsca po przekazaniu dokumentów do dziekanatu.

6. Decyzję o obniżeniu progu odcięcia podejmuje Przewodniczący WKR.

7. Kandydaci nad progiem odcięcia są kwalifkowani do przyjęcia na studia (wpisu na listę studentów).

8. Kandydaci poniżej progu odcięcia tworzą listę rezerwową.

9. Po obniżeniu progu odcięcia kandydaci z listy rezerwowej są kwalifikowani do przyjęcia na studia z zachowaniem kolejności rankingowej.

10. W przypadku, gdy w wyniku zasadniczego postępowania rekrutacyjnego, limit miejsc na dany kierunek/poziom/formę studiów prowadzonych w języku polkism lub angielskim, nie został wypełniony, a na liście rezerwowej nie ma już Kandydatów lub gdy podjęto decyzję o zakończeniu tego postępowania, Przewodniczący WKR może podjąć decyzję o uruchomieniu naboru uzupełniającego.

11. W przypadku niewystarczającej liczby kandydatów kwalifikujących się do  przyjęcia na danym kierunku/poziomie/formie studiów prowadzonych w języku polskim lub angielskim, decyzję w sprawie uruchomienia tych studiów podejmuje kierownik jednostki rekrutującej.

12. Z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego sporządzany jest protokół. Protokół podpisują wszyscy członkowie WKR.  Wszelkie  skreślenia  i  zmiany  dokonywane w protokole powinny być parafowane przez Przewodniczącego WKR.

13. Po zakończonym postępowaniu kwalifikacyjnym protokoły przekazywane są do UKR.

 

§ 13

1. Kandydaci niepełnosprawni podlegają temu  samemu  procesowi  rekrutacyjnemu, co wszyscy kandydaci na studia w WUM.

2. W przypadku, gdy szczegółowe warunki i tryb rekrutacji przewidują egzamin wstępny, kandydat może ubiegać się o przystosowanie egzaminu do potrzeb wynikających z jego niepełnosprawności.

3. Sposób i możliwość adaptacji egzaminu ustalany jest w sposób indywidualny, na podstawie   szczegółowej   rozmowy Przewodniczącego lub sekretarza WKR z kandydatem oraz dostarczonej przez niego aktualnej dokumentacji potwierdzającej specyfikę niepełnosprawności.

 

Przyjęcie na studia i wymagane dokumenty

 

§ 14

1. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, WKR podejmuje decyzje o zakwalifikowaniu kandydatów do przyjęcia na studia.

2. Podstawą  przyjęcia  na  studia kandydata, jest spełnienie warunku określonego w § 12 ust. 7 oraz złożenie kompletu wymaganych dokumentów.

3. Terminy składania dokumentów określi Przewodniczący WKR.

4. Przy składaniu dokumentów w WKR kandydat lub osoba przez niego upoważniona, okazuje:

1) dowód osobisty lub paszport lub kartę pobytu w celu weryfikacji danych;

2) oryginały składanych dokumentów wymienionych w § 15 i § 16 lub ich kopie potwierdzone urzędowo.

 

§ 15

1. Kandydaci na studia prowadzone w języku polskim składają następujące dokumenty:

 

1) świadectwo dojrzałości/świadectwo dojrzałości i zaświadczenie, a w przypadku świadectwa/innego dokumentu uzyskanego za granicą potwierdzającego uprawnienie do ubiegania się w RP o przyjęcie na studia wyższe — także dokumenty wymienione w § 16 (dotyczy kandydatów na studia pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich);

2) dyplom ukończenia studiów (dotyczy kandydatów na studia drugiego stopnia);

3) wizę albo kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terenie RP (dotyczy cudzoziemców);

4) dokument potwierdzający znajomość języka polskiego wymieniony w § 16 ust. 4 (dotyczy cudzoziemców);

5) dyplom laureata/finalisty olimpiady przedmiotowej (dotyczy kandydatów będących laureatami/finalistami olimpiady przedmiotowej);

6) dokumenty dodatkowe, o których mowa w załącznikach nr 2 — 17.

 

2. Kandydaci na studia prowadzone w języku angielskim, oprócz dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt. 1-3 i w § 16, składają certyfikat BMAT (BioMedical Admissions Test) albo MCAT ( Medical College Admission Test) albo UKCAT (UK Clinical Aptitude Test) albo GAMSAT (Graduate Medical School Admissions Test) albo DAT (Dental Admission Test) — w przypadku jego posiadania.

3. Dokumenty, o których mowa w § 15 i § 16, w imieniu kandydata może złożyć osoba przez niego upoważniona, która przedstawi pisemne upoważnienie z podpisem kandydata poświadczonym przez notariusza oraz oryginał lub poświadczoną urzędowo kopię dowodu osobistego albo paszportu albo karty pobytu kandydata.

4. Niezłożenie dokumentów w wyznaczonym terminie lub ujawnienie rozbieżności pomiędzy treścią złożonych przez kandydata dokumentów, a danymi wprowadzonymi przez kandydata do IRK, skutkuje odmową przyjęcia na studia.

 

§ 16

1. Kandydaci, którzy posiadają świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości, ubiegający się o przyjęcie na kierunek, na który wynik egzaminu maturalnego z języka obcego jest jednym z kryteriów kwalifikacji, i którzy byli zwolnieni z egzaminu dojrzałości z języka obcego, przedstawiają certyfikat, na podstawie którego nastąpiło zwolnienie z egzaminu. Zasady przeliczania certyfikatów na punkty kwalifikacyjne zostały określone w załączniku nr 23.

2. Świadectwa i inne dokumenty wydane za granicą (poza dyplomem IB i dyplomem EB), powinny być opatrzone apostille albo zalegalizowane w kraju ich wydania.

3. Świadectwa i inne dokumenty sporządzone w innym języku niż polski powinny zostać przetłumaczone przez polskiego tłumacza przysięgłego (wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości) albo tłumaczenie powinno zostać poświadczone przez polskiego konsula.

4. Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim, muszą przedstawić dokument poświadczający znajomość języka polskiego. Dokumentem tym jest:

1) świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty albo

2) dyplom ukończenia studiów wyższych w języku polskim na polskiej uczelni albo

3) certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2 wydany przez:

a) Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego albo

b) uprawnioną, przez Ministra właściwego  ds.  szkolnictwa  wyższego  i nauki, do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego na określonym poziomie biegłości językowej:

— polską lub zagraniczną szkołę wyższą prowadzącą studia w zakresie filologii polskiej albo

— polski lub zagraniczny podmiot, który od co najmniej trzech lat prowadzi lektoraty lub zajęcia w zakresie nauczania języka polskiego lub języka polskiego jako obcego albo inne zajęcia dydaktyczne w języku polskim.

5. Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia prowadzone w języku angielskim, których językiem ojczystym nie jest język angielski, muszą przedstawić świadectwo (IELTS lub TOEFL lub TOEIC lub CEFR) lub inny dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym odbywanie studiów.

 

§ 17

1. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów, a w przypadku cudzoziemców — w drodze decyzji administracyjnej Rektora.

2. Decyzję administracyjną w sprawie odmowy przyjęcia na studia podpisuje Przewodniczący WKR, a w przypadku cudzoziemców — Rektor.

3. Decyzje administracyjne doręcza się kandydatom na piśmie za potwierdzeniem odbioru.

4. Od decyzji WKR w sprawie odmowy przyjęcia na studia kandydatowi przysługuje odwołanie do Rektora. Odwołanie należy złożyć w WKR w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

5. Od decyzji Rektora wydanej cudzoziemcowi przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek należy złożyć w WKR w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

6. Decyzja Rektora wydana po rozpatrzeniu odwołania, a w przypadku cudzoziemców — po ponownym rozpatrzeniu sprawy, jest ostateczna.

 

§ 18

1. Kandydaci, którzy ubiegali się w WUM o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został zmieniony w wyniku odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, mogą do dnia 25 września w roku rekrutacji złożyć do właściwej WKR wniosek o uwzględnienie poprawionych wyników egzaminu maturalnego.

2. Najpóźniej następnego dnia roboczego właściwa WKR uwzględnia wniosek oraz wpisuje zmienione wyniki egzaminu maturalnego w systemie IRK.

 

Zakończenie postępowania rekrutacyjnego.

 

§ 19

1. Decyzja o zakończeniu postępowania rekrutacyjnego zostaje podjęta w momencie wypełnienia limitu miejsc na dany kierunek/poziom/formę studiów prowadzonych w języku polskim lub angielskim lub w przypadku niemożności jego wypełnienia:

1) bez naruszenia zasady równego traktowania kandydatów z tą samą punktacją rankingową;

2) z uwagi na brak kandydatów spełniających minimum kwalifikujące do przyjęcia.

2. Decyzję, o której mowa w ust.1 podejmuje Przewodniczący WKR.

3. Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego WKR sporządzają do końca października, w dwóch egzemplarzach, sprawozdanie z przebiegu rekrutacji, z których jeden przekazują do UKR.

4. Sprawozdanie zbiorcze sporządza UKR i, wraz ze swoimi wnioskami, przedstawia Rektorowi. Wnioski z przebiegu postępowania rekrutacyjnego UKR przekazuje także kierownikom jednostek rekrutujących.

 

Przepisy końcowe.

 

§ 20

Niniejsze zasady zostają podane do publicznej wiadomości przez ich ogłoszenie w Monitorze Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz na stronie internetowej WUM.

 

 

 

UCHWAŁA SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 23 września 2019 r. zmieniająca uchwałę nr 53/2019 w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej prowadzenia na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2020/2021 w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

 

Na podstawie § 51 ust. 1 pkt 1 lit. b) Statutu Warszawskiego Uniwersytetu  Medycznego w związku z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyžszym  i nauce ğ.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

W załączniku nr 19 do uchwały nr 53/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej prowadzenia na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2020/2021 w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym wprowadza się następujące zmiany:

pkt I ppkt 2) otrzymuje brzmienie:

„ 2) wyników przeprowadzonego przez WUM egzaminu kompetencyjnego, które zostaną przeliczone na punkty kwalifikacyjne na zasadach określonych w części III poniżej albo przeliczonych na punkty kwalifikacyjne (1:1; maksymalnie 100 pkt) wyników pisemnego egzaminu wystandaryzowanego BMAT (Biomedical Admissions Test) potwierdzonego certyfikatem wydanym przez Cambridge Assessment Admission Testing albo wyników pisemnego egzaminu wystandaryzowanego MCAT albo UKCAT albo GAMSAT

— potwierdzonego stosownym certyfikatem.

Udział kryterium 2): 60 %

Wynik kwalifikacji = 40 o/» x 1/3 sumy pkt kwalifikacyjnych kryterium 1) + 60 % x suma

punktów kwalifikacyjnych kryterium 2)”.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UCHWAŁA SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 21 października 2019 r. zmieniająca   uchwałę nr 53/2019 w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej prowadzenia na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2020/2021 w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

Na podstawie §  47  ust.  1  pkt  9  Statutu  Warszawskiego  Uniwersytetu  Medycznego w związku z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

W uchwale nr 53/2019 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej prowadzenia na pierwszy rok studiów w roku akademickim  2020/2021 w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, zmienionej uchwałą nr 65/2019 z dnia 23 września 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik nr 5 - kierunek: DUO-OTM - Ocena technologii medycznych — do Załącznika pn. „Warunki, tryb oraz tarmin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposób jej przeprowadzenia na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2020/2021 w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym”  —  otrzymuje  brzmienie  nadane  mu w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

2) Załącznik nr 7 - Kierunek: larmacja - do Załącznika pn. „Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposób jej przeprowadzenia na pierwszy rok studidw w roku akademickim 2020/2021 w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym” - otrzymuje brzmienie nadane mu w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UCHWAŁA NR 9J/2019 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 16 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę nr 53/2019 w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sp•asobu jej prowadzenia na pierwszy rok studiów w roku aka

Na podstawie  §  47  ust.  1  pkt  9  Statutu  Warszawskiego  Uniwersytetu  Medycznego w związku z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie  wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

W uchwale nr 53/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakoćiczenia rekrutacji oraz sposobu jej prowadzenia na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2020/2021 w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, zmienionej uchwałą nr 65/2019 z dnia 23 września 2019 r. i uchwałą nr 74/201D z dnia 21 października 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik  do  uchwały  nr  53/2019  pn.  „Warunki,  tryb  oraz  termin  rozpoczęcia  i zakończenia rekrutacji oraz sposdb jej przeprowadzenia na pierwszy rok studi6w w roku akademickim 2o20/2021 w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym” - otrzymuje brzmienie nadane mu w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

 

2) Załącznik nr 1 - do Załącznika pn. „Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposób jej przeprowadzenia na pierwszy rok studiów w rokŁ/ akademickim 2020/2021 w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym” - otrzymuje brzmisnie nadane mu w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

Załącznik nr 15 - Kierunek: ratownictwo medyczne - do Załącznika pn. „Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposób jej przeprowadzenia na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2020/2021 w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym”— otrzymuje brzmienie nadane mu w Załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

4) Załącznik nr 19 - Kierunek: lekarski — do Załącznika pn. „Warunki, tryb oraz tarmin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposdb jej przeprowadzenia na pferws fOk studidw w roku akademickim 2020/2021 w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym” — otrzymuje brzmienie nadane mu w Załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

5) Załącznik nr 20 - Kierunek: lekarsko-dentystyczny — do Załącznika pn. „Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposób jej przeprowadzenia na pierwszy rok stUdlÓW w roku akademickim 2020/2021 w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym”- otrzymuje brzmienie nadane mu w Załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

6) Załącznik nr 21 - Zasady prze/iczania na punkty kwallfikacyjne ocen z egzaminów na świadectwach naturalnych - do Załącznika pn. „Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposób jej przeprowadzenia na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2020/2021 w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym” - otrzymuje brzmienie nadane mu w Załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Warszawski Uniwersytet Medyczny

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Warszawski Uniwersytet Medyczny

Komentarze (0)