Ogólne zasady rekrutacji na ASP na rok 2020/21

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie rekrutacja 2020

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021 na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2020.
 

UCHWAŁA nr 20/2019 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z 25 czerwca 2019 r. w sprawie: uchwalenia zasad i kryteriów przyjęć na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na rok akademicki 2020/21.

 

Na podstawie art. 70 ust. 1 w związku z art. 28 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668, z późn. zm.) oraz § 49 ust. 2  Statutu  Akademii  Sztuk  Pięknych   w Warszawie   Senat   Akademii   Sztuk  Pięknych w Warszawie:

 

§1.

Uchwala Regulamin zasad i  kryteriów  przyjąć  na  studia  w  Akademii  Sztuk  Pięknych  w Warszawie na rok akademicki 2020/21  w  brzmieniu  ustalonym  w załączniku  nr 1 do uchwały.

 

§2.

Uchwała wraz z załącznikiem wchodzi w  życie  z  dniem  podjęcia  i  zostanie  podana do publicznej wiadomości do dnia 30 czerwca 2019 roku.

 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 20/2019 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z 25 czerwca 2019 r.

 

REGULAMIN ZASAD I KRYTERIÓW PRZYJĘĆ NA STUDIA W AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w WARSZAWIE na rok akademicki 2020/2021

Niniejszy Regulamin uchwalony w oparciu o przepis art. 70 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zmianami) ustala zasady rekrutacji na:

 • I rok jednolitych studiów magisterskich
 • I rola studiów pierwszego stopnia (licencjackich)
 • I rok studiów drugiego stopnia (magisterskich)

 

ROZDZIAŁ I

 

ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA ORAZ NA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE W SYSTEMIE STACJONARNYM

 

I.WYMAGANIA OGÓLNE

 

Do odbywania studiów w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie może być dopuszczona osoba, która jednocześnie:

 

 1. posiada świadectwo dojrzałości lub dokument równoważny,
 2. wykazuje odpowiednie zdolności artystyczne,
 3. uzyskała pozytywny wynik na egzaminie wstępnym, zajęta odpowiednią pozycję na liście klasyfikacyjnej (wg ilości punktów uzyskanych w trakcie postępowania kwalifikacyjnego),
 4. dostarczyła, w wyznaczonym terminie, orzeczenie lekarskie wydane przez ośrodek Medycyny Pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów przez kandydata na wybranym kierunku.

 

II.DOKUMENTACJA

 

Kandydat na stacjonarne studia I stopnia oraz na jednolite studia magisterskie

zobowiązany jest złożyć w we właściwym dziekanacie następujące dokumenty:

 1. W formie elektronicznej:
 1. formularz zgłoszeniowy - należy go wypełnić poprzez system IRK,
 1. cyfrowy kolorową fotografię z wizerunkiem kandydata o wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi, którą należy wstawić w systemie IRIC.; fotografia musi spełniać wymogi szczegółowo opisane w rozdziale IV pkt III ust. 2.
 2. W formie papierowej:

1) wypełniony formularz zgłoszeniowy z fotografią z wizerunkiem kandydata, wygenerowany i wydrukowany z systemu IRK, oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości (lub dokument równoważny) oraz jego kserokopię,

 1. zobowiązanie pisemne do odebrania złożonych prac plastycznych w wyznaczonym przez dziekanaty terminie (druk można pobrać w dziekanacie w dniu składania dokumentów),
 2. potwierdzenie wniesionej opłaty rekrutacyjnej,
 3. w przypadku kandydatów na kierunek Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki — zaświadczenie lekarskie o prawidłowym rozpoznawaniu barw,
 4. osoby niepełnosprawne ubiegające się o dostosowanie sposobu przeprowadzenia egzaminu do ich niepełnosprawności, dodatkowo zobowiązane są złożyć stosowne orzeczenie o niepełnosprawności.

 

 1. EGZAMINY WSTĘPNE

 

1. Egzamin wstępny przeprowadzany jest w trzech etapach, z zastrzeżeniem pkt. 4):

 1. I etap — komisyjny przegląd prac plastycznych kandydatów, ocena tzw. teczek (portfolio).
 2.   II etap — egzamin praktyczny o charakterze konkursowym, będący sprawdzianem zdolności artystycznych kandydata. W trakcie egzaminu praktycznego kandydaci na poszczególne kierunki studiów wykonują prace podlegające ocenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Dla kierunku Sztuka Mediów drugim etapem jest „przygotowanie materiałów do autoprezentacji”.
 3. III etap autoprezentacja, której celem jest poznanie zdolności intelektualnych kandydata, a także jego głębszych zainteresowań nie tylko w zakresie wybranej dziedziny plastyki, ale również innych rodzajach twórczości, takich jak literatura, muzyka, teatr czy film. Autoprezentacja powinna wykazać samodzielność kandydata w myśleniu o sprawach związanych z szeroko pojętą kultury artystyczną. Na kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki, w ramach autoprezentacji, sprawdzana jest również wiedza kandydata z zakresu chemii.
 4. Rekrutacja na kierunek Grafika przeprowadzana jest w dwóch etapach, tj.:
  1. pierwszy etap - ocena prac plastycznych (portfolio) połączone z autoprezentacją,
  2. drugi etap - egzamin praktyczny.

 

IV.PUNKTACJA

 1. Ocena etapu I:
 1. Przy ocenie prac plastycznych kandydatów (portfolio) Uczelniana Komisja Rekrutacyjna stosuje skalę punktową w przedziale od 0 do 10, z zastrzeżeniem pkt 2) i 3). Do drugiego etapu egzaminu przystępują tylko ci kandydaci, których prace zostały ocenione na minimum 6 punktów, z zastrzeżeniem pkt 2) i 3).
 2. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna na kierunku Sztuka Mediów przy ocenie prac plastycznych (portfolio) stosuje skalę punktową w przedziale od 0 do 30. Do  drugiego etapu egzaminu przystępują tylko ci kandydaci, których prace zostały ocenione na minimum 20 punktów z uwzględnieniem Rozdziału XI pkt. 1.3.1).
 3.    Uczelniana Komisja Rekrutacyjna na kierunku Grafika przy ocenie prac plastycznych (portfolio) stosuje skalę punktową w przedziale od 0 do 30 punktów. Do II etapu egzaminu przystępują tylko ci kandydaci, których prace zostały ocenione na minimum 11 punktów.
 1. Ocena etapu II
 1. Ocenie podlega każda część egzaminu praktycznego. Przed rozpoczęciem egzaminu praktycznego, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna określa i podaje do publicznej wiadomości maksymalną liczbę punktów do uzyskania za każdą jego składową. Kandydat   może   otrzymać   za część   praktyczną   maksymalnie    105   punktów,   z zastrzeżeniem p10 3), 4) i 6). Kandydat musi otrzymać z każdej części egzaminu praktycznego ocenę pozytywną. Uzyskanie zera („0”) punktów z l0órejkolwiek części lub nie przystąpienie do którejkolwiek części egzaminu praktycznego skutkuje wykluczeniem kandydata z postępowania kwalifikacyjnego. Takiej osobie nie jest przyznawana lokata na liście rankingowej.
 2. Do kolejnego etapu dopuszczone są osoby, które uzyskały minimum punktowe, określane przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną i podane do publicznej widomości w terminie  nie później  niż do dnia poprzedzającego dzień  rozpoczęcia  rekrutacji,  z zastrzeżeniem pkt.5.
 3. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna na kierunku Sztuka Mediów przy ocenie etapu II - „przygotowanie materiałów do autoprezentacji” - stosuje skalę punktową w przedziale od 0 do 30.
 4. Na kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki za II etap rekrutacji kandydaci mogą otrzymać od 0 do 90 punktów.
 5. Na kierunku Scenografia do III etapu egzaminów wstępnych dopuszczeni zostają wszyscy kandydaci biorący udział w każdej części egzaminu praktycznego. Etap II oceniany jest przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną jednocześnie z etapem łII, tj. autoprezentacją, przy zastosowaniu skali: za etap II maksymalnie 105 pkt i za etap III maksymalnie 30 pkt.
 6. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna na kierunku Grafika przy ocenie etapu II stosuje skalę punktową w przedziale od 0 do 100 punktów.

3, Ocena etapu III

 1. Przy ocenie autoprezentacji  stosuje  się skalę  punktową  w  przedziale  od  0 do  30, z zastrzeżeniem pkt. 2)-3). Otrzymanie „0” (zera) punktów z autoprezentacji lub nieprzystąpienie do autoprezentacji jest równoznaczne z nieklasyfikowaniem kandydata i wykluczeniem go z postępowania rekrutacyjnego. Osoba, która nie przystąpiła do egzaminu zostaje wykluczona z postępowania rekrutacyjnego oraz nie jest jej przyznawana lokata na liście rankingowej.
 1. dla kierunku Sztuka Mediów przy ocenie etapu III „autoprezentacji” stosuje się skalę punktową w przedziale od 0 do 20, szczegółowe zasady punktacji zostały zamieszczone w rozdziale XI.
 2. Na kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki, w ramach autoprezentacji, punktowana jest również chemia zdawana przez kandydata na maturze lub w postaci testu sprawdzającego, szczegółowe zasady punktacji zostały zamieszczone w rozdziale IX. Za autoprezentację, łącznie z testem z chemii, kandydaci mogą otrzymać od 0 do 45

 

 1. Zasady punktacji
 1. Podstawę do ustalenia miejsca kandydata na liscie rekrutacyjnej stanowi:

 

 1. dla kierunku Sztuka Mediów suma punktów za wszystkie trzy etapy tj.: teczka, przygotowanie do autoprezentacji Oraz autoprezentacja,
 2. dla kierunku Scenografia suma punktów za etap Il i III,

e)  dla  kierunku   Grafika   suma  punktów   uzyskanych   za  ocenę   portfolio   wraz z autoprezentacją (etap I) oraz za część praktyczną (etap II),

d)  dla  pozostałych  kierunków  suma  punktów   uzyskanych  za  część  praktyczną i autoprezentację.

 

 1. W przypadku osiągnięcia tej samej sumy punktów przez kandydatów, o ich miejscu na liście rekrutacyjnej decyduje liczba punktów osiągniętych na egzaminie praktycznym, a w przypadku gdy nadal liczba punktów będzie taka sama, o kolejności kandydata na liście rekrutacyjnej decyduje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna, przyznając wyższą pozycję kandydatowi, który otrzymał więcej punktów za zadanie kierunkowe np. rysunek   na   kierunku   Grafika   czy   malarstwo    na   kierunku   Malarstwo   itp., z     zastrzeżeniem     pkt.     4).     Jeśli     w     dalszym      ciągu     liczba     punktów z poszczególnych części egzaminu praktycznego, dla więcej niż jednej osoby będzie taka  sama,   uzyskują   one   tę   samą   lokatę,   a osoba   następna   otrzyma   lokatę z pominięciem kolejnych numerów zgodnych z ilością osób, którym przyznano lokaty ex aequo.

Osoba, która nie przystąpiła do egzaminu zostaje wykluczona z postępowania egzaminacyjnego oraz nie jest jej przyznawana lokata na liście rankingowej.

 1. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości, najpóźniej dzień przed rozpoczęciem egzaminu praktycznego, listę zadań kierunkowych realizowanych w ramach tego egzaminu.

 

 1. Na kierunku Sztuka Mediów w przypadku osiągnięcia przez kandydatów tej samej sumy punktów decyduje liczba punktów osiągniętych podczas autoprezentacji. Jeśli w dalszym ciągu i1osć punktów dla więcej niż jednej osoby będzie taka sama o lokacie będzie decydowała ilość punktów otrzymanych w II etapie egzaminów wstępnych — przygotowanie materiałów do autoprezentacji. Jeśli nadal liczba punktów dla więcej niż jednej osoby będzie taka sama, uzyskują one tę samą lokatę, a osoba następna otrzyma lokatę z pominięciem kolejnych numerów zgodnych z ilością osób, którym przyznano lokaty ex aequo.

 

 1.   Uczelniana Komisja Rekrutacyjna ma prawo do ustalenia minimum punktowego kwalifikującego na I rok studiów. Minimum punktowe musi być ustalone i podane do publicznej wiadomości w terminie nie później niż do dnia poprzedzającego dzień składania przez kandydata dokumentów i teczek z pracami.

 

 1. Na studia nie może zostać zakwalifikowany kandydat, który nie dostarczy świadectwa dojrzałości w terminie wyznaczonym przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną, mimo uzyskania minimum punktowego, o którym mowa w pkt. IV.4.5) lub zajęcia lokaty na 1iseie rankingowej, mieszczącej się w limicie przyjęć na studia, określonym odrębną uchwałą Senatu ASP w Warszawie.

 

ROZDZIAŁ II

 

ZASADY PRZYJĘĆ NA NIESTACJONARNE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

 

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie prowadzi niestacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunku Grafika, Architektura Wnętrz i Sztuka Mediów.

 

I.WYMAGANIA OGÓLNE

 

1. Do odbywania niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia może być dopuszczona osoba, która jednocześnie:

 1. posiada świadectwo dojrzałości lub dokument równoważny,
 2. wykazuje odpowiednie zdolności artystyczne,
 3. uzyskała pozytywny wyniki na egzaminie wstępnym, zajęła odpowiednią pozycję na liście klasyfikacyjnej (wg ilości punktów uzyskanych w trakcie postępowania kwalifikacyjnego),
 4. zawarła z uczelnią umowę określającą warunki odbywania studiów,
 5. dostarczyła, w wyznaczonym terminie, orzeczenie lekarskie wydane przez ośrodek Medycyny Pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów przez kandydata na wybranym kierunku.

 

II.DOKUMENTACJA

 

Kandydat na niestacjonarne studia I stopnia zobowiązany jest złożyć we właściwym dziekanacie następujące dokumenty:

 

 1. W formie elektronicznej:
 1. formularz zgłoszeniowy - należy go wypełnić poprzez system IRK;
 2. cyfrową kolorową fotografię z wizerunkiem kandydata o wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi, którą należy dołączyć w systemie IRK; zdjęcie musi spełniać wymogi szczegółowo opisane w rozdziale IV pij II ust. 2.

 

 1. W formie papierowej:
 1. wypełniony formularz zgłoszeniowy z fotografią z wizerunkiem kandydata, wygenerowany i wydrukowany z systemu IRK,
 2. oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości (lub dokument równoważny) oraz jego kserokopię,
 3. zobowiązanie pisemne do odebrania złożonych prac plastycznych w wyznaczonym przez dziekanaty terminie (druk można pobrać w dziekanacie w dniu składania dokumentów),
 4. potwierdzenie wniesionej opłaty rekrutacyjnej,
 5. osoby niepełnosprawne ubiegające się o dostosowanie sposobu przeprowadzenia egzaminu do ich niepełnosprawności, dodatkowo zobowiązane są złożyć stosowne orzeczenie o niepełnosprawności.

 

III.EGZAMINY WSTĘPNE

 

 1. Egzamin ma charakter konkursowy i składa się z dwóch etapów na kierunku Architektura Wnętrz i Sztuka Mediów oraz z jednego na kierunku Grafika.
 2. Egzaminy na studia niestacjonarne odbywają się w oddzielnym terminie, po zakończeniu egzaminów praktycznych na studia stacjonarne.
 3. Terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, na poszczególnych kierunkach studiów podane są w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. Szczegółowe terminy poszczególnych etapów egzaminu określane są przez Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na wniosek Dziekana, z zastrzeżeniem ust. 3.
 5. Szczegółowe zasady rekrutacji na studia niestacjonarne pierwszego stopnia, prowadzone przez ASP w Warszawie, określają stosowne rozdziały niniejszego Regulaminu.

 

ROZDZIAŁ III

 

ZASADY PRZYJĄĆ NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

 

I.WPROWADZENIE

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie przeprowadza rekrutację na studia drugiego stopnia na następujących kierunkach:

 

 1. W systemie studiów stacjonarnych:
 1. Architektura Wnętrz,
 2. Wzornictwo w zakresie projektowania produktu i komunikacji wizualnej,
 3. Sztuka Mediów,
 4. Scenografia.

 

 1. W systemie studiów niestacjonarnych:
 1. Architektura Wnętrz,
 2. Grafika,
 3. Sztuka Mediów.

 

 1. Do odbywania studiów drugiego stopnia może być dopuszczona osoba, która jednocześnie:
 1. uzyskała zawodowy tytuł licencjata, inżyniera lub magistra,
 2. uzyskała pozytywny wynik w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzonym przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną,
 3. w przypadku studiów niestacjonarnych - podpisała z uczelnią umowę o świadczenie usług edukacyjnych,
 4. dostarczyła, w wyznaczonym terminie, orzeczenie lekarskie wydane przez ośrodek Medycyny Pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów przez kandydata na wybranym kierunku,

 

II.DOKUMENTACJA

 

 1. Kandydat na studia II stopnia, będący absolwentem studiów co najmniej I stopnia prowadzonych przez ASP w Warszawie, zobowiązany jest złożyć we właściwym dziekanacie następujące dokumenty:

 

 1. W formie elektronicznej:
 1. formularz zgłoszeniowy - należy go wypełnić poprzez system IRK,
 2. cyfrową kolorową fotografię z wizerunkiem kandydata o wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi, l0órą należy wstawić w systemie IRK.; fotografia musi spełniać wymogi szczegółowo opisane w rozdziale IV pkt II ust. 2.

 

 1. W formie papierowej:
 1. wypełniony formularz zgłoszeniowy z fotografią z wizerunkiem kandydata, wygenerowany i wydrukowany z systemu IRK,
 2. odpis dyplomu ukończenia studiów oraz jego kserokopię,
 3. zobowiązanie pisemne do odebrania złożonych prac plastycznych w wyznaczonym przez Dziekanaty terminie (druk można pobrać w dziekanacie w dniu składania dokumentów),
 4. potwierdzenie wniesionej opłaty rekrutacyjnej,
 5. suplement, w  przypadku,  gdy  kandydat  jest  absolwentem  innego  kierunku  ASP w Warszawie, niż kierunek, na który aplikuje,
 6. osoby niepełnosprawne ubiegające się o dostosowanie sposobu przeprowadzenia egzaminu do ich niepełnosprawności, dodatkowo zobowiązane są złożyć stosowne orzeczenie o niepełnosprawności.

 

 1. Kandydat na studia II stopnia, będący absolwentem innej uczelni niż ASP w Warszawie, zobowiązany jest złożyć we właściwym dziekanacie następujące dokumenty:

 

 1. W formie elektronicznej:
 1. formularz zgłoszeniowy - należy go wypełnić poprzez system IRC,
 2. cyfrowy kolorową fotografię z wizerunkiem kandydata o wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi, którą należy wstawić w systemie IRK; zdjęcie musi spełniać wymogi szczegółowo opisane w rozdziale IV pkt II ust. 2.

 

 1. W formie papierowej:
 1. wypełniony  formularz   zgłoszeniowy  z    fotografię   z     wizerunkiem kandydata, wygenerowany i wydrukowany z systemu IRŚ,
 2. odpis dyplomu ukończenia studiów oraz jego kserokopię,
 3. poświadczoną przez pracownika właściwego dziekanatu kopię świadectwa dojrzałości
 4. zobowiązanie pisemne do odebrania złożonych prac plastycznych w wyznaczonym przez dziekanaty terminie (druk można pobrać w dziekanacie w dniu składania dokumentów),
 5. potwierdzenie wniesionej opłaty rekrutacyjnej,
 6. suplement,
 7. osoby niepełnosprawne ubiegające się o dostosowanie sposobu przeprowadzenia egzaminu do ich niepełnosprawności, dodatkowo zobowiązane są złożyć stosowne orzeczenie o niepełnosprawności.

 

III.POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 

 1. Szczegółowe zasady rekrutacji na studia drugiego stopnia na poszczególne kierunki określają stosowne rozdziały niniejszego Regulaminu.
 2. Terminy rekrutacji na studia II stopnia:
  1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej,   na   poszczególnych    kierunkach    studiów    podane    są w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
  2. Szczegółowe terminy poszczególnych etapów egzaminów określane są przez Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na wniosek Dziekana, z zastrzeżeniem pkt. 1).

 

ROZDZIAŁ IV

 

POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNO — PORZĄDKOWE

 

I.KANDYDACI NIEPEŁNOSPRAWNI

 

Osoby niepełnosprawne podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu odpowiedniemu dla wybranego przez siebie kierunku studiów. Ze względu na specyfikę przeprowadzanych egzaminów praktycznych, które mają na celu ocenę predyspozycji plastycznych kandydata, ASP w Warszawie nie wprowadza żadnych ulg lub zwolnień z egzaminów dla osób niepełnosprawnych. Na wniosek kandydata niepełnosprawnego ASP w Warszawie umożliwia dostosowanie sposobu postępowania kwalifikacyjnego do indywidualnej sytuacji niepełnosprawnego, przykładowo: zamiast autoprezentacji w formie ustnej może być przeprowadzona autoprezentacja w formie pisemnej (tekst odręczny lub wykonany przy pomocy komputera).

 

II.POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 

 1. Teczki z dokumentami oraz pracami domowymi kandydatów przyjmowane są przez dziekanaty.

 

 1. Fotografia  cyfrowa   z   wizerunkiem   kandydata,   przeznaczona   do   wstawienia w systemie IRŚ, musi być przygotowana wg następujących wymogów:
  1. musi być kolorowa i mieć jednolite jasne tło
  2. musi mieć wymiary 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi
  3. musi być aktualna, wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia dokumentów
  4. musi mieć dobrą jakość, ostrość oraz odwzorowywać naturalny kolor skóry
  5. musi obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak a by twarz zajmowała 70-80% fotografii
  6. musi pokazywać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice
  7. musi przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami — o ile nie występują przesłanki, o których mowa w ust. 4 i 5.

 

 1. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z cienkimi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 511).

 

 1. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w  pełni  widoczny.  W  takim  przypadku  do  wniosku   załącza  się  zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 1. Wydziały zobowiązane są do przygotowania sal i zgromadzenia niezbędnych materiałów do przeprowadzenia egzaminów wstępnych.

 

 1. Wydziały wyznaczają osobę odpowiedzialną za pozyskanie osób pozujących podczas egzaminów praktycznych.

 

 1. Opłaty egzaminacyjne wnoszone przez  kandydatów  ustala  corocznie  Rektor ASP w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

 1. Szczegółowy terminarz rekrutacji i na  stacjonarne  studia  pierwszego  stopnia  oraz na jednolite studia magisterskie ustalany jest przez Rektora i podawany do publicznej wiadomości nie później niż jeden miesiąc przed rozpoczęciem elektronicznej aplikacji kandydatów w systemie IRI€ (Internetowej Rejestracji Kandydata).

 

 1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, na poszczególnych kierunkach studiów podane są w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

 1. Każdy kandydat ma obowiązek zarejestrować się on-line poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydata, zwany dalej IRI€. Brak rejestracji w IRK, w wyznaczonym, terminarzem rekrutacyjnym, terminie, skutkuje wykluczeniem kandydata z dalszego procesu re1‹nitacyjnego.

 

 1. Kandydat, którego prace zamieszczone w teczce, lub którego portfolio nie spełniają wymogów formalnych (w szczególności niewłaściwe rozmiary, zbyt mała ilość) lub nie spełniają wymaganych kryteriów dla poszczególnych kierunków, form i poziomów studiów, określonych stosownymi rozdziałami niniejszego regulaminu, zostaje wykluczony z postępowania rekrutacyjnego i otrzymuje „0” punktów (zero) za ten etap postępowania rekrutacyjnego.

 

 1. Każdy kandydat zobowiązany jest do odbioru prac praktycznych złożonych w teczce w terminie określonym przez właściwy dziekanat, podpisując stosowne zobowiązanie. Po wyznaczonym terminie prace zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 1. Kandydat, który nie został zakwalifikowany na I ro1c studiów zobowiązany jest do odbioru dokumentów złożonych dla potrzeb procesu rekrutacyjnego, w terminie wyznaczonym przez właściwy dziekanat. Po wyznaczonym terminie dokumenty zostaną wysiane na adres podany przez kandydata.

 

 1. Prace wykonane podczas egzaminu praktycznego są dokumentami procesu rekrutacyjnego i nie podlegają zwrotowi. Przechowywane są jedynie do czasu upłynięcia terminu składania odwołań od decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Po tym terminie prace zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydat zobowiązany jest podpisać stosowne oświadczenie w tej sprawie.

 

 1. Podczas trwania egzaminów wstępnych niedozwolone jest korzystanie z elektronicznych urządzeń komunikacyjnych, w szczególności telefonów komórkowych, iPadów oraz komputerów.

 

 1. Wyniki postępowania w sprawie przyjęcia na studia są jawne. Dokumentacja postępowania rekrutacyjnego jest jawna w stosunku do osoby, której dotyczy.

 

 1. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie możliwość zawieszenia naboru na poszczególne kierunki studiów i nie przeprowadzenia rekrutacji na rok akademicki 2020/2021.

 

 1. Do Regulaminu dołącza się Załącznik nr 1: Terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, na poszczególnych kierunkach studiów w roku akademickim 2020/2021.

 

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Komentarze (0)