Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2020/2021

Uniwersytet Opolski rekrutacja 2020

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021 na Uniwersytecie Opolskim. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2020.

 

Uchwała nr 209/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2020/2021

 

§ 1

Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. 2018.1668 z późn. zm.) Senat Uniwersytetu Opolskiego zatwierdza zasady naboru kandydatów na studia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2020/2021, które stanowią załączniki do niniejszej uchwały:

 • Załącznik nr 1 - Zasady i tryb rekrutacji.

 • Załącznik nr 2 — Warunki i tryb rekrutacji kandydatów na I rok studiów w roku akademickim 2020/2021 oraz zakres egzaminów wstępnych.

 • Załącznik nr 3 - Rekrutacja na studia drugiego stopnia.

 • Załącznik nr 4 — Przeliczanie ocen „starej matury” (czyli zdawanej przed 2005 r.) oraz Matury Międzynarodowej (IBj, Matury Europejskiej (EB) i matur zdawanych zagranicą na punkty „nowej matury” (czyli zdawanej od 2005 r.).

 

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała nr 236/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 209/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021

Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz.1668 ze zm.) Senat Uniwersytetu Opolskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

W    uchwale    nr    209/2016-2020    Senatu    Uniwersytetu    Opolskiego    z dnia  25 czerwca 2019 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021 wprowadza się następujące zmiany:

1)uchyla się dotychczasowy załącznik nr 1 – określający zasady i tryb rekrutacji

–   i wprowadza się nowe zasady i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021

–  które określa załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały;

2)uchyla się dotychczasowy załącznik nr 2 – określający warunki i tryb rekrutacji kandydatów na I rok studiów w roku akademickim 2020/2021 oraz zakres egzaminów wstępnych – i wprowadza się nowe warunki i tryb rekrutacji kandydatów na I rok studiów w roku akademickim 2020/2021 oraz zakres egzaminów wstępnych – które określa załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały;

3)uchyla się dotychczasowy załącznik nr 3 – określający zasady  rekrutacji  na studia drugiego stopnia – i wprowadza się nowe zasady rekrutacji na studia drugiego stopnia – które określa załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Załącznik nr 1 do uchwały Senatu Uniwersytetu Opolskiego nr 236/2016-2020 z dnia 21 listopada 2019  r.

 

Zasady i tryb rekrutacji

 

1.   Przyjęcie na studia następuje w wyniku postępowania kwalifikacyjnego, którego zasadniczymi elementami mogą być: konkurs świadectw, rozmowa kwalifikacyjna, egzamin, sprawdzian praktyczny i konkurs dyplomów.

2.   Wykazy przedmiotów branych pod uwagę w konkursie świadectw z odpowiednimi wagami oraz inne formy postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzane podczas rekrutacji na dany kierunek studiów, zawiera załącznik 2 do  niniejszej  uchwały. Wyniki matur stanowiące podstawę przyjęć na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie (progi punktowe), są umieszczone w załączniku 2  przy  każdym  kierunku. Wyniki są podane w przeliczeniu za pomocą wag na punkty poziomu rozszerzonego wszystkich przedmiotów (w skali 0 – 100), branych pod uwagę w procesie rekrutacyjnym. Dla kierunku lekarskiego i farmacji wynik jest sumą dwóch ocen z poziomu rozszerzonego (skala 0 – 200). Podane progi  punktowe  nie  obowiązują cudzoziemców przyjętych bezpośrednio przez rektora. W wyjątkowych przypadkach, na wniosek przewodniczącego  wydziałowej  komisji  rekrutacyjnej, rektor może obniżyć próg punktowy na kierunku zagrożonym nieotwarciem.

3. Uprawnienia rekrutacyjne laureatów i finalistów olimpiad centralnych i konkursów ogólnopolskich, zawiera Uchwała Senatu UO z dnia 29 listopada 2018 r. Podstawą zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego jest oryginał dokumentu wydanego przez główny komitet danej olimpiady, opatrzony numerem porządkowym    i stwierdzający  miejsce  zajęte  w  finale  oraz  tytuł  (laureat,  finalista).  Z  uprawnień,  o których mowa w Uchwale, kandydat może skorzystać w roku, w którym uzyskał świadectwo maturalne. Kandydaci zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego będą przyjmowani poza limitem ustalonym dla danego kierunku studiów.

Laureaci i finaliści olimpiad, którzy na świadectwie dojrzałości nowej matury z przedmiotu egzaminacyjnego mają adnotację o zwolnieniu ze zdawania tego przedmiotu, otrzymują z niego maksymalną ilość punktów.

4. Rektor powołuje uczelnianą komisję rekrutacyjną (UKR). Przewodniczącym komisji jest prorektor ds. kształcenia i studentów. W jej skład wchodzą dziekani wszystkich wydziałów Uczelni oraz  pełnomocnik  rektora  ds.  rekrutacji  jako sekretarz.

5.   Do zadań komisji uczelnianej należy w szczególności:

-  koordynacja i nadzór nad pracą komisji wydziałowych,

- rozpatrywanie odwołań kandydatów od decyzji komisji wydziałowych. Uczelniana komisja rekrutacyjna rozpatruje indywidualne odwołania od decyzji komisji  wydziałowych,  złożone  w  terminie  14  dni  od  daty  otrzymania  decyzji o nieprzyjęciu na studia. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji. Decyzję w tej sprawie podejmuje rektor zgodnie z wnioskiem komisji uczelnianej. Decyzja rektora jest ostateczna.

6. Postępowanie kwalifikacyjne na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie przeprowadzają komisje wydziałowe powoływane przez rektora na wniosek dziekana. Komisji przewodniczy dziekan lub zastępca dziekana. W skład komisji wchodzą: przewodniczący, sekretarze i egzaminatorzy (jeżeli postępowanie kwalifikacyjne przewiduje sprawdzian praktyczny, egzamin lub rozmowę kwalifikacyjną), w liczbie zależnej od przewidywanej ilości kandydatów. Do prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych i egzaminów oraz prac w komisjach rekrutacyjnych są uprawnieni nauczyciele akademiccy UO. Funkcję sekretarza komisji rekrutacyjnej może pełnić pracownik administracyjny lub techniczny. Termin powołania komisji upływa 15 III 2020r.

Komisję do przeprowadzania egzaminów z języka polskiego i języka angielskiego dla cudzoziemców powołuje rektor.

Rekrutacja   odbywa   się    w    dwóch    terminach:    na    studia    rozpoczynające    się  w semestrze zimowym i na studia rozpoczynające się w semestrze letnim, przed rozpoczęciem tych semestrów. Ta sama komisja dokonuje  naboru  w  obu  terminach na studia stacjonarne i niestacjonarne oraz studia jednolite magisterskie, studia pierwszego i drugiego stopnia.

Rekrutacja na studia rozpoczynające się od semestru letniego przeznaczona jest dla absolwentów studiów inżynierskich, którzy będą kontynuować 1,5 letnie studia drugiego stopnia.

7.   Do zadań komisji wydziałowych należy w szczególności:

- kompletowanie, weryfikowanie i przechowywanie dokumentów kandydatów,

- podejmowanie decyzji o dopuszczaniu kandydatów do postępowania kwalifikacyjnego,

- zawiadamianie kandydatów o terminach i miejscu przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych i sprawdzianów praktycznych oraz o wynikach każdego etapu postępowania kwalifikacyjnego poprzez osobiste konto  rejestracyjne  w  systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK),

- przygotowanie tematów rozmów kwalifikacyjnych,

- organizacja i przeprowadzanie konkursów świadectw i dyplomów, rozmów kwalifikacyjnych, egzaminów, sprawdzianów praktycznych,

- sporządzanie list rankingowych i list przyjętych na studia (wpisywanie na listę studentów)

w ramach przyznanego limitu,

- przyjmowanie i opiniowanie odwołań do UKR,

- sporządzanie, gromadzenie i przechowywanie dokumentacji rekrutacyjnej,

- podjęcie i doręczenie decyzji o nieprzyjęciu na studia.

Decyzje administracyjne w imieniu komisji podpisuje jej przewodniczący.

Osobiste   konto  rejestracyjne   w  systemie   (IRK)  jest  jedynym  źródłem  informacji   o przebiegu i wynikach rekrutacji  kandydata.  Wiadomości  umieszczone  w  nim  uznaje się za dostarczone i wiążące go.

8. Limit przyjęć kandydatów na poszczególne kierunki studiów ustala Rektor  UO.  Limit ten wypełnia komisja wydziałowa. Niewykorzystanymi  przez  kierunki  miejscami dysponuje dziekan, a niewykorzystanymi przez wydział  rektor.  Limit przyjęć na kierunek lekarski określi Minister Zdrowia.

9. Jeżeli  liczba kandydatów  na dany kierunek nie  przekroczy  20 15 osób, to  decyzję  o otwarciu I roku studiów podejmuje przewodniczący UKR. Kandydatom  na  nieotwarte kierunki komisja  rekrutacyjna  może  zaproponować  studia  na pokrewnych kierunkach.

10. Rozmowy kwalifikacyjne będą oceniane w skali stosowanej na egzaminie maturalnym, aby zapewnić porównywalność z ocenami uzyskanymi na maturze. Kandydaci, którzy nie uzyskali co najmniej 30% punktów z każdego przedmiotu objętego rozmową kwalifikacyjną, nie mogą być przyjęci na I rok studiów.

11. Uwzględniane w konkursie oceny ze świadectwa dojrzałości (starej matury) lub  ukończenia szkoły średniej, z dyplomu ukończenia studiów wyższych, Międzynarodowej Matury (IB), Matury Europejskiej (EB) oraz matur zdawanych za granicą są przeliczane na punkty „nowej matury” (zdawanej od 2005 r.) w sposób przedstawiony w załączniku 4.

Cudzoziemcy i obywatele polscy, którzy mają świadectwa maturalne wydane poza granicami kraju, wpisują w czasie rejestracji w IRK oceny z tego świadectwa przeliczone na punkty nowej matury zgodnie z załącznikiem 4. Kandydatów obowiązują takie same przedmioty jak zdających nową maturę. Zasady powyższe nie dotyczą kandydatów na studia lekarskie i farmację.

12. Za wyjątkiem kierunku lekarskiego i farmacji, wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego kandydata na pierwszy stopień i jednolite studia magisterskie podawany jest w skali punktowej 0 – 100 i jest  średnią  ważoną  wyników  cząstkowych,  tzn.  poszczególne  wyniki   cząstkowe   (za   oceny   brane   pod   uwagę  w konkursie świadectw, konkursie dyplomów, z egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej) mnożone są przez wagi przyporządkowane poszczególnym jednostkom  kwalifikacyjnym   (podane   w   szczegółowych   zasadach,   załącznik 2),  a następnie sumowane.

13. Ocena końcoworoczna jest oceną ze świadectwa ukończenia szkoły średniej.

14. W rekrutacji na kierunek lekarski i farmację będą uwzględniane oceny uzyskane na egzaminie „nowej     matury”, maturze międzynarodowej IB lub egzaminie wstępnym z biologii i chemii lub fizyki zdawanym na poziomie rozszerzonym w UO. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w rekrutacji wynosi 200 (załącznik 2).

Egzamin wstępny jest obowiązkowy dla absolwentów „starej matury” (zdawanej przed 2005 r.) oraz dla kandydatów legitymujących się świadectwem maturalnym uzyskanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju wystawienia tego świadectwa. Absolwenci „nowej matury” nie mogą przystąpić do tego egzaminu.

Egzamin będzie przeprowadzony w oparciu o arkusze egzaminacyjne odpowiadające podstawie programowej matury na poziomie rozszerzonym danego przedmiotu, obowiązujące od 2015 r. i oceniany na takich samych  zasadach  jak  egzamin  maturalny.

Terminy przeprowadzenia egzaminu wstępnego będą ustalone w szczegółowym harmonogramie rekrutacji.

15. W  przypadku absolwentów klas (szkół) dwujęzycznych wyniki maturalne z języka obcego nowożytnego będą przeliczane według następujących zasad:

a. Maturzysta zdający maturę z języka obcego nie przystępuje do części podstawowej, zatem należy to uznać za zwolnienie z tego poziomu egzaminu, czyli przyznanie maksymalnej liczby 100% punktów.

b. Do przeliczenia wyniku egzaminu zdanego na poziomie dwujęzycznym na wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym należy wynik z matury dwujęzycznej pomnożyć przez 4/3. Wynik maksymalny nie może przekroczyć 100%.

16. Zakres materiału obowiązujący kandydata przystępującego do rozmowy kwalifikacyjnej lub sprawdzianu praktycznego będzie udostępniany kandydatom co najmniej na trzy miesiące przed terminem tej czynności kwalifikacyjnej.

17. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego komisja sporządza listę rankingową kandydatów w kolejności wynikającej z liczby uzyskanych przez nich punktów z zaznaczeniem:

a) zakwalifikowanych do przyjęcia bez postępowania kwalifikacyjnego,

b) zakwalifikowanych do przyjęcia w wyniku postępowania kwalifikacyjnego

c) kandydatów mogących ubiegać się o przyjęcie na miejsce tych, którzy zrezygnują z podjęcia studiów na UO (lista rezerwowa),

d) kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani  do  przyjęcia  na  studia. Komisja rekrutacyjna kwalifikuje do wpisania na listę studentów wszystkich kandydatów, którzy uzyskali tę samą lub większą liczbę punktów co kandydat zajmujący ostatnie miejsce w rankingu w ramach ustalonego limitu miejsc.

Dla kandydatów na kierunek lekarski o kolejności rankingowej w  przypadku  uzyskania tej samej liczby punktów  będzie decydowała  ocena maturalna z biologii, a w drugiej kolejności ocena maturalna z matematyki, poziom podstawowy.

18. a) Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia stacjonarne  są  zobowiązani  do złożenia w komisji wydziałowej w terminie podanym w harmonogramie rekrutacji – kompletu dokumentów (wymienionych w pkt. 23). Niespełnienie tego obowiązku będzie traktowane jako rezygnacja z podjęcia studiów  na UO i skreślenie z listy zakwalifikowanych na studia.

Kandydaci na kierunek lekarski zakwalifikowani do przyjęcia na studia muszą dostarczyć komisji oryginał świadectwa maturalnego,  który  zostanie  im  zwrócony  po rozpoczęciu studiów lub szybciej, gdy  będą  chcieli  zrezygnować  z  podjęcia studiów na UO. Kandydaci zakwalifikowani do rezerwy składają kopie świadectwa maturalnego w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji,  a  oryginały  dopiero w procesie  rekrutacji uzupełniającej, gdy będą zakwalifikowani do przyjęcia  na uwolnione miejsca.

Kandydat na stacjonarne  studia  pierwszego  stopnia  lub  jednolite  studia magisterskie, zakwalifikowany do przyjęcia na  więcej  niż  jeden  kierunek,  musi  w tym samym terminie dokonać wyboru jednego kierunku, na którym zamierza podjąć studia, rezygnując jednocześnie z pozostałych. Powyższe ograniczenie dotyczy też kandydatów na studia drugiego stopnia, zakwalifikowanych  do  przyjęcia  na  więcej niż jeden kierunek. Niespełnienie tego warunku spowoduje, że wyboru dokona UKR. Kandydat zostanie przyjęty na kierunek, na którym zajął najwyższe miejsce na liście rankingowej, a z pozostałych list przyjętych zostanie skreślony.

Dopuszczalne jest jednoczesne podjęcie studiów (po spełnieniu wymogów rekrutacyjnych) na pierwszym stopniu lub jednolitych studiach magisterskich i na drugim stopniu innego kierunku:

b) Kandydaci z listy rezerwowej, którzy nie zostali zakwalifikowani  do przyjęcia z powodu  braku  miejsc, ale  podtrzymują chęć  studiowania w  UO, składają  w tym samym terminie i miejscu komplet dokumentów  wymienionych  w  pkt  23.  Będą oni przyjmowani na studia przez komisję wydziałową na uwolnione miejsca, zgodnie z kolejnością na liście rankingowej. Niezłożenie dokumentów będzie traktowane jako rezygnacja z podjęcia studiów na UO  i  skreślenie  z  listy rezerwowych.

Kandydaci, którzy uczestniczyli w postępowaniu rekrutacyjnym, a których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został w efekcie odwołania podwyższony, ale nie zdążyli go podać komisji rekrutacyjnej przed sporządzeniem listy rankingowej, powinni niezwłocznie po otrzymaniu decyzji zmieniającej liczbę punktów złożyć osobiście do właściwej komisji rekrutacyjnej pisemny wniosek o zmianę miejsca na liście rankingowej, przedstawiając  wydany  przez OKE dokument poświadczający poprawiony wynik.  Jeżeli  nowe  miejsce  na  liście rankingowej będzie uprawniało kandydata do przyjęcia, zostanie on

w pierwszej kolejności przyjęty na studia na uwolnione miejsce.

c) Kandydat,   który   nie   został   przyjęty   na   studia   stacjonarne   wyłącznie  z powodu braku miejsc, może być przyjęty na studia niestacjonarne na tym samym kierunku bez powtórnego przystępowania do postępowania kwalifikacyjnego i bez powtórnego wpłacania opłaty rekrutacyjnej, po napisaniu podania do wydziałowej komisji rekrutacyjnej.

d) Kandydaci zakwalifikowani na studia niestacjonarne, składają wymagane dokumenty zgodnie z  terminami    ogłoszonymi w harmonogramie rekrutacji, a w terminie wyznaczonym w Zarządzeniu Rektora UO wnoszą  I  ratę opłaty za  studia. Niespełnienie tych obowiązków będzie traktowane jako rezygnacja z podjęcia studiów na UO.

19. Po upływie terminu złożenia kompletu dokumentów, komisja ogłasza wykaz kandydatów wpisanych listę studentów. Lista ta oraz lista rankingowa są podpisane przez przewodniczącego komisji i sekretarza.

20. Wyniki  postępowania kwalifikacyjnego  są jawne. Kandydat otrzymuje informację  o wyniku postępowania kwalifikacyjnego na osobiste konto rejestracyjne w systemie IRK. Komisja rekrutacyjna publikuje wykaz wpisanych na listę studentów w swojej siedzibie i/lub w systemie IRK.

21. Z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego każdego kandydata sporządza się protokół, w którym  wpisuje  się  wynik  postępowania  kwalifikacyjnego  oraz  decyzje o zakwalifikowaniu i wpisaniu na listę  studentów.  Protokół  podpisuje przewodniczący, sekretarz i egzaminatorzy komisji wydziałowych.

22. Na studia drugiego stopnia mogą być przyjęte wyłącznie osoby mające tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny. Uniwersytet Opolski będzie przyjmował kandydatów,  którzy  zamierzają  kontynuować  studia  drugiego  stopnia na tym samym kierunku, który ukończyli na  stopniu  pierwszym  lub  ukończyli kierunki pokrewne, zawarte w załączniku 3 do niniejszej uchwały. Elementami postępowania kwalifikacyjnego może być konkurs dyplomów, średnia  ocen uzyskanych na studiach pierwszego stopnia i/lub rozmowa kwalifikacyjna.

Zakres rozmowy kwalifikacyjnej określają standardy/efekty kształcenia obowiązujące na pierwszym stopniu kierunku, który kandydaci zamierzają studiować na stopniu drugim.

23. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:

 1.  podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia na studia oraz zgoda na wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej (wydruki z systemu internetowej rejestracji kandydatów IRK),
 2. kserokopia (lub oryginał, patrz p. 19a) świadectwa maturalnego  (dojrzałości), po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu (nie dotyczy kandydatów na drugi stopień),
 3. kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub dyplomu magisterskiego, po uwierzytelnieniu jej na miejscu  przez pracownika uczelni,  na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu (kandydaci na drugi stopień),
 4. zaświadczenie lekarskie zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi (tylko na kierunkach, na których program nauczania wskazywałby  na możliwość występowania czynników szkodliwych dla  zdrowia;  obowiązkowe na kierunek lekarski oraz studia nauczycielskie),
 5. jedną fotografię o wymiarze 35x45 mm oraz fotografię w wersji elektronicznej (w programie IRK).

Od kandydatów na teologię wymagane  będą  dodatkowe  zaświadczenia  (o  ich zakresie informacji udziela dziekanat Wydziału Teologicznego).

24. Do postępowania rekrutacyjnego dopuszczona będzie osoba, która zarejestrowała się za pomocą internetowego formularza zgłoszenia i dokonała opłaty wnoszonej przez kandydata na studia w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji. W przypadku przystępowania do postępowania kwalifikacyjnego na kilku kierunkach, kandydat uiszcza stosowną wielokrotność opłaty rekrutacyjnej. Opłaty wniesione przez kandydata nie podlegają zwrotowi.

25. Decyzje o możliwości podjęcia studiów na danym kierunku przez osoby niepełnosprawne podejmuje koordynator kierunku lub dziekan wydziału. Wydziałowa komisja rekrutacyjna może w stosunku do tych kandydatów zmodyfikować sposób postępowania kwalifikacyjnego.

W przypadku przedłożenia zaświadczenia o istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów kandydat nie zostanie wpisany na listę studentów.

26. Kandydaci, którzy posiadają świadectwo maturalne uzyskane za granicą, winni wraz z nim przedłożyć potwierdzenie ekwiwalencji (apostille lub legalizacja przez Kuratorium Oświaty) świadectwa uzyskanego za granicą  z  polską  maturą. Nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów dokonuje jednostka uprawniona do nadawania stopnia doktora określonej dyscypliny nauki lub dyscypliny sztuki, prowadząca kształcenie w obszarze obejmującym .kierunek studiów  wyższych,  którego ukończenie potwierdza dyplom uzyskany za granicą. Z obowiązków powyższych są zwolnieni obywatele państw, z którymi Polska ma podpisane umowy o uznawalności świadectw maturalnych i dyplomów ukończenia studiów. Dokumenty  wydane  w  języku  obcym  (oprócz paszportu) należy złożyć wraz  z tłumaczeniami na język polski.

Na kierunkach, na których w zasadach kwalifikacji wymagany jest język polski, cudzoziemcom   uwzględnia   się zamiast języka polskiego, język ojczysty kraju, w którym zdawany był egzamin maturalny.

Cudzoziemcy, są przyjmowani decyzją bezpośrednio przez rektora.

 

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów na  studia, którzy są cudzoziemcami:

 1. podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia na studia oraz zgoda na wykorzystanie środków      komunikacji elektronicznej (wydruki z systemu internetowej rejestracji kandydatów IRK),
 2. kserokopia dokumentu, potwierdzającego wykształcenie, uprawniającego do podjęcia studiów (wraz z oryginałem do wglądu);
 3. apostille lub legalizację dla świadectwa zagranicznego lub dyplomu wydanego poza granicami Polski;
 4. potwierdzenie, że posiadane świadectwo lub dyplom uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe lub kontynuacji na kolejnym poziomie studiów – jeżeli nie ma takiej adnotacji w dokumencie.
 5. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego lub języka angielskiego  –  jeśli dotyczy.
 6. zdjęcie w wersji papierowej  (format  35×45  mm)  oraz  zdjęcie  elektroniczne  (w programie IRK);
 7. Kopia paszportu zagranicznego;
 8. oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych w związku z podjęciem studiów przez osobę niepełnoletnią.

Kandydaci posiadający uprawnienia do zwolnienia z opłat za kształcenie o których mowa w art. 324 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie  wyższym i nauce, dołączają kopię dokumentu potwierdzającego te uprawnienia.

Wszystkie wymagane dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przetłumaczone na język  polski  lub  angielski  (dotyczy  osób  podejmujących  studia  w j. angielskim) przez tłumacza przysięgłego lub poświadczone przez notariusza.

Gromadzeniem i weryfikacją dokumentów cudzoziemców zajmują się pracownicy Biura Dydaktyki i Spraw Studenckich. Kompletne dokumenty kandydatów przyjętych na podstawie decyzji rektora przekazują do dziekanatów.

Kandydaci, którzy komplet dokumentów prześlą w formie skanu przez IRK, mogą otrzymać warunkową decyzję o przyjęciu. Dokumenty tych kandydatów będą przekazane do dziekanatu  po  dostarczeniu  kompletu  oryginałów.  Niedostarczenie  do Biura Dydaktyki i Spraw Studenckich kompletu oryginałów do 25 września 2020 r. powoduje uchylenie decyzji o przyjęciu.

27.  Studia niestacjonarne są odpłatne.

28. Rekrutacja na wszystkie kierunki studiów prowadzona w drodze elektronicznej rozpocznie się 20 kwietnia 2020 r., a kończy się nie później niż 2 marca 2021 r. Szczegółowy harmonogram rekrutacji określi rektor w zarządzeniu w terminie do 31 marca 2020 r.

 

Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu UO nr 209/2016-2020 z dnia 25 czerwca 2019 r.

 

Przeliczanie ocen „starej matury” (czyli zdawanej przed 2005 r.) oraz Matury Międzynarodowej (IB), Matury Europejskiej (EB) i matur zdawanych za granicą na punkty „nowej matury”(czyli zdawanej od 2005 r.)

 

UWAGA: Jeżeli na świadectwie nie ma rozróżnienia na poziom rozszerzony (HL) i podstawowy (SL), to otrzymane z przeliczenia punkty traktujemy jako uzyskane na poziomie rozszerzonym.

1. Uwzględniane w rekrutacji oceny ze świadectwa dojrzałości (starej matury) lub ukończenia szkoły średniej oraz z dyplomu ukończenia studiów wyższych są przeliczane na punkty „nowej matury” zgodnie z tabelą:

 

Ocena (skala 1 – 6)

Punkty za ocenę

Ocena (skala 2 – 5)

Punkty za ocenę

dopuszczająca (2)

30

dostateczna (3)

30

dostateczna (3)

47,5

dostateczny plus (3.5)

47,5

dobra (4)

65

dobra (4)

65

bardzo dobra (5)

82,5

dobry plus (4.5)

82,5

celująca (6)

100

bardzo dobra (5)

100

 

2.    Świadectwo Matury Międzynarodowej (IB), poziom HL i SL

Oceny ze świadectwa dojrzałości przelicza się na punkty wg następującej tabeli:

 

ocena

liczba punktów

Excellent (7)

100

Very good (6)

85

Good (5)

70

Satisfactory (4)

50

Mediocre (3)

30

 

3.   Świadectwo Matury Europejskiej (EB)

 

Wynik na dyplomie EB

(minimalna ocena pozytywna wynosi 6)

Liczba punktów „nowej matury”

9,51 – 10,00

100

9,01 – 9,50

90

8,51 – 9,00

80

8,01 – 8,50

70

7,51 – 8,00

60

7,01 – 7,50

50

6,51 – 7,00

40

6,00 – 6,50

30

0,00 – 5,99

0

 

4.    Świadectwa z Ukrainy, Białorusi, Gruzji i Litwy

 

Skala ocen stosowana w Ukrainie

Skala ocen stosowana w Białorusi? Mołdawii i

Litwie*

Skala ocen „nowej matury”

12

10

100

11

9

90

10

8

80

9

7

70

8

6

60

7

5

50

6

4

40

5

3

30

4 - 1

2 - 1

0

* Poziom A – rozszerzony, poziom B – podstawowy

 

5.    Świadectwa z Kazachstanu, Kirgistanu, Uzbekistanu, Rosji i Szwecji

 

Ocena na świadectwie

Liczba punktów

„nowej matury

Skala 5-2

Skala 5-1

Skala literowa

5

5

MVG

100

4

4

VG

70

3

3

G

40

2

2-1

IG

0

 

6.      Świadectwa uzyskane w USA, Wielkiej Brytanii, Irlandii

 

USA, Wielka Brytania

Irlandia

Oceny

Liczba punktów

„nowej matury”

Poziom HL Oceny

Liczba punktów

„nowej matury”

A,A+,A*

100

A1

100

A-

94

A2

94

B+

87

B1

88

B

80

B2

82

B-

75

B3

76

C+

67

C1

70

C

60

C2

64

C-

54

C3

58

D+

46

D1

52

D

40

D2

46

D-

33

D3

40

E,F

0

 

 

 

7.    Świadectwa uzyskane we Francji

 

Oceny

Liczba punktów

„nowej matury”

20

100

19

94

18

87

17

80

16

74

15

67

14

60

13

54

12

46

11

40

10

33

 

8.    Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły w Austrii, Niemczech, Czechach i Słowacji

 

Ocena na świadectwie

Punkty „nowej matury”

Austria

Niemcy

Czechy

Słowacja

Skala 1–5

Skala 1–6

Skala 1–5

Skala 1–5

1

1

1

1

100

2

2

2

2

77

3

3

3

3

53

4

4

4

4

30

5

5-6

5

5

0

 

*W przypadku innej skali ocen, przeliczenie oceny na punkty kwalifikacyjne odbędzie się według zasady równoważnej do zasady zastosowanej w tabelach (zasada proporcji: najniższa ocena odpowiada liczbie 30, a najwyższa liczbie 100).

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Opolski

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Opolski

Komentarze (0)